UNICEF Danmark. Årsrapport for 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNICEF Danmark. Årsrapport for 2011"

Transkript

1 UNICEF Danmark Pakhus 48 Sundkaj 9, København Ø Tlf Fax Protektor: Alexandra, Grevinde af Frederiksborg UNICEF Danmark Årsrapport for 2011 CVR nr.:

2 1 Side 1 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om organisationen 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning 6 Årsregnskab 1. januar december Anvendt regnskabspraksis 9 Resultatopgørelse 11 Balance 13 Pengestrømsopgørelse 14 Noter 15

3

4

5 4 Side 4 Ledelsesberetning Oplysninger om organisationen UNICEF Danmark Pakhus 48 Sundkaj 9, 1. sal 2100 København Ø. Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR nr.: Hjemsted: København Regnskabsår: 1. januar december Bestyrelse Alfred Josefsen, formand Kamilla Warberg, næstformand Morten Brynskov Nils Håkonsson Helle Dydensborg Bettina Vestergaard Andersen Henrik Poulsen Hanne Meyer Emil Andersen Christian Stadil Generalsekretær Steen M. Andersen Revision: KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks Frederiksberg Årsmøde Årsmøde afholdes 24. maj 2012, kl

6 5 Side 5 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal tusind kr Hovedtal Indtægter Nettoindtægter Resultat til disposition Anvendt til organisationens formål Balancesum Egenkapital Pengestrøm fra driftsaktiviteten Investeret i materielle anlægsaktiver Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten Overført til udviklingsarbejdet Pengestrøm i alt Nøgletal Udbetalingsprocent *) 72,6% 74,6% 73,5% 76,4% 76,9% Egenkapitalandel (soliditet) 13,5% 15,2% 16,2% 22,3% 59,5% Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede 48,6 51,1 52,3 53,1 59,9 *) Udbetalingsprocenten er beregnet som "Anvendt til organisationens formål" divideret med "Indtægter". Ti årsoversigt (Index 2002 = 100) INDTÆGTER / OVERFØRT INDTÆGTER I ALT Overført til UNICEF projekter 600 UDGIFTER I UNICEF DANMARK (INDEX ) Indsamlings- og salgsudgifter Information- advocacy udgifter Personaleudgifter UDGIFTER I ALT

7 6 Side 6 Ledelsesberetning Hovedaktiviteter Organisationens hovedaktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af a) UNICEFs oplysnings- og skolearbejde og b) fundraising aktiviteter rettet mod privatpersoner, virksomheder og fonde. Aktiviteterne er fordelt på traditionelle fundraisingaktiviteter samt salg af kort- og produkter. Alle fundraisingaktiviteter er rettet mod det danske marked. UNICEF Danmark er, med undtagelse af nogle få enkeltstående tilfælde, ikke projektudførende. Efter afholdte omkostninger overføres de indsamlede midler til UNICEF International, der besidder de rette kompetencer og ressourcer for at være projektudførende. UNICEF International udarbejder detaljerede rapporter om midlernes anvendelse og opnåede resultater. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Man må hverken håbe eller forvente, at verden rammes af to så store katastrofer, som tilfældet var i 2010, og det vil klart betyde færre indtægter til nødhjælpsarbejde. Det vil kunne ses på årsresultatet for Sådan stod der i ledelsesberetningen, da vi præsenterede årsresultatet for Der stod også, at indtægterne fra salg må forventes at falde yderligere i de kommende år. Begge dele viste sig at holde stik. Men alligevel kan UNICEF Danmark for 2011 fremlægge det næstbedste økonomiske resultat, siden vi blev stiftet i 1954 et resultat som kun ligger DKK under rekordresultatet fra Det var på DKK , mens vi for 2011 nåede et bruttoresultat på DKK Desværre blev verden også i 2011 ramt af en stor katastrofe, nemlig den voldsomme sultkatastrofe på Afrikas Horn. Heldigvis viste danskerne på ny meget stor solidaritet med børn i nød og støttede UNICEFs nødhjælpsindsats flot. Det lykkedes UNICEF Danmark at indsamle over 29 millioner kr. til den store katastrofe, bl.a. gennem den store TVindsamling Afrika Nu, som blev afviklet i august på UNICEFs store lager: UNICEF Supply Division. Men sammenlignet med 2010, hvor vi var vidner til hele to store katastrofer i henholdsvis Haiti og Pakistan, blev der ikke samlet helt det samme beløb ind. Det påvirker selvfølgelig UNICEF Danmarks årsresultat i negativ retning. UNICEF Danmark samlede i øvrigt det største beløb ind til ofrene på Afrikas Horn blandt alle danske nødhjælpsorganisationer og det største beløb per capita blandt alle UNICEFs 36 nationale komiteer. På salgsområdet måtte vi i 2011 konstatere en markant lavere indtjening end tidligere år som forventet. Som vi redegjorde for i ledelsesberetningen for 2010 har UNICEF i en lang række lande, herunder Danmark, lagt det traditionelle salg af kort og produkter væsentligt om. I takt med, at nettoindtjeningen faldt p.g.a. stigende omkostninger og et reduceret salg, blev det besluttet at ophøre med bl.a. salg af kort via postordre, via netbutik samt eget salg til virksomheder. Herudover blev det besluttet markant at reducere antallet af varenumre af kort og produkter til salg på det danske marked. Det har som forventet betydet et væsentligt forringet brutto-salgsresultat (fra DKK i 2010 til DKK i 2011, altså et fald på DKK ). Vi har i stedet besluttet at lade samarbejdspartnere / eller eksterne kort specialister på henholdsvis privat- og virksomhedsmarkedet forestå salg og distribution. Dette samarbejde betyder at UNICEF Danmarks anledningskort er tilgængelige for de danske forbrugere og virksomheder, i et rekord stort antal salgssteder (eks. i Coop s butikker). Nettoresultatet af denne disposition afregnes som royalties, hvilket er en medvirkende årsag til faldet i brutttosalget. Det lidt lavere indsamlingsresultat til nødhjælp samt den forventede levere bruttoindtægt fra salg forklarer det lavere bruttoresultat i forhold til rekordåret Men på trods af disse forhold og på trods af et samfund ramt af økonomisk usikkerhed, højere arbejdsløshed m.m. lykkedes det som nævnt at nå det næstbedste resultat nogensinde, og det må betegnes som meget tilfredsstillende. I international sammenhæng er UNICEF Danmark nu den 11. største af de 36 nationale komiteer totalt set, målt i nettobidrag til UNICEFs internationale nødhjælps- og udviklingsarbejde. Det er en fremgang fra en plads som nr. 12 i Per capita er vi den 6. største. Nettobidraget fra UNICEF Danmark til UNICEFs nødhjælps- og udviklingsarbejde blev for 2011 på DKK Det er på linie med bruttoresultatet det næstbedste nogensinde. Nettobidraget for 2010 var på DKK , så resultatet for 2011 er altså DKK lavere. Siden 2000 har danskerne gennem UNICEF Danmark støttet UNICEFs internationale arbejde for børn i nød med mere end 700 millioner kr.! Ud over nettobidraget til UNICEF har UNICEF Danmark anvendt DKK 3 millioner til en indsats for at forbedre forholdende for børn i Grønland. Det sker i et tæt samarbejde med det grønlandske selvstyre i projektet Nakuusa ( Lad os være stærke sammen ), som blev lanceret i Det var første år, vi anvendte midler i Grønland, så de DKK 3 millioner skal tages med i betragtning, når nettobidraget til UNICEF for henholdsvis 2010 og 2011 sammenlignes. Endelig har UNICEF Danmark i 2011 anvendt DKK til det vedtægtsbestemte formål at drive oplysningsvirksomhed i Danmark, ikke mindst over for danske børn og unge om Børnekonventionen m.m. Således er der i alt i 2011 anvendt DKK til det vedtægtsbestemte arbejde at hjælpe børn i nød og fremme barnets rettigheder. På omkostningsområdet lykkedes det i 2011 at have en meget beskeden udvikling i forhold til året før. De samlede personale- og driftsomkostninger lå i 2010 på DKK For 2011 var de steget til DKK , altså med DKK Det er en omkostningsudvikling der sammenholdt med vores indtægtsudvikling og niveau, må betragtes som meget tilfredsstillende.

8 7 Side 7 Ledelsesberetning Beretning Den 2. juli 2011 blev UNICEF Danmarks sekretariat ramt af en alvorlig vandskade. Det betød, at omkring halvdelen af sekretariatet måtte evakueres og medarbejderne genhuses i midlertidigt pavillonbyggeri opstillet på havnekajen, mens reparationsarbejdet pågik. Det varede i over 3 måneder og ramte også det netop indviede og udvidede interne callcenter. Vi registrerer dag for dag antallet af telefonopkald, modtagne bidrag etc., og på den baggrund kan vi konstatere markant lavere resultater i ombygningsperioden end normalt. Der er altså ingen tvivl om, at vandskaden har haft en direkte negativ effekt på vores indtjening i 2011 ud over de indirekte effekter, som to gange flytning og forringede arbejdsforhold medførte. Vi har nu stillet krav om erstatning fra vores driftstabsforsikring, ligesom vi efter forhandlinger herom har fået en reduktion i huslejen fra By & Havn for de måneder, hvor vi ikke kunne anvende hele lejemålet. Der er ikke i årsregnskabet indregnet indtægter i forbindelse hermed, disse indregnes når der er vished for beløbenes størrelse, formentlig i Samlet set ser UNICEF Danmarks omkostningsprocenter (omkostninger i procent af indtægter) således ud: Internationalt udviklings- og hjælpearbejde 70,9% 72,7% Oplysnings- og skolearbejde (fra 2011 både Danmark og Grønland) 6,0% 3,6% Salgs- og indsamlingsudgifter 17,5% 16,2% Driftsudgifter (Administration) 4,7% 4,1% Henlagt til reserver (egenkapital) 1,0% 3,4% I tråd med årsmødebeslutning for nogle år siden har UNICEF Danmarks bestyrelse besluttet at anbefale til vedtagelse på årsmødet, at der henlægges DKK 1,5 millioner til egenkapitalen, således at den kan dække et halvt års drift af UNICEF Danmark. Den samlede egenkapital er således på DKK Forventninger til fremtiden Som det var vurderingen sidste år er det opfattelsen, at UNICEF Danmark er godt rustet til de kommende år. Vi har fortsat det næstbedste image af alle humanitære organisationer i Danmark jf. den årlige imagemåling fra foråret 2011, og vi har en engageret bestyrelse og kompetente medarbejdere. De over faste, månedlige bidragydere ( Partnere ) udgør et stærkt økonomisk fundament, og vi har fået gennemført de nødvendige ændringer på salgsområdet. Vores tro på en fortsat positiv udvikling afspejles i vores strategiplan for , udarbejdet i samarbejde med UNICEFs regionalkontor i Geneve. I denne strategiplan opererer vi med en fortsat økonomisk vækst, om end lavere end den vi har haft de sidste 5-10 år (i 2002 var UNICEF Danmarks årsindtægt på TDKK til sammenligning med TDKK i 2011 og nettobidraget til UNICEF på TDKK til sammenligning med TDKK ). UNICEF Danmark hører i dag til blandt de 3-5 største indsamlingsorganisationer i Danmark, hvor vi tidligere lå som nummer Bestyrelsen har i 2011 igangsat et arbejde for at se på forskellige modeller for en kommende demokratisk struktur for UNICEF Danmark. Vi må konstatere, at den nuværende struktur med bl.a. medlemsorganisationer ikke er tidssvarende, idet vi årligt taber medlemsorganisationer p.g.a. udmeldelse eller ligefrem opløsning af den pågældende organisation. Det er en struktur med rødder tilbage til stiftelsen i 1954, så det kan ikke betegnes som for tidligt at underkaste den et eftersyn. Det forventes, at et forslag til en ny struktur kan fremlægges på årsmødet i I skrivende stund forventes det, at en ny indsamlingslov træder i kraft i Vi kender endnu ikke i detaljer indholdet, ligesom det kan undergå forandringer i den høringsproces, som er i gang. Det er klart, at en eventuel begrænsning af indsamlingsmuligheder vil påvirke alle organisationers indsamlingsresultat i negativ retning, herunder UNICEF Danmarks. Det danske indsamlingsmarked hører til blandt de mest konkurrencebetonede i verden. Flere og flere organisationer professionaliserer deres indsamlingsarbejde. Samlet set har danskerne øget deres bidrag til diverse former for velgørenhed, men for at kunne appellere bredt er det nødvendigt konstant at udvikle og forfine sit indsamlingsarbejde. UNICEF Danmarks bestyrelse har i budgettet for 2012 afsat et beløb hertil, således at UNICEF Danmark også fremover får mulighed for at være med i front på det danske indsamlingsmarked. Særlige risici Organisationens aktiviteter omfatter ikke transaktioner, kontrakter eller aktiviter der på anden måde er forbundet med finansielle-, juridiske- eller andre former for særlige risici. Den primære risikofaktor, der kan påvirke driften af organisationen, udgør udsving i de økonomiske konjunkturer i samfundet. Videnressourcer Som et led i udviklingen og fastholdelsen af dygtige medarbejdere fokuserer organisationen på kompetenceudvikling og videndeling.

