Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark"

Transkript

1 Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov nr. 476 af 30. maj 2007 om Fonden til Markedsføring af Danmark, budgetbilag, ansøgningsvejledninger og revisionsinstruks det samlede regelsæt for støtte under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark. 1. Tidsfrister og afrapportering 1.1. Projektet skal gennemføres i henhold til de i ansøgningen angivne milepæle, indsatsområder og budgetbeløb Tilskud udbetales bagud på baggrund af en årlig statusrapport, der af projektholder indsendes til Erhvervs- og Byggestyrelsen. Fristen for indsendelse af statusrapporter fremgår af tilsagnsbrevet. For sen indsendelse af statusrapporten vil medføre, at udbetalingen af tilskud forsinkes tilsvarende. 1.3 Projektholder kan efter aftale med Erhvervs- og Byggestyrelsen indsende statusrapport for projektet hvert halve år, hvilket giver projektet mulighed for at få udbetalt tilskuddet halvårligt. Aftale herom skal fremgå af et nyt udsendt tilsagnsbrev til ansøger. 1.4 Statusrapporten skal indeholde en status for projektets gennemførelse, herunder en kort beskrivelse af projektets fremdrift med en redegørelse for, om projektet følger de oprindeligt opstillede milepæle og mål. 1.5 Statusrapporten skal desuden indeholde en status på projektets økonomi. Denne skal omfatte et årsregnskab for den forløbne projektperiode opdelt på de i ansøgningen opstillede milepæle (se bilaget Årsregnskab for udbetalingsperioden ). Såfremt der anmodes om udbetaling på kr. eller derover, skal afrapporteringen også inkludere et revisorattesteret regnskab. Endvidere skal statusrapporten indeholde en specifikation af projektets budget for det kommende projektår, med angivelse af alle projektomkostninger for hver af milepælene (se bilaget Samlet budget for det kommende projektår ). 1.6 Projektholder skal ved afslutningen af projektet indsende en slutrapport baseret på et skema udarbejdet og fremsendt af Erhvervs- og Byggestyrelsen. Slutrapporten skal indeholde en redegørelse for projektets resultater samt en evaluering. Rapporten skal endvidere indeholde en liste over projektets omtale i ind- og udenlandske medier.

2 Slutrapporten vedlagt et revideret regnskab for hele projektperioden skal være Erhvervsog Byggestyrelsen i hænde senest 3 måneder efter projektets afslutning. Slutrapporten skal også indeholde en beskrivelse i rapportform af de gennemførte aktiviteter, herunder hvordan de i ansøgningen opstillede milepæle er blevet nået. 1.7 Alle statusrapporter, herunder den afsluttende statusrapport, skal underskrives af projektholder og den regnskabsansvarlige for projektet. 1.8 Projektholder og samarbejdspartnere skal på forlangende afgive supplerende oplysninger, som Erhvervs- og Byggestyrelsen skønner nødvendige for at kontrollere anvendelsen af tilskuddet og projektets forløb. 1.9 Erhvervs- og Byggestyrelsen skal efter forudgående aftale have adgang til på stedet at foretage en gennemgang af alle forhold vedrørende det projekt, der er givet tilskud til. 2. Det godkendte projektbudget og de støtteberettigede omkostninger 2.1. Det forudsættes, at projektbudgettet alene omfatter tilskudsberettigede udgifter. Forbrug på udgiftskonti, hvor der ikke foreligger et godkendt budget, kan ikke medtages i de støtteberettigede omkostninger. 2.2 Tilskuddets maksimale størrelse fremgår af tilsagnsbrevet, og fordelingen på milepæle skal være i overensstemmelse med det i ansøgningen angivne budget samt projektomkostningernes fordeling på perioder og samarbejdspartnere. 2.3 I de tilfælde, hvor der er bevilliget et mindre tilskud end det ansøgte, vil det af tilsagnsbrevet fremgå, hvilke milepæle der gives tilskud til. 2.4 Der ydes ikke tilskud til projektomkostninger, der er afholdt og/eller betalt, før det i tilskudsbrevet anførte starttidspunkt for projektet eller efter projektets afslutning. 2.5 Den del af tilskuddet, som ikke er udnyttet, og hvorom der ikke senest 3 måneder efter det i tilskudsaftalen angivne sluttidspunkt er fremsendt et revisorattesteret regnskab for, bortfalder. 2.6 Hvis der ydes offentlige tilskud eller offentlig støtte til projektet, ud over hvad der fremgår af ansøgningen og eventuelle supplerende bilag, skal dette oplyses til Erhvervsog Byggestyrelsen. Erhvervs- og Byggestyrelsen kan i så fald nedsætte tilskuddet tilsvarende. 2.7 Alle omkostninger vedrørende projektet opgøres eksklusiv moms. 3. Løn og interne timer 3.1 Budgetposten direkte løn omfatter løn for det arbejde, som projektholder og samarbejdspartnernes ansatte hver for sig udfører i forbindelse med projektet. Kun løn for arbejde, som udføres af ansatte inden for projekternes egen virksomhed/institution, skal dog angives. Som lønomkostninger kan medtages den tid, der direkte bruges på gennemførelse af projektet, herunder projektledelse samt administration. 2

3 3.2 For interne timer kan der maksimalt medregnes den faktiske timeløn ganget med det antal timer, som anvendes på projektet. Timelønnen for månedslønnede beregnes som den faktiske bruttoårsløn divideret med Medarbejdere på projektet skal udarbejde et dagligt timeregnskab, som specificerer de udførte arbejdsopgaver og aktiviteter. Registrering af tidsforbrug skal ske kontinuerligt og omhyggeligt, og opgørelsen for perioden skal være underskrevet af medarbejderen og påført en godkendelse af en overordnet. Der er vedlagt en skabelon til udfyldelse af timeregistrering som bilag Projektændringer 4.1 Projektholder kan omdisponere maksimalt 10 pct. af projektbudgettet mellem de enkelte milepæle under forudsætning af, at statsstøttereglerne overholdes. Øvrige overskridelser af allerede godkendte budgetposter, herunder ændringer i projektperiodens varighed, kan kun ske efter forudgående godkendelse hos Erhvervs- og Byggestyrelsen, på baggrund af en skriftlig anmodning fra projektholder herom. Omdisponering mellem samarbejdspartnere kræver altid godkendelse hos Erhvervs- og Byggestyrelsen. Inden dette sker, skal der foreligge skriftlig accept fra den partner, som skal afgive bevilling. 4.2 Ændringer i fordelingen af det bevilgede tilskud mellem de enkelte budgetterede år og overskridelse af allerede godkendte budgetposter bortset fra pkt kan kun ske efter indsendelse af en skriftlig anmodning og efter Erhvervs- og Byggestyrelsens godkendelse heraf Projektholder skal straks underrette Erhvervs- og Byggestyrelsen, hvis der sker væsentlige ændringer i de forudsætninger, der ligger til grund for tilsagnet, og/eller hvis de vilkår, hvorpå tilskuddet er givet, i øvrigt ikke vil kunne overholdes. Erhvervs- og Byggestyrelsen vil herefter tage stilling til, om ændringerne kan accepteres. 5. Samarbejdspartnere 5.1 Ændring i sammensætningen af samarbejdspartnere og deltagere i projektet skal godkendes af Erhvervs- og Byggestyrelsen. 6. Underleverandører 6.1 Projektet skal dokumentere, at der udvises økonomisk sparsommelighed ved brug af underleverandører/konsulenter. Samarbejdspartnerne skal f.eks. kunne dokumentere, at der er indhentet tilbud fra de forskellige underleverandører, som anvendes i projektet. 6.2 Det anbefales, at underleverandørerne på lige fod med samarbejdspartnerne udarbejder timeregnskab, som specificerer de udførte arbejdsopgaver. 7. Udbetaling 7.1 Ved tilsagn om tilskud under Fonden til markedsføring af Danmark udbetaler Erhvervs- og Byggestyrelsen kun midler til én part i projektet, der her omtales som projektholder. Projektholder modtager og administrerer bevillingen på vegne af det samlede projekt. 7.2 Udbetaling af tilskud sker, når statusrapport samt eventuel revisorerklæring er modtaget og godkendt af Erhvervs- og Byggestyrelsen. Tilskuddet udbetales til 3

4 projektholders konto i et pengeinstitut. Projektholder sørger for at videresende dele af tilskuddet til projektets samarbejdspartnere i overensstemmelse med den fordeling af tilskuddet mellem parterne, der fremgår af den godkendte statusrapport. Såfremt de fastsatte milepæle ikke overholdes, forbeholder Erhvervs- og Byggestyrelsen sig retten til at reducere i tilskuddet. Erhvervs- og Byggestyrelsen forbeholder sig også denne ret, hvis der er sket et overforbrug/underforbrug i forhold til projektbudgettet, samt hvis det vurderes, at projektet ikke vil kunne gennemføres inden for de forudsatte rammer. 7.3 Erhvervs- og Byggestyrelsen kan tilbageholde 15 pct. af tilskuddet, indtil der foreligger tilfredsstillende afsluttende regnskab og rapportering. Erhvervs- og Byggestyrelsen kan endvidere tilbageholde ikke-udbetalte tilskud i tilfælde af forsinket eller manglende afrapportering. 8. Regnskaber 8.1 Alle udgifter fra samarbejdspartnere skal dokumenteres til projektholder, som er ansvarlig for at indsamle regnskaber fra de enkelte samarbejdspartnere og på baggrund heraf udarbejde et fælles regnskab. Regnskabet indsendes i forbindelse med statusrapporten, som danner grundlag for revision og dokumentation af afholdte og støtteberettigede, projektrelaterede omkostninger over for Erhvervs- og Byggestyrelsen. 8.2 Endelig afregning af projektets tilskud sker efter Erhvervs- og Byggestyrelsens godkendelse af slutrapporten samt det afsluttende regnskab, som revisorattesteres. 8.3 Det er projektholder, der skal indsende det afsluttende regnskab til Erhvervs- og Byggestyrelsen i forbindelse med slutrapporten. 9. Revision 9.1 Regnskabet i statusrapporter med anmodning om udbetaling af kr. eller derover skal revideres og attesteres af Kommunernes Revision, eller en statusautoriseret eller registreret revisor efter bestemmelserne i den revisionsinstruks, der sammen med tilsagnet sendes til projektholder. 9.2 Projektholders revisor skal attestere, at de indsendte statusrapporter samt slutrapporten er i overensstemmelse med projektholders bogføring og med bestemmelserne i tilskudsaftalen samt tilhørende bilag. Revisionen skal ske i overensstemmelse med revisionsinstruksen. 9.5 Skifter projektholder revisor i projektperioden, er det projektholders pligt straks at underrette Erhvervs- og Byggestyrelsen herom. 10. Rettigheder til projektets resultater 10.1 Det er op til projektholder og samarbejdspartnerne i det enkelte projekt at indgå en aftale om fordeling af immaterielle rettigheder (IPR) til resultater opnået i forbindelse med projektet. 11. Opsamling af erfaringer og evaluering 11.1 Projektholder og samarbejdspartnere er forpligtiget til at stille sig til rådighed i forbindelse med evaluering og opsamling af erfaringer i det omfang, Erhvervs- og Byggestyrelsen finder det nødvendigt. 4

5 12. Opsigelse af aftale og tilbagebetaling 12.1 Samarbejdspartnerne kan opsige tilskudsaftalen når som helst i perioden. Ved opsigelse forfalder hele det udbetalte tilskud straks til tilbagebetaling. Såfremt parterne aftaler at ophæve kontrakten, før den udløber, skal Erhvervs- og Byggestyrelsen straks kontaktes, så videre udbetaling af tilskud kan ophøre, og der kan indgås aftale om afviklingen Erhvervs- og Byggestyrelsen kan bestemme, at tilskuddet skal tilbagebetales, hvis der i perioden fra projektets gennemførelse og indtil 5 år efter sidste udbetaling til projektet sker væsentlige ændringer i forhold til, hvad der er forudsat i tilsagnet. Det gælder for eksempel, hvis tilskuddet anvendes til andet formål end det forudsatte Såfremt projektholder og samarbejdspartnere misligholder nærværende bestemmelser bortfalder tilsagn om tilskud helt eller delvist, og allerede udbetalte tilskud kan helt eller delvist kræves tilbagebetalt. 13. Indberetning til skat 13.1 Tilskud til projekter under Fonden til Markedsføring af Danmark indberettes årligt til SKAT. 5

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Til SYDDJURS KOMMUNE Hovedgaden 77 8410 RØNDE Maria Liv Morin Aarhus d.22-12-2014 Sagsnummer:1667 Kære Maria Liv Morin BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Aarhus 2017 har nu holdt møde med alle de strategiske

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2014. Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr.

(Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2014. Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. (Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2014 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 13/01082 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

mellem Det Digitale Nordjylland Fyrtårnscentret Amtsgården Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst (herefter benævnt DDN)

mellem Det Digitale Nordjylland Fyrtårnscentret Amtsgården Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst (herefter benævnt DDN) 352-(.7.2175$.7 mellem Det Digitale Nordjylland Fyrtårnscentret Amtsgården Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst (herefter benævnt DDN) og XX (herefter benævnt "projektpartner") om Projekt nr. XX: [XXprojekttitel]

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet "Oplevelsesbaseret kystturisme - en tværregional ansøgning" Den Europæiske Regionalfond

Tilsagn om tilskud til projektet Oplevelsesbaseret kystturisme - en tværregional ansøgning Den Europæiske Regionalfond ERHVERVSSTYRELSEN Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Dato: 15. november 2012 Sag ERDFK-12-0030 Att.: Erik Sejersen Tilsagn om tilskud til projektet "Oplevelsesbaseret kystturisme - en tværregional

Læs mere

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 August 2011 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Page 1 of 7 BEK nr 207 af 05/03/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-03-2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Registrerings-

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter STANDARDKONTRAKT Kontrakt om Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og NN 1. PARTERNE Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP

Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP Januar 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP Januar 2014 3. Udgave

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Oktober 2011 Figur 1 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Denne

Læs mere

Vilkår for bevillinger

Vilkår for bevillinger Vilkår for bevillinger Udgivet i januar 2012 af: Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 DK-1260 København K Tlf. +45 3544 6200 Fax +45 3544 6201 CVR-nummer 1991 8440 EAN nummer 5798000416697

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Standardvilkår for modtagelse af tilskud fra Puljen til implementering af regeringens ressourcestrategi af januar 2015

Standardvilkår for modtagelse af tilskud fra Puljen til implementering af regeringens ressourcestrategi af januar 2015 Standardvilkår for modtagelse af tilskud fra Puljen til implementering af regeringens ressourcestrategi af januar 2015 1. Generelle forpligtelser (1) Tilskuddet er ydet under en forudsætning om, at tilskudsmodtageren

Læs mere

Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere

Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere 2. udgave august 2011 Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere Tilskudsmodtagere kan i dette dokument finde krav og retningslinjer i forbindelse med projekttilskud fra Integrationsministeriet.

Læs mere

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 4 2 STØTTEMODTAGERE

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om tilskud til forsøgsordning med biodiesel

UDKAST. Bekendtgørelse om tilskud til forsøgsordning med biodiesel Færdselsstyrelsen UDKAST Dato: 11. september 2007 J. nr.: FS332-000001 Bekendtgørelse om tilskud til forsøgsordning med biodiesel I medfør af aktstykke 168, af 21. juni 2007, tekstanmærkning nr. 119 Ad

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse om tilskud fra Den Europæiske Socialfond BEK nr 133 af 01/03/2001 (Gældende) LOV Nr. 254 af 12/04/2000 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 Juni 2014 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Vejledning om bekendtgørelse om Fonden til investering i arbejdskraftbesparende

Vejledning om bekendtgørelse om Fonden til investering i arbejdskraftbesparende Notat 23. april 2009 Vejledning om bekendtgørelse om Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 1. Indledning og baggrund for ABT-fonden Finansministeren har udstedt bekendtgørelse

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Notat UDKAST, 10. FEBRUAR 2010 Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Definitioner af centrale ord og begreber

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Vejledning til ansøgere Denne vejledning beskriver retningslinier og formkrav til ansøgninger under Program for innovation og produktivitet i byggeriet. Indholdsfortegnelse Baggrund...2 Målgruppe...2 Tilskudsberettigede

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår og nye arbejdspladser i landdistrikterne September 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Figur 1 Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende bæredygtig udvikling i fiskeriområderne Oktober 2011 Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende bæredygtig

Læs mere