Topdanmarks delårsrapport for 1. kvartal 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Topdanmarks delårsrapport for 1. kvartal 2008"

Transkript

1 19. maj 2008 Meddelelse nr. 10/2008 Hovedelementerne i kvartalsrapporten er: Resultatet efter skat blev et underskud på 234 mio. kr. mod et overskud på 379 mio. kr. i 1. kvartal sidste år. I forhold til resultatprognosen for 2008 var det forsikringstekniske resultat lidt bedre end forudsat, mens resultatet af livsforsikring samt investeringsafkastet var væsentligt dårligere end forudsat. Resultatprognosen for hele 2008 på mio. kr. opretholdes. Kurstab på værdipapirer, herunder aktier og CDO's, berører ikke pengestrømmene fra driften. Det forsikringstekniske resultat i skadeforsikring steg med 8,5 pct. til 369 mio. kr. Præmiefremgangen i skadeforsikring blev 1,1 pct., hvilket var noget under det forventede niveau. Derimod lå præmiefremgangen i livsforsikring på 20,3 pct., hvilket var væsentligt højere end forudsat. Omkostningsprocenten lå uændret på 14,7 i forhold til 1. kvartal Kvartalets combined ratio blev forbedret fra 86,9 til 86,2. Eksklusive afløbsgevinster blev combined ratio forbedret fra 88,5 til 88,3. Delårsrapporten anbefales læst i sammenhæng med der indeholder uddybende og supplerende oplysninger. På Præsentationer præsenterer adm. direktør Poul Almlund i en webcast finansielle highlights og kommenterer forventningerne til fremtiden. Med udgangspunkt i delårsrapporten og webcast'en afholdes telefonkonference i dag kl. 15:30 (CET), hvor der er mulighed for at stille spørgsmål til adm. direktør Poul Almlund og koncerndirektør Christian Sagild. Telefonkonferencen foregår på engelsk. Deltag i telefonkonferencen ved at ringe til: UK dial-in-nummer: +44 (0) US dial-in-nummer: minutter før konferencens start og bed om at blive tilsluttet Topdanmarks telefonkonference, eller lyt til direkte transmission af telefonkonferencen. Eventuelle henvendelser: Poul Almlund, Adm. direktør Direkte telefon: Christian Sagild, Koncerndirektør Direkte telefon: Steffen Heegaard, Kommunikations- og IR-direktør Direkte telefon: , Mobil: På baggrund af det gode skadeforløb i den forløbne del af 2008 forventes combined ratio for hele 2008 at blive forbedret fra knap 89 til lige over 88. Tilbagekøbsprogrammet for 2008 ventes uændret at ligge på mio. kr. svarende til en "buyback yield" på 8,9 pct. side 1 af 21

2 Indhold 1 Hovedelementer 3 Hoved- og nøgletal 4 Resultat for 1. kvartal 4 Skadeforsikring 6 Livsforsikring 7 Investeringsaktiviteter 9 Skat 9 Forventninger til fremtiden 10 Tilbagekøb af Topdanmark-aktier 10 Finanskalender 10 Anvendt regnskabspraksis 11 Resultatopgørelse koncernen 13 Aktiver koncernen 14 Passiver koncernen 15 Pengestrømsopgørelse koncernen 16 Egenkapitalopgørelse koncernen 17 Segmentoplysninger koncernen 18 Noter koncernen 19 Resultatopgørelse og balance moderselskabet 20 Disclaimer 21 Ledelsespåtegning Topdanmark A/S Borupvang Ballerup Telefon Telefax CVR-nr Internet: side 2 af 21

3 Hoved- og nøgletal Året 1. kvartal 1. kvartal Mio. kr Præmieindtægter: Skadeforsikring Livsforsikring Resultater: Skadeforsikring Livsforsikring Moderselskab m.v Resultat før skat Skat Resultat Egenkapital moderselskabet primo Resultat Tilbagekøb af egne aktier Aktiebaseret aflønning Andre egenkapitalbevægelser Egenkapital moderselskabet ultimo Udskudt skat af sikkerhedsfonde Egenkapital koncernen ultimo Ansvarlig kapital, moderselskabet Aktiver i alt, moderselskabet Aktiver i alt, koncernen Hensættelser til forsikringsog investeringskontrakter: Skadeforsikring Livsforsikring Finansielle nøgletal (moderselskabet) Resultat efter skat i pct. af egenkapitalen 31,2 8,5-6,8 Resultat efter skat pr. aktie (kr.) 75,0 21,5-14,9 Resultat efter skat pr. aktie udvandet (kr.) 73,3 20,9-14,6 Indre værdi pr. aktie (kr.) 232,3 243,5 205,7 Tilbagekøb af egne aktier pr. aktie (kr.) 116,8 30,5 19,3 Børskurs ultimo Gennemsnitligt antal aktier (1.000) Gennemsnitligt antal aktier udvandet (1.000) Antal aktier ultimo (1.000) Nøgletal skadeforsikring Bruttoerstatningsprocent 65,9 67,2 67,8 Nettogenforsikringsprocent 3,9 5,0 3,7 Skadeforløb 69,8 72,2 71,5 Bruttoomkostningsprocent 14,5 14,7 14,7 Combined ratio 84,3 86,9 86,2 Operating ratio 82,7 85,0 83,9 side 3 af 21

4 Resultat for 1. kvartal 2008 Topdanmarks resultat efter skat for 1. kvartal 2008 blev -234 mio. kr. For samme periode sidste år var resultatet 379 mio. kr. I forhold til resultatprognosen for hele 2008 var det forsikringstekniske resultat i skadeforsikring lidt bedre end forudsat. Omvendt var resultatet af livsforsikring og investeringsafkastet væsentligt dårligere end forudsat. Samlet opretholdes resultatprognosen for 2008 på mio. kr. efter skat. Resultatet før skat faldt fra 517 mio. kr. i 1. kvartal 2007 til -226 mio. kr. i 1. kvartal I forhold til samme periode sidste år var resultatet for 1. kvartal 2008 påvirket af en fremgang i det forsikringstekniske resultat på 29 mio. kr., mens resultatet af livsforsikring faldt med 83 mio. kr. og investeringsafkastet med 689 mio. kr. Tilbagegangen i resultatet af livsforsikring skyldes dels et lavere investeringsafkast på 32 mio. kr., og dels at investeringsafkastet ikke var højt nok til at indtægtsføre risikotillægget. Risikotillægget på 25 mio. kr. er ikke tabt, men vil blive indtægtsført i en kommende periode, når investeringsafkastet er tilstrækkeligt højt. Det lavere investeringsafkast er fordelt med 265 mio. kr. på aktier og 193 mio. kr. på grund af urealiserede nedskrivninger på beholdningen af strukturerede investeringsprodukter (CDO s). De resterende 231 mio. kr. skyldes hovedsagelig en generel udvidelse af kreditspændene på alle typer fordringer med realkrediteller krediteksponering. Det regnskabsmæssige underskud på 226 mio. kr. før skat i 1. kvartal 2008 var påvirket af urealiserede tab på værdipapirer, herunder aktier og CDO's. Topdanmark har ikke til hensigt at reducere aktieeksponeringen, ligesom porteføljen af CDO's påtænkes beholdt til udløb. Kurstab på værdipapirer, herunder aktier og CDO's, berører ikke pengestrømmene fra driften. Skadeforsikring Resultatet af skadeforsikring faldt fra 484 mio. kr. i 1. kvartal 2007 til -165 mio. kr. Resultatudviklingen er hovedsageligt sammensat af en fremgang i det forsikringstekniske resultat på 29 mio. kr. svarende til 8,5 pct. og et fald i investeringsafkastet på 678 mio. kr. Præmieindtægten steg med 1,1 pct. til mio. kr. Præmiefremgangen var i 1. kvartal påvirket af, at Topdanmark har styrket konkurrencekraften ved at gennemføre prisnedsættelser i 2007 og Prisnedsættelserne er på 540 mio. kr., når de er fuldt gennemført. Heraf har 45 mio. kr. effekt i 1. kvartal 2008 svarende til, at præmiefremgangen blev negativt påvirket med 2,0 procentpoint. Hertil kommer, at den forbedrede konkurrenceevne først gradvist får positiv præmiemæssig effekt. I årsrapporten blev der ventet en præmiefremgang for 2008 på niveau med eller lige over markedsvæksten på 2-3 pct. Denne vækstforventning reduceres nu til en præmiefremgang på omkring 1 pct. Den reducerede vækstforventning skyldes for det første, at Topdanmark har foretaget yderligere konkurrenceforbedrende tiltag inden for motor-, arbejdsskade-, husog indboforsikring svarende til 140 mio. kr., når de er slået fuldt igennem. Heraf vil de 45 mio. kr. få effekt i 2008 svarende til en påvirkning af præmieindtægten på 0,5 procentpoint. For det andet har det taget længere tid end ventet, før de konkurrenceforbedrende tiltag er slået igennem i præmieindtægten. Imidlertid ser bytteforholdet over for de øvrige forsikringsselskaber, som især på privatområdet har været et problem, nu ud til at være forbedret. For det tredje har øget konkurrence givet anledning til en lavere præmiefremgang på industriområdet end oprindeligt forudsat. Endelig vil præmiefremgangen blive påvirket af, at salgskorpset på erhvervsområdet i højere grad sælger pensionsforsikringer end skadeforsikringer. Erstatningsprocenten steg fra 67,2 i 1. kvartal 2007 til 67,8 i 1. kvartal Erstatningsprocenten er i forhold til 1. kvartal 2007 negativt påvirket af prisnedsættelserne svarende til omkring 1 procentpoint. Topdanmark har fået refunderet mere fra genforsikringsselskaberne i 1. kvartal 2008 end i samme periode sidste år. Samlet faldt genforsikringsprocenten således fra 5,0 til 3,7. Skadeforløbet, der viser udgifterne til erstatninger og resultatet af genforsikring set i forhold til præmieindtægten, faldt fra 72,2 til 71,5. side 4 af 21

5 Omkostningsprocenten lå uændret på 14,7. Den var ligesom i 2007 belastet af, at omkostningerne til Topdanmarks aktieoptionsprogram udgiftsførtes fuldt ud i 1. kvartal. Det påvirkede omkostningsprocenten med 0,5 procentpoint mod 0,7 procentpoint i 1. kvartal De samlede udgifter til skader, genforsikring samt salg og administration set i forhold til præmieindtægten (combined ratio) faldt fra 86,9 i 1. kvartal 2007 til 86,2 i 1. kvartal Dette er noget bedre end forudsat i resultatprognosen for hele 2008 i årsrapporten for Korrigeret for afløbsgevinster blev combined ratio forbedret fra 88,5 i 1. kvartal 2007 til 88,3 i 1. kvartal Hovedtal - Skadeforsikring Året 1. kvartal 1. kvartal Mio. kr Præmieindtægter Forsikringsteknisk rente Erstatninger Resultat af afgiven forretning Omkostninger Teknisk resultat Investeringsafkast Andre poster Resultat af skadeforsikring Afløbsresultat f.e.r Bruttoerstatningsprocent 65,9 67,2 67,8 Nettogenforsikringsprocent 3,9 5,0 3,7 Skadeforløb 69,8 72,2 71,5 Bruttoomkostningsprocent 14,5 14,7 14,7 Combined ratio 84,3 86,9 86,2 Operating ratio 82,7 85,0 83,9 Segmentrapportering for 1. kvartal 2008 Privat Privat består af forsikringer til private husstande solgt gennem Topdanmarks egne salgskanaler og distributionspartnere. Præmieindtægten faldt i 1. kvartal med 1,7 pct. til mio. kr. Årsagen er primært, at effekten af den nye kilometertarif er slået fuldt igennem, og at ansvarspræmien på bilforsikringer er nedsat, mens der har været vækst i det øvrige privatsegment herunder syge- og ulykkesforsikringer samt rejse- og husforsikringer. Skadeforløbet faldt i første kvartal fra 70,2 pct. til 68,3 pct. primært på grund af større afløbsgevinster på 37 mio. kr. svarende til 3,2 pct. mod 0,6 pct. i samme periode sidste år. Combined ratio for Privat var 83,6 mod 85,5 i samme periode af Privat Året 1. kvartal 1. kvartal Mio.kr Bruttopræmieindtægter Forsikringsteknisk rente Erstatninger Resultat af afgiven forretning Omkostninger Teknisk resultat Afløbsresultat f.e.r Bruttoerstatningsprocent 67,5 68,7 67,1 Nettogenforsikringsprocent 0,7 1,5 1,2 Skadeforløb 68,2 70,2 68,3 Bruttoomkostningsprocent 15,5 15,3 15,3 Combined ratio 83,7 85,5 83,6 Operating ratio 82,1 84,0 81,8 Erhverv Erhverv består af forsikringer til erhvervs- og landbrugsvirksomheder med under 50 ansatte, solgt gennem Topdanmarks salgsorganisation og samarbejdspartnere. side 5 af 21

6 Præmieindtægten steg med 5,1 pct. til 886 mio. kr. Præmieindtægten er påvirket af stigning i arbejdsskadepræmien pr. 1. juli 2007 på 14 pct. på grund af ny lovgivning og en nedsættelse på 5 pct. pr. 1. januar Præmien er endvidere påvirket positivt af tilgang af en stor kunde i Industriens Arbejdsskadeforsikring. Skadeforløbet faldt i 1. kvartal fra 74,6 pct. til 72,9 pct. Årsagen er et generelt godt skadeforløb uden væsentlige storskader i erhvervssektoren, hvorimod der i landbrugssektoren har været flere storskader end normalt i 1. kvartal. Combined ratio for Erhverv er faldet fra 88,8 pct. til 87,3 pct. Erhverv Året 1. kvartal 1. kvartal Mio.kr Bruttopræmieindtægter Forsikringsteknisk rente Erstatninger Resultat af afgiven forretning Omkostninger Teknisk resultat Afløbsresultat f.e.r Bruttoerstatningsprocent 66,0 70,8 69,3 Nettogenforsikringsprocent 3,8 3,8 3,6 Skadeforløb 69,8 74,6 72,9 Bruttoomkostningsprocent 13,7 14,2 14,4 Combined ratio 83,5 88,8 87,3 Operating ratio 81,7 86,3 84,5 Industri Industri består af forsikringer til dansk baserede virksomheder med over 50 ansatte samt captive-forretning. Præmieindtægten steg med 1,5 pct. til 211 mio. kr. Den lave vækst skal ses i lyset af en skærpet konkurrence på markedet for industriforsikringer. Topdanmark har fokus på lønsomhed såvel på kundeniveau som produktniveau og har derfor en restriktiv prispolitik for industrivirksomheder. Skadeforløbet har været begunstiget af meget få storskader og ligger lidt bedre end samme periode sidste år, når der ses bort fra afløbsgevinster. Afløbsgevinsterne ligger på 4 mio. kr. svarende til 1,9 pct. mod 11,1 pct. i samme periode sidste år. Combined ratio steg fra 88,8 til 96,3 på grund af højere afløbsgevinster i Industri Året 1. kvartal 1. kvartal Mio.kr Bruttopræmieindtægter Forsikringsteknisk rente Erstatninger Resultat af afgiven forretning Omkostninger Teknisk resultat Afløbsresultat f.e.r Bruttoerstatningsprocent 58,1 45,4 66,2 Nettogenforsikringsprocent 21,0 29,2 17,3 Skadeforløb 79,1 74,6 83,5 Bruttoomkostningsprocent 13,2 14,2 12,8 Combined ratio 92,3 88,8 96,3 Operating ratio 91,0 87,2 94,0 Livsforsikring Resultatet af livsforsikring blev et underskud på 38 mio. kr. for 1. kvartal 2008 mod et overskud på 45 mio. kr. for samme periode sidste år. Resultatet af livsforsikringsaktiviteterne består af summen af overskuddene fra Liv I og Liv V med fradrag af finansieringsomkostninger. Disse overskud er beregnet efter livsforsikringsselskabernes overskudsprincip, jf. Forret.grundlag Livsforsikring Overskudsprincip. Resultat - Livsforsikring 1. kvartal 1. kvt. 1. kvt Mio. kr. Liv I Liv V Koncern Liv I Liv V Koncern Investeringsafkast Risikotillæg Overført til skyggekonto Resultat i Topdanmark Link Finansiering Liv Holding -3-3 Beregnet godtgørelse m.m. 5-1 Resultat af livsforsikring Skyggekonto ultimo side 6 af 21

7 Kunderne er primært opdelt i to selskaber, Liv I og Liv V. Forsikringer tegnet siden 1. juli 1994 med ydelsesgarantier på 2,5 og 1,5 pct. er placeret i Liv I, der samtidig er det selskab, hvor nye kunder indtegnes. Ordninger fra før 1. juli 1994, som indeholder ydelser baseret på en 4,5 pct. opgørelsesrente, er placeret i Liv V. Afkastet af kundemidler før PAL har i 1. kvartal 2008 været -4,1 pct. i Liv I og -2,0 pct. i Liv V. Efter pensionsafkastskat og ændring i hensættelse til styrkelse af indgåede garantier blev nettoafkastet -3,5 pct. i Liv I og -2,0 pct. i Liv V. Egenkapitalens investeringsafkast har i 1. kvartal 2008 været -1,7 pct. i Liv I og -1,4 pct. i Liv V. Investeringsafkastet indeholder ikke afkast af aktier og instrumenter til afdækning af garantiforpligtelser. For såvel Liv I som Liv V er der for 1. kvartal 2008 ikke realiseret et tilstrækkeligt positivt resultat til at oppebære fuldt risikotillæg. Der er derfor overført 25 mio. kr. til skyggekontoen. Skyggekontoen vil blive indtægtsført på et senere tidspunkt, hvor det realiserede resultat er tilstrækkeligt højt. Skyggekontoen udgør ved udgangen af 1. kvartal 2008 henholdsvis 12 mio. kr. og 65 mio. kr. i Liv I og Liv V. Det kollektive bonuspotentiale i Liv I er i 1. kvartal 2008 reduceret med 651 mio. kr. og udgjorde 295 mio. kr. pr. 31. marts 2008 svarende til en bonusgrad på 2,2 pct., mens det kollektive bonuspotentiale i Liv V blev reduceret med 292 mio. kr. til 496 mio. kr. svarende til en bonusgrad på 6,2 pct. på 97,2 pct. Markedsrenterelaterede produkter stod i 1. kvartal 2008 for 37,4 pct. af nytegningen af livsforsikringsprodukter. Ud over den regnskabsmæssige præmieindtægt er der 55 mio. kr. præmieindtægter på investeringskontrakter, som går direkte på balancen fordelt med 19 mio. kr. som løbende præmier og 36 mio. kr. som indskud. De samlede præmieindtægter på investeringskontrakter udviser en stigning på 149,7 pct. i forhold til samme periode For hele 2008 forventes en vækst i løbende præmier på omkring 10 pct. og i de samlede bruttopræmier (inklusive engangsindskud) på 5-10 pct. Investeringsaktiviteter Investeringsafkastet i Topdanmark koncernen eksklusive Topdanmark Livsforsikring koncernen var negativt med 370 mio. kr. i 1. kvartal 2008 inklusive kursregulering af hensættelser og indtægter fra associerede virksomheder, men før overførsel til forsikringsteknisk resultat. I 1. kvartal 2007 var det tilsvarende investeringsafkast positivt med 291 mio. kr. Afkastet i 1. kvartal 2008 var væsentligt mindre end forudsat, hvilket især skyldes svage aktiemarkeder og fald i markedsværdien af CDO s. Men også andre aktivkategorier blev ramt af den generelle flugt fra stort set enhver form for risiko. Afkastet i 1. kvartal 2008 af de væsentligste aktivkategorier fremgår af nedenstående tabel. Bruttopræmierne udgjorde mio. kr. i 1. kvartal 2008 mod 992 mio. kr. i samme periode 2007, hvilket svarer til en stigning på 20,3 pct. Topdanmark fokuserer på præmiefremgang på løbende præmier. Det er præmier, der indbetales år efter år typisk i forbindelse med firmaaftaler, hvor firmaet løbende indbetaler på medarbejdernes pensionsordninger. De løbende præmier udgjorde 806 mio. kr. i 1. kvartal 2008 mod 733 mio. kr. i samme periode i 2007 svarende til en stigning på 9,9 pct. Engangsindskud udgjorde 387 mio. kr. i 1. kvartal 2008 mod 259 mio. kr. i samme periode i 2007 svarende til en stigning på 49,6 pct. Præmieindtægterne på markedsrenteprodukterne udgjorde 221 mio. kr. for 1. kvartal 2008 mod 112 mio. kr. i samme periode året før svarende til en stigning Beholdning Afkast Afkast i mia. kr. mio. kr. procent Danske aktier 0, ,5 Udenlandske aktier 0, ,6 Stats- og realkreditobligationer 9,1 77 0,8 Kreditobligationer 1, ,8 CDO's 1, ,7 Ejendomme 0,9 9 1,0 Andet 1, ,0 I alt 15, ,5 Eksponering i udenlandske aktier er tilpasset ved hjælp af afledte finansielle instrumenter. Ved beregning af afkastprocenter sættes afkastet af finansielle instrumenter i forhold til størrelsen af eksponeringen i det underliggende aktiv. Investeringsafkastet på -379 mio. kr. afviger fra det i teksten nævnte investeringsafkast på -370 mio. kr., idet der i tabellen ses bort fra syge- og ulykkesforsikring (hvor afkastet indgår i nøgletallene for livsforsikring) og indtjeningen i Topdanmark Kapitalforvaltning. Afkast af stats- og realkreditobligationer inkluderer kursregulering af erstatningshensættelser. side 7 af 21

8 Markedsværdien af rentebærende fordringer tilhørende koncernen eksklusive livsforsikring udgjorde mio. kr. ultimo 1. kvartal 2008 svarende til 83,8 pct. af de samlede investeringsaktiver. Koncernen har ingen væsentlig koncentration af kreditrisici på investeringssiden, når der ses bort fra investeringerne i danske realkreditobligationer, der anses for særligt sikre aktiver i henhold til lov om finansiel virksomhed. Rammen for rentefølsomhed - opgjort som en ændring i kursværdien ved en renteændring på 1 procentpoint - er fastsat til 100 mio. kr. efter skat og efter indregning af rentefølsomheden på diskonterede hensættelser. Ultimo 1. kvartal 2008 udgjorde den faktiske rentefølsomhed 58 mio. kr. CDO's med en rating lavere end AA eller uden rating (i alt 479 mio. kr.) indgår i obligationsbeholdningen, men underkastes en supplerende regulering efter value-at-risk metoden. Rammen for tab, der med en sandsynlighed på 99 pct. ikke vil blive overskredet, er fastsat til 150 mio. kr. p.a. efter skat beregnet ud fra historiske overgangssandsynligheder for ratings. Ved kvartalets udgang udgjorde denne risiko 56 mio. kr. Value-at-risk metoden er baseret på den historiske sammenhæng mellem værdi og ratings. Risikoen for værdiændringer, der alene skyldes midlertidige uligevægte mellem efterspørgsel og udbud, indgår derfor ikke i reguleringen efter denne metode. De samlede porteføljestørrelser begrænses derfor tillige ud fra en vurdering af risikoen ved investering i produkter, der er underkastet ustabile efterspørgselsforhold. Rammen for valutarisiko opgjort efter value-at-risk metoden som størrelsen af det tab, der med en sandsynlighed på 97,5 pct. ikke vil blive overskredet, er fastsat til 60 mio. kr. p.a. efter skat. Ved udgangen af kvartalet udgjorde valutarisikoen 6,4 mio. kr. p.a. efter skat. Ultimo kvartalet udgjorde værdien af associerede virksomheder 39 mio. kr. af de samlede investeringer i aktier på mio. kr. Aktieeksponeringen udgjorde mio. kr., når der ses bort fra associerede virksomheder, og når påvirkningen fra afledte finansielle instrumenter indregnes. fra investorer, der ikke længere kunne skaffe finansiering. Med undtagelse af CDO's, der har investeret i subprime, er misligholdelsesfrekvensen på de underliggende aktiver fortsat særdeles lav, og det cash flow, Topdanmark modtager fra CDO's, er derfor højere end forventet ved erhvervelsen af disse. Ingen af Topdanmarks CDO s uden eksponering til subprime har misligholdt betalinger eller fået reduceret ratingen. Den samlede nettonedskrivning på CDO s udgjorde 193 mio. kr. i 1. kvartal 2008 for koncernen eksklusive livsforsikring. Beløbet er udgiftsført direkte over resultatopgørelsen. Heraf er CDO-investeringer med subprime-eksponering nedskrevet med 17 mio. kr. Aktionærernes andel af eksponeringen til CDO's i livsforsikring udgør ca. 12 pct. Inklusive aktionærernes andel af afkastet i livsforsikring udgjorde nettonedskrivningen på CDO's 246 mio. kr. Heraf udgjorde nedskrivningen på CDO's med subprime-eksponering 25 mio. kr. Topdanmark har nedskrevet alle CDO-investeringer, der både har eksponering til subprime og en rating lavere end AAA, til nul. Efter de seneste nedskrivninger udgør den bogførte værdi af CDO-investeringer med subprime-eksponering i koncernen eksklusive livsforsikring 26 mio. kr. Inklusive CDO-investeringerne i livsforsikring udgør aktionærernes andel af CDO-investeringer med subprime-eksponering 30 mio. kr. Nedenstående oversigt viser koncernens CDO-afkast pr. 31. marts samt beholdningernes markedsværdi pr. samme dato. Det fremgår, at det samlede investeringsafkast for CDO-investeringerne i koncernen eksklusive livsforsikring udgjorde -157 mio. kr. i 1. kvartal Inklusive aktionærernes andel af afkastet i livsforsikring blev investeringsafkastet for CDO-investeringerne -201 mio. kr. CDO s med subprime er ikke længere specificeret for sig, idet den resterende investering er af beskeden værdi. CDO's 1. kvartal 2008 bød på en voldsom uligevægt mellem udbud og efterspørgsel for stort set alle kreditrelaterede produkter. Kreditspændene steg til højder, der synes helt ude af proportion med den underliggende risiko, en ubalance, der blev forstærket af tvangssalg side 8 af 21

9 CDO s - Afkast og beholdninger 1. kvartal 2008 Koncern excl. liv Liv Afkast 1. kvartal 2008 AAA og AA Lavere end AA Afkast i alt Renter Kursreguleringer Afkast i alt Bogført værdi 31. marts 2008 AAA og AA Lavere end AA Bogført værdi i alt En specifikation af CDO s opdelt på ratings fremgår af Forret.grundlag Investeringsforhold CDO-portefølje. Skat Der har været store aktiekurstab i kvartalet. Aktiekurstab er ikke fradragsberettigede, og der skal derfor betales skat på trods af det negative resultat. Periodens skat udgør en omkostning på 8 mio. kr. For hele 2008 forventes en effektiv skatteprocent på omkring 28 pct. Forventninger til fremtiden I årsrapporten for 2007 lå resultatprognosen for hele 2008 på mio. kr. efter skat. Resultatprognosen var baseret på følgende forudsætninger: en belastning af skadeniveauet på 2,6 procentpoint som følge af vejrrelaterede skader og uforudsete begivenheder et afløbsresultat på 0 kr. et investeringsafkast omkring 440 mio. kr. lavere end normaliseret uændrede valutakurser, et aktieafkast på 7,0 pct. p.a. i forhold til niveauet 6. marts 2008 og et afkast af rentebærende investeringer på 5,2 pct. (den risikofri rente med et risikotillæg på 0,75 procentpoint) Som omtalt indledningsvis blev det forsikringstekniske resultat af skadeforsikring lidt bedre end forudsat i resultatprognosen, mens resultatet af livsforsikring og investeringsafkastet blev noget dårligere end forudsat. På baggrund af skadeforløbet i den forløbne del af 2008 forventes combined ratio for hele 2008 at blive forbedret fra knap 89 til lige over 88. Det svarer til en resultatforbedring for 2008 på 33 mio. kr. efter skat. Heri indgår, som normalt i resultatprognosen efter 1. kvartal, forudsætningsvis 75 pct. af en normaliseret årlig stormudgift svarende til 113 mio. kr. før skat og 84 mio. kr. efter skat. Skadeniveauet vil herefter blive belastet med 2,5 procentpoint som følge af vejrrelaterede skader og uforudsete begivenheder såsom særligt hårdt vintervejr, exceptionelt store storme, et overnormalt antal storskader m. v. På livsforsikringssiden var det i resultatprognosen for 2008 forudsat, at risikotillægget kunne indtægtsføres i Liv I, men ikke i fuldt omfang i Liv V. Herved blev det forudsat, at 38 mio. kr. af risikotillægget for 2008 skulle overføres til skyggekontoen. Beløbet på skyggekontoen kan indtægtsføres i en senere periode, hvor investeringsafkastet er tilstrækkeligt højt. Det er forventningen, at Liv I igen i 4. kvartal 2008 vil have et tilstrækkeligt realiseret resultat til at kunne indtægtsføre risikotillægget for hele Derimod forudsættes det ikke, at Liv V vil kunne indtægtsføre risikotillægget i Herved vil der blive overført 52 mio. kr. for 2008 til skyggekontoen, som herefter udgør 105 mio. kr. Resultatet af livsforsikring efter skat ventes herefter at blive 10 mio. kr. lavere end hidtil forudsat. Udviklingen på finansmarkederne frem til 6. marts 2008 bevirkede, at investeringsafkastet i resultatprognosen for hele 2008 i årsrapporten for 2007 blev forudsat til at ligge omkring 440 mio. kr. lavere end i et normalår. Uroen på finansmarkederne fortsatte efter 6. marts, således at finansafkastet pr. 31. marts var væsentligt lavere end forudsat i resultatprognosen i årsrapporten. I løbet af april og den forløbne del af maj bedredes stemningen imidlertid betydeligt, hvilket førte til kursstigninger på aktier og kreditobligationer, mens CDO-valueringerne dog fortsat ligger på et meget lavt niveau. På denne baggrund forventes investeringsafkastet for 2008 fortsat at ligge omkring 440 mio. kr. lavere end i et normalår prognosticeret ud fra kurserne den 14. maj. Omkring 170 mio. kr. af det reducerede afkast skyldes et lavere aktieafkast end i et normalår, 200 mio. kr. skyldes mindre afkast på CDO s, mens 70 mio. kr. skyldes øvrige forhold. Samlet forventes resultatet for 2008 uforandret at blive mio. kr. efter skat. Det svarer til en egenkapitalforrentning på 23 pct. efter skat. Resultatprognosen er under forudsætning af uændrede valutakurser, et aktieafkast på 7,0 pct. i forhold til niveauet 14. maj 2008 og et afkast af rentebærende investeringer på 5,9 pct. (den risikofri rente med et risikotillæg på 0,75 procentpoint). Resultatforventningerne er baseret på en forudsætning om, at afløbsresultatet vil være neutralt i kvartal side 9 af 21

10 Risikoforholdene er ikke ændret væsentligt i forhold til oplysningerne i årsrapporten for 2007, jf. Risikostyring. Tilbagekøb af Topdanmark-aktier I årsrapporten for 2007 blev der forventet et tilbagekøb på omkring på mio. kr. i Finanskalender Halvårsrapport Delårsrapport kvartal Årsrapport Ordinær generalforsamling Delårsrapport 1. kvartal På baggrund af den uændrede resultatprognose for 2008 ventes ligeledes et uændret tilbagekøb på mio. kr. i Tilbagekøbet for 2008 svarer til en udlodningsprocent, "buy-back yield", på 8,9 pct. regnet på udestående antal aktier og aktiekursen primo På nuværende tidspunkt er der erhvervet Topdanmark-aktier for 309 mio. kr. med henblik på annullering og afdækning af optionsprogrammet. Det resterende tilbagekøb ligger således på 741 mio. kr. Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten for 1. kvartal 2008 er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 om delårsrapporter og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber. Anvendt regnskabspraksis er uændret fra årsrapporten Delårsrapporten er urevideret og har ikke været genstand for review. Siden Topdanmark i 1998 indledte tilbagekøbsprogrammet, er det vedtaget at annullere egne aktier for 7,8 mia. kr. Det svarer til, at aktiekapitalen er nedskrevet med 59 pct. Gennemsnitskursen for de aktier, der er vedtaget nedskrevet, ligger på 324. Topdanmark køber ikke egne aktier i perioder, hvor selskabet er insider, og i perioder på tre uger inden offentliggørelsen af et perioderegnskab. Endvidere tilbagekøber Topdanmark ikke egne aktier i en periode på fem bankdage efter hver kvartalsmeddelelse, hvor ledelsen kan realisere aktieoptioner. Nedenstående er en oversigt over, hvilke perioder Topdanmark henholdsvis kan og ikke kan tilbagekøbe egne aktier. Tilbagekøb af aktier er muligt 27. maj august september november december februar marts april 2009 Tilbagekøb af aktier er ikke muligt 24. april maj august september november december februar marts april maj 2009 side 10 af 21

11 Resultatopgørelse koncernen Året 1. kvartal 1. kvartal Mio. kr. Note SKADEFORSIKRING Bruttopræmier Afgivne forsikringspræmier Ændring i bruttopræmiehensættelser Ændring i genforsikringsandel af præmiehensættelser Præmieindtægter f.e.r Forsikringsteknisk rente f.e.r Udbetalte bruttoerstatninger Modtaget genforsikringsdækning Ændring i bruttoerstatningshensættelser Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser Erstatningsudgifter f.e.r Bonus og præmierabatter Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., i alt TEKNISK RESULTAT AF SKADEFORSIKRING LIVSFORSIKRING Bruttopræmier Afgivne forsikringspræmier Præmier f.e.r Overført investeringsafkast f.e.r Udbetalte ydelser Modtaget genforsikringsdækning Ændring i erstatningshensættelser Forsikringsydelser f.e.r Ændring i livsforsikringshensættelser Ændring i genforsikringsandel Ændring i livsforsikringshensættelser f.e.r Bonus Ændring i hensættelser for unit-linked kontrakter Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., i alt TEKNISK RESULTAT AF LIVSFORSIKRING side 11 af 21

12 Resultatopgørelse koncernen Året 1. kvartal 1. kvartal Mio. kr Teknisk resultat af skadeforsikring Teknisk resultat af livsforsikring IKKE-FORSIKRINGSTEKNISK VIRKSOMHED Indtægter fra associerede virksomheder Indtægter af investeringsejendomme Renteindtægter og udbytter m.v Kursreguleringer Renteudgifter Omkostninger i.f.m. investeringsvirksomhed Investeringsafkast, i alt Forsikringsteknisk rente overført til skadeforsikringsvirksomhed Pensionsafkastskat Investeringsafkast overført til livsforsikringsvirksomhed Andre indtægter Andre omkostninger RESULTAT FØR SKAT Skat PERIODENS RESULTAT Resultat pr. aktie (kr.) 75,0 21,5-14,9 Resultat pr. aktie udvandet (kr.) 73,3 20,9-14,6 side 12 af 21

13 Aktiver koncernen 31. december 31. marts 31. marts Mio. kr IMMATERIELLE AKTIVER Driftsmidler Domicilejendomme Ejendomme under opførelse MATERIELLE AKTIVER, I ALT Investeringsejendomme Kapitalandele i associerede virksomheder Udlån til associerede virksomheder Investeringer i associerede virksomheder, i alt Kapitalandele Obligationer Pantesikrede udlån Andre udlån Indlån i kreditinstitutter Afledte finansielle instrumenter Andre finansielle investeringsaktiver, i alt INVESTERINGSAKTIVER, I ALT INVESTERINGSAKTIVER TILKNYTTET UNIT-LINKED KONTRAKTER Genforsikringsandele af præmiehensættelser Genforsikringsandele af livsforsikringshensættelser Genforsikringsandele af erstatningshensættelser Genforsikringsandele af hensættelser, i alt Tilgodehavender hos forsikringstagere Tilgodehavender hos forsikringsvirksomheder Tilgodehavender hos associerede virksomheder Andre tilgodehavender TILGODEHAVENDER, I ALT Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Likvide beholdninger Øvrige ANDRE AKTIVER, I ALT Tilgodehavende renter samt optjent leje Andre periodeafgrænsningsposter PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER, I ALT AKTIVER, I ALT side 13 af 21

14 Passiver koncernen 31. december 31. marts 31. marts Mio. kr Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser Sikkerhedsfond Andre henlæggelser Reserver, i alt Overført overskud EGENKAPITAL, I ALT ANSVARLIG LÅNEKAPITAL Præmiehensættelser Garanterede ydelser Bonuspotentiale på fremtidige præmier Bonuspotentiale på fripoliceydelser Livsforsikringshensættelser, i alt Erstatningshensættelser Kollektivt bonuspotentiale Hensættelser til bonus og præmierabatter Hensættelser til unit-linked kontrakter HENSÆTTELSER TIL FORSIKRINGS- OG INVESTERINGSKONTRAKTER, I ALT Pensioner og lignende forpligtelser Udskudte skatteforpligtelser Udskudt skat på sikkerhedsfonde HENSATTE FORPLIGTELSER, I ALT GENFORSIKRINGSDEPOTER Gæld i forbindelse med direkte forsikring Gæld i forbindelse med genforsikring Obligationslån Gæld til kreditinstitutter Gæld til associerede virksomheder Aktuelle skatteforpligtelser Anden gæld Afledte finansielle instrumenter GÆLD, I ALT PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER PASSIVER, I ALT Eventualforpligtelser 4 side 14 af 21

15 Pengestrømsopgørelse Koncernen Året 1. kvartal 1. kvartal Mio. kr Pengestrømme fra driften Bruttopræmier Erstatninger Omkostninger Resultat af afgiven forretning Pengestrømme fra skadeforsikring Bruttopræmier Forsikringsydelser Omkostninger Resultat af afgiven forretning Pengestrømme fra livsforsikring Pengestrømme fra forsikringsvirksomhed, i alt Ind- og udbetalinger vedrørende investeringskontrakter Udbytter fra associerede virksomheder Renteindtægter og udbytter m.v Renteudgifter m.v Pensionsafkastskat Selskabsskat Andre indtægter og omkostninger Pengestrømme fra driften, i alt Investeringer Ejendomme Driftsmidler og immaterielle aktiver Kapitalandele Investeringsforeningsandele Obligationer Udlån Afledte finansielle instrumenter Investeringsaktiver tilknyttet unit-linked kontrakter Mellemværender associerede virksomheder Investeringer, i alt Finansiering Tilbagekøb af egne aktier Aktiebaseret aflønning Medarbejderobligationer Ansvarlig lånekapital Gæld til kreditinstitutter Finansiering, i alt Ændring i likvider Likvider primo Kursregulering af likvider Likvider ultimo Likvider består af følgende regnskabsposter: Likvide beholdninger Indlån i kreditinstitutter De fleste af koncernens selskaber er selskaber underlagt gældende lovgivning for forsikringsvirksomhed, hvorfor udlån og placering af penge i et vist omfang er begrænset. side 15 af 21

16 Egenkapitalopgørelse Koncernen Mio. kr. Opskriv- Andre Aktie- ningshen- Sikker- henlæg- Overført kapital læggelser hedsfond gelser overskud I alt 2007 Egenkapital 1. januar Overført til resultatopgørelsen -3-3 Opskrivning af domicilejendomme 6 6 Overført til kollektivt bonuspotentiale -5-5 Ændring i selskabsskatteprocenten Nettoindkomst ført på egenkapitalen Årets resultat Totalindkomst Modtaget udbytte fra associerede virksomheder Annullering af egne aktier Tilbagekøb af egne aktier Salg af medarbejderaktier Udstedelse af aktieoptioner Udnyttelse af aktieoptioner Overført til kollektivt bonuspotentiale -1-1 Pensionsafkastskat 1 1 Skat 3 3 Egenkapital 31. december kvartal 2007 Egenkapital 1. januar Periodens resultat Totalindkomst Annullering af egne aktier Tilbagekøb af egne aktier Udstedelse af aktieoptioner Udnyttelse af aktieoptioner Overført til kollektivt bonuspotentiale 1 1 Pensionsafkastskat -2-2 Skat -3-3 Egenkapital 31. marts kvartal 2008 Egenkapital 1. januar Opskrivning af domicilejendomme Heraf overført til kollektivt bonuspotentiale Pensionsafkastskat -1-1 Nettoindkomst ført på egenkapitalen 1 1 Periodens resultat Totalindkomst Annullering af egne aktier Tilbagekøb af egne aktier Salg af medarbejderaktier 8 8 Udstedelse af aktieoptioner Udnyttelse af aktieoptioner Egenkapital 31. marts side 16 af 21

17 Segmentoplysninger Koncernen Resultatopgørelsen Moder Hus- Mio. kr. Privat Erhverv Industri elim. Skade Liv m.v. leje Koncern 1. kvartal 2007 Skadeforsikring Bruttopræmieindtægter Forsikringsteknisk rente* Erstatninger Omkostninger Resultat af afgiven forretning Teknisk resultat af skade Livsforsikring Bruttopræmier Overført investeringsafkast Ydelser og ændring i hensættelser Omkostninger Resultat af afgiven forretning -2-2 Teknisk resultat af liv Investeringsafkast i alt Pensionsafkastskat Overført til teknisk resultat Investeringsafkast Andre poster Resultat før skat Skat -138 Resultat kvartal 2008 Skadeforsikring Bruttopræmieindtægter Forsikringsteknisk rente* Erstatninger Omkostninger Resultat af afgiven forretning Teknisk resultat af skade Livsforsikring Bruttopræmier Overført investeringsafkast Ydelser og ændring i hensættelser Omkostninger Resultat af afgiven forretning -3-3 Teknisk resultat af liv Investeringsafkast i alt Pensionsafkastskat Overført til teknisk resultat Investeringsafkast Andre poster Resultat før skat Skat -8 Resultat -234 *Efter diskontering 110 mio. kr. (1. kvt. 2007: 92 mio. kr.) side 17 af 21

18 Noter Koncernen Året 1. kvartal 1. kvartal Mio. kr Note 1. Forsikringsteknisk rente f.e.r. - skade Beregnet rente Diskontering af forsikringsmæssige hensættelser og genforsikringsandele Forsikringsteknisk rente f.e.r Note 2. Erstatningsudgifter f.e.r. - skade Afløbsresultat: Bruttoforretning Afgiven forretning Afløbsresultat f.e.r Note 3. Bruttopræmier - liv Individuelt tegnede forsikringer Forsikringer tegnet som led i et ansættelsesforhold Gruppeliv Løbende præmier Individuelt tegnede forsikringer Forsikringer tegnet som led i et ansættelsesforhold Engangspræmier Bruttopræmier Note 4. Eventualforpligtelser Afledte finansielle instrumenter: Køb af aktiver på termin Salg af aktiver på termin Momsreguleringsforpligtelser Andre forpligtelser Kapitaltilsagn afgivet til private equity fonde Koncernen deltager i forskellige forsikringstekniske samarbejder og hæfter solidarisk for forsikringsmæssige forpligtelser i denne forbindelse. I 2004 og tidligere var de fleste selskaber i Topdanmark koncernen sambeskattet, og skatten blev betalt af Topdanmark A/S. Selskaberne hæfter solidarisk for skat af den sambeskattede indkomst for disse år. Selskaberne hæfter tillige solidarisk for A-skat og lønsumsafgift m.m. og moms, som påhviler de fællesregistrerede selskaber. Verserende sager Som omtalt i tidligere rapporter har SKAT, i forbindelse med en ændring af ansættelsen af koncernens skattepligtige indkomst for 2001, anlagt en anden fortolkning af selskabsskattelovens 13 end den, som Topdanmark har lagt til grund. SKATs fortolkning indebærer, at der i koncerner med både livs- og skadeforsikringsvirksomhed i realiteten vil være tale om dobbeltbeskatning, idet kursgevinster på aktier beskattes, mens der ikke er fradrag for tab. Dette er i strid med de intentioner, der lå til grund for gennemførelsen af loven og vil i øvrigt medføre konkurrenceforvridning i forhold til koncerner, hvor der enten kun er skadeforsikring eller kun livs- og pensionsforsikring. På denne baggrund er Topdanmarks ledelse, koncernens juridiske rådgivere og den generalforsamlingsvalgte revisor uenige i SKATs fortolkning, og den skat, som denne fortolkning i givet fald ville medføre, er derfor ikke afsat i regnskabet. Den foretagne ansættelse er påklaget til Landsskatteretten. I december 2007 har Landsskatteretten i en tilsvarende sag afsagt en kendelse til fordel for det klagende selskab, og dermed i overensstemmelse med Topdanmarks fortolkning. SKAT har ikke indbragt Landsskatterettens kendelse for domstolene. Såfremt SKAT mod forventning skulle få medhold, vil konsekvensen være en skatteudgift på 220 mio. kr. inkl. rente for årene Med virkning fra 2005 er loven ændret, og der er derfor ikke nogen tilsvarende skatteudgift i 2005 og efterfølgende år. side 18 af 21

19 Resultatopgørelse moderselskabet Året 1. kvartal 1. kvartal Mio. kr Indtægter fra tilknyttede virksomheder Renteindtægter og udbytter m.v Kursreguleringer Renteudgifter Omkostninger i.f.m. investeringsvirksomhed Investeringsafkast, i alt Andre omkostninger RESULTAT FØR SKAT Skat PERIODENS RESULTAT Balance moderselskabet 31. december 31. marts 31. marts Mio. kr Aktiver Driftsmidler MATERIELLE AKTIVER, I ALT Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Investeringer i tilknyttede virksomheder, i alt Obligationer Andre finansielle investeringsaktiver, i alt INVESTERINGSAKTIVER, I ALT Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Andre tilgodehavender TILGODEHAVENDER, I ALT Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Likvide beholdninger ANDRE AKTIVER, I ALT AKTIVER, I ALT Passiver Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser Overført overskud EGENKAPITAL, I ALT Ansvarlig lånekapital Obligationslån Gæld til kreditinstitutter Gæld til tilknyttede virksomheder Aktuelle skatteforpligtelser Anden gæld Afledte finansielle instrumenter GÆLD, I ALT PASSIVER, I ALT side 19 af 21

20 Disclaimer Denne delårsrapport indeholder udtalelser om fremtidige forhold. Sådanne udsagn er usikre og forbundet med risici af såvel generel som specifik karakter. Mange faktorer kan forårsage, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra de forventninger, som indeholdes i delårsrapporten. Sådanne faktorer kan f.eks. være konjunkturudviklinger, udviklingen i de finansielle markeder, den økonomiske indvirkning af ikke-forudsete begivenheder som f.eks. terrorhandlinger eller ekstraordinære vejrmæssige forhold, ændring i danske og EU-mæssige regler, konkurrencefaktorer i forsikringsbranchen og udviklingen i genforsikringsmarkedet. Se endvidere afsnittet om risikoforhold på vores hjemmeside Risikostyring. Ovenstående angivelse af risikofaktorer er ikke udtømmende. Investorer og andre, der måtte basere beslutninger vedrørende Topdanmark på udsagn om fremtiden, bør foretage egne omhyggelige overvejelser om disse forhold samt usikkerhedsmomenter i øvrigt. Topdanmarks udsagn om fremtiden er i øvrigt alene baseret på information, der var kendt på tidspunktet for udarbejdelsen af delårsrapporten. side 20 af 21

21 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. kvartal 2008 for Topdanmark A/S. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 om delårsrapporter og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber. Moderselskabets regnskab følger Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling, resultatet og koncernens pengestrømme samt en retvisende beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Ballerup, den 19. maj 2008 Direktion: Poul Almlund Kim Bruhn-Petersen Christian Sagild /Niels Olesen Bestyrelse: Michael Pram Rasmussen Anders Knutsen Jørgen Ajslev (formand) (næstformand) Ole Døssing Christensen Charlotte Hougaard Jens Maaløe Per Mathiesen Annette Sadolin Knud J. Vest side 21 af 21

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 4 Balance pr. 30. juni 2013 5 6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse 7 Noter

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Hovedelementer 1. kvartal 2012

Hovedelementer 1. kvartal 2012 Topdanmarks delårsrapport for 1. kvartal 2012 22. maj 2012 Meddelelse nr. 05/2012 Hovedelementer 1. kvartal 2012 Resultatet efter skat steg fra 425 mio. kr. til 561 mio. kr. Resultatet for 1. kvartal var

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2015 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2015 er et overskud på 258 mio. kr. før skat og 196 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Topdanmark Livsforsikring A/S. Halvårsrapport 2015. CVR-nr. 19625087

Topdanmark Livsforsikring A/S. Halvårsrapport 2015. CVR-nr. 19625087 Topdanmark Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 19625087 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 7 Regnskab Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 8 Aktiver 9 Passiver 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3.

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 007 Danica Pension I Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal... 3 Resultat for 1. halvår 007... 4 Balance, kapitalstyrke og risiko... 5 Forventninger til 007... 5 LEDELSESPÅTEGNING...

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Topdanmarks resultat 2004

Topdanmarks resultat 2004 Topdanmarks resultat 2004 Hovedpunkter i 2004 2 Resultat på 743 mio. kr. efter skat og efter indtægtsførelse af 39 mio. kr. fra udjævningshensættelser 2003: 1.001 mio. kr. efter skat og efter overførsel

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2016 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2016 er et overskud på 122 mio. kr. før skat og 100 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S (CVR-nr. 16452742) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

Topdanmarks delårsrapport for kvartal 2007

Topdanmarks delårsrapport for kvartal 2007 Topdanmarks delårsrapport for 1. - 3. kvartal 2007 27. november 2007 Meddelelse nr. 25/2007 Hovedelementerne: Resultatet efter skat blev 968 mio. kr. for 1. - 3. kvartal 2007 mod 1.167 mio. kr. for 1.

Læs mere

TOPDANMARK HALVÅRSRAPPORT FOR 2015

TOPDANMARK HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 TOPDANMARK HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 19. august 2015 Meddelelse nr. 13/2015 Hovedelementer 1. halvår 2015 Resultat efter skat på 647 mio. kr. mod 945 mio. kr. i 1. halvår 2014. Resultatet pr. aktie blev

Læs mere

Hovedelementer. i 2. halvår 2012. Tilbagekøb af Topdanmark-aktier. 2. kvartal 2012. Modelmæssig resultatprognose for 2012. Eventuelle henvendelser:

Hovedelementer. i 2. halvår 2012. Tilbagekøb af Topdanmark-aktier. 2. kvartal 2012. Modelmæssig resultatprognose for 2012. Eventuelle henvendelser: Topdanmarks halvårsrapport for 2012 21. august 2012 Meddelelse nr. 09/2012 Hovedelementer 1. halvår 2012 Resultatet efter skat steg fra 726 mio. kr. til 846 mio. kr. Resultatet pr. aktie steg fra 52,0

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2016 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Totalindkomstopgørelse 6 Aktiver 7 Passiver 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

Topdanmarks delårsrapport for 1. kvartal 2003

Topdanmarks delårsrapport for 1. kvartal 2003 21. maj 2003 Meddelelse nr. 05/2003 Topdanmarks bestyrelse har i dag godkendt den ureviderede regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003. Hovedelementerne i kvartalsmeddelelsen er: Resultatet for 1. kvartal

Læs mere

Investeringsforhold Finansafkast, investeringsmæssige hovedtal og CDO-portefølje

Investeringsforhold Finansafkast, investeringsmæssige hovedtal og CDO-portefølje Investeringsforhold Finansafkast, investeringsmæssige hovedtal og CDO-portefølje Regnskabsmæssigt investeringsafkast Mio. kr. 2014 H1 2014 H1 2015 Koncern ekskl. livsforsikring 688 520 179 Livsforsikring

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

TOPDANMARK DELÅRSRAPPORT FOR Q1-Q3 2015

TOPDANMARK DELÅRSRAPPORT FOR Q1-Q3 2015 TOPDANMARK DELÅRSRAPPORT FOR Q1-Q3 2015 16. november 2015 Meddelelse nr. 16/2015 Hovedelementer Q1-Q3 2015 Resultat efter skat på 854 mio. kr. mod 1.253 mio. kr. i Q1-Q3 2014. Resultat pr. aktie på 8,4

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008. Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008. Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008 Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard Har fået tre spørgsmål Hvilken indvirkning har kreditkrisen og den høje volatilitet på aktiemarkedet

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Highlights 1.-3. kvartal 2006: Resultatet efter skat steg med 44,1 pct. til 1.167 mio. kr. Resultat pr. aktie steg med 50,5 pct. til 60,2 kr. Præmiefremgang på 5,3 pct.

Læs mere

Topdanmarks resultat H1 2006

Topdanmarks resultat H1 2006 Topdanmarks resultat H1 2006 Koncernstruktur m.v. 2 Præmie skade 8,5 mia. kr. Topdanmark Topdanmark Forsikring Antal ansatte 2.250 Investeringsaktiver: Kapital- 35 mia. kr. forvaltning Danske Forsikring

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016 Nykredit Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 (1.1.2016-30.06.2016) CVR nr. 14 50 61 87 Ledelsesberetning Aktivitet Aktiviteten består af tegning af skadeforsikring. Økonomisk udvikling Periodens resultat

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 4 Balance

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen, direktør,

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 006 Danica Pension I Indholdsfortegnelse DANICA PENSION I S HOVEDTAL 3 BERETNING.. 4 Resultat for. halvår 006.. 4 Balance. 5 FORVENTNINGER TIL 006. 5 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS.. 6 REGNSKAB

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2008

Delårsrapport 1. halvår 2008 DANICA Pension i Delårsrapport Indholdsfortegnelse BERETNING Hovedtal 3 Resultat for 4 Balance, kapitalstyrke og risiko 5 Forventninger til 5 REGNSKAB DANICA PENSION I 7 LEDELSESPÅTEGNING 16 2/17 DANICA

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Topdanmarks halvårsregnskabsmeddelelse 1999

Topdanmarks halvårsregnskabsmeddelelse 1999 Til Københavns Fondsbørs Halvårsregnskabsmeddelelse 1999 for Topdanmark Topdanmarks bestyrelse har d.d. tiltrådt det ureviderede halvårsregnskab for 1999. Hovedelementerne i halvårsmeddelelsen er: Topdanmark

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring Halvårsrapport 211 Overblik Indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Femårsoversigt 6 Resultatopgørlse 7 Balance 8 Egenkapitalforklaring 1 Ledelsesberetning Udviklingen i 1. halvår 211 Sønderjysk

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Topdanmarks resultat 1. halvår 2005

Topdanmarks resultat 1. halvår 2005 Topdanmarks resultat 1. halvår 2005 Hovedpunkter i 1. halvår 2005 1/2 2 Resultater: Uændret resultat på 436 mio. kr. efter skat, men efter nettoudgifter til vejrrelaterede skader på 178 mio. kr. Præmiefremgang

Læs mere

Topdanmarks halvårsrapport for 2013 20. august 2013 Meddelelse nr. 14/2013

Topdanmarks halvårsrapport for 2013 20. august 2013 Meddelelse nr. 14/2013 Topdanmarks halvårsrapport for 2013 20. august 2013 Meddelelse nr. 14/2013 Hovedelementerne 1. halvår 2013 Resultat efter skat på 784 mio. kr. mod 846 mio. kr. i 1. halvår 2012 Resultatet pr. aktie var

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 1 af 19 Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Kommentarer til halvårsrapporten for 2007... 3 Femårsoversigt... 4 Lovpligtige nøgletal... 5 Regnskabspåtegning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. HALVÅR 2014 Pæne afkast Afkastet af

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 15319615) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse

Læs mere

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark Agenda Kort præsentation af Topdanmark Konkurrencesituationen på markedet for skadeforsikring

Læs mere

Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 20 95 22 37 Hjemsted: Hvidovre Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Link halvårsrapport 2006 viser følgende: Porteføljepræmier viser en tilfredsstillende vækst

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 2076 6816 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Topdanmark Forsikring koncernen Halvårsrapport 2010

Topdanmark Forsikring koncernen Halvårsrapport 2010 Topdanmark Forsikring koncernen Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikrings halvårsrapport for 2010 Indhold Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 4 Resultat for 1. halvår 2010 4 Skadeforsikring

Læs mere

Topdanmark. Juni 2002

Topdanmark. Juni 2002 Topdanmark Juni 2002 1 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Driftsmæssigt: En præmiefremgang som overstiger markedsniveauet En faldende omkostningsprocent 2 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2008 Lokal Forsikring

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen,

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Påtegninger Ledelsespåtegning 1. Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5

Påtegninger Ledelsespåtegning 1. Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5 Halvårsrapport Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse Supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 4 Hovedtal for Danica koncernen (korrigeret) 4 Hovedtal for Danica koncernen (Årsrapport 4) 5 Resultatopgørelse,

Læs mere

Topdanmark. Marts 2002

Topdanmark. Marts 2002 Topdanmark Marts 2002 Highlights Overskud på 408 mio.kr. efter overførsel af 81 mio.kr. til udjævningshensættelser Resultat før goodwill, skat og overførsel til udjævningshensættelser (cash flow) på 594

Læs mere

Topdanmarks resultat 2005

Topdanmarks resultat 2005 Topdanmarks resultat 2005 Highlights 2 2005: Stigning i resultatet på 50 pct. til 1.160 mio. kr. efter skat Resultat pr. aktie steg med 61 pct. til 58 kr. Præmiefremgang på 6,6 pct. i skade og 11,6 pct.

Læs mere

Topdanmarks delårsrapport for 1.-3. kvartal 2013 19. november 2013 Meddelelse nr. 15/2013

Topdanmarks delårsrapport for 1.-3. kvartal 2013 19. november 2013 Meddelelse nr. 15/2013 Topdanmarks delårsrapport for 1.-3. kvartal 2013 19. november 2013 Meddelelse nr. 15/2013 Hovedelementer 1.-3. kvartal 2013 Resultat efter skat på 1.217 mio. kr. mod 1.370 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2012

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr Halvårsrapport

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr Halvårsrapport Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport pr. 301 juni 2017 Indhoidsfortegnelse Side Selskabets navn, ledelse og revision Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

TOPDANMARK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 19. februar 2015 Meddelelse nr. 04/2015

TOPDANMARK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 19. februar 2015 Meddelelse nr. 04/2015 TOPDANMARK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 19. februar 2015 Meddelelse nr. 04/2015 Hovedelementer 2014 Resultat efter skat på 1.558 mio. kr. mod 1.468 mio. kr. i 2013 Resultatet ligger over resultatprognosen

Læs mere

gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport

gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Danske Fiskeres Forsikring, pr. 30. juni 2015 Halvårsrapport Ind hoidsforteg ne Ise Side Selskabets navn, ledelse og revision Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 3

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 15319615) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT Gammel Kongevej Frederiksberg C CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT Gammel Kongevej Frederiksberg C CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Gammel Kongevej 60 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 25 07 14 09 Forsikringsselskabet Privatsikring A/S - Halvårsrapport 2016 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

Halvårsrapport. 38. regnskabsår

Halvårsrapport. 38. regnskabsår 20 Halvårsrapport. 38. regnskabsår 14 1 Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2014 1 Ledelsespåtegning 4 Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning 6 Hoved- og nøgletal 9 Resultatopgørelse 10 Anden totalindkomst

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere