Råd og huskeliste socialøkonomisk kriserådgivning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Råd og huskeliste socialøkonomisk kriserådgivning"

Transkript

1 Råd og huskeliste socialøkonomisk kriserådgivning Områder, som man bør være opmærksom på, når man rådgiver landmænd i økonomisk krise. Listen omfatter både den situation, hvor landmanden fortsætter bedriften og den situation, hvor bedriften ophører. Indhold Råd og huskeliste om socialøkonomisk kriserådgivning Regler og råd om sikringsordninger ved ophør af selvstændig virksomhed Husk indmeldelse i a-kasse Hvis landmanden er i økonomisk krise, vil det være en god idé at blive indmeldt i en a- kasse. Herved kan han evt. nå at være medlem i 1 år inden evt. salg eller bortforpagtning og derved få ret til arbejdsløshedsdagpenge. Hvis ikke det kan nås, kan han dog optjene nogle timer til opfyldelse af beskæftigelseskravet, som er 1924 timer for fuldtidsforsikrede. Vær dog opmærksom på, at der måske ikke er et beregningsgrundlag pga. af lav indkomst. Hvis han allerede er indmeldt og har drevet virksomheden i væsentligt omfang i mindst 3 år, vil han som udgangspunkt have ret til mindstesatsen, som udgør 82 % af maks. dagpenge. Husk betaling af a-kassekontingent Når regningerne hober sig op, er der risiko for, at a-kassekontingentet ikke betales. Det medfører, at man bliver slettet i a-kassen, og retten til arbejdsløshedsdagpenge og måske efterløn mistes. Undersøg om ægtefællen kan få arbejdsløshedsdagpenge eller efterløn Måske kan medarbejdende ægtefælle udtræde af den fælles virksomhed og opnå arbejdsløshedsdagpenge. Hvis ægtefællen ikke er medejer, vil der forholdsvis enkelt kunne ske udtræden af virksomheden, ved at ægtefællerne underskriver en tro og loveerklæring om, at ægtefællen ikke længere arbejder i virksomheden. Vær opmærksom på den særlige praksis, når ægtefælle er medejer eller eneejer af ejendommen. Tvangsauktion, konkurs Ved tvangsauktion er det kun muligt at overgå til dagpenge eller efterløn, fra det tidspunkt, hvor tvangsauktionen er endelig afholdt af Skifteretten. Ved konkurs er det en betingelse, at der er afsagt konkursdekret. Virksomheden må ikke være solgt til ægtefælle, samlever eller umyndige børn. Arbejdsløshedsdagpenge ved brugelig pant Det er kun muligt at overgå til dagpenge men ikke til efterløn. Dagpenge kan kun udbetales, hvis boligen fraflyttes. Husk at søge friplads Hvis man har børn, der benytter daginstitution, skal der søges friplads. Dette skal ske, så snart indtjeningen begynder at falde. Hvis der ikke er søgt, og det senere viser sig at indtægtsgrundlaget er så lavt, at man er berettiget til friplads, er der ikke mulighed for at søge med tilbagevirkende kraft. Sørg for at begge ægtefæller har tegnet frivillig forsikring

2 Hvis der er tegnet frivillig forsikring, betyder det, at man er sikret syge- og barseldagpenge med et fast beløb, selvom der er underskud i virksomheden. Endvidere vil en medarbejdende ægtefælle også kunne få sygedagpenge, selvom der ikke er overført et beløb til medarbejdende ægtefælle. Den frivillige forsikring afmeldes automatisk ved konkurs Vær opmærksom på, at den frivillige forsikring automatisk afmeldes ved afsigelse af konkursdekret, og der kan herefter ikke ydes sygedagpenge på baggrund af forsikringen. Kontakt kommunen om økonomisk hjælp og hjælp til bolig Efter en tvangsauktion er der mulighed for at få hjælp fra kommunen. Der kan ydes kontanthjælp, herunder også hjælp til enkeltudgifter f.eks. tandbehandling, medicin, boligindskud, flyttehjælp. Det gælder også, hvis man får arbejdsløshedsdagpenge. Hvis familien har børn, kan kommunen anvise en bolig. Der er endvidere mulighed for rådgivning og vejledning om revalidering og førtidspension. Hjælp til renter, afdrag og boligindskud skal tilbagebetales. Ægtefæller hæfter solidarisk for krav om tilbagebetaling. Tegn forsikring for tab af erhvervsevne Erfaringen viser, at landmænd i krise har forøget risiko for at blive ramt af en arbejdsulykke. De personlige forsikringer bør derfor drøftes med landmandsfamilien. Kreditorbeskyttelse af personskadeerstatning Husk at indsætte erstatning for varigt mén og/eller tab af erhvervsevne på en særskilt kreditorbeskyttet konto i banken. Vær opmærksom på at oprette den særskilte konto i banken, inden erstatningen udbetales. Husk at betale ulykkesforsikring, indbo- og invaliditetsforsikringer Når banken eller kurator overtager administrationen af, hvilke regninger der skal betales, er der eksempler på, at private forsikringer som f.eks. indbo-, ulykkes- og invaliditetsforsikringer ikke betales. Vær derfor opmærksom på disse. Tilpas pensionsindbetalinger Måske skal der midlertidigt skrues ned for opsparinger, hvis landmanden har mere brug for pengene nu. Folke- og Førtidspension Ejendomsavance og genvundne afskrivninger kan få stor betydning for beregning af pensionen. Indbetaling på pensionsordninger fradrages i beregningsgrundlaget for førtidspension og pensionstillæg, men kan ikke fradrages i beregningsgrundlaget for folkepensionens grundbeløb. Skattegæld hæftelse ægtefæller Inddrivelseslovens regler om udpantning hos skatteyderens samlevende ægtefælle gælder kun skattegæld, der opstår i vielsesåret eller senere. Hæftelse ophører automatisk ved ophævelse af samlivet. Hvis skattegæld er opstået under ægteskabet, kan skattevæsenet godt gøre udlæg i den anden ægtefælles ejendom, selv om denne tilhører vedkommende som særeje. Desuden kan der under samme betingelser foretages modregning i udbetaling af overskydende skat til ægtefællen.

3 Undgå at ægtefællen hæfter i forhold til kreditorerne Hvis den ene ægtefælle står som ejer af ejendommen, skal man så vidt muligt forsøge at undgå, at den anden ægtefælle skriver under på kassekredit mv., specielt hvis man ved, at situationen ender med tvangsauktion. Hvis f.eks. hustruen ikke hæfter for gæld, er der senere mulighed for at købe ny ejendom i hendes navn. Forsøg i øvrigt at undgå, at familiemedlemmer kommer til at hæfte for gæld. Husk at lade hustruens løn indgå på særskilt konto Hvis ægtefællen ikke hæfter for gælden i ejendommen og har eget job udenfor virksomheden, bør ægtefællens lønindtægt, arbejdsløshedsdagpenge og børneydelser gå ind på særskilt lønkonto - dvs. bør ikke indgå på en konto, der vedrører virksomheden. Vedr. løn fra insolvent ægtefælle skal man huske konkurslovens regler om omstødelse af løn til nærtstående (6 måneder/2 år - og som overstiger, hvad der må anses for rimelig løn.) Undgå forældelse af tilgodehavender Hovedreglen: 3-årig forældelse for blandt andet almindelige tjenesteydelser, renter og leje. Regler og råd om sikringsordninger ved (krise-)ophør med selvstændig virksomhed Socialjura Arbejdsløshedsforsikring og efterløn Beskæftigelseskrav for selvstændige skal være over 30 timer/uge i 52 uger inden for seneste 3 år før ophør. Efterlønsbevis ved 5 år før pensionsalder 3 år fra 2017, og betalt efterlønsbidrag og opfylder anciennitetskrav. Ret til mindstesats uanset indkomst for efterløn og dagpenge (82 % af dagpengemaksimum) forudsætter fuldtidsbeskæftigelse i seneste 3 (regnskabs)år. Sædvanlig beregningsperiode er 2 bedste af seneste 5 afsluttende regnskabsår (eller grundlag oplyst på efterlønsbeviset). Venteperiode på tre uger ved ophør med virksomhed før ret til dagpenge. Ingen venteperiode ved overgang til efterløn. Ophør kan ikke ske ved bortforpagtning eller salg til ægtefælle/samlever, og selskaber skal opløses eller anparter/aktier overdrages til andre end ægtefælle/samlever. Arbejde i egen bortforpagtet virksomhed sidestilles med fortsat drift af selvstændig virksomhed. Sygdom Selvstændige har egenperiode på 2 uger uden ret til dagpenge. Frivillig sygesikring giver ret til dagpenge i egenperioden med en mindstesats (2/3 af dagpengemaksimum) Nystartede kan vælge tidligere lønindtægt eller revisorattesteret regnskab som beregningsgrundlag. Delpension

4 Mulighed for personer der er født før 1958 kan ydes frem til folkepensionsalder Ikke ret til delpension hvis ret til efterløn/efterlønsbevis. Ret til delpension som lønmodtager via ligestillingsregel, dog ansøgning før ophør med virksomheden, samtidig med ophør med virksomhed. Folkepension, førtidspension Ejendomsavance/genvundne afskrivninger kan få (stor) betydning for beregning af pension. Indbetaling på opsparingsordninger fragår i beregningsgrundlag for førtidspension og pensionstillæg. Fragår ikke i beregningsgrundlag for folkepensionens grundbeløb. Salg/ændringer i indkomst skal meddeles til socialforvaltningen. Familiejura Beskyttelse mod ægtefælles kreditorer: Mulighed for ægtepagt (mens økonomien er god!), testamente, arveafkald og indsættelse af begunstigelse, orientering om konkurslovens omstødelsesfrister. Fristdag. Muligheder for overførsel af midler til ægtefællen, gave, lån, forsørgelse Begunstigelse i pensions- og forsikringsordninger - skal børn indsættes i stedet for samlever/ægtefælle? Orientere kunden om: Betydningen af fælleseje og fuldstændig særeje, herunder ved skilsmisse/separation og dødsfald. o Hvad det indebærer at give arveafkald, herunder at arveafkald ikke kan tilbagekaldes. o Arveregler og testamente, herunder ændring eller tilbagekaldelse af testamente. Forældelse Hovedregler: 3-årig: Gælder køb, leje, renter, erstatning, skatter og afgifter mv. 5-årig: Ansættelsesforhold - både lønmodtagerens lønkrav og arbejdsgiverens eventuelle tilbagesøgningskrav 10-årig: Kreditors krav mod en kautionist, pengelån mv. i pengeinstitutter, gældsbrev, forlig, dom, pension, underholdsbidrag mv 20-årig: Indlån i banker, sparekasser mv. I visse situationer er der tillægsfrister. Afbrydelse: Forældelsen kan afbrydes ved Skyldners erkendelse af forpligtelse Kreditors retsskridt mod skyldner Konkursbegæring for kravet eller begæring om rekonstruktion Ved anmeldelse af krav i konkursbo eller til rekonstruktør i forbindelse med rekonstruktion Ved anmeldelse af krav i en gældssanering eller i et dødsbo efter udstedelse af proklama Anmodning om udlæg for kravet.

5 Insolvens mv. Brugelig pant: Husk passende vederlag for landmandens arbejde (husk ikke ophørt efter arbejdsløshedsforsikring). Akkord frivillig (også kaldet stille betalingsstandsning ): Er en aftale mellem skyldneren og kreditorerne om betaling af gæld. Frivillig akkord er oftest en nedsættelse af gælden mod betaling af et nærmere aftalt beløb. Der stilles store krav til styring og loyalitet, og som rådgiver skal man have et indgående kendskab til konkursordningen. Det er Ikke muligt at indgå frivillig akkord vedrørende restancer på underholdsbidrag. Rekonstruktion, evt. kombineret med tvangsakkord: Besluttes af skifteretten bindende for alle kreditorer, herunder også kreditorer, der ikke har stemt for forslaget. Ofte kombineret med en henstandsordning, så akkordbeløbet betales til kreditorerne over en vis periode. Vær opmærksom på, at hvis der ikke opnås flertal for rekonstruktionsforslaget, går landmanden automatisk konkurs. Konkurs: omstødelse op til 2 år for nærtstående (f.eks. løn til ægtefælle, gaver, afkald på falden arv). Personlig gældssanering: Besluttes af skifteretten. Ansøges især af lønmodtagere, pensionister og andre personer ude af erhverv samt tidligere erhvervsdrivende, hvis virksomhed er afviklet. Afdragsperiode sædvanligvis 5 år, dog typisk kun 3 år, hvis gældssanering søges i forbindelse med konkurs. Efter sanering er det kun nedskrevne beløb, som skyldes til kreditorerne Husk aftale om betaling af rådgivning og sagsbehandling. Lønmodtagernes garantifond Kun lønmodtagere er dækket Anmeldelsesfrist: Inden 4 uger efter datoen for arbejdsgiverens konkurs/ophør. Lempeligere for feriepenge LG dækker løn, herunder pension, feriepenge, S/H-betaling LG betaler ikke skat og arbejdsmarkedsbidrag, men trækker skatten fra før udbetaling til lønmodtageren Tvangsakkord: Lønmodtagernes løn mv. skal betales fuldt ud, inden akkorden kan gennemføres så ikke dækning fra LG Betalingsstandsning: LG kan hjælpe (lån) arbejdsgiveren - og dermed indirekte lønmodtagerne - med et beløb til brug for udbetaling af de lønkrav, der forfalder under betalingsstandsningen. Aftale med LG om vilkårene for tilbagebetaling Konkurs/lukning: Lønmodtager skal selv anmelde krav LG indtræder i kravet mod arbejdsgiver. Forkortet opsigelsesvarsel ved konkurs gælder også i forhold til LG Udbetalingsloft pr. lønmodtager. Feriepenge er ikke omfattet af LG's udbetalingsloft Nærståendes (medejere, ægtefælle og evt. andre) lønkrav er ikke omfattet af LG. Lønmodtagere, der ejer medarbejderaktier, vil normalt kunne få dækning fra LG Krav, der skulle have været betalt mere end 6 måneder før konkursen/ophøret, dækkes normalt ikke. Feriepenge forældes efter ferielovens regler LG dækker ikke, hvis lønmodtagerne opholder sig ulovligt i landet, f.eks. pga. manglende arbejds- eller opholdstilladelse. September 2014

Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal

Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal Arbejdsløshedsdagpenge og efterløn Medlemskrav arbejdsløshedsdagpenge For at være berettiget til dagpenge skal man opfylde følgende betingelser: 1. man

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Denne vejledning er et opslagsværk til LG's samarbejdspartnere, der ønsker viden om LG's dækning ved en arbejdsgivers konkurs, ophør eller død. Vejledningen

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

Selvstændig og a-kasse

Selvstændig og a-kasse Selvstændig og a-kasse Selvstændig og a-kasse Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Medlemskab... 2 3. Hvornår er man selvstændig?... 2 3.1. Definition på selvstændig... 2 3.2. Du er som udgangspunkt ikke

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

Værd at vide - når du ophører med din virksomhed

Værd at vide - når du ophører med din virksomhed Værd at vide - når du ophører med din virksomhed Indholds- fortegnelse Ophør hva nu? 4 Medlemskab og arbejdskrav 5 Rådighedskravet 7 Endeligt ophør med virksomhed 8 Beregning af sats 20 Kontakt ASE ASE

Læs mere

Vejledning for arbejdsgivere under rekonstruktionsbehandling

Vejledning for arbejdsgivere under rekonstruktionsbehandling Vejledning for arbejdsgivere under rekonstruktionsbehandling Denne vejledning er et opslagsværk til LG's samarbejdspartnere, der ønsker viden om LG's mulighed for at yde lån til arbejdsgivere under rekonstruktionsbehandling.

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Værd at vide. - om efterløn

Værd at vide. - om efterløn Værd at vide - om efterløn I denne brochure har vi samlet hovedreglerne om den fleksible efterløn. Det er kun hovedreglerne, vi kan få med her. Du kan læse mere om de områder, vi ikke behandler her i brochuren,

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel)

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) Ægteskab (1.) Juraen ved vores bryllup (2.) Ægtefællers pensionsrettigheder (3.) Råd om ægtepagter Testamente (18.) 13 gode grunde til ikke

Læs mere

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Efterlønsordningen er fleksibel... Efterlønsbevis... Ret til efterløn... Fuldtid eller deltid... Efterlønssatser... 2-års-reglen - skattefri

Læs mere

SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN

SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN Forord xx 1 1 Forord Sociale ydelser 2006 er en håndbog i store

Læs mere

KONVERTERING AF KAPITALPENSION TIL ARBEJDSGIVERADMINISTRERET ALDERSOPSPARING MED TILKNYTTET PENSIONSDEPOT

KONVERTERING AF KAPITALPENSION TIL ARBEJDSGIVERADMINISTRERET ALDERSOPSPARING MED TILKNYTTET PENSIONSDEPOT KONVERTERING AF KAPITALPENSION TIL Opsparing i pensionsøjemed. 1 BANK Navn Saxo Privatbank A /S Adresse Søndergade 16 Postnummer og by 6650 Brørup Reg. nr. 1187 Nuværende konto nr. 6002 - CVR nr. 32 77

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Separation og skilsmisse. Hvad sker der med pensionen? Forsikringsoplysningen

Separation og skilsmisse. Hvad sker der med pensionen? Forsikringsoplysningen Separation og skilsmisse Hvad sker der med pensionen? Forsikringsoplysningen 27 Indholdsfortegnelse Pensionen er din egen, men der kan blive tale om kompensation 2 Kompensation i tre tilfælde 4 1 Urimelig

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

Vejledning om selvstændig virksomhed

Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed 5 Hvornår er du selvstændig? 7 Eksempler på selvstændig virksomhed 10 Virksomhedsejer, men ikke nødvendigvis selvstændig 11 Arbejde

Læs mere

Hå ndbog for økonomirå dgivere

Hå ndbog for økonomirå dgivere Hå ndbog for økonomirå dgivere 1. udgave Udarbejdet af; Økonomirådgivningen, Imagine Horsens 1-3-2015 FORORD Økonomirådgivningen i Imagine Horsens det boligsociale sekretariat har gennem 2 år opbygget

Læs mere

Efterløn. Vejledning om efterløn. Reglerne efter fremsættelse af lovforslag om efterlønsforliget fra 2011 (lovforslag 19/2011).

Efterløn. Vejledning om efterløn. Reglerne efter fremsættelse af lovforslag om efterlønsforliget fra 2011 (lovforslag 19/2011). Efterløn Vejledning om efterløn Reglerne efter fremsættelse af lovforslag om efterlønsforliget fra 2011 (lovforslag 19/2011). December 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at få fleksibel efterløn INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN FLEKSIBLE EFTERLØN...3 3. HVAD ER ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4. HVORNÅR HAR DU RET TIL ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4.1.

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. Advokat Morten Ammentorp inviterer alle udlejere til Gå- Hjem-Møde om den nye lejelov på Nykøbing F. Teater, torsdag,

Læs mere

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i samarbejde med Dansk Journalistforbund Forsideillustration

Læs mere

Cand. merc. aud. Aalborg Universitet Afleveret april 2011 Kandidatafhandling 7. 10. semester

Cand. merc. aud. Aalborg Universitet Afleveret april 2011 Kandidatafhandling 7. 10. semester Cand. merc. aud. Aalborg Universitet Afleveret april 2011 Kandidatafhandling 7. 10. semester Pension især med fokus på beskatning ved efterløn og folkepension Studerende: Vejleder: Jacob E. Christensen

Læs mere

Satserne i denne pjece gælder for 2010.

Satserne i denne pjece gælder for 2010. Efterløn Denne pjece klarlægger en række detaljer om efterlønsordningen, du med fordel kan være opmærksom på hvis du overvejer at tilmelde dig ordningen - eller er på vej på efterløn. Vi fortæller her

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

PENSION 2014 FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER

PENSION 2014 FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER PENSION 2014 FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER DAGENS PROGRAM 1. Pensionsopsparinger (Kapital, Ratepension, Aldersopsparing og Livsvarig livrente) 2. Bonus ved omvalg til markedsrente Forsikringsselskabernes

Læs mere