9 8 Side 8 Ledelsesberetning Beretning Afslutning Det er ledelsens opfattelse, at alle væsentlige oplysninger til bedømmelse af UNICEF Danmarks økonomiske stilling, årets resultat og den finansielle udvikling fremgår af rapporten og denne beretning. Der er ikke efter balancedagen indtruffet betydningsfulde hændelser, som vurderes at have væsentlig indflydelse på bedømmelse af årsrapporten.

10 9 Side 9 Årsregnskab for 1. januar december 2011 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for UNICEF Danmark for 2011 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en mellemstor klasse C-virksomhed. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Begreber, klassifikationer og opstillingsform er under hensyntagen til organisationens særlige struktur tilpasset Årsregnskabslovens generelle bestemmelser. Generelt om indregning og måling Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger og hensatte forpligtelser. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde organisationen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå organisationen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Resultatopgørelsen Omsætning Indtægter fra salg af kort og produkter indregnes i resultatopgørelsen ved fakturering. Midler fra indsamlingsaktiviteter indtægtsføres som hovedregel på modtagelsestidspunktet. Andre bidrag, som primært er bidrag fra Tips- og Lottomidler indregnes i resultatopgørelsen på bevillingstidspunktet. Indsamlings- og salgsudgifter samt driftsomkostninger Omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening indregnes i resultatopgørelsen, herunder afskrivninger. Uddelinger under formålet Hovedparten af uddelinger under organisationens formål overføres til UNICEF International, som forestår styring af de internationale projekter og hermed anvendelse af midlerne. Endvidere anvendes en mindre del af midlerne til oplysnings- og skolearbejde i Danmark. Uddelinger henføres til indsamlingsåret. Årets udgifter vedrørende projektbistand mv. vil således altid være af samme størrelse som indtægterne, bortset fra den del, som bestyrelsens indstiller henlægges til egenkapitalen som en del af kapitalberedskabet. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og renteudgifter samt kursgevinster og tab på obligationer. Balancen Materielle anlægsaktiver Inventar og IT-udstyr samt indretning af lejede lokaler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget udgøres af kostprisen med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

11 10 Side 10 Årsregnskab for 1. januar december 2011 Anvendt regnskabspraksis Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid og eventuelle restværdier, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Inventar IT udstyr Biler Indretning af lejede lokaler 5-10 år 3-4 år 3 år 10 år Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Varebeholdninger Varebeholdninger er optaget til kostpris. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Tilgodehavender Tilgodehavender består af tilgodehavender fra salg og indsamlingsaktiviteter samt tilgodehavende ikke forfaldne renter på obligationer. Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende er værdiforringet. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Obligationer Obligationer måles til dagsværdi på balancedagen, svarende til børskurs. Egenkapital I andre reserver indgår vedtægtsbestemte eller bestyrelsesbesluttede henlæggelser. Til- og afgang sker via overskudsdisponeringen. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser organisationens pengestrømme fordelt på driftens likviditetsbidrag, investering i anlægsaktiver samt resultatudlodning for året, årets forskydning i likvider samt organisationens likvider ved årets begyndelse og slutning.

12 11 Side 11 Resultatopgørelse for 1. januar december 2011 Note Salg af UNICEF kort og produkter Indsamlingsaktiviteter Andre bidrag Finansielle indtægter Indtægter i alt , 5 Indsamlings- og salgsudgifter Nettoindtægter i alt Løn, personale og administration Øvrige driftsomkostninger (IT, porto, kontorhold mv.) Finansielle omkostninger Afskrivninger Driftsomkostninger i alt I alt til disposition til UNICEFs formål Anvendt til UNICEFs arbejde i andre lande - med fokus på følgende områder: Børns overlevelse og udvikling Børns uddannelse Beskyttelse af Børn Børn ramt af aids Børns rettigheder UNICEF udvalgte lande: Bolivia, børns uddannelse Bulgarien Cambodia Cameroun Kenya Libyen Madagaskar Sydafrika Togo Uganda Vietnam Zambia UNICEF udvalgte temaer: Beskyttelse af Børn Børn ramt af aids Børns overlevelse og udvikling Børns uddannelse Digital Citizenship & safety (global) Malaria

13 12 Side 12 Resultatopgørelse (fortsat) Note UNICEF nødhjælp: Afrikas Horn Haiti Kirgistan Myanmar Pakistan I alt anvendt til UNICEFs internationale udviklings- & nødhjælpsarbejde UNICEFs oplysnings- samt skolearbejde i Danmark UNICEFs oplysnings- samt rettighedsarbejde i Grønland I alt anvendt i henhold til organisationens formål Årets resultat Årets resultat disponeres således: 7 Overført til formuekonto Overført til egenkapitalhenlæggelse, samarbejdsaftale Grønland

14 13 Side 13 Balance pr. 31. december 2011 Note Aktiver Inventar IT-udstyr Biler Indretning af lejede lokaler Materielle anlægsaktiver i alt Beholdning af egne varer Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Obligationer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver 7 Egenkapital i alt Gæld til UNICEF projekter Anden gæld Kreditorer og skyldige omkostninger Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser

15 14 Side 14 Pengestrømsopgørelse pr. 31. december Omsætning Variable omkostninger Dækningsbidrag Kontante kapacitetsomkostninger Indtjeningsbidrag Ændring i debitorer Ændring i varelager Ændring i andre aktiver Ændring i varekreditorer Ændring i anden gæld (moms, feriepenge, periodisering) Driftens likviditetsvirkning Investeringer i anlægsaktiver Finansielle ind- og udbetalinger: Renteindbetalinger, netto Resultatudlodning - overført til udviklingsarbejdet (Indsamlet i året): Udbetalt til UNICEFs globale udviklingsarbejde (10) Udbetalt direkte til projekter i udviklingslande (10) Udbetalt direkte til katastrofer (10) Udbetalt til UNICEFs globale udviklingsarbejde (11) Udbetalt direkte til katastrofer (11) Udbetalt direkte til projekter i udviklingslande (11) Samlet likviditetsbidrag Likvide midler og obligationer, primo Likvide midler og obligationer, ultimo Tallene i pengestrømsopgørelsen kan ikke alle udledes direkte af resultatopgørelsen og balancen.

16 15 Side 15 Noter Indsamlingsaktiviteter I de indsamlede midler indgår indtægt fra Danmarks Indsamling 2011 på kr., der er anvendt og uddelt i 2011 således: Andel af indsamlingsudgifter Disponeret til UNICEF projekter I de indsamlede midler indgår indtægt fra fællesindsamlingen Afrika Nu 2011 på kr., der er anvendt og uddelt i 2011 således: Andel af indsamlingsudgifter Disponeret til UNICEF projekter Andre bidrag Tips- & Lottomidler Danida Andre indtægter Personaleomkostninger Lønninger Pensioner Andre omkostninger til social sikring Lønninger, pensioner og andres sociale omkostninger er udgiftsført under følgende poster: Indsamlings- og salgsudgifter UNICEFs oplysnings- samt skolearbejde i Danmark og Grønland Løn, personale og administration Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere: Indsamlings- og salg 41,7 35,8 UNICEFs oplysnings- samt skolearbejde i Danmark 9,2 8,4 Administration 9,0 8,9 59,9 53,1 Ledelseslønninger: Generalsekretær, løn og pension mv Der er ikke udbetalt vederlag til bestyrelsen i 2011 Løn og pension m.v. til UNICEF Danmarks samlede ledelsesgruppe bestående af 5 ledere inklusive generalsekretæren udgør i alt kr.:

17 16 Side 16 Noter (fortsat) 4 Anvendelse af midler til organisationens formål samt driftsomkostninger 6,3% 7,3% 5,7% Bulgarien, Cambodia, Cameroun, Kenya, 17,3% Libyen, Madagaskar, Sydafrika, Togo, Uganda, Vietnam, Zambia Afrikas Horn, Myanmar, Pakistan (nødjælp) Andre lande - 5 fokusområder 40,1% 23,2% Børns Overlevelse, Beskyttelse, Uddannelse og Børn ramt af AIDS m.v. Oplysnings- og skolearbejde (Danmark og Grønland) Driftsomkostninger 5 Materielle anlægsaktiver Biler Indretning af lejede lokaler Inventar IT-udstyr I alt I alt Anskaffelsessum Anskaffelsessum pr Årets tilgang Årets afgang Anskaffelsessum pr Afskrivninger Afskrevet pr Årets afskrivninger Årets afgang Samlet afskrivning pr Bogført værdi pr ,04 0,09 0,42 0,40 Afskrivninger indgår med kr i 'indsamlings- og salgsudgifter', med kr i 'driftsomkostninger i alt' og med kr i 'oplysnings- og skolearbejde i Danmark'. -0,43

18 17 Side 17 Noter (fortsat) 6 Obligationer 2011 Papirnavn Restløbetid år Påløbne renter ultimo Ultimoværdi 5,00% Nordea Ann , % Realkredit Danmark ,00% Brfkredit Sdo 321.E ,483200% Nykredit Real(Totalkredit) 21E ,00% Nykredit Sdo ,43 7 Egenkapital Formuekonto Saldo pr Overført jf. resultatdisponering Saldo pr Henlæggelse samarbejdsaftale Grønland Saldo pr Overført jf. resultatdisponering Saldo pr Egenkapital den Eventualforpligtelser Andre eventualforpligtelser: Lejemålet Pakhus 48, Sundkaj 9,1. sal, kan tidligst fraflyttes den 1. januar Den årlige husleje udgør kr Den samlede eventualforpligtelse udgør pr. 31. december 2011 i alt kr UNICEF Danmark har indgået operationelle leje- og leasingaftaler for følgende beløb (forfald inden for 5 år): Leasingforpligtelse på biler, IT, kopi- og kontormaskine området pr. 31. december 2011 udgør kr UNICEF Danmark har indgået en samarbejdsaftale med Grønlands Selvstyre. Formålet med samarbejdet er at skabe de bedst tænkelige muligheder for opvækst og udvikling for børn i hele Grønland. UNICEF Danmark har forpligtet sig til i hvert af de fem år samarbejdet løber, til hvert år at afsætte kr til at dække de udgifter aftalen dækker. Aftaleperioden udgør årene 2011 til og med 2015, og den økonomiske forpligtelse for UNICEF Danmark udgør således kr pr. 31. december 2011.

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

unicetiij; UNICEF Danmark Årsrapport for 2013 Unite for ChileIren UNICEF Oan1rark Pakl111s 48 Suridkc1J 9, 1. 2100 KøbPnh,wn Ø

unicetiij; UNICEF Danmark Årsrapport for 2013 Unite for ChileIren UNICEF Oan1rark Pakl111s 48 Suridkc1J 9, 1. 2100 KøbPnh,wn Ø UNICEF Oan1rark Pakl111s 48 Suridkc1J 9, 1. 21 KøbPnh,wn Ø Tlf +45 3527 J8 F clx +4', 3527 381 un1cefdk@un1ler dk Www.unicef dk Protei1 iksbo1 g UNICEF Danmark Årsrapport

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 -------------------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr S.E. Isolering ApS Jyllingevej 173 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 27526977 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Søren Edelhart Grubbe Dirigent TimeVision

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR Strib El ApS ÅRSRAPPORT 2014 16. regnskabsår CVR 21 06 22 43 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20 / 5 2015 Dirigent 2 INDHOLD Side Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen af Døgn- og Dagtilbud

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14 Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015 MY INSTORE APPS ApS Passagerterminalen 10 7190 Billund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/01/2016 Poul Mark

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

PS Holding Viborg ApS CVR-nr

PS Holding Viborg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PS Holding Viborg ApS CVR-nr. 31 59 89 23 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten

Læs mere

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR.

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR. N H C A/S ÅRSRAPPORT 2014 6. REGNSKABSÅR Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015 Dirigent CVR-NR. 30 53 43 52 S i e r s b æ k A p S, S t a t s a u t o r i s e

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT. (Opstillet uden revision eller review)

FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT. (Opstillet uden revision eller review) Tlf: 96 57 48 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hobro@bdo.dk Nytorv 12, Box 170 www.bdo.dk DK-9500 Hobro CVR-nr. 20 22 26 70 FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT 2011 (Opstillet

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER LEDELSESpATEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1-31/122014

Læs mere

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk ES ÅRSRAPPORT 2014 Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk CVR nr. 27394671 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, den 12. maj 2014 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

PLACE2LIVE ERHVERV A/S

PLACE2LIVE ERHVERV A/S PLACE2LIVE ERHVERV A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2013 Henrik Høegh Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr. 32 32 14 88 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014. Alexandra Huber Dirigent

Læs mere

Autoværksted Viborg ApS Blytækkervej 9, 8800 Viborg

Autoværksted Viborg ApS Blytækkervej 9, 8800 Viborg Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Autoværksted Viborg ApS Blytækkervej 9, 8800 Viborg CVR-nr. 33 74 65 98 Årsrapport 1. januar

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Nordbasens Rådgivnings Center Sjælland ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den

Nordbasens Rådgivnings Center Sjælland ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Nordbasens Rådgivnings Center Sjælland

Læs mere

SHARK INC. ApS. Stamholmen Hvidovre. Årsrapport 1. januar december 2015

SHARK INC. ApS. Stamholmen Hvidovre. Årsrapport 1. januar december 2015 SHARK INC. ApS Stamholmen 165 2650 Hvidovre Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Anders Vestergaard Stæhr

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

LSP - LIVSSTIL & SUNDHED ApS

LSP - LIVSSTIL & SUNDHED ApS LSP - LIVSSTIL & SUNDHED ApS Årsrapport 24. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/11/2014 John Bo Kristensen Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 PC APPS ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 Peter Carlslund Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Brønshøj Byg & Montage IVS Ellekær 7 2730 Herlev CVR-nr. 37182486 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. oktober 2016,

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr. 34 04 79 52 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 08.07.16 Morten Nymann Pedersen Dirigent

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

AHK Service & Support ApS Nøkkerosevej 6, 8240 Risskov

AHK Service & Support ApS Nøkkerosevej 6, 8240 Risskov AHK Service & Support ApS Nøkkerosevej 6, 8240 Risskov CVR-nr. 10 05 47 61 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport Peter Damsgaard, 868 Trige ApS. CVR-nr Lergravvej Trige (17. Regnskabsår)

Årsrapport Peter Damsgaard, 868 Trige ApS. CVR-nr Lergravvej Trige (17. Regnskabsår) Lergravvej 1 8380 Trige (17. Regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 21. april 2016 Kristian Hansen Som dirigent Indhold Påtegninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen Købmand Syd ApS Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr. 32 78 69 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts Jørgen Iversen dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

DLG Vet I/S. Årsrapport for Danmarksvej 30B, 8660 Skanderborg. CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på virksomhedens

DLG Vet I/S. Årsrapport for Danmarksvej 30B, 8660 Skanderborg. CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på virksomhedens DLG Vet I/S Danmarksvej 30B, 8660 Skanderborg Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 70 87 62 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på virksomhedens ordinære generalforsamling den 31/5 2016 Jesper Pagh Dirigent

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

DANNERHØJ SAVVÆRK ApS

DANNERHØJ SAVVÆRK ApS DANNERHØJ SAVVÆRK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2013 Bo Sørensen Dirigent (Urevideret) Side 2 af

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsrapport. 1. april 2015 til 31. marts 2016

Årsrapport. 1. april 2015 til 31. marts 2016 CVR-nr. 10305217 1. juni 2016 Årsrapport 1. april 2015 til 31. marts 2016 Børnehjælpsdagen Strandlodsvej 7 2300 København S Telefon: 3530 9300 www.bhd.dk post@bhd.dk INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Ledelsespåtegning

Læs mere

JACOBSEN VVS VIBORG ApS

JACOBSEN VVS VIBORG ApS JACOBSEN VVS VIBORG ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 Kim Jacobsen Dirigent (Urevideret) Side 2 af 11

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Årsrapport. Holstebro Hestepraks. ApS. CVR: januar december Kirkevej Vinderup

Årsrapport. Holstebro Hestepraks. ApS. CVR: januar december Kirkevej Vinderup Holstebro Hestepraks. ApS CVR: 31495539 1. januar 2015-31. december 2015 Holstebro Hestepraks. ApS Kirkevej 62 7830 Vinderup en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 20.

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

AL-TEKAFUL VELGØRENDE FORENING DORTHEAVEJ 14 2400 KØBENHAVN NV ÅRSRAPPORT FOR 2012

AL-TEKAFUL VELGØRENDE FORENING DORTHEAVEJ 14 2400 KØBENHAVN NV ÅRSRAPPORT FOR 2012 AL-TEKAFUL VELGØRENDE FORENING DORTHEAVEJ 14 2400 KØBENHAVN NV ÅRSRAPPORT FOR 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling København NV den / 2013 Dirigent Side PÅTEGNINGER

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015 ARENSBACH IVS Bogøvænget 21 8381 Tilst Årsrapport 20. maj 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/10/2015 Ask Arensbach Dirigent Side

Læs mere

CKJ INVEST, KOLDING ApS

CKJ INVEST, KOLDING ApS CKJ INVEST, KOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Claus Kudsk Jørgensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr. 29 71 17 47 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lisbeth Snitgaard Petersen Dirigent CVR-nr. 34708827 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den

Læs mere

BRASCO CONTINENTAL ApS

BRASCO CONTINENTAL ApS BRASCO CONTINENTAL ApS Årsrapport 2. april 2013-1. april 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/08/2014 Allan Buchholdt Nielsen Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

AUBO KØKKEN OG BAD LØGSTØR P/S CVR-nr. 34085145. Årsrapport 2014

AUBO KØKKEN OG BAD LØGSTØR P/S CVR-nr. 34085145. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Løgstørvej 14 Postboks 46 9600 Aars Telefon 96 98 23 00 Telefax 96 98 23 23 www.deloitte.dk AUBO KØKKEN OG BAD LØGSTØR P/S CVR-nr. 34085145

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Vester Hassing Vandværk A.m.b.a.

Vester Hassing Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Aalborg Voergaardvej

Læs mere

Den selvejende Institution "Parkhallen"

Den selvejende Institution Parkhallen Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Godkendt på bestyrelsesmødet, den 18. marts 2016 Som dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Hals Golfbane A/S CVR-nr

Hals Golfbane A/S CVR-nr CVR-nr. 17 37 33 31 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere