Fr. om adskilligt, der vedkommer Politievæsenet paa Landet i Danmark,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fr. om adskilligt, der vedkommer Politievæsenet paa Landet i Danmark,"

Transkript

1 25. marts Fr. om adskilligt, der vedkommer Politievæsenet paa Landet i Danmark, fornemmelig i Hensigt til Tienestefolk, hvis Rettigheder og Pligter bestemmes nøiagtigen, saavelsom Rettergangsmaaden, der skal have Sted, naar Husbond eller Tiener forsee sig imod denne Anordning, eller fore nogen Klage over hverandre indbyrdes. Cancell. p. 65. See Fr. om fatalia appell. 15 Jan Cfr. Frr. 11 og 18 Nov (*). (*) Samt Canc. Br. 26 Nov. 1791, 14 Jan. og 8 Dec See Canc. Br. 15 Sepr. 1792, 18 Maj. 1793, 4 Apr og Rescr. 23 Oct Gr. I Hensigt til Agerdyrkningens Fremme, og gode Sæders Overholdelse, har Kongen fundet for got, herved paa det alvorligste at befale de Embedsmænd og Betiente, til hvis Bestyrelse og Omsorg Politie-Væsenet paa Landet er betroet, at de ikke alene med Agtpaagivenhed og Nidkierhed skulle søge at hemme Løsgiængerie, Ryggesløshed og deslige Misbrug, der hindre Virksomhed og forstyrre den offentlige Rolighed; men at de endog med lige Omhyggelighed bør vaage over, at Orden i Huusstanden vedligeholdes, saa at baade Huusbonderne kunne handthæves i den Myndighed, som dem tilkommer over deres Tienestefolk, og disse tillige betrygges imod ubillig Behandling af hine. I dette velgiørende Øiemærke er end videre, ved denne Anordning, nøiagtigen bestemt begge fornævnte Parters indbyrdes Rettigheder og Pligter, samt, i at fastsætte Grændserne for den huusfaderlige Magt, tillige indskiærpet Tieneste- Tyender den Lydighed, de ere deres Huusbonder skyldige; ligesom og, i Henseende til Rettens Pleie, er forskrevet saadanne Regler, at Sagerne, saavel i Tilfælde af offentlig Paatale, som private Klagemaal, med ringe Bekostning og tilbørlig Hastighed kunne afgiøres., 1.) Enhver af Bondestanden, der ei er Gaardbruger, Boelsmand eller Huusmand, eller og underholder sig ved at drive Haandværk, skal være pligtig til at søge fast Tieneste; med mindre han er gift, samt bestandig ernærer sig ved Dagleie; dog skal det ei være formeent enten Fremmede eller Indfødte, naar de ere forsynede med vedbørligt Pas fra det Sted, hvor de høre hiemme, at søge Arbeide i Landet, som Dagleiere, ved Tærskning, Jordarbeide, Indhøstning, eller deslige; ligesom det og herefter, som hidtil, skal være dem, der paa visse Tider af Aaret nære sig

2 ved Fiskerie og Søefart, tilladt, at fortiene deres Brød om Vinteren og anden Tid, naar de ere hjemme, ved Dagløn; hvilket ei heller skal være forbudet de Soldater, som have været kaldede til Kgl. Tieneste, og desaarsag ikke have kundet forskaffe sig fast Tieneste til den bestemte Skiftetid. 2.) Naar en Karl ikke selv kan forskaffe sig Tieneste, da skal han, inden 2 Maaneder før den almindelige Skiftetid (som herefter nærmere bestemmes), melde sig hos Godseieren eller dennes Forvalter (ifald han indtil Aaret 1800 hører til noget Gods); og dersom han ikke igiennem denne Vei kan forhielpes til Tieneste, imod billig Løn, inden 14 Dage, da bør han henvende sig til Sognefogden, som næste Søndag, ved Kirkestevne, offentligen skal tilbyde hans Tieneste og fornemme hos Almuen: om nogen af Sognet behøver og vil antage ham dertil; kan han da ikke, inden 14 Dage, faae Tieneste i Sognet, saa skal han paa lige Maade i næste Sogn lade bekiendtgiøre, at han er tienesteledig. De derimod, som ikke høre til noget Gods, skal strax henvende sig til Sognefogderne og ved disse offentligen tilbyde deres Tieneste, hvilket alt Sognefogderne, uden Betaling, bør forrette. 3.) De som ei have fulgt ovenanførte forskrift, og dog ikke have indtraadt i fast Tieneste, skal ansees, som Løsgiængere, og straffes 1ste Gang med at hensættes 8te Dage i Fængsel paa Vand og Brød, og 2den Gang dømmes til Arbeide i Tugthuset, eller Forbedringshuset, saa Mange Maaneder, som de befindes at have været Løsgiængere (*). (*) See Canc. Br. 18 og 25 Febr ) Præsterne bør, ved den første Maaneds Udgang efter hver Skiftetid, indberette Amtmanden, om der opholder sig nogen i Sognet, som Løsgiænger. (Nærm. best. v. Fr. 24 Jul ). 5.) Den almindelige og rette Skiftetid paa Landet skal herefter fastsættes til 2 Gange, om Aaret, nemlig d. 1 Maj og 1 November (hvilket ogsaa, ved Fr. af Dags Dato, er befalet, som Regel for Huusbonder og Tienestefolk i Kiøbstederne); dog skal denne Forandring i Skifte-Tiden ikke tage sin Begyndelse, førend til 1 Nov (**). **) Cfr. C. Br. 16 Jul. og 10 Sept. 1791, 12 Maj og 27. Apr ) Opsigelse bør skee vidnesfast, inden 12 Uger før Skifte-Tiden, efter hvilken Tid hverken Huusbond eller Tiener skal være pligtig at antage den som lovlig. 7.) De Tienestefolk, som ikke indfinde sig i deres Tieneste til Fardag, bør, naar de ei have været hindrede derfra formedelst Sygdom eller andet lovligt Forfald, for hver Dag de udeblive, bøde 2 Mk, til lige Deling imellem Sognets Fattige og Huusbonden; hvilke Bøder denne sidste skal have Ret til at indeholde af den

3 Skyldiges Løn; men dersom denne skulde udeblive længer end 18te Dage, da bør han ikke alene tilbagebetale de modtagne Fæstepenge og have sin Tieneste forbrudt, men endog bøde 1/4 Aars af den betingede og ham tilstaaede Løn, til Deling paa ovenanførte Maade (*). (*) Cfr. C. Br. 19 Nov ) Naar Huusbonden ikke til Fardag vil aftage de af ham fæstede Tienestefolk, da maae disse beholde de bekomne Fæstepenge, og Huusbonden bør være pligtig at betale dem et halvt Aars Løn, samt Kostpenge i 4re Uger, beregnet for hver Uge til 4 Mk 9.) Naar Tienestetyender i Utide og uden lovlig Aarsag forlade deres Tieneste, imod Huusbondens Villie (**), da skal Rettens Middel være denne behielpelig til at bringe dem tilbage i Tienesten, og den, der saaledes modtvilligen har forladt samme, bør bøde 2 Mk for hver udebleven Dag, til lige Deling imellem Huusbonden og Sognets Fattige; men gaaer han paa nye fra Tienesten, eller negter at begive sig igien deri, da bør han have 1/2 Aars Løn til Huusbonden forbrudt, og hensættes til Arbeide i Tugt- eller Forbedrings-Huset i 3 Maaneder. (**) See C. Br. 4 Aug X Deel. 10.) Dersom Huusbonden, uden lovlig Aarsag, bortviser nogen af sin Tieneste, før Fardag, da skal han, foruden Lønnen til den Tid, Tieneren udvises, endnu betale ham 1/2 Aars Løn og 12 Ugers Kostpenge, beregnet til 4 Mk ugentligen. 11.) Modtager nogen anden Mands Tienestetyende, eller huser og hæler dem, som ei ere lovligen skilte fra deres sidste Huusbonde, da skal han, naar denne klager derover, bøde 8 Rdlr, til lige Deling imellem Klageren og Sognets Fattige (Cfr. Fr. 22. Mart ) 12.) Uagtet endeel Festdage ved Fr. 26 Oct ere blevne afskaffede, i den Hensigt, at de skulle anvendes til Arbeide og Virksomhed, i Steden for at misbruges til Lediggang; Saa erfares dog, at Tienestefolk paa endeel Steder i Landet ikke alene i bemeldte afskaffede Festdage, men endog paa visse andre Tider, saasom Fastelavns Ugen, Mikkels- og Mortens-Aften 0.s.v., ofte unddrage sig fra at arbeide for deres Huusbonder og i det Sted spilde Tiden med Sviir; ligesom og, at de, om Samqvem ved Bryllupper, Barseler og Begravelser, udgangne Anordninger ikke allevegne nøiagtigen efterleves og overholdes. For at hemme disse Uordener, er det fundet nødvendigt, ikke Allene herved at indskiærpe de, om utilladelig Kroegang og Misbrug af Brændeviins Drik, tilforn udgivne og nu gieldende Anordninger; men det befales end videre paa det alvorligste, at ingen Tiener, uden sin Huusbonds Tilladelse, maa udeblive fra sin Tieneste og forsømme sit Arbeide nogen Søgnedag, være sig ved Begravelser, Bryllupper, Barselsgilder, eller ved andre deslige Leiligheder; og dersom nogen herimod forseer sig, da skal Huusbonden være berettiget til at afkorte ham 2 Mk i

4 sin Løn, for hver Dag, til Deling paa samme Maade, som tilforn er bestemt; og dersom saadant skulde skee i flere end 3 Dage paa een Gang, eller oftere, end 3 Gange, naar det er enkelte Dage, da skal Tyendet have forbrudt sin Tieneste og desforuden bøde et Fierdingaars Løn,som ligeledes tilfalder Fattig-Kassen og den Skyldiges Huusbond; hvilken sidste ogsaa bør antegne saadant hans Forhold paa det ham, meddelende Skudsmaal. Dog er det billigt, at Huusfædre tillade deres Tienestefolk at bievaane Bryllupper, Begravelser og Barnedaab hos deres nærmeste Slægt og Paarørende. 13.) Naar Tienestefolk flytte fra et Sogn til et andet, da skal Præsten i hans Skudsmaal melde, hvad Vidnesbyrd hans sidste Huusbonde har givet ham om sin Opførsel i sin Tieneste (*). (*) Cfr. Canc. Br. 16 Mart og Rescr. ang. Bornholm 31 Mart ) Det er Kongens alvorlige Villie, at Tienestetyender skal vise Lydighed imod deres Huusbonder,og at disse skal handthæves i den Myndighed og Ret til at straffe deres Tienestefolk, som Lovens hiemler dem; desaarsag befales, at dersom nogen Tiener understaaer sig at vise aabenbar Uopsætsighed, eller gribe til Modværge, naar han straffes af sin Huusbond, da skal han i Forhold til den Grad i hvilken han har viist sig overhørig enten hensættes i Fængsel paa Vand og Brød, i nogle Dage, eller til Arbeide i Forbedrings- eller Tugthuset, een eller flere Maaneder, efter Sagens Beskaffenhed. 15.) Ligesom det paaligger Tienestetyender at vise deres Huusbonder tilbørlig Agtelse og Lydighed, og det tilkommer disse, at handthæves i den Myndighed, Loven i saa Henseende hiemler dem; saa skal ogsaa paa den anden Side Tienestefolk nyde god og billig Behandling af deres Huusbonder, og disse ikke, i at straffe deres Tienere overtræde Lovens og ) Huusbonden bør til hvert Aars 1 Maj. og 1 Nov. betale Tieneren den ham tilsagte og af ham fortiente Løn, som da er forfalden; betaler han den ikke til bemeldte Tid, da skal Amtmanden, naar Tieneren klager, og Huusbonden ikke modsiger Kravet, foranstalte det tilbagestaaende deraf udpantet hos Huusbonden, uden Lovmaal og Dom; dog skal saadan Udpantning ikke have Sted, uden for den Løn, som Tieneren har tilgode for det sidste Aar; men dersom Huusbonden gjør Indsigelser imod Fordringen, da maa den søges ved Rettergang, paa den Maade, som herefter i denne Anordning bestemmes. 17.) I øvrigt skal det fremdeles, under den Straf, som Frr. 1 Jul og 23 Mart fastsætte, være forbudet at begiere eller tage Sæd til Løn, i Steden for Penge eller Klæder (*). (*) See C. Br. 13 Maj (p. 392) og 20 Mart (p. 283).

5 18.) Hos Fæstebønder skal Tienestefolk, for det sidste halve Aars tilgodehavende Løn, nyde Fortrins-Ret fremfor Jorddrottens Krav hos Fæsteren, saa at hvad enten denne døer, eller kommer fra Gaarden (være sig frivillig, eller efter Dom og ved Rettens Tvang), skal dog Lønnen først udredes af hans Boe, uagtet Godseieren kunde have ladet sig give Udlæg og giort Indførsel deri, for sin Fordring; i øvrigt forbliver det ved den, i Lovens , Tienestetyende tillagte Fortrins-Ret for 1 Aars Løn. 19.) Dersom noget Tienestetyende, ved at arbeide for sin Huusbond, kommer til Skade paa Helbred eller Lemmer, da skal Huusbonden drage Omsorg for ham og bekoste Helbredelsen; men paakommer Tieneren ellers Sygdom i Tienesten, da er Huusbonden ikkun saaledes, som i Pl. 15 Dec er befalet, forbunden til at sørge for hans Helbredelse og Underholdning, indtil han, efter lovlig Opsigelse, forlader sin Tieneste. 20.) Alle Sager, der angaae Overtrædelse imod denne Anordning, samt Tvistigheder, der reise sig formedelst Mangel af de deri bestemte pligters Opfyldelse, skal Herredsfogderne og Birkedommerne (undtagen for saavidt Afgjørelsen umiddelbar er overdraget Amtmændene) behandle som Politie- Sager, og imodtage Klage, hvad enten samme er skriftlig eller mundtlig, i hvilket sidste Tilfælde den, efter Klagerens Andragende, tages til Protokollen, og deri, enten egenhændigen, eller, dersom Klageren ei kan skrive, da med paaholden Pen af ham underskrives. 21.) Parter, saavelsom Vidner, skal være pligtige at møde for Retten, efter Tilsigelse med Aftens-Varsel. Udebliver den indkaldte part, forelægges han med samme Tids Varsel; og dersom han da ikke møder, dømmes i Følge Lovens efter de af Klageren fremførte Beviisligheder. Naar Vidner, efter saadan Varsel og Forelæggelse, ikke møde eller bevise lovligt Forfald, da bør Dommeren strax, ved Kiendelse, tilfinde dem at bøde 1 Rdlr til Sognets Fattige, som strax udpantes; men udeblive de oftere, da bøde de for hver Gang, paa lige Maade, 2 Rdlr (Forandr, v. Fr. 3 Jun Kap). 22.) Tilsigelserne bør skee uden Betaling, paa samme Maade, som Fr. 24 Jul befaler i beneficerede Sager, nemlig af Bønderne i Sognet, iblant hvilke denne Byrde fordeles ved Omgang (Ses Fr. 3 Jun. 1796, 22. (*) (*) Og Circul. 12 Apr. 1794, C. Br.7Dec og 20 Dec. 23.) Dommeren skal først søge at forene Parterne (**) men naar Forliig ei kan bevirkes, bør han, uden Prokuratorers Mellemkomst (***), tilendebringe Sagerne saa hastig som mueligt, og skal derfor baade Sagerne selv og især de nødvendige Forhører foretages uden for de sædvanlige Tingdage, med mindre der da er Tid

6 tilovers, saa at andre Forretninger og derved Retten staaende Sagers Fremme ikke derved opholdes. (**) Cfr. Circul. 8 Aug (***) Cfr. C. Br. 5 Oct og 7 Jan ) Dommeren (som i disse Sager tillige fører Protocollen, hvad enten han Skriver, eller ikke) bør ei fordre eller modtage mere i Salario for hver Sag, end 24 Skill.; med mindre Acten indeholder over 3 Ark, da han, naar samme forlanges beskreven, bør nyde 8 Skill. for hvert Ark,som den er større; hvilke Omkostninger den Tabende altid skal dømmes til at betale (forandr, v. Sport, Regl. 22 Mart. 1814: 32 og 39 ). 25.) Sagerne skal behandles i en særskilt, af Amtmanden dertil authoriseret. Protokol, hvori Dommene tillige bør indføres (*), (*) Cfr. C. Br, 9 Jul ) Disse bør efterkommes og fuldbyrdes inden 3 Solemærker, og Udpantningen skal, naar Rettens Kiendelse ei paaankes skee efter en Udskrift af Dom- Slutningen alene, for hvilken ingen Betaling erlægges. I øvrigt maa alt, hvad i disse Sager forhandles, gives beskrevet paa ustemplet Papiir, hvilket og maa bruges saavel til Protokollen, som de Dokumenter, her fremlægges i Retten (Udvidett. b. Riger og Kiøbstederne v, Pl,25 Oct **). (**) Cfr. C.. Br. 29 Sept (p, 697). 27.) Sogne- og Bondefogderne, samt i de Byer, hvor ingen af disse findes, Oldermanden, skal, under Herredsfogdernes og Birkedommernes Bestyrelse, have Opsigt med, at Orden og Sædelighed, i Følge Anordningerne, handthæves (***), I Tilfælde af Overtrædelse bør de først advare dem, som deri giøre sig skyldige i men dersom de ikke rette sig efter saadan Paamindelse, da bør de uopholdeligen andrage det for den vedkommende Rettens-Betient og skal Opsynsmændene i hver Bye gives en Instrux,der indeholder de væsentligste af deres Pligter i denne Henseende ; til hvilken Instrux enhver Rettens-Betient skal sende Amtsmanden et Forslag, da han derefter forfatter Instruxen og tilstiller Herredsfogderne og Birkedommerne den i sin behørige Form, hvorefter den afleveres til Opsynsmændene og bekiendtgiøres for Almuen. (***) Ang. Khavns Amt see Rescr. 15 Apr (p. 298). 28.) I alle Tilfælde, hvor Herredsfogdernes og Birkedommernes Nærværelse udfordres paa Stedet for hastigt at tilveiebringe Orden og Roelighed, eller naar det, til Sagens Oplysning, er nødvendigt, at Forhør der optages, skal disse være pligtige, paa Embeds Vegne, at indfinde sig, hvad enten de herom blive vidende ved Anmeldelse af Opsynsmændene eller andre Vedkommende; I første Tilfælde skal dem gives frie befordring af Sognet, efter Omgang, men i sidste Tilfælde af Reqvirenten. I øvrigt skal Rettens Betiente ikke betales videre for saadan

7 Forretning, end det, som tilforn er bestemt. Naar Politie-Retten holdes paa Tinget, skal 2de af de sædvanlige Stokkemænd, som Vidner, være nærværende; men holdes den paa et andet Sted, skal Dommeren udmelde 2de Mænd af den nærmeste Bye, hvilke, uden Vægring, bør følge ham (*. (*) See C. Br. 14 Nov ) Finde Vedkommende sig misfornøiede med Herredsfogdernes og Birkedommernes Kiendelser, kan disse, inden 14 Dage, indklages for Amtmanden, som, uden Bekostning for Parterne, afgiør Sagen ved Resolution, hvilken skal gielde, som endelig Dom. Med Procedur, Tilsigelse og Straf for Udeblivelse forholdes i dette Tilfælde, ligesom ved Underretten (See Pl. 27 Dec og Fr. 15 Jan **). (**) Og Circul 15 Sept. 1792, C. Br. 18 Maj Circul. 1 Nov. 1794, C. Br. 4 Apr. 1795, Rescr. 23 Oct. 1795, C. Br. 9 Aug. 1796, 14 Dec. 1799, 12 Mart og 20 Jun (p 391). 31.) I de Sager, som afgiøres med Penge- og Straf-Bøder, skal Amtmandens Kiendelse, ligesom andre Over-Rets-Domme, ei kunne paaankes, med mindre Summen overgaaer 66 Lod Sølv; men er nogen dømt til legemlig Straf, der er høiere end Fængsel paa Vand og Brød, da bør Amtmandens Kiendelse, saafremt den Paagieldende dermed erklærer sig utilfreds, indsendes med Acterne til det Danske Cancellie, og derfra foranstaltes indstevnt, som en anden offentlig Sag, til Paakiendelse for Høieste-Ret (See Fr. 15 Jan *). (*) Og C. Br. (1822. p. 236). 32.) Endeligen paa det at Amtmændene, efter Embeds Medfør, kan have det fornødne Over-Opsyn med, at Herredsfogderne og Birkedommerne, som Politiemestere, iagttage deres Pligter, bør disse hvert 1/4 Aar til Amtmændene indsende Fortegnelser over alle de Sager, som, i den Tid, under deres Jurisdiction staae under Behandling, eller ere tilendebragte; og dersom Amtmanden opdager nogen Forsømmelse, der fortiener større Opmærksomhed, end at en Advarsel af ham til vedkommende Betiente kunde ansees tilstrækkelig til Rettelse, da skal han indberette Sagen til det Danske Cancellie **). (**) See C. Br. 15 Febr og Circul. 23 Dec

Fr. ang. hvorledes god Orden skal handthæves ved Hoveriet paa Jorde-Godserne i Danmark.

Fr. ang. hvorledes god Orden skal handthæves ved Hoveriet paa Jorde-Godserne i Danmark. 25 Mart. 1791 Fr. ang. hvorledes god Orden skal handthæves ved Hoveriet paa Jorde-Godserne i Danmark. R. kammer p. 56 See Hoverie- Fr. 6 Dec. 1799 og Fr. om Huusbeboeres Pligtsarbeide 30 Jan. 1807 (**).

Læs mere

Fr. om Betlerne i Danmark saavel paa Landet, som i Kiøbstederne,

Fr. om Betlerne i Danmark saavel paa Landet, som i Kiøbstederne, 24. september 1708. Fr. om Betlerne i Danmark saavel paa Landet, som i Kiøbstederne, Khavn undtagen, Cancel. p. 37. I de fleste Poster nøiere bestemt og forandret v. begge Regl. f. Landet og Kiøbstederne

Læs mere

Confirmation paa de Reformeredes Privilegier,

Confirmation paa de Reformeredes Privilegier, 15. maj 1747 Confirmation paa de Reformeredes Privilegier, saavel for dem, som allerede have nedsat sig i Kongens Riger og Lande, som dem, hvilke agte sig derind at begive (*). [Cancell]. p. 159. (*) See

Læs mere

Nørup sogn diverse 1679 til 1814. 1699 d. 30 juli blef Bodil Ejlersdatter publice absolveret.

Nørup sogn diverse 1679 til 1814. 1699 d. 30 juli blef Bodil Ejlersdatter publice absolveret. Nørup og Randbølge sognes kirkebog. Jeg Alexander Jacobsøn kom hertil menighederne anno 1679 og holdt min første prædiken dend 5. octobr., da det evangelium indfaldt, ingen kand tiene to herrer. Jeg spurdte

Læs mere

Lenvik Sognepræsts Kopibok 1776 1830.

Lenvik Sognepræsts Kopibok 1776 1830. Lenvik Sognepræsts Kopibok 1776 1830. ( Statsarkivet i Tromsø) sd. 535 Skrivelser Embedet vekomende. NB! I min Formands S.T. hr. Proest Schielderups Tid er ialt heranført, men da Bogen ogsaa hertil er

Læs mere

26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling.

26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling. 26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling. Det hele Sogne Kald er efter Matrikelen inddeelt i 6 Qvarterer eller Fierdinger, som ere Øvreog Nedre Sandenfierding, Sembsfierding, Milesvig, Hedenstad og Fiskum-Fierdinger.

Læs mere

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder Side 51 7 6 Skattepligtig i en Kommune er: a) Enhver, som i Kommunen har haft fast Bopæl, om han end i en Deel af Aaret har Bopæl i en anden Kommune i Kongeriget, naar den Tid, i hvilken han er fraværende,

Læs mere

Sankt Hans Hospitals

Sankt Hans Hospitals Beretning om Sankt Hans Hospitals og Claudi Rossets Stiftelses forflytning til Bidstrupgaard Disse Stiftelsers Velyndere og Velgjørere især tilegnet af Hospitalets specielle Direction Malling. Pontoppidan.

Læs mere

KONG CHRISTIAN DEN FEMTIS DANSKE LOV

KONG CHRISTIAN DEN FEMTIS DANSKE LOV KONG CHRISTIAN DEN FEMTIS DANSKE LOV VED JUSTITSMINISTERIETS FORANSTALTNING UDGIVET PAA GRUNDLAG AF DEN AF DR. JUR. V. A. SECHER MED KILDEHENVISNINGER FORSYNEDE UDGAVE AF 1911 G. E. C. GADS FORLAG - KØBENHAVN

Læs mere

STORTHINGS FORHANDLINGER I AARENE 1815-16. Register: Aall, Jacob, Jernværkseier, Repræsentant.

STORTHINGS FORHANDLINGER I AARENE 1815-16. Register: Aall, Jacob, Jernværkseier, Repræsentant. STORTHINGS FORHANDLINGER I AARENE 1815-16 Register: Aall, Jacob, Jernværkseier, Repræsentant. - Bemærkninger angaaende Storthingets Medlemmers Tilstædeværelse under Odelsthingets Forhandlinger... Juli

Læs mere

Almindelig borgerlig Straffelov af 10. Februar 1866

Almindelig borgerlig Straffelov af 10. Februar 1866 Almindelig borgerlig Straffelov af 10. Februar 1866 Første Kapitel. Indledende Bestemmelser. Andet Kapitel. Om Straffene. Tredie Kapitel. Om Tilregnelighed, Nødværge og Nødstilfælde. Fjerde Kapitel. Forsøg

Læs mere

B.X.1. Statsministerens Reglement for Skolerne paa Grevskabet Christianssæde 1791 (approberet af Kongen).

B.X.1. Statsministerens Reglement for Skolerne paa Grevskabet Christianssæde 1791 (approberet af Kongen). 1 B.X.1. Statsministerens Reglement for Skolerne paa Grevskabet Christianssæde 1791 (approberet af Kongen). Vi Christian, den syvende af guds nåde, konge til Danmark og Norge, de Venders og Goters, hertug

Læs mere

Næs Jernverk betræffende. Innholdsfortegnelse. Ite Gruberne Vedkommende. Transkribert av Amund Pedersen

Næs Jernverk betræffende. Innholdsfortegnelse. Ite Gruberne Vedkommende. Transkribert av Amund Pedersen Næs Jernverk betræffende Transkribert av Amund Pedersen Innholdsfortegnelse Ite Gruberne Vedkommende... 1 IIdet Kulle Leverancen Vedkomende... 3 IIIdie Tømmer Leverancen Vedkommende... 6 IVde Kull og Malms

Læs mere

UDKAST TIL LOV OM GÆLDSORDNING. Udarbejdet af den ved kgl. Resolution af 8. August 1930 nedsatte Kommission KRIK MYRDAHLS BOGTRYKKERI KØBENHAVN

UDKAST TIL LOV OM GÆLDSORDNING. Udarbejdet af den ved kgl. Resolution af 8. August 1930 nedsatte Kommission KRIK MYRDAHLS BOGTRYKKERI KØBENHAVN UDKAST TIL LOV OM GÆLDSORDNING Udarbejdet af den ved kgl. Resolution af 8. August 1930 nedsatte Kommission 1 9 4 1 KRIK MYRDAHLS BOGTRYKKERI KØBENHAVN Ved kongeligt Kommissorium af 8. August 1930 nedsattes

Læs mere

(Betingelserne vedrørende betaling blev fremlagt) Katalog: Fra Vandborg:

(Betingelserne vedrørende betaling blev fremlagt) Katalog: Fra Vandborg: Auktionsforretninger 1828 1 ( 2 Auktion på torvet i Lemvig, afholdt 30.jan. 1828) over udpantet Gods fra Beboerne i adskillige Sogne under Skodborg-Vandfuld Herreders Jurisdiktion for restende Kongelige

Læs mere

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve.

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve. n r*-0 Min Afsked som falneniilieilsiiræsi paa lors belyst navnligt ved tjenstlige Breve. at Rasmus Lund. i^gi ft,! ^gpll ff^ ^^^^^^r- Kolding. Konrad Jørgensens Foilag. Hovedkommission hos Å'arl Sc/tenberg,

Læs mere

Unummerert bilag qb 216

Unummerert bilag qb 216 153 Unummerert bilag qb 216 Med blyant: b Extract Af de indkomne Bemærkninger over nogle af de vigtigste Puncter i det fra de svenske Commissarier indleverede Forslag til en Forandring i Kongeriget Norges

Læs mere

Landsoverrets Domsact i sagen No. 52/1851. Højesterets sag nr. 166

Landsoverrets Domsact i sagen No. 52/1851. Højesterets sag nr. 166 Landsoverrets Domsact i sagen No. 52/1851. Højesterets sag nr. 166 Justitiarius og øvrige Tilforordnede i den kongelige Landsoverret i Wiborg. Oversigtsbilleder Gjøre vitterligt: at Aar 1851 Mandagen den

Læs mere

Beskrivelse over Thye

Beskrivelse over Thye Physisk, oeconomisk og topografisk Beskrivelse over Thye beliggende i Thisted Amt, Aalborg Stift et Forsøg af Knud Aagaard Sognepræst til Skjoldborg og Kallerup Menigheder Viborg, 1802 Trykt hos P. S.

Læs mere

den borgerlige Retspleje.

den borgerlige Retspleje. 2713 Tillæg A. (171). Ordentlig Samling 1901. 2714 Bilag II. Bemærkninger til det af den ved allerhøjeste Reskript af 11te Maj 1892 nedsatte Proceskommission udarbejdede Udkast til Lov om den borgerlige

Læs mere

HVA LENVIKVÆRINGER EIDE.

HVA LENVIKVÆRINGER EIDE. HVA LENVIKVÆRINGER EIDE. BIND V. Skifter fra Lenvik 1805-1806. Transkribert av Dag Arild Larsen og Kåre Rauø. «Naar nogen ved Døden afgaar og efterlader sig enten Umyndige, eller fraværende, eller udlændiske,

Læs mere

Philiatriens Fremstilling af DAAREVÆSENETS BEHANDLING den jydske og roeskildske Stænderforsamling.

Philiatriens Fremstilling af DAAREVÆSENETS BEHANDLING den jydske og roeskildske Stænderforsamling. Philiatriens Fremstilling af DAAREVÆSENETS BEHANDLING den jydske og roeskildske Stænderforsamling. Aftrykt af Selskabets Forhandlinger. Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri, 1845 Det er charakteristisk for

Læs mere

"HVA LENVIKVÆRINGER GJORDE." TINGBØKER FOR LENVIK ÅR 1723-1800.

HVA LENVIKVÆRINGER GJORDE. TINGBØKER FOR LENVIK ÅR 1723-1800. "HVA LENVIKVÆRINGER GJORDE." TINGBØKER FOR LENVIK ÅR 1723-1800. BIND I 1723-1760. Redigert av Dag Arild Larsen og Kåre Rauø. "Udi Nordlandene holdis tre Ting aarligen, det første er Vaar- Ting og holdis

Læs mere

Om Kongeriget Danmark.

Om Kongeriget Danmark. Om Kongeriget Danmark. Kongeriget Dannemark eller Danmark ligger lige tversover for Tydskland mod Norden, og skilles fra Tydskland ved Levens Aae og Eiderstrømmen. Fra ældgamle Tider af har Eiderstrømmen

Læs mere

Medisinalmeldingene 1804

Medisinalmeldingene 1804 ET TILBAKEBLIKK PÅ FØRSTE ÅRGANG AV EN TRADISJONSRIK RAPPORT Medisinalmeldingene 1804 tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 6/2004 APRIL 2004 Rapport fra Helsetilsynet 6/2004 Medisinalmeldingene

Læs mere

Oddesund Færgested Af ANDERS SØRENSEN

Oddesund Færgested Af ANDERS SØRENSEN Oddesund Færgested Af ANDERS SØRENSEN DER BLEV HER I AARBOGEN 1949 og 1950 meddelt lidt om de to Færgesteder, der danner Bindeled mellem Mors og Thy. Der skal nu i det følgende fortælles lidt om Oddesund

Læs mere

GRØNLANDSKE DISTRIKTSBESKRIVELSER FORFATTET AV NORDMENN FØR 1814

GRØNLANDSKE DISTRIKTSBESKRIVELSER FORFATTET AV NORDMENN FØR 1814 DET KONGELIGE DEPARTEMENT FOR HANDEL, SJØFART, INDUSTRI, HÅNDVERK OG FISKERI NORGES SVALBARD- OG ISHAVS-UNDERSØKELSER LEDER: ADOLF HOEL MEDDELELSE Nr. 39 GRØNLANDSKE DISTRIKTSBESKRIVELSER FORFATTET AV

Læs mere

Afgangne obelveierog maaler sal. Boe Boiesen

Afgangne obelveierog maaler sal. Boe Boiesen Nyborg Byfoged Skifte 1747-1789. Fol. 219 b. 223 b. Odense Landsarkiv. Afgangne obelveierog maaler sal. Boe Boiesen Anno 1764 dend 27 september indfandt skifte folvalterensig i StelVboet, efter afgangne

Læs mere

1 BREVE FRA DANSKE SKUESPILLERE OG SKUESPILLERINDER den nyere tid dr. ryges selvbiografi emilie wiehes erindringer BREVE FRA DANSKE SKUESPILLERE OG SKUESPILLERINDER den nyere tid. Dr. ryges selvbiografi

Læs mere

FORORD. Lovsamlingen er udarbejdet specielt med henblik på at dække pensum til faget Erhvervsret niveau C på HHx. Skjern, den 20.

FORORD. Lovsamlingen er udarbejdet specielt med henblik på at dække pensum til faget Erhvervsret niveau C på HHx. Skjern, den 20. FORORD I lovsamlingen findes nogle af de vigtigste erhvervsretlige love gengivet fuldt ud, mens andre er medtaget i uddrag. Lovsamlingen er ajourført til den 1. juli 2012, således at lovsamlingen passer

Læs mere