CO-industri Vester Søgade København V Telefon: Telefax:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CO-industri Vester Søgade 12 2. 1790 København V Telefon: 3363 8000 Telefax: 3363 8099 e-mail: co@co-industri.dk www.co-industri."

Transkript

1 CO-industri Vester Søgade København V Telefon: Telefax: istan a Dansk Industri 1787 København V Telefon: Telefax:

2 ce istancearbejde rbejde

3 Distancearbejde Vejledning udarbejdet af Dansk Industri og CO-industri januar 2002

4 Distancearbejde er udgivet af Dansk Industri og CO-industri, januar 2002 CO-industri Vester Søgade 12, København V Telefon: Telefax: Dansk Industi 1787 København V Telefon: Telefax: Redaktion: ansv. Peter Rimfort, CO-industri, og ansv. Michael Nordahl Heyde, Dansk Industri Layout: Thomas Olivarius Repro og tryk: Hafnia tryk a s Pjecenr.: 2001/114 ISBN:

5 Indholdsfortegnelse Forord side 6 Hvad er distancearbejde? side 7 Skriftlige aftaler side 7 Overenskomstmæssige forhold... side 10 Overenskomsternes gyldighed side 10 Arbejdstid side 10 Ledelsesret side 11 Tillidsrepræsentanter side 11 Efter- og videreuddannelse side 11 Andre regler side 12 Arbejdsmiljø side 12 Ophavsret side 13 Datasikkerhed side 13 Erstatningsretlige forhold side 13 Skader på udstyret side 13 Tingskade på arbejdstagers ejendom side 14 Tyveri side 14 Personskader side 15 Forsikringsforhold side 15 Skatteforhold side 16 PC udstyr side 16 Kommunikationsforbindelser side 16 Kontorinventar side 16 Forbrugsudgifter side 17 A-kasseforhold side 17 Bilag 1 Protokollat om tele-/distance-/hjemmearbejde... side 18 Bilag 2 Tjekliste til brug for indgåelse af lokalaftaler..... side 19 Bilag 3 Tjekliste til brug for indgåelse af individuelle aftale om distancearbejde side 20 Bilag 4 Tillæg til ansættelsesaftale side 21 Bilag 5 Bekendtgørelse om begrænsninger i anvendelsen af lov om arbejdsmiljø på arbejde, som udføres i den ansattes hjem side 23 5

6 Forord Arbejdsmarkedet forandrer sig løbende, og en af de nye arbejdsformer, der i stigende grad finder indpas, er distancearbejde. Ved overenskomstforhandlingerne i foråret 1998 indgik Dansk Industri og CO-industri en rammeaftale på området. Denne pjece henvender sig til arbejdsgivere, medarbejdere og tillidsrepræsentanter, der for første gang søger information om distancearbejde, eller til dem, der har besluttet at indgå en aftale, men som har brug for oplysninger om reglerne på området. Arbejdets udførelse som distancearbejde medfører også, at virksomhedens muligheder for løbende at styre og kontrollere arbejdsprocessen begrænses. Det vil derfor være nødvendigt at tilpasse ledelsesformen for at sikre, at distancearbejdet kommer til at fungere. For medarbejderne kan distancearbejde give en større frihed til selv at tilrettelægge arbejdet og dermed skabe mulighed for en bedre sammenhæng mellem familieog arbejdslivet. Men det kræver selvdisciplin at organisere arbejdet selvstændigt, og det kan være vanskeligt at opretholde den samme faglige og sociale kontakt til kollegerne. Formålet med pjecen er at give læseren et let tilgængeligt indblik i de regler og forhold, der er vigtige at tage højde for, når virksomheder og medarbejdere indgår aftaler om distancearbejde, da arbejdsformen medfører en række særlige forhold. Distancearbejde er en fleksibel arbejdsform, som rummer muligheder, men også faldgruber, hvis ikke arbejdet tilrettelægges af både virksomheden og medarbejderen. Det er derfor vigtigt, at begge parter gør sig tanker omkring de fordele og ulemper, der er ved distancearbejde. For virksomheden kan indførelse af distancearbejde betyde, at det er lettere at fastholde medarbejderne og tiltrække nye, også inden for større geografiske områder. Motivationen hos medarbejderne kan blive styrket, og forløber distancearbejdet succesfuldt, kan resultatet blive øget produktivitet med fokus på udbyttet fremfor processen. 6

7 Hvad er distancearbejde? I rammeaftalen indgået mellem Dansk Industri og CO-industri (bilag 1) defineres tele-/distance-/hjemmearbejde som alt arbejde, der udføres uden for virksomheden, men som lige så godt kunne have været udført på virksomheden og som ikke falder ind under overenskomstbestemmelserne om ude- og rejsearbejde. Det skal fremhæves, at definitionen ikke er begrænset til arbejde, der udføres ved hjælp af informationsteknologiske hjælpemidler. Betegnelserne telearbejde, distancearbejde og hjemmearbejde kan sige noget om, hvilken type arbejde der er tale om. Telearbejde kan være arbejde, der udføres af teknikere, som sender arbejdsopgaver over nettet, mens hjemmearbejde dækker over det mere traditionelle arbejde, der ikke kræver teknologiske hjælpemidler, som f.eks. samling af komponenter. Fælles for arbejdsopgaverne er imidlertid, at de kan udføres uden for virksomheden, hvorfor alene betegnelsen distancearbejde anvendes i denne pjece. En montør, der også bruger meget af sin tid uden for virksomheden, falder ikke ind under betegnelsen distancearbejder, da han nødvendigvis skal løse problemerne der, hvor de opstår. En forudsætning for at kalde arbejdet for distancearbejde er, at arbejdet, der udføres på distance, har et vist omfang og en fast tilbagevendende karakter. Der er mange forskellige arbejdsopgaver, der kan udføres i hjemmet, men hvilke der helt konkret egner sig hertil, varierer fra virksomhed til virksomhed. Skriftlige aftaler Når beslutningen om at indføre distancearbejde er truffet, er der en række formaliteter, der skal være i orden. Det er derfor vigtigt, at parterne udformer skriftlige aftaler. 7

8 For at sikre, at der ikke efterfølgende opstår misforståelser eller uenigheder omkring de nærmere vilkår for distancearbejdet, skal der indgås en individuel aftale mellem virksomheden og den medarbejder, der skal i gang med at udføre distancearbejde. Såfremt der er flere medarbejdere, som skal udføre distancearbejde, kan det være en fordel, at der mellem virksomheden og tillidsrepræsentanten indgås en lokalaftale. Det vil være naturligt at drøfte forholdene omkring distancearbejde i virksomhedens samarbejdsudvalg, herunder hvilket arbejde der kan udføres som distancearbejde, og hvilke medarbejdergrupper der har mulighed for at udføre distancearbejde. Selv om der foreligger en lokalaftale, skal denne suppleres med en individuel aftale mellem den enkelte medarbejder og virksomheden. Også i tilfælde, hvor der ansættes nye medarbejdere til at udføre distancearbejde, skal der udfærdiges en individuel aftale. Bilag 2 er en liste over de punkter som en lokalaftale om distancearbejde bør indeholde. Bilag 3 er en liste over de punkter, som individuelle aftaler bør indeholde. Bilag 4 er et tillæg til ansættelsesbevis vedr. distancearbejde. I relation til arbejdsstedet kan det aftales, at distancearbejdet skal udføres på medarbejderens hjemmeadresse, et andet navngivet sted, eller evt. kan det aftales, at det kan udføres flere forskellige steder. Ved opsigelse af en individuel aftale om distancearbejde er det udgangspunktet, at det er reglerne i de mellem Dansk Industri og CO-industri indgåede overenskomster samt i lovgivningen, 8

9 der gælder. Det er dog muligt at aftale et andet og eventuelt kortere varsel. En sådan aftale betyder, at parterne er enige om, at en opsigelse ikke vil være en væsentlig ændring af ansættelsesforholdet. 9

10 Overenskomstmæssige forhold Overenskomsternes gyldighed Skønt distancemedarbejderens arbejdsomgivelser skifter udseende, vil de fleste af vilkårene for ansættelsesforholdet fortsætte uændret. De rettigheder og forpligtelser, der gælder på virksomheden, gælder også i forholdet til distancemedarbejderen, og overenskomsterne mellem Dansk Industri og CO-industri gælder også for medarbejdere, der udfører distancearbejde. Arbejdstid På lige fod med andre medarbejdere vil distancemedarbejdere typisk blive ansat til at arbejde et vist antal timer og få tildelt arbejdsopgaver, som skal løses inden for denne arbejdstid. Men det forhold, at arbejdet udføres som distancearbejde, giver i højere grad medarbejderen frihed til at vælge, på hvilket tidspunkt af døgnet arbejdet skal udføres. Dog skal man være opmærksom på, at reglerne om hviletid og fridøgn tillige gælder for distancearbejde, hvorfor der henvises til afsnittet herom på side 12. Når medarbejderen selv fastlægger arbejdstidens placering, ydes der ingen særskilte genebetalinger eller overarbejdsbetaling. For sådanne medarbejdere ydes dog genetillæg i henhold til gældende regler i konkrete tilfælde, hvor virksomheden beordrer arbejdet udført på et bestemt tidspunkt. I nogle tilfælde vil det være nødvendigt, at medarbejderen er til rådighed på bestemte tidspunkter eller at visse arbejdsopgaver udføres på bestemte tidspunkter. Disse forhold må i så fald aftales mellem virksomheden og medarbejderen. I tilfælde hvor medarbejderens arbejdstid er fastsat af virksomheden til udførelse inden for et bestemt tidsrum, er overenskomstens almindelige regler om arbejdstidens placering, tid, overarbejde mv., herunder tillægsbetalinger, gældende. 10

11 Ledelsesret Den ledelsesret, der normalt tilkommer arbejdsgiveren, består også i tilfælde, hvor medarbejderen udfører arbejdet i hjemmet. Ved etablering af distancearbejde begrænses arbejdsgiverens umiddelbare mulighed for at følge arbejdets udførelse, og arbejdsgiverens opmærksomhed må i højere grad rettes mod kvaliteten af arbejdsresultaterne end mod selve arbejdsprocessen. Parterne bør endvidere være opmærksomme på, at de opgaver, der skal udføres i hjemmet, må være klart fastlagt med hensyn til indhold, mål og tidsforbrug. Tillidsrepræsentanter Distancemedarbejderen er repræsenteret af den inden for området valgte tillidsrepræsentant, uanset at arbejdet eller en del heraf udføres i hjemmet. Når der skal vælges tillidsrepræsentant, har distancemedarbejderen de samme rettigheder, som kollegerne på virksomheden. Medarbejderen, der arbejder hjemme, kan også vælges og bestride hvervet som tillidsrepræsentant, men det må naturligvis overvejes, om det er hensigtsmæssigt, at medarbejderen, der udfører en stor del af arbejdet hjemme, vælges som tillidsrepræsentant. De samme regler gælder også ved valg af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer til A/S-bestyrelser, koncern bestyrelser samt lokale og europæiske samarbejdsudvalg. I relation til tillidsrepræsentantens virke skal parterne ved etablering af distancearbejde tage højde for, at der er tale om en speciel situation, der kan kræve, at parterne er særskilt opmærksomme på kontakten og kontaktformen mellem tillidsrepræsentanten og distancemedarbejderen. Efter- og videreuddannelse Distancemedarbejderen har de samme rettigheder og pligter i forbindelse med efter- og videreuddannelse som andre medarbejdere. 11

12 Andre regler Arbejdsmiljø I lovgivningen på arbejdsmiljøområdet anvendes betegnelsen hjemmearbejde, hvorfor udtrykket også anvendes i dette afsnit i de tilfælde, hvor der refereres til lovbestemmelser. De sædvanlige regler for virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde gælder tillige for arbejde i hjemmet, når dette foregår i hele arbejdstiden eller regelmæssigt, hvilket svarer til ca. 1 dag inden for en normal arbejdsuge. Det betyder, at medarbejdere beskæftiget med arbejde, som udføres i medarbejderens hjem, enten skal være omfattet af en sikkerhedsgruppe på virksomhedens faste arbejdssted eller der skal oprettes en sikkerhedsgruppe specielt for disse medarbejdere. Sikkerhedsgruppen har i forhold til hjemmearbejdspladser normalt ikke en opsøgende funktion, og medarbejderens samtykke vil i alle tilfælde kræves for, at sikkerhedsgruppen kan komme i medarbejderens hjem. Reglerne om hviletid og fridøgn gælder tillige for distancearbejde.ved indgåelse af en aftale om distancearbejde kan der enten aftales faste arbejdstider, som er i overensstemmelse med reglerne, eller virksomheden kan informere medarbejderen om reglernes indhold, således at medarbejderen er bekendt med sit ansvar for, at reglerne overholdes. I relation til distancearbejdspladsens indretning i hjemmet gælder flere bestemmelser i bekendtgørelsen om faste arbejdssteders indretning. Der er tale om bestemmelserne om passende inventar ( 30), procesventilation ( 35), belysning (kapitel 9), ildsluknings- og redningsudstyr samt andre hjælpemidler ( 12 og 21). 12

13 Endelig gælder skærmbekendtgørelsen for distancearbejde, såfremt dette foregår i hele arbejdstiden eller regelmæssigt og arbejdstiden svarer til ca. en dag om ugen. Ophavsret, opfindelser og frembringelser Spørgsmålet om hvem, der har retten til produkter eller arbejdsresultater udført af medarbejderen i hjemmet, reguleres af de normalt gældende regler om ophavsret mv. Datasikkerhed Ved distancearbejde vil medarbejderen typisk opbevare diverse materiale fra arbejdspladsen i hjemmet, og der vil fra medarbejderens hjem være adgang til data på arbejdspladsen. For at sikre den fornødne datasikkerhed vil det derfor være nødvendigt at have retningslinjer for blandt andet aflåsning af udstyr og opbevaring af disketter og andet materiale. Det må også sikres, at persondatalovens bestemmelser om behandling af fortrolige oplysninger overholdes. Erstatningsretlige forhold Når arbejdet udføres som distancearbejde, er der en del forhold, der er anderledes end når arbejdet udføres på arbejdspladsen. Dette er vigtigt at være opmærksom på i relation til både erstatningsretlige og forsikringsmæssige spørgsmål, og ved udfærdigelse af den individuelle aftale bør det nøje overvejes, om der skal etableres yderligere forsikringer. Skader på udstyret Ansvar for hændelige skader på udstyr, som arbejdsgiver stiller til rådighed for medarbejderen, påhviler som udgangspunkt arbejdsgiveren selv. Forvolder medarbejderen eller andre personer skader på arbejdsgiverens udstyr ved simpel uagtsomhed, bortfalder skadevolderens erstatningsansvar, såfremt skaden er dækket af en tingsforsikring. 13

14 Hvor medarbejderen har forvoldt skaden ved uforsvarlig adfærd, kan arbejdsgiverens krav mod arbejdstager i visse tilfælde begrænses, da erstatning kun kan kræves betalt i det omfang, det findes rimeligt under hensyn til den udviste skyld, arbejdstagerens stilling og omstændighederne i øvrigt. Er skaden forvoldt ved grov uagtsomhed eller forsætligt af andre end arbejdstageren, bortfalder ansvaret ikke. Tingsskade på arbejdstagers ejendom For tingsskader gælder, at der skal være handlet ansvarspådragende fra arbejdsgiverside for, at arbejdsgiver kan pådrage sig et erstatningsansvar. Skadelidte bærer selv ansvaret for hændelige skader på skadelidtes ting. Om en given tingsskade er dækket af arbejdstagers indboforsikring, afhænger af den tegnede police. I tilfælde hvor en brand i udstyret ødelægger andre ting, vil der ikke være ansvar for arbejdsgiver, hvis branden er opstået hændeligt. Eventuelt kan producenten af udstyret holdes ansvarlig med henvisning til produktansvarsregler. I tilfælde af at der er handlet ansvarspådragende fra arbejdsgiverside i relation til brandens opståen, f.eks. i forbindelse med monteringen, vil der kunne rejses erstatningskrav mod arbejdsgiveren. Hvis monteringen har været forestået af en selvstændigt virkende 3. mand, som f.eks. leverandøren, vil denne efter omstændighederne være ansvarlig i stedet for arbejdsgiveren. Tyveri Ved tyveri, hvor der som udgangspunkt ikke har været handlet uagtsomt fra arbejdstagers side, vil der ikke være ansvar at gøre gældende over for denne. Der kan dog forekomme tilfælde, hvor arbejdstageren i forbindelse med tyveri i hjemmet har handlet uagtsomt og dermed 14

15 har pådraget sig erstatningsansvar over for arbejdsgiveren. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis medarbejderen har forladt hjemmet med vinduer eller døre stående åbne. Der kan dog kun rettes et erstatningskrav mod arbejdstager, såfremt udstyret ikke er forsikret. Personskader Ansvar for personskade forvoldt af arbejdsgivers ejendom forudsætter, at der er handlet ansvarspådragende fra arbejdsgiverside, dvs. ved udvisning af uagtsom adfærd. Uagtsom adfærd kan f.eks. tænkes ved arbejdsgiverens fejlagtige montering af udstyret eller lignende. Hvis monteringen er udført af en selvstændigt virkende 3. mand, vil det efter omstændighederne være denne, der bærer ansvaret for den fejlagtige montering. Skader forårsaget af arbejdsgivers udstyr, som må karakteriseres som hændelige, er skadelidtes risiko. Skadelidte kan, hvis der er tegnet en ulykkesforsikring og den skadegørende handling i øvrigt kan karakteriseres som en ulykke, modtage erstatning fra sit ulykkesforsikringsselskab. En ulykkesforsikring er ikke en almindelig del af en indboforsikring. Forsikringsforhold Den lovpligtige arbejdsskadeforsikring omfatter også personer, der udfører arbejde fra deres bopæl. Det er en forudsætning, at skaden/erhvervssygdommen kan henføres til arbejdet. Om dette er tilfældet, vil bero på en konkret vurdering, hvor det afgørende er, om man var beskæftiget med arbejde, da skaden skete. Såfremt arbejdsgiveren har tegnet en erhvervsansvarsforsikring, bør arbejdsgiveren kontakte sit forsikringsselskab med henblik på at sikre, at forsikringen også gælder medarbejdere, der udfører arbejde fra deres private bopæl. Med hensyn til forsikring af arbejdsstedet skal man være opmærksom på, at hverken arbejdstagerens indboforsikring 15

16 eller arbejdsgiverens forsikring normalt vil dække skader på virksomhedens udstyr, når det er opstillet i et privat hjem. Udstyret kan omfattes af arbejdsgiverens forsikring ved en såkaldt ambulant dækning, eller det kan omfattes af medarbejderens familieforsikring, hvis der indgås særskilt aftale herom. Under alle omstændigheder er det vigtigt, at forsikringsforholdene omkring skader på udstyr, tyveri, brand mv. bliver afklaret, så der ikke senere opstår problemer herom. Skatteforhold Pc-udstyr Distancemedarbejderen beskattes ikke af benyttelsen af pcudstyr og andet edb-udstyr, som arbejdsgiveren stiller til rådighed. Kommunikationsforbindelser Oprettelses- og installationsudgifterne, som arbejdsgiveren afholder vedrørende særlige kommunikationslinjer, f.eks. ISDN, ADSL eller FWA, anses for at være erhvervsmæssigt begrundet som led i arbejdsgiverens oprettelse af distancearbejdspladsen og er derfor ikke skattepligtige for distancemedarbejderen. Typisk vil tilstedeværelsen af en særlig kommunikationslinje betyde, at medarbejderen som hovedregel bliver beskattet af fri telefon, uanset om der kobles en arbejdstelefon til linjen eller ej. Selv om medarbejderen i forvejen har en privat telefon, betragtes arbejdstelefonen som fri telefon. Etableres f.eks. en ISDN-forbindelse som et lukket net, hvor det ikke er muligt for medarbejderen at foretage private opkald, vil ISDN-forbindelsen ikke kunne sidestilles med fri telefon. Kontorinventar Distancemedarbejderen beskattes ikke af kontorinventar, som arbejdsgiveren stiller til rådighed, såfremt dette svarer til det inventar som arbejdsgiveren stiller til rådighed på arbejdspladsen. 16

17 Fradrag for udgifter til arbejdsværelse i medarbejderens hjem forekommer meget sjældent og gives som regel kun, hvis arbejdsrummet er ændret så meget, at det udelukkende kan anvendes til erhvervsarbejde. Forbrugsudgifter Merudgifter til el og varme betragtes som private udgifter, for hvilke der som udgangspunkt aldrig indrømmes fradrag. Hvis arbejdsgiveren dækker medarbejderens merudgifter, beskattes beløbet som A-indkomst. Dog skal det nævnes, at visse personalegoder, som arbejdsgiveren i overvejende grad har stillet til rådighed af hensyn til medarbejderens arbejde, kun beskattes, hvis den samlede værdi af disse goder overstiger et bestemt fastsat beløb. Denne såkaldte bagatelgrænse reguleres en gang årligt. A-kasseforhold I henhold til A-kassereglerne er det afgørende, om der foreligger selvstændig virksomhed eller lønmodtagerarbejde. Såfremt der er tale om lønmodtagerarbejde, ses der på, om arbejdstiden er kontrollabel eller ej. A-kassereglerne tager med andre ord ikke specielt højde for en arbejdsform som distancearbejde. Uanset hvilken betegnelse ansættelsesforholdet har, anvendes de sædvanlige A-kasseregler, således at det er aftalens konkrete indhold, der skal vurderes. Kan arbejdsgiveren ikke eller kun vanskeligt kontrollere arbejdstiden, er arbejdstiden ukontrollabel, og der skal ske omregning af arbejdsindtægten til timer. Selv om arbejdsgiveren ikke kan kontrollere arbejdstiden, vil den alligevel blive betragtet som kontrollerbar, hvis medarbejderen er fast lønnet og arbejdstiden eller arbejdstidsnormen er fastsat i en kollektiv overenskomst. 17

18 Bilag 1 Protokollat om tele-/distance-/hjemmearbejde (Bilag 14 i Industriens Overenskomst og protokollat 9 i Industriens Funktionæroverenskomst ) Tele-/distance-/hjemmearbejde defineres som alt arbejde, der udføres uden for virksomheden, men som lige så godt kunne have været udført på virksomheden, og som ikke falder ind under overenskomstbestemmelser om ude/rejsearbejde. Der er således enighed om, at definitionen ikke er begrænset til arbejde, der udføres ved hjælp af informationsteknologiske hjælpemidler. Det omtalte arbejde er omfattet af såvel overenskomsterne som gældende lovgivning. Vilkårene for etablering af tele-/distance-/hjemmearbejde fastsættes ved skriftlig aftale mellem pågældende medarbejder og virksomheden. Det anbefales, at det mellem overenskomstens parter udarbejdede tillæg til ansættelsesaftale anvendes. Samtidig henvises til den mellem overenskomstparterne udarbejdede vejledning herom. I tilfælde hvor medarbejderens arbejdstid er fastsat af virksomheden til udførelse inden for et bestemt tidsrum, er overenskomstens almindelige regler om arbejdstidens placering, forskudt tid, overarbejde m.v., herunder tillægsbetalinger, gældende. Når medarbejderen selv fastlægger arbejdstidens placering, ydes ingen særskilte genebetalinger eller overarbejdsbetaling. For sådanne medarbejdere ydes dog genetillæg i henhold til gældende regler i konkrete tilfælde, hvor virksomheden beordrer arbejdet udført på et bestemt tidspunkt. Virksomheden kan ikke ensidigt pålægge medarbejderen udgifter ved etablering og drift af tele-/distance-/ hjemmearbejdspladsen. Det kan ved lokalaftale bestemmes, at de for medarbejderne gældende opsigelsesvarsler fraviges i forbindelse med overgang til tele-/distance-/hjemmearbejde og skift mellem denne arbejdsform og arbejde på virksomheden. Sådanne aftalte fravigelser fra opsigelsesvarsler bør tillige anføres i den enkelte medarbejders ansættelsesaftale. 18

19 Bilag 2 Tjekliste til brug for indgåelse af lokalaftaler om distancearbejde Følgende forhold bør være indeholdt eller behandlet i aftalen: aftalens parter hvem er omfattet af aftalen hvilket arbejde betegnes som distancearbejde hvilket arbejde kan udføres som distancearbejde aftaler om arbejdstid retningslinjer for indretning af distancearbejdspladsen forsikringsforhold retningslinjer for datasikkerhed opsigelsesvarsel for individuelle aftaler 19

20 Bilag 3 Tjekliste til brug for indgåelse af individuelle aftaler om distancearbejde En individuel aftale bør indeholde følgende: navnet på arbejdsgiveren navnet på medarbejderen tidspunkt for distancearbejdets start adresse(r) for distancearbejdspladsen oplysning om, at aftalen om distancearbejde er et supplement til den tidligere indgåede ansættelsesaftale fordeling af arbejdstimer i og uden for virksomheden evt. aftaler om arbejdstid, herunder om medarbejderen skal være til at træffe på bestemte tidspunkter aftale om information mellem medarbejderen og virksomheden oversigt over udstyr, der stilles til rådighed retningslinjer for datasikkerhed retningslinjer for brug af udstyr og forholdsregler ved tekniske problemer forhold om arbejdsmiljø forsikringsforhold regler for sygemelding varsel for opsigelse af distancearbejdet 20

21 Bilag 4 Tillæg til ansættelsesbevis vedr. distancearbejde, side 1 af 2 Tillæg til ansættelsesbevis vedr. distancearbejde DI DANSK INDUSTRI Mellem arbejdsgiver: Firmanavn: SE nr.: Adresse: Postnummer: By: og arbejdstager: Navn: CPR nr.: Adresse: Postnummer: By: Nærværende aftale supplerer medarbejderens ansættelsesbevis i henhold til de mellem Dansk Industri og CO-industri indgåede overenskomster. Ved indgåelse af nærværende tillæg er følgende vilkår for udførelse af distancearbejde afklaret: Arbejdssted: Distancearbejdet er aftalt til at finde sted på følgende lokalitet(er): Omfang: Fra den udfører medarbejderen i dage/timer om ugen sit sædvanlige arbejde som distancemedarbejder. Om arbejdstiden er aftalt: Det er aftalt at distancearbejdet udføres på følgende: dage/uger: i tidsrummet: eller i antal timer, pr. uge/dag/måned: Det er aftalt, at medarbejderen under udførelsen af distancearbejdet skal kunne træffes i følgende tidsrum: 21

22 Bilag 4 Tillæg til ansættelsesbevis vedr. distancearbejde, side 2 af 2 Udstyr: Om det fornødne udstyr forbundet med arbejdet er aftalt: Som bilag til aftalen vedlægges liste over det udstyr medarbejderen har fået stillet til rådighed. Øvrige forhold: Om øvrige forhold er aftalt: Prøveperiode: Der er ikke aftalt prøveperiode. Nærværende tillæg er indgået med en prøveperiode på måneder. I prøveperioden kan aftalen opsiges med et gensidigt opsigelsesvarsel på måneder. Ved frigørelse fra distancearbejdet genindtræder medarbejderen i de vilkår, som var gældende forud for nærværende aftales indgåelse. Opsigelse: For opsigelse af aftalen efter evt. prøveperiode gælder reglerne i de mellem Dansk Industri og Coindustri indgåede overenskomster samt i lovgivningen, medmindre anden aftale indgås: Vejledning om distancearbejde udarbejdet af Dansk Industri og CO-industri er udleveret til medarbejderen. Lokalaftale om distancearbejde er udleveret til medarbejderen. Der henvises i øvrigt til de mellem Dansk Industri og CO-industri indgåede overenskomster, samt gældende lovgivning. den Virksomhed Medarbejder 22

23 Bilag 5 Bekendtgørelse om begrænsninger i anvendelsen af lov om arbejdsmiljø på arbejde, som udføres i den ansattes hjem BEK nr. 9 af 06/01/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører LBK Nr. 784 af 11/10/ Bekendtgørelse om begrænsninger i anvendelsen af lov om arbejdsmiljø på arbejde, som udføres i den ansattes hjem I medfør af 4 i lov om arbejdsmiljø jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 11. oktober 1999, fastsættes: 1. Arbejdsmiljølovgivningen finder anvendelse på arbejde, der udføres i den ansattes hjem med de begrænsninger, som er angivet i 2-3. Arbejdsstedets indretning m.v. 2. Arbejdsmiljølovens kapitel 6 om indretning af arbejdsstedet finder ikke anvendelse på arbejde, som udføres i den ansattes hjem, bortset fra visse regler om arbejdsstedets indretning, der bl.a. er udstedt i medfør af lovens kapitel 6: 1) Reglerne i 12, 21, 30, 35, 39 og 40, stk.1, i bekendtgørelsen om faste arbejdssteders indretning, finder anvendelse, når arbejdet i hjemmet enten foregår i hele arbejdstiden eller foregår regelmæssigt og arbejdstiden svarer til ca. 1 dag inden for en normal arbejdsuge. 2) Reglerne i bekendtgørelsen om arbejde ved skærmterminaler, jf. dog 3, stk. 1, finder ligeledes anvendelse på arbejde, som udføres i den ansattes hjem, når arbejdet i hjemmet enten foregår i hele arbejdstiden eller foregår regelmæssigt og arbejdstiden svarer til ca. 1 dag inden for en normal arbejdsuge. 23

24 Sikkerhedsorganisation m.v. 3. Arbejdsmiljølovens kapitel 2 om virksomhedernes sikkerhedsog sundhedsarbejde finder ikke anvendelse på arbejde, som udføres i den ansattes hjem, bortset fra visse regler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, der er udstedt i medfør af lovens kapitel 2: 1) Reglerne i 20, stk. 4 og 41, stk. 1 i bekendtgørelsen om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde finder anvendelse på arbejde, som udføres i den ansattes hjem. 2) Reglerne i bekendtgørelsen om bedriftssundhedstjeneste finder ligeledes anvendelse på arbejde, som udføres i den ansattes hjem. Stk. 2. Reglerne om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde finder, uanset det nævnte i stk. 1, dog anvendelse, når arbejdet i hjemmet enten foregår i hele arbejdstiden eller foregår regelmæssigt. Ikrafttræden m.v. 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. januar Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 322 af 22. juni 1977 om begrænsninger i anvendelsen af lov om arbejdsmiljø på arbejde, som udføres i den ansattes hjem. Arbejdsministeriet, den 6. januar 2000 Ove Hygum /Hanne Rathsach 24

25 Notater: 25

26 Notater: 26

Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ

Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ på kontorarbejdspladser Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration Indledende INFORMATIONER Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning

Læs mere

Rammeaftale vedrørende distancearbejde

Rammeaftale vedrørende distancearbejde Rammeaftale vedrørende distancearbejde Rammeaftalen giver mulighed for at indgå frivillige og individuelle aftaler om at arbejde hjemme med arbejdsopgaver, der normalt varetages fra arbejdspladsen. For

Læs mere

LOKALAFTALE OM TELE- OG HJEMMEARBEJDSPLAD- SER FOR ÅRHUS KOMMUNE

LOKALAFTALE OM TELE- OG HJEMMEARBEJDSPLAD- SER FOR ÅRHUS KOMMUNE Bilag 2 LOKALAFTALE OM TELE- OG HJEMMEARBEJDSPLAD- SER FOR ÅRHUS KOMMUNE AFTALENS OMRÅDE 1. Aftalen er gældende for ansatte i Århus Kommune. Aftalen indgås mellem Århus Kommune og Den kommunale fællesrepræsentation

Læs mere

Distancearbejde i staten

Distancearbejde i staten Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg Vejledning om Distancearbejde i staten Marts 2006 Vejledning om distancearbejde i staten 2006 Vejledning om distancearbejde i

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Vejledning til rammeaftalen om tele- og hjemmearbejde 2008 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. UDDYBNING OG PRÆCISERING

Læs mere

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Karin Hornbøll og Dorthe Albertsen Agenda Kommunens forsikringer

Læs mere

Del 1. Vejledning om distancearbejde

Del 1. Vejledning om distancearbejde Indholdsfortegnelse Forord Indledning Del 1. Vejledning om distancearbejde 1.1. Definition af distancearbejde 1.2. Fordele og ulemper 1.3. Arbejdets organisering 1.4. Hvilke opgaver kan med fordel løses

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal September 2012 2012 OVERENSKOMST mellem DR og Dansk Metal om freelanceopgaver i forbindelse med produktion af TV- og radioudsendelser m.v. Indholdsfortegnelse: 1. Overenskomstens anvendelse... 3 2. Ansættelse...

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET Rammeaftale om tele- og hjemmearbejde = nyt i forhold til tidligere gældende rammeaftale Rammeaftalen

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer Ansættelsesaftale for funktionærer Denne ansættelsesaftale ( Ansættelsesaftalen ) er indgået mellem Mikael D. Lauridsen Frydelunds alle 8210 Aarhus V CPR-nummer 123456-7890 og Mikaellauridsen.dk - Entreprise

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Rammeaftale om tele- og hjemmearbejde

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Rammeaftale om tele- og hjemmearbejde Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLES- SKABET Rammeaftale om tele- og hjemmearbejde 2015 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. AFTALENS OMRÅDE... 3 2. FORMÅL... 3 3. DEFINITION... 3 3A.

Læs mere

CO-industri Vester Søgade 12 2 1790 København V Tlf.: 3363 8027 Fax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk

CO-industri Vester Søgade 12 2 1790 København V Tlf.: 3363 8027 Fax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Hviletid og fridøgn CO-industri Vester Søgade 12 2 1790 København V Tlf.: 3363 8027 Fax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Redaktion: Keld Høgh Layout: Thomas Olivarius Foto: Harry

Læs mere

Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk. Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent

Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk. Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent 2... 26. oktober 2012 Disposition Ansættelsesbevislov/kontrakter Arbejdstid Erstatningsferie under

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

EU-direktiv om arbejdstid. Overenskomstparterne forstår ved: Artikel nr. og titel

EU-direktiv om arbejdstid. Overenskomstparterne forstår ved: Artikel nr. og titel not defined. EU-direktiv om arbejdstid Grundlaget for dette protokollat er EU-direktiv nr. 93/104/EF af 23. november 1993 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden samt dansk

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Vejledning til rammeaftalen om tele- og hjemmearbejde

Vejledning til rammeaftalen om tele- og hjemmearbejde Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET Vejledning til rammeaftalen om tele- og hjemmearbejde Vejledningen er en sammenskrivning af de

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Social- og Indenrigsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 26. oktober 2015 Kontor:

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

At-VEJLEDNING. D.2.9-2 Oktober 2003 - Opdateret oktober 2014. Hjemmearbejde

At-VEJLEDNING. D.2.9-2 Oktober 2003 - Opdateret oktober 2014. Hjemmearbejde At-VEJLEDNING D.2.9-2 Oktober 2003 - Opdateret oktober 2014 Hjemmearbejde Vejledningen handler om arbejdsmiljølovgivningens krav, når den ansatte arbejder hjemme 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER Birthe Boisen, juridisk konsulent bfb@danskfjernvarme.dk Lov om Ansættelsesbeviser Ansættelsesaftalen LOV OM ANSÆTTELSESBEVISER Hvem er omfattet af loven Alle

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Hjemmearbejdspladser

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Hjemmearbejdspladser BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM Hjemmearbejdspladser INDHOLD 3 EGNEDE OPGAVER 3 ARBEJDSMILJØ NÅR MAN ARBEJDER HJEMME 5 KRAV TIL INDRETNING ARBEJDSBORD STOL BELYSNING BÆRBAR PC PRINTER SKÆRMBRILLER

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Standardkontrakten er udarbejdet af KL og FOA - Fag og Arbejde Arbejdsgivers navn, adresse og evt. CVR-nummer (Skal udfyldes) Arbejdstagers navn, adresse og cpr.nr.

Læs mere

Herved bekendtgøres lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet,

Herved bekendtgøres lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet, LBK nr 240 af 17/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2010-0004327 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Mobile arbejdspladser

Mobile arbejdspladser Mobile arbejdspladser ISO-standard skibscontainere ved midlertidigt arbejde af kort varighed Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon:

Læs mere

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE 1 Patientskadeankenævnets datasammenskrivning af lov om erstatningsansvar. Sammenskrivningen omfatter Justitsministeriets datasammenskrivning nr. 11335 af 5. oktober 1994, 2 i lov nr. 73 af 1. februar

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt. Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse Beskæftigelsesministeriet har den 21. juni 2001 udstedt bekendtgørelse

Læs mere

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter Ansættelseskontrakter Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 2. januar 2014 af Byrial Bjørst Forfatter: Sofie Plesner Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan

Læs mere

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp Love og regle Vejledning om ansættelsesbeviser Side 1 af 5 English Ministeriet Nyheder Temaer a-z Tal og love Publikationer Service Lovprogram Lovforslag Love og regler Kommende love og regler Gældende

Læs mere

Kendelse af 2. november 2015

Kendelse af 2. november 2015 Kendelse af 2. november 2015 i faglig voldgift nr. FV 2015.0097 Kristelig Fagforening (advokat Henning Friis Overgaard) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (advokat Bjørn Carlsen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden")

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet Virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden") OG [Medarbejderens navn og adresse] (herefter kaldet "Medarbejderen") (herefter tilsammen kaldet "Parterne")

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 Bek. Nr. 1509 af 15. december 2010 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning. Sammenskrivningen

Læs mere

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Aftale mellem Producentforeningen, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører (Organisationerne). Organisationerne har fokus på arbejdsmiljø, og er

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. Bilag 13 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 51, stk. 4, 55, stk. 1, og 72, stk. 1,

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionærer

Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelsesbevis for funktionærer Mellem og Arbejdsgiverforeningen KA Det bekræftes hermed, at Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: Mail-adr.: Tlf.: (herefter kaldet medarbejderen ) og Virksomhedens

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 575 af 21. juni 2001 om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde med senere ændringer

Læs mere

FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING?

FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING? FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING? FRIVILLIG HVORDAN MED FORSIKRING? Det er vigtigt indledningsvis at slå fast, at Hillerød Kommune er afskåret fra at kunne tegne forsikringsdækning for personer, der

Læs mere

Organisationsaftale om implementering af EU-Arbejdstidsdirektiv

Organisationsaftale om implementering af EU-Arbejdstidsdirektiv Bilag 10 Organisationsaftale om implementering af EUArbejdstidsdirektiv Grundlaget for denne organisationsaftale er EUdirektiv nr. 93/104/EF af 23. november 1993 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere Budoverenskomst For flyvere - afløsere Mellem Vognmand A-One multiservice Aps. Langehusvej 14. 1.tv. 2700 Brønshøj. Cvr-nr.: Og 3F Nordsjælland Syd Gydevang 12 3450 Allerød. 1. Overenskomstens område.

Læs mere

Denne aftale dækker telearbejdere. En telearbejder er en person, der udfører telearbejde som defineret ovenfor.

Denne aftale dækker telearbejdere. En telearbejder er en person, der udfører telearbejde som defineret ovenfor. 5DPPHDIWDOHRPWHOHDUEHMGH 9HMOHGHQGHRYHUV WWHOVHDI'$RJ/2 *HQHUHOOHEHWUDJWQLQJHU I forbindelse med den europæiske beskæftigelsesstrategi har Det Europæiske Råd opfordret arbejdsmarkedets parter til at forhandle

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST VERENSKOMST SYGEPLEJE- OVERENSKOMST LEDERE 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (SBA og DSV) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794650 2014 2017 Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 - Ledere Indgået mellem

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne.

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne. Orientering nr. 8/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Budoverenskomst for provinsen Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

M ø d e r e f e r a t. over

M ø d e r e f e r a t. over M ø d e r e f e r a t over forhandlingerne mellem DEMKO A/S og Ingeniørforbundet i Danmark om fornyelsen af den før 1. april 1997 for parterne gældende overenskomst og den hertil knyttede hovedaftale.

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2010) DKFs standardansættelsesaftale for turnuskandidater

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

EMPLOYEE CONTRACTS ANDREAS LÚÐVÍKSSON 7th semester, autumn 2004

EMPLOYEE CONTRACTS ANDREAS LÚÐVÍKSSON 7th semester, autumn 2004 EMPLOYEE CONTRACTS ANDREAS LÚÐVÍKSSON 7th semester, autumn 2004 Ansættelseskontrakt for tekniske funktionærer Danske Entreprenører/Byggeriets Arbejdsgivere/Dansk VVS og Teknisk Landsforbund Mellem arbejdstager:

Læs mere

Rammeaftale om tele- og hjemmearbejde

Rammeaftale om tele- og hjemmearbejde Side 1 Rammeaftale om tele- og hjemmearbejde KL Forhandlingsfællesskabet Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Formål... 3 3 Definition... 3 4 Arbejdstid... 4 5 Den lokale aftale...

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant

Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 194 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve)

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) Side 1 Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) KL Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Aftalens anvendelsesområde...

Læs mere

Vejledning om ansættelsesretlige. ressortomlægninger

Vejledning om ansættelsesretlige. ressortomlægninger Vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved ressortomlægninger Juni 2015 Vejledningen er udelukkende udsendt elektronisk. ISBN 87-7956-451-8 Foto: Rune Steen Johnsson Side 3 af 12 Indhold Vejledning

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres - 1 Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når iværksætterdrømmen føres ud i livet og lønmodtagertilværelsen udskiftes med

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 I medfør af 51, stk. 4, 55, stk. 1, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer?

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer? Orientering Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374 6000 Telefax +45 3374 6080 Ansat medarbejder eller freelancer? 1. Indledning Flere og flere virksomheder bruger freelancere i stedet for

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Notat AARHUS UNIVERSITET. Modtager(e): Forskere ved ST. Forsikringsforhold på Aarhus Universitet

Notat AARHUS UNIVERSITET. Modtager(e): Forskere ved ST. Forsikringsforhold på Aarhus Universitet Modtager(e): Forskere ved ST Notat Forsikringsforhold på Aarhus Universitet 1. Baggrund Der er i dag mange udadvendte aktiviteter på Science and Technology spændende fra praktikophold (folkeskole- og gymnasieelever),

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring.

Arbejdsskadeforsikring. Arbejdsskadeforsikring. Lovpligtig arbejdsskadeforsikring (lov om forsikring mod følger af arbejdsskade). Lovens arbejdsskadebegreb omfatter alle skader, der skyldes ulykker eller kortvarige skadelige

Læs mere

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede.

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede. HH, d. 21. juli 2010 Den nye bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Udvalgte paragraffer med 3F s kommentarer. Hvor bestemmelserne i den nye bekendtgørelse er en videreførelse fra den tidligere

Læs mere

BRANDAFTALEN 1995. Indholdsfortegnelse

BRANDAFTALEN 1995. Indholdsfortegnelse BRANDAFTALEN 1995 11.11.2010 Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 Indholdsfortegnelse Side 1. Formålsbestemmelse 2 2. Definitioner 2 3. Område 2 4. Aftalens virkning 2 5. Supplerende bestemmelser

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar LBK nr 266 af 21/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-702-0020 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1493 af 23/12/2014

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Forretningsorden for samarbejdsudvalget (SU) i Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Side 0 af 11 sider 1. Målsætning for samarbejdet hos Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark... 2 2. Information...

Læs mere

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F 20. Kompetenceudvikling Anmærkning: Erstattes 1. oktober 2012 af 20 a, bemærk dog 20 a, stk. 1, afsnit 5. Stk. 1. IKA-samtaler Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn

Læs mere

Husk under alle omstændigheder at sende udkast til kontrakt under praktik ind til kommentering i forbundet.

Husk under alle omstændigheder at sende udkast til kontrakt under praktik ind til kommentering i forbundet. Mellem undertegnede [indsæt navn, adresse og CVR-/SE-nummer] (herefter kaldet praktikstedet) og undertegnede [indsæt navn, adresse og CPR-nummer] (herefter kaldet praktikanten), der studerer [indsæt studie]

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0058) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/ DI for Styropack A/S (advokat Karsten Almosetoft) afsagt

Læs mere

FOA-ungdom. Ung i huset eller børnepasser

FOA-ungdom. Ung i huset eller børnepasser FOA-ungdom F O A F A G O G A R B E J D E Ung i huset eller børnepasser Indholdsfortegnelse Ansættelsesbrev 4 Medhjælperloven 4 Arbejdstid 5 Skat 5 Ferie 6 Sygdom 6 Skema til at rive ud og udfylde: Aftale

Læs mere

Overenskomstfornyelsen Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal

Overenskomstfornyelsen Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal Orientering nr. 10/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelsen 2014 - Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal Mæglingsforslaget er nu vedtaget og ændringerne i overenskomsten

Læs mere

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Forsikringsoplysningen Indholdsfortegnelse Arbejdsskadeforsikring en lovpligtig forsikring 2 Erhvervsansvarsforsikring

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler 1999 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE... 3 Bilag 1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2012 Løn og arbejdsforhold 17. april 2012 Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Gennemgang af de vigtigste ændringer i Den Grafiske Overenskomst med HK/Privat

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere