UNICEF Danmark. Årsrapport for 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNICEF Danmark. Årsrapport for 2011"

Transkript

1 UNICEF Danmark Pakhus 48 Sundkaj 9, København Ø Tlf Fax Protektor: Alexandra, Grevinde af Frederiksborg UNICEF Danmark Årsrapport for 2011 CVR nr.:

2 1 Side 1 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om organisationen 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning 6 Årsregnskab 1. januar december Anvendt regnskabspraksis 9 Resultatopgørelse 11 Balance 13 Pengestrømsopgørelse 14 Noter 15

3

4

5 4 Side 4 Ledelsesberetning Oplysninger om organisationen UNICEF Danmark Pakhus 48 Sundkaj 9, 1. sal 2100 København Ø. Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR nr.: Hjemsted: København Regnskabsår: 1. januar december Bestyrelse Alfred Josefsen, formand Kamilla Warberg, næstformand Morten Brynskov Nils Håkonsson Helle Dydensborg Bettina Vestergaard Andersen Henrik Poulsen Hanne Meyer Emil Andersen Christian Stadil Generalsekretær Steen M. Andersen Revision: KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks Frederiksberg Årsmøde Årsmøde afholdes 24. maj 2012, kl

6 5 Side 5 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal tusind kr Hovedtal Indtægter Nettoindtægter Resultat til disposition Anvendt til organisationens formål Balancesum Egenkapital Pengestrøm fra driftsaktiviteten Investeret i materielle anlægsaktiver Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten Overført til udviklingsarbejdet Pengestrøm i alt Nøgletal Udbetalingsprocent *) 72,6% 74,6% 73,5% 76,4% 76,9% Egenkapitalandel (soliditet) 13,5% 15,2% 16,2% 22,3% 59,5% Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede 48,6 51,1 52,3 53,1 59,9 *) Udbetalingsprocenten er beregnet som "Anvendt til organisationens formål" divideret med "Indtægter". Ti årsoversigt (Index 2002 = 100) INDTÆGTER / OVERFØRT INDTÆGTER I ALT Overført til UNICEF projekter 600 UDGIFTER I UNICEF DANMARK (INDEX ) Indsamlings- og salgsudgifter Information- advocacy udgifter Personaleudgifter UDGIFTER I ALT

7 6 Side 6 Ledelsesberetning Hovedaktiviteter Organisationens hovedaktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af a) UNICEFs oplysnings- og skolearbejde og b) fundraising aktiviteter rettet mod privatpersoner, virksomheder og fonde. Aktiviteterne er fordelt på traditionelle fundraisingaktiviteter samt salg af kort- og produkter. Alle fundraisingaktiviteter er rettet mod det danske marked. UNICEF Danmark er, med undtagelse af nogle få enkeltstående tilfælde, ikke projektudførende. Efter afholdte omkostninger overføres de indsamlede midler til UNICEF International, der besidder de rette kompetencer og ressourcer for at være projektudførende. UNICEF International udarbejder detaljerede rapporter om midlernes anvendelse og opnåede resultater. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Man må hverken håbe eller forvente, at verden rammes af to så store katastrofer, som tilfældet var i 2010, og det vil klart betyde færre indtægter til nødhjælpsarbejde. Det vil kunne ses på årsresultatet for Sådan stod der i ledelsesberetningen, da vi præsenterede årsresultatet for Der stod også, at indtægterne fra salg må forventes at falde yderligere i de kommende år. Begge dele viste sig at holde stik. Men alligevel kan UNICEF Danmark for 2011 fremlægge det næstbedste økonomiske resultat, siden vi blev stiftet i 1954 et resultat som kun ligger DKK under rekordresultatet fra Det var på DKK , mens vi for 2011 nåede et bruttoresultat på DKK Desværre blev verden også i 2011 ramt af en stor katastrofe, nemlig den voldsomme sultkatastrofe på Afrikas Horn. Heldigvis viste danskerne på ny meget stor solidaritet med børn i nød og støttede UNICEFs nødhjælpsindsats flot. Det lykkedes UNICEF Danmark at indsamle over 29 millioner kr. til den store katastrofe, bl.a. gennem den store TVindsamling Afrika Nu, som blev afviklet i august på UNICEFs store lager: UNICEF Supply Division. Men sammenlignet med 2010, hvor vi var vidner til hele to store katastrofer i henholdsvis Haiti og Pakistan, blev der ikke samlet helt det samme beløb ind. Det påvirker selvfølgelig UNICEF Danmarks årsresultat i negativ retning. UNICEF Danmark samlede i øvrigt det største beløb ind til ofrene på Afrikas Horn blandt alle danske nødhjælpsorganisationer og det største beløb per capita blandt alle UNICEFs 36 nationale komiteer. På salgsområdet måtte vi i 2011 konstatere en markant lavere indtjening end tidligere år som forventet. Som vi redegjorde for i ledelsesberetningen for 2010 har UNICEF i en lang række lande, herunder Danmark, lagt det traditionelle salg af kort og produkter væsentligt om. I takt med, at nettoindtjeningen faldt p.g.a. stigende omkostninger og et reduceret salg, blev det besluttet at ophøre med bl.a. salg af kort via postordre, via netbutik samt eget salg til virksomheder. Herudover blev det besluttet markant at reducere antallet af varenumre af kort og produkter til salg på det danske marked. Det har som forventet betydet et væsentligt forringet brutto-salgsresultat (fra DKK i 2010 til DKK i 2011, altså et fald på DKK ). Vi har i stedet besluttet at lade samarbejdspartnere / eller eksterne kort specialister på henholdsvis privat- og virksomhedsmarkedet forestå salg og distribution. Dette samarbejde betyder at UNICEF Danmarks anledningskort er tilgængelige for de danske forbrugere og virksomheder, i et rekord stort antal salgssteder (eks. i Coop s butikker). Nettoresultatet af denne disposition afregnes som royalties, hvilket er en medvirkende årsag til faldet i brutttosalget. Det lidt lavere indsamlingsresultat til nødhjælp samt den forventede levere bruttoindtægt fra salg forklarer det lavere bruttoresultat i forhold til rekordåret Men på trods af disse forhold og på trods af et samfund ramt af økonomisk usikkerhed, højere arbejdsløshed m.m. lykkedes det som nævnt at nå det næstbedste resultat nogensinde, og det må betegnes som meget tilfredsstillende. I international sammenhæng er UNICEF Danmark nu den 11. største af de 36 nationale komiteer totalt set, målt i nettobidrag til UNICEFs internationale nødhjælps- og udviklingsarbejde. Det er en fremgang fra en plads som nr. 12 i Per capita er vi den 6. største. Nettobidraget fra UNICEF Danmark til UNICEFs nødhjælps- og udviklingsarbejde blev for 2011 på DKK Det er på linie med bruttoresultatet det næstbedste nogensinde. Nettobidraget for 2010 var på DKK , så resultatet for 2011 er altså DKK lavere. Siden 2000 har danskerne gennem UNICEF Danmark støttet UNICEFs internationale arbejde for børn i nød med mere end 700 millioner kr.! Ud over nettobidraget til UNICEF har UNICEF Danmark anvendt DKK 3 millioner til en indsats for at forbedre forholdende for børn i Grønland. Det sker i et tæt samarbejde med det grønlandske selvstyre i projektet Nakuusa ( Lad os være stærke sammen ), som blev lanceret i Det var første år, vi anvendte midler i Grønland, så de DKK 3 millioner skal tages med i betragtning, når nettobidraget til UNICEF for henholdsvis 2010 og 2011 sammenlignes. Endelig har UNICEF Danmark i 2011 anvendt DKK til det vedtægtsbestemte formål at drive oplysningsvirksomhed i Danmark, ikke mindst over for danske børn og unge om Børnekonventionen m.m. Således er der i alt i 2011 anvendt DKK til det vedtægtsbestemte arbejde at hjælpe børn i nød og fremme barnets rettigheder. På omkostningsområdet lykkedes det i 2011 at have en meget beskeden udvikling i forhold til året før. De samlede personale- og driftsomkostninger lå i 2010 på DKK For 2011 var de steget til DKK , altså med DKK Det er en omkostningsudvikling der sammenholdt med vores indtægtsudvikling og niveau, må betragtes som meget tilfredsstillende.

8 7 Side 7 Ledelsesberetning Beretning Den 2. juli 2011 blev UNICEF Danmarks sekretariat ramt af en alvorlig vandskade. Det betød, at omkring halvdelen af sekretariatet måtte evakueres og medarbejderne genhuses i midlertidigt pavillonbyggeri opstillet på havnekajen, mens reparationsarbejdet pågik. Det varede i over 3 måneder og ramte også det netop indviede og udvidede interne callcenter. Vi registrerer dag for dag antallet af telefonopkald, modtagne bidrag etc., og på den baggrund kan vi konstatere markant lavere resultater i ombygningsperioden end normalt. Der er altså ingen tvivl om, at vandskaden har haft en direkte negativ effekt på vores indtjening i 2011 ud over de indirekte effekter, som to gange flytning og forringede arbejdsforhold medførte. Vi har nu stillet krav om erstatning fra vores driftstabsforsikring, ligesom vi efter forhandlinger herom har fået en reduktion i huslejen fra By & Havn for de måneder, hvor vi ikke kunne anvende hele lejemålet. Der er ikke i årsregnskabet indregnet indtægter i forbindelse hermed, disse indregnes når der er vished for beløbenes størrelse, formentlig i Samlet set ser UNICEF Danmarks omkostningsprocenter (omkostninger i procent af indtægter) således ud: Internationalt udviklings- og hjælpearbejde 70,9% 72,7% Oplysnings- og skolearbejde (fra 2011 både Danmark og Grønland) 6,0% 3,6% Salgs- og indsamlingsudgifter 17,5% 16,2% Driftsudgifter (Administration) 4,7% 4,1% Henlagt til reserver (egenkapital) 1,0% 3,4% I tråd med årsmødebeslutning for nogle år siden har UNICEF Danmarks bestyrelse besluttet at anbefale til vedtagelse på årsmødet, at der henlægges DKK 1,5 millioner til egenkapitalen, således at den kan dække et halvt års drift af UNICEF Danmark. Den samlede egenkapital er således på DKK Forventninger til fremtiden Som det var vurderingen sidste år er det opfattelsen, at UNICEF Danmark er godt rustet til de kommende år. Vi har fortsat det næstbedste image af alle humanitære organisationer i Danmark jf. den årlige imagemåling fra foråret 2011, og vi har en engageret bestyrelse og kompetente medarbejdere. De over faste, månedlige bidragydere ( Partnere ) udgør et stærkt økonomisk fundament, og vi har fået gennemført de nødvendige ændringer på salgsområdet. Vores tro på en fortsat positiv udvikling afspejles i vores strategiplan for , udarbejdet i samarbejde med UNICEFs regionalkontor i Geneve. I denne strategiplan opererer vi med en fortsat økonomisk vækst, om end lavere end den vi har haft de sidste 5-10 år (i 2002 var UNICEF Danmarks årsindtægt på TDKK til sammenligning med TDKK i 2011 og nettobidraget til UNICEF på TDKK til sammenligning med TDKK ). UNICEF Danmark hører i dag til blandt de 3-5 største indsamlingsorganisationer i Danmark, hvor vi tidligere lå som nummer Bestyrelsen har i 2011 igangsat et arbejde for at se på forskellige modeller for en kommende demokratisk struktur for UNICEF Danmark. Vi må konstatere, at den nuværende struktur med bl.a. medlemsorganisationer ikke er tidssvarende, idet vi årligt taber medlemsorganisationer p.g.a. udmeldelse eller ligefrem opløsning af den pågældende organisation. Det er en struktur med rødder tilbage til stiftelsen i 1954, så det kan ikke betegnes som for tidligt at underkaste den et eftersyn. Det forventes, at et forslag til en ny struktur kan fremlægges på årsmødet i I skrivende stund forventes det, at en ny indsamlingslov træder i kraft i Vi kender endnu ikke i detaljer indholdet, ligesom det kan undergå forandringer i den høringsproces, som er i gang. Det er klart, at en eventuel begrænsning af indsamlingsmuligheder vil påvirke alle organisationers indsamlingsresultat i negativ retning, herunder UNICEF Danmarks. Det danske indsamlingsmarked hører til blandt de mest konkurrencebetonede i verden. Flere og flere organisationer professionaliserer deres indsamlingsarbejde. Samlet set har danskerne øget deres bidrag til diverse former for velgørenhed, men for at kunne appellere bredt er det nødvendigt konstant at udvikle og forfine sit indsamlingsarbejde. UNICEF Danmarks bestyrelse har i budgettet for 2012 afsat et beløb hertil, således at UNICEF Danmark også fremover får mulighed for at være med i front på det danske indsamlingsmarked. Særlige risici Organisationens aktiviteter omfatter ikke transaktioner, kontrakter eller aktiviter der på anden måde er forbundet med finansielle-, juridiske- eller andre former for særlige risici. Den primære risikofaktor, der kan påvirke driften af organisationen, udgør udsving i de økonomiske konjunkturer i samfundet. Videnressourcer Som et led i udviklingen og fastholdelsen af dygtige medarbejdere fokuserer organisationen på kompetenceudvikling og videndeling.

9 8 Side 8 Ledelsesberetning Beretning Afslutning Det er ledelsens opfattelse, at alle væsentlige oplysninger til bedømmelse af UNICEF Danmarks økonomiske stilling, årets resultat og den finansielle udvikling fremgår af rapporten og denne beretning. Der er ikke efter balancedagen indtruffet betydningsfulde hændelser, som vurderes at have væsentlig indflydelse på bedømmelse af årsrapporten.

10 9 Side 9 Årsregnskab for 1. januar december 2011 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for UNICEF Danmark for 2011 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en mellemstor klasse C-virksomhed. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Begreber, klassifikationer og opstillingsform er under hensyntagen til organisationens særlige struktur tilpasset Årsregnskabslovens generelle bestemmelser. Generelt om indregning og måling Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger og hensatte forpligtelser. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde organisationen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå organisationen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Resultatopgørelsen Omsætning Indtægter fra salg af kort og produkter indregnes i resultatopgørelsen ved fakturering. Midler fra indsamlingsaktiviteter indtægtsføres som hovedregel på modtagelsestidspunktet. Andre bidrag, som primært er bidrag fra Tips- og Lottomidler indregnes i resultatopgørelsen på bevillingstidspunktet. Indsamlings- og salgsudgifter samt driftsomkostninger Omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening indregnes i resultatopgørelsen, herunder afskrivninger. Uddelinger under formålet Hovedparten af uddelinger under organisationens formål overføres til UNICEF International, som forestår styring af de internationale projekter og hermed anvendelse af midlerne. Endvidere anvendes en mindre del af midlerne til oplysnings- og skolearbejde i Danmark. Uddelinger henføres til indsamlingsåret. Årets udgifter vedrørende projektbistand mv. vil således altid være af samme størrelse som indtægterne, bortset fra den del, som bestyrelsens indstiller henlægges til egenkapitalen som en del af kapitalberedskabet. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og renteudgifter samt kursgevinster og tab på obligationer. Balancen Materielle anlægsaktiver Inventar og IT-udstyr samt indretning af lejede lokaler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget udgøres af kostprisen med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

11 10 Side 10 Årsregnskab for 1. januar december 2011 Anvendt regnskabspraksis Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid og eventuelle restværdier, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Inventar IT udstyr Biler Indretning af lejede lokaler 5-10 år 3-4 år 3 år 10 år Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Varebeholdninger Varebeholdninger er optaget til kostpris. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Tilgodehavender Tilgodehavender består af tilgodehavender fra salg og indsamlingsaktiviteter samt tilgodehavende ikke forfaldne renter på obligationer. Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende er værdiforringet. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Obligationer Obligationer måles til dagsværdi på balancedagen, svarende til børskurs. Egenkapital I andre reserver indgår vedtægtsbestemte eller bestyrelsesbesluttede henlæggelser. Til- og afgang sker via overskudsdisponeringen. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser organisationens pengestrømme fordelt på driftens likviditetsbidrag, investering i anlægsaktiver samt resultatudlodning for året, årets forskydning i likvider samt organisationens likvider ved årets begyndelse og slutning.

12 11 Side 11 Resultatopgørelse for 1. januar december 2011 Note Salg af UNICEF kort og produkter Indsamlingsaktiviteter Andre bidrag Finansielle indtægter Indtægter i alt , 5 Indsamlings- og salgsudgifter Nettoindtægter i alt Løn, personale og administration Øvrige driftsomkostninger (IT, porto, kontorhold mv.) Finansielle omkostninger Afskrivninger Driftsomkostninger i alt I alt til disposition til UNICEFs formål Anvendt til UNICEFs arbejde i andre lande - med fokus på følgende områder: Børns overlevelse og udvikling Børns uddannelse Beskyttelse af Børn Børn ramt af aids Børns rettigheder UNICEF udvalgte lande: Bolivia, børns uddannelse Bulgarien Cambodia Cameroun Kenya Libyen Madagaskar Sydafrika Togo Uganda Vietnam Zambia UNICEF udvalgte temaer: Beskyttelse af Børn Børn ramt af aids Børns overlevelse og udvikling Børns uddannelse Digital Citizenship & safety (global) Malaria

13 12 Side 12 Resultatopgørelse (fortsat) Note UNICEF nødhjælp: Afrikas Horn Haiti Kirgistan Myanmar Pakistan I alt anvendt til UNICEFs internationale udviklings- & nødhjælpsarbejde UNICEFs oplysnings- samt skolearbejde i Danmark UNICEFs oplysnings- samt rettighedsarbejde i Grønland I alt anvendt i henhold til organisationens formål Årets resultat Årets resultat disponeres således: 7 Overført til formuekonto Overført til egenkapitalhenlæggelse, samarbejdsaftale Grønland

14 13 Side 13 Balance pr. 31. december 2011 Note Aktiver Inventar IT-udstyr Biler Indretning af lejede lokaler Materielle anlægsaktiver i alt Beholdning af egne varer Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Obligationer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver 7 Egenkapital i alt Gæld til UNICEF projekter Anden gæld Kreditorer og skyldige omkostninger Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser

15 14 Side 14 Pengestrømsopgørelse pr. 31. december Omsætning Variable omkostninger Dækningsbidrag Kontante kapacitetsomkostninger Indtjeningsbidrag Ændring i debitorer Ændring i varelager Ændring i andre aktiver Ændring i varekreditorer Ændring i anden gæld (moms, feriepenge, periodisering) Driftens likviditetsvirkning Investeringer i anlægsaktiver Finansielle ind- og udbetalinger: Renteindbetalinger, netto Resultatudlodning - overført til udviklingsarbejdet (Indsamlet i året): Udbetalt til UNICEFs globale udviklingsarbejde (10) Udbetalt direkte til projekter i udviklingslande (10) Udbetalt direkte til katastrofer (10) Udbetalt til UNICEFs globale udviklingsarbejde (11) Udbetalt direkte til katastrofer (11) Udbetalt direkte til projekter i udviklingslande (11) Samlet likviditetsbidrag Likvide midler og obligationer, primo Likvide midler og obligationer, ultimo Tallene i pengestrømsopgørelsen kan ikke alle udledes direkte af resultatopgørelsen og balancen.

16 15 Side 15 Noter Indsamlingsaktiviteter I de indsamlede midler indgår indtægt fra Danmarks Indsamling 2011 på kr., der er anvendt og uddelt i 2011 således: Andel af indsamlingsudgifter Disponeret til UNICEF projekter I de indsamlede midler indgår indtægt fra fællesindsamlingen Afrika Nu 2011 på kr., der er anvendt og uddelt i 2011 således: Andel af indsamlingsudgifter Disponeret til UNICEF projekter Andre bidrag Tips- & Lottomidler Danida Andre indtægter Personaleomkostninger Lønninger Pensioner Andre omkostninger til social sikring Lønninger, pensioner og andres sociale omkostninger er udgiftsført under følgende poster: Indsamlings- og salgsudgifter UNICEFs oplysnings- samt skolearbejde i Danmark og Grønland Løn, personale og administration Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere: Indsamlings- og salg 41,7 35,8 UNICEFs oplysnings- samt skolearbejde i Danmark 9,2 8,4 Administration 9,0 8,9 59,9 53,1 Ledelseslønninger: Generalsekretær, løn og pension mv Der er ikke udbetalt vederlag til bestyrelsen i 2011 Løn og pension m.v. til UNICEF Danmarks samlede ledelsesgruppe bestående af 5 ledere inklusive generalsekretæren udgør i alt kr.:

17 16 Side 16 Noter (fortsat) 4 Anvendelse af midler til organisationens formål samt driftsomkostninger 6,3% 7,3% 5,7% Bulgarien, Cambodia, Cameroun, Kenya, 17,3% Libyen, Madagaskar, Sydafrika, Togo, Uganda, Vietnam, Zambia Afrikas Horn, Myanmar, Pakistan (nødjælp) Andre lande - 5 fokusområder 40,1% 23,2% Børns Overlevelse, Beskyttelse, Uddannelse og Børn ramt af AIDS m.v. Oplysnings- og skolearbejde (Danmark og Grønland) Driftsomkostninger 5 Materielle anlægsaktiver Biler Indretning af lejede lokaler Inventar IT-udstyr I alt I alt Anskaffelsessum Anskaffelsessum pr Årets tilgang Årets afgang Anskaffelsessum pr Afskrivninger Afskrevet pr Årets afskrivninger Årets afgang Samlet afskrivning pr Bogført værdi pr ,04 0,09 0,42 0,40 Afskrivninger indgår med kr i 'indsamlings- og salgsudgifter', med kr i 'driftsomkostninger i alt' og med kr i 'oplysnings- og skolearbejde i Danmark'. -0,43

18 17 Side 17 Noter (fortsat) 6 Obligationer 2011 Papirnavn Restløbetid år Påløbne renter ultimo Ultimoværdi 5,00% Nordea Ann , % Realkredit Danmark ,00% Brfkredit Sdo 321.E ,483200% Nykredit Real(Totalkredit) 21E ,00% Nykredit Sdo ,43 7 Egenkapital Formuekonto Saldo pr Overført jf. resultatdisponering Saldo pr Henlæggelse samarbejdsaftale Grønland Saldo pr Overført jf. resultatdisponering Saldo pr Egenkapital den Eventualforpligtelser Andre eventualforpligtelser: Lejemålet Pakhus 48, Sundkaj 9,1. sal, kan tidligst fraflyttes den 1. januar Den årlige husleje udgør kr Den samlede eventualforpligtelse udgør pr. 31. december 2011 i alt kr UNICEF Danmark har indgået operationelle leje- og leasingaftaler for følgende beløb (forfald inden for 5 år): Leasingforpligtelse på biler, IT, kopi- og kontormaskine området pr. 31. december 2011 udgør kr UNICEF Danmark har indgået en samarbejdsaftale med Grønlands Selvstyre. Formålet med samarbejdet er at skabe de bedst tænkelige muligheder for opvækst og udvikling for børn i hele Grønland. UNICEF Danmark har forpligtet sig til i hvert af de fem år samarbejdet løber, til hvert år at afsætte kr til at dække de udgifter aftalen dækker. Aftaleperioden udgør årene 2011 til og med 2015, og den økonomiske forpligtelse for UNICEF Danmark udgør således kr pr. 31. december 2011.

Hejrevej 43 2400 København. CVR-nr. 19 17 48 83. Årsrapport (30-12-1899..31-12-2012) Bestyrelsesmøde afholdt 14. marts 2013. Anne Lindhardt Dirigent

Hejrevej 43 2400 København. CVR-nr. 19 17 48 83. Årsrapport (30-12-1899..31-12-2012) Bestyrelsesmøde afholdt 14. marts 2013. Anne Lindhardt Dirigent 2 Hejrevej 43 2400 København CVR-nr. 19 17 48 83 Årsrapport 2012 (30-12-1899..31-12-2012) Bestyrelsesmøde afholdt 14. marts 2013 Anne Lindhardt Dirigent Indholdsfortegnelse Side Nøgletalsoversigt 2008-2012

Læs mere

Årsrapport. 1. juli 2010 30. juni 2011. www.mannaz.com

Årsrapport. 1. juli 2010 30. juni 2011. www.mannaz.com Årsrapport 1. juli 2010 30. juni 2011 www.mannaz.com www.mannaz.com ÅRSRAPPORT 2010/2011 Mission Vi hjælper mennesker og organisationer med at udvikle de kompetencer, de behøver for at lykkes med deres

Læs mere

Årsrapport for 2013. CVR-nr. 25 53 66 06 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB. Næstved Handelsskolevej 1 4700 Næstved

Årsrapport for 2013. CVR-nr. 25 53 66 06 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB. Næstved Handelsskolevej 1 4700 Næstved CVR-nr. 25 53 66 06 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Årsrapport for 2014. CVR-nr. 25 53 66 06 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB. Næstved Handelsskolevej 1 4700 Næstved

Årsrapport for 2014. CVR-nr. 25 53 66 06 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB. Næstved Handelsskolevej 1 4700 Næstved CVR-nr. 25 53 66 06 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

SmartGuy A/S. Årsrapport 2010/2011

SmartGuy A/S. Årsrapport 2010/2011 Årsregnskab 2010/11 CVR-nummer 25286510 Årsrapport 2010/2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. november 2011 Christian Bjerre Kusk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013 CVR-nr. 26 65 46 53 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. januar 2014. Martin Skou Heidemann Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

esoft systems a/s esoft systems ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig...

esoft systems a/s esoft systems ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig... esoft systems esoft systems a/s ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig... 2 SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet: esoft systems a/s Skibshusvej 52 C 5000 Odense

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Godkendt på bestyrelsesmøde 12. maj 2015. CVR nr. 46076753

ÅRSRAPPORT 2014. Godkendt på bestyrelsesmøde 12. maj 2015. CVR nr. 46076753 ÅRSRAPPORT 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde 12. maj 2015 CVR nr. 46076753 INDHOLD Side 01 02 03 04 05 06 Interessentskabsoplysninger...3 Hoved- og nøgletal....4 Ledelsesberetning...5 Ledelsespåtegning...12

Læs mere

buy aid A/S CVR-nr. 26863341 Årsrapport 2012

buy aid A/S CVR-nr. 26863341 Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk buy aid A/S CVR-nr. 26863341 Årsrapport

Læs mere

KOPI. Årsrapport 2011/12 3S A/S. CVR-nr. 12 10 14 49 126527 / 2123069 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

KOPI. Årsrapport 2011/12 3S A/S. CVR-nr. 12 10 14 49 126527 / 2123069 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 126527 / 2123069 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

pwc Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 70 82 18

pwc Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 70 82 18 Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 70 82 18 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2013/14 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Hjemsted: Aalborg CVR-nr.: 32 89 54 68 Regnskabsår:

Læs mere

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 211 A/S CVR: 11394914 Hoved & nøgletal 211 211 21 29 *) 28 *) 27 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 849.368 86.6 891.218 713.16 68.461 Resultat af finansielle

Læs mere

CENTER FOR OFFENTLIG KOMPETENCEUDVIKLING ÅRSRAPPORT

CENTER FOR OFFENTLIG KOMPETENCEUDVIKLING ÅRSRAPPORT Tlf.: B7 106300 randersøbdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisions aktieselskab Thors Bakke 4, 2., Box 4002 OK-B900 Randers C CVR-nr. 20222670 CENTER FOR OFFENTLIG KOMPETENCEUDVIKLING ÅRSRAPPORT

Læs mere

Årsrapport 2013. for perioden 1/1 31/12 2013 12. regnskabsår CVR-nr. 26 15 90 40

Årsrapport 2013. for perioden 1/1 31/12 2013 12. regnskabsår CVR-nr. 26 15 90 40 Årsrapport 2013 for perioden 1/1 31/12 2013 12. regnskabsår CVR-nr. 26 15 90 40 Indholdsfortegnelse Påtegninger 3 Ledelsens beretning 5 Anvendt regnskabspraksis 10 Resultatopgørelse 18 Balance 19 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. Skandinavisk Data Center A/S

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. Skandinavisk Data Center A/S KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2013

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 212 A/S CVR: 11394914 1 Hoved & nøgletal 212 212 211 2.1 29 *) 28 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 956.835 849.368 86.6 891.218 713.16 Resultat af finansielle

Læs mere

Forsikringsakademiet A/S

Forsikringsakademiet A/S CVR-nr. 20 73 36 16 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 22. maj 2015 Dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger om

Læs mere

ÅRSRAPPORT. CVR. nr. 11 39 49 14

ÅRSRAPPORT. CVR. nr. 11 39 49 14 ÅRSRAPPORT 21 CVR. nr. 11 39 49 14 Hoved & nøgletal 21 Resultatopgørelsen 21 29 28* 27* 26* Nettoomsætning Resultat af finansielle poster, netto Resultat af primær drift Årets resultat 86.6 2.448 35.828

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013

Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013 Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013 CVR-nr. 29 55 40 21 Gymnasievej 1 3660 Stenløse PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup

Læs mere

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR.

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR. jem & fix A Skomagerve 7100 Vejle 10360641 JEM & FIX A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015 Peter Lambert CVR-NR.

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Årsrapport 2014 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand (indtrådt den 5. januar 2015) Thomas Dyhrberg Nielsen, næstformand Steen Winther Poulsen Alice Lykke

Læs mere

Jobindex A/S CVR-nr. 21 36 70 87

Jobindex A/S CVR-nr. 21 36 70 87 CVR-nr. 21 36 70 87 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere