ULYKKESFORSIKRING VERSION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ULYKKESFORSIKRING VERSION 2122005"

Transkript

1 ULYKKESFORSIKRING VERSION Forsikringsvilkår af juli 2015

2 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-13 Side 6 Ulykkesforsikring - voksne Afsnit 14 Side 7 Dødsfald - voksne Afsnit Side 8 Varigt mén fra 11% - voksne Afsnit Side 10 Varigt mén fra 5%-10% - voksne Afsnit 24 Side 11 Ulykkesforsikring - barn/børn Afsnit Side 12 Varigt mén fra 11% - barn/børn Afsnit Side 14 Varigt mén fra 5%-10% - barn/børn Afsnit 35 Side 15 Begravelseshjælp barn/børn Afsnit 36 2 Vilkår Nykredit Forsikring - Ulykkesforsikring - juli 2015

3 FÆLLESBETINGELSER BETINGELSER Definitioner Herunder defineres forskellige begreber, der er vigtige i forbindelse med ulykkesforsikring. Forsikrede og medforsikrede Forsikrede og medforsikrede er den eller de personer, på hvis liv eller helbred forsikringen er tegnet. Forsikringstager Forsikringstager er den, som har indgået aftalen om forsikring med Nykredit Forsikring, herefter kaldet selskabet. Forsikringstiden Forsikringstiden er perioden, fra forsikringen træder i kraft, til den udløber. Forsikringen dækker skade som følge af hændelser indtrådt i denne periode. Ulykkestilfælde/Ulykkesdefinition: A. Udvidet ulykkesforsikring Gælder kun, hvis dækningen fremgår af policen. Med mindre denne dækning er fravalgt dækker forsikringen efter følgende ulykkesdefinition: Forsikringen dækker en pludselig hændelse der forårsager personskade. B. Hvis Udvidet ulykkesforsikring er fravalgt, dækker forsikringen efter følgende ulykkesdefinition: Ved et ulykkestilfælde forstås en påviselig beskadigelse af legemet, der ufrivilligt rammer den forsikrede ved en begivenhed, der kommer udefra og pludseligt. Ved beskadigelse af arme og ben kræves alene, at årsagen til skaden skal være pludselig og med påviselig beskadigelse af legemet til følge. Méngraden Méngraden er den mengradsprocent der fastsættes på grundlag af ulykkestilfældets medicinske art og omfang og under hensyn til de af ulykkestilfældet forvoldte ulemper i forsikredes personlige livsførelse. Der tages således ikke hensyn til en eventuel nedsættelse af erhvervsevnen, forsikredes specielle erhverv, eller andre individuelle forhold. 1. Hvor dækker forsikringen Forsikringen dækker overalt i EU s medlemslande og i Norden, herunder Danmark, Grønland og Færøerne. I andre lande dækkes i op til 1 år fra afrejsetidspunktet. Er der behov for en længere dækningsperiode kan selskabet kontaktes, så der kan tages stilling til evt. forlængelse af dækningsperioden. 2. Hvilke skader er dækket 2.1 Direkte følger af ulykkestilfælde. Hvis der er tegnet udvidet ulykkesforsikring, dækker forsikringen også de direkte følger af ulykkestilfælde, der er forårsaget af et ildebefindende eller ved besvimelse, med mindre årsagen hertil er sygdom eller sygdomsanlæg. 2.2 Drukning samt beskadigelse på legemet som følge af forfrysning, hedeslag eller solstik. 2.3 Direkte følger af børnelammelse (poliomyelitis anterior acuta), som første gang er symptomgivende efter forsikringen er trådt i kraft. 2.4 Følger af lægelig behandling, der er nødvendiggjort af en skade, som i øvrigt er dækket af forsikringen. 3. Hvilke skader er ikke dækket For at opnå dækning skal der være årsagssammenhæng mellem ulykkestilfældet og skaden. Ved vurderingen bliver der blandt andet lagt vægt på, om hændelsen er egnet til at forårsage personskade. Det vil sige, om hændelsen i sig selv er nok til at forårsage eller forklare skaden. 3.1 Ulykkestilfælde, der er forårsaget af sygdom eller sygdomsanlæg. 3.2 Sygdomme som efter lægelig (medicinsk) erfaring ikke kan antages at være en følge af et ulykkestilfælde. Dog dækkes de sygdomme, som er anført i punkt Skade, som er opstået på grund af smitte, fx fra bakterier eller vira. 3.4 Forgiftning fra mad, drikke, nydelsesmidler og medicin, fx salmonella og cambylobacter. 3.5 Følger efter læge-, tandlæge- og andre behandlinger. Se dog punkt Skader sket i forbindelse med fødsler. 3.7 Senfølger efter børnelammelse, det vil sige post polio syndrom. 3.8 Forværring af et ulykkestilfældes følger, når disse er forårsaget af en tilstedeværende eller tilfældigt tilstødende sygdom. 3.9 Skader på kroppen sket som følge af nedslidning Skader på kroppen sket som følge af en overbelastning, der ikke er pludselig Mén som følge af en overbelastning af andre legemsdele end dem, der er beskadiget ved ulykken Varigt mén i form af psykiske følger efter hændelser, hvor forsikrede ikke selv har været udsat for fare for personskade Skade, der sker med tilskadekomnes (forsikredes) forsæt, herunder selvmord. Dette gælder, uanset tilskadekomnes (forsikredes) sindstilstand eller tilregnelighed Skade, der skyldes tilskadekomnes (forsikredes) grove uagtsomhed eller selvforskyldte beruselse, herunder påvirkning af narkotika eller andre lignende stoffer. Eventuel dødsfaldserstatning bliver dog udbetalt, hvis der efterlades ægtefælle eller umyndige børn, og forsikringen har været i kraft i mindst 1 år Ulykkestilfælde, der opstår i forbindelse med den forsikredes aktive deltagelse i slagsmål. Denne undtagelse gælder ikke for børn under 15 år Ulykkestilfælde, der sker under deltagelse eller træning i professionel sport (herved forstås, at sporten er forsikredes hovederhverv eller indtægtsgivende erhverv) Ulykkestilfælde, der sker under deltagelse i boksning eller anden kampsport, hvor det egentlige formål med kampsporten består i at ramme eller nedlægge en modstander eller slå på ting. Vilkår Nykredit Forsikring - Ulykkesforsikring - juli

4 3.18 Skade, der sker i forbindelse med bjergbestigning, faldskærmsudspring, drageflyvning, elastikspring, parasailing, dykning med anvendelse af professionelt dykkerudstyr og motorløb af enhver art eller anden lignende farlig sport. Dog dækkes skader i forbindelse med gokartkørsel samt orienterings-, præcisions-, og økonomiløb og rallies, der lovligt afholdes i Danmark. Derudover dækkes skade, der sker i forbindelse med alle de nævnte aktiviteter, såfremt det er en engangsforeteelse og at det sker under professionel instruktion Dødsfald, der har naturlige årsager, eller hvor årsagen til dødsfaldet er ukendt. 4. Krigs-, jordskælvs- og atomskader mv. Forsikringen dækker ikke skade, som direkte eller indirekte er en følge af: 4.1 Krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelser, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder. Forsikringen dækker dog i indtil 1 måned fra konfliktens udbrud, hvis forhold af den nævnte karakter indtræffer i et land, hvor den forsikrede opholder sig på rejse uden for Danmark. Det er en betingelse for denne dækning, at: a. forsikrede ikke rejser til et land, der er i en af ovennævnte situationer, hvis det frarådes af de danske myndigheder b. forsikrede rejser hjem, hvis forsikredes rejseselskab eller de danske myndigheder anbefaler dette c. forsikrede ikke selv deltager i handlingerne d. skaden ikke skyldes frigørelse af atomkraft. 4.2 Jordskælv eller andre naturkatastrofer i Danmark. Dog dækkes på Færøerne og i Grønland. 4.3 Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. 5. Hvis skaden sker 5.1 Sker en skade, skal selskabet snarest muligt have tilsendt en skriftlig anmeldelse eller ved tandskader en skriftlig anmeldelse og tandlægeerklæring. Selskabet sender blanket til anmeldelse af skaden og tandlægeerklæring efter anmodning. Tilskadekomne (forsikrede) skal være under nødvendig lægebehandling og eventuelt lade sig undersøge af en læge, som selskabet udpeger. 5.2 Forsikrede skal på forlangende meddele selskabet samtykke til indhentelse af nødvendige oplysninger til sagens behandling. Meddeles ikke samtykke kan selskabet afvise at behandle skaden eller udbetale skønsmæssig erstatning. 5.3 Hvis tilskadekomne (forsikrede) dør, skal selskabet have meddelelse inden 48 timer. Selskabet kan forlange obduktion. 5.4 Ønsker den tilskadekomne eller de pårørende ikke at følge selskabets eventuelle krav om undersøgelse hos en af selskabet udpeget læge eller et eventuelt krav om obduktion, kan selskabet afvise erstatningskravet. 6. Fastsættelse af méngraden 6.1 Méngraden fastsættes efter Arbejdsskadestyrelsens méntabel. Det er altid den på afgørelsestidspunktet gældende vejledende méntabel, der anvendes ved erstatningsfastsættelsen. Méngraden fastsættes uden hensyn til forsikredes erhverv og andre individuelle forhold. Ved fastsættelsen af méngraden kan der fratrækkes for forudbestående lidelser. 6.2 Eventuel uenighed mellem forsikrede og selskabet om méngraden kan forelægges for Arbejdsskadestyrelsen. Forsikrede og selskabet kan aftale, at Arbejdsskadestyrelsens udtalelse er bindende for begge parter. 6.3 Den af parterne, der ønsker en udtalelse fra Arbejdsskadestyrelsen om méngraden, betaler omkostningerne ved forelæggelsen. Selskabet refunderer forsikredes omkostninger til forelæggelse, hvis Arbejdsskadestyrelsen ændrer méngraden til fordel for forsikrede. 7. Flytning og ændring af betalingsadresse Hvis forsikringstageren flytter og/eller ønsker betalingsadressen ændret, skal selskabet have skriftlig meddelelse om dette. 8. Varighed og opsigelsesregler 8.1 Forsikringen gælder for 1 år ad gangen (forsikringstiden). Forsikringen fortsætter, indtil den skriftligt bliver opsagt af forsikringstageren eller afselskabet. Opsigelsen skal ske med mindst 1 måneds varsel før forsikringstidens udløb. 8.2 Forsikringstager kan vælge et kortere opsigelsesvarsel på én måned til udgangen af en kalendermåned, mod betaling af et gebyr jf. punkt I forbindelse med anmeldelse af en skade kan både forsikringstager og selskabet skriftligt opsige forsikringen med 14 dages varsel. Fristen for opsigelse løber fra anmeldelsestidspunktet og indtil 1 måned efter, at selskabet har betalt eller afvist at betale erstatning. 9. Præmiens betaling 9.1 Præmien opkræves med angivelse af sidste rettidige betalingsdag via betalingsservice eller indbetalingskort. Sammen med præmien opkræves stempelafgift til staten i henhold til stempellovens regler. Forsikringstageren betaler de udgifter, der er forbundet med opkrævningen og betalingen af præmien mv. 9.2 Betales pr. indbetalingskort sendes påkrav om betaling til den opgivne betalingsadresse. Betales via betalingsservice hæves beløbet på det opgivne kontonummer. Ændres betalingsadresse eller kontonummer, skal selskabet straks underrettes. 9.3 Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier på anførte forfaldsdage. 9.4 Betalingsfristen for første præmie er mindst 12 dage fra modtagelsen af indbetalingskortet. Ved senere præmier er betalingsfristen mindst 21 dage fra modtagelsen af indbetalingskortet. 4 Vilkår Nykredit Forsikring - Ulykkesforsikring - juli 2015

5 Sidste rettidige betalingsdag vil fremgå af indbetalingskortet. Betalingsfristerne gælder ikke, hvor præmien opkræves via betalingsservice. 9.5 Betales første præmie ikke rettidigt, ophører forsikringen. 9.6 Betales senere præmie ikke rettidigt, kanselskabet, 14 dage efter udløbet af betalingsfristen efter punkt 9.4., opsige forsikringsaftalen. Aftalen opsiges med 21 dages varsel, medmindre præmien er betalt inden denne dato. 9.7 Betales præmien for sent på grund af særligt undskyldende omstændigheder, og betales præmie samt renter og omkostninger umiddelbart efter at den særligt undskyldende omstændighed er ophørt, løber forsikringsaftalen på ny fra dagen efter, at betalingen sker. Betalingen skal dog ske senest 3 måneder efter udløbet af opsigelsesfristen i punkt 9.6. Ved manglende betaling af første præmie, skal betaling dog ske senest 3 måneder efter betalingsfristen i punkt 9.4. Er forsikringsaftalen indgået for en bestemt periode, skal betaling ske inden udløbet af denne periode. 10. Gebyrer 10.1 Gebyrer Selskabet er berettiget til at beregne gebyrer til hel eller delvis dækning af omkostningerne ved opkrævninger, rykkerskrivelser, inkasso, udbetalinger, dokumenter, oversigter, genparter og fotokopier samt besigtigelser, ekspeditioner og ydelser i forbindelse med police- og skadebehandling Prisen er enten fast eller beregnes som en procentsats/timesats. Beregningsmetoderne kan kombineres Priserne fremgår af selskabets prisliste, der kan ses på selskabets hjemmeside eller oplyses på forespørgsel Ændring og indførelse af nye gebyrer I bestående forsikringsaftaler kan gebyrer forhøjes eller nye gebyrer indføres af omkostnings-, indtjenings- eller markedsmæssige årsager Forhøjelse af gebyrer sker med én måneds varsel til den første i en måned. Ændringerne offentliggøres påselskabets hjemmeside. Indførelse af nye gebyrer sker ved brev til forsikringstager med tre måneders varsel til policens hovedforfaldsdato. 11. Indeksregulering 11.1 Præmier og forsikringssummer reguleres i overensstemmelse med det af Danmarks Statistik årligt offentliggjorte juli-nettoprisindeks. Basis for reguleringen er juli-nettoprisindekset fra kalenderåret før forsikringens ikrafttræden Selvrisiko reguleres hvert 3. år i overensstemmelse med det af Danmarks Statistik offentliggjorte summariske lønindeks for den private sektor. Basis for reguleringen er lønindeks for januar kvartal Det regulerede beløb afrundes nedad til det nærmeste hele kronebeløb, der kan deles med 100. Reguleringen sker på grundlag af det på reguleringstidspunktet gældende beløb før afrunding Alle beløb reguleres pr. 1. januar. Ændring af præmien får først virkning fra den første forfaldsdag i kalenderåret eller ved første ændring forinden Ophører udgivelsen af de anvendte indeks, har selskabet ret til at fortsætte indeksreguleringen efter andre indeks, der offentliggøres af Danmarks Statistik. 12. Lovregler For forsikringen gælder også Lov om Forsikringsaftaler og Lov om Forsikringsvirksomhed. Hele punkt 13 skal ændres til: 13. Hvis du er utilfreds med selskabet 13.1 Kontakt til selskabet Hvis du er utilfreds med vores skadebehandling, afgørelser, policeudstedelse, præmieopkrævning eller andet, så prøv i første omgang at kontakte den person eller den afdeling, der har behandlet din sag. Kan vi løse sagen på den måde, vil det være nemmest og hurtigst for både dig og os Klageansvarlig enhed Er du efter at have drøftet problemet med os fortsat ikke enig, kan du klage til vores klageansvarlige enhed på eller brev. Du kan skrive til: eller Nykredit Forsikring Att.: Den klageansvarlige enhed A.C. Meyers Vænge København SV 13.3 Ankenævnet for Forsikring Er du fortsat ikke tilfreds med vores afgørelse, har du derefter mulighed for at klage til Ankenævnet for Forsikring: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf (kl ) Du skal indsende klagen til Ankenævnet på et særligt klageskema. Samtidig betaler du et gebyr til Ankenævnet. Klageskemaet kan du få hos os eller Ankenævnet eller hente på Ankenævnets hjemmeside Du har også mulighed for at klage til Ankenævnet online via Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside Vilkår Nykredit Forsikring - Ulykkesforsikring - juli

6 ULYKKESFORSIKRING - VOKSNE BETINGELSER R Risikoforandring 14.1 Forsikringen er tegnet på baggrund af forsikringstagers oplysninger om den/de forsikredes beskæftigelse Heltidsulykkesforsikring Selskabet skal straks have skriftlig besked, hvis der sker ændring i den forsikredes erhverv/ beskæftigelse eller omfanget af beskæftigelsen fx hvis den forsikrede: a. skifter erhverv b. overgår til at være selvstændig erhvervsdrivende uanset timeantal c. ophører med at arbejde i mere end 12 måneder d. ophører med at være studerende e. har eller får bierhverv i mere end 10 timer om ugen Fritidsulykkesforsikring Selskabetskal straks have skriftlig besked, hvis den forsikrede: a. overgår til at være selvstændig erhvervsdrivende uanset timeantal b. ændrer ugentlige arbejdstid til mindre end 20 timer c. ophører med at arbejde i mere end 12 måneder Undladelse af at give besked om de i punkt 14.2 og 14.3 nævnte ændringer kan medføre, at erstatningen bortfalder eller bliver nedsat. 6 Vilkår Nykredit Forsikring - Ulykkesforsikring - juli 2015

7 DØDSFALD - VOKSNE BETINGELSER R Gælder kun, hvis det fremgår af policen. 15. Erstatning ved død 15.1 Erstatningen ved død udgøres af den forsikringssum, der er gældende for forsikringen på dødstidspunktet Et ulykkestilfælde giver ikke ret til erstatning for både varigt mén og død. Er der udbetalt ménerstatning, bliver det udbetalte beløb fratrukket i dødsfaldserstatningen Var afdøde fyldt 68 år på dødstidspunktet, bliver dødsfaldserstatningen nedsat med følgende procenter: Fyldt 68 år 10% Fyldt 69 år 20% Fyldt 70 år 30% Fyldt 71 år 40% Fyldt 72 år 50%. 16. Hvem modtager erstatningen 16.1 Erstatningen tilfalder afdødes nærmeste pårørende, medmindre forsikringstager har meddelt andet skriftligt tilselskabet. Afdødes nærmeste pårørende er efter forsikringsaftaleloven: a. Ægtefællen (personer af samme køn, der har ladet deres partnerskab registrere, sidestilles med ægtefæller, jf. Lov om registreret partnerskab) b. Samlever * c. Hvis der ikke efterlades ægtefælle, registreret partner eller samlever, er det afdødes børn, der modtager erstatningen d. Hvis der heller ikke efterlades børn, modtager afdødes arvinger erstatningen. * For at opfylde betingelserne i forsikringsaftalelovens 105a, stk. 2 skal en samlever leve sammen med forsikringstageren på fælles bopæl og Vente, have eller have haft et barn sammen med forsikringstageren eller Have levet sammen med forsikringstageren i ægteskabslignende forhold på den fælles bopæl i de sidste 2 år før dødsfaldet Erstatning til umyndige bliver udbetalt efter bestemmelserne i Værgemålsloven. Vilkår Nykredit Forsikring - Ulykkesforsikring - juli

8 VARIGT MÉN FRA 11% - VOKSNE BETINGELSER R Gælder kun, hvis det fremgår af policen 17. Erstatning ved varigt mén 17.1 Har en skade medført et varigt mén på 11% eller derover, bliver der udbetalt ménerstatning Erstatningen for varigt mén udgør lige så mange procent af forsikringssummen for varigt mén, som méngraden er fastsat til i procent Méngraden fastsættes efter Arbejdsskadestyrelsens méntabel Méngraden fastsættes på grundlag af bl.a. skadens medicinske art og omfang. Højeste méngrad er 100% Et i forvejen eksisterende varigt mén eller lidelse, herunder degenerative forandringer, uanset om de ikke tidligere har været symptomgivende, giver ikke ret til erstatning og kan ikke bevirke, at méngraden fastsættes højere, end hvis et sådan varigt mén eller lidelse ikke eksisterede Hvis der tidligere er udbetalt erstatning for varigt mén vil den tidligere méngrad blive fratrukket erstatningen ved en ny skade i samme region Hvis der er tegnet ulykkesforsikring i flere selskaber med en samlet forsikringssum på mere end 10 mio. kr., sker erstatningsberegningen for den tegnede forsikring forholdsmæssigt, som hvis den samlede tegnede sum var 10 mio. kr. En eventuel forholdsmæssig nedsættelse af erstatningen sker uden præmiereduktion. 18. Dobbelterstatning Ved en méngrad på 30% eller derover fordobles erstatningen. 19. Hvordan bliver den samlede ménerstatning beregnet 19.1 Den samlede ménerstatning beregnes efter méngraden og tilskadekomnes alder på skadetidspunktet Var forsikrede fyldt 68 år, bliver ménerstatningen nedsat med følgende procenter: Fyldt 68 år 10% Fyldt 69 år 20% Fyldt 70 år 30% Fyldt 71 år 40% Fyldt 72 år 50% Var forsikrede fyldt 57 år, bliver dobbelterstatningen nedsat med følgende procenter: Fyldt 57 år 10% Fyldt 58 år 20% Fyldt 59 år 30% Fyldt 60 år 40% Fyldt 61 år 50% Fyldt 62 år 60% Fyldt 63 år 70% Fyldt 64 år 80% Fyldt 65 år 90%. Dobbelterstatningen bortfalder ved det fyldte 66. år. 20. Hvem skal have erstatningen ved varigt mén 20.1 Erstatningen tilfalder den tilskadekomne (forsikrede) Erstatning til umyndige bliver udbetalt efter bestemmelserne i Værgemålsloven. 21. Erstatning ved tandskade 21.1 Forsikringen dækker rimelige og nødvendige omkostninger til udbedring af en tandskade, herunder skade på tandproteser, som er en følge af et ulykkestilfælde. Forsikringen dækker ikke i det omfang udgiften kan kræves betalt fra anden side, fx efter reglerne i Lov om sikring mod følger af arbejdsskade, sygesikringen eller en sygeforsikring Ved skade på tandproteser forudsættes det, at protesen sad i munden på ulykkestidspunktet, og ulykkestilfældet i øvrigt har medført legemsbeskadigelse Forsikringen dækker ikke tandskade opstået ved tygning eller spisning Var tændernes eller protesens tilstand forringet inden ulykkestilfældet (fx som følge af genopbygning, rodbehandling, slid, fæstetab eller paradentose), kan erstatningen blive nedsat eller eventuelt helt bortfalde. Hvis en beskadiget tand er et led i en bro, eller nabotænder mangler eller er svækkede, dækker forsikringen ikke de ekstraomkostninger ved behandlingen, som sådanne forhold medfører Når den rimelige og nødvendige behandling, som følge af ulykkestilfældet, af tænder/ proteser er afsluttet, og selskabet har betalt udgiften herved, erstattes ikke eventuelt senere opståede udgifter til efterbehandling eller vedligeholdelse af tænder/protese, som der tidligere er betalt erstatning for, hvis denne udgift sædvanligvis skulle være afholdt alligevel Forsikringen dækker ikke udgifter til tandbehandling, der påbegyndes mere end 5 år efter at ulykkestilfældet er sket. 8 Vilkår Nykredit Forsikring - Ulykkesforsikring - juli 2015

9 22. Erstatning ved skade på briller eller kontaktlinser 22.1 Forsikringen dækker skade på briller eller kontaktlinser, der sker som følge af et ulykkestilfælde, der medfører legemsbeskadigelse. Forsikringen dækker udgiften til reparation af de beskadigede briller eller til indkøb af nye tilsvarende briller (identisk eller nærmest identisk stel, samme type glas og glasstyrke) eller kontaktlinser, i det omfang udgiften ikke kan kræves betalt fra anden side, fx efter reglerne i Lov om sikring mod følger af arbejdsskade, sygesikringen eller en sygeforsikring. Briller erstattes efter tabellen herunder: Alder: % af genanskaffelsesprisen som ny på skadetidspunktet: 0-1 år 100% 1-2 år 100% 2-3 år 90% 3-4 år 80% 4-5 år 75% 5-6 år 70% 6-7 år 65% 7-8 år 60% 8-9 år 50% 9-10 år 40% år 30% 11 år - 20% Det er en forudsætning for dækningen af briller, at de var placeret på forsikredes næse på skadetidspunktet. Ligeledes er det en forudsætning for dækning af kontaktlinser, at disse var placeret på forsikredes øjne på skadetidspunktet Selvrisiko Der gælder en selvrisiko på kr. (2006) ved hver skadebegivenhed. 23. Behandlingsudgifter og andre udgifter 23.1 Behandlingsudgifter Forsikringen dækker forsikredes nødvendige udgifter til behandling af følgerne efter skaden hos kiropraktor eller fysioterapeut. Det er en betingelse for dækningen, at behandling sker hos kiropraktor eller fysioterapeut, der har overenskomst med sygesikringen. Udgifterne erstattes i det omfang, de ikke kan kræves betalt fra anden side, fx efter reglerne i Lov om sikring mod følger af arbejdsskade, sygesikringen eller en sygeforsikring, og længst indtil forsikredes (skadelidtes) tilstand efter en lægelig vurdering må anses at være stationær, dog maksimalt i indtil 12 måneder fra skadetidspunktet. Forsikringen dækker ikke: Behandlingsudgifter der er af smerteforebyggende karakter eller på anden måde vedligeholdende, men ikke helbredende. Udgifter til behandling af overbelastning af andre legemsdele end dem, der er beskadiget ved ulykken Andre udgifter Forsikringen dækker udgifter til lægehonorar for de undersøgelser, som selskabet forlanger foretaget. Forsikringen dækker ikke: Udgifter til medicin, forbindinger, bandager, bideskinner, hjælpemidler og lignende. Udgifter til undersøgelser, konsultationer, læge- og hospitalsbehandlinger samt transportudgifter. Udgifter til advokatbistand eller anden rådgivning. Vilkår Nykredit Forsikring - Ulykkesforsikring - juli

10 VARIGT MÉN FRA 5% -10% - VOKSNE BETINGELSER R Gælder kun, hvis det fremgår af policen 24. Dækning af varigt mén fra 5% Forsikringen er udvidet til at dække varigt mén fra 5% - 10%. For udvidelsen gælder i øvrigt de samme vilkår og eventuelle klausuler, som for den øvrige del af forsikringen. 10 Vilkår Nykredit Forsikring - Ulykkesforsikring - juli 2015

11 ULYKKESFORSIKRING - BARN/BØRN BETINGELSER R Børneulykkesforsikring 25.1 Forsikringen er tegnet som en børneulykkesforsikring Forsikringen dækker hele døgnet, også under arbejde for andre Forsikringen ophører automatisk, når barnet fylder 18 år. 26. Dækningsudvidelse 26.1 Udover de i Fællesbetingelsernes punkt 2 nævnte skader, dækker børneulykkesforsikringen også: a. Direkte følger af hjernehindebetændelse (meningitis cerebrospinalis epedemica). b. Fuldstændigt tab af synsevnen på ét eller begge øjne, når tabet er en følge af sygdom. c. Fuldstændigt tab af høreevnen på ét eller begge ører, når tabet er en følge af sygdom Undtagelserne i Fællesbetingelsernes punkt 3.3 gælder ikke for de skader, der er nævnt i punkt Hvilke skader er ikke dækket Forsikringen dækker ikke følger af sygdomme, der er medfødte eller symptomgivende, inden barnet er fyldt 3 år, samt følger af sygdomme, der er symptomgivende inden 30 dage efter, at forsikringen er trådt i kraft. Vilkår Nykredit Forsikring - Ulykkesforsikring - juli

12 VARIGT MÉN FRA 11% - BARN/BØRN BETINGELSER R Gælder kun, hvis det fremgår af policen 28. Erstatning ved varigt mén 28.1 Har en skade medført et varigt mén på 11% eller derover, bliver der udbetalt ménerstatning Erstatningen for varigt mén udgør lige så mange procent af forsikringssummen for varigt mén, som méngraden er fastsat til i procent Méngraden fastsættes efter Arbejdsskadestyrelsens méntabel Méngraden fastsættes på grundlag af bl.a. skadens medicinske art og omfang. Højeste méngrad er 100% Et i forvejen eksisterende varigt mén eller lidelse, herunder degenerativ forandring, uanset om den ikke tidligere har været symptomgivende, giver ikke ret til erstatning og kan ikke bevirke, at méngraden fast-sættes højere, end hvis et sådan varigt mén eller lidelse ikke eksisterede Hvis der tidligere er udbetalt erstatning for varigt mén vil den tidligere méngrad blive fratrukket erstatningen ved en ny skade i samme region Hvis der er tegnet ulykkesforsikring i flere selskaber med en samlet forsikringssum på mere end 10 mio. kr., sker erstatningsberegningen for den tegnede forsikring forholdsmæssigt, som hvis den samlede tegnede sum var 10 mio. kr. En eventuel forholdsmæssig nedsættelse af erstatningen sker uden præmiereduktion. 29. Dobbelterstatning Ved en méngrad på 30% eller derover, fordobles erstatningen. 30. Særligt beløb til fri rådighed 32. Erstatning ved tandskade 32.1 Forsikringen dækker rimelige og nødvendige omkostninger til udbedring af en tandskade, herunder skade på tandproteser, som er en følge af et ulykkestilfælde, i det omfang udgiften ikke er eller kunne have været omfattet af den vederlagsfri tandpleje til børn og unge efter lov om tandpleje. Forsikringen dækker heller ikke udgifter, der kan kræves betalt fra anden side, fx efter reglerne i Lov om sikring mod følger af arbejdsskade, sygesikringen eller en sygeforsikring Ved skade på tandproteser forudsættes det, at protesen sad i munden på ulykkestidspunktet, og ulykkestilfældet i øvrigt har medført legemsbeskadigelse Forsikringen dækker ikke tandskade opstået ved tygning eller spisning Var tændernes eller protesens tilstand forringet inden ulykkestilfældet (.fx som følge af genopbygning, rodbehandling, slid, fæstetab eller paradentrose), kan erstatningen blive nedsat eller eventuelt helt bortfalde. Hvis en beskadiget tand er et led i en bro, eller nabotænder mangler eller er svækkede, dækkker forsikringen ikke de ekstra omkostninger ved behandlingen, som sådanne forhold medfører Når den rimelige og nødvendige behandling, som følge af ulykkestilfældet, af tænder/ proteser er afsluttet, og selskabet har betalt udgiften herved, erstattes ikke eventuelt senere opståede udgifter til efterbehandling eller vedligeholdelse af tænder/protese, som der tidligere er betalt erstatning for, hvis denne udgift sædvanligvis skulle være afholdt alligevel Forsikringen dækker ikke udgifter til tandbehandling, der foretages efter den dag, barnet fylder 25 år. Ulykkestilfældet skal være sket inden barnet er fyldt 18 år. Ved en méngrad på mindst 30%, udbetales endvidere et særligt beløb til fri rådighed. Dette særlige beløb udgør kr. (beløbet indeksreguleres ikke). 31. Hvem skal have erstatningen ved varigt mén 31.1 Ménerstatningen tilfalder det tilskadekomne (forsikrede) barn og beløbet anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne i Værgemålsloven Det særlige beløb til fri rådighed tilfalder den eller de personer, der har forældremyndigheden over barnet Er forsikrede myndig på betalingstidspunktet, bliver beløbet udbetalt til den forsikrede. 12 Vilkår Nykredit Forsikring - Ulykkesforsikring - juli 2015

13 33. Erstatning ved skade på briller eller kontaktlinser 33.1 Forsikringen dækker skade på briller eller kontaktlinser, der sker som følge af et ulykkestilfælde, der medfører legemsbeskadigelse. Forsikringen dækker udgiften til reparation af de beskadigede briller eller til indkøb af nye tilsvarende briller (identisk eller nærmest identisk stel, samme type glas og glasstyrke) eller kontaktlinser, i det omfang udgiften ikke kan kræves betalt fra anden side, fx efter reglerne i Lov om sikring mod følger af arbejdsskade, sygesikringen eller en sygeforsikring. Briller erstattes efter tabellen herunder: Alder: % af genanskaffelsesprisen som ny på skadetidspunktet: 0-1 år 100% 1-2 år 100% 2-3 år 90% 3-4 år 80% 4-5 år 75% 5-6 år 70% 6-7 år 65% 7-8 år 60% 8-9 år 50% 9-10 år 40% år 30% 11 år - 20% Det er en forudsætning for dækningen af briller, at de var placeret på forsikredes næse på skadetidspunktet. Ligeledes er det en forudsætning for dækning af kontaktlinser, at disse var placeret på forsikredes øjne på skadetidspunktet Selvrisiko Der gælder en selvrisiko på kr. (2006) ved hver skadebegivenhed. 34. Behandlingsudgifter og andre udgifter 34.1 Behandlingsudgifter Forsikringen dækker forsikredes nødvendige udgifter til behandling af følgerne efter skaden hos kiropraktor eller fysioterapeut. Det er en betingelse for dækningen, at behandling sker hos kiropraktor eller fysioterapeut, der har overenskomst med sygesikringen. Udgifterne erstattes i det omfang, de ikke kan kræves betalt fra anden side, f.eks. efter reglerne i Lov om sikring mod følger af arbejdsskade, sygesikringen eller en sygeforsikring, og længst indtil forsikredes (skadelidtes) tilstand efter en lægelig vurdering må anses at være stationær, dog maksimalt i indtil 12 måneder fra skadetidspunktet. Forsikringen dækker ikke: Behandlingsudgifter der er af smerteforebyggende karakter eller på anden måde vedligeholdende, men ikke helbredende. Udgifter til behandling af overbelastning af andre legemsdele end dem, der er beskadiget ved ulykken Andre udgifter Forsikringen dækker udgifter til lægehonorar for de undersøgelser, som selskabet forlanger foretaget. Forsikringen dækker ikke: Udgifter til medicin, forbindinger, bandager, bideskinner, hjælpemidler og lignende. Udgifter til undersøgelser, konsultationer, læge- og hospitalsbehandlinger samt transportudgifter. Udgifter til advokatbistand eller anden rådgivning. Vilkår Nykredit Forsikring - Ulykkesforsikring - juli

14 VARIGT MÉN FRA 5% -10% - BARN/BØRN BETINGELSER R Gælder kun, hvis det fremgår af policen 35. Dækning af varigt mén fra 5% Forsikringen er udvidet til at dække varigt mén fra 5% - 10%. For udvidelsen gælder i øvrigt de samme vilkår og eventuelle klausuler, som for den øvrige del af forsikringen. BEGRAVELSESHJÆLP BARN/BØRN BETINGELSER R Gælder kun, hvis det fremgår af policen 36. Begravelseshjælp 36.1 Dør et forsikret barn udbetales begravelseshjælpen til den eller de personer, der har forældremyndigheden over barnet Forsikringssummen til begravelseshjælp fremgår af policen. 14 Vilkår Nykredit Forsikring - Ulykkesforsikring - juli 2015

15 FORTRYDELSESRET Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af privat forsikringer. Privat forsikringer er ulykkesforsikringer og forsikringer, der dækker bolig, indbo og andre private effekter, herunder biler, der overvejende anvendes privat. Fortrydelsesretten Du har ret til at fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten gælder også, hvis din aftale med forsikringsselskabet ændres væsentligt, fx vedrørende dækningssum eller dækningsomfang. Hvis aftalen er indgået ved fjernsalg dvs. hvor du alene har haft kontakt med os pr. telefon, brev, eller over internettet har vi lov til at opkræve præmie for en periode fra 14 dage efter forsikringens ikrafttræden og til din rettidige fortrydelse. Præmie, statsafgift og gebyrer for perioden beregnes som en forholdsmæssig andel af prisen for et helt år efter 365-dages reglen. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen gælder i 14 dage fra den dag, du har modtaget bekræftelse af aftalen og oplysning om fortrydelsesretten. Forsikringspolicen og de medfølgende forsikringsbetingelser er bekræftelse af aftalen. Hvis aftalen er indgået ved fjernsalg - dvs. hvor du alene har haft kontakt med os pr. telefon, brev, eller over internettet har du efter forsikringsaftaleloven krav på at få en række oplysninger. Fortrydelsesfristen løber ikke, før du har modtaget disse oplysninger på skrift. Du har fået Information om dine forsikringer enten sammen med tilbuddet eller sammen med policen. Hvis du fx modtager forsikringspolicen mandag den 1., har du frist til og med mandag den 15. Har du først fået de yderligere oplysninger senere, fx onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, en søndag, en lørdag, grundlovsdag den 5. juni, juleaftensdag den 24. december eller nytårsaftensdag den 31. december, kan du vente til den følgende hverdag. Sådan gør du Du skal underrette selskabet om, at du har fortrudt aftalen inden fortrydelsesfristens udløb. Ønsker du at gøre det skriftligt, skal du blot sende informationen fx pr. brev eller - inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har overholdt tidsfristen, kan du fx sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Lovpligtige forsikringer Hvis du benytter dig af fortrydelsesretten i tilknytning til en bygningsbrandforsikring, skal du dokumentere, at brandforsikring er tegnet i et andet forsikringsselskab. Hvis du fortryder en lovpligtig forsikring, fx ansvarsforsikringen for motorkøretøjer, skal du sørge for at tegne lovpligtig forsikring i andet selskab. Vilkår Nykredit Forsikring - Ulykkesforsikring - juli

16 Nykredit Forsikring A/S A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV En del af Gjensidige-gruppen Kundeservice Frederikskaj København V Telefon Nykredit Forsikring A/S CVR-nr

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser 2122005

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser 2122005 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser 2122005 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-13 Side 3 2. Ulykkesforsikring - voksne afsnit 14 Side 8 3. Dødsfald - voksne afsnit

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Ulykkesforsikring Plus. Forsikringsbetingelser ULY

Ulykkesforsikring Plus. Forsikringsbetingelser ULY Ulykkesforsikring Plus Forsikringsbetingelser ULY 2016-1 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-13 Side 3 2. Ulykkesforsikring-voksne afsnit 14 Side 7 3. Dødsfald-voksne afsnit 15-16 Side 8

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION 2541002 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Generelle betingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-17 Side 5 Fortrydelsesret

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION 2432008 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-16 Side 5 Fortrydelsesret 2 Vilkår

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde)

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde) Side 1 af 6 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde) Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 -MAYDAY SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

Privattegnet ulykkesforsikring

Privattegnet ulykkesforsikring Privattegnet ulykkesforsikring 2 Indholdsfortegnelse Privattegnet ulykkesforsirkng Sikrede personer... 4 Dækningsart... 4 1 Hvor dækker forsikringen?... 4 2 Hvad dækker forsikringen?... 4 3 Hvad dækker

Læs mere

Vilkår for. Ulykkesforsikring. Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén

Vilkår for. Ulykkesforsikring. Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén Vilkår for Ulykkesforsikring Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén 10-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet,

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL BILAG 2 Uddrag af de almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til lov nr. 129 af 15. april 1930 om forsikringsaftaler. Udenrigsministeriet

Læs mere

RiskPoint Privat Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Willis I/S (Privat)

RiskPoint Privat Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Willis I/S (Privat) Side 1 af 10 RiskPoint Privat Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Willis I/S (Privat) Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse 3.

Læs mere

KnallertForsiKring Forsikringsvilkår af maj 2012

KnallertForsiKring Forsikringsvilkår af maj 2012 Knallertforsikring Version 1112003 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-15 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 16-18 Side 7 Når skaden sker Afsnit 19 Side 8 Hvad

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL201701-1 1. januar 2017 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.M.B.A. og Tryg Forsikring A/S. Aftalen omfatter kollektiv dødsulykkesforsikring,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

Arbejdsskadeydelser. Forsikringsbetingelser R

Arbejdsskadeydelser. Forsikringsbetingelser R Arbejdsskadeydelser Forsikringsbetingelser R343 131 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-13 Side 3 2. Arbejdsskade afsnit 14-16 Side 6 3. Erstatningsregler afsnit 17 Side

Læs mere

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser Side 1 af 8 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse 3. Geografisk

Læs mere

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Det Faglige Hus Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Sektion A Generelle betingelser 1. Forsikringens omfang Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde,

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring 2015/2016 Forsikringsbetingelser Gruppeforsikring igennem Optima

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring 2015/2016 Forsikringsbetingelser Gruppeforsikring igennem Optima Side 1 af 8 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring 2015/2016 Forsikringsbetingelser Gruppeforsikring igennem Optima Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer

Læs mere

Du kan også få svar på dine spørgsmål på vores hjemmeside

Du kan også få svar på dine spørgsmål på vores hjemmeside Ulykkesforsikring vilkår Indholdsfortegnelse s. 3 Din forsikring omfatter s. 5 Dødsfald s. 5 Invaliditet s. 6 Tillægsforsikringer s. 7 Erstatning Kontakt Fair Servicecenter 70 10 70 15 Skadecenter 70 10

Læs mere

Vilkår for Ulykkesforsikring (standard)

Vilkår for Ulykkesforsikring (standard) Vilkår for Ulykkesforsikring (standard) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén 6631-2 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde,

Læs mere

Sælgeransvarsforsikring til lejligheder. Forsikringsbetingelser

Sælgeransvarsforsikring til lejligheder. Forsikringsbetingelser Sælgeransvarsforsikring til lejligheder Forsikringsbetingelser 2541002 Gælder fra januar 2017 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-11 Side 3 2. Sælgeransvarsdækning afsnit 12-16 Side 5 3.

Læs mere

Sælgeransvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Sælgeransvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser 2432008 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-11 Side 3 2. Sælgeransvarsdækning afsnit 12-16 Side 5 3. Fortrydelsesret Side

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Fællesbestemmelser for ulykkesforsikringen 1. Hvem er omfattet 1.1 Forsikringen dækker

Læs mere

VEJLE BRAND I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED

VEJLE BRAND I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRING I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED I disse betingelser kan du læse om, hvad

Læs mere

Vilkår for. Ulykkesforsikring (udvidet) Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén

Vilkår for. Ulykkesforsikring (udvidet) Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet) Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén DF20103-1 Januar 2008 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde,

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

HESTEFORSIKRING VERSION

HESTEFORSIKRING VERSION HESTEFORSIKRING VERSION 2151006 Forsikringsvilkår af november 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser afsnit 1 14 Side 5 Hesteforsikring afsnit 15 19 Side 6 Almindelig livsforsikring afsnit 20

Læs mere

Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet)

Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet) DF20103-2 December 2013 Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du

Læs mere

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer FÆLLESBETINGELSER 1. Lovregler, værneting og lovvalg 1.1 For forsikringen gælder Lov om forsikringsaftaler. 1.2 Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres

Læs mere

Vilkår for Ulykkesforsikring (standard og udvidet) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén

Vilkår for Ulykkesforsikring (standard og udvidet) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén Vilkår for Ulykkesforsikring (standard og udvidet) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén 5995-1 September 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser for ULYKKESforsikring Indholdsfortegnelse Ulykkesforsikring...3 1 Forsikringen dækker...3 2 Forsikringen dækker ikke.........................................................................

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

Kollektiv ulykke - børn og unge. Forsikringsbetingelser R339 121

Kollektiv ulykke - børn og unge. Forsikringsbetingelser R339 121 Kollektiv ulykke - børn og unge Forsikringsbetingelser R339 121 Gælder fra juni 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-13 Side 3 2. Dækningsomfang for ejerskifteforsikringen afsnit 14-24

Læs mere

Vilkår for Ulykkesforsikring (standard) til voksne

Vilkår for Ulykkesforsikring (standard) til voksne 6631-3 Maj 2016 Vilkår for Ulykkesforsikring (standard) til voksne Dækning fra 5 % eller 8 % mén Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Ulykkesforsikring (standard) til voksne 6631-3 Maj 2016 2 Fortrydelsesret

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING

Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING CVR NR. 55 12 46 12 Version FRI 01 DANSKE FISKERES FORSIKRING G/S Platanvej 12 1810 Frederiksberg C Tlf: 3321 8311 e-mail:

Læs mere

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Betingelser Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Kollektiv ulykkesforsikring Nr. 5051 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1. Forsikrede... 3 2. Geografisk område...

Læs mere

Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Nr. UF-01

Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Nr. UF-01 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Nr. UF-01 Gældende fra december 2011 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr.

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33

Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33 Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33 DF 19873-1-03.00 Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Ulykkesforsikring, Lystfartøj

Ulykkesforsikring, Lystfartøj Forsikringsbetingelser for ulykkesforsikring i tilknytning til First Marines Lystfartøjsforsikring Indholdsfortegnelse 1 Hvem er omfattet af forsikringen... 1 2 Hvad dækker forsikringen... 1 3 Hvad dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring

Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Ulykkesforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

Gruppeulykkesforsikring

Gruppeulykkesforsikring LB KONCERNEN Gruppeulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 24-2B, januar 2005 LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING G/S Tlf: 3311 7755 www.lb.dk BAUTA FORSIKRING A/S Tlf: 3315 1545 www.bauta.dk RUNA FORSIKRING

Læs mere

Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301)

Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301) Tryghedsforsikring Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301) 1 Indholdsfortegnelse og Information Vilkår nr.: 3.0 Indholdsfortegnelse Side Fortrydelsesret 2 Forsikringsgiver 2 Acceptregler 2 Sådan dækker forsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRINGEN I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRINGEN I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRINGEN I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche U07 Betingelser 011012 Side Fællesbestemmelser... 2 1 Generelt...

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 200106 Forsikringsbetingelser for Autoulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for autoulykkesforsikring

Læs mere

Kollektiv ulykke heltid. Forsikringsbetingelser R

Kollektiv ulykke heltid. Forsikringsbetingelser R Kollektiv ulykke heltid Forsikringsbetingelser R340 121 Gælder fra juni 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-13 Side 3 2. Generelt om ulykke afsnit 14-15 Side 6 3. Død afsnit 16-18 Side

Læs mere

Hesteforsikring. Forsikringsbetingelser

Hesteforsikring. Forsikringsbetingelser Hesteforsikring Forsikringsbetingelser 2151006 Gælder fra november 2017 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1 14 Side 3 2. Hesteforsikring afsnit 15 19 Side 6 3. Almindelig livsforsikring afsnit

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvad dækker forsikringen

Læs mere

Kollektiv ulykke - heltid forsikring

Kollektiv ulykke - heltid forsikring Forsikringsbetingelser af juni 2012 Kollektiv ulykke - heltid forsikring Forsikringsbetingelser R340 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-13 Side 6 Generelt Om Ulykke Afsnit 14-15

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

010112_Ulykkesforsikring ULYKKESFORSIKRING

010112_Ulykkesforsikring ULYKKESFORSIKRING ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRING 1.0 FORSIKRINGEN DÆKKER 1.1 Forsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde. Ved et ulykkestilfælde forstås: - en pludselig hændelse,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Familieulykkesforsikring

Forsikringsbetingelser for Familieulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Familieulykkesforsikring 06.09.2011 Indholdsfortegnelse for familieulykkesforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1 Hvilke skader dækker forsikringen? 1.2 Hvad forstås ved et ulykkestilfælde?

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING i AP SKADE Gruppeulykke5pct_A3_012008_2(2012) Indholdsfortegnelse 1 Forsikringen dækker 2 Invaliditet 3 Tillægserstatning ved invaliditet 4

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår for Ulykkesforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser: Group Plus, 83.305-00 September 2009 (version: Lederne) SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for fiskeriulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING

Forsikringsbetingelser for fiskeriulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING Forsikringsbetingelser for fiskeriulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING CVR NR. 55 12 46 12 Version FUF 02 DANSKE FISKERES FORSIKRING G/S Platanvej 12 1810 Frederiksberg C Tlf: 3321 8311 e-mail:

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring Indholdsfortegnelse Ulykkesforsikring...4 1 Forsikringen dækker...4 2 Forsikringen dækker ikke...4 3 Geografisk

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvad dækker forsikringen

Læs mere

Gruppeulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 17-05. Police nr. 790.002 Politiforbundet

Gruppeulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 17-05. Police nr. 790.002 Politiforbundet Gruppeulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 17-05 Police nr. 790.002 Politiforbundet Forsikringsbetingelser for Gruppeulykkesforsikring Indholdsfortegnelse Gruppeulykkesforsikring...3 1 Forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd Betingelser nr. 201102 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Betingelser FOA Ulykkke. Kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser FOA Ulykkke. Kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser FOA Ulykkke Kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Gældende fra 1. april 2017 2 Afsnit 1 Forsikringens omfang 3 Forsikringens omfang ULY FOA 4 Betingelser for kollektiv

Læs mere

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 ULYKKESFORSIKRING Ulykkesforsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. A. Sikret efter denne police er Sikrede efter denne police er alene de personer,

Læs mere

Kollektiv ulykkesforsikring

Kollektiv ulykkesforsikring Kollektiv ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser KU-01 gældende fra 1. november 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301 Forsikringsbetingelser Ulykkesforsikring Version 10-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Kundeforhold Liv og ulykke

Kundeforhold Liv og ulykke Kundeforhold Liv og ulykke Forsikringsbetingelser AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Kundeforholdsforsikring er oprettet på grundlag af aftaler mellem ForSikringsSamarbejde A/S (FSS)

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket?

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket? Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For dødsfaldsdækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte fællesbetingelser for

Læs mere

Ulykkesforsikring. Husforsikring

Ulykkesforsikring. Husforsikring Ulykkesforsikring Husforsikring Vilkår Vilkår nr. 21-4, nr. 41-6, januar februar 20152014 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66 88 www.fdmforsikring.dk

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring. Policebetingelser. Nr. 451 c

Kollektiv Ulykkesforsikring. Policebetingelser. Nr. 451 c Kollektiv Ulykkesforsikring Policebetingelser Nr. 451 c Gouda Kollektiv Ulykkesforsikring Indhold Side 1 Hvem er omfattet af forsikringen 2 2 Hvad dækker forsikringen 2 3 Hvad dækker forsikringen ikke

Læs mere

Ulykkesforsikring, Lystfartøj

Ulykkesforsikring, Lystfartøj Forsikringsbetingelser for ulykkesforsikring i tilknytning til First Marines Lystfartøjsforsikring Indholdsfortegnelse 1 Hvem er omfattet af forsikringen... 1 2 Hvad dækker forsikringen... 1 3 Hvad dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for

Forsikringsbetingelser. for Betingelser nr. 202806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for studerende under social- og sundhedsuddannelsens indgangsår samt den videregående uddannelse til sygeplejerske inkl. tandskadedækning

Læs mere

OK Børneulykkesforsikring

OK Børneulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for OK Børneulykkesforsikring Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen... 2 2. Hvad dækker forsikringen... 2 3. Hvad dækker forsikringen ikke... 2 4. Hvor og hvornår

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 2000-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 2000-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug ULYKKESFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 2000-01 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Hvem er forsikret 1 2.0 Hvor dækker forsikringen 1 3.0 Hvilken forsikringsform

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 SELVRISIKOFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

Sælgeransvarsforsikring til lejligheder. Forsikringsbetingelser

Sælgeransvarsforsikring til lejligheder. Forsikringsbetingelser Sælgeransvarsforsikring til lejligheder Forsikringsbetingelser 2541001 Gælder fra november 2016 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-11 Side 3 2. Sælgeransvarsdækning afsnit 12-16 Side 5 3.

Læs mere

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Afsnit 1 fællesbestemmelser 2. Hvor dækker forsikringen? 2.1 1.2.1. Uden tidsbegrænsning i Norden og i Grønland. Uden tidsbegrænsning i Norden, Grønland, Færøerne

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for udpegede personer

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for udpegede personer Betingelser nr. 200806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for udpegede personer KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser UF - 01 gældende fra december 2011

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser UF - 01 gældende fra december 2011 Ulykkesforsikring Forsikrings betingelser UF - 01 gældende fra december 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Vilkår for. Ulykke. (standard)

Vilkår for. Ulykke. (standard) Vilkår for Ulykke (standard) 6368-1 November 1995 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf.

Læs mere

FRR Ulykkesforsikring

FRR Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser 01012003i - v 1 1 Personkreds Forsikringen kan omfatte: nuværende og fremtidige medlemmer af Foreningen Registrerede Revisorer FRR inklusive ekstraordinære medlemmer (ved ekstraordinære

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

POLICE Udskrevet den 31.01.12

POLICE Udskrevet den 31.01.12 POLICE Udskrevet den 31.01.12 Farum Kyokushinkai KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Ryttergårdsvej 140 Policenr.: 3520 Farum 646 224 704 2 Forsikringen dækker Beskæftigelse Antal personer Karateudøvere 159 Ved

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere