Referat af generalforsamling for N/F Faste Batteri d. 29/4-2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamling for N/F Faste Batteri d. 29/4-2012"

Transkript

1 Referat af generalforsamling for N/F Faste Batteri d. 29/ stemmeberettigede er fremmødt. 1. Valg af dirigent. Christian h. 22 valgt 2. Valg af referent. Carsten h. 46 valgt 3. Valg af stemmeudvalg. Kasia h. 40 og Anita h. 11 valgt 4. Formandens beretning. Fordame Ane indleder med at fortælle at et havemedlem gennem mange år, nemlig Flemming fra have 55 er afgået ved døden tidligere på året. Æret være hans minde. Herefter fulgte den egentlig beretning, hvor der blev fortalt: At planerne om linoleumsgulv til fælleshuset er droppet, da det er for dyrt ( ca kr ) At vi har fået nye vurderings- og byggeregler, som vil blive nærmere præciseret ved opslag og at byggereglerne i øvrigt kan ses både på Kredsens og vores hjemmeside At der er en problematik vedr. de nye vurderingsregler vedr. lovliggørelse af haverne før salg og at dette dette endnu ikke er klarlagt, hvordan dette skal takles, hvilket må blive op til den kommende bestyrelse at få afklaret hvordan denne problematik skal håndteres. At vi stadig er plaget mange indbrud og at der i den henseende er blevet sat skilte og bevægelsessensorer op forskellige steder i foreningen At sidste års præmiehaver blev h.5 Bent og Judith som nr 1. Andenpladsen tilfaldt Jeanett og Carsten h.46 og tredje fjerde pladserne gik til Christian h.22 og Vivian h. 33 Ane takker af som fordame med oplæsning af kardemommeloven Efter div spørgsmål og uddybning af specielt vurderings- og byggeregler godkendes beretningen. 5. Årsregnskab med evt. revisionsberetning. Kasserer Flemming gennemgår regnskabet og samtidig de forsikringsmæssige forhold, der er gældende for foreningen. Bent h.5 mener at vi kan få en billigere kloaktømningsordning hos Kongelundens kloakservice. Bestyrelsen påpeger at man ikke umiddelbart kan sammenligne forholdene i Lille Nok, som bruger KK med forholdene i vores forening, men at man vil undersøge sagen. Den foreningsmæssige værdi fastsættes til kr 5234,-. Regnskabet godkendes ensstemmigt 6. Godkendelse af budget. Kasserer Flemming gennemgår budgettet og uddyber at da den årlige leje af foreningsarealet stiger, vil havelejen følgelig også stige. Budgettet ensstemmigt vedtaget 7. Indkomne forslag. a: Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægter

2 8 - Pligtarbejde. 8.1 Foreningens medlemmer er forpligtet til at medvirke ved ren- og vedligeholdelse af veje, stier og andre arealer, der ifølge kontrakten høre til området, samt vedligeholdelse af foreningens fællesfaciliteter. Medlemmet har desuden pligt til at holde sin del af vejen udenfor egen have. 8.2 Bestyrelsen indkalder til pligtarbejde Såfremt medlemmet ikke giver møde uden afbud senest en uge før pligtarbejdet, skalbestyrelsen idømme strafgebyr ( pt. kr. 200 ), hvilket gebyr er pligtig ydelse i lejeforholdet. Der kan kun meldes afbud til et pligtarbejde om året. Meldes afbud til næste pligtarbejde betales samme strafgebyr, som ved udeblivelse. Afbud skal altid meldes skriftligt senest enuge før pligtarbejdet. 8.3 Der må ikke benyttes pesticider ÆNDRES TIL: 8 Fællesarbejde. 8.1 Foreningens medlemmer er forpligtet til at medvirke ved ren- og vedligeholdelse af veje, stier og andre arealer, der ifølge kontrakten høre til området, samt vedligeholdelse af foreningens fællesfaciliteter. Medlemmet har desuden pligt til at holde sin del af vejen udenfor egen have. 8.2 Bestyrelsen indkalder til fællesarbejde Såfremt medlemmet ikke giver møde uden afbud senest en uge før fællesarbejdet, skal bestyrelsen idømme ()gebyr ( pt. kr. 200 ), hvilket gebyr er pligtig ydelse i lejeforholdet. Der kan kun meldes afbud til et fællesarbejde om året. Meldes afbud til næste fællesarbejde betales samme ()gebyr, som ved udeblivelse. Afbud skal altid meldes skriftligt senest en uge før fællesarbejdet. 8.3 Der må ikke benyttes pesticider inden for foreningens område. Forslaget vedtages ensstemmigt b: Bestyrelsens forslag til ændring af nytteregler Forslaget trækkes da muligheden for en ugentlig tømning af letfordærveligt affald skal undersøges. c: Andre indkomne forslag til generalforsamlingen.

3 Ændringsforslag til vedtægter indgivet af vurderingsudvalget 1. forslag af Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april måned, og med en dagsorden, der i det mindste skal indeholde følgende punkter: 1) Valg af dirigent. 2) Beretning 3) Årsregnskab med evt. revisionsberetning. 4) Indkomne forslag. 5) Godkendelse af budget 6) Valg af formand eller kasserer 7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 8) Valg af revisorer og suppleanter. 9) Valg af præmieudvalg. Ændres til: 9.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april måned, og med en dagsorden, der i det mindste skal indeholde følgende punkter: 1) Valg af dirigent. 2) Beretning 3) Årsregnskab med evt. revisionsberetning. 4) Indkomne forslag. 5) Godkendelse af budget 6) Valg af formand eller kasserer 7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 8) Valg af revisorer og suppleanter. 9) Valg af vurderingsudvalg 10) Valg af præmieudvalg. Begrundelse: I dag vælger vi vurderingsudvalg, uden at der er nogle retningslinjer for dette i vedtægterne, Før i tiden havde vi ikke helt det samme behov for et vurderingsudvalg, og det var en blanding af bestyrelse og vurderingsmænd, der fastsatte priserne, når en have blev solgt. Med vores nye kontrakt, og den dermed følgende værdistigning, er vi nød til at få styr på de juridiske aspekter omkring vurderingsudvalget. Forslag 1 er en ændring af vores nuværende vedtægter. Forslag 2 er forslag til nye vedtægts paragraffer, som vi bør indførre, for at få styr på det nye vurderingsudvalg. Der er nævnt nogle andre ting i paragrafferne, dette skyldes, at disse er taget ordret efter Kolonihaveforbundets nye standartvedtægter. Forslagene er indstillet af det samlede nuværende vurderingsudvalg. ( have 5, have 31 og have 35 )

4 Ændringsforslag til vedtægter: 2. forslag af Generalforsamlingen vælger desuden et Vurderingsudvalg, til at fastsætte maksimal værdi ved haveafståelse: Vurderingsmænd vælges for 2 år. 2 vurderingsmænd på lige år og 1 vurderingsmand på ulige år. Som vurderingsmænd kan kun vælges 1 tillidsrepræsentant fra hver have Vurderingsmænd må ikke samtidig være medlem af bestyrelsen Et vurderingsmedlem må ikke deltage i behandling af en sag, hvori denne, eller en med denne beslægtet person er impliceret, eller på anden måde er personlig interesseret Bestyrelsen skal sikre, at der er tegnet: en bestyrelsesansvarsforsikring, der omfatter bestyrelsens erstatningsansvar ved uagtsomme erstatningspådragende handlinger, en underslæbsforsikring, der omfatter foreningens tab ved underslæb i forbindelse med administration af foreningens midler, en vurderingsudvalgsforsikring, der omfatter vurderingsudvalgets erstatningsansvar ved uagtsomme ansvarspådragende handlinger, en erhvervsansvarsforsikring, der omfatter foreningens erstatningsansvar over for tredjemand en ulykkesforsikring, der omfatter skade på personer i forbindelse med fællesarbejde i foreningen Bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af udvalg, nedsat af bestyrelsen, har tavshedspligt med hensyn til oplysninger om personers økonomiske og personlige forhold, som medlemmerne får indseende i under deres arbejde for foreningen. Medlemmer af foreningens vurderingsudvalg må kun videregive oplysninger om resultatet af foretagne vurderinger til foreningens bestyrelse.

5 Efter gennemgang af de nuværende forsikringsmæssige forhold og uddybning af det indgivne, vedtages begge delforslag ensstemmigt Ændringsforslag til fastsættelse af foreningsmæsig værdi indgivet af vurderingudvalget Foreningsmæsig værdi opgøres som: Foreningens likvider+ jubilæumskontoen + Inventaropgørelse: afskrevet (20 %) + Kontante udgifter til fælleshus incl. Indbo: afskrevet (forslået 5 %) Begrundelse: I dag fastsætter vi værdien som summen af tre poster: Foreningens likvide beholdning og jubilæumskontoen. Inventaropgørelse, der afskrives med 20 % årligt. Kontante udgifter til fælleshus incl. Indbo, der ikke afskrives. I sin tid blev det vedtaget ikke at afskrive den kontante udgift til fælleshuset, idet vi forudsatte at at værdien ville være den samme til evig tid. Dette har gjort, at vi har en sammenblanding af to regnskabssystemer, idet vi både har poster der afskrives og poster der ikke afskrives. Værdien af alt andet i foreningen bliver afskreve, her kan nævnes, at ud over inventar, så bliver vores havehuse nedskrevet med 2% årligt. Hvad er virkningen af ikke at ændre principet? Vi holder foreningsværdien kunstigt oppe, hvilket kun er til gavn for dem der vælger at forlader vores forening, og til skade for alle nye medlemmer, idet værdien jo skal erlægges kontant ved køb. Efter de nye vurderingsregler, er priserne hævet meget, og vi har nået et niveau hvor man kan frygte, at det ikke mere er alle, som har mulighed for at erhverve en have. Ændringsforslaget vil hjælpe en smule på dette, samtidig med, at vi får ens afskrivnings regler i bogholderiet. Det fremhæves fra salen at forslaget umiddelbart er lidt svært gennemskueligt, men forslaget vedtages med 40 stemmer for og ingen imod, dog med det forbehold at bestyrelsen skal arbejde videre med at finde en fornuftig måde at afskrive på. 8. Valg til bestyrelsen. Formand for 2 år. Søren have 54 og Bent have 5 opstiller.

6 Søren valgt med stemmerne 29 til Søren og 13 til Bent Kasserer for 1 år. Stig have 21 og Bent have 5 opstiller. Stig valgt med stemmerne 29 til Stig og 12 til Bent Bestyrelsesmedlem for 2 år Birthe have 50 genvalgt Bestyrelsesmedlem for 1 år da Søren er valgt som formand. Max have 63 og Bent have 5 opstiller. Max valgt med stemmerne 25 til Max og 15 til Bent Bestyrelses-suppleant for 2 år Steen have 20 vælges 9. Valg af revisor + suppleant. revisor Anna (have 24 valgt for 2 år pr er på valg) Genvalgt suppleant Mette (have 23 valgt for 2 år pr er på valg) Genvalgt 10. Valg af vurderingsudvalg for 1 år Siddende vurderingsudvalg: Bo (31), Bent (5), Nikolaj (35) Bo have 31 og Bent have 5 vælges for to år. Ane have 27 vælges for et år. Uden for kategori vælges Else have 4 til havevurderingsudvalget, sammen med sidste års vindere Bent og Judith h. 5 og Carsten og Jeanett h Evt. Og så gik snakken lystigt Hovedpunkterne var at Vivian h.33 vil stå for et snarligt indkøb af jord. At man snarligt ønsker datoer for fællesarbejde og andre mærkedage. At der hersker lidt forvirring om hvordan kommunikationen i foreningen formidles og der opstilles flere muligheder som bestyrelsen kan arbejde videre med. At der er ønske om at Max fortsætter med sine havevandringsarrangementer. At Max ( endnu engang ) opfordrede til opsætning af stinavne og havenumre og sidst men ikke mindst blev reglerne for aflukning af lågerne præciseret nok engang.

7 Formand Dirigent Sekretær

Vedtægter for Haveforeningen Vedbæk.

Vedtægter for Haveforeningen Vedbæk. Vedtægter for Haveforeningen Vedbæk. 1. Haveforeningens navn og stiftelse. 1.1 Foreningens navn er Haveforeningen "Vedbæk". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune. 1.2 Foreningen er stiftet den 16.

Læs mere

Standardvedtægter for Haveforeninger under Vedtaget af kredsrepræsentantskabet 2013:

Standardvedtægter for Haveforeninger under Vedtaget af kredsrepræsentantskabet 2013: Standardvedtægter for Haveforeninger under Vedtaget af kredsrepræsentantskabet 2013: Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 01. Haveforeningens navn og stiftelse. side 03 02. Formål og virke. side 03 03. Medlemmer.

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Søparken

Vedtægter for Haveforeningen Søparken 1. Haveforeningens navn og stiftelse. Vedtægter for Haveforeningen Søparken 1.1. Foreningens navn er Haveforeningen Søparken. Foreningens hjemsted er Horsens Kommune. 1.2. Foreningen er stiftet 25. august

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Nabkær 1.

Vedtægter for Haveforeningen Nabkær 1. Vedtægter for Haveforeningen Nabkær 1. 1. Haveforeningens navn og stiftelse. 1.1 Foreningens navn er Haveforeningen "Nabkær 1". Foreningens hjemsted er Herning Kommune. 1.2 Foreningen er stiftet 1976.

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Bakkedal

Vedtægter for Haveforeningen Bakkedal 1. Haveforeningens navn og stiftelse. Vedtægter for Haveforeningen Bakkedal 1.1. Foreningens navn er Haveforeningen HF- Bakke4dal Foreningens hjemsted er Horsens Kommune. 1.2. Foreningen er stiftet 29-9

Læs mere

Vedtægter for Andelshaveforeningen XXXXXXXXXXXXX.

Vedtægter for Andelshaveforeningen XXXXXXXXXXXXX. Vedtægter for Andelshaveforeningen XXXXXXXXXXXXX. 1. Haveforeningens navn og stiftelse 1.1 Foreningens navn er Andelshavehaveforeningen "XXXXXXXXX". Foreningens hjemsted er XXXXXXXXXX Kommune. 1.2 Foreningen

Læs mere

Brøndby Haveby Afd. III

Brøndby Haveby Afd. III Vedtægter 2014 1 Haveforeningens navn, hjemsted og stiftelse. 1.1 Haveforeningens navn er ".". 1.2 Haveforeningens hjemsted er Brøndby Kommune. 1.3 Haveforeningen er stiftet den 12. juni 1964 af Kolonihaveforbundet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN AABRINKEN

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN AABRINKEN VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN AABRINKEN 1. HAVEFORENINGENS NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Haveforeningen Aabrinken. 1.2. Foreningens adresse er Haveforeningen Aabrinken 39, 8000 Aarhus

Læs mere

l. Foreningens navn er: Haveselskabet Aablink af 23. marts 1955

l. Foreningens navn er: Haveselskabet Aablink af 23. marts 1955 l. Foreningens navn er: Haveselskabet Aablink af 23. marts 1955 Foreningen er oprettet denne dato. Lejeaftalen mellem Aalborg kommune, Kolonihaveforbundet Nordjysk kreds og haveforeningen er gældende som

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Rørvangsparken.

Vedtægter for Haveforeningen Rørvangsparken. Vedtægter for Haveforeningen Rørvangsparken. Haveforeningen Rørvangsparken 1. Haveforeningens navn og stiftelse. 1.1 Foreningens navn er Haveforeningen "Rørvangsparken". Foreningens hjemsted er Holbæk

Læs mere

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden REFERAT Dania Kollegiet den 29. oktober 2008 fra ORDINÆRT AFDELINGSMØDE (beboermøde) TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30 I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden 0. Gratis øl og vand til de fremmødte

Læs mere

H/F Pindemosen. Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør. Telefon 49 21 80 40. e-mail: hfpindemosen@gmail.dk. Vedtægter

H/F Pindemosen. Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør. Telefon 49 21 80 40. e-mail: hfpindemosen@gmail.dk. Vedtægter H/F Pindemosen Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør. Telefon 49 21 80 40. e-mail: hfpindemosen@gmail.dk Vedtægter Vedtaget på foreningens generalforsamling 15. april 2010. 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Esbjerg kreds.

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Esbjerg kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. Vedtægter for Kolonihaveforbundets Esbjerg kreds. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Esbjerg kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Esbjerg og Varde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGER UNDER RANDERSKREDSEN.

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGER UNDER RANDERSKREDSEN. VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGER UNDER RANDERSKREDSEN. 1. HAVEFORENINGENS NAVN OG STIFTELSE. 1.1 Foreningens navn er HAVEFORENINGEN. Foreningernes hjemsted er Randers og Mariagerfjord kommuner. 1.2 Foreningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Haveselskabet Enghave. Revideret Maj 2012

V E D T Æ G T E R for Haveselskabet Enghave. Revideret Maj 2012 V E D T Æ G T E R for Haveselskabet Enghave Revideret Maj 2012 1. Foreningens navn er Haveselskabet Enghave. Horsens 2. Formål og virke 2.1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til

Læs mere

Vedtægter for Andelshaveforeningen SELANDIA. Foreningens navn er A/F SELANDIA, dens hjemsted er Tårnby Kommune. 2 - Formål & virke.

Vedtægter for Andelshaveforeningen SELANDIA. Foreningens navn er A/F SELANDIA, dens hjemsted er Tårnby Kommune. 2 - Formål & virke. Vedtægter - Ny Vedtægter for Andelshaveforeningen SELANDIA 1 Foreningens navn er A/F SELANDIA, dens hjemsted er Tårnby Kommune. 2 - Formål & virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte

Læs mere

Vedtægter. HF Engvang Ørnevej 342 8260 Viby J 86 26 12 10 hf.engvang@get2net.dk www.h-engvang.dk

Vedtægter. HF Engvang Ørnevej 342 8260 Viby J 86 26 12 10 hf.engvang@get2net.dk www.h-engvang.dk 1. Foreningens navn: 1.1 Foreningens navn er Engvang. Dens hjemsted er Århus Kommune. 2. Formål og virke: 2. 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen N/F Kløverengen.

Vedtægter for Haveforeningen N/F Kløverengen. Vedtægter for Haveforeningen N/F Kløverengen. 1. Haveforeningens navn og stiftelse. 1.1 Foreningens navn er Haveforeningen "N/F Kløverengen". Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 1.2 Foreningen

Læs mere

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds.

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. ODENSE KREDS Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Odense Kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Odense

Læs mere

Love for Sommerbyen Ejbyvænge

Love for Sommerbyen Ejbyvænge Love for Sommerbyen Ejbyvænge 1. Haveforeningens navn og stiftelse. 1.1 Foreningens navn er Sommerbyen Ejbyvænge. Foreningens hjemsted er Glostrup Kommune. Foreningens område er følgende: Matr.1c, 1f,

Læs mere

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Sydøstjyllands kreds.

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Sydøstjyllands kreds. Vedtægter for Kolonihaveforbundets Sydøstjyllands kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse.(obligatorisk i sin helhed) 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Sydøstjyllands kreds. Kredsen består af haveforeninger

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN MOSELUND Stiftet 1937

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN MOSELUND Stiftet 1937 VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN MOSELUND Stiftet 1937 1. Foreningens navn er : MOSELUND Dens hjemsted er: Århus Kommune. 2. Formål og virke. 2. 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Foreningens navn er: Haveforeningen Lille Nok 1. Dens hjemsted er Københavns kommune Stiftet den 7. januar 1998 2. Formål

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

VEDTÆGT HAVEFORENINGEN OLDHØJEN STIFTET 1942 FOR

VEDTÆGT HAVEFORENINGEN OLDHØJEN STIFTET 1942 FOR VEDTÆGT FOR HAVEFORENINGEN OLDHØJEN STIFTET 1942 VEDTÆGT 1. Foreningens navn er: OLDHØJEN Dens hjemsted er: Århus Kommune 2. Formål oq virke. 2.1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUINDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUINDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUINDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 28. april 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Fælleseje

Vedtægter for Haveforeningen Fælleseje Foreningens navn er Haveforeningen Fælleseje. Foreningens hjemsted er Gladsaxe Kommune. Vedtægter for Haveforeningen Fælleseje 2 Formål og virke Foreningen har til formål at administrere og forvalte det

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere