Forsikringsbetingelser for lystfartøjer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser for lystfartøjer"

Transkript

1 Forsikringsbetingelser for lystfartøjer Version 1.2 Havnegade Nørresundby Tlf.: Fax: CVR:

2 Indhold Indhold... 1 Forsikringsbetingelser Lystfartøjsforsikring... 3 Generelle betingelser Hvem er dækket Geografisk område Sejladstid og henliggen i vandet Forsikringen dækker ikke skade eller ansvar for skade,... 5 Betingelser for ansvarsforsikring Ansvarsforsikringer dækker Ansvarsforsikringen dækker ikke Forsikringssum... 7 Betingelser for Kaskoforsikring Forsikrede genstande Undtagne genstande Forsikringssum Fasttakseret police Forsikringens omfang hele året Andre hændelser Yderligere omfang dækket i sejladsperioden Undtagelser Vintersejlads Udvidet sejladstid Beregning af erstatning Forhold i skadetilfælde Sikredes pligter i forbindelse med skade Kaskoskadens opgørelse, partiel skade Kaskoskadens opgørelse, totalskade Kaskoskadens opgørelse, fælles for partiel skade og totalskade Begrænsninger i erstatningsbeløbet Transportomkostninger Selvrisiko Ulykkesforsikring Omfang

3 22. Forsikringen dækker ikke, Forhold i skadetilfælde Dødsfaldserstatning Mén erstatning Tandskadeerstatning Maksimumerstatning Reduceret erstatning Indeksregulering Retshjælpsforsikring Omfang Fællesbetingelser Præmiebetaling Indeksregulering af præmien Forsikringens varighed og opsigelse Flytning og risikoforandring Ejerskifte, salg Dobbeltforsikring Fortrydelsesret Klageinstans

4 Forsikringsbetingelser Lystfartøjsforsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Forsikringsaftalen med Dansk Fartøjsforsikring udgøres af policen, policetillæg, klausuler og forsikringsbetingelserne. Det fremgår af policen hvilke dækninger der er tegnet, herunder kasko- og ansvarsforsikring, vintersejlads, trailer-, retshjælp- samt ulykkesforsikring, og redskabsforsikring. Dansk Fartøjsforsikring A/S er undergivet tilsyn af Finanstilsynet. 3

5 Generelle betingelser 1. Hvem er dækket Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver der med forsikringstagerens billigelse uden vederlag benytter fartøjet. 1.1 Sælges fartøjet, ophører forsikringen. Det påhviler forsikringstageren straks at underrette Dansk Fartøjsforsikring A/S om salget. 1.2 Ved salg er den nye ejer dækket af forsikringen i 14 dage efter ejerskiftet i det omfang han ikke selv har tegnet forsikring. 1.3 I tilfælde af forsikringens ophør tilbagebetales forudbetalt præmie for den tid, der ligger efter forsikringens ophør. 2. Geografisk område Forsikringen dækker under sejlads og henliggen indenfor et område begrænset af linjerne 61 grader nordlig bredde, 30 grader østlig længde, 52 grader nordlig bredde og 7 grader østlig længde. 2.1 Er fartøjet omfattet af et af Statens Skibstilsyn tildelt snævrere sejladsområde, dækker forsikringen kun i dette område. 3. Sejladstid og henliggen i vandet Forsikringen dækker for sejlads i tiden 1. april til 15. november (begge dage inkl.). Forsikringen dækker henliggen i vandet efter punkt 3.1 og I perioden 16. september til 15. november må fartøjet ikke henligge i vandet udenfor en af Dansk Fartøjsforsikrings godkendt havn og uden søkyndigt mandskab om bord. 3.2 Ved havn forstås et havnebassin med beskyttende læmoler, der året rundt yder forsvarlig beskyttelse mod vind og sø Såfremt De er i tvivl om, hvorvidt henliggestedet er klassificeret som havn i policemæssigt forstand, bør De rette forespørgsel til Dansk Fartøjsforsikring A/S. 4

6 3.3 Havneklassificeringen giver følgende dækning: A = Godkendt havn. Henliggen tilladt hele året. Ønskes vintersejlads medforsikret skal der tegnes en tilvalgsdækning for vintersejlads. Se forsikringsbetingelsernes punkt B = Delvis godkendt havn. Henliggen tilladt i perioden 1. april til 15. november. Forsikringen kan ikke tegnes til at dække udenfor perioden C= Ikke godkendt havn. Henliggen i perioden 1. april til 15. september. Forsikringen kan ikke tegnes til at dække udenfor perioden. 3.4 Henliggen på land er dækket hele året. 3.5 Fartøjets henliggen på trailer er dækket hele året. Den fysiske placering skal godkendes af Dansk Fartøjsforsikring A/S. 4. Forsikringen dækker ikke skade eller ansvar for skade, 4.1 der er opstået som følge af, at fartøjet har været anvendt til ulovligt formål, selvom forsikringstageren ikke har vidst dette, 4.2 der er sket, når fartøjet benyttes i erhvervsmæssigt øjemed, herunder udlejning, 4.3 der er forvoldt forsætligt eller under påvirkning af spiritus, narkotika eller andre euforiserende stoffer, herunder medicin, 4.4 der er en følge af, at fartøjet har været på slæb, medmindre slæbet var nødvendigt på grund af havari, eller fartøjet er uden brugbar motor på grund af havari, eller fartøjet er uden brugbar motor på grund af vindstille slæbes til nærmeste havn, 4.5 der er sket som følge af deltagelse i kapsejlads for motorbåde og joller med motor, dog tillades kapsejladser for sejlbåde arrangeret af en sejlklub og når kapsejladsen foregår efter Dansk Sejlunions reglement i danske farvande. I tilfælde af skade beregnes dobbelt selvrisiko. 4.6 der er sket som følge af deltagelse i motorbådsrace, 5

7 4.7 der er opstået ved krig, krigslignende forhold og neutralitetskrænkelser samt foranstaltninger til værn mod disse, borgerkrig oprør eller borgerlige uroligheder, 4.8 der er en følge af ekspropriation, beslaglæggelse, tilbageholdelse eller lignende foranstaltninger fra Danske eller fremmede, lovlige eller ikke lovlige myndigheders side, 4.9 der er opstået ved enhver form for udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter eller forårsaget af kemiske, biologiske, biokemiske eller elektromagnetiske våben eller opstået ved brug af computer, IT systemer herunder spredning af virus eller spam med det formål at forvolde skade der er en følge af terrorisme, hvorved forstås en handling herunder, men ikke begrænset til vold, trussel om voldsanvendelse foretaget af en eller flere personer, uanset om de handler på egen hånd eller i forbindelse med en eller flere organisationer og eller myndigheder, begået med politisk, religiøst, ideologisk eller etnisk formål eller begrundelse, herunder med den hensigt at påvirke en regering og eller sprede frygt i befolkningen eller dele af denne Såfremt bådfører ikke er i besiddelse af lovbefalet speedbådscertifikat når dette er påkrævet for at føre fartøjet Reglerne i fritidsbådsdirektivet ikke er overholdt Skade som følge af forurening. Betingelser for ansvarsforsikring 5. Ansvarsforsikringer dækker 5.1 Ansvarsforsikringen dækker det erstatningsansvar, som de sikrede udenfor kontraktforhold pådrager sig i forsikringstiden ved skadeforvoldende handlinger og undladelser i egenskab af ejer eller bruger af fartøjet. 5.2 Ansvarsforsikringen dækker hele året. 6. Ansvarsforsikringen dækker ikke Ansvarsforsikringen dækker ikke ansvar for skade 6.1 på sikrede personer, 6

8 6.2 på ting, der tilhører den sikrede, andre ombordværende eller ting, som disse personer har til lån, leje, opbevaring eller befordring eller som af anden grund befinder sig i deres varetægt, 6.3 på personer, der trækkes efter fartøjet på vandski, i faldskærm, baderinge eller andre ting under enhver tænkelig form, herunder også spilertræk, og disses ansvar overfor andre, 6.4 sket under transport pr. skib, auto, trailer eller tog, 6.5 Derudover dækker forsikringen ikke ansvar for formuetab, som ikke er en følge af én af forsikringen dækket person- eller tingskade. 7. Forsikringssum 7.1 Forsikringen dækker for hver forsikringsbegivenhed med indtil: kr. ved personskade kr. ved tingskade 7.2 Udover forsikringssummen dækkes omkostninger, der med Dansk Fartøjsforsikring A/S godkendelse pådrages ved erstatningsspørgsmålets afgørelse, samt renter af erstatningsbeløbet henhørende under forsikringen. Betingelser for Kaskoforsikring 8. Forsikrede genstande Forsikringen omfatter følgende genstande ved hændelsen nævnt i punkt 12 og 13: 8.1 Fartøjets skrog. 8.2 Fartøjets motor. 8.3 Skibsjolle, redningsflåde og gummibåd, såfremt disse hører til fartøjet. 8.4 Fartøjets inventar og sædvanlige udstyr. Hertil regnes mast, bom, rig, sejl, kaleche, cockpitpresenning, tovværk, ankre, og ankerkæder, pumper, lanterner, navigationsinstrumenter, redningsbælter og veste, ildslukker, kikkert, fastmonteret radio og telefon, varmeapparat, køleskab, kahytsudstyr og montering, samt andre genstande der kan sidestilles dermed. 7

9 8.5 Malerier, ægte tæpper, kunstgenstande, antikviteter og lignende betragtes ikke som inventar eller sædvanlig udstyr. 8.6 Personlige effekter tilhørende sikrede og eventuelle ombordværende i den aftalte sejladstid, dog ikke smykker, rede penge eller pengerepræsentativer. 8.7 Fiskeredskaber, fiske- og trollingudstyr er medforsikret op til maksimalt kr. Er der behov for yderligere dækning kan dette medforsikres. Se dog pkt Undtagne genstande Kaskoforsikringen omfatter ikke følgende genstande: 9.1 Anlæg for fartøjets opbevaring på land, vinterpresenning, vintertag, fast fortøjning, fortøjningsbøjer og ankre, stativer og bukke. 9.2 Jollevogn, trailer eller bådstativ medmindre den er noteret i policen. 9.3 Proviant, herunder drikkevarer og tobak, samt udredningsgenstande, f.eks. olie, benzin, petroleum og lignende. 10. Forsikringssum Fasttakseret police 10.1 Den forsikringssum, der står på policen er fastsat (fasttakseret police). Selskabet kan ikke påberåbe sig underforsikring. Forsikringssummen fastsættes på baggrund af en vurderingsattest. De enkelte beløb på vurderingsattesten udgør til sammen fartøjets forsikringssum. Dansk Fartøjsforsikring A/S kan dog, når omstændighedernes taler herfor, fastsætte en forsikringssum ved totalskade, som udgør maksimum for Dansk Fartøjsforsikring A/s erstatning ved totalskade. 11. Forsikringens omfang hele året. Kaskoforsikringen dækker skade som følge af: 11.1 Ild, når denne kan betegnes som ildsvåde Ved ildsvåde forstås en løssluppen, flammedannende ild, der ved egen kraft er i stand til at brede sig Skade der alene består i svidning eller smeltning dækkes ikke. 8

10 Skade på genstande, der med vilje udsættes for ild eller varme dækkes ikke Skade på motor, elektriske maskiner, ledninger, apparater og lignende foranlediget ved kortslutning eller overspænding, hvortil også henregnes induktion fra elektrisk uvejr, dækkes ikke, med mindre skaden har ildsvåde til følge eller er en følge af ildsvåde I fartøjer med motor og / eller pantry skal et ildslukningsapparat på minimum 2 kg være anbragt på et hensigtsmæssigt sted For fartøjer med indbygget benzinmotor med kapacitet over 100 hk skal der i motorrummet være anbragt et godkendt ildslukningsapparat, som automatisk virkende eller betjenes fra fartøjets manøvreplads Ved brug af varmluftblæser eller lignende med tilslutning til 220 volt eller mere skal ejer /bruger altid være om bord i fartøjet Eksplosion eller direkte lynnedslag Ved eksplosion er den eksploderede genstand ikke dækket. Skade på motor som følge af eksplosion i denne er ligeledes undtaget Tyveri af løst inventar, sædvanligt udstyr, personligt udstyr, personlige effekter og fiske- og trollingudstyr (se punkt 8.4, 8.6 og 8.7), er kun dækket ved indbrud eller voldeligt opbrud af lukket, aflåst rum Tyveri, opbevares fartøjet på trailer, skal fartøjet være forsvarligt fastlåst til denne og traileren skal være sikret, således at den ikke kan trækkes bort Påhængsmotoren skal efter endt brug opbevares i lukket aflåst rum, eller fastlåses til fartøjet med tilstrækkelig låseanordning Løst inventar, sædvanligt udstyr og påhængsmotor dækkes udenfor sejladstiden kun når den er hjemtaget og opbevaret i lukket, aflåst rum. Personlige effekter er kun dækket i sejladstiden Genstande der fjernes fra dele af fartøjet uden anvendelse af vold eller værktøj, erstattes ikke. 9

11 11.3 Andre hændelser Skade som følge af fartøjets væltning eller sammenstød med andet fartøj eller genstande under henstående på land Skade som følge af ulykkelig hændelse under fartøjets ophaling eller udsætning eller under mastens af- og påmontering Skade som følge af ulykkelig hændelse indtruffet under transport i Danmark Forsikringen dækker ikke skade, der skyldes utilstrækkelig afstivning og fastgøring af fartøjet til transportmiddel, ligesom det er en betingelse, at transportmidlet er tilstrækkelig kraftig konstrueret og egnet til transporten. 12. Yderligere omfang dækket i sejladsperioden 12.1 Skade som følge af fartøjets kæntring, stranding, grundstødning og kollision Skade som følge af fartøjets synken, dog ikke hvis årsagen hertil er langsomt indtrængende vand Anden skade på skroget, som skyldes en ulykkelig hændelse Skade på mast, bom og spilerstage, der knækker under sejlads, og følgerne heraf, forudsat riggen har været forsvarligt sat og vedligeholdt Skade på eller tab af påhængsmotor som følge af skade på skroget eller sprængning af motorens beslag, forudsat såvel den pågældende del af skroget som selve beslaget har været af en forsvarlig dimension og i forsvarlig stand Bjærgeløn. 13. Undtagelser 13.1 Ud over undtagelser og begrænsninger i de generelle betingelser dækker kaskoforsikringen ikke skade som følge af, 10

12 at fartøjet ikke var sødygtigt, forsvarligt lænset og behørigt udrustet og bemandet, 13.2 at de til fartøjet benyttede fortøjninger og ankergrejer ikke har været forsvarlige, og at fartøjet ikke har været tilstrækkeligt af fendret alt i overensstemmelse med godt sømandsskab Ved forsvarlig fortøjning forstås: Fartøjet betragtes som forsvarlig fortøjet når nedenstående retningslinjer i øvrigt overholdes. Fortøjningens dimensioner skal være mindst: 12 mm. for fartøjer indtil 500 kg. vægt. 14 mm. for fartøjer indtil 1500 kg. vægt 16 mm. for fartøjer indtil 3000 kg. vægt. 18 mm. for fartøjer indtil 4000 kg. vægt. 20 mm. for fartøjer indtil 6000 kg. Vægt 13.3 at åbne eller delvis åbne fartøjer har henligget uden, at cockpittet har været forsvarligt overdækket med presenning at fartøjet under henliggen, og oplægning, ikke har været under effektivt og regelmæssigt tilsyn. Dette tilsyn er skærpet før, under og efter varslet stormvejr og kraftigt nedbør at fartøjet under henståen på land ikke har været anbragt på fast grund og forsvarligt afstivet, 13.6 at fartøjet ligger på land på åben kyst og er blevet taget af søen eller beskadiget, fordi søen har kunnet nå det, 13.7 at skaden alene opstår i og er begrænset til mekaniske- eller elektroniske dele, 13.8 almindeligt brug, ridser, småskrammer, tilsmudsning, samt vejrligets påvirkning, herunder sejl og kaleche, der blæser i stykker, 13.9 slid, alder, rust, tæring, glasfiberpest (osmose), fyrskader, rotter, mus, orm, svamp eller andre årsager, som kan ligestilles hermed, materiale- konstruktions- eller fabrikationsfejl, samt skader omfattende garantiordning, overtrædelse af offentlige myndigheders sikkerhedsforskrifter, 11

13 13.12 isskader, hvorved forstås al skade forårsaget af is og frost, desuden erstattes ikke tidstab, rejseudgifter, hyre og kostpenge samt tab af anvendelse af fartøj. Vintersejlads 14. Udvidet sejladstid 14.1 Forsikringen dækker tillige sejlads i isfrit farvand i tiden 16. november til 31. marts. Fartøjet skal i denne periode henligge i én af Dansk Fartøjsforsikring A/S godkendt havn jf. punkt Bortset fra nævnte udvidelse gælder forsikringens øvrige betingelser uforandret. Forsikringen dækker således ikke skade, der er forårsaget ved is eller frost Der er skærpede krav til opsynspligt og fortøjninger i vinterperioden se endvidere punkt 13.2 og Beregning af erstatning 15. Forhold i skadetilfælde 15.1 Skade skal straks anmeldes til Dansk Fartøjsforsikring A/S om nødvendigt pr. telefon, eller fax Brand, tyveri eller hærværk skal desuden straks anmeldes til politiet. Kvittering for anmeldelse indsendes til Dansk Fartøjsforsikring A/S I tilfælde af tyveri er Dansk Fartøjsforsikring A/S berettiget til først at udbetale erstatning efter udløbet af 2 måneder efter skadeanmeldelsen Sikrede er forpligtet til at overtage alle genstande, der bliver genfundet indenfor en perioden på maksimalt 2 måneder fra modtagelse af skadeanmeldelsen Er der fra myndighedernes side, i forbindelse med en skade, indledt efterforskning og/eller rejst tiltale mod sikrede, er Dansk Fartøjsforsikring A/S berettiget til at afvente sagens udfald inden der tages stilling til erstatningen. 12

14 16. Sikredes pligter i forbindelse med skade Når skaden indtræffer, skal sikrede søge at begrænse dens omfang Ved ansvars skade må erstatningspligt og erstatningskravets størrelse ikke anerkendes uden Dansk Fartøjsforsikring A/S s samtykke Har sikrede afgivet svigagtige oplysninger om en skades omstændighed kan Dansk Fartøjsforsikring A/S afvise dækning helt eller delvist Sikrede er forpligtet til at indsende detaljeret og sandfærdig skadesanmeldelse som beskriver omstændighederne af skaden til Dansk Fartøjsforsikring A/S. Sikrede er endvidere på anmodning forpligtet til, at give Dansk Fartøjsforsikring A/S alle oplysninger som Dansk Fartøjsforsikring A/S vurderer er nødvendige for at afklare berettigelsen af kravet, og omfanget af erstatningspligten Såfremt sikrede undlader at overholde pligterne i pkt. 16.1, 16.2, 16.3 og 16.4 er Dansk Fartøjsforsikring A/S ikke ansvarlig i videre omfang end det ville have været hvis pligterne var overholdt. 17. Kaskoskadens opgørelse, partiel skade 17.1 Partiel skade bliver erstattet på basis af nødvendige reparationsudgifter eller genanskaffelsesudgifter jf. sumfastsættelsen jf. pkt det vil sige, at aldersfradrag ikke gøres gældende Dansk Fartøjsforsikring A/S har ret til at vælge reparatør og skal have mulighed for at besigtige skaden, før reparation påbegyndes Forøgede udgifter ved reparation foretaget udenfor normal arbejdstid samt eventuel forringelse af fartøjets handelsværdi samt skønhedsfejl som følge af reparation af skaden erstattes ikke For maling og lakering ydes kun erstatning i det omfang, berørt materiale kræver dette. Eventuelle nuanceforskelle i ny og gammel maling / lakering / gelcoat erstattes ikke Udgifter til midlertidig reparation erstattes kun, hvis der derved opnås besparelse for Dansk Fartøjsforsikring A/S ved en endelig reparation Dansk Fartøjsforsikring A/S har ret til at fremskaffe eller levere genstande, som er identiske med dem, der er beskadiget eller stjålet, hvis dette kan ske uden væsentlig ulempe for sikrede. 13

15 18. Kaskoskadens opgørelse, totalskade 18.1 erstatning beregnes som totalskade når, fartøjet er gået helt til grunde, fartøjet er forulykket, og det må antages, at det ikke for en rimelig omkostning kan bjærges, fartøjet er blevet således beskadiget, at det ikke er istandsættelse værd Erstatningen kan ikke overstige den samlede forsikringssum som er beregnet jf. punkt Mener Dansk Fartøjsforsikring A/S, at omkostningerne ved bjærgningsforanstaltninger plus omkostningerne ved at reparere fartøjets skader vil overstige forsikringssummen, jf. punkt 10, har Dansk Fartøjsforsikring A/S ret til at yde erstatning svarende til totalskade Efter at forsikringstageren har modtaget meddelelse om, at Dansk Fartøjsforsikring A/S vil benytte sig af denne ret, dækker forsikringen kun omkostninger ved og følger af bjærgningsforanstaltninger, som forsikringstageren allerede hæfter for på tidspunktet, hvor meddelelsen modtages Kaskoskadens opgørelse, fælles for partiel skade og totalskade Dansk Fartøjsforsikring A/S er berettiget til i enhver erstatning, at fratrække realiseringsværdien af det beskadiget baseret på konkrete tilbud. Sikrede kan ikke undgå dette fradrag ved at stille det beskadiget til rådighed for Dansk Fartøjsforsikring A/S. 19. Begrænsninger i erstatningsbeløbet 19.1 Erstatning for personlige effekter og udstyr nævnt under pkt. 8.7 kan ikke overstige 10 % af fartøjets forsikringssum, dog maksimalt kr. Denne dækning er subsidiær i forhold til anden tegnet forsikring eks. sikredes egen indboforsikring. 14

16 19.2 Transportomkostninger Normale omkostninger ved transport af det beskadigede til nærmeste reparatør betales af Dansk Fartøjsforsikring, såfremt transport på grund af beskadigelse er nødvendig. 20. Selvrisiko 20.1 Efter beregning af erstatningens størrelse fratrækkes et selvrisikobeløb, hvis størrelse fremgår af policen Ved erstatning for bjærgeløn samt ved ansvarserstatning beregnes ikke selvrisiko Der beregnes dobbelt selvrisiko når skade er sket i forbindelse med kapsejlads jf. punkt 4.5. Ulykkesforsikring 21. Omfang 21.1 For ulykkesforsikringen gælder ud over de generelle betingelser punkt 1 til 4, bortset fra punkt 1.2 og 4.4, følgende: Følger af ulykkestilfælde under sejlads, som rammer sikrede og eventuelle andre op til 6 personer, der befinder sig om bord i det på policen anførte lystfartøj, eller mens disse går om bord i eller i land fra fartøjet Følger af ulykkestilfælde, der indtræffer under sejlads med en til fartøjet hørende jolle eller gummibåd Ved ulykkestilfælde forstås en tilfældig af den forsikredes vilje uafhængig, pludselig, udefra kommende indvirkning på legemet med en påviselig beskadigelse af dette til følge Drukneulykkestilfælde betragtes som ulykkestilfælde, jf. dog punkt Forsikringen dækker ikke, 22.1 Følger af ulykkestilfælde, der overgår personer, som i erhvervsøjemed befinder sig om bord eller har fået overladt fartøjet til salg, reparation, eller transport. 15

17 22.2 Følger af ulykkestilfælde, hvis hovedårsag er en hos skadelidte bestående sygdom eller en tilfældig tilstødende sygdom Følger af ulykkestilfælde, der indtræffer på grund af, at fartøjet ikke er sødygtigt og behørigt bemandet og udrustet Følger af ulykkestilfælde, der er fremkaldt af den tilskadekomne, eller af en sikret ved fortsæt eller grov uagtsomhed. Dette gælder uanset tilskadekomnes, eller sikredes sindstilstand ved fremkaldelsen af ulykkestilfældet Følger af ulykkestilfælde, der indtræffer under dykning ved anvendelse af særlig dykker- eller frømandsudstyr Følger af ulykkestilfælde, der indtræffer under deltagelse i træk på vandski, faldskærm, baderinge, eller andre ting under enhver tænkelig form, herunder også spilertræk Følger af ulykkestilfælde, der skyldes deltagelse i slagsmål. 23. Forhold i skadetilfælde 23.1 Skade skal uden ophold anmeldes til Dansk Fartøjsforsikring A/S s hovedkontor. Har ulykkestilfældet medført døden, skal særlig meddelelse herom tilstilles Dansk Fartøjsforsikring A/S ved anmeldelse af ulykkestilfældet Dansk Fartøjsforsikrings A/S s erstatningspligt er betinget af, at skadelidte bliver behandlet af en læge. Skadelidte skal være under lægetilsyn, indtil raskmelding foreligger Dansk Fartøjsforsikring A/S anerkender behandling og attester udstedt af autoriseret kiropraktor på lige fod med lægebehandling og lægeattester Ved dødsulykker kan der forlanges obduktion. 24. Dødsfaldserstatning 24.1 Forsikringssummen er kr. Erstatningsberettiget er afdødes ægtefælde. 16

18 24.2 Hvis ægtefælde ikke efterlades, er afdødes umyndige børn og stedbørn erstatningsberettigede 24.3 Findes ingen sådanne efterladte, betales alene kr. i begravelseshjælp. Beløbet indeksreguleres ikke Hvis der til forsikrede også er blevet udbetalt erstatning for invaliditet som følge af samme ulykkestilfælde, som medfører dødsfaldet, fratrækkes dette beløb i dødsfalds-udbetalingen. 25. Mén erstatning 25.1 Forsikringssummen er kr. ved 100 % mén. Ved delvis mén betales en til mén graden svarende del af summen. Ansættelse af mén graden finder sted i overensstemmelse med den praksis, som anvendes af arbejdsskadestyrelsen Mén graden fastsættes, så snart de endelige følger kan bestemmes. Forsikringen giver ret til udbetaling af erstatning ved mén grad på mindst 10 %. 26. Tandskadeerstatning 26.1 I det omfang, skadelidte ikke har ret til godtgørelse fra anden side, dækkes udgifterne til tandbehandling. Erstatning kan dog højst andrage kr. pr. skadelidte person. 27. Maksimumerstatning 27.1 Den samlede erstatning for et ulykkestilfælde kan ikke overstige kr., når der er flere end 6 tilskadekomne ved ét ulykkestilfælde, samt kr. ved mén, når der er flere end 6 tilskadekomne ved ét ulykkestilfælde. Hvis denne bestemmelse kommer til anvendelse, vil der blive foretaget en pro rata fordeling af erstatningen blandt de erstatningsberettigede. 17

19 28. Reduceret erstatning 28.1 Forsikringssummen nedsættes med 50 %, hvis den skadelidte på ulykkestidspunktet er fyldt 70 år. Denne reduktion finder dog ikke sted for begravelseshjælp og ved tandskadeerstatning. 29. Indeksregulering 29.1 Ulykkesforsikringens forsikringssummer indeksreguleres efter samme regler, som anført i fællesbetingelsernes afsnit Ovennævnte forsikringssummer er udregnet pr. 1.januar Retshjælpsforsikring 30.Omfang 30.1 Retshjælpsforsikringen dækker, såfremt den er tilvalgt på policen, i tilknytning til forsikringen kaskoforsikring sikredes udgifter til sagsomkostninger ved private retstvister, der kan indbringes for domstole eller voldgiftsretter sikringen dækker ikke tvister i forbindelse med sikredes selvstændige virksomhed eller ansættelsesforhold Får du brug for forsikrings dækning bør du rette henvendelse til en advokat, da det er en betingelse for forsikringens dækning, at en advokat vil påtage sig sagen Dækningen er i overensstemmelse med Dansk Fartøjsforsikrings til enhver tid gældende forsikringsbetingelser for Retshjælpsforsikring. De fuldstændige vilkår kan rekvireres ved henvendelse til os eller ses på vores hjemmeside Forsikringssummen udgør kr. Selvrisiko udgør 10 % af skaden, dog minimum kr. 18

20 Fællesbetingelser 31. Præmiebetaling 31.1 Første præmie skal betales når forsikringen træder i kraft. Senere præmie skal betales på de forfalds- eller ændringsdatoer, som fremgår af policen. Sammen med præmien opkræves afgifter, gebyrer, policepenge og andre omkostninger Præmien opkræves via betalingsservice, FI-kort eller efter aftale på anden måde. Forsikringstageren betaler alle udgifter ved opkrævning og indbetaling af præmien. Opkrævningen fremsendes til den betalingsadresse, Dansk Fartøjsforsikring A/S har fået oplyst. Hvis betalingsadressen ændres skal, Dansk Fartøjsforsikring A/S straks have besked Hvis præmien ikke betales senest den rettidige indbetalingsdag, sender Dansk Fartøjsforsikring A/S en påmindelse med oplysning om, at forsikringen ophører, hvis præmien ikke betales senest 21 dage efter, at påmindelsen er afsendt Hvis der sendes en påmindelse, herunder meddelelse om eventuel udpantning, har Dansk Fartøjsforsikring A/S ret til at opkræve morarenter og andre omkostninger. Dansk Fartøjsforsikring A/S har endvidere ret til at beregne sig ekspeditionsgebyr. Gebyr for udskrivning af dokumenter og øvrige serviceydelser svarende til Dansk Fartøjsforsikring A/S omkostninger herved. Såfremt disse omkostninger stiger, er Dansk Fartøjsforsikring berettiget til at hæve renter og gebyrer, så de svarer til de faktiske omkostninger Kasko- og ansvarsforsikringen er bonusreguleret. Det vil sige, at der gives 5 % rabat pr. år for skadesfri sejlads i maksimalt 3 år. Rabatten optjenes efter først kommende hovedforfaldsdag (1. april) efter indtegning. Ved skade hvor skylden foreligger hos forsikringstager frafalder rabatten. Ny optjening af rabat for skadesfri sejlads påbegyndes umiddelbart efter, dog tidligst ved førstkommende hovedforfaldsdag efter skadesbehandlingens afslutning. Der gøres opmærksom på, at præmien indeksreguleres i henhold til punkt Indeksregulering af præmien 32.1 Præmien indeksreguleres en gang om året på forsikringens første forfaldsdag i kalenderåret Reguleringen sker i takt med ændringen i det timelønsindeks, som offentliggøres af Danmarks Statistik hvert efterår. Ophører udgivelsen af timelønsindekset eller ændres grundlaget for indeksets udregning, er Dansk Fartøjsforsikring A/S berettiget til at fortsætte reguleringen efter et lignende indeks fra Danmarks Statistik. 19

21 33. Forsikringens varighed og opsigelse 33.1 Forsikringen er tegnet for en periode på ét år og forlænges løbende for yderlig et år af gangen, med mindre den skriftligt opsiges af forsikringstageren eller Dansk Fartøjsforsikring A/S med mindst en måneds varsel til en forsikringsperiodes udløb Mod et gebyr på 64 kr. (2014 indeks) kan forsikringstageren vælge at opsige forsikringen med kun 30 dages varsel til udløb af en kalendermåned. Opsiges forsikringen indenfor det første forsikringsår, opkræves et supplerende gebyr på 640 kr. (2014 indeks) Både forsikringstageren og Dansk Fartøjsforsikring A/S er berettiget til at opsige forsikringen med 1 måneds varsel fra tidspunktet for anmeldelsen af en skade og indtil 1 måned efter afgørelse om erstatningens størrelse eller afvisning af skaden. 34. Flytning og risikoforandring 34.1 Sker der forandring i den i policen beskrevne risiko, herunder fartøjets udstyr, anvendelse eller udskiftning, skal der straks ske anmeldelse til Dansk Fartøjsforsikring A/S. 35. Ejerskifte, salg 35.1 Sælges fartøjet, ophører forsikringen. Det påhviler forsikringstageren straks at underrette Dansk Fartøjsforsikring om salget Ved salg af fartøjet er en ny ejer dækket af forsikringen i 14 dage efter ejerskiftet i det omfang, han ikke selv har tegnet forsikring I tilfælde af forsikringens ophør tilbagebetales forudbetalt præmie for den tid, der ligger efter forsikringens ophør. 36. Dobbeltforsikring 36.1 Er der tegnet forsikring mod samme eller en del af samme risiko i et andet selskab, og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold for denne forsikring, således at erstatningen altid betales forholdsmæssigt af selskaberne. 20

22 37. Fortrydelsesret 37.1 De kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34 i Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, De har indgået aftalen. De har efter forsikringsaftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og forsikringsydelsen. Fortrydelsesfristen løber ikke, før De har modtaget disse oplysninger på skrift. Hvis De f.eks. afgiver Deres bestilling mandag d. 1. og også har fået de nævnte oplysninger, har de frist til og med mandag d. 15. Har De først fået oplysningerne senere, f.eks. onsdag d. 3., har De frist til og med onsdag d. 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan de vente til den følgende hverdag. Ved fortrydelse, skal vi dog gøre dem opmærksom på, at for eventuelle dage hvor forsikringen har været i kraft, vil der blive opkrævet både præmie og statsafgift Sådan fortryder De: Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal De skriftligt underrette Dansk Fartøjsforsikring A/S, Havnegade 15, 9400 Nørresundby om, at De har fortrudt aftalen. 38. Klageinstans 38.1 Bliver de uenig med Dansk Fartøjsforsikring A/S vedrørende Deres lystfartøjsforsikring, og en ny fornyet henvendelse ikke har ført til et tilfredsstillende resultat, kan De klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf mellem kl Klagen til Ankenævnet skal indsendes på et særligt skema som blandt andet kan rekvireres ved Dansk Fartøjsforsikring A/S, Forbrugerrådet eller Ankenævnets sekretariat. Sammen med klageskemaet skal klageren indsende et gebyr Uenighed om afgørelse af mén graden (ulykkesforsikringen) truffet af Dansk Fartøjsforsikring A/S kan hver part forelægges for Arbejdsskadestyrelsen, hvis afgørelse er bindende for begge parter. Hvis det er forsikrede, der ønsker afgørelsen forelagt for Arbejdsskadestyrelsen, betaler forsikrede omkostningerne forbundet med forelæggelsen. Ændres afgørelsen til fordel for den forsikrede, betales omkostningerne af Dansk Fartøjsforsikring. Version

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Vilkår og betingelser for søfartøjer hos søspejderenheder hos DDS

Vilkår og betingelser for søfartøjer hos søspejderenheder hos DDS Vilkår og betingelser for søfartøjer hos søspejderenheder hos DDS Det Danske Spejderkorps reviderede 1. januar 2007 forsikringsvilkårene for søfartøjer hos søspejderenheder hos DDS. Før denne revidering

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Lystfartøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 9811

Lystfartøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 9811 Lystfartøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 9811 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

Forsikringsbetingelser Lystfartøjsforsikring

Forsikringsbetingelser Lystfartøjsforsikring Forsikringsbetingelser Lystfartøjsforsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Forsikringsaftalen med Dansk Fartøjsforsikring udgøres af policen,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

BÅDFORSIKRING

BÅDFORSIKRING BÅDFORSIKRING 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig og selskabet,

Læs mere

Lystfartøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 9811

Lystfartøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 9811 Lystfartøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 9811 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

Lystfartøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 9811

Lystfartøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 9811 Lystfartøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 9811 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Forsikringsbetingelser for lystfartøjer Sejlerforsikring KASKO-BRONCE tegnet for Danske Tursejlere

Forsikringsbetingelser for lystfartøjer Sejlerforsikring KASKO-BRONCE tegnet for Danske Tursejlere Forsikringsbetingelser for lystfartøjer Sejlerforsikring KASKO-BRONCE tegnet for Danske Tursejlere Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Nr. 2014-1 KASKODÆKNING:

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lystfartøjsforsikring

Forsikringsbetingelser for Lystfartøjsforsikring Forsikringsbetingelser for Lystfartøjsforsikring 01.07.2013 Indholdsfortegnelse for lystfartøjsforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvor dækker forsikringen? 1.3. Hvad dækker forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for lystfartøjer Sejlerforsikring KASKO-SØLV tegnet for Danske Tursejlere

Forsikringsbetingelser for lystfartøjer Sejlerforsikring KASKO-SØLV tegnet for Danske Tursejlere Forsikringsbetingelser for lystfartøjer Sejlerforsikring KASKO-SØLV tegnet for Danske Tursejlere Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Nr. 2014-1 KASKODÆKNING:

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER LYSTFARTØJ

FORSIKRINGSBETINGELSER LYSTFARTØJ FORSIKRINGSBETINGELSER LYSTFARTØJ Forsikringens omfang 1 Sikrede er 2 Geografisk fartsområde 3 Sejladstid og henliggen Kaskoforsikringen 4 Kaskoforsikringen omfatter 5 Kaskoforsikringen omfatter ikke 6

Læs mere

Betingelser. Lystfartøjsforsikring. Nr. LF 1406. Lystfartøjsforsikring

Betingelser. Lystfartøjsforsikring. Nr. LF 1406. Lystfartøjsforsikring Betingelser Lystfartøjsforsikring Lystfartøjsforsikring Nr LF 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor og hvornår dækker forsikringen? 3 13 Flytning og

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lystfartøjer

Forsikringsbetingelser for Lystfartøjer Forsikringsbetingelser for Lystfartøjer Delkaskoforsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Nr. 2014-1 100% coverholder for Lloyds of London 1 KASKODÆKNING:

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lystfartøjer

Forsikringsbetingelser for Lystfartøjer Forsikringsbetingelser for Lystfartøjer Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Nr. 2014-2 100% coverholder for Lloyd's of London. 1 KASKODÆKNING: Der indtegnes

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af kvittering (girokort), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring Forsikringsvilkår for Knallertforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Arbejdsredskabsforsikring 1. Kørselskaskodækning 2. Kaskodækning 3. Fællesbestemmelser 3.1. Hvem er

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

Forsikringsbetingelser for lystfartøjer Sejlerforsikring KASKO-GULD tegnet for Danske Tursejlere

Forsikringsbetingelser for lystfartøjer Sejlerforsikring KASKO-GULD tegnet for Danske Tursejlere Forsikringsbetingelser for lystfartøjer Sejlerforsikring KASKO-GULD tegnet for Danske Tursejlere Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Nr. 2014-1 KASKODÆKNING:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Bådforsikring. Version 2158002

Bådforsikring. Version 2158002 Bådforsikring Version 2158002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Et par ord til indledning Side 4 Fællesbetingelser Afsnit 1-15 Side 8 Kaskoforsikring Afsnit 16-21 Side 10 Ansvarsforsikring

Læs mere

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket?

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket? Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For dødsfaldsdækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte fællesbetingelser for

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt - alt det med småt Her har du mulighed for at læse om hvilke forsikringer du kan vælge samt regler om oplysningspligt og fortrydelsesret m.v. FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt Her har du mulighed

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr For forsikringen gælder reglerne i lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. 1 Forsikringens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign.

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser Kaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police) For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Knallertforsikring.

Læs mere

Lystbådforsikring - sejlbåde. Ansvarsdækning for sejlbåde. Generelt. Hvad omfatter ansvarsdækningen? Forsikringssummer

Lystbådforsikring - sejlbåde. Ansvarsdækning for sejlbåde. Generelt. Hvad omfatter ansvarsdækningen? Forsikringssummer Ansvarsdækning for sejlbåde Generelt For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Trekroners sejlbådsforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen? 1. Erstatningsansvar

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 SELVRISIKOFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1 FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE Forsikringsbetingelser nr. FPA1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Codan Knallertforsikring.

Læs mere

Knallert- forsikring

Knallert- forsikring Knallert- forsikring Betingelser nr. OK 12-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009 Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr. 646-10 gældende fra 1. oktober 2009 Fortrydelsesret Fortrydelsesretten gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde

Læs mere

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lystfartøjer

Forsikringsbetingelser for Lystfartøjer Forsikringsbetingelser for Lystfartøjer Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Nr. 2015-2 Søassurancen Danmark A/S er 100% coverholder for Lloyd's of London.

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 200106 Forsikringsbetingelser for Autoulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for autoulykkesforsikring

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 -MAYDAY SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Det Faglige Hus Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Sektion A Generelle betingelser 1. Forsikringens omfang Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

DANSK GLASFORSIKRING A/S

DANSK GLASFORSIKRING A/S Drivhusforsikring 2015 Vær godt dækket ind PAVILLON DANMARK i samarbejde med DANSK GLASFORSIKRING A/S 1 Dette får du En forsikring som giver dig tryghed Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det

Læs mere