UNICEF Danmark. Årsrapport for 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNICEF Danmark. Årsrapport for 2011"

Transkript

1 UNICEF Danmark Pakhus 48 Sundkaj 9, København Ø Tlf Fax Protektor: Alexandra, Grevinde af Frederiksborg UNICEF Danmark Årsrapport for 2011 CVR nr.:

2 1 Side 1 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om organisationen 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning 6 Årsregnskab 1. januar december Anvendt regnskabspraksis 9 Resultatopgørelse 11 Balance 13 Pengestrømsopgørelse 14 Noter 15

3

4

5 4 Side 4 Ledelsesberetning Oplysninger om organisationen UNICEF Danmark Pakhus 48 Sundkaj 9, 1. sal 2100 København Ø. Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR nr.: Hjemsted: København Regnskabsår: 1. januar december Bestyrelse Alfred Josefsen, formand Kamilla Warberg, næstformand Morten Brynskov Nils Håkonsson Helle Dydensborg Bettina Vestergaard Andersen Henrik Poulsen Hanne Meyer Emil Andersen Christian Stadil Generalsekretær Steen M. Andersen Revision: KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks Frederiksberg Årsmøde Årsmøde afholdes 24. maj 2012, kl

6 5 Side 5 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal tusind kr Hovedtal Indtægter Nettoindtægter Resultat til disposition Anvendt til organisationens formål Balancesum Egenkapital Pengestrøm fra driftsaktiviteten Investeret i materielle anlægsaktiver Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten Overført til udviklingsarbejdet Pengestrøm i alt Nøgletal Udbetalingsprocent *) 72,6% 74,6% 73,5% 76,4% 76,9% Egenkapitalandel (soliditet) 13,5% 15,2% 16,2% 22,3% 59,5% Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede 48,6 51,1 52,3 53,1 59,9 *) Udbetalingsprocenten er beregnet som "Anvendt til organisationens formål" divideret med "Indtægter". Ti årsoversigt (Index 2002 = 100) INDTÆGTER / OVERFØRT INDTÆGTER I ALT Overført til UNICEF projekter 600 UDGIFTER I UNICEF DANMARK (INDEX ) Indsamlings- og salgsudgifter Information- advocacy udgifter Personaleudgifter UDGIFTER I ALT

7 6 Side 6 Ledelsesberetning Hovedaktiviteter Organisationens hovedaktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af a) UNICEFs oplysnings- og skolearbejde og b) fundraising aktiviteter rettet mod privatpersoner, virksomheder og fonde. Aktiviteterne er fordelt på traditionelle fundraisingaktiviteter samt salg af kort- og produkter. Alle fundraisingaktiviteter er rettet mod det danske marked. UNICEF Danmark er, med undtagelse af nogle få enkeltstående tilfælde, ikke projektudførende. Efter afholdte omkostninger overføres de indsamlede midler til UNICEF International, der besidder de rette kompetencer og ressourcer for at være projektudførende. UNICEF International udarbejder detaljerede rapporter om midlernes anvendelse og opnåede resultater. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Man må hverken håbe eller forvente, at verden rammes af to så store katastrofer, som tilfældet var i 2010, og det vil klart betyde færre indtægter til nødhjælpsarbejde. Det vil kunne ses på årsresultatet for Sådan stod der i ledelsesberetningen, da vi præsenterede årsresultatet for Der stod også, at indtægterne fra salg må forventes at falde yderligere i de kommende år. Begge dele viste sig at holde stik. Men alligevel kan UNICEF Danmark for 2011 fremlægge det næstbedste økonomiske resultat, siden vi blev stiftet i 1954 et resultat som kun ligger DKK under rekordresultatet fra Det var på DKK , mens vi for 2011 nåede et bruttoresultat på DKK Desværre blev verden også i 2011 ramt af en stor katastrofe, nemlig den voldsomme sultkatastrofe på Afrikas Horn. Heldigvis viste danskerne på ny meget stor solidaritet med børn i nød og støttede UNICEFs nødhjælpsindsats flot. Det lykkedes UNICEF Danmark at indsamle over 29 millioner kr. til den store katastrofe, bl.a. gennem den store TVindsamling Afrika Nu, som blev afviklet i august på UNICEFs store lager: UNICEF Supply Division. Men sammenlignet med 2010, hvor vi var vidner til hele to store katastrofer i henholdsvis Haiti og Pakistan, blev der ikke samlet helt det samme beløb ind. Det påvirker selvfølgelig UNICEF Danmarks årsresultat i negativ retning. UNICEF Danmark samlede i øvrigt det største beløb ind til ofrene på Afrikas Horn blandt alle danske nødhjælpsorganisationer og det største beløb per capita blandt alle UNICEFs 36 nationale komiteer. På salgsområdet måtte vi i 2011 konstatere en markant lavere indtjening end tidligere år som forventet. Som vi redegjorde for i ledelsesberetningen for 2010 har UNICEF i en lang række lande, herunder Danmark, lagt det traditionelle salg af kort og produkter væsentligt om. I takt med, at nettoindtjeningen faldt p.g.a. stigende omkostninger og et reduceret salg, blev det besluttet at ophøre med bl.a. salg af kort via postordre, via netbutik samt eget salg til virksomheder. Herudover blev det besluttet markant at reducere antallet af varenumre af kort og produkter til salg på det danske marked. Det har som forventet betydet et væsentligt forringet brutto-salgsresultat (fra DKK i 2010 til DKK i 2011, altså et fald på DKK ). Vi har i stedet besluttet at lade samarbejdspartnere / eller eksterne kort specialister på henholdsvis privat- og virksomhedsmarkedet forestå salg og distribution. Dette samarbejde betyder at UNICEF Danmarks anledningskort er tilgængelige for de danske forbrugere og virksomheder, i et rekord stort antal salgssteder (eks. i Coop s butikker). Nettoresultatet af denne disposition afregnes som royalties, hvilket er en medvirkende årsag til faldet i brutttosalget. Det lidt lavere indsamlingsresultat til nødhjælp samt den forventede levere bruttoindtægt fra salg forklarer det lavere bruttoresultat i forhold til rekordåret Men på trods af disse forhold og på trods af et samfund ramt af økonomisk usikkerhed, højere arbejdsløshed m.m. lykkedes det som nævnt at nå det næstbedste resultat nogensinde, og det må betegnes som meget tilfredsstillende. I international sammenhæng er UNICEF Danmark nu den 11. største af de 36 nationale komiteer totalt set, målt i nettobidrag til UNICEFs internationale nødhjælps- og udviklingsarbejde. Det er en fremgang fra en plads som nr. 12 i Per capita er vi den 6. største. Nettobidraget fra UNICEF Danmark til UNICEFs nødhjælps- og udviklingsarbejde blev for 2011 på DKK Det er på linie med bruttoresultatet det næstbedste nogensinde. Nettobidraget for 2010 var på DKK , så resultatet for 2011 er altså DKK lavere. Siden 2000 har danskerne gennem UNICEF Danmark støttet UNICEFs internationale arbejde for børn i nød med mere end 700 millioner kr.! Ud over nettobidraget til UNICEF har UNICEF Danmark anvendt DKK 3 millioner til en indsats for at forbedre forholdende for børn i Grønland. Det sker i et tæt samarbejde med det grønlandske selvstyre i projektet Nakuusa ( Lad os være stærke sammen ), som blev lanceret i Det var første år, vi anvendte midler i Grønland, så de DKK 3 millioner skal tages med i betragtning, når nettobidraget til UNICEF for henholdsvis 2010 og 2011 sammenlignes. Endelig har UNICEF Danmark i 2011 anvendt DKK til det vedtægtsbestemte formål at drive oplysningsvirksomhed i Danmark, ikke mindst over for danske børn og unge om Børnekonventionen m.m. Således er der i alt i 2011 anvendt DKK til det vedtægtsbestemte arbejde at hjælpe børn i nød og fremme barnets rettigheder. På omkostningsområdet lykkedes det i 2011 at have en meget beskeden udvikling i forhold til året før. De samlede personale- og driftsomkostninger lå i 2010 på DKK For 2011 var de steget til DKK , altså med DKK Det er en omkostningsudvikling der sammenholdt med vores indtægtsudvikling og niveau, må betragtes som meget tilfredsstillende.

8 7 Side 7 Ledelsesberetning Beretning Den 2. juli 2011 blev UNICEF Danmarks sekretariat ramt af en alvorlig vandskade. Det betød, at omkring halvdelen af sekretariatet måtte evakueres og medarbejderne genhuses i midlertidigt pavillonbyggeri opstillet på havnekajen, mens reparationsarbejdet pågik. Det varede i over 3 måneder og ramte også det netop indviede og udvidede interne callcenter. Vi registrerer dag for dag antallet af telefonopkald, modtagne bidrag etc., og på den baggrund kan vi konstatere markant lavere resultater i ombygningsperioden end normalt. Der er altså ingen tvivl om, at vandskaden har haft en direkte negativ effekt på vores indtjening i 2011 ud over de indirekte effekter, som to gange flytning og forringede arbejdsforhold medførte. Vi har nu stillet krav om erstatning fra vores driftstabsforsikring, ligesom vi efter forhandlinger herom har fået en reduktion i huslejen fra By & Havn for de måneder, hvor vi ikke kunne anvende hele lejemålet. Der er ikke i årsregnskabet indregnet indtægter i forbindelse hermed, disse indregnes når der er vished for beløbenes størrelse, formentlig i Samlet set ser UNICEF Danmarks omkostningsprocenter (omkostninger i procent af indtægter) således ud: Internationalt udviklings- og hjælpearbejde 70,9% 72,7% Oplysnings- og skolearbejde (fra 2011 både Danmark og Grønland) 6,0% 3,6% Salgs- og indsamlingsudgifter 17,5% 16,2% Driftsudgifter (Administration) 4,7% 4,1% Henlagt til reserver (egenkapital) 1,0% 3,4% I tråd med årsmødebeslutning for nogle år siden har UNICEF Danmarks bestyrelse besluttet at anbefale til vedtagelse på årsmødet, at der henlægges DKK 1,5 millioner til egenkapitalen, således at den kan dække et halvt års drift af UNICEF Danmark. Den samlede egenkapital er således på DKK Forventninger til fremtiden Som det var vurderingen sidste år er det opfattelsen, at UNICEF Danmark er godt rustet til de kommende år. Vi har fortsat det næstbedste image af alle humanitære organisationer i Danmark jf. den årlige imagemåling fra foråret 2011, og vi har en engageret bestyrelse og kompetente medarbejdere. De over faste, månedlige bidragydere ( Partnere ) udgør et stærkt økonomisk fundament, og vi har fået gennemført de nødvendige ændringer på salgsområdet. Vores tro på en fortsat positiv udvikling afspejles i vores strategiplan for , udarbejdet i samarbejde med UNICEFs regionalkontor i Geneve. I denne strategiplan opererer vi med en fortsat økonomisk vækst, om end lavere end den vi har haft de sidste 5-10 år (i 2002 var UNICEF Danmarks årsindtægt på TDKK til sammenligning med TDKK i 2011 og nettobidraget til UNICEF på TDKK til sammenligning med TDKK ). UNICEF Danmark hører i dag til blandt de 3-5 største indsamlingsorganisationer i Danmark, hvor vi tidligere lå som nummer Bestyrelsen har i 2011 igangsat et arbejde for at se på forskellige modeller for en kommende demokratisk struktur for UNICEF Danmark. Vi må konstatere, at den nuværende struktur med bl.a. medlemsorganisationer ikke er tidssvarende, idet vi årligt taber medlemsorganisationer p.g.a. udmeldelse eller ligefrem opløsning af den pågældende organisation. Det er en struktur med rødder tilbage til stiftelsen i 1954, så det kan ikke betegnes som for tidligt at underkaste den et eftersyn. Det forventes, at et forslag til en ny struktur kan fremlægges på årsmødet i I skrivende stund forventes det, at en ny indsamlingslov træder i kraft i Vi kender endnu ikke i detaljer indholdet, ligesom det kan undergå forandringer i den høringsproces, som er i gang. Det er klart, at en eventuel begrænsning af indsamlingsmuligheder vil påvirke alle organisationers indsamlingsresultat i negativ retning, herunder UNICEF Danmarks. Det danske indsamlingsmarked hører til blandt de mest konkurrencebetonede i verden. Flere og flere organisationer professionaliserer deres indsamlingsarbejde. Samlet set har danskerne øget deres bidrag til diverse former for velgørenhed, men for at kunne appellere bredt er det nødvendigt konstant at udvikle og forfine sit indsamlingsarbejde. UNICEF Danmarks bestyrelse har i budgettet for 2012 afsat et beløb hertil, således at UNICEF Danmark også fremover får mulighed for at være med i front på det danske indsamlingsmarked. Særlige risici Organisationens aktiviteter omfatter ikke transaktioner, kontrakter eller aktiviter der på anden måde er forbundet med finansielle-, juridiske- eller andre former for særlige risici. Den primære risikofaktor, der kan påvirke driften af organisationen, udgør udsving i de økonomiske konjunkturer i samfundet. Videnressourcer Som et led i udviklingen og fastholdelsen af dygtige medarbejdere fokuserer organisationen på kompetenceudvikling og videndeling.

9 8 Side 8 Ledelsesberetning Beretning Afslutning Det er ledelsens opfattelse, at alle væsentlige oplysninger til bedømmelse af UNICEF Danmarks økonomiske stilling, årets resultat og den finansielle udvikling fremgår af rapporten og denne beretning. Der er ikke efter balancedagen indtruffet betydningsfulde hændelser, som vurderes at have væsentlig indflydelse på bedømmelse af årsrapporten.

10 9 Side 9 Årsregnskab for 1. januar december 2011 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for UNICEF Danmark for 2011 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en mellemstor klasse C-virksomhed. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Begreber, klassifikationer og opstillingsform er under hensyntagen til organisationens særlige struktur tilpasset Årsregnskabslovens generelle bestemmelser. Generelt om indregning og måling Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger og hensatte forpligtelser. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde organisationen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå organisationen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Resultatopgørelsen Omsætning Indtægter fra salg af kort og produkter indregnes i resultatopgørelsen ved fakturering. Midler fra indsamlingsaktiviteter indtægtsføres som hovedregel på modtagelsestidspunktet. Andre bidrag, som primært er bidrag fra Tips- og Lottomidler indregnes i resultatopgørelsen på bevillingstidspunktet. Indsamlings- og salgsudgifter samt driftsomkostninger Omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening indregnes i resultatopgørelsen, herunder afskrivninger. Uddelinger under formålet Hovedparten af uddelinger under organisationens formål overføres til UNICEF International, som forestår styring af de internationale projekter og hermed anvendelse af midlerne. Endvidere anvendes en mindre del af midlerne til oplysnings- og skolearbejde i Danmark. Uddelinger henføres til indsamlingsåret. Årets udgifter vedrørende projektbistand mv. vil således altid være af samme størrelse som indtægterne, bortset fra den del, som bestyrelsens indstiller henlægges til egenkapitalen som en del af kapitalberedskabet. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og renteudgifter samt kursgevinster og tab på obligationer. Balancen Materielle anlægsaktiver Inventar og IT-udstyr samt indretning af lejede lokaler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget udgøres af kostprisen med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

11 10 Side 10 Årsregnskab for 1. januar december 2011 Anvendt regnskabspraksis Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid og eventuelle restværdier, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Inventar IT udstyr Biler Indretning af lejede lokaler 5-10 år 3-4 år 3 år 10 år Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Varebeholdninger Varebeholdninger er optaget til kostpris. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Tilgodehavender Tilgodehavender består af tilgodehavender fra salg og indsamlingsaktiviteter samt tilgodehavende ikke forfaldne renter på obligationer. Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende er værdiforringet. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Obligationer Obligationer måles til dagsværdi på balancedagen, svarende til børskurs. Egenkapital I andre reserver indgår vedtægtsbestemte eller bestyrelsesbesluttede henlæggelser. Til- og afgang sker via overskudsdisponeringen. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser organisationens pengestrømme fordelt på driftens likviditetsbidrag, investering i anlægsaktiver samt resultatudlodning for året, årets forskydning i likvider samt organisationens likvider ved årets begyndelse og slutning.

12 11 Side 11 Resultatopgørelse for 1. januar december 2011 Note Salg af UNICEF kort og produkter Indsamlingsaktiviteter Andre bidrag Finansielle indtægter Indtægter i alt , 5 Indsamlings- og salgsudgifter Nettoindtægter i alt Løn, personale og administration Øvrige driftsomkostninger (IT, porto, kontorhold mv.) Finansielle omkostninger Afskrivninger Driftsomkostninger i alt I alt til disposition til UNICEFs formål Anvendt til UNICEFs arbejde i andre lande - med fokus på følgende områder: Børns overlevelse og udvikling Børns uddannelse Beskyttelse af Børn Børn ramt af aids Børns rettigheder UNICEF udvalgte lande: Bolivia, børns uddannelse Bulgarien Cambodia Cameroun Kenya Libyen Madagaskar Sydafrika Togo Uganda Vietnam Zambia UNICEF udvalgte temaer: Beskyttelse af Børn Børn ramt af aids Børns overlevelse og udvikling Børns uddannelse Digital Citizenship & safety (global) Malaria

13 12 Side 12 Resultatopgørelse (fortsat) Note UNICEF nødhjælp: Afrikas Horn Haiti Kirgistan Myanmar Pakistan I alt anvendt til UNICEFs internationale udviklings- & nødhjælpsarbejde UNICEFs oplysnings- samt skolearbejde i Danmark UNICEFs oplysnings- samt rettighedsarbejde i Grønland I alt anvendt i henhold til organisationens formål Årets resultat Årets resultat disponeres således: 7 Overført til formuekonto Overført til egenkapitalhenlæggelse, samarbejdsaftale Grønland

14 13 Side 13 Balance pr. 31. december 2011 Note Aktiver Inventar IT-udstyr Biler Indretning af lejede lokaler Materielle anlægsaktiver i alt Beholdning af egne varer Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Obligationer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver 7 Egenkapital i alt Gæld til UNICEF projekter Anden gæld Kreditorer og skyldige omkostninger Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser

15 14 Side 14 Pengestrømsopgørelse pr. 31. december Omsætning Variable omkostninger Dækningsbidrag Kontante kapacitetsomkostninger Indtjeningsbidrag Ændring i debitorer Ændring i varelager Ændring i andre aktiver Ændring i varekreditorer Ændring i anden gæld (moms, feriepenge, periodisering) Driftens likviditetsvirkning Investeringer i anlægsaktiver Finansielle ind- og udbetalinger: Renteindbetalinger, netto Resultatudlodning - overført til udviklingsarbejdet (Indsamlet i året): Udbetalt til UNICEFs globale udviklingsarbejde (10) Udbetalt direkte til projekter i udviklingslande (10) Udbetalt direkte til katastrofer (10) Udbetalt til UNICEFs globale udviklingsarbejde (11) Udbetalt direkte til katastrofer (11) Udbetalt direkte til projekter i udviklingslande (11) Samlet likviditetsbidrag Likvide midler og obligationer, primo Likvide midler og obligationer, ultimo Tallene i pengestrømsopgørelsen kan ikke alle udledes direkte af resultatopgørelsen og balancen.

16 15 Side 15 Noter Indsamlingsaktiviteter I de indsamlede midler indgår indtægt fra Danmarks Indsamling 2011 på kr., der er anvendt og uddelt i 2011 således: Andel af indsamlingsudgifter Disponeret til UNICEF projekter I de indsamlede midler indgår indtægt fra fællesindsamlingen Afrika Nu 2011 på kr., der er anvendt og uddelt i 2011 således: Andel af indsamlingsudgifter Disponeret til UNICEF projekter Andre bidrag Tips- & Lottomidler Danida Andre indtægter Personaleomkostninger Lønninger Pensioner Andre omkostninger til social sikring Lønninger, pensioner og andres sociale omkostninger er udgiftsført under følgende poster: Indsamlings- og salgsudgifter UNICEFs oplysnings- samt skolearbejde i Danmark og Grønland Løn, personale og administration Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere: Indsamlings- og salg 41,7 35,8 UNICEFs oplysnings- samt skolearbejde i Danmark 9,2 8,4 Administration 9,0 8,9 59,9 53,1 Ledelseslønninger: Generalsekretær, løn og pension mv Der er ikke udbetalt vederlag til bestyrelsen i 2011 Løn og pension m.v. til UNICEF Danmarks samlede ledelsesgruppe bestående af 5 ledere inklusive generalsekretæren udgør i alt kr.:

17 16 Side 16 Noter (fortsat) 4 Anvendelse af midler til organisationens formål samt driftsomkostninger 6,3% 7,3% 5,7% Bulgarien, Cambodia, Cameroun, Kenya, 17,3% Libyen, Madagaskar, Sydafrika, Togo, Uganda, Vietnam, Zambia Afrikas Horn, Myanmar, Pakistan (nødjælp) Andre lande - 5 fokusområder 40,1% 23,2% Børns Overlevelse, Beskyttelse, Uddannelse og Børn ramt af AIDS m.v. Oplysnings- og skolearbejde (Danmark og Grønland) Driftsomkostninger 5 Materielle anlægsaktiver Biler Indretning af lejede lokaler Inventar IT-udstyr I alt I alt Anskaffelsessum Anskaffelsessum pr Årets tilgang Årets afgang Anskaffelsessum pr Afskrivninger Afskrevet pr Årets afskrivninger Årets afgang Samlet afskrivning pr Bogført værdi pr ,04 0,09 0,42 0,40 Afskrivninger indgår med kr i 'indsamlings- og salgsudgifter', med kr i 'driftsomkostninger i alt' og med kr i 'oplysnings- og skolearbejde i Danmark'. -0,43

18 17 Side 17 Noter (fortsat) 6 Obligationer 2011 Papirnavn Restløbetid år Påløbne renter ultimo Ultimoværdi 5,00% Nordea Ann , % Realkredit Danmark ,00% Brfkredit Sdo 321.E ,483200% Nykredit Real(Totalkredit) 21E ,00% Nykredit Sdo ,43 7 Egenkapital Formuekonto Saldo pr Overført jf. resultatdisponering Saldo pr Henlæggelse samarbejdsaftale Grønland Saldo pr Overført jf. resultatdisponering Saldo pr Egenkapital den Eventualforpligtelser Andre eventualforpligtelser: Lejemålet Pakhus 48, Sundkaj 9,1. sal, kan tidligst fraflyttes den 1. januar Den årlige husleje udgør kr Den samlede eventualforpligtelse udgør pr. 31. december 2011 i alt kr UNICEF Danmark har indgået operationelle leje- og leasingaftaler for følgende beløb (forfald inden for 5 år): Leasingforpligtelse på biler, IT, kopi- og kontormaskine området pr. 31. december 2011 udgør kr UNICEF Danmark har indgået en samarbejdsaftale med Grønlands Selvstyre. Formålet med samarbejdet er at skabe de bedst tænkelige muligheder for opvækst og udvikling for børn i hele Grønland. UNICEF Danmark har forpligtet sig til i hvert af de fem år samarbejdet løber, til hvert år at afsætte kr til at dække de udgifter aftalen dækker. Aftaleperioden udgør årene 2011 til og med 2015, og den økonomiske forpligtelse for UNICEF Danmark udgør således kr pr. 31. december 2011.

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Årsrapport 1. januar december 2016

Årsrapport 1. januar december 2016 RT RUDE ApS Huggetvej 36 Gungerne 5400 Bogense Årsrapport 1. januar - 31. december 2016 (5. regnskabsår) Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 01/05 2017 Lar

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Arkitekt MAA Ole Justesen ApS i likvidation CVR-nr Strandparksvej Helleup. Årsrapport 2014/15

Arkitekt MAA Ole Justesen ApS i likvidation CVR-nr Strandparksvej Helleup. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Arkitekt MAA Ole Justesen ApS

Læs mere

Commercial Group ApS

Commercial Group ApS Commercial Group ApS CVR 25077148 ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2016 Dirigent 1 INDHOLD Side Påtegninger: Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning:

Læs mere

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MARKIT B2B ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01/2015 Kairo Alloja Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilzonen A/S CVR-nr. 25611004

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Fem Stjerner Service ApS

Fem Stjerner Service ApS Fem Stjerner Service ApS Birkedommervej 29 2400 København NV Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2017 Belal

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

unicetiij; UNICEF Danmark Årsrapport for 2013 Unite for ChileIren UNICEF Oan1rark Pakl111s 48 Suridkc1J 9, 1. 2100 KøbPnh,wn Ø

unicetiij; UNICEF Danmark Årsrapport for 2013 Unite for ChileIren UNICEF Oan1rark Pakl111s 48 Suridkc1J 9, 1. 2100 KøbPnh,wn Ø UNICEF Oan1rark Pakl111s 48 Suridkc1J 9, 1. 21 KøbPnh,wn Ø Tlf +45 3527 J8 F clx +4', 3527 381 un1cefdk@un1ler dk Www.unicef dk Protei1 iksbo1 g UNICEF Danmark Årsrapport

Læs mere

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Jørgensen og Andersen Ejendomme

Læs mere

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 -------------------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr S.E. Isolering ApS Jyllingevej 173 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 27526977 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Søren Edelhart Grubbe Dirigent TimeVision

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016 Ravnsøvej 52 8240 Risskov CVR-nr: 29 31 50 00 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 (11. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15. februar 2017 Dirigent, Claus Loldrup Nielsen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR Strib El ApS ÅRSRAPPORT 2014 16. regnskabsår CVR 21 06 22 43 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20 / 5 2015 Dirigent 2 INDHOLD Side Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Østergade 130, 6900 Skjern. Årsrapport for. 26. februar - 31.

Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Østergade 130, 6900 Skjern. Årsrapport for. 26. februar - 31. Østergade 130 DK-6900 Skjern Tlf. 88 81 11 88 Fax www.martinsen.dk CVR-nr. 36 56 05 09 Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Østergade 130, 6900 Skjern Årsrapport for 26.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016 c/o Tune Erhvervspark Tune Parkvej 5 4030 Tune CVR-nr. 14738444 Årsrapport for 2016 26. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, hvor revision fremover

Læs mere

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015

Læs mere

Vejgaard-Hasseris Køreskole ApS CVR-nr

Vejgaard-Hasseris Køreskole ApS CVR-nr CVR-nr. 25 16 21 61 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 13.03.13 Jesper Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

ORLOFF ERHVERV A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ORLOFF ERHVERV A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ORLOFF ERHVERV A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/04/2013 Kurt Keilberg Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen af Døgn- og Dagtilbud

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Advokatfirma Holck- Andersen & Tyge Sørensen A/S Nyhavn København K CVR-nr Årsrapport 2016

Advokatfirma Holck- Andersen & Tyge Sørensen A/S Nyhavn København K CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Advokatfirma Holck- Andersen &

Læs mere

CVR-nr Den Danske Vedligeholdsforening Købmagergade 86, 7000 Fredericia. Årsregnskab 2016

CVR-nr Den Danske Vedligeholdsforening Købmagergade 86, 7000 Fredericia. Årsregnskab 2016 CVR-nr. 11 77 06 49 Den Danske Vedligeholdsforening Købmagergade 86, 7000 Fredericia Årsregnskab 2016 Indholdsfortegnelse Påtegninger Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2-3 Årsregnskab

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA

ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA Bjørnø 17 5600 Faaborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/03/2016 Jess Myrthu

Læs mere

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Nordic Mentor ApS Gistrupparken 38 9260 Gistrup

Læs mere

Entreprenør Casa Concept ApS CVR-nr

Entreprenør Casa Concept ApS CVR-nr CVR-nr. 30 56 74 20 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 26.05.13 Ole Arndt Sørensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14 Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

MALERFIRMA MARTIN SKAARUP THOMSEN ApS

MALERFIRMA MARTIN SKAARUP THOMSEN ApS MALERFIRMA MARTIN SKAARUP THOMSEN ApS Årsrapport 3. februar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/05/2013 Martin Skaarup Thomsen Dirigent

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013 c/o Peter Esbensen, A.F. Beyers Vej 20 C 2720 Vanløse CVR-nr. 34617066 Årsrapport for 2013 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014

Læs mere

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015 MY INSTORE APPS ApS Passagerterminalen 10 7190 Billund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/01/2016 Poul Mark

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk EMG Invest ApS CVR-nr. 26868378 Grædstrupvej 45 8740

Læs mere

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 FORTIUM A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 Christian Worm Mortensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Kapitalforvaltning Nord A/S Råensvej 1, 9000 Aalborg

Kapitalforvaltning Nord A/S Råensvej 1, 9000 Aalborg Kapitalforvaltning Nord A/S Råensvej 1, 9000 Aalborg CVR-nr. 29 80 26 45 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2016. Eigild Bødker Christensen

Læs mere

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 39 39 40 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/11 2014 Ole Kjeldsen Dirigent

Læs mere

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød Årsrapport 3. oktober 2011 til 31. december 2012 CVR-nr. 33957106 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Hans Henning Øder Dirigent

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

MBL Udlejning ApS CVR-nr Øster Vedsted Mark Ribe. Årsrapport 2015

MBL Udlejning ApS CVR-nr Øster Vedsted Mark Ribe. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk MBL Udlejning ApS CVR-nr. 36507063 Øster

Læs mere

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR.

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR. N H C A/S ÅRSRAPPORT 2014 6. REGNSKABSÅR Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015 Dirigent CVR-NR. 30 53 43 52 S i e r s b æ k A p S, S t a t s a u t o r i s e

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

MP Ejendomme Nuuk ApS Reg.nr Årsrapport 2016

MP Ejendomme Nuuk ApS Reg.nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299321511 Telefax +299322711 www.deloitte.dk MP Ejendomme Nuuk ApS Reg.nr. 482.237

Læs mere

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Jydsk Bygningsrenovering IVS Ellekær 7 2730 Herlev CVR-nr. 36973579 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. oktober 2016,

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT. (Opstillet uden revision eller review)

FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT. (Opstillet uden revision eller review) Tlf: 96 57 48 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hobro@bdo.dk Nytorv 12, Box 170 www.bdo.dk DK-9500 Hobro CVR-nr. 20 22 26 70 FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT 2011 (Opstillet

Læs mere

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014 Stiftelsen Hoffmanns Minde CVR-nr. 11 61 61 00 Årsrapport 2014 Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 6/5 2015 Henning Fink-Jensen Dirigent Ellebjergvej 52, 2., 2450 København SV Tlf.:

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

ERIK SVENDSEN APS BACHERSMINDEVEJ 11, 2791 DRAGØR 2015/16

ERIK SVENDSEN APS BACHERSMINDEVEJ 11, 2791 DRAGØR 2015/16 Tlf.: 96 23 54 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hjoerring@bdo.dk Nørrebro 15, Box 140 www.bdo.dk DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ERIK SVENDSEN APS BACHERSMINDEVEJ 11, 2791 DRAGØR

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER. Frydendalsvej Frederiksberg

KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER. Frydendalsvej Frederiksberg KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER Frydendalsvej 20 1809 Frederiksberg ÅRSREGNSKAB FOR 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning Side 3 Revisionspåtegning - 4 Anvendt regnskabspraksis - 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16 c/o Cafe Emma Gammel Kongevej 142 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 37218006 Årsrapport 2015/16 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. juni 2017

Læs mere

PS Holding Viborg ApS CVR-nr

PS Holding Viborg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PS Holding Viborg ApS CVR-nr. 31 59 89 23 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten

Læs mere

INGER DUEHART KLINISK TANDTEKNIKER ApS

INGER DUEHART KLINISK TANDTEKNIKER ApS INGER DUEHART KLINISK TANDTEKNIKER ApS Årsrapport 1. maj 2013-30. april 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/09/2014 Lars Stig Duerhart Dirigent Side

Læs mere

LS HOLDINGSELSKAB ApS

LS HOLDINGSELSKAB ApS LS HOLDINGSELSKAB ApS Livjægergade 25, 5 tv 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/06/2016 Lars

Læs mere

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/04/2014 Poul Christensen Dirigent Side

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Årsrapport Grimnir Invest ApS. Aslundvej 81, Vester Hassing 9310 Vodskov CVR-nr Dirigent

Årsrapport Grimnir Invest ApS. Aslundvej 81, Vester Hassing 9310 Vodskov CVR-nr Dirigent Grimnir Invest ApS Aslundvej 81, Vester Hassing 9310 Vodskov CVR-nr. 27364721 Årsrapport 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 21.06.2016 Dirigent Navn: Lisbeth Rytter Grimnir Invest ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

LYNGBY STORCENTER KONTO A.M.B.A.

LYNGBY STORCENTER KONTO A.M.B.A. LYNGBY STORCENTER KONTO A.M.B.A. Klampenborgvej 232, 2 6 2800 Kgs. Lyngby Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/04/2016

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER LEDELSESpATEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1-31/122014

Læs mere

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk ES ÅRSRAPPORT 2014 Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk CVR nr. 27394671 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Årsrapport 1. oktober 2011-30. september 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013

Læs mere

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/03/2014 René Steenfelddt Sørensen Dirigent

Læs mere

Osteklokken A/S. Årsrapport for CVR-nr Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2015.

Osteklokken A/S. Årsrapport for CVR-nr Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2015. Osteklokken A/S CVR-nr. 31 26 46 42 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2015 Som dirigent:... Flemming Haahr Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Oplysninger

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere