AlmenBolig+ Årshjulet i AlmenBolig+

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AlmenBolig+ Årshjulet i AlmenBolig+"

Transkript

1 Årshjulet i AlmenBolig+ I din AlmenBolig+-bolig er det vigtigste forsøgselement knyttet til driften, som i videst muligt omfang er baseret på din og de øvrige beboeres aktive medvirken. I stedet for et par timers transport til og fra arbejde forventes I beboere at bruge ½ time i snit pr. dag på at holde boligen og dens omgivelser i orden. Til glæde og gavn for alle. For at give jer et indtryk af, hvilke opgaver der venter i boligområdet har KAB udarbejdet denne vejledning, som følger årets gang, og måned for måned giver forslag og anbefalinger til, hvad der skal og kan gøres. Det drejer sig både om praktiske og mere formelle forhold, som f.eks. aflæggelse af regnskab og afholdelse af møder. Almanakken, som vi kalder den i daglig tale, gør ikke krav på at være fuldendt. Den kan rettes til eller udbygges efterhånden, men vi er overbeviste om, at nye beboere kan få glæde af den. Vi modtager i øvrigt gerne forslag til forbedringer. Bruge energi og kræfter, hvor man er bedst Beboerne har ikke de samme forudsætninger for at påtage sig de fælles opgaver. Af hensyn til ældre og handicappede beboere bør det derfor være muligt at betale sig fra deltagelse i fælles vedligeholdelse og renholdelse. Det er nødvendigt, at beboerne og bestyrelsen fastlægger nogle præcise regler og betalingsbetingelser for denne fritagelse for fælles forpligtelser. Det kan opgøres som et antal timer x timepris. Men det kan også klares ved indbyrdes aftale med andre beboere. Såfremt enkelte beboere ikke opfylder deres forpligtelse til at deltage i de fælles opgaver, må disse i udgangspunktet udføres af professionel arbejdskraft, og regningen herfor vil blive sendt til de pågældende beboere. I yderste konsekvens vil undladelse af at deltage i fællesskabet kunne føre til, at man mister boligen. Sådan er det formelt og juridisk, men fællesskabet bør kunne finde ud af at hjælpes ad således, at man hver for sig bruger energi og kræfter, hvor man er bedst. Det kunne meget vel indebære, at nogle i bebyggelsen sørger for den fysisk krævende del af arbejdet, mens andre sørger for det organisatoriske og den nødvendige koordinering, mens andre igen klarer regnskaber, indkaldelser m.m. På den måde sparer man også penge, både egne og fællesskabets. Beslut jeres egen husorden Som en vigtig del af det fælles grundlag for livet i bebyggelsen vedtages en husorden. Sådanne har det med at indeholde en række forbud, men det er muligt at beskrive levereglerne i mere positive vendinger. Boligselskabet har godkendt en husorden for jeres boligafdeling, som kan tilrettes efter beboernes ønsker. Side 1 af 14

2 Det skal understreges, at det i sidste ende alene er beboerne selv, der bestemmer, hvordan husordenen skal se ud, og den skal godkendes enten på et fælles møde (afdelingsmøde) eller ved en urafstemning, hvor alle husstande kan give deres mening til kende. Først efter denne procedure vil husordenen være gældende. Forsikrede bygninger og beboere Det er boligorganisationen, der ejer bebyggelsen, og der er tegnet bygningsforsikring, som dækker skader der opstår på bygningerne og omgivelserne, veje, beplantninger osv. Også det særlige ansvar, der er forbundet med at eje en ejendom er dækket, herunder ansvaret for, at der er sikre adgangs- og færdselsarealer. Se også under januar måned om fejeerklæringen. Den enkelte beboer skal selv sørge for at tegne indboforsikring (familieforsikring), som dækker skade på indbo, tyveri etc. Beboerne er derudover dækket af en kollektiv ulykkesforsikring, som dækker skader på beboere i boligområdet. Side 2 af 14

3 Januar Beboeren Husk at det er beboernes ansvar at sørge for snerydning og grusning ved boligen. Derfor er det en god ide, at oprette mindre depoter med grus/salt rundt om i bebyggelsen. Fællesskabet Det er nødvendigt, at ansvaret for snerydning på fælles adgangsarealer m.v. fastlægges på forhånd, evt. således at opgaven går på omgang. I forhold til myndighederne og bygningsforsikringen skal der udfyldes en såkaldt fejeerklæring, hvoraf fremgår hvem der formelt har ansvaret. Almindelig renholdelse og fejning af fælles adgangsarealer skal foregå hele året, og der skal lægges en plan for dette arbejde og hvem der udfører det. Her gælder fejeerklæringen også, og der kan falde bøder, hvis forholdene ikke er i orden. Der kan også komme erstatningskrav fra forbipasserende, som kommer til skade på grund af manglende snerydning eller dårlig vedligeholdelse af gangarealer. Sådanne krav dækkes af bygningsforsikringen. Andre ting Erantis titter frem og umiddelbart efter kommer vintergækkerne. Det er nu de stynede træer skal beskæres, og skadedyr i træer og buske kan udryddes. Side 3 af 14

4 Februar Beboeren og fællesskabet Se bemærkningerne om januar. Husk, at ved lave temperaturer, under 4 5 frostgrader, virker saltning ikke. I det hele taget anbefales det at gruse gange og stier i stedet. Det er et godt tidspunkt at tjekke det indvendige træværk og indeklimaet i almindelighed. Andre ting Det er dejligt med vintergækker og erantis, så lad i hvert fald være med at salte, hvor de vokser. Juleroser er også fremme nu. Er I begyndt at fodre fuglene, så husk at fortsætte et godt stykke ind i foråret. Fastelavnsfest for børnene plejer at være en succes. Den kan aftales og koordineres ved hjælp af boligafdelingens Facebook-gruppe. Side 4 af 14

5 Marts Beboeren Havemøbler m.m. hentes frem og efterses/males (sommertid begynder). Anvisning på maling og anden behandling af havemøbler kan du finde på afdelingens underside under Beboere og Din bolig på Tagrenderne skal efterses og renses. Vinterens nedbør gør, at render og afløb kan være fyldte. Fællesskabet Legepladser og legeredskaber efterses. På KAB s hjemmeside hentes udkastet til årsberetning (regnskab m.m.). Afdelingsbestyrelsen gennemgår beretningen og fremsender eventuelle spørgsmål og kommentarer elektronisk til administrationen. Efter afklaring sendes årsberetningen til revision. Andre ting Forårsbebudere som krokus og påskeliljer er på spil, og græsset skal endnu ikke slås. Tidlige buske som forsytia er ved at springe ud. Side 5 af 14

6 April Beboeren Lyset er kraftigt og afslører ubarmhjertigt eventuelle behov for vedligeholdelse i boligen. Husk at al indvendig vedligeholdelse påhviler beboerne. Rensning af afløb skal ske jævnligt. Den udvendige vedligeholdelse af boligen skal også ses efter og arbejderne planlægges. Gode råd og vejledninger kan du finde på afdelingens underside under Beboere og Din bolig på Fællesskabet Når revisionen har gennemgået årsrapporten, kan afdelingsbestyrelsen hente den færdige årsrapport på KAB s hjemmeside, hvor der også er anvisning på, hvorledes et afdelingsmøde indkaldes og afholdes, inkl. forslag til dagsorden. Husk, at der skal indkaldes med 4 ugers varsel, og forslag skal udsendes senest en uge før mødet. Mødet skal afholde senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb. Det er tid til den store fælles gennemgang, renholdelse og opretning af fællesarealer, som bør gennemføres to gange årligt (se også oktober). Alle fælles stier og veje, trapper og altangange, samt plæner, hegn og hække gennemgås, og bede renses for ukrudt. Husk at rense brønde og afløb. Andre ting Græsslåning begyndes, men pas på forårsblomsterne. Det anbefales at sætte maskinen i højeste indstilling første gang. Sommerblomster kan sås, og der kan ske forårsplantning af træer og buske. Side 6 af 14

7 Maj Beboeren Opfølgning af den udvendige vedligeholdelse og renholdelse omkring boligen, som blev foretaget i april. Det er nu en del af arbejdet skal udføres, særligt reparation af træværk, mens egentlig maling af facader m.v. bør vente til august/september. Det gælder de facader, som helt eller delvist fremstår i træ. Fællesskabet Beboermøde eller afdelingsmøde, som det hedder i vedtægterne, afholdes og her sker valg til afdelingsbestyrelse, forelæggelse af budget og regnskab, behandling af forslag etc. Der skal også vælges repræsentanter til boligorganisationens repræsentantskab, som er dens øverste myndighed. Sidstnævnte valg kan overlades til afdelingsbestyrelsen, hvis afdelingsmødet godkender det. Der foretages markvandring sammen med kundekonsulenten fra KAB for at sikre, at afdelingens bygninger og friarealer holdes i god stand. Markvandringen afrapporteres og anvendes som grundlag for langtidsplanen for vedligeholdelse af bygningerne og boligområdet. Andre ting Der er godt gang i det grønne og plænerne skal slås ofte. Side 7 af 14

8 Juni Beboeren og fællesskabet Hækkene skal klippes. Efter gammel skik inden Skt. Hans. Husk at skåne fuglene der ligger på æg i deres reder. Sommerblomsterne er kommet. Græsset skal slås ugentligt i denne tid. Den endelige planlægning af vedligeholdelsesarbejder, som f.eks. udvendig maling, kan foregå nu, men allerhelst i august/september, som statistisk set er årets tørreste periode. Andre ting Skt. Hans fest den 23. juni med bål og sang. Side 8 af 14

9 Juli Beboeren og fællesskabet Sommerferien betyder, at mange beboere er væk fra bebyggelsen. Det er vigtigt at få lavet aftaler indbyrdes, så både adgangsarealer og friarealer holdes. Man skal også sikre sig, at naboen eller andre tømmer postkassen, mens man er væk. Overfyldte postkasser er en invitation til indbrud. Side 9 af 14

10 August Beboeren og fællesskabet Sædvanlige vedligeholdelsesarbejder skal udføres, ikke mindst maling udvendig og smøring af døre og vindueshængsler. Disse ting skal udføres jævnligt for at vedligeholdelse og brug kan være tilfredsstillende. Se vejledninger på afdelingens underside under Beboere og Din bolig på Husk at det er beboerne, der både hver for sig og samlet set har ansvaret for, at bebyggelsen holdes i god stand. Alternativet er en stigende husleje. Det kan være en god ide at efterklippe hækkene, som nemt kan udvikle skud i løbet af sommeren. Side 10 af 14

11 September Beboeren Det er stadig godt vejr til udvendige vedligeholdelsesarbejder som maling og lignende. Fællesskabet Beboerne skal gennemgå budget for det kommende år, med mindre det allerede er behandlet på afdelingsmødet i maj. Behandling af budgettet sker i afdelingsbestyrelsen, som sender spørgsmål og kommentarer til regnskabsmedarbejderen i KAB. Efter eventuelle ændringer forelægges budgettet til godkendelse på et beboermøde (afdelingsmøde). Budgettet fremsendes digitalt til beboerne. Proceduren er som nævnt ovenfor under maj måned. Side 11 af 14

12 Oktober Beboeren Havemøbler m.m. stilles ind (sommertid slutter). Efteråret er kommet, og fra nu af til jul gælder det om at holde tagrenderne fri for blade, og bladene på græsset skal også væk, for at græsset ikke skal tage skade. Blade og andet kan komposteres. Udvendig belysning tjekkes. Det er nu der skal lægges blomsterløg. Fællesskabet Den halvårlige fælles arbejdsdag, eller arbejdsweekend, afholdes for gennemgang af fællesarealer, herunder også hække og andre hegn, buske etc. Brønde og afløb renses. Alle lamper og lys på fællesarealer gennemgås og lyskilder skiftes, hvis nødvendigt. Legepladser og legeredskaber gøres vinterklar. Haveredskaber slibes og smøres, inden de sættes væk for vinteren. Side 12 af 14

13 November Beboeren og fællesskabet Der kan komme hårdt vejr med både storm, frost og sne, så vinterberedskabet skal være i orden. Det er plantetid, ønsker om nye buske og træer skal realiseres nu og senest i december. Det er også tiden, hvor den ansvarsfulde beboer tjekker sine tagrender efter efterårets løvfald. Græsset kan formentlig slås for sidste gang, men tjek om der stadig er grokraft. Græsset skal være så kort som muligt, men dog gerne 4-5 cm. Nedfaldne blade skal fjernes og komposteres, da de ellers ødelægger græsset. Side 13 af 14

14 December Beboeren og fællesskabet Der kan være behov for grusning, hvis der kommer nattefrost, ligesom egentlig snerydning kan være nødvendig, se mere under januar. Det er stadig plantetid, juleroserne har knopper og husk krukker, der kan tåle frost, til julepyntning udendørs. Juletræet tændes. Side 14 af 14

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Køge Boligselskab. Valgt ind i afdelingsbestyrelsen -og hvad så?

Køge Boligselskab. Valgt ind i afdelingsbestyrelsen -og hvad så? Køge Boligselskab Velkommen i Afdelingsbestyrelsen Valgt ind i afdelingsbestyrelsen -og hvad så? Demokrati er i dag en selvfølge inden for boligbevægelsen, men det er resultatet af en lang politisk kamp.

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Kære afdelingsbestyrelsesmedlem

Kære afdelingsbestyrelsesmedlem Kære afdelingsbestyrelsesmedlem Denne pjece henvender sig både til nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer, og til dem som er mere garvede i faget. Hvis du er nyvalgt afdelingsbestyrelsesmedlem, ved du sandsynligvis

Læs mere

Beboerinformation Juni 2011

Beboerinformation Juni 2011 Besøg også vores webside www.noeddehegnet.com Bestyrelsen har kontortid den første mandag I hver måned kl. 19:00 20:00. I Nøddehegnet nr. 62.. Dog ikke I juli og august. I tilfælde af ALVORLIGE problemer

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Lejerbos håndbog for beboervalgte og ansatte. sommer 2013

Lejerbos håndbog for beboervalgte og ansatte. sommer 2013 Lejerbos håndbog for beboervalgte og ansatte sommer 2013 Indholdsfortegnelse Indledende bemærkninger... 3 Lovgivningen - og alt det andet... 4 Lov om almene boliger.... 4 Lov om leje af almene boliger....

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Almene boliger kan være etplans-huse, rækkehuse, lejligheder, ungdomsboliger, ældreboliger. Nogle er nye og andre er gamle.

Almene boliger kan være etplans-huse, rækkehuse, lejligheder, ungdomsboliger, ældreboliger. Nogle er nye og andre er gamle. At bo i en almen bolig Velkommen Til lykke med jeres nye bolig. Vi håber I bliver glade for den og for at bo i vores boligorganisation. Denne pjece indeholder oplysninger om jeres bolig og om boligorganisationen,

Læs mere

Beboerinformation Måløv Park November 2012

Beboerinformation Måløv Park November 2012 Beboerinformation Måløv Park November 2012 Indhold: Vinterparkering Mere om parkering Fisketur Elektronisk opslagstavle Fodring af fugle Referat af afdelingsmødet Vinterparkering nu begynder sæsonen For

Læs mere

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem.

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem. Håndbogen afsnit 1 / side 1 Tranevængets beboerhåndbog Denne håndbog er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen i Tranevænget. Den er ment som en introduktion til nyindflyttere, men kan også bruges som opslagsbog

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

1-3071 Kløvermarken. Ordinært afdelingsmøde onsdag den 8. september 2010 kl. 19.00 Afdelingens fælleshus, Søndergårds Allé 238

1-3071 Kløvermarken. Ordinært afdelingsmøde onsdag den 8. september 2010 kl. 19.00 Afdelingens fælleshus, Søndergårds Allé 238 1-3071 Kløvermarken Ordinært afdelingsmøde onsdag den 8. september 2010 kl. 19.00 Afdelingens fælleshus, Søndergårds Allé 238 1. september 2010 Velkommen til ordinært afdelingsmøde i Kløvermarken Afdelingsmødet

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger

04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger andelsboliger og ejerlejligheder 04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger Marts 2011 Leder Foreninger

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 73 Mågevej 4-14, Ry Torsdag, den 22. september 2011

Referat af afdelingsmøde Afdeling 73 Mågevej 4-14, Ry Torsdag, den 22. september 2011 Referat af afdelingsmøde Afdeling 73 Mågevej 4-14, Ry Torsdag, den 22. september 2011 Til stede: 3 husstande ud af 6 husstande Afdelingsbestyrelsen. - IB Pedersen (IP) - Rosa Melgaard (RM) Hovedbestyrelsen.

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Det påhviler beboeren at foretage indvendig og udvendig vedligeholdelse i henhold til afdelingens vedligeholdelsesreglement.

Det påhviler beboeren at foretage indvendig og udvendig vedligeholdelse i henhold til afdelingens vedligeholdelsesreglement. Husorden En boligafdeling er et minisamfund, hvor vi er mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi er fælles om mange ting. Derfor er det nødvendigt at opstille nogle almindelige regler, som kan medvirke

Læs mere

Gode råd om stiftelse og driften af en forening

Gode råd om stiftelse og driften af en forening Gode råd om stiftelse og driften af en forening Velkommen til Foreningshåndbogen Du sidder med Arbejdernes Landsbanks Foreningshåndbog - Gode råd om stiftelse og drift af en forening, der er en guide til

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Kjeldsens Alle 1 19 og 2 22

Husorden Afdeling 21. Kjeldsens Alle 1 19 og 2 22 Husorden Afdeling 21 Kjeldsens Alle 1 19 og 2 22 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 4 ANTENNER/PARABOLER 4 BARNEVOGNE/CYKLER Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Husorden Afdeling 15

Husorden Afdeling 15 Husorden Afdeling 15 Normalhusorden for en almen boligafdeling - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø Arbejdernes Andels-Boligforenings øverste myndighed, repræsentantskabet, har vedtaget

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 55

VELKOMMEN TIL AFDELING 55 VELKOMMEN TIL AFDELING 55 Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Husorden Dine muligheder i afdeling 55 Vesterport afdeling 55 er beliggende

Læs mere

Forvaltningsrevision 2013

Forvaltningsrevision 2013 Forvaltningsrevision 2013 1 Indhold 1. Indledning 2. Målsætninger og resultater 3. Bilag 1 - Evaluering af bestyrelsesarbejde 4. Bilag 2 - Kvalitetsmåling for indflytningsforretninger 5. Bilag 3 Administrationsomkostninger

Læs mere