Internetundersøgelse 1. Indledning og konklusion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Internetundersøgelse 1. Indledning og konklusion"

Transkript

1 Finanstilsynet 7. marts 2005 J.nr Bea/sbu Internetundersøgelse 1. Indledning og konklusion I henhold til den forbrugerpolitiske strategiplan på det finansielle område (2003) 1 har Finanstilsynet fået til opgave at undersøge, i hvor stort omfang internettet anvendes ved formidling af finansielle ydelser, herunder hvordan de finansielle virksomheder ved formidling af produkter over nettet tager højde for reglerne i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 2. Undersøgelsen er udført ved en gennemgang af 45 finansielle virksomheders hjemmesider fordelt på følgende seks virksomhedstyper: Pengeinstitutter Forsikringsselskaber Realkreditinstitutter Fondsmæglerselskaber Forsikringsmæglerselskaber Investeringsforeninger (herunder fåmandsforeninger og specialforeninger) Undersøgelsen viser, at det primært er pengeinstitutter og forsikringsselskaber, som formidler finansielle ydelser på nettet. På pengeinstitutområdet kan kunderne bestille følgende ydelser over nettet: Oprettelse af traditionelle ind- og udlån, f.eks. lønkonto, kassekredit, bil-, bolig- og forbrugslån, betalingskort, oprettelse af netbank samt flytning af pengeinstitut. 1 Den forbrugerpolitiske strategiplan er tilgængelig på Finanstilsynets hjemmeside under punktet Forbrugere/Pressemeddelelser. 2 Bekendtgørelse nr af 27. oktober 2004

2 2/11 På forsikringsområdet er det fortrinsvis skadesforsikringer (familie-, hus-, indbo- og ulykkesforsikringer) samt visse pensionsordninger, som kan bestilles på internettet. På realkreditområdet har undersøgelsen vist, at formidling af realkreditprodukter over nettet anvendes i begrænset omfang, idet der kun kan gennemføres rene låneomlægninger på internettet. Ingen af de undersøgte fondsmæglerselskaber, forsikringsmæglere eller investeringsforeninger tilbyder handel med finansielle ydelser på nettet Væsentlige aftaler Den gennemførte undersøgelse viser, at kravet i god skikbekendtgørelsens 4, stk. 1, om, at væsentlige aftaler skal foreligge skriftligt, generelt overholdes af de finansielle virksomheder, der tilbyder online-handel. Det skyldes, at køb af finansielle ydelser over nettet bekræftes ved, at der udveksles dokumenter mellem den finansielle virksomhed og kunden. Udveksling af dokumenter sker enten elektronisk via eller med almindelig post. Vurdering af, om dokumenterne opfylder de indholdsmæssige krav i god skik bekendtgørelsens 4, stk. 1, ligger uden for denne undersøgelses rammer, idet det kræver oprettelse af kundeforhold eller kontakt til den finansielle virksomhed Rådgivning For så vidt angår rådgivning må det på baggrund af undersøgelsen konkluderes, at der alene gives generel information på de hjemmesider, hvor der kan købes finansielle ydelser. Den generelle information tager i modsætning til den individuelle rådgivning ikke højde for den enkelte kundes særlige forhold. Den generelle information beskriver de forskellige finansielle ydelser, herunder fordele og ulemper, skattemæssige konsekvenser og eventuelle risici. Som eksempel kan nævnes, at den generelle information om en bestemt forsikring typisk beskriver, i hvilke situationer den pågældende forsikring bør tegnes, forsikringens dækningsomfang o.lign. Den generelle information på de undersøgte hjemmesider suppleres i de fleste tilfælde af opfordringer til kunderne om at søge individuel rådgivning, hvis kunden har behov herfor. Hjemmesidernes opbygning gør det let for kunderne at søge rådgivning, idet der tilbydes flere muligheder for at komme i kontakt med den finansielle virksomhed, f.eks. kan kunden

3 3/11 blive ringet op ved indtastning af telefonnummer, eller bestille et personligt rådgivningsmøde via hjemmesiden. Online køb af finansielle ydelser kræver i de fleste tilfælde, at kunden indsender en ansøgning eller en begæring, som skal accepteres af den finansielle virksomhed, inden endelig aftale kan anses for indgået. De finansielle virksomheder har derfor mulighed for hvis det på baggrund af den modtagne ansøgning/begæring skønnes nødvendigt at tage kontakt til kunden med henblik på at yde rådgivning. Der er ikke på baggrund af den gennemførte undersøgelse belæg for at konkludere, at de finansielle virksomheder tilsidesætter deres rådgivningsforpligtelse ved formidling af finansielle ydelser på internettet. Det skyldes for det første, at der kun er foretaget en undersøgelse af de finansielle virksomheders hjemmesider, og at det derfor ikke kan udelukkes, at rådgivningsforpligtelsen opfyldes via andre kilder, f.eks. på den lukkede del af virksomhedens hjemmeside (kundeportal). For det andet må det konstateres, at den generelle information på de undersøgte hjemmesider sammen med opfordring til kunderne om at søge individuel rådgivning i mange tilfælde er tilstrækkelig til opfyldelse af de finansielle virksomheders rådgivningsforpligtelse. Dette afhænger dog af den konkrete situation, herunder produktets karakter. De finansielle virksomheder har endvidere mulighed for at opfange kundernes rådgivningsbehov, når virksomheden modtager kundens ansøgning/begæring. Dette giver de finansielle virksomheder mulighed for at opfylde forpligtelsen til at rådgive på eget initiativ, hvis omstændighederne tilsiger, at der er behov herfor. Undersøgelsen viser, at handel med værdipapirer foregår via netbank. Kun kunder, der er autoriseret hertil, har adgang til netbank. En nærmere undersøgelse af om de særlige rådgivningsforpligtelser på værdipapirhandelsområdet iagttages kræver, at Finanstilsynet får adgang til netbankerne med mulighed for at gennemføre fiktive handler. Finanstilsynet vil overveje, om en sådan undersøgelse skal gennemføres Oplysning om provision m.v. Kun en mindre del af de undersøgte finansielle virksomheder, der tilbyder online-handel, oplyser om salgs- og formidlingsprovision på deres hjemmesider. Det er primært på pengeinstitutternes hjemmesider, at der findes information om provision. Det skyldes, at formidling af andres produkter og ydelser er mere udbredt blandt pengeinstitutterne end i de øvrige finansielle virksomheder.

4 4/11 Oplysning om provision på de undersøgte hjemmesider består i de fleste tilfælde af en oversigt over de samarbejdspartnere, som virksomheden modtager provision fra samt en præcisering af, hvilken form for provision (f.eks. henvisnings- eller salgsprovision), der modtages. Der er ikke på baggrund af den gennemførte undersøgelse belæg for at konkludere, at de finansielle virksomheder tilsidesætter deres forpligtelse til at informere kunderne om provision. Det skyldes for det første, at mange af de undersøgte virksomheder sandsynligvis slet ikke formidler andres produkter og ydelser. For det andet kan informationsforpligtelsen være opfyldt på anden vis, f.eks. i de almindelige forretningsbetingelser eller i forbindelse med fremsendelse af dokumenter til kunden. 2. Bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder indeholder en udmøntning af samfundets krav til, hvordan finansielle virksomheder skal opføre sig for at opfylde kravet om overholdelse af god skik. Internettet er blot en ud af flere distributionskanaler, som de finansielle virksomheder anvender. God skik-bekendtgørelsen sidestiller de forskellige distributionsformer. Det betyder, at god skik-reglerne skal iagttages, uanset hvilken distributionskanal der anvendes. Ved fastslæggelsen af, hvordan god skik-reglerne nærmere opfyldes, kan der tages hensyn til de forskellige distributionsformers særlige kendetegn. Bekendtgørelsen præciserer eksempelvis på en række punkter, hvordan god skik iagttages på internettet. I den gennemførte undersøgelsen er der sat fokus på de regler i god-skik bekendtgørelsen, der omhandler rådgivning, væsentlige aftaler og oplysninger om provision. Nedenfor er de relevante bestemmelser i bekendtgørelsen omtalt Væsentlige aftaler Det følger af 4, stk. 1, i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder, at en finansiel virksomhed skal indgå eller bekræfte alle væsentlige aftaler med sine kunder i papirformat eller på andet varigt medium. I Finanstilsynets vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder er det præciseret, at alle væsentlige aftaler skal indgås

5 5/11 skriftligt uanset om der er ydet rådgivning eller ej. Alle aftaler vedrørende forsikringsaftaler og realkreditprodukter betragtes som væsentlige. Det samme gælder kreditaftaler omfattet af kreditaftaleloven og aftaler om værdipapirhandel. Det følger endvidere af vejledningen, at skriftlighedskravet kan opfyldes både i papirformat samt ved elektronisk kommunikation. Elektronisk kommunikation må dog kun bruges, hvis kunden direkte eller indirekte har vist sig indforstået hermed, f.eks. ved at udlevere sin adresse eller i øvrigt ved at kommunikere med den finansielle virksomhed elektronisk Generelle regler om rådgivning Det fremgår af 5, stk. 1, i god-skik bekendtgørelsen, at der ved rådgivning forstås anbefalinger, vejledninger, herunder oplysninger om risici forbundet med en disposition, og oplysninger om umiddelbare konsekvenser af kundens valgmuligheder. En finansiel virksomhed skal yde rådgivning, hvis kunden anmoder herom. Virksomheden skal endvidere af egen drift yde rådgivning, hvor omstændighederne tilsiger, at der er behov herfor. Alternativt kan den finansielle virksomhed henvise kunden til at søge anden rådgivning, jf. 5, stk. 2, i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder. Som det fremgår af vejledningen til god skik-bekendtgørelsen sker rådgivning først og fremmest efter anmodning fra kunden, og rådgivningen vil typisk finde sted ved samtaler enten ved personligt fremmøde eller via telefon. Rådgivningen kan også foregå skriftligt, herunder via digital kommunikation. Efter bekendtgørelsens 5, stk. 4, kan en finansiel virksomhed udbyde produkter med standardiseret information med lille eller ingen tilknyttet individuel rådgivning. I så fald skal den finansielle virksomhed gøre særskilt opmærksom på disse begrænsninger. Bestemmelsen gælder kun produkter, der ikke har tilknytning til værdipapirhandel. Det er altså muligt at markedsføre finansielle ydelser uden individuel rådgivning, hvis kunden informeres om den manglende mulighed for rådgivning. Som nævnt i vejledningen betyder det, at hvis et pengeinstitut tilrettelægger sin virksomhed som en internetbank uden et filialnet, skal pengeinstituttet gøre kunderne opmærksom på, i hvilket omfang der kan søges rådgivning, f.eks. ved telefonisk henvendelse eller ved personligt fremmøde på udvalgte lokaliteter.

6 6/ Rådgivning på værdipapirhandelsområdet Det følger af god skik-bekendtgørelsens 21, stk. 1, at en værdipapirhandler skal indhente oplysninger om kundens finansielle situation, erfaring med de relevante finansielle ydelser, formålet med at få ydelsen leveret samt risikovillighed og på grundlag heraf rådgive kunden om, hvorvidt de konkrete finansielle ydelser er egnede for kunden. Omfanget og karakteren af de oplysninger der indhentes, og den rådgivning der gives skal afpasses efter de konkrete ydelser og de oplysninger, som kunden allerede har modtaget. Denne hovedregel fraviges i 21, stk. 2. Har en kunde et løbende kundeforhold med værdipapirhandleren, herunder om adgang til at handle ved hjælp af elektronisk kommunikation, kan værdipapirhandleren og kunden aftale, i hvilket omfang værdipapirhandleren kan tilbyde kunden finansielle ydelser uden samtidig løbende rådgivning. Som det præciseres i vejledningen skal en værdipapirhandler som udgangspunkt altid sætte sig ind i kundernes forhold og på den baggrund rådgive kunden om, hvorvidt de finansielle ydelser kunden efterspørger er egnede for kunden. 21, stk. 2, giver dog mulighed for at aftale, at værdipapirhandleren foretager en generel vurdering af, hvilke typer finansielle produkter der er egnede for kunden. Det giver kunden mulighed for at foretage transaktioner uden løbende rådgivning og kan bl.a. anvendes, hvor kunden har adgang til at foretage elektroniske handler Information om provision Det følger af 9, stk. 2, i bekendtgørelsen, at kunden skal gøres opmærksom herpå, hvis den finansielle virksomhed modtager provision eller andet vederlag for formidling af andres produkter eller ydelser. Det samme gælder, hvis den ekspederende medarbejder/rådgiver modtager provision eller andet vederlag, og der er en direkte sammenhæng mellem konkrete salg af ydelser eller produkter og vedkommendes aflønning. De finansielle virksomheder er ikke efter bestemmelsen forpligtet til at oplyse størrelsen af en eventuel provision. Det er i vejledningen præciseret, at der skal gives oplysning om formidlingsprovision, uanset om der er ydet rådgivning eller ej. Finansielle virksomheder skal altså sikre sig, at de kunder, der indgår en aftale om køb af finansielle ydelser uden forudgående rådgivning, informeres om, at virksomheden modtager provision for formidling af andres produkter. Information om provision kan gives i produktinformationsmateriale, ved specifik henvisning til relevante afsnit i almindelige forretningsbetingelser, i årlige oversiger som udsendes i forbindelse med årsopgørelsen, ved mundtlig oplysninger el.lign.

7 7/11 Det er som udgangspunkt ikke tilstrækkeligt til opfyldelse af informationsforpligtelsen, hvis oplysninger om provision kun findes på en hjemmeside, idet det ikke herved sikres, at alle kunder får den fornødne information. Dette gælder dog ikke, hvis de finansielle ydelser sælges via hjemmesiden, og hvis kunden i forbindelse med online købet henvises til det sted på hjemmesiden, hvor oplysninger om provision findes Realkreditinstitutters oplysningsforpligtelse ved låneomlægning Et realkreditinstitut skal i henhold til bekendtgørelsens 16, stk. 1, give kunden de oplysninger, som er fastsat i 14-15, når instituttet giver tilbud om låneomlægning. På realkreditområdet er det i vejledningen til god skik-bekendtgørelsens 16 forudsat, at realkreditinstitutterne kan tilbyde låneomlægninger via internettet, idet det fastslås, at kunderne også her skal have adgang til de oplysninger, der fremgår af bekendtgørelsens 14 og 15, således at kunden sikres et beslutningsgrundlag vedrørende såvel optagelse af det nye lån som indfrielsen af det eksisterende lån. 3. Undersøgelsen 3.1 Pengeinstitutter Undersøgelsen af de femten pengeinstitutter, herunder 3 netbanker, viser, at 60 % heraf formidler finansielle ydelser til deres kunder via internettet, mens de resterende pengeinstitutter kun informerer generelt om deres finansielle ydelser. Af de undersøgte pengeinstitutter i gruppe 1 tilbyder halvdelen onlinesalg. I gruppe 2 kan der i 3 ud af 7 tilfælde (svarende til 43%) handles online, mens alle undersøgte gruppe 3-institutter har salg over nettet. 3 Det er primært de traditionelle ind- og udlånsformer 4, oprettelse af netbank eller flytning af pengeinstitut, der tilbydes online. De 60% af de un- 3 Gruppeinddeling af pengeinstitutter. Gruppe 1: Pengeinstitutter med en arbejdende kapital på 25 mia. kr. og derover. Gruppe 2: Pengeinstitutter med en arbejdende kapital på 3 mia. kr. og op til 25 mia. kr. Gruppe 3: Pengeinstitutter med en arbejdende kapital på 250 mio. kr. og op til 3 mia. kr. Gruppe 4: Pengeinstitutter med en arbejdende kapital på op til 250 mio. kr. 4 Eksempelvis oprettelse af lønkonto, etablering af kassekredit, bil-, bolig-, og forbrugslån. Derudover er det muligt at foretage bestilling af diverse betalingskort samt købe forsikringer hos de forsikringsselskaber pengeinstitutterne samarbejder med.

8 8/11 dersøgte pengeinstitutter, som tilbyder online-salg, tilbyder også online handel med værdipapirer, hvilket dog forudsætter oprettelse af netbank. Anmodning om oprettelse af et engagement i en bank eller et pengeinstitut foregår ved, at kunden elektronisk udfylder en ansøgning med de personlige informationer, der kræves af pengeinstituttet alt afhængig af den ønskede finansielle ydelse 5. Pengeinstituttet fremsender derefter pr. brev eller dokumenter til kunden til underskrift, idet digital signatur ikke anvendes endnu af pengeinstitutterne. Anmodningen kræver ikke personlig henvendelse, om end de fleste pengeinstitutter kræver, at der er etableret et kundeforhold inden online-bestillingen. Rådgivningen af kunden i tilknytning til ovenstående services foregår ved personlig henvendelse eller via mail og telefon. Derudover indeholder pengeinstitutternes hjemmesider generel information om de forskellige finansielle ydelser, der kan købes over nettet. Pengeinstitutterne oplyser således generelt om de skattemæssige konsekvenser, eventuelle risici (hovedsageligt ved værdipapirhandel) samt afkast og investeringshorisont i tilknytning til den pågældende ydelse. Under halvdelen af de pengeinstitutter, der tilbyder online-handel, informerer om, at der modtages provision eller andet vederlag for formidling af andres produkter eller ydelser. Undersøgelsen tyder på, at det primært er gruppe 1-institutterne, der oplyser om salgs- og formidlingsprovision på internettet. Alle tre undersøgte netbanker giver endvidere information om provision o.lign. Informationen gives i form af en liste over de samarbejdspartnere, som pengeinstituttet modtager provision fra eventuelt suppleret med en præcisering af, hvilken form for provision der modtages. Tilsvarende de pengeinstitutter, som ikke tilbyder online-handel, giver pengeinstitutter med online-handel også generelle råd om/og behovet for finansielle ydelser. Eksempelvis om fordele og ulemper ved henholdsvis rate- og kapitalpension, risici ved handel med værdipapirer osv. Hele tretten af femten pengeinstitutter giver kunderne en mulighed for at bestille en personlig samtale med en rådgiver. Kunden bliver typisk ikke i forbindelse med bestillingen bedt om, at oplyse om sine personlige forhold 6. Derimod har kunden selv mulighed for, at sende eventuelle kommentarer om personlige forhold med bestillingen i form af et fritekstfelt. 5 F.eks. indkomst, familiære forhold, økonomiske situation mm. 6 F.eks. økonomiske forhold, erfaring med de finansielle ydelser, formålet med købet samt risikovillighed.

9 9/ Forsikringsselskaber Den gennemførte undersøgelse tyder på, at forsikringsbranchen i vidt omfang anvender internettet til distribution af finansielle ydelser. Af de 10 undersøgte selskaber sælger 80% forsikringsydelser via hjemmesiden. Det er primært de store forsikringsselskaber, som tilbyder online-salg. To af de undersøgte forsikringsselskaber indgår i en finansiel koncern, hvor forsikring ikke er kerneområdet. Disse selskaber tilbyder ikke online-salg af forsikringer. Det er primært skadesforsikringer 7 og forskellige pensionsordninger, som kan købes online. Købet foregår typisk ved, at kunden via internettet indsender en begæring til selskabet, som herefter fremsender tilbud/police med almindelig post eller via . Rådgivning ved køb af forsikrings- og pensionsprodukter via internettet består af generel information om de forskellige produkter. Mange selskaber præciserer, at den generelle information ikke tager højde for kundens individuelle forhold, og det anbefales derfor at tage kontakt til selskabet, hvis der er behov for personlig rådgivning. To af de undersøgte selskaber giver på deres hjemmesider information om, at medarbejderne får provision ved salg af forsikringer. Alle de undersøgte selskaber på nær ét giver generel information om forsikrings- og pensionsordninger på deres hjemmeside, herunder hvilke ordninger man har brug for i forskellige stadier af ens liv samt generelle oplysninger om dækningsomfang. De to selskaber, som ikke tilbyder køb af ydelser via internettet, anvender hjemmesiden som opslagstavle. Hos de fleste selskaber (7 ud af 10) er det ligeledes muligt at bestille en personlig samtale med en rådgiver via selskabets hjemmeside, f.eks. ved indtastning af telefonnummer, hvorefter man bliver kontaktet af en rådgiver. Seks af de undersøgte selskaber informerer kunderne om mulighederne for at få rådgivning inden forsikringen tegnes. Informationen består i de fleste tilfælde af en generel henvisning til, at kunden altid har mulighed for at få personlig rådgivning ved henvendelse til selskabet. 7 Familie-, hus-, indbo- og ulykkesforsikring, motorkøretøjsforsikring samt rejseforsikring.

10 10/ Realkreditinstitutter På realkreditområdet er formidling af finansielle ydelser via internettet endnu ikke særlig udbredt. Der er således kun ét af de i alt fem undersøgte realkreditinstitutter svarende til 20 % - som tilbyder finansielle ydelser via selskabets hjemmeside og det kun i begrænset omfang, idet det alene er muligt at gennemføre rene låneomlægninger. Ansøgning om låneomlægning kan ske elektronisk uden personlig henvendelse i instituttet. Når kunden gennemfører en online låneomlægning, accepteres realkreditinstituttets lånetilbud, og kunden indgår samtidig en fastkursaftale på det nye lån. Efter at kunden har accepteret låneomlægningen, sender instituttet de relevante papirer med almindelig post, herunder bl.a. pantebrev og tinglysningsaftale, som kunden skal underskrive og sende retur. Ved online låneomlægning rådgives kunden alene i form af en række standardvejledninger på hjemmesiden. For yderligere rådgivning henvises kunden til at kontakte realkreditinstituttet. De øvrige realkreditinstitutter anvender alene deres hjemmeside til generel information om bl.a. forskellige lånetyper, aktuelle rentesatser, obligationskurser m.v. Den generelle information suppleres i flere tilfælde af regneprogrammer, hvor kunderne selv kan beregne ejendomsværdi, lånemuligheder, gevinster ved omlægning osv. Herudover kan kunderne via hjemmesiden bestille personlig rådgivning. 3.4 Fondsmæglerselskaber Ingen af de fem undersøgte fondsmæglerselskaber tilbyder handel med værdipapirer via hjemmesiden. På et af de undersøgte fondsmæglerselskabers hjemmeside er der en lukket del, som kræver indtastning af brugernavn og adgangskode. Om der kan handles værdipapirer på denne lukkede del af hjemmesiden, har ikke været muligt at konstatere i denne undersøgelse. Kun to af de undersøgte selskaber anvender deres hjemmeside som opslagstavle, hvor der videreformidles generel information til kunderne. Den generelle information på hjemmesiden vedrører forskellige typer investeringsobjekter samt oplysninger om tidshorisont, risikovillighed, spredning af investeringer m.v. 3.5 Forsikringsmæglere Heller ikke de fem undersøgte forsikringsmæglere tilbyder køb af finansielle ydelser på deres hjemmesider. Derimod har de alle en kundeportal, hvortil der kun er adgang for kunder ved indtastning af password. På

11 11/11 kundeportalen er der ifølge de generelle informationer adgang til egne police- og pensionsoversigter samt mulighed for at foretage online skadesanmeldelse. I denne undersøgelse er der ikke foretaget en gennemgang af de lukkede kundeportaler. Til gengæld anvender fire af de undersøgte forsikringsmæglere deres hjemmeside til at videreformidle generel information om forskellige forsikrings- og pensionsordninger, f.eks. i form af spørgsmål og svar. Det er dog kun muligt på et af selskabernes hjemmeside at bestille en personlig samtale med en rådgiver. 3.6 Investeringsforeninger Ingen af de fem investeringsforeninger tilbyder handel med investeringsbeviser via hjemmesiden. Det er dog muligt hos en enkelt forening, at hente en købsblanket, der skal sendes pr. brev til investeringsforeningen. Andre investeringsforeninger har et link til det samarbejdende pengeinstitut, hvorfra man kan investere online. Kun tre af de fem investeringsforeninger giver generel information om investering med hensyn til, hvad det vil sige at investere, og om man er ny investor. Der informeres bl.a. om afkast, risici samt hjemmesidens FAQ 8. Hos to investeringsforeninger har man mulighed for at bestille en personlig samtale med en rådgiver. Bestillingen kan dog ikke foretages online, idet investeringsforeningerne kun henviser til foreningens adresse og telefonnummer, hvis kunden ønsker at kontakte foreningen. Det er således ikke muligt at give online oplysninger om sine personlige forhold. 8 Hyppigste forekommende spørgsmål.

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, som ændret ved 2 i lov nr.

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 10. oktober 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 10. oktober 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 10. oktober 2008 3. oktober 2008. Nr. 994. Bekendtgørelse for Færøerne om god skik for finansielle virksomheder I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver?

1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver? Investeringsrådgivere 1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver? Efter 343 a, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal virksomheder, der udøver investeringsrådgivning

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928. Lovtidende A 2013 Udgivet den 9. juli 2013 28. juni 2013. Nr. 928. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf.

Læs mere

Forretningsgang for rådgivning

Forretningsgang for rådgivning FinansSparring er uvildig økonomisk rådgivning til private - til dig der har brug for et godt råd til at få råd. FinansSparring ApS Kragelundvænget 135 7080 Børkop Din vej til større overblik og mere overskud

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder BEK nr 729 af 12/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter

Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter I medfør af 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 29. april 2010, som

Læs mere

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat 19. juli 2001 Indledning Projektet har indsamlet materiale fra 7 danske investeringsforeninger bestående af dels offentligt tilgængeligt materiale, dels fortrolige

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2012 (J.nr. 2012-0031859) Udøvede

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. oktober 2010

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. oktober 2010 Ministerialtidende 2010 Udgivet den 29. oktober 2010 27. oktober 2010. Nr. 87. Vejledning til bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter (Prisoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Regulering af god skik for finansielle virksomheder

Regulering af god skik for finansielle virksomheder Regulering NFT 4/2003 af god skik for finansielle virksomheder Regulering af god skik for finansielle virksomheder af Sonny Kristoffersen Sonny Kristoffersen sk@fbr.dk I NFT nr. 3/2004 bragte vi en artikel

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Vejledning om forsikringsmæglervirksomheder - og genforsikringsmæglervirksomheders årlige indberetning til Finanstilsynet

Vejledning om forsikringsmæglervirksomheder - og genforsikringsmæglervirksomheders årlige indberetning til Finanstilsynet Vejledning om forsikringsmæglervirksomheder - og genforsikringsmæglervirksomheders årlige indberetning til Finanstilsynet Indledning Afsnit I Forsikringsmægler og genforsikringsmæglervirksomheder, der

Læs mere

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer 1 Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer I medfør af 3, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 168 af 14. marts 2001, fastsættes:

Læs mere

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension Alm Brand Bank Investeringsordning Pension Indhold I denne brochure kan du læse om alle fordelene ved Alm. Brand Investeringsordning 3 4 8 10 11 12 14 17 18 20 24 26 Alm. Brand Investeringsordning Fordele

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

Oplysningsskema for vurdering af egnethed og hæderlighed (fit & proper-vurdering)

Oplysningsskema for vurdering af egnethed og hæderlighed (fit & proper-vurdering) Oplysningsskema for vurdering af egnethed og hæderlighed (fit & proper-vurdering) Oplysningerne i dette skema skal indgives til Finanstilsynet ved tiltrædelse som direktør og/ eller bestyrelsesmedlem og

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen.

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen. Kendelse af 3. maj 2001. 00-189.505. Klagerens virksomhed var omfattet af lov om forsikringsmæglervirksomhed. 1 i lov om forsikringsmæglervirksomhed. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse i 2006

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse i 2006 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 148 Offentligt Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer

Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer Finanstilsynet Mikkel Chislett Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer Vi har modtaget Finanstilsynet udkast til bekendtgørelser om henholdsvis investorbeskyttelse

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter Indledning Bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter er udstedt med hjemmel

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra

Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Vejledning til køb af et investeringsbevis: Køb via din netbank eller bankrådgiver Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra (Investin Demetra)

Læs mere

Nyhedsbrevet vil i overvejende grad fokusere på lånebaseret og aktiebaseret crowdfunding.

Nyhedsbrevet vil i overvejende grad fokusere på lånebaseret og aktiebaseret crowdfunding. Maj 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Crowdfunding i Danmark Crowdfunding er en finansieringsform, hvor projekter, virksomheder eller privatpersoner henter bidrag eller investeringer fra et stort antal personer.

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

1. Betingelser for handel med værdipapirer

1. Betingelser for handel med værdipapirer 1. Betingelser for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. I det efterfølgende følgende

Læs mere

Vi vil gerne have fuld indsigt

Vi vil gerne have fuld indsigt Vi vil gerne have fuld indsigt For at yde en fyldestgørende rådgivning er det vigtigt, at vi kender alle de små detaljer omkring din økonomi. Det danske skattesystem betyder bl.a., at dansk økonomi er

Læs mere

Forbrugerpolitisk strategiplan på det finansielle område 2005 2006

Forbrugerpolitisk strategiplan på det finansielle område 2005 2006 Finanstilsynet/ Forbrugerstyrelsen 29. juni 2005 Forbrugerpolitisk strategiplan på det finansielle område 2005 2006 1. Indledning Der eksisterer et gensidigt afhængighedsforhold mellem den finansielle

Læs mere

LLOYD S CLASS OF BUSINESS EVENT. COPENHAGEN 20 September 2010

LLOYD S CLASS OF BUSINESS EVENT. COPENHAGEN 20 September 2010 LLOYD S CLASS OF BUSINESS EVENT COPENHAGEN 20 September 2010 LEGAL UPDATES Terrorforsikring God skik Forsikringsformidling Agentaftaler Terrorforsikring Ikrafttræden den 31. marts 2010 Obligatorisk terrorforsikringsordning

Læs mere

Politik til imødegåelse af interessekonflikter

Politik til imødegåelse af interessekonflikter J.nr. 74-12295 Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 CVR-nr. 31843219 Nærværende politik for Danske Andelskassers Bank A/S (i det følgende benævnt DAB) er udarbejdet med udgangspunkt i

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen Finanstilsynet Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen 8. november 2006 Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget udkast til bekendtgørelse om puljepension

Læs mere

Nøgletallet Arbejdsgruppen er blevet enige om beregning af et ÅOP - lignende nøgletal.

Nøgletallet Arbejdsgruppen er blevet enige om beregning af et ÅOP - lignende nøgletal. Finanstilsynet 21. juni 2007 FOIN/FORM J.nr.5460-0002 aba Rapport om indførelse af et ÅOP lignende nøgletal for investeringsforeninger. Men baggrund i anbefaling i Konkurrenceredegørelsen fra 2006 om at

Læs mere

Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU.

Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S 1. Regler for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer

Læs mere

1. Regler for handel med værdipapirer

1. Regler for handel med værdipapirer 1. Regler for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. De nye regler stiller skærpede

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E

P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E mellem FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S (herefter FormueFyn) og (herefter Kunden ) (FormueFyn og kunden benævnes Parterne ) FormueFyn Fondsmæglerselskab

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

1.3 Formålet med denne politik er at forhindre, at en interessekonflikt bliver udnyttet af Selskabet eller dets medarbejdere til skade for kunden.

1.3 Formålet med denne politik er at forhindre, at en interessekonflikt bliver udnyttet af Selskabet eller dets medarbejdere til skade for kunden. 1. Indledning 1.1 Denne politik ( Politik for håndtering af interessekonflikter ) definerer og skitserer retningslinjerne for Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ( Selskabet ) i relation til interessekonflikter.

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Vedtagne love i 2. kvartal 2007

Vedtagne love i 2. kvartal 2007 Vedtagne love i 2. kvartal 2007 I 2. kvartal 2007 er der vedtaget fire love på Finanstilsynets område: Lov nr. 397 af 30. april 2007 Lov om ændring af lov om investeringsforeninger og specialforeninger

Læs mere

1997-07-07: Privat korttidsopsparing i pengeinstitutter og obligationer

1997-07-07: Privat korttidsopsparing i pengeinstitutter og obligationer 1997-07-07: Privat korttidsopsparing i pengeinstitutter og obligationer Udgivet af KonkurrenceRådet 1997 Indhold Indledning Pengeinstitutternes højrentekonti Obligationer Omkostninger ved individuel opsparing

Læs mere

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank J.nr.: 4/0120-0401-0033/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har den 3. oktober 2008 modtaget anmeldelse om, at Nordea Bank Danmark A/S har indgået aftale om

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om udbud af online væddemål og bekendtgørelse om landbaserede væddemål træder i kraft Vilkår der gælder ved udbud af både online og landbaserede

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forsikringsformidling (omarbejdning), KOM (2012) 360

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forsikringsformidling (omarbejdning), KOM (2012) 360 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 99 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 12. december 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forsikringsformidling

Læs mere

Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer

Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer gennem Lån & Spar Bank A/S. Handel med værdipapirer

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

BankNordiks regler for handel med værdipapirer

BankNordiks regler for handel med værdipapirer BankNordiks regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer gennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov

Læs mere

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigten indeholder en henvisning til den lov og/eller bekendtgørelse, som gennemfører et EU-direktiv

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Notat. Omhandlende Biokraft A/S. Udarbejdet den 21. juli 2008.

Notat. Omhandlende Biokraft A/S. Udarbejdet den 21. juli 2008. Notat Omhandlende Biokraft A/S Udarbejdet den 21. juli 2008. Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Notat fra BDO Kommunernes Revision 4-6 Anbefalinger 7-8 Bilag 9 2 Indledning Dette er notat er udarbejdet

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder VEJ nr 9343 af 20/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet; j.nr.162-0047 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for insideres handel med selskabets værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør af Aktieselskabslovens 53 (bilag 1), Lov om Værdipapirhandel 28

Læs mere

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har ydet mangelfuld rådgivning af klagerne

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD 1. Forretningsbetingelsernes indhold 2 2. Anvendelsesområde 2 3. Ændring af forretningsbetingelserne 2 4. Ingen

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Henrik Ejby ApS og statsaut. ejendomsmægler MDE Per E. Hansen v/advokat Annette With Sørensen Københavnsvej 13 B 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forsikringsformidling

Forslag. Lov om ændring af lov om forsikringsformidling Erhvervsudvalget L 52 - Bilag 1 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om ændring af lov om forsikringsformidling (Forsikringsmæglervirksomheders

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 93/13 13.05.2013 Puljeopsparing sker på en indlånskonto. Som kunde kan du tilmelde de beløb, du har stående på kapital-, ratepension og

Læs mere

Vi vil gerne have fuld indsigt

Vi vil gerne have fuld indsigt Vi vil gerne have fuld indsigt For at yde en fyldestgørende rådgivning er det vigtigt, at vi kender alle de små detaljer omkring din økonomi. Med denne guide vil vi gerne give dig en forståelse af, hvorfor

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1)

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling LBK nr 767 af 05/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Herved bekendtgøres lov om forsikringsformidling nr. 362 af 19. maj

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR ARTHA KAPITALFORVALTNING FONDSMÆGLERSELSKAB A/S

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR ARTHA KAPITALFORVALTNING FONDSMÆGLERSELSKAB A/S GENERELT 1. Betingelsernes anvendelsesområde Almindelige forretningsbetingelser for Artha Kapitalforvaltning Fondsmæglerselskab A/S ( Betingelserne ) gælder for ethvert mellemværende mellem Artha Kapitalforvaltning

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Maj 2014

FAIF nyhedsservice. Maj 2014 FAIF nyhedsservice Maj 2014 Fokus på markedsføring, den seneste udvikling og udarbejdelse af FAIF-ansøgning I dette nyhedsbrev sætter vi i lyset af de seneste lovændringer fokus på reglerne om markedsføring

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring.

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring. Forbrugerpanelet om bankers salgsinitiativer Knap hver anden respondent (45%) er inden for de seneste fem blevet kontaktet en eller flere gange af deres bank med tilbud om produkter, de ikke allerede havde.

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 7. november 2012 (J.nr. 2012-0026847) Afslag på

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel mv. samt NASDAQ OMX Nordic

Læs mere

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt Talepapir til samråd i ERU den 24. juni 2009 om salg og markedsføring af garantiobligationer 19. juni 2009 Ubp/FT Spørgsmål AC. Af Børsen den

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har handlet i strid med forbuddet mod dobbeltrepræsentation ved i

Læs mere

Opdateret april 2013. Vejledning om forsikringsagenter - regler og registrering. Indholdsfortegnelse

Opdateret april 2013. Vejledning om forsikringsagenter - regler og registrering. Indholdsfortegnelse Opdateret april 2013 Vejledning om forsikringsagenter - regler og registrering 20.09.2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 1.1. Forsikringsagenter skal registreres 2 1.2. s agentregister 2 1.3. Formålet

Læs mere

Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Østerbrogade 62, 4. 2100 København Ø Telefon 3543 2506 Fax 3543 7104 HD/DUE K E N D E L S E afsagt den 3. maj 2007 KLAGER: INDKLAGEDE: Dana Invest ApS og Dana Invest Fondsmæglerselskab A/S KLAGEEMNE: LEDETEKST:

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4.

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4. Lovtidende A 2012 Udgivet den 10. januar 2012 5. januar 2012. Nr. 4. Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner 1) I medfør af 199, stk. 11,

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt. Balanceprincippet. Erhvervsudvalget den 15. maj 2007

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt. Balanceprincippet. Erhvervsudvalget den 15. maj 2007 Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt Balanceprincippet Erhvervsudvalget den 15. maj 2007 Hvad er formålet med balanceprincippet? Formålet med balanceprincippet er at begrænse institutterne risiko

Læs mere

Finanstilsynet Att.: Henrik Bruun Johannessen Århusgade 110 2100 København Ø. Høringssvar vedr. udkast til god skik bekendtgørelse samt vejledning

Finanstilsynet Att.: Henrik Bruun Johannessen Århusgade 110 2100 København Ø. Høringssvar vedr. udkast til god skik bekendtgørelse samt vejledning Finanstilsynet Att.: Henrik Bruun Johannessen Århusgade 110 2100 København Ø Høringssvar vedr. udkast til god skik bekendtgørelse samt vejledning 06.01.2015 Finanstilsynet har den 25. november 2014 sendt

Læs mere

Aftale om børshandelsadgang

Aftale om børshandelsadgang December 2011 Aftale om børshandelsadgang Aftalen om børshandelsadgang gælder Sydbanks ebanking-løsninger (NetBank for private, MobilBank og Online Banking for erhverv). Ved børshandelsadgang har du mulighed

Læs mere

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Jeppe Christiansen Adm. direktør 10. oktober 2014 Maj Invest Vores forretningsmodel er global Get the big picture right Økonomiske fundamentals vinder Langsigtede investeringer

Læs mere

af Anne Seiersen og Claus Tønnesen

af Anne Seiersen og Claus Tønnesen God NFT skik 3/2003 i forsikring God skik i forsikring af Anne Seiersen og Claus Tønnesen Anne Seiersen ase@forsikringenshus.dk Økonomi-og erhvervsministerens regler om god skik i den finansielle sektor,

Læs mere

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer Danmarks Skibskredit Att.: Daniel Wodstrup Christiansen DWC@skibskredit.dk Sagsnr. 2014-6928 Doknr. 86956 Dato 03-02-2015 Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Læs mere

Sådan opretter du en Sundhedsaftale

Sådan opretter du en Sundhedsaftale Sådan opretter du en Sundhedsaftale Indhold Bestil PensionDanmark Adgangskode 2 Oprettelse af sundhedsaftale 4 PBS-aftalen 8 Bestil PensionDanmark Adgangskode For at kunne indberette til Sundhedsordningen

Læs mere