LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007"

Transkript

1 LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007

2 1. ANSØGNINGSPERIODE... 2 DEPOSITUM... 2 DRIFTSGARANTI... 2 VEDTÆGTER DE FYSISKE RAMMER... 2 LOVGIVNINGSMÆSSIGE KRAV DE PÆDAGOGISKE RAMMER... 3 FORMÅLET MED DAGTILBUD OG PÆDAGOGISKE LÆREPLANER... 3 KOMMUNENS PÆDAGOGISKE KVALITETSKRAV... 4 PERSONALESAMMENSÆTNING... 4 BØRN MED SÆRLIGE BEHOV... 5 SPROGSTIMULERING ØKONOMI... 6 ØKONOMISK HÆDERLIGHED... 6 DRIFTSTILSKUD... 6 ADMINISTRATIONSBIDRAG... 6 BYGNINGSTILSKUD... 7 REGNSKAB... 7 ÅBNINGSTID OPTAGELSE... 7 FORÆLDREBETALING, FRIPLADSTILSKUD OG SØSKENDETILSKUD FORÆLDREBESTYRELSE TILSYN ØVRIGE BESTEMMELSER

3 1. Ansøgningsperiode Depositum Ved ansøgningen om godkendelse af oprettelse af en privatinstitution skal ansøgeren stille et depositum på kr., som tilbagebetales, når kommunen har truffet afgørelse om etablering af institutionen. Driftsgaranti For at opnå leverancesikkerhed stiller Syddjurs kommune krav om sikkerhedsstillelse på anfordringsvilkår. Den private leverandør skal stille en garanti svarende til 3 måneders drift af en gennemsnitlig institution, af samme størrelse som den private institution. Den stillede garanti skal til enhver tid som minimum modsvare institutionens størrelse set i relation til børneantal og børnealder. Beløbet beregnes og fastsættes af Syddjurs Kommune. Vedtægter Der skal udarbejdes vedtægter for privatinstitutionen, inden denne kan godkendes. Vedtægter skal bl.a. indeholde følgende optagelseskriterier: Opsigelsesvarsel, bestyrelseskonstruktion, åbningstid, antal børn, privatinstitutionens formål samt en eventuel fortrinsret. Før den endelige godkendelse af institutionen kan gives skal der foreligge virksomhedsregistreringsbevis fra Erhvervs- og selskabsstyrelsen (CVR-nr.) samt ibrugtagningstilladelse. Der skal udpeges en ansvarlig leder for privatinstitutionen. 2. De fysiske rammer Privatinstitutioner har selv ansvaret for at indhente godkendelse fra alle relevante myndigheder, herunder ibrugtagningstilladelse fra bygningsmyndighederne. 2

4 Lovgivningsmæssige krav Privatinstitutionernes bygninger og udendørsarealer skal leve op til reglerne i Bygningsreglementet, hvoraf blandt andet fremgår: Lokalerne skal primært være indrettet til børns daglige brug. Opholdsrum i daginstitutioner skal minimum have et frit gulvareal på 3 m 2 pr. barn i 0-2 års alderen og 2 m 2 pr. barn i 3-6 års alderen. Legeredskaber skal opfylde de af Dansk Standard udarbejdede standarder for legepladsudstyr m.v. Der skal udformes flugtveje, der giver betryggende mulighed for, at personer kan bringe sig i sikkerhed på terræn i det fri. Der skal udlægges et tilstrækkeligt antal parkeringspladser, herunder parkeringspladser, der kan anvendes af personer, hvis bevægelsesevne er nedsat. Der skal påregnes ca. 10 parkeringspladser til en børnehave med børn. Kommunale krav Der stilles krav om, at institutionen råder over et udendørsareal/en legeplads svarende til mindst bygningsetageareal, alternativt 10 m2 pr barn. For yderligere beskrivelse af godkendelseskriterierne for de fysiske rammer, se: Vejledning om Hygiejne i Daginstitutioner om sundhed, forebyggelse, sikkerhed og miljø, (Sundhedsstyrelsen). Branchevejledning om indretning af daginstitutioner udarbejdet af Branchearbejdsmiljøråd Social og Sundhed. Vedlægges i kopi. Heraf fremgår også de særlige regler for skovbørnehaver, busbørnehaver o.l. 3. De pædagogiske rammer Formålet med dagtilbud og pædagogiske læreplaner Den private leverandør skal leve op til formålsbestemmelsen og bestemmelsen om pædagogiske læreplaner (jf. Servicelovens 8, 8a). 3

5 Dagtilbuddet skal medvirke til og understøtte børns demokratiforståelse, integration i og samhørighed med det danske samfund. Institutionen skal stå åben for alle børnefamilier uanset race, køn, religion og politisk anskuelse. Påvirkning, der sigter mod ensretning må ikke finde sted. Det pædagogiske arbejde i institutionen skal fremme tolerance og medmenneskelighed. Der skal tales dansk i institutionen, og institutionen skal understøtte danske værdinormer. Privatinstitutioner skal udarbejde læreplaner, som beskæftiger sig med seks obligatoriske indholdstemaer for børns læring: krop og bevægelse, sprog, sociale kompetencer, naturen og naturfænomener, kulturelle udtryksformer og værdier samt personlige kompetencer. Kommunens pædagogiske kvalitetskrav Arbejdet i dagtilbud i Syddjurs Kommune skal tage udgangspunkt i kommunens værdigrundlag (Åbenhed Udvikling Respekt - Kvalitet) Den private leverandør er forpligtet til at overholde de til enhver tid gældende politiske beslutninger og kommunens politikker på området. Privatinstitutioner er, på lige fod med andre dagtilbud, forpligtet til at udarbejde en virksomhedsplan hvert år. Virksomhedsplanen skal beskrive dagtilbuddet generelt samt beskrive og begrunde institutionens pædagogiske arbejde. Det forgangne år skal evalueres systematisk, herunder skal der gøres rede for sprogstimulering, støtteforanstaltninger, brugertilfredshed og forældresamarbejde, og der skal gives et overblik over udviklingen i det kommende år. For yderligere beskrivelse af godkendelseskriterierne for de pædagogiske rammer, se: Vejledende retningslinjer for udarbejdelse af virksomhedsplaner. Personalesammensætning Den ansvarlige for privatinstitutioner har ansvar for, at personalesammensætningen er således, at institutionen kan overholde målene i Lov om Social service og Syddjurs Kommunes kvalitetskrav, og tilgodese børnenes behov. Der skal være forsvarlighed i pasningsordningen. Gruppestørrelsen skal være således, at personalet kan opfylde børnenes behov for sikkerhed og tilsyn. Der skal altid være mindst to ansvarlige voksne, heraf 1 ansat til stede i institutionens åbningstid. 4

6 Der skal indhentes udvidet straffeattest på alle, som ønskes ansat i institutionen, inden ansættelsesforholdet kan indgås. Straffeattester og børneattester godkendes af kommunen. De samme regler gælder for frivillige, der deltager i institutionens daglige arbejde. Der stilles krav om, at privatinstitutionens leder skal være pædagoguddannet eller have en anden relevant pædagogisk uddannelse. Institutionen skal sørge for vikardækning ved ferie og sygdom. Børn med særlige behov Privatinstitutioner skal være åbne for børn, der kræver en særlig indsats, og de skal samarbejde med relevante kommunale instanser og det pædagogiske tilsyn om de nødvendige tiltag overfor disse børn. Det er kommunen, som træffer beslutning om behovet for særlig støtte efter en konkret vurdering. Den private leverandør har både samarbejds- og initiativpligt. Udgifter til støttepædagog indgår ikke i driftstilskuddet, men tildeles af kommunen efter en konkret beslutning til den enkelte institution. Ved tildeling af støtteressourcer til en privatinstitution i en anden kommune end opholdskommunen er det opholdskommunen, der træffer beslutning om behovet for støtte og opholdskommunen, der betaler udgifterne til støttepædagog m.v. Sprogstimulering Privatinstitutioner skal leve op til reglerne om sprogstimulering efter Folkeskolelovens 4a og følge de af kommunen angivne retningslinier i forbindelse med sprogstimulering af tosprogede børn. Sprogstøtte til børn i privatinstitutioner vil være organiseret på samme måde som sprogstøtte til børn i kommunale institutioner. Det vil sige, at privatinstitutioner modtager ressourcer til sprogstøtte i form af pædagogtimer, uddannelsestilbud og løbende vejledning, hvis visitering har vist, at barnet har behov for sådan støtte. 5

7 4. Økonomi Økonomisk hæderlighed Den private leverandør skal opfylde grundlæggende krav om økonomisk og faglig hæderlighed, dvs. at den private leverandør eksempelvis skal overholde sine forpligtelser i forhold til betaling af skat osv. og anvende tilskuddet til formålet. Kommunens tilskud skal anvendes efter formålet og et eventuelt overskud, som oparbejdes gennem dette tilskud, kan ikke trækkes ud som overskud til driftsherren. Et eventuelt overskud, som oparbejdes gennem forældrebetaling, kan derimod trækkes ud som overskud til driftsherren. Dette overskud skal anvendes til lovlige formål. Det skal fremgå af institutionens vedtægter, hvad et eventuelt overskud skal bruges til. Kommunen hæfter ikke for et eventuelt underskud hos en privatinstitution. Tilskuddet udbetales af barnets opholdskommune fra det tidspunkt, hvor forældrene har fået tilsagn om et tilskud til brug for dagtilbud, og barnet er optaget i privatinstitutionen (jf. 9a i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område). Der er ret til et tilskud fra det tidspunkt, hvor et barn er berettiget til et tilskud under den kommunale forsyning. Tilskuddet består af et driftstilskud, et administrationsbidrag samt et bygningstilskud. Driftstilskud Et barn, der bliver optaget i en privatinstitution, har ret til at få et driftstilskud med fra sin opholdskommune. Driftstilskuddet udgør de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter pr. barn (ekskl. støttepædagogudgifter) i et alderssvarende dagtilbud i kommunen, jf i Serviceloven. Tilskuddet opgøres inklusive udgifter til moms. Administrationsbidrag Privatinstitutioner er berettiget til at modtage et administrationsbidrag pr. barn optaget i privatinstitutionen. Administrationsbidraget dækker udgifter til følgende opgaver: løn, bogføring, budget, regnskab, revision og personalejuridisk bistand. 6

8 Driftstilskuddet forhøjes med et beløb, der udgør 2,1% af de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter (inklusive støttepædagogudgifter) for et alderssvarende dagtilbud i kommunen efter 9-11 i Serviceloven. Administrationsbidraget bortfalder, hvis privatinstitutionen ikke selv ønsker at varetage administrationen. Bygningstilskud Privatinstitutioner er berettiget til at modtage et bygningstilskud pr. barn optaget i institutionen. Driftstilskuddet forhøjes med et beløb på 4,1% for de 0-2 årige og med 3,2% for de 3-6 årige af de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter (inklusive støttepædagogudgifter) for et alderssvarende dagtilbud i kommunen efter 9-11 i Serviceloven. Regnskab Institutionen forpligter sig til hvert år inden 1. marts at fremsende et af godkendt revisor revideret årsregnskab. Åbningstid For at opnå fuldt tilskud skal institutionen have en åbningstid på minimum 52 timer ugentlig og holde åben på alle hverdage. Ved lavere åbningstid bliver tilskuddet tilsvarende reduceret. Institutionens ledelse kan dog, efter godkendelse af forældrebestyrelsen, indføre op til 10 lukkedage om året. Muligheden for lukkedage fritager ikke institutionen for pasningsforpligtelser i forhold til børn, der er indmeldt i institutionen. Det vil sige, at institutionen i forbindelse med lukkedage skal kunne tilbyde tilsvarende pasningsmulighed til forældre med behov for pasning. 5. Optagelse Institutionen træffer selv afgørelse om optagelse af børn i institutionen. Reglerne for optagelse af børn skal fremgå af institutionens vedtægter, som skal være offentligt tilgængelige, f.eks. via dagtilbuddets hjemmeside. De af institutionen fastsatte optagelseskriterier må ikke være i strid 7

9 med almindelige retsgrundsætninger, og institutionen skal være åben for alle børn uanset race, køn, religion og politisk anskuelse. Institutionen skal også være åben for børn, der kræver en særlig indsats. Der kan gives fortrinsret til en bestemt gruppe børn, hvis institutionen er oprettet med bestemt formål, og fortrinsretten er klart defineret i vedtægterne. Privatinstitutionen skal føre venteliste over børn, der ønskes optaget i privatinstitutionen. Ventelisten skal være åben for alle og tilgængelig for kommunen, således at kommunen på anmodning kan få indsigt i ventelisten. Institutionen kan kun afvise børn, hvis der ikke er ledig kapacitet. Hvis privatinstitutionen afviser et barn, skal dette indberettes til kommunen med en begrundelse for afvisningen. Privatinstitutioner kan alene nægte at optage børn med særlige behov (f.eks. børn med handicap eller udsatte børn), hvis institutionen ikke er indrettet eller kan indrettes til at varetage opgaven, jf. bemærkningerne til lovforslaget om private leverandører af dagtilbud. Privatinstitutionen skal meddele kommunen, hvilke børn der bliver optaget i og udmeldt af privatinstitutionen og hvert kvartal fremsende lister over alle indmeldte børn til kommunen. Privatinstitutionen er underlagt kommunens regler om overgang til tidlig SFO fra 1. april for børn, der det pågældende år skal starte i børnehaveklasse. Forældrebetaling, fripladstilskud og søskendetilskud Privatinstitutioner fastsætter selv forældrebetalingen. Der kan, ifølge lovgivningen, ikke sættes loft for forældrebetalingen i privatinstitutioner. Privatinstitutioner opkræver selv betalingen hos forældrene og kan inddrive eventuelle udeståender efter de almindelige privatretlige regler. Hvis forældrene ikke betaler for opholdet i en privatinstitution, må dette som udgangspunkt betragtes som forældrenes opsigelse af dagtilbuddet. Privatinstitutionen vil have ret til at opsige barnet med et mellem forældrene og privatinstitutionen aftalt varsel. Børn optaget i en privatinstitution har samme ret til søskende- og fripladstilskud som børn i kommunale eller selvejende daginstitutioner. Det påhviler ifølge lovgivningen privatinstitutionen 8

10 at give forældrene vejledning om mulighederne for søskende- og fripladstilskud, herunder at opslå reglerne i institutionen Forældrene ansøger om søskende- og fripladstilskud direkte hos Syddjurs kommune, og Syddjurs kommune udbetaler et eventuelt tilskud direkte til forældrene. Søskende- og fripladstilskud er alene et anliggende mellem kommunen og forældre. Forældre, der modtager fripladstilskud, har pligt til at underrette kommunen om varige stigninger i indtægten eller andre forhold, der har betydning for retten til fripladstilskud. Hvis det ved slutligningen konstateres, at der er udbetalt for meget i søskende- og fripladstilskud til et barn, kan Syddjurs kommune inddrive restancen hos forældrene på offentligretlige vilkår Forældre til børn i privatinstitutioner er berettiget til fripladstilskud, hvis deres indtægter ligger under en bestemt grænse, som i 2007 er på kroner. Fripladstilskuddet beregnes for ophold i privatinstitutioner som en procentsats af de gennemsnitlige bruttodriftsudgifter (inkl. støttepædagogudgifter) pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommunen, og der anvendes samme fripladsskala som ved kommunale dagtilbud. Søskendetilskuddet til en plads i en privatinstitution skal fastsættes til et beløb, der svarer til minimum 50% af de gennemsnitlige bruttodriftsudgifter (ekskl. støttepædagogudgifter) pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommunen minus driftstilskud, et eventuelt fripladstilskud og andre tilskud til nedbringelse af egenbetalingen. Søskende- og fripladstilskud samt andre tilskud til nedbringelse af egenbetalingen kan ikke overstige egenbetalingen. 6. Forældrebestyrelse I privatinstitutioner skal der oprettes forældrebestyrelser svarende til selvejende institutioner (jf. Servicelovens 9, 14). Forældrebestyrelsen skal minimum have indflydelse på principper for daginstitutionens arbejde, principper for anvendelse af budgetramme samt indstillingsret til institutionsbestyrelsen / virksomhedsledelsen i forbindelse med ansættelse af fast personale i daginstitutionen. 9

11 7. Tilsyn Kommunen fører løbende tilsyn med privatinstitutioner på lige fod med de andre private dagtilbud i kommunen (jf. Serviceloven 6 og Retssikkerhedsloven 15 a). Privatinstitutioner er forpligtet til at samarbejde med det pædagogiske tilsyn, som skal have fysisk adgang til institutionen. Kommunen har i kraft af sin tilsynspligt mulighed for til enhver tid at aflægge besøg i institutionen (både anmeldt og uanmeldt) og gøre sig bekendt med de faktiske forhold for at følge med i, at kravene overholdes. Formålet med tilsynet er at sikre at: 1. Indholdet af det pædagogiske arbejde i institutionen er i overensstemmelse med de generelle formålsbestemmelser (Lov om Social Service samt kommunens mål og rammer på området). 2. Privatinstitutionen udgør en forsvarlig ramme for børnenes hverdag og overholder kommunens kvalitetskrav. 3. Kommunen har overblik over det antal børn, som passes i institutionen (inklusive udenkommunale børn) i forhold til ibrugtagningstilladelse og tilskud. 4. Tilskuddet går til formålet, og at et evt. overskud som oparbejdes gennem tilskuddet ikke trækkes ud som overskud. Det pædagogiske tilsyn omfatter som minimum følgende elementer/temaer: Drøftelse af institutionens årsplan og udmøntning af de deri beskrevne pædagogiske principper Forældresamarbejde Forældrebestyrelsesarbejde Sprogstimulering og integration Personalesammensætning, personalepolitik, kurser Forebyggelse af ulykker Legepladssikkerhed Sikring af røgfrit miljø Befordring af børn 10

12 Sikkerhedskravene til legetøj Anvendelse af barneseler Sovestillinger Hygiejne Status på indsatsen overfor børns behov for særlig støtte Læreplaner. 8. Øvrige bestemmelser Den private leverandør skal til enhver tid leve op til den gældende lovgivning på området, herunder samtlige lovbestemmelser, der retter sig mod dagtilbud samt til de til enhver tid i Syddjurs kommune gældende mål med og rammer for børns ophold i dagtilbud. Herunder de politisk vedtagne beslutninger på dagpasningsområdet. Syddjurs kommunes godkendelse til at drive privatinstitutionen kan ikke videregives til anden fysisk eller juridisk person. Privatinstitutioner er underlagt de samme regler for tavsheds- og underretningspligt som de kommunale og selvejende daginstitutioner (Retssikkerhedsloven 43; Serviceloven 35). Institutionen er forpligtet til at tegne forsikringer i lighed med de selvejende daginstitutioner, såsom bygnings- og brandforsikring, indboforsikring og ulykkesforsikring for børnene. Institutionen er forpligtet til at have en telefon, en computer med internetopkobling, der til enhver tid lever op til gældende standarder samt en hjemmeside. Privatinstitutionen skal overholde alle gældende bestemmelser vedrørende hygiejne, sikkerhed m.v. og følge de overordnede politikker for områderne kost, motion og hygiejne. For yderligere beskrivelse af godkendelseskriterierne, se: - Vejledning om Hygiejne i Daginstitutioner om sundhed, forebyggelse, sikkerhed og miljø, Sundhedsstyrelsen. 11

13 Hvis Syddjurs kommune efter godkendelsen af institutionen vurderer, at den private leverandør misligholder eller ikke længere lever op til de nævnte krav og forpligtelser, kan kommunen standse udbetalingen af tilskuddet uden varsel. Syddjurs kommune forbeholder sig retten til at søge erstatningsansvar i tilfælde af misbrug. Kommunens afgørelse om godkendelse af private leverandører kan ikke indbringes til anden administrativ myndighed. Klager over fastsættelse af kommunens krav kan påklages til Familie- og institutionsudvalget i kommunen. Initiativtageren erklærer, at han/hun har læst og accepteret Syddjurs kommunes krav til private leverandører på dagtilbudsområdet som grundlag for institutionens oprettelse og drift. Hornslet, den /. 12

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven 20

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven 20 J:\Børn og Unge\INSTITUTIONSAFD\ADMINISTRATION\Godkendelseskriterier for privatinstitutioner.doc Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven 20 Alle private leverandører,

Læs mere

Godkendelseskriterier Dagtilbud

Godkendelseskriterier Dagtilbud SOLRØD KOMMUNE OMRÅDE/AFDELING Godkendelseskriterier Dagtilbud Oktober 2012 Godkendt af Byrådet 17. september 2012. Indhold Baggrund... 1 Ansøgning... 1 Depositum... 2 Driftsgaranti... 2 Forsyningspligt...

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Indledning En privatinstitution er et dagtilbud til børn indtil skolestart etableret som en daginstitution, der drives af private leverandører.

Læs mere

Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven

Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven Godkendt af Byrådet i Odder Kommune den 6. oktober 2008. Kommunen godkender privatinstitutioner

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Baggrund Hørsholm Kommune er via central lovgivning forpligtet til

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

Indledning. 1. Lovgivning. 2. Ansøgning og godkendelsesprocedure

Indledning. 1. Lovgivning. 2. Ansøgning og godkendelsesprocedure Indhold Indledning...2 1. Lovgivning...2 2. Ansøgning og godkendelsesprocedure...2 2.1 Depositum...4 3. Vedtægter...4 4. Fysiske ramme...5 5. Pædagogisk ramme...6 5.1 Pædagogiske læreplaner...6 5.2 Sprogvurdering

Læs mere

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler. Indholdsfortegnelse

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Lovgivning... 2 Kommunens godkendelsesprocedure... 4 Sammenlægning med eksisterende daginstitution... 4 Økonomi... 5 Bygninger... 6 Forsikringer... 6 Vedtægter... 6

Læs mere

NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni

NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni Dato November 2010 NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Varde Kommune På baggrund af dagtilbudslovens 19, stk. 4 og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der følger af 3 i lov nr. 327 af 18. maj 2005, lov nr.

Læs mere

Oprettelse af børnehave og vuggestue

Oprettelse af børnehave og vuggestue Oprettelse af børnehave og vuggestue - sammen med friskolen 2014 Indhold 1. Hvorfor daginstitution og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue

Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue - sammen med friskolen 2015 Indhold 1. Hvorfor børnehave/vuggestue og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave

Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave 1 Forankring Institutionens navn er Ringsted Private Skovbørnehave hjemhørende i Ringsted Kommune, beliggende St. Bøgeskovvej 30 B, 4100

Læs mere

Oprettelse af børnehave

Oprettelse af børnehave Oprettelse af børnehave - sammen med friskolen 2008 Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder. København den 23. september 2009

Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder. København den 23. september 2009 Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder København den 23. september 2009 Indhold INDLEDNING 1. Formål, metode og indhold... 4 1.1 Privat børnepasning og andre definitioner...

Læs mere

Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009

Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009 Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009 Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009 Udgivet af: Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Telefon: 33

Læs mere

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner (revideret august 2008) Indhold Forord 2 Lovbestemmelser 3 Organisation 5 Nedsættelse af forældrebestyrelser 6 Valg til bestyrelserne 10

Læs mere

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen 1 Forankring Privat skovbørnehavens navn er Mariehønen. Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. Den selvejende privatinstitution Privat Skovbørnehaven Mariehønen,

Læs mere

Private daginstitutioner

Private daginstitutioner Ver. 1.1, juni 2011 Private daginstitutioner - en minihåndbog MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V www.mdi.dk info@mdi.dk 3324 8100 Om håndbogen Formålet med denne lille minihåndbog i oprettelse af private

Læs mere

Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner

Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner Dagtilbudsbestyrelser Forældrebestyrelser Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Børne- og Familieafdelingen 2013 Forældreindflydelse i dagtilbud og

Læs mere

Lov om social service

Lov om social service Lov nr. 573 af 24. juni 2005 Lov om social service VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Socialmin.,

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatpasningsordning i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatpasningsordning i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatpasningsordning i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Retningslinjer for pladsanvisning. Børn og Undervisning

Retningslinjer for pladsanvisning. Børn og Undervisning Retningslinjer for pladsanvisning Børn og Undervisning INDHOLDSFORTEGNELSE: RETNINGSLINJER FOR PLADSANVISNING:...3 PASNINGSGARANTI:...3 PASNINGSOMRÅDE:...3 OPSKRIVNING TIL VENTELISTE:...4 ANVISNING AF

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere