Tjenestemænd der i forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark overgår til ansættelse i staten og udlånes til Arbejdsmarkedets Tillægspension

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tjenestemænd der i forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark overgår til ansættelse i staten og udlånes til Arbejdsmarkedets Tillægspension"

Transkript

1 Cirkulære af 31. maj 2012 Modst.nr PKAT nr. 210 J.nr Aftale om ansættelsesvilkår for Tjenestemænd der i forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark overgår til ansættelse i staten og udlånes til Arbejdsmarkedets Tillægspension 2012

2 2

3 Indholdsfortegnelse Aftale... 5 Bilag 1. Særvilkår efter aftalens Bilag 2. Andre særvilkår for tekniske og administrative tjenestemænd

4 4

5 Aftale om ansættelsesvilkår for tjenestemænd, der i forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark overgår til ansættelse i staten og udlånes til Arbejdsmarkedets Tillægspension I henhold til tjenestemandslovens 45, stk. 1, indgås følgende aftale: 1. Aftalen gælder for tjenestemænd, der i henhold til lovgivningen vedrørende etablering af Udbetaling Danmark overgår til ansættelse i staten og udlånes til Arbejdsmarkedets Tillægspension. 2. Tjenestemændene er med virkning fra overgangstidspunktet omfattet af de aftaler, der gælder for tjenestemænd i staten, medmindre andet følger af 3 og Tjenestemændene er i perioden indtil den 31. marts 2013 omfattet af de særvilkår, der er anført i bilag 1 og Hvis indplaceringen på de statslige lønaftaler medfører en lønnedgang, ydes et tillæg til udligning af lønforskellen. Stk. 2. Udligningstillægget efter stk. 1 udgør forskellen på overgangstidspunktet mellem lønnen, eksklusiv bidrag til en eventuel supplerende pensionsordning, i henholdsvis den hidtidige kommunale stilling og den statslige stilling. Beregningen af udligningstillæg sker på grundlag af de pr. 1. oktober 2012 gældende lønsatser. Stk. 3. Hvis tillægget udligner et midlertidigt kommunalt tillæg, nedsættes/bortfalder udligningstillægget på det tidspunkt, hvor det midlertidige tillæg ville være ophørt. 5

6 Stk. 4. Hvis indplaceringen på de statslige aftaler derudover medfører, at et eventuelt bidrag til en supplerende pensionsordning nedsættes eller bortfalder, ydes desuden et tillæg til udligning af denne forskel. Stk. 5. Udligningstillæggene omregnes til statsligt grundbeløb og reguleres efter de statslige regler. Stk. 6. Udligningstillæggene forhøjes/nedsættes i perioden indtil den 31. marts 2013, i det omfang lønnen ville være blevet forhøjet/nedsat efter de kommunale regler. 5. Aftalen, herunder bilag 1 og 2, har virkning fra overgangstidspunktet og gælder i perioden indtil den 31. marts 2013, på hvilket tidspunkt den ophører uden opsigelsen, jf. dog stk. 2. Stk. 2. 4, stk. 1-4, gælder også efter 1. april Bestemmelsen kan opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst til den 31. marts København, den 31. maj 2012 CO10 Peter Ibsen Finansministeriet P.M.V. E.B. Louise Koldby Dalager 6

7 Bilag 1 Særvilkår efter aftalens 3 Særvilkår til generelle aftaler A. Aftale om barsel, adoption og omsorgsdage 1. Orlov før fødslen (graviditetsorlov) I stedet for 3, stk. 2, gælder: Den ansatte har dog altid ret til orlov med løn i 8 uger før forventet fødsel. 2. Orlov før modtagelse (adoption) Som tillæg til 4 gælder: En ansat, der skal modtage adoptivbarnet i udlandet, har ret til løn under orlov i indtil 8 uger før modtagelsen, i den periode afgiverlandets myndigheder stiller krav om, at den adoptionssøgende eller de adoptionssøgende ægtefæller skal opholde sig i afgiverlandet inden modtagelsen af barnet. Dokumentationen for afgiverlandets krav om ophold skal foreligge og gives til arbejdsgiveren. Den ansatte skal snarest muligt underrette arbejdsgiveren om tidspunktet for afrejsen til afgiverlandet samt om forventet hjemkomst. 3. Aftalebaseret udskudt orlov Som tillæg til 7 gælder: Den ansatte skal ved afholdelse af aftalt udskudt forældreorlov med 8 ugers varsel underrette arbejdsgiveren om, hvornår orloven påbegyndes og længden af orloven. 4. løn Som tillæg til 11, stk. 2, gælder: Såfremt arbejdsgiveren ikke vil kunne modtage fuld dagpengerefusion, men alene nedsat eller ingen dagpengerefusion, vil der kunne udbetales nedsat løn. Lønnen (inkl. pension mv.) reduceres i så fald med en kr. til kr. nedsættelse, der beløbsmæssigt svarer til de fulde eller nedsatte dagpenge. B. Aftale om ferie 1. Omlægning af påbegyndt ferie I stedet for 5, stk. 2, gælder: 7

8 Allerede påbegyndt ferie kan ikke omlægges. 2. Ændret beskæftigelsesgrad i ferieåret I stedet for 11 gælder: Til ansatte, der i ferieåret har en højere beskæftigelsesgrad end i optjeningsåret, ydes løn under ferie svarende til beskæftigelsesgraden på ferietidspunktet. 3. Feriegodtgørelse af deltidsansattes merarbejde I stedet for 12 gælder: Deltidsansatte, der har udført tjeneste ud over den fastsatte beskæftigelsesgrad, uden at dette er blevet betalt som overarbejde, har ud over den almindelige feriegodtgørelse på 12,5 pct. krav på en kontant godtgørelse for de særlige feriedage på 2,5 pct. af merarbejdsgodtgørelsen. 4. Særlig feriegodtgørelse Som tillæg til 13 gælder: Særlig feriegodtgørelse beregnes med 1,95 pct. af den ferieberettigende løn for perioden fra overgangstidspunktet og indtil den 31. marts Til tjenestemænd, der tidligere var ansat i Frederiksberg Kommune, beregnes særlig feriegodtgørelse dog med 2,25 pct. af den ferieberettigende løn for perioden fra overgangstidspunktet og indtil den 31. marts Placering af hovedferien uden for ferieperioden 15 finder ikke anvendelse. 6. Udskydelse af ferie 16 finder ikke anvendelse. 7. Ferie med løn ved genindtræden Som tillæg til 18, stk. 1, gælder: Den ansatte har ud over ret til fuld ferie ret til 5 særlige feriedage i det ferieår, der følger efter det ferieår, hvor genindtræden sker. Som tillæg til 18, stk. 2, gælder: Ud over de 2,08 feriedage har den pågældende ret til 0,42 særlige feriedage for hver fulde måned, der på genindtrædelsestidspunktet resterer af kalenderåret. Som tillæg til 18, stk. 4, gælder: 8

9 Tilsvarende gælder kontant godtgørelse for særlige feriedage, som er optjent hos anden ansættelsesmyndighed, der er omfattet af ferieaftalen. 8. Ikke-optjente særlige feriedage Som tillæg til 19 gælder: Har den ansatte ikke optjent ret til 5 særlige feriedage, har den pågældende ret til tjenestefrihed uden løn i et antal dage svarende til antallet af ikke-optjente dage. 9. Afvikling af særlige feriedage 20, stk. 3, finder ikke anvendelse. 10. Feriegodtgørelse af tillæg for rådighedsvagter Betaling for rådighedsvagt i hjemmet, som ydes efter en aftale om arbejdstid, og som ikke indgår i løn under ferie, afregnes med en kontant feriegodtgørelse på 12,5 pct. samt en kontant godtgørelse for de særlige feriedage på 2,5 pct. af det beløb, der er udbetalt i optjeningsåret. Rådighedsvagtbetalingen indgår ikke i beregningsgrundlaget for særlig feriegodtgørelse. Ved fratræden fratrækkes en forholdsmæssig andel af de udbetalte beløb svarende til antallet af ikke-afholdte feriedage henholdsvis ikke-afholdte særlige feriedage. C. Aftale om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden 1. Pauser 4, stk. 2, finder ikke anvendelse. 2. Ugentlig arbejdstid 5, stk. 4, finder ikke anvendelse 3. Natarbejde 6, stk. 5, finder ikke anvendelse. 9

10 D. Aftale om tjenesterejser 1. Private transportmidler, bil eller motorcykel Som tillæg til 14 gælder: Hvis det under tjenstlig kørsel i egen bil er nødvendigt at have tilkoblet anhænger, ydes pr. kørt kilometer, ud over godtgørelsen efter lav sats, et tillæg på 20 pct. heraf, som afrundes til nærmeste højere ørebeløb. 2. Private transportmidler, skriftlig kørselsbemyndigelse Som tillæg til 15 gælder: Hvis det under tjenstlig kørsel i egen bil er nødvendigt at have tilkoblet anhænger ydes pr. kørt kilometer, ud over godtgørelsen efter høj sats, et tillæg på 20 pct. heraf, som afrundes til nærmeste højere ørebeløb. E. Aftale om tillidsrepræsentanter i staten 1. Valg af tillidsrepræsentant I stedet for 2, stk. 5, 1. pkt., gælder: Organiserede medarbejdere med mindst 6 måneders tilknytning til ansættelsesmyndigheden kan vælges som tillidsrepræsentant. Tilknytning til den hidtidige ansættelsesmyndighed medregnes. 2. Afskedigelse I stedet for 12, stk. 3, nr. 2, gælder. Er afskedigelsen begrundet i arbejdsmangel, kan afskedigelsen ske med et opsigelsesvarsel på 6 måneder. Bestemmelsen gælder ikke for suppleanter for tillidsrepræsentanter og for medarbejderrepræsentanter, der ikke er tillidsrepræsentanter. For disse kan afskedigelse begrundet i arbejdsmangel ske med varsel på 3 måneder. F. Ansatte, som ophører med at være tillidsrepræsentant som følge af overgangen til ansættelse i staten En ansat, som ophører med at være tillidsrepræsentant som følge af overgangen til ansættelse i staten, har inden for et år efter hvervets ophør krav på et opsigelsesvarsel på 6 måneder til udgangen af en måned. Er afskedigelsen begrundet i stillingsnedlæggelse, er varslet 3 måneder til udgangen af en måned. 10

11 G. Aftale om pensionsforhold for ansatte i staten og folkekirken mv. under fravær i henhold til 42 i lov om social service En ansat har krav på tjenestefrihed ved fravær i henhold til servicelovens 42. H. Aftale om betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken 1. Karensdage Som tillæg til 4, stk. 1, gælder: Når der lokalt indgås aftale om ydelse af et funktionsvederlag, er der ingen karensperiode. 2. Fastsættelse af funktionsvederlag Som tillæg til 3, stk. 1, gælder: Når der lokalt indgås aftale om ydelse af et funktionsvederlag, er funktionsvederlaget pensionsgivende, medmindre funktionen er af kortere varighed. 3. Sygdom og ferie Som tillæg til 6 gælder: Ved lokalt aftalt funktionsvederlag ydes funktionsvederlag i hele funktionsperioden, også under ferie, sygdom og andet fravær. I. Aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten 1. Fastsættelse af merarbejdsgodtgørelse i form af afspadsering Som supplement til 9 gælder: Godtgørelse for merarbejde ydes så vidt muligt i form af afspadsering af samme varighed som det præsterede merarbejde med et tillæg af 50 pct.. 2. Fastsættelse af merarbejde i form af betaling Som supplement til 9 gælder: Hvis afspadsering ikke kan ydes, godtgøres merarbejdet med timesats, der beregnes som 1/1924 af tjenestemandens skalatrinsløn inkl. eventuelle generelle og særlige tillæg (men ekskl. eventuelt rådighedstillæg) med et tillæg på 50 pct. J. Aftale om løn mv. under suspension mv. og ulovlig udeblivelse 1. Lønbegrebet, når en tjenestemand sættes fra tjeneste I stedet for 2, stk. 4, gælder: 11

12 En tjenestemand, der midlertidigt sættes fra tjeneste, får udbetalt sin sædvanlige løn. 2. Suspensionsperioden i relation til ferie og særlige feriedage I stedet for 3, stk. 2, gælder: Under suspension optjenes ret til ferie og særlige feriedage, som om tjenestemanden var i tjeneste. Under afvikling af ferie og særlige feriedage, der er optjent under suspensionen, har tjenestemanden krav på sædvanlig løn. K. Aftale om senior- og fratrædelsesordninger Som tillæg til aftalen om senior- og fratrædelsesordninger gælder: 1. Seniordage Den ansatte har ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn i 5 dage fra det kalenderår, vedkommende fylder 60. Ikke afholdte seniordage bortfalder ved kalenderårets udløb, medmindre de aftales overført til det efterfølgende kalenderår. Ikke afholdte seniordage i et kalenderår udbetales ved ansættelsesforholdets ophør. Overførelsen fra kommunal til statslig ansættelse anses ikke som ophør af ansættelsesforholdet. 2. Varsling af seniordage Den ansatte skal tidligst muligt varsle, på hvilket tidspunkt den ansatte ønsker at holde sine seniordage. Arbejdsgiveren skal imødekomme den ansattes ønske, medmindre arbejdets udførelse hindrer dette. 3. Konvertering til bonus eller pension De ansatte kan vælge, at seniordagene i stedet for skal udbetales som bonus eller skal indbetales som et løbende ekstraordinært pensionsbidrag. En ansat, der ønsker at konvertere sin ret til seniordage til bonus eller pension, skal give arbejdsgiveren besked herom senest den 1. oktober året forinden. 12

13 4. Bonus Hvis den ansatte vælger en bonus, udbetales pr. seniordag 0,47 pct. af medarbejderens løn og særydelser, der er pensionsgivende, ved den førstkommende lønudbetaling efter kalenderårets udløb. Fratræder den ansatte inden kalenderårets udløb, udbetales en forholdsmæssig bonus i forbindelse med fratræden, svarende til det antal måneder vedkommende har været ansat i kalenderåret. 5. Pension Hvis den ansatte vælger pension, indbetales løbende et ekstraordinært pensionsbidrag svarende til en procentvis forhøjelse af pensionsprocenten med 0,4 procentpoint pr. seniordag. Fratræder den ansatte inden kalenderårets udløb, stoppes indbetalingen af den ekstraordinære pensionsindbetaling. Uden for aftaleområdet L. Bekendtgørelse om ret for tjenestemænd til tjenestefrihed uden løn til nærmere afgrænsede formål 1. Ret til tjenestefrihed Som tillæg til 1, stk. 1, gælder: Tjenestemænd, der ansættes i en kommune i Grønland, har ret til tjenestefrihed uden løn. 2. Ret til tjenestefrihed for ægtefælle I stedet for 1, stk. 2, nr. 1, gælder: Udsendes til tjeneste i udlandet for en offentlig myndighed. 3. Ret til tjenestefrihed for ægtefælle Som tillæg til 1, stk. 2, nr. 5, gælder: Ansættes i en grønlandsk kommune. 13

14 14

15 Andre særvilkår for tekniske og administrative tjenestemænd Bilag 2 A. Generelt De ansatte omfattes af de i punkt B-F nævnte særvilkår, som supplerer/fraviger de almindelige statslige ansættelsesvilkår. Bilag 2 gælder ikke for ansatte på et grundløntrin højere end 47. B. Arbejdstid De ansatte omfattes af følgende særvilkår vedr. arbejdstid: 1. Pauser Som tillæg til 7, stk. 1, i aftale af 27. juni 2008 om arbejdstid for tjenestemænd i staten (Perst.nr ) (herefter arbejdstidsaftalens), gælder: a) For fuldtidsbeskæftigede inkluderer arbejdstiden 1/2 times daglig spisepause b) For deltidsbeskæftigede inkluderer arbejdstiden 1/2 times daglig spisepause, hvis beskæftigelsen er mere end 4 timer pr. dag. For ansatte fra Frederiksberg Kommune gælder i stedet: c) For fuldtidsbeskæftigede inkluderer arbejdstiden 1/2 times daglig spisepause. For ansatte i Københavns Kommune gælder i stedet d) Hvis den daglige beskæftigelse er mere end 4 timer, inkluderer arbejdstiden en spisepause af mindre end ½ times varighed. 2. Tjenestens tilrettelæggelse Som tillæg til 12 i arbejdstidsaftalens gælder: a) Den normale ugentlige arbejdstid for fuldtidsbeskæftigede er 37 timer, der som hovedregel fordeles på ugens 5 første hverdage. b) På arbejdsområder, hvor alle ugens dage traditionelt betragtes som arbejdsdage, fordeles arbejdstiden på 5 dage. 15

16 c) Over-/merarbejde skal så vidt muligt tilrettelægges på ugens 5 første hverdage. 3. Overarbejde mv. For ansatte med grundløntrin (Kommunalt 31/ niveau) (kommunalt 31/ niveau) inklusive, gælder følgende særvilkår om overarbejde mv.: Som tillæg til arbejdstidsaftalens 8 gælder: a) Som overarbejde betragtes for fuldtidsbeskæftigede beordret og kontrollabelt arbejde ud over den ansattes normale daglige arbejdstid og for deltidsansatte beordret og kontrollabelt arbejde ud over kontorets normale daglige arbejdstid. b) Overarbejde godtgøres med et tillæg på 50 pct. for de 3 første timer efter normal arbejdstids ophør og for indtil 3 timer på en arbejdsfri lørdag før kl. 12. For alle øvrige overarbejdstimer ydes et tillæg på 100 pct. c) Overarbejde/deltidsansattes merarbejde opgøres pr. påbegyndt halve time pr. dag. d) Overarbejdssatsen beregnes som 1/1924 af årslønnen (grundløn, inkl. funktionsløn, kvalifikationsløn og evt. personlig løngaranti og overgangstrin/-tillæg). e) Ansatte med højere aflønning end løntrin kr. (kommunalt 31/ niveau) får overarbejdsbetaling efter løntrin kr. (kommunalt 31/ niveau) For ansatte fra Københavns kommune gælder i stedet for pkt. b: f) Overarbejde godtgøres med et tillæg på 50 pct. for de 3 første timer efter normal arbejdstids ophør og for indtil 2 timer på en arbejdsfri lørdag før kl. 12. For alle øvrige overarbejdstimer ydes et tillæg på 100 pct. For ansatte i Frederiksberg kommune gælder i stedet for punkt e: g) Ansatte med højere aflønning end løntrin kr. (kommunalt 31/ niveau) får overarbejdsbetaling efter løntrin kr. (kommunalt 31/ niveau) Som tillæg til arbejdstidsaftalens 12 gælder: h) Overarbejde/deltidsansattes merarbejde skal så vidt muligt varsles senest dagen før inden arbejdstids ophør. For manglende varsel om overarbejde/merarbejde ud over 1 time betales pr. gang et tillæg på 26,56 kr. (kommunalt grundbeløb 31/3 2000). 16

17 Som tillæg til arbejdstidsaftalens 13 og 14: i) For timer i weekenden, hvor overarbejde ville have udløst et tillæg på 100 pct., jf. pkt. b og f, ydes et tillæg på 100 pct., der træder i stedet for godtgørelse efter 13 og 14. Som tillæg til arbejdstidsaftalens 8, stk. 1, gælder tillige: j) Over-/merarbejde kan afregnes ved betaling i stedet for at blive afspadseret, når arbejdskraftsituationen på arbejdspladsen tilsiger det. Dette sker under fornøden hensyntagen til den ansattes personlige forhold. Der ydes tillæg som nævnt i pkt. b og f, hvis overarbejde godtgøres med betaling. 4. Fridage Som tillæg til arbejdstidsaftalens 4, stk. 2, gælder: a) Juleaftensdag, nytårsaftensdag og påskelørdag er fridage.. For ansatte fra Københavns Kommune gælder i stedet. b) Juleaftensdag og nytårsaftensdag er 1/2 fridage.. For ansatte i Frederiksberg Kommune gælder i stedet: c) Juleaftensdag og påskelørdag er fridage. Nytårsaftensdag er fridag fra kl. 12. (Tiden frem til kl. 12 afvikles som ferie, flex eller afspadsering) C. Ulempegodtgørelse For timer, hvor der efter 2 ydes overarbejdsbetaling ydes ikke ulempetillæg efter 2 i COII natpengeaftale (Perst.nr ) og 2 i natpengeaftalen. D. Regulering Tillæg, der i denne aftale er angivet som kommunalt grundbeløb i 31/ niveau, procentreguleres efter bestemmelserne i aftale pr. 1. april 2011 om lønninger for ansatte i kommunerne. E. Kompetenceudvikling 1. Følgende medarbejdere skal have tilbud om at gennemgå Kommunom Fællesdelen/Grunduddannelse/Basisdel: 17

18 a) Assistenter med grundløntrin (Kommunalt grundbeløb 31/ niveau) b) Ansatte, der har gennemgået kommunal elevuddannelse skal gives tilbuddet umiddelbart efter, at elevuddannelsen er afsluttet. c) Andre assistenter skal gives tilbuddet umiddelbart efter 1 års ansættelse. 2. Faglært kontorpersonale med grundløntrin (Kommunalt grundbeløb 31/ niveau) og assistenter med bestået Kommunom Grunduddannelse/Basisdel/Fællesdel skal efter ansøgning tilbydes gennemgang af Kommunom Valgfagsdel. a) Ansøgning om gennemgang af Kommunom Valgfagsdel skal afgives senest 5 år efter bestået Kommunom Grunduddannelse/Basisdel/Fællesdel. b) Tilbud om gennemgang af Kommunom Valgfagsdel skal herefter gives til ansøgeren senest 2 år efter modtagelsen af ansøgningen, dog med forbehold for arbejdspladsens arbejdssituation og kapaciteten på Kommunom Valgfagsdel. c) Hvis tilbuddet om gennemgang af Kommunom Valgfagsdel på førstkommende kursus ikke umiddelbart accepteres, er tilbuddet endeligt bortfaldet, og der kan ikke indgives ny ansøgning. For ansatte fra Københavns Kommune og fra Frederiksberg Kommune gælder de i punkt 1 og 2 nævnte særvilkår ikke. Cirkulærebemærkning: Ledere kan have en individuel ret til (at videreføre igangværende) lederuddannelse efter punkt 37 i trepartsaftale af 17. juni og punkt 14 i trepartsaftale af 1. juli 2007 samt faktaark pkt. III.3. F. Tjenestefrihed i forbindelse med kursusdeltagelse a) Der gives tjenestefrihed til undervisning på Kommunomuddannelserne samt Professionshøjskolen Metropol og andre kurser, som ansættelsesmyndigheden bevilger. Ud over den tjenestefrihed, der gives på selve eksamensdagen, gives der tjenestefrihed på dagen før eksamen på Kommunomuddannelserne og Danmarks Forvaltningshøjskole, hvis disse dage er arbejdsdage. b) På bevilgede kurser sidestilles en undervisningsdag på mindst 6 undervisningstimer med en hel arbejdsdag. 18

19 c) Kursusudgifter ved deltagelse i bevilgede kurser og udgifter til billigste offentlige transportmidler fra tjenestestedet til kursus og retur betales af ansættelsesmyndigheden. For ansatte fra Københavns Kommune gælder i stedet: d) Ved undervisning på Professionshøjskolen Metropol/Professionshøjskolen UCC, IVA et informationsvidenskabelige Akademi eller på Kommunomuddannelsen sidestilles en undervisningsdag på mindst 6 undervisningstimer (lektioner) med en hel arbejdsdag. e) Der gives elever på valgfag på Kommunomuddannelsen tjenestefrihed på eksamensdage. 19

Overenskomst for administration og IT mv.

Overenskomst for administration og IT mv. Overenskomst for administration og IT mv. KL HK/KOMMUNAL 30.11 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 2. Afgrænsning månedslønnede og timelønnede...

Læs mere

http://nis3.nis.dk/document.aspx?instance=4812747&guid=53676c09-bae1-49c1-b7...

http://nis3.nis.dk/document.aspx?instance=4812747&guid=53676c09-bae1-49c1-b7... Side 1 af 32 Leveret af EG Kommuneinformation 30.11 O.11 Overenskomst for kontorpersonale og IT-personale m.fl. Status Gældende Ikrafttrædelse 01-04-2011 Type Overenskomst Nummer 30.11 Udstedelse 07-07-2011

Læs mere

O.13 04/2014 Side 1. Overenskomst for ansatte i Gentofte Kommune inden for Gentofte Kommunalforenings forhandlingsområde

O.13 04/2014 Side 1. Overenskomst for ansatte i Gentofte Kommune inden for Gentofte Kommunalforenings forhandlingsområde Side 1 Overenskomst for ansatte i Gentofte Kommune inden for Gentofte Kommunalforenings forhandlingsområde Indholdsfortegnelse Side O.13 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

Overenskomst for kontorpersonale og tandklinikassistenter. 6.30.11 O.13 46/2013 Side 1

Overenskomst for kontorpersonale og tandklinikassistenter. 6.30.11 O.13 46/2013 Side 1 Overenskomst for kontorpersonale og tandklinikassistenter m.fl. KL Frederiksberg Kommunalforening 6.30.11 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 6.30.11 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

Overenskomst og aftale for Gentofte Kommunalforening

Overenskomst og aftale for Gentofte Kommunalforening Overenskomst og aftale for Gentofte Kommunalforening KL Gentofte Kommune Gentofte Kommunalforening Resultatet af overenskomst- og aftaleforhandlingerne i 2008 er nu indarbejdet i overenskomsten og aftalen

Læs mere

Overenskomst. Tjenestemands- og overenskomstansat personale i KL

Overenskomst. Tjenestemands- og overenskomstansat personale i KL Overenskomst Tjenestemands- og overenskomstansat personale i KL Mellem KL og PF-Personaleforeningen pr. 1. april 2013 Overenskomst for Tjenestemands- & Overenskomstansat personale i KL Mellem KL og PF-Personaleforeningen

Læs mere

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre Cirkulære om overenskomst for Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre 2008 Cirkulære af den 19. november 2009 Perst. nr. 062-09 PKAT nr. 621 J.nr. 07-332/31-7 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1 Overenskomst for tandplejere KL Dansk Tandplejerforening 53.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 53.41 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning - månedslønnede og

Læs mere

32.11 O.15 37/2015 Side 1. Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, kulturteknikerelever og audiologiassistentelever

32.11 O.15 37/2015 Side 1. Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, kulturteknikerelever og audiologiassistentelever Side 1 Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, procesteknologer, installatører, Bac.Scient.cons i konservering, formgivere, kulturteknikere, audiologiassistenter, audiometrister,

Læs mere

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11 Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 8. Andre ansættelsesvilkår. 12 Ferie... 12 13 Sygdom... 13 14 Graviditet, fødsel og adoption...

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13 Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2013 Cirkulære af 1. juli 2013 Modst.nr. 020-13 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 540, 553, 564, 580, 750

Læs mere

Arbejdstid for tjenestemænd i staten

Arbejdstid for tjenestemænd i staten Cirkulære om aftale om Arbejdstid for tjenestemænd i staten 2015 Cirkulære af 9. juni 2015 Modst. nr. 018-15 J.nr. 2015-1721-0011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 5 Generelle bemærkninger...

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 26. marts 2012. Modst.nr. 013-12

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 26. marts 2012. Modst.nr. 013-12 Cirkulære af 26. marts 2012 Modst.nr. 013-12 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 553, 564, 580, 750 J.nr. 10-332/31/17 Cirkulære om overenskomst for Akademikere

Læs mere

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv.

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. Cirkulære om overenskomst for Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. 2013 Cirkulære af 28. juni 2013 Modst.nr. 018-13 PKAT nr. 0088, 0623 J.nr. 13-333/51-75 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

OVERENSKOMST 2007 2010

OVERENSKOMST 2007 2010 OVERENSKOMST 2007 2010 for personale beskæftiget med pædagogisk arbejde ved opholdssteder, private botilbud samt private dagbehandlingstilbud, m.v. indgået mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Socialpædagogernes

Læs mere

Offentligt ansatte 2008-2011. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde KIRKEMINISTERIET2. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2008-2011. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde KIRKEMINISTERIET2. Den Offentlige Gruppe Offentligt ansatte 2008-2011 Overenskomst mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde 1. oktober 2008-31. marts 2011 Den Offentlige Gruppe KIRKEMINISTERIET2

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Gyldighedsområde... 3 3 Seniorsamtaler... 4 4 Lokal

Læs mere

33.01 O.15 22/2015 Side 1. Overenskomst for beredskabs- og ambulancepersonale

33.01 O.15 22/2015 Side 1. Overenskomst for beredskabs- og ambulancepersonale Side 1 Overenskomst for beredskabs- og ambulancepersonale KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 33.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen 2013-2015

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen 2013-2015 OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2013-2015 INDHOLDSOVERSIGT 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE. 1 2 AFGRÆNSNING 1 3 MÅNEDSLØNNEDE 1 4 ANCIENNITET

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Offentligt ansatte 2013-2015 mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Den Offentlige Gruppe Erhvervsuddannede serviceassistenter rengøringsteknikere og -elever 1. april 2013-31. marts 2015 2 Side 1 for erhvervsuddannede

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe Offentligt ansatte 2013-2015 Den Offentlige Gruppe Overenskomst mellem Ministeriet for Ligestilling og Kirke og Fagligt Fælles Forbund Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde 1. april 2013-31. marts 2015

Læs mere

Overenskomst for dagplejere

Overenskomst for dagplejere Overenskomst for dagplejere Kommunernes Landsforening Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Forbundet af Offentligt Ansatte 66.01 Side 1 Side 2 Kapitel 1. Indledning... 4 1. Overenskomstens område...

Læs mere

Overenskomst for lærere i ungdomsskolen. 50.62 A O.08 46/2009 Side 1

Overenskomst for lærere i ungdomsskolen. 50.62 A O.08 46/2009 Side 1 Overenskomst for lærere i ungdomsskolen KL Lærernes Centralorganisation 50.62 A Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.62 A Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 2. Personafgrænsning

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...4 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser...5 1. Hvem er omfattet

Læs mere

Overenskomst for håndværkere. 40.11 O.13 26/2014 Side 1

Overenskomst for håndværkere. 40.11 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for håndværkere KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Metal Fagligt Fælles bund 3F Fødevareforbundet NNF Malerforbundet i Danmark Serviceforbundet 40.11 Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006 Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006 Ferievejledning 2006 Ferievejledning 2006 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Distribution

Læs mere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere Side 1 Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Undervisningsministeriet Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.41 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 Cirkulære af 25. oktober 2011 Perst.nr. 052-11 J.nr. 10-333/75-1 Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten)

Læs mere

KL s fællesregler. vedrørende ansættelsesvilkår

KL s fællesregler. vedrørende ansættelsesvilkår KL s fællesregler vedrørende ansættelsesvilkår Pr. 1. april 2013 KL s Fællesregler Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Bilagsoversigt Bilag A Aftale om ferie for personale ansat i kommuner og Amter...11

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten)

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) Indholdsfortegnelse Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) Cirkulære Generelle bemærkninger... 6 Ikrafttræden...

Læs mere