CO-industri Vester Søgade København V Telefon: Telefax:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CO-industri Vester Søgade 12 2. 1790 København V Telefon: 3363 8000 Telefax: 3363 8099 e-mail: co@co-industri.dk www.co-industri."

Transkript

1 CO-industri Vester Søgade København V Telefon: Telefax: istan a Dansk Industri 1787 København V Telefon: Telefax:

2 ce istancearbejde rbejde

3 Distancearbejde Vejledning udarbejdet af Dansk Industri og CO-industri januar 2002

4 Distancearbejde er udgivet af Dansk Industri og CO-industri, januar 2002 CO-industri Vester Søgade 12, København V Telefon: Telefax: Dansk Industi 1787 København V Telefon: Telefax: Redaktion: ansv. Peter Rimfort, CO-industri, og ansv. Michael Nordahl Heyde, Dansk Industri Layout: Thomas Olivarius Repro og tryk: Hafnia tryk a s Pjecenr.: 2001/114 ISBN:

5 Indholdsfortegnelse Forord side 6 Hvad er distancearbejde? side 7 Skriftlige aftaler side 7 Overenskomstmæssige forhold... side 10 Overenskomsternes gyldighed side 10 Arbejdstid side 10 Ledelsesret side 11 Tillidsrepræsentanter side 11 Efter- og videreuddannelse side 11 Andre regler side 12 Arbejdsmiljø side 12 Ophavsret side 13 Datasikkerhed side 13 Erstatningsretlige forhold side 13 Skader på udstyret side 13 Tingskade på arbejdstagers ejendom side 14 Tyveri side 14 Personskader side 15 Forsikringsforhold side 15 Skatteforhold side 16 PC udstyr side 16 Kommunikationsforbindelser side 16 Kontorinventar side 16 Forbrugsudgifter side 17 A-kasseforhold side 17 Bilag 1 Protokollat om tele-/distance-/hjemmearbejde... side 18 Bilag 2 Tjekliste til brug for indgåelse af lokalaftaler..... side 19 Bilag 3 Tjekliste til brug for indgåelse af individuelle aftale om distancearbejde side 20 Bilag 4 Tillæg til ansættelsesaftale side 21 Bilag 5 Bekendtgørelse om begrænsninger i anvendelsen af lov om arbejdsmiljø på arbejde, som udføres i den ansattes hjem side 23 5

6 Forord Arbejdsmarkedet forandrer sig løbende, og en af de nye arbejdsformer, der i stigende grad finder indpas, er distancearbejde. Ved overenskomstforhandlingerne i foråret 1998 indgik Dansk Industri og CO-industri en rammeaftale på området. Denne pjece henvender sig til arbejdsgivere, medarbejdere og tillidsrepræsentanter, der for første gang søger information om distancearbejde, eller til dem, der har besluttet at indgå en aftale, men som har brug for oplysninger om reglerne på området. Arbejdets udførelse som distancearbejde medfører også, at virksomhedens muligheder for løbende at styre og kontrollere arbejdsprocessen begrænses. Det vil derfor være nødvendigt at tilpasse ledelsesformen for at sikre, at distancearbejdet kommer til at fungere. For medarbejderne kan distancearbejde give en større frihed til selv at tilrettelægge arbejdet og dermed skabe mulighed for en bedre sammenhæng mellem familieog arbejdslivet. Men det kræver selvdisciplin at organisere arbejdet selvstændigt, og det kan være vanskeligt at opretholde den samme faglige og sociale kontakt til kollegerne. Formålet med pjecen er at give læseren et let tilgængeligt indblik i de regler og forhold, der er vigtige at tage højde for, når virksomheder og medarbejdere indgår aftaler om distancearbejde, da arbejdsformen medfører en række særlige forhold. Distancearbejde er en fleksibel arbejdsform, som rummer muligheder, men også faldgruber, hvis ikke arbejdet tilrettelægges af både virksomheden og medarbejderen. Det er derfor vigtigt, at begge parter gør sig tanker omkring de fordele og ulemper, der er ved distancearbejde. For virksomheden kan indførelse af distancearbejde betyde, at det er lettere at fastholde medarbejderne og tiltrække nye, også inden for større geografiske områder. Motivationen hos medarbejderne kan blive styrket, og forløber distancearbejdet succesfuldt, kan resultatet blive øget produktivitet med fokus på udbyttet fremfor processen. 6

7 Hvad er distancearbejde? I rammeaftalen indgået mellem Dansk Industri og CO-industri (bilag 1) defineres tele-/distance-/hjemmearbejde som alt arbejde, der udføres uden for virksomheden, men som lige så godt kunne have været udført på virksomheden og som ikke falder ind under overenskomstbestemmelserne om ude- og rejsearbejde. Det skal fremhæves, at definitionen ikke er begrænset til arbejde, der udføres ved hjælp af informationsteknologiske hjælpemidler. Betegnelserne telearbejde, distancearbejde og hjemmearbejde kan sige noget om, hvilken type arbejde der er tale om. Telearbejde kan være arbejde, der udføres af teknikere, som sender arbejdsopgaver over nettet, mens hjemmearbejde dækker over det mere traditionelle arbejde, der ikke kræver teknologiske hjælpemidler, som f.eks. samling af komponenter. Fælles for arbejdsopgaverne er imidlertid, at de kan udføres uden for virksomheden, hvorfor alene betegnelsen distancearbejde anvendes i denne pjece. En montør, der også bruger meget af sin tid uden for virksomheden, falder ikke ind under betegnelsen distancearbejder, da han nødvendigvis skal løse problemerne der, hvor de opstår. En forudsætning for at kalde arbejdet for distancearbejde er, at arbejdet, der udføres på distance, har et vist omfang og en fast tilbagevendende karakter. Der er mange forskellige arbejdsopgaver, der kan udføres i hjemmet, men hvilke der helt konkret egner sig hertil, varierer fra virksomhed til virksomhed. Skriftlige aftaler Når beslutningen om at indføre distancearbejde er truffet, er der en række formaliteter, der skal være i orden. Det er derfor vigtigt, at parterne udformer skriftlige aftaler. 7

8 For at sikre, at der ikke efterfølgende opstår misforståelser eller uenigheder omkring de nærmere vilkår for distancearbejdet, skal der indgås en individuel aftale mellem virksomheden og den medarbejder, der skal i gang med at udføre distancearbejde. Såfremt der er flere medarbejdere, som skal udføre distancearbejde, kan det være en fordel, at der mellem virksomheden og tillidsrepræsentanten indgås en lokalaftale. Det vil være naturligt at drøfte forholdene omkring distancearbejde i virksomhedens samarbejdsudvalg, herunder hvilket arbejde der kan udføres som distancearbejde, og hvilke medarbejdergrupper der har mulighed for at udføre distancearbejde. Selv om der foreligger en lokalaftale, skal denne suppleres med en individuel aftale mellem den enkelte medarbejder og virksomheden. Også i tilfælde, hvor der ansættes nye medarbejdere til at udføre distancearbejde, skal der udfærdiges en individuel aftale. Bilag 2 er en liste over de punkter som en lokalaftale om distancearbejde bør indeholde. Bilag 3 er en liste over de punkter, som individuelle aftaler bør indeholde. Bilag 4 er et tillæg til ansættelsesbevis vedr. distancearbejde. I relation til arbejdsstedet kan det aftales, at distancearbejdet skal udføres på medarbejderens hjemmeadresse, et andet navngivet sted, eller evt. kan det aftales, at det kan udføres flere forskellige steder. Ved opsigelse af en individuel aftale om distancearbejde er det udgangspunktet, at det er reglerne i de mellem Dansk Industri og CO-industri indgåede overenskomster samt i lovgivningen, 8

9 der gælder. Det er dog muligt at aftale et andet og eventuelt kortere varsel. En sådan aftale betyder, at parterne er enige om, at en opsigelse ikke vil være en væsentlig ændring af ansættelsesforholdet. 9

10 Overenskomstmæssige forhold Overenskomsternes gyldighed Skønt distancemedarbejderens arbejdsomgivelser skifter udseende, vil de fleste af vilkårene for ansættelsesforholdet fortsætte uændret. De rettigheder og forpligtelser, der gælder på virksomheden, gælder også i forholdet til distancemedarbejderen, og overenskomsterne mellem Dansk Industri og CO-industri gælder også for medarbejdere, der udfører distancearbejde. Arbejdstid På lige fod med andre medarbejdere vil distancemedarbejdere typisk blive ansat til at arbejde et vist antal timer og få tildelt arbejdsopgaver, som skal løses inden for denne arbejdstid. Men det forhold, at arbejdet udføres som distancearbejde, giver i højere grad medarbejderen frihed til at vælge, på hvilket tidspunkt af døgnet arbejdet skal udføres. Dog skal man være opmærksom på, at reglerne om hviletid og fridøgn tillige gælder for distancearbejde, hvorfor der henvises til afsnittet herom på side 12. Når medarbejderen selv fastlægger arbejdstidens placering, ydes der ingen særskilte genebetalinger eller overarbejdsbetaling. For sådanne medarbejdere ydes dog genetillæg i henhold til gældende regler i konkrete tilfælde, hvor virksomheden beordrer arbejdet udført på et bestemt tidspunkt. I nogle tilfælde vil det være nødvendigt, at medarbejderen er til rådighed på bestemte tidspunkter eller at visse arbejdsopgaver udføres på bestemte tidspunkter. Disse forhold må i så fald aftales mellem virksomheden og medarbejderen. I tilfælde hvor medarbejderens arbejdstid er fastsat af virksomheden til udførelse inden for et bestemt tidsrum, er overenskomstens almindelige regler om arbejdstidens placering, tid, overarbejde mv., herunder tillægsbetalinger, gældende. 10

11 Ledelsesret Den ledelsesret, der normalt tilkommer arbejdsgiveren, består også i tilfælde, hvor medarbejderen udfører arbejdet i hjemmet. Ved etablering af distancearbejde begrænses arbejdsgiverens umiddelbare mulighed for at følge arbejdets udførelse, og arbejdsgiverens opmærksomhed må i højere grad rettes mod kvaliteten af arbejdsresultaterne end mod selve arbejdsprocessen. Parterne bør endvidere være opmærksomme på, at de opgaver, der skal udføres i hjemmet, må være klart fastlagt med hensyn til indhold, mål og tidsforbrug. Tillidsrepræsentanter Distancemedarbejderen er repræsenteret af den inden for området valgte tillidsrepræsentant, uanset at arbejdet eller en del heraf udføres i hjemmet. Når der skal vælges tillidsrepræsentant, har distancemedarbejderen de samme rettigheder, som kollegerne på virksomheden. Medarbejderen, der arbejder hjemme, kan også vælges og bestride hvervet som tillidsrepræsentant, men det må naturligvis overvejes, om det er hensigtsmæssigt, at medarbejderen, der udfører en stor del af arbejdet hjemme, vælges som tillidsrepræsentant. De samme regler gælder også ved valg af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer til A/S-bestyrelser, koncern bestyrelser samt lokale og europæiske samarbejdsudvalg. I relation til tillidsrepræsentantens virke skal parterne ved etablering af distancearbejde tage højde for, at der er tale om en speciel situation, der kan kræve, at parterne er særskilt opmærksomme på kontakten og kontaktformen mellem tillidsrepræsentanten og distancemedarbejderen. Efter- og videreuddannelse Distancemedarbejderen har de samme rettigheder og pligter i forbindelse med efter- og videreuddannelse som andre medarbejdere. 11

12 Andre regler Arbejdsmiljø I lovgivningen på arbejdsmiljøområdet anvendes betegnelsen hjemmearbejde, hvorfor udtrykket også anvendes i dette afsnit i de tilfælde, hvor der refereres til lovbestemmelser. De sædvanlige regler for virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde gælder tillige for arbejde i hjemmet, når dette foregår i hele arbejdstiden eller regelmæssigt, hvilket svarer til ca. 1 dag inden for en normal arbejdsuge. Det betyder, at medarbejdere beskæftiget med arbejde, som udføres i medarbejderens hjem, enten skal være omfattet af en sikkerhedsgruppe på virksomhedens faste arbejdssted eller der skal oprettes en sikkerhedsgruppe specielt for disse medarbejdere. Sikkerhedsgruppen har i forhold til hjemmearbejdspladser normalt ikke en opsøgende funktion, og medarbejderens samtykke vil i alle tilfælde kræves for, at sikkerhedsgruppen kan komme i medarbejderens hjem. Reglerne om hviletid og fridøgn gælder tillige for distancearbejde.ved indgåelse af en aftale om distancearbejde kan der enten aftales faste arbejdstider, som er i overensstemmelse med reglerne, eller virksomheden kan informere medarbejderen om reglernes indhold, således at medarbejderen er bekendt med sit ansvar for, at reglerne overholdes. I relation til distancearbejdspladsens indretning i hjemmet gælder flere bestemmelser i bekendtgørelsen om faste arbejdssteders indretning. Der er tale om bestemmelserne om passende inventar ( 30), procesventilation ( 35), belysning (kapitel 9), ildsluknings- og redningsudstyr samt andre hjælpemidler ( 12 og 21). 12

13 Endelig gælder skærmbekendtgørelsen for distancearbejde, såfremt dette foregår i hele arbejdstiden eller regelmæssigt og arbejdstiden svarer til ca. en dag om ugen. Ophavsret, opfindelser og frembringelser Spørgsmålet om hvem, der har retten til produkter eller arbejdsresultater udført af medarbejderen i hjemmet, reguleres af de normalt gældende regler om ophavsret mv. Datasikkerhed Ved distancearbejde vil medarbejderen typisk opbevare diverse materiale fra arbejdspladsen i hjemmet, og der vil fra medarbejderens hjem være adgang til data på arbejdspladsen. For at sikre den fornødne datasikkerhed vil det derfor være nødvendigt at have retningslinjer for blandt andet aflåsning af udstyr og opbevaring af disketter og andet materiale. Det må også sikres, at persondatalovens bestemmelser om behandling af fortrolige oplysninger overholdes. Erstatningsretlige forhold Når arbejdet udføres som distancearbejde, er der en del forhold, der er anderledes end når arbejdet udføres på arbejdspladsen. Dette er vigtigt at være opmærksom på i relation til både erstatningsretlige og forsikringsmæssige spørgsmål, og ved udfærdigelse af den individuelle aftale bør det nøje overvejes, om der skal etableres yderligere forsikringer. Skader på udstyret Ansvar for hændelige skader på udstyr, som arbejdsgiver stiller til rådighed for medarbejderen, påhviler som udgangspunkt arbejdsgiveren selv. Forvolder medarbejderen eller andre personer skader på arbejdsgiverens udstyr ved simpel uagtsomhed, bortfalder skadevolderens erstatningsansvar, såfremt skaden er dækket af en tingsforsikring. 13

14 Hvor medarbejderen har forvoldt skaden ved uforsvarlig adfærd, kan arbejdsgiverens krav mod arbejdstager i visse tilfælde begrænses, da erstatning kun kan kræves betalt i det omfang, det findes rimeligt under hensyn til den udviste skyld, arbejdstagerens stilling og omstændighederne i øvrigt. Er skaden forvoldt ved grov uagtsomhed eller forsætligt af andre end arbejdstageren, bortfalder ansvaret ikke. Tingsskade på arbejdstagers ejendom For tingsskader gælder, at der skal være handlet ansvarspådragende fra arbejdsgiverside for, at arbejdsgiver kan pådrage sig et erstatningsansvar. Skadelidte bærer selv ansvaret for hændelige skader på skadelidtes ting. Om en given tingsskade er dækket af arbejdstagers indboforsikring, afhænger af den tegnede police. I tilfælde hvor en brand i udstyret ødelægger andre ting, vil der ikke være ansvar for arbejdsgiver, hvis branden er opstået hændeligt. Eventuelt kan producenten af udstyret holdes ansvarlig med henvisning til produktansvarsregler. I tilfælde af at der er handlet ansvarspådragende fra arbejdsgiverside i relation til brandens opståen, f.eks. i forbindelse med monteringen, vil der kunne rejses erstatningskrav mod arbejdsgiveren. Hvis monteringen har været forestået af en selvstændigt virkende 3. mand, som f.eks. leverandøren, vil denne efter omstændighederne være ansvarlig i stedet for arbejdsgiveren. Tyveri Ved tyveri, hvor der som udgangspunkt ikke har været handlet uagtsomt fra arbejdstagers side, vil der ikke være ansvar at gøre gældende over for denne. Der kan dog forekomme tilfælde, hvor arbejdstageren i forbindelse med tyveri i hjemmet har handlet uagtsomt og dermed 14

15 har pådraget sig erstatningsansvar over for arbejdsgiveren. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis medarbejderen har forladt hjemmet med vinduer eller døre stående åbne. Der kan dog kun rettes et erstatningskrav mod arbejdstager, såfremt udstyret ikke er forsikret. Personskader Ansvar for personskade forvoldt af arbejdsgivers ejendom forudsætter, at der er handlet ansvarspådragende fra arbejdsgiverside, dvs. ved udvisning af uagtsom adfærd. Uagtsom adfærd kan f.eks. tænkes ved arbejdsgiverens fejlagtige montering af udstyret eller lignende. Hvis monteringen er udført af en selvstændigt virkende 3. mand, vil det efter omstændighederne være denne, der bærer ansvaret for den fejlagtige montering. Skader forårsaget af arbejdsgivers udstyr, som må karakteriseres som hændelige, er skadelidtes risiko. Skadelidte kan, hvis der er tegnet en ulykkesforsikring og den skadegørende handling i øvrigt kan karakteriseres som en ulykke, modtage erstatning fra sit ulykkesforsikringsselskab. En ulykkesforsikring er ikke en almindelig del af en indboforsikring. Forsikringsforhold Den lovpligtige arbejdsskadeforsikring omfatter også personer, der udfører arbejde fra deres bopæl. Det er en forudsætning, at skaden/erhvervssygdommen kan henføres til arbejdet. Om dette er tilfældet, vil bero på en konkret vurdering, hvor det afgørende er, om man var beskæftiget med arbejde, da skaden skete. Såfremt arbejdsgiveren har tegnet en erhvervsansvarsforsikring, bør arbejdsgiveren kontakte sit forsikringsselskab med henblik på at sikre, at forsikringen også gælder medarbejdere, der udfører arbejde fra deres private bopæl. Med hensyn til forsikring af arbejdsstedet skal man være opmærksom på, at hverken arbejdstagerens indboforsikring 15

16 eller arbejdsgiverens forsikring normalt vil dække skader på virksomhedens udstyr, når det er opstillet i et privat hjem. Udstyret kan omfattes af arbejdsgiverens forsikring ved en såkaldt ambulant dækning, eller det kan omfattes af medarbejderens familieforsikring, hvis der indgås særskilt aftale herom. Under alle omstændigheder er det vigtigt, at forsikringsforholdene omkring skader på udstyr, tyveri, brand mv. bliver afklaret, så der ikke senere opstår problemer herom. Skatteforhold Pc-udstyr Distancemedarbejderen beskattes ikke af benyttelsen af pcudstyr og andet edb-udstyr, som arbejdsgiveren stiller til rådighed. Kommunikationsforbindelser Oprettelses- og installationsudgifterne, som arbejdsgiveren afholder vedrørende særlige kommunikationslinjer, f.eks. ISDN, ADSL eller FWA, anses for at være erhvervsmæssigt begrundet som led i arbejdsgiverens oprettelse af distancearbejdspladsen og er derfor ikke skattepligtige for distancemedarbejderen. Typisk vil tilstedeværelsen af en særlig kommunikationslinje betyde, at medarbejderen som hovedregel bliver beskattet af fri telefon, uanset om der kobles en arbejdstelefon til linjen eller ej. Selv om medarbejderen i forvejen har en privat telefon, betragtes arbejdstelefonen som fri telefon. Etableres f.eks. en ISDN-forbindelse som et lukket net, hvor det ikke er muligt for medarbejderen at foretage private opkald, vil ISDN-forbindelsen ikke kunne sidestilles med fri telefon. Kontorinventar Distancemedarbejderen beskattes ikke af kontorinventar, som arbejdsgiveren stiller til rådighed, såfremt dette svarer til det inventar som arbejdsgiveren stiller til rådighed på arbejdspladsen. 16

17 Fradrag for udgifter til arbejdsværelse i medarbejderens hjem forekommer meget sjældent og gives som regel kun, hvis arbejdsrummet er ændret så meget, at det udelukkende kan anvendes til erhvervsarbejde. Forbrugsudgifter Merudgifter til el og varme betragtes som private udgifter, for hvilke der som udgangspunkt aldrig indrømmes fradrag. Hvis arbejdsgiveren dækker medarbejderens merudgifter, beskattes beløbet som A-indkomst. Dog skal det nævnes, at visse personalegoder, som arbejdsgiveren i overvejende grad har stillet til rådighed af hensyn til medarbejderens arbejde, kun beskattes, hvis den samlede værdi af disse goder overstiger et bestemt fastsat beløb. Denne såkaldte bagatelgrænse reguleres en gang årligt. A-kasseforhold I henhold til A-kassereglerne er det afgørende, om der foreligger selvstændig virksomhed eller lønmodtagerarbejde. Såfremt der er tale om lønmodtagerarbejde, ses der på, om arbejdstiden er kontrollabel eller ej. A-kassereglerne tager med andre ord ikke specielt højde for en arbejdsform som distancearbejde. Uanset hvilken betegnelse ansættelsesforholdet har, anvendes de sædvanlige A-kasseregler, således at det er aftalens konkrete indhold, der skal vurderes. Kan arbejdsgiveren ikke eller kun vanskeligt kontrollere arbejdstiden, er arbejdstiden ukontrollabel, og der skal ske omregning af arbejdsindtægten til timer. Selv om arbejdsgiveren ikke kan kontrollere arbejdstiden, vil den alligevel blive betragtet som kontrollerbar, hvis medarbejderen er fast lønnet og arbejdstiden eller arbejdstidsnormen er fastsat i en kollektiv overenskomst. 17

18 Bilag 1 Protokollat om tele-/distance-/hjemmearbejde (Bilag 14 i Industriens Overenskomst og protokollat 9 i Industriens Funktionæroverenskomst ) Tele-/distance-/hjemmearbejde defineres som alt arbejde, der udføres uden for virksomheden, men som lige så godt kunne have været udført på virksomheden, og som ikke falder ind under overenskomstbestemmelser om ude/rejsearbejde. Der er således enighed om, at definitionen ikke er begrænset til arbejde, der udføres ved hjælp af informationsteknologiske hjælpemidler. Det omtalte arbejde er omfattet af såvel overenskomsterne som gældende lovgivning. Vilkårene for etablering af tele-/distance-/hjemmearbejde fastsættes ved skriftlig aftale mellem pågældende medarbejder og virksomheden. Det anbefales, at det mellem overenskomstens parter udarbejdede tillæg til ansættelsesaftale anvendes. Samtidig henvises til den mellem overenskomstparterne udarbejdede vejledning herom. I tilfælde hvor medarbejderens arbejdstid er fastsat af virksomheden til udførelse inden for et bestemt tidsrum, er overenskomstens almindelige regler om arbejdstidens placering, forskudt tid, overarbejde m.v., herunder tillægsbetalinger, gældende. Når medarbejderen selv fastlægger arbejdstidens placering, ydes ingen særskilte genebetalinger eller overarbejdsbetaling. For sådanne medarbejdere ydes dog genetillæg i henhold til gældende regler i konkrete tilfælde, hvor virksomheden beordrer arbejdet udført på et bestemt tidspunkt. Virksomheden kan ikke ensidigt pålægge medarbejderen udgifter ved etablering og drift af tele-/distance-/ hjemmearbejdspladsen. Det kan ved lokalaftale bestemmes, at de for medarbejderne gældende opsigelsesvarsler fraviges i forbindelse med overgang til tele-/distance-/hjemmearbejde og skift mellem denne arbejdsform og arbejde på virksomheden. Sådanne aftalte fravigelser fra opsigelsesvarsler bør tillige anføres i den enkelte medarbejders ansættelsesaftale. 18

19 Bilag 2 Tjekliste til brug for indgåelse af lokalaftaler om distancearbejde Følgende forhold bør være indeholdt eller behandlet i aftalen: aftalens parter hvem er omfattet af aftalen hvilket arbejde betegnes som distancearbejde hvilket arbejde kan udføres som distancearbejde aftaler om arbejdstid retningslinjer for indretning af distancearbejdspladsen forsikringsforhold retningslinjer for datasikkerhed opsigelsesvarsel for individuelle aftaler 19

20 Bilag 3 Tjekliste til brug for indgåelse af individuelle aftaler om distancearbejde En individuel aftale bør indeholde følgende: navnet på arbejdsgiveren navnet på medarbejderen tidspunkt for distancearbejdets start adresse(r) for distancearbejdspladsen oplysning om, at aftalen om distancearbejde er et supplement til den tidligere indgåede ansættelsesaftale fordeling af arbejdstimer i og uden for virksomheden evt. aftaler om arbejdstid, herunder om medarbejderen skal være til at træffe på bestemte tidspunkter aftale om information mellem medarbejderen og virksomheden oversigt over udstyr, der stilles til rådighed retningslinjer for datasikkerhed retningslinjer for brug af udstyr og forholdsregler ved tekniske problemer forhold om arbejdsmiljø forsikringsforhold regler for sygemelding varsel for opsigelse af distancearbejdet 20

21 Bilag 4 Tillæg til ansættelsesbevis vedr. distancearbejde, side 1 af 2 Tillæg til ansættelsesbevis vedr. distancearbejde DI DANSK INDUSTRI Mellem arbejdsgiver: Firmanavn: SE nr.: Adresse: Postnummer: By: og arbejdstager: Navn: CPR nr.: Adresse: Postnummer: By: Nærværende aftale supplerer medarbejderens ansættelsesbevis i henhold til de mellem Dansk Industri og CO-industri indgåede overenskomster. Ved indgåelse af nærværende tillæg er følgende vilkår for udførelse af distancearbejde afklaret: Arbejdssted: Distancearbejdet er aftalt til at finde sted på følgende lokalitet(er): Omfang: Fra den udfører medarbejderen i dage/timer om ugen sit sædvanlige arbejde som distancemedarbejder. Om arbejdstiden er aftalt: Det er aftalt at distancearbejdet udføres på følgende: dage/uger: i tidsrummet: eller i antal timer, pr. uge/dag/måned: Det er aftalt, at medarbejderen under udførelsen af distancearbejdet skal kunne træffes i følgende tidsrum: 21

22 Bilag 4 Tillæg til ansættelsesbevis vedr. distancearbejde, side 2 af 2 Udstyr: Om det fornødne udstyr forbundet med arbejdet er aftalt: Som bilag til aftalen vedlægges liste over det udstyr medarbejderen har fået stillet til rådighed. Øvrige forhold: Om øvrige forhold er aftalt: Prøveperiode: Der er ikke aftalt prøveperiode. Nærværende tillæg er indgået med en prøveperiode på måneder. I prøveperioden kan aftalen opsiges med et gensidigt opsigelsesvarsel på måneder. Ved frigørelse fra distancearbejdet genindtræder medarbejderen i de vilkår, som var gældende forud for nærværende aftales indgåelse. Opsigelse: For opsigelse af aftalen efter evt. prøveperiode gælder reglerne i de mellem Dansk Industri og Coindustri indgåede overenskomster samt i lovgivningen, medmindre anden aftale indgås: Vejledning om distancearbejde udarbejdet af Dansk Industri og CO-industri er udleveret til medarbejderen. Lokalaftale om distancearbejde er udleveret til medarbejderen. Der henvises i øvrigt til de mellem Dansk Industri og CO-industri indgåede overenskomster, samt gældende lovgivning. den Virksomhed Medarbejder 22

23 Bilag 5 Bekendtgørelse om begrænsninger i anvendelsen af lov om arbejdsmiljø på arbejde, som udføres i den ansattes hjem BEK nr. 9 af 06/01/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører LBK Nr. 784 af 11/10/ Bekendtgørelse om begrænsninger i anvendelsen af lov om arbejdsmiljø på arbejde, som udføres i den ansattes hjem I medfør af 4 i lov om arbejdsmiljø jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 11. oktober 1999, fastsættes: 1. Arbejdsmiljølovgivningen finder anvendelse på arbejde, der udføres i den ansattes hjem med de begrænsninger, som er angivet i 2-3. Arbejdsstedets indretning m.v. 2. Arbejdsmiljølovens kapitel 6 om indretning af arbejdsstedet finder ikke anvendelse på arbejde, som udføres i den ansattes hjem, bortset fra visse regler om arbejdsstedets indretning, der bl.a. er udstedt i medfør af lovens kapitel 6: 1) Reglerne i 12, 21, 30, 35, 39 og 40, stk.1, i bekendtgørelsen om faste arbejdssteders indretning, finder anvendelse, når arbejdet i hjemmet enten foregår i hele arbejdstiden eller foregår regelmæssigt og arbejdstiden svarer til ca. 1 dag inden for en normal arbejdsuge. 2) Reglerne i bekendtgørelsen om arbejde ved skærmterminaler, jf. dog 3, stk. 1, finder ligeledes anvendelse på arbejde, som udføres i den ansattes hjem, når arbejdet i hjemmet enten foregår i hele arbejdstiden eller foregår regelmæssigt og arbejdstiden svarer til ca. 1 dag inden for en normal arbejdsuge. 23

24 Sikkerhedsorganisation m.v. 3. Arbejdsmiljølovens kapitel 2 om virksomhedernes sikkerhedsog sundhedsarbejde finder ikke anvendelse på arbejde, som udføres i den ansattes hjem, bortset fra visse regler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, der er udstedt i medfør af lovens kapitel 2: 1) Reglerne i 20, stk. 4 og 41, stk. 1 i bekendtgørelsen om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde finder anvendelse på arbejde, som udføres i den ansattes hjem. 2) Reglerne i bekendtgørelsen om bedriftssundhedstjeneste finder ligeledes anvendelse på arbejde, som udføres i den ansattes hjem. Stk. 2. Reglerne om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde finder, uanset det nævnte i stk. 1, dog anvendelse, når arbejdet i hjemmet enten foregår i hele arbejdstiden eller foregår regelmæssigt. Ikrafttræden m.v. 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. januar Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 322 af 22. juni 1977 om begrænsninger i anvendelsen af lov om arbejdsmiljø på arbejde, som udføres i den ansattes hjem. Arbejdsministeriet, den 6. januar 2000 Ove Hygum /Hanne Rathsach 24

25 Notater: 25

26 Notater: 26

Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ

Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ på kontorarbejdspladser Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration Indledende INFORMATIONER Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning

Læs mere

LOKALAFTALE OM TELE- OG HJEMMEARBEJDSPLAD- SER FOR ÅRHUS KOMMUNE

LOKALAFTALE OM TELE- OG HJEMMEARBEJDSPLAD- SER FOR ÅRHUS KOMMUNE Bilag 2 LOKALAFTALE OM TELE- OG HJEMMEARBEJDSPLAD- SER FOR ÅRHUS KOMMUNE AFTALENS OMRÅDE 1. Aftalen er gældende for ansatte i Århus Kommune. Aftalen indgås mellem Århus Kommune og Den kommunale fællesrepræsentation

Læs mere

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Karin Hornbøll og Dorthe Albertsen Agenda Kommunens forsikringer

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

CO-industri Vester Søgade 12 2 1790 København V Tlf.: 3363 8027 Fax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk

CO-industri Vester Søgade 12 2 1790 København V Tlf.: 3363 8027 Fax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Hviletid og fridøgn CO-industri Vester Søgade 12 2 1790 København V Tlf.: 3363 8027 Fax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Redaktion: Keld Høgh Layout: Thomas Olivarius Foto: Harry

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

Vejledning til rammeaftalen om tele- og hjemmearbejde

Vejledning til rammeaftalen om tele- og hjemmearbejde Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET Vejledning til rammeaftalen om tele- og hjemmearbejde Vejledningen er en sammenskrivning af de

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer?

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer? Orientering Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374 6000 Telefax +45 3374 6080 Ansat medarbejder eller freelancer? 1. Indledning Flere og flere virksomheder bruger freelancere i stedet for

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING?

FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING? FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING? FRIVILLIG HVORDAN MED FORSIKRING? Det er vigtigt indledningsvis at slå fast, at Hillerød Kommune er afskåret fra at kunne tegne forsikringsdækning for personer, der

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere Budoverenskomst For flyvere - afløsere Mellem Vognmand A-One multiservice Aps. Langehusvej 14. 1.tv. 2700 Brønshøj. Cvr-nr.: Og 3F Nordsjælland Syd Gydevang 12 3450 Allerød. 1. Overenskomstens område.

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2010) DKFs standardansættelsesaftale for turnuskandidater

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Forsikring af frivillige

Forsikring af frivillige Forsikring af frivillige - forsikring af frivillige og ansatte i frivillige sociale organisationer - Din indgang til viden, læring og udvikling af frivilligt socialt arbejde! 1 Indledning Formålet med

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant

Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 194 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER VEJLEDNING OM LOKALAFTALER INDHOLD FORORD... 3 HVAD ER EN LOKALAFTALE?... 4 HVORDAN INDGÅS EN LOKALAFTALE?... 5 LOKALAFTALERS INDHOLD... 6 OPSIGELSE AF LOKALAFTALER... 7 LOKALAFTALENS RELATION TIL STANDARDOVERENSKOMSTEN...

Læs mere

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Forsikringsoplysningen Indholdsfortegnelse Arbejdsskadeforsikring en lovpligtig forsikring 2 Erhvervsansvarsforsikring

Læs mere

Forsikrings- og erstatningsspørgsmål

Forsikrings- og erstatningsspørgsmål Forsikrings- og erstatningsspørgsmål Dette notat skal afdække de problemstillinger, som findes vedrørende universitetets erstatningsansvar og forsikringsforhold. Der er tre overordnede problemstillinger.

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Notat om. Skoleledernes

Notat om. Skoleledernes Notat om Skoleledernes tilsyns ansvar 2013 tilsynsansvar Skolelederforeningen har udarbejdet et notat som en hjælp for medlemmerne til at få afklaret skoleledernes tilsynsansvar over for eleverne ved skolerejser

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale.

Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale. På job i udlandet Ansættelseskontrakt Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale. 1. Arbejdsgivers og lønmodtagers navn og adresse

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det Københavnske

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

EMPLOYEE CONTRACTS ANDREAS LÚÐVÍKSSON 7th semester, autumn 2004

EMPLOYEE CONTRACTS ANDREAS LÚÐVÍKSSON 7th semester, autumn 2004 EMPLOYEE CONTRACTS ANDREAS LÚÐVÍKSSON 7th semester, autumn 2004 Ansættelseskontrakt for tekniske funktionærer Danske Entreprenører/Byggeriets Arbejdsgivere/Dansk VVS og Teknisk Landsforbund Mellem arbejdstager:

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres - 1 Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når iværksætterdrømmen føres ud i livet og lønmodtagertilværelsen udskiftes med

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar Bilag 1: Erstatningsansvarsloven LBK nr. 750 af 04/09/2002 (Historisk) LOV Nr. 35 af 21/01/2003 LOV Nr. 434 af 10/06/2003 LBK Nr. 885 af 20/09/2005 Forskriftens fulde tekst Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Elevkontrakt. Navn Personnummer. Stillingsbetegnelse. Tiltrædelsesdato. Dato Måned År

Elevkontrakt. Navn Personnummer. Stillingsbetegnelse. Tiltrædelsesdato. Dato Måned År Danmarks Apotekerforening Kanonbådsvej 10 1437 København K Telefon: 33 76 76 00 Elevkontrakt Mellem apotek Navn Adresse Apoteksnummer Telefonnummer Arbejdsstedets beliggenhed: og elev Navn Personnummer

Læs mere

ER DIT BARN FORSIKRET? SKOlER Og INSTITuTIONER ER DIT BARN FORSIKRET?

ER DIT BARN FORSIKRET? SKOlER Og INSTITuTIONER ER DIT BARN FORSIKRET? Skoler og Institutioner ER DIT BARN FORSIKRET? Kommunen har ikke en ulykkesforsikring for børn og unge Tidligere havde kommunen en ulykkesforsikring for børn og unge, som dækkede, mens de var i kommunens

Læs mere

41.11 O.13 31.05.13/2013 Side 1. Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne

41.11 O.13 31.05.13/2013 Side 1. Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne Side 1 Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles bund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE

BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE Alle borgere, herunder børn, der forvolder skade på ting og/eller person kan ifalde erstatningsansvar jf. erstatningsansvarsloven. Børn

Læs mere

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F 20. Kompetenceudvikling Anmærkning: Erstattes 1. oktober 2012 af 20 a, bemærk dog 20 a, stk. 1, afsnit 5. Stk. 1. IKA-samtaler Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn

Læs mere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Forord 3F s transportgruppe har i løbet af 2005 gennemført en lang række medlemsmøder over hele landet med temaet De nye arbejdstidsregler. Langt over

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 Indholdsfortegnelse Hvem dækkes 1. Erhvervsansvar 2. Produktansvar 3. Afværgelse af skade 4. Aftaler om ansvar og erstatning

Læs mere

Arbejdsmiljø i folkeskolen

Arbejdsmiljø i folkeskolen Arbejdsmiljø i folkeskolen fakta og opmærksomhedsfelter Til HR/personaleafdelingen, Skoleforvaltningen og Skoleledelsen 1 Indhold De fysiske rammer og arbejdsmiljø... 2 Hjemmearbejdspladser?... 3 Kontorarbejdspladser?...

Læs mere

Forsikring for børn og unge i kommunale institutioner. ulykkesforsikring for dit barn

Forsikring for børn og unge i kommunale institutioner. ulykkesforsikring for dit barn Forsikring for børn og unge i kommunale institutioner ulykkesforsikring for dit barn Vidste du at kommunen har tegnet en ulykkesforsikring, der dækker dit barn i institutionen? Kommunerne gør et stort

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

COLOR LINE DANMARK A/S

COLOR LINE DANMARK A/S VERENSKOMST 2014 2017 COLOR LINE DANMARK A/S TILLÆGSOVERENSKOMST 2014 2017 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurantog Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve)

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

Illustration fjernet. IKT koordinator- og lederuddannelsen Forsikringsmæssige konsekvenser af BIM. - rådgiverforsikringen

Illustration fjernet. IKT koordinator- og lederuddannelsen Forsikringsmæssige konsekvenser af BIM. - rådgiverforsikringen IKT koordinator- og lederuddannelsen Forsikringsmæssige konsekvenser af BIM - rådgiverforsikringen Ved Paul K. Jeppesen Resulterer BIM i nye forsikringskrav til arkitekter og ingeniører (kaldet rådgivere)?

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

Gode råd om... Arbejdsskader

Gode råd om... Arbejdsskader Gode råd om... Arbejdsskader INDHOLD Arbejdsskader 3 Hvad er en Arbejdsskade? 3 Arbejdsulykke 3 Erhvervssygdom 3 Årsagssammenhæng 3 Stress 3 Er ulykken sket i forbindelse med arbejdet? 4 Under transport

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftale nr. 11.D Redigeret 2013 Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftalens gyldighedsområde følger i enhver henseende Særaftale I i sin helhed. Lokalaftalen

Læs mere

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN 2003 1 CIRKULÆRE OM VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet

Læs mere

Organisationsaftale. mellem. Banedanmark. Dansk Jernbaneforbund

Organisationsaftale. mellem. Banedanmark. Dansk Jernbaneforbund Organisationsaftale mellem Banedanmark og Dansk Jernbaneforbund 1. april 2013 2 INDHOLD SIDE BEMÆRKNINGER, J 1: Organisationsaftalens dækningsområde. 4 2: Ansættelse 5 3: Lønsystemet 5 4: Tjenesteanciennitet

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels ABC 1234 5678 Selvvalgt uddannels ne u Selvvalgt ud uddannelse else 1 ABC ne Selvvalgt u ddannelse ud 9 234 678 Selvvalgt u lse Udgivet af CO-industri 2. udgave November 2009 Tekst: Linda Hansen Layout:

Læs mere

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 2013-2015 Arbejde i Holddrift mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 1. marts 2013 Denne aftale er indgået mellem: Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark.

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. På job i udlandet Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. FORORD Mange metallere tager på arbejde i udlandet enten fordi de bliver udstationeret af deres danske virksomhed,

Læs mere

Forældres hæftelsesansvar og. forsikring

Forældres hæftelsesansvar og. forsikring 1. Indledning Lov om hæftelse for børns erstatningsansvar - et brud på retstraditionen 2. Ansvarsreglen i lovens 1, stk. 1»Den, der har forældremyndighed over et hjemmeboende barn, hæfter umiddelbart over

Læs mere

Børn skal også betale

Børn skal også betale 1 Børn skal også betale - om børns erstatningsansvar En baldret rude, en smadret MP3-afspiller eller en cyklist, der bliver væltet, så han brækker armen. Mange forældre tænker ikke umiddelbart over det,

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale Job og Virksomhed Kallemosen 20 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 www.jobcenteraabenraa.dk Dato: 20-05-2014 Sagsnr.: 14/14909 Dok.løbenr.: 139540/14 Kontakt: Nikolaj Lorenz Stage Jensen Direkte tlf.: 73767754

Læs mere

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning.

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning. Side: 5.0 Dato: 1.1.2013 Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysningsloven) BEK

Læs mere

Redigeret 2014 Elever

Redigeret 2014 Elever 1 Lokalaftale nr. 19 Redigeret 2014 Elever Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning af Landsoverenskomst mellem Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet til

Læs mere