Sager om aktindsigt skal også behandles hurtigt i ferieperioder. 15. november 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sager om aktindsigt skal også behandles hurtigt i ferieperioder. 15. november 2016"

Transkript

1 Sager om aktindsigt skal også behandles hurtigt i ferieperioder En borger klagede til ombudsmanden over, at Transport- og Bygningsministeriet havde udsat behandlingen af hans anmodning om aktindsigt på grund af sommerferie. Det fremgik, at borgeren havde anmodet om aktindsigt den 5. juli 2016, og at ministeriet den 6. juli 2016 kvitterede for modtagelsen og oplyste, at ministeriet ikke forventede at kunne besvare anmodningen inden for hverken 1-2 arbejdsdage eller 7 arbejdsdage. Årsagen hertil var, at det var sommerferieperiode, hvilket medførte, at flere af departementets medarbejdere, som var nødvendige for behandlingen af sagen, var fraværende. Ministeriet forventede at kunne afslutte behandlingen af sagen senest den 19. august november 2016 Forvaltningsret Det var ombudsmandens opfattelse, at afholdelse af sommerferie hos de relevante sagsbehandlere ikke i sig selv kunne bevirke, at de frister, der er opstillet for færdigbehandlingen af en aktindsigtsanmodning i offentlighedslovens 36, stk. 2, og forarbejderne hertil, kunne udsættes. Myndigheder kunne således ikke lukke ned for behandlingen af visse aktindsigtsanmodninger, men måtte have et beredskab i ferien, der i udgangspunktet gjorde det muligt at behandle sagerne inden for de frister, der er opstillet i loven og forarbejderne. (Sag nr. 16/03410) Herunder gengives ombudsmandens udtalelse i sagen efterfulgt af en sagsfremstilling:

2 Ombudsmandens udtalelse 1. Hvad handler sagen om? Du anmodede den 5. juli 2016 Transport- og Bygningsministeriet om aktindsigt i en undersøgelse, som var omtalt i et svar af 14. juni 2016 fra transportog bygningsministeren til Folketingets Transport- og Bygningsudvalg. Ministeriet kvitterede den 6. juli 2016 for modtagelsen og oplyste, at ministeriet ikke forventede at kunne besvare anmodningen inden for hverken 1-2 arbejdsdage eller 7 arbejdsdage. Ministeriet oplyste, at årsagen hertil var, at det var sommerferieperiode, hvilket medførte, at flere af departementets medarbejdere, som var nødvendige for behandlingen af sagen, var fraværende. Ministeriet forventede at kunne afslutte behandlingen af sagen senest den 19. august Du klagede den 1. august 2016 til mig over, at ministeriet endnu ikke havde svaret på din anmodning om aktindsigt. Den 9. august 2016 traf ministeriet afgørelse om aktindsigt. Sagen hos mig handler om Transport- og Bygningsministeriets sagsbehandlingstid i sagen, herunder særligt den begrundelse, som ministeriet angav for fristoverskridelsen (sommerferieperiode). Jeg har fra Transport- og Bygningsministeriet modtaget sagens akter, herunder de dokumenter, som blev anset for omfattet af din anmodning om aktindsigt, og som du modtog den 9. august Retsgrundlaget , stk. 1 og 2, i offentlighedsloven (lov nr. 606 af 12. juni 2013) har følgende ordlyd: 36. Bliver der fremsat anmodning om aktindsigt vedrørende dokumenter, der indgår i en sag, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en myndighed m.v., afgør denne myndighed m.v., om ansøgningen kan imødekommes. I andre tilfælde afgøres sager om aktindsigt af den myndighed m.v., der har dokumentet i sin besiddelse. Stk. 2. Vedkommende myndighed m.v. afgør snarest, om en anmodning om aktindsigt kan imødekommes. En anmodning om aktindsigt skal færdigbehandles inden 7 arbejdsdage efter modtagelsen, medmindre dette 2/20

3 på grund af f.eks. sagens omfang eller kompleksitet undtagelsesvis ikke er muligt. Den, der har anmodet om aktindsigt, skal i givet fald underrettes om grunden til fristoverskridelsen og om, hvornår anmodningen kan forventes færdigbehandlet. I de specielle bemærkninger til 36 (lovforslag nr. L 144 af 7. februar 2013) er der bl.a. anført følgende om stk. 2: Bestemmelsen i stk. 2, der med visse ændringer viderefører den gældende lovs 16, stk. 1 og 2, fastslår i 1. pkt., at anmodninger om aktindsigt skal afgøres snarest. Dette krav skal bl.a. ses i sammenhæng med, at en hurtig sagsbehandling og afgørelse af aktindsigtsanmodninger i almindelighed vil være en væsentlig forudsætning for, at offentlighedsloven kan opfylde sin intention om, at medierne ved anvendelsen af loven skal have adgang til at orientere offentligheden om aktuelle sager, der er under behandling i den offentlige forvaltning, jf. også lovforslagets 1, stk. 1, nr. 4, med tilhørende bemærkninger. Med anvendelsen af udtrykket ʼsnarestʼ er det således tilsigtet, at en anmodning om aktindsigt skal behandles og afgøres så hurtigt som muligt. Udtrykket ʼsnarestʼ indebærer for det første, at vedkommende myndighed m.v. skal tilstræbe, at anmodninger om aktindsigt i sager, der er klart identificerede, og som indeholder et begrænset antal dokumenter, som ikke kræver en nærmere gennemgang eller overvejelse, færdigbehandles i løbet af 1-2 arbejdsdage efter modtagelsen af aktindsigtsanmodningen. Det følger af bestemmelsen i 2. pkt., at en anmodning om aktindsigt som udgangspunkt skal være færdigbehandlet inden syv arbejdsdage efter, at anmodningen er modtaget. Dette følger af, at det i bestemmelsen er forudsat, at det kun vil være ʼundtagelsesvistʼ, at en anmodning ikke vil kunne færdigbehandles inden for den nævnte frist. En udsættelse af færdigbehandlingen af en aktindsigtsanmodning udover sagsbehandlingsfristen på syv arbejdsdage kan efter bestemmelsen være begrundet i f.eks. sagens omfang eller kompleksitet. Bestemmelsen bygger imidlertid på en forudsætning om, at afgørelsen af spørgsmålet om aktindsigt navnlig vil kunne udskydes som følge af sagens omfang eller kompleksitet. Med udtrykket ʼsagens omfangʼ sigtes først og fremmest til antallet af dokumenter, der er omfattet af den enkelte anmodning om aktindsigt. Med udtrykket ʼsagens kompleksitetʼ sigtes der dels til de juridiske spørgsmål, 3/20

4 som en aktindsigtsanmodning kan rejse, dels til, om en anden myndighed eller en virksomhed skal høres om aktindsigtsanmodningen. Det forudsættes, at en myndighed m.v. i givet fald fastsætter en kort høringsfrist, der tager behørigt hensyn til, at aktindsigtsanmodningen så vidt muligt skal færdigbehandles inden for rimelig tid. Det forhold, at udsættelse af færdigbehandlingen af en aktindsigtsanmodning udover fristen på syv arbejdsdage f.eks. kan være begrundet i sagens omfang eller kompleksitet, indebærer, at der ikke er tale om en udtømmende opregning af de forhold, der kan begrunde en sådan udsættelse. Som et andet eksempel på, at det kan være berettiget at udsætte færdigbehandlingen kan nævnes det tilfælde, hvor den pågældende myndighed m.v. på grund af tidligere indgivne anmodninger om aktindsigt ikke kan (færdig)behandle den foreliggende anmodning inden for den nævnte frist, selvom anmodningen vedrører et begrænset antal dokumenter. Hvis en myndighed holder lukket i en sammenhængende periode f.eks. omkring jul og nytår af en sådan længde, at anmodningen om aktindsigt ikke (med rimelighed) kan forventes færdigbehandlet inden for fristen på syv arbejdsdage, vil dette også kunne begrunde, at fristen overskrides, jf. pkt i lovforslagets almindelige bemærkninger. Om de forhold, der efter omstændighederne og undtagelsesvist kan begrunde en udsættelse af behandlingen af en anmodning om aktindsigt, kan der i øvrigt henvises til betænkningens kapitel 22, pkt. 4.2 (side 798 f.). Selvom der foreligger en udsættelsesgrund, skal myndigheden prioritere behandlingen af den pågældende aktindsigtsanmodning. Det forhold, at bestemmelsen fastsætter, at en anmodning om aktindsigt skal afgøres snarest, og (som udgangspunkt) inden syv arbejdsdage efter, at den er modtaget, medfører som også nævnt ovenfor at en anmodning om aktindsigt, der klart har identificeret den sag, anmodningen vedrører, og som vedrører et begrænset antal dokumenter, der ikke kræver en nærmere gennemgang eller overvejelse, bør være færdigbehandlet i løbet af 1-2 arbejdsdage efter modtagelsen af aktindsigtsanmodningen. Det anførte forhold indebærer endvidere, at det skal tilstræbes, at en anmodning om aktindsigt, som omfatter lidt flere dokumenter, der ikke kræver en nærmere gennemgang eller overvejelse, færdigbehandles i løbet af tre til syv arbejdsdage. Det samme gælder de tilfælde, hvor anmodningen omfatter et mere begrænset antal dokumenter, som giver anledning til en nærmere gennemgang og overvejelser. I de (særlige) tilfælde, hvor anmodningen f.eks. omfatter et stort antal dokumenter, eller hvor anmodningen giver anledning til overvejelser af 4/20

5 f.eks. juridiske spørgsmål af mere kompliceret karakter dvs. når der undtagelsesvist foreligger et forhold, der kan begrunde en udsættelse af fristen på syv arbejdsdage skal det tilstræbes, at anmodningen om aktindsigt færdigbehandles inden for 14 arbejdsdage efter, at anmodningen er modtaget. I de (helt særlige) tilfælde, hvor aktindsigtsanmodningen omfatter et meget stort antal dokumenter, eller hvor anmodningen rejser f.eks. juridiske spørgsmål af ganske kompliceret karakter, skal det tilstræbes, at anmodningen færdigbehandles senest inden for 40 arbejdsdage efter, den er modtaget. Som eksempel herpå kan nævnes det tilfælde, hvor der anmodes om aktindsigt i samtlige sager af en bestemt type, som den pågældende myndighed m.v. i vidt omfang behandler, og som myndigheden m.v. har modtaget i løbet af det seneste år. Det fremgår af 2. pkt., at det kun vil være ʼundtagelsesvistʼ, at en anmodning ikke kan færdigbehandles inden for fristen på syv arbejdsdage. Dette udtryk bygger på en forventning om, at antallet af aktindsigtssager, hvor denne frist ikke kan overholdes, i det samlede billede af aktindsigtssager for samtlige landets myndigheder m.v. ikke må være det normale I betænkning nr. 1510/2009 om offentlighedsloven, kapitel 22, pkt. 4.2, s. 798 f., som der henvises til i de specielle bemærkninger til 36, stk. 2, er der anført følgende: 4.2. Udsættelse af behandlingen af en anmodning om aktindsigt Det er antaget, at hensynet til en forsvarlig og hurtig behandling af andre sager, der i øvrigt er under ekspedition hos den pågældende forvaltningsmyndighed, vil kunne medføre, at en begæring om aktindsigt ikke kan imødekommes straks ved fremsættelsen. I disse tilfælde bør adgangen til aktindsigt dog i almindelighed meddeles inden for den frist, der er angivet i offentlighedslovens 16, stk. 2, jf. pkt. 49 i Justitsministeriets vejledning om offentlighedsloven fra 1986, samt Vogter, side 284. Ombudsmanden har i FOB 1992, side 72, anerkendt den nævnte udsættelsesgrund, men har samtidigt fremhævet, at den almindelige prioritering af arbejdsopgaverne i et ministerium, herunder hensynet til betjening af Folketinget, ikke kan anerkendes som en udsættelsesgrund. Dette skyldes, at begæringer om aktindsigt skal behandles som hastesager, således at besvarelsen af sådanne forespørgsler skal tillægges en særlig høj prioritet i forhold til ministeriets øvrige sager Der kan også være andre hensyn end hensynet til en forsvarlig og hurtig behandling af andre sager der kan begrunde en udsættelse af behandlingen af en aktindsigtssag. En udsættelse kan således ske, hvis 5/20

6 der foreligger nogle særlige forhold ved den sag, hvori der begæres aktindsigt. Det er på den baggrund antaget, at en udsættelse kan ske, hvis dokumenterne, der begæres aktindsigt i, er sendt i høring, hvis dokumenterne er tilbagesendt til andre myndigheder mv. efter endt ekspedition, hvis der, på grund af tvivlsomme fortolkningsspørgsmål, er behov for at indhente en udtalelse fra en anden forvaltningsmyndighed, hvis der indhentes en udtalelse fra en person eller privat virksomhed, hvis interesser kan være til hinder for, at begæringen imødekommes, eller hvis der begæres aktindsigt i en sag, hvor den pågældende sagsbehandler er midlertidigt fraværende, f.eks. pga. sygdom, bortrejse og lignende, jf. nærmere om de nævnte tilfælde betænkning nr. 857/1978, side 317, og Vogter, side 281 ff. Ombudsmanden har i FOB 1990, side 50, og navnlig FOB 1992, side 72, samt FOB 1994, side 340, anerkendt de nævnte udsættelsesgrunde. Den omstændighed, at der foreligger en af de nævnte grunde, er imidlertid ikke ensbetydende med, at afgørelsen om aktindsigt som sådan kan nedprioriteres. Således gælder fortsat et krav om, at en forvaltningsmyndighed snarest skal træffe afgørelse om aktindsigtsspørgsmålet, jf. FOB 1990, side 50. Ombudsmanden har i den nævnte udtalelse i øvrigt anerkendt, at en gennemgang af sagens dokumenter med henblik på at udskille fortrolige oplysninger er særlig ressourcekrævende, og derfor vil kunne begrunde en vis udsættelse af afgørelsen om aktindsigt. Hvor længe, afhænger af dokumenternes omfang og karakter. Endvidere har ombudsmanden i FOB 1994, side 340, accepteret, at interne ressourcemæssige og personalemæssige forhold, når de specifikt rammer den del af myndigheden, som skal behandle begæringen om aktindsigt, kan begrunde en kortvarig udskydelse af afgørelsen. Derimod kan det forhold, at så få personer i forvaltningsmyndigheden som muligt af fortrolighedshensyn arbejder med og får kendskab til sagens dokumenter, ikke i sig selv begrunde en udsættelse af afgørelsen om aktindsigt, jf. FOB 1990, side 50. I betænkningen er det s. 806 også nævnt, at [s]elvom der foreligger en udsættelsesgrund, skal myndigheden dog prioritere behandlingen af den pågældende aktindsigtsanmodning Jeg henviser også til Mohammad Ahsan, Offentlighedsloven med kommentarer (2014), s. 640 ff. På s. 642 ff. er der bl.a. anført følgende: 6/20

7 5.6. Personale- og ressourcemæssige forhold Interne ressourcemæssige og personalemæssige forhold kan, når de specifikt rammer den del af myndigheden, som skal behandle anmodningen om aktindsigt, begrunde en kortvarig udskydelse af afgørelsen, jf. FOB 1994, side 340. Det samme gælder, hvis den pågældende sagsbehandler er midlertidigt fraværende på grund af sygdom, bortrejse og lignende (f.eks. deltagelse i et efteruddannelseskursus af nogle dages varighed). Derimod kan almindelige ressourcemæssige forhold i lyset af de håndfaste sagsbehandlingsfrister, der følger af den gældende offentlighedslovs bemærkninger ikke begrunde en udskydelse af aktindsigtsafgørelsen Andre udsættelsesgrunde Hvis en myndighed holder lukket i en sammenhængende periode f.eks. omkring jul og nytår af en sådan længde, at anmodningen om aktindsigt ikke (med rimelighed) kan forventes færdigbehandlet inden for fristen på 7 arbejdsdage, vil dette også kunne begrunde, at fristen overskrides, jf. også pkt nedenfor Ugyldige udsættelsesgrunde Det kan heller ikke antages, at det forhold, at sagsbehandleren på det tidspunkt en aktindsigtsanmodning modtages er taget på (længerevarende) ferie, kan begrunde en udsættelse af sagsbehandlingsfristen. I sådanne tilfælde må myndigheden sikre sig, at andre tilbageværende ansatte behandler aktindsigtsanmodningen Folketingets Ombudsmand har tidligere udtalt sig om udsættelse af aktindsigtssager på grund af interne og personalemæssige forhold, herunder afholdelse af ferie. Der er tale om sager efter den tidligere offentlighedslov (lov nr. 572 af 19. december 1985 med senere ændringer). I denne lov var det bestemt, at myndigheden snarest skulle afgøre, om en begæring om aktindsigt kunne imødekommes ( 16, stk. 1). Var begæringen ikke imødekommet eller afslået inden 10 dage efter, at den var modtaget af myndigheden, skulle myndigheden un- 7/20

8 derrette den begærende om grunden hertil samt om, hvornår en afgørelse kunne forventes at foreligge ( 16, stk. 2). Efter den tidligere offentlighedslov var der således ikke præcise regler for, hvor lang tid en myndighed måtte bruge på at behandle en anmodning om aktindsigt. Dog var det forudsat, at det skulle ske med særlig hurtighed, idet afgørelser efter bestemmelsens ordlyd skulle træffes snarest. I den sag, som er omtalt i Folketingets Ombudsmands beretning for 1994, s. 340, havde Trafikministeriet henvist til interne ressource- og personalemæssige forhold som grund til, at afgørelsen om aktindsigt trak ud. Ombudsmanden bemærkede i den forbindelse, at han ikke ville afvise, at interne ressourcemæssige og personalemæssige forhold, når de således som jeg forstår, det er tilfældet i den foreliggende sag specifikt rammer den del af myndigheden, som skal behandle begæringen om aktindsigt, vil kunne begrunde en ganske kortvarig udskydelse af afgørelsen. I den sag, som er omtalt i Folketingets Ombudsmands beretning for 1994, s. 424, havde Undervisningsministeriet bemærket, at ministeriet på grund af efterårsferien først kunne tage (endelig) stilling til en begæring om aktindsigt efter den 25. oktober Ombudsmanden bemærkede i den forbindelse følgende: Ferie kan efter min opfattelse ikke begrunde udsættelse med afgørelsen om aktindsigt. Hvis den sagsbehandler, der skulle have behandlet aktindsigtsanmodningen, er på ferie, må afgørelsen overlades til en anden. Det gælder også, selv om der er tale om et tidspunkt som skolernes efterårsferie, hvor der i almindelighed er mange, der holder ferie, og arbejdspresset blandt det tilbageværende personale derfor er ekstra stort. Jeg må derfor finde det beklageligt, at Undervisningsministeriet som begrundelse for, at 10-dages-fristen ikke blev overholdt, henviste til efterårsferien. 3. Transport- og Bygningsministeriets opfattelse Som nævnt kvitterede Transport- og Bygningsministeriet den 6. juli 2016 for modtagelsen af din aktindsigtsanmodning af 5. juli 2016 og oplyste, at ministeriet ikke forventede at kunne besvare anmodningen inden for hverken 1-2 arbejdsdage eller 7 arbejdsdage. Ministeriet oplyste, at årsagen hertil var, at det var sommerferieperiode, hvilket medførte, at flere af departementets medarbejdere, som var nødvendige for behandlingen af sagen, var fraværende. Ministeriet forventede at kunne afslutte behandlingen af sagen senest den 19. august /20

9 Transport- og Bygningsministeriet har i en udtalelse af 22. august 2016 anført, at ministeriet i sommeren 2016 har udskudt svarfristen i sager om aktindsigt med henvisning til, at de medarbejdere, som var nødvendige for sagens behandling og afgørelse, i et mindre antal sager (5-8 stk.) på grund af sommerferie ikke var til stede i enkelte tilfælde i kombination med andre udsættelsesgrunde. Ministeriet har i den forbindelse bemærket, at ansvaret for departementets opgaver er fordelt mellem en række specifikke fagkontorer, og medarbejdernes arbejdsopgaver således i høj grad er specialiseret. Det forhold, at medarbejdere sidder i samme kontor, behøver ikke at betyde, at de har samme opgaver, kender hinandens sager indgående eller i øvrigt har faglige forudsætninger for at løse hinandens opgaver ved fravær og lignende, herunder i sager om aktindsigt. Det kan derfor være vanskeligt og i visse tilfælde ikke muligt at sagsbehandle en aktindsigtsanmodning, der knytter sig til en konkret sag, som tilstedeværende medarbejdere i sommerferieperioden ikke har kendskab til. Ministeriet har også anført, at årets gang i departementet i det væsentligste styres af, hvornår ministeren har behov for bistand fra embedsværket. Sommerferieperioden, hvor Folketinget typisk er lukket, er således den ene periode om året, hvor medarbejderne kan afholde længerevarende ferie og afspadsere, uden at det får konsekvenser for departementets muligheder for at betjene ministeren fyldestgørende. Med den høje grad af specialiseret opgavevaretagelse blandt medarbejderne i et departement vil det være vanskeligt at tilrettelægge afholdelse af længerevarende ferieperioder på 3 uger, såfremt medarbejderne samtidig skal medvirke til et ferieberedskab, hvorefter der kan sagsbehandles sager med svarfrister på højst 7 arbejdsdage på samtlige sagsområder. Langt hovedparten af departementets medarbejdere er således fraværende i sommerferieperioder, med den konsekvens at sagerne ikke kan håndteres i vanligt tempo. Det betyder ikke, at der slet ikke sagsbehandles, eller at samtlige sager pr. automatik udskydes til efter sommerferieperioden. I det omfang tilstedeværende sagsbehandlere kan håndtere og afslutte sager, gør de det. Men det betyder, at det i det enkelte fagkontor løbende konkret vurderes, om en sag, herunder også aktindsigtssager, kan behandles fagligt forsvarligt med de tilstedeværende medarbejdere, eller om sagen skal udskydes, indtil de medarbejdere, som er nødvendige for sagens behandling, er tilbage fra ferie. Udskydelse på grund af fravær af nødvendige medarbejdere understøttes efter ministeriets opfattelse af Folketingets Ombudsmands beretning for 1994, s. 340, hvoraf det følger, at interne ressourcemæssige og personalemæssige 9/20

10 forhold kan begrunde en kortvarig udsættelse af en aktindsigtssag, hvis det specifikt rammer den del af myndigheden, som skal behandle sagen. Hertil kommer, at det følger af forarbejderne til offentlighedsloven, at svarfristen for aktindsigtsanmodninger, som modtages i perioder, hvor en myndighed holder lukket, kan overskrides, hvis det ikke (med rimelighed) kan forventes, at sagen afgøres inden for 7 arbejdsdage. Jul og nytår er i forarbejderne nævnt som eksempler på sådanne lukkede perioder, men det bør efter ministeriets opfattelse også i visse helt konkrete sager kunne dække andre længerevarende ferieperioder som f.eks. sommerferie, hvor medarbejdere, som er nødvendige for sagens behandling, er fraværende. Det er således Transport- og Bygningsministeriets opfattelse, at man ikke med rimelighed kan forvente at få afgjort en aktindsigtsanmodning, som fremsendes midt i sommerferien, inden for 7 arbejdsdage. Samtidig har ministeriet bemærket, at det vil blive indskærpet over for departementets medarbejdere, at udskydelse af aktindsigtssager kun undtagelsesvist kan begrundes med feriefravær og kun, hvis det konkret er vurderet, at sagen ikke kan varetages af andre medarbejdere. Om din konkrete sag har Transport- og Bygningsministeriet i udtalelsen af 22. august 2016 anført, at det er ministeriets opfattelse, at sagen er behandlet så hurtigt som muligt. Transport- og Bygningsministeriet har den 24. august 2016 telefonisk meddelt en af mine medarbejdere, at det var ministeriets klare vurdering, at sommerferieperioden som begrundelse for fristudsættelse primært blev brugt i forhold til aktindsigtsanmodninger, som ministeriet modtog i juli måned hvor langt de fleste af ministeriets medarbejdere holdt ferie og muligvis sidste uge af juni og første uge af august; dvs. omkring en 6-ugers-periode fra ultimo juni til primo august. Ministeriet oplyste også, at der ville være medarbejdere, som holdt deres sommerferie uden for denne periode, men da var bemandingen i de enkelte fagkontorer tilstrækkelig til at kunne håndtere aktindsigtsanmodninger. 4. Min vurdering 4.1. Generelt Med bestemmelsen i offentlighedslovens 36, stk. 2, er der som noget nyt indført en egentlig frist på 7 arbejdsdage for ekspedition af sager om aktindsigt. 10/20

11 I forarbejderne til bestemmelsen er der desuden opstillet mere specifikke målsætninger for sagsbehandlingstiden. Som det fremgår, er det bl.a. forudsat, at ukomplicerede aktindsigtssager skal tilstræbes færdigbehandlet i løbet af 1-2 arbejdsdage. De mest omfattende og komplicerede aktindsigtsanmodninger (de helt særlige tilfælde ) skal efter forarbejderne søges færdigbehandlet inden for 40 arbejdsdage efter modtagelsen. Det fremgår således af bestemmelsen i 36, stk. 2, og forarbejderne hertil, at lovgivningsmagten har lagt stor vægt på, at begæringer om aktindsigt behandles hurtigt. En udskydelse af den fastsatte 7-dages-frist vil dog efter ordlyden af bestemmelsen i 36, stk. 2, kunne ske f.eks. på grund af sagens omfang eller kompleksitet. I forarbejderne og i betænkning nr. 1510/2009 om offentlighedsloven, som der henvises til i de specielle bemærkninger til 36, stk. 2, er der anført, at bestemmelsens opregning ikke er en udtømmende opregning, og der er nævnt en række yderligere eksempler på forhold, som kan begrunde, at de fastsatte frister overskrides, jf. nærmere ovenfor i pkt. 2.1 og 2.2. Eksemplerne angår bl.a. spørgsmålet om, i hvilket omfang personale- og ressourcemæssige forhold kan begrunde en udsættelse, og bygger til dels på praksis fra Folketingets Ombudsmand. Transport- og Bygningsministeriet har anført, at det som eksempel på en udsættelsesgrund er nævnt, at en myndighed holder lukket i en sammenhængende periode, som f.eks. omkring jul og nytår. Jeg bemærker hertil, at dette efter min opfattelse alene kan antages at omfatte den situation, hvor en myndighed holder helt lukket, men ikke en situation, hvor en myndighed som Transport- og Bygningsministeriet har mange medarbejdere på ferie. Eksemplet er efter min opfattelse en konsekvens af, at hvis en myndighed er lukket, så er der ikke nogen medarbejdere til at behandle sager om aktindsigt, hvorfor fristerne afhængig af lukkeperiodens længde i sidste ende kan være umulige at overholde. Og bestemmelsen i offentlighedslovens 36, stk. 2, skal ikke forhindre, at myndigheder eventuelt holder helt lukket. For så vidt angår Transport- og Bygningsministeriets bemærkning om, at ministeriets opfattelse understøttes af ombudsmandens udtalelse i Folketingets Ombudsmands beretning for 1994, s. 340, anfører jeg følgende: Som nævnt ovenfor i pkt. 2.4 anførte ombudsmanden i denne sag, at han ikke ville afvise, at interne ressourcemæssige og personalemæssige forhold, når 11/20

12 de således som jeg forstår, det er tilfældet i den foreliggende sag specifikt rammer den del af myndigheden, som skal behandle begæringen om aktindsigt, vil kunne begrunde en ganske kortvarig udskydelse af afgørelsen. Jeg bemærker, at en ganske kortvarig udskydelse af afgørelsen efter min opfattelse ikke omfatter en udsættelse, der kan være på op til flere uger på grund af ferie. Jeg bemærker også, at sagen er fra 1994, hvor der som nævnt ovenfor i pkt. 2.4 ikke var præcise regler for, hvor lang tid en myndighed måtte bruge på at behandle en anmodning om aktindsigt, modsat i dag, hvor der gælder meget håndfaste frister. Ombudsmandens udtalelse i Folketingets Ombudsmands beretning for 1994, s. 340, kan derfor efter min opfattelse ikke anvendes til støtte for Transportog Bygningsministeriets opfattelse om, at det i sommerferieperioder på omkring 6 uger i sager om aktindsigt kan bestemmes, at sagsbehandlingsfristerne udtagelsesvist skal udsættes, indtil de medarbejdere, som er nødvendige for sagens behandling, er tilbage fra ferie. Jeg henviser i øvrigt også til ombudsmandens udtalelse i Folketingets Ombudsmands beretning for 1994, s. 424, omtalt ovenfor under pkt. 2.4, hvor ombudsmanden udtalte, at (efterårs)ferie ikke kunne begrunde en udsættelse af en afgørelse om aktindsigt, og til det, som Mohammad Ahsan, a.st., har anført om, at [d]et kan heller ikke antages, at det forhold, at sagsbehandleren på det tidspunkt en aktindsigtsanmodning modtages er taget på (længerevarende) ferie, kan begrunde en udsættelse af sagsbehandlingsfristen. I sådanne tilfælde må myndigheden sikre sig, at andre tilbageværende ansatte behandler aktindsigtsanmodningen, jf. ovenfor pkt Jeg har forståelse for, at ministeriet (og andre myndigheder i øvrigt) kan have behov for, at medarbejdere specialiserer sig, og at dette sammenholdt med, at de pågældende medarbejdere i perioder har længerevarende ferier kan give problemer i forhold til at overholde de sagsbehandlingsfrister, der er fastsat i offentlighedslovens 36, stk. 2, og forarbejderne hertil. Det kan næppe heller altid undgås, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i aktindsigtssagerne stiger i en periode, hvor mange medarbejdere holder ferie. På baggrund af det anførte om offentlighedslovens 36, stk. 2, og bestemmelsens forarbejder hvor der er fastsat og forudsat meget håndfaste frister for behandlingen af begæringer om aktindsigt i forskellige typetilfælde, og hvor vigtigheden af en hurtig behandling er betonet er det imidlertid min opfattelse, af afholdelse af sommerferie hos de relevante sagsbehandlere ikke i sig selv kan bevirke, at de frister, der er opstillet for færdigbehandlingen af en aktindsigtsanmodning, kan udsættes. Myndigheder kan ikke lukke ned for behandlingen af visse aktindsigtsanmodninger, men må have et beredskab i 12/20

13 ferien, som i udgangspunktet gør det muligt at behandle sagerne inden for de frister, der er opstillet i loven og forarbejderne. Jeg henviser i den forbindelse også til sagen i Folketingets Ombudsmands beretning for 1992, s. 72, hvoraf det fremgår, at den almindelige prioritering af arbejdsopgaverne i et ministerium, herunder hensynet til betjening af Folketinget, ikke kan anerkendes som en udsættelsesgrund. Aktindsigtssager skal behandles som hastesager, således at besvarelsen af sådanne forespørgsler skal tillægges en særlig høj prioritet i forhold til ministeriets øvrige sager. Det forhold, at ministeriet for bedst at kunne betjene ministeren mener, at det er mest hensigtsmæssigt, at medarbejderne holder ferie og afspadserer i perioder, hvor Folketinget er lukket, kan således efter min opfattelse ikke udgøre en udsættelsesgrund i forhold til behandlingen af aktindsigtsanmodninger. Jeg har gjort Transport- og Bygningsministeriet bekendt med min opfattelse Din konkrete sag Efter det, der foreligger oplyst, forstår jeg Transport- og Bygningsministeriet således, at ministeriet udelukkende begrundede udsættelsen af din sag ud over de 7 arbejdsdage med, at det var sommerferieperiode, og at nogle af de medarbejdere, som var nødvendige for behandlingen af sagen, var fraværende. Der blev således f.eks. ikke ligeledes henvist til sagens omfang eller kompleksitet. Det fremgår, at du anmodede om aktindsigt den 5. juli 2016, og at ministeriet traf afgørelse i sagen den 9. august Det vil sige, at sagens behandling tog 25 arbejdsdage. På den baggrund og under henvisning til det, som jeg har anført ovenfor i pkt. 4.1 er det min opfattelse, at Transport- og Bygningsministeriets sagsbehandlingstid i din sag har været for lang. Jeg har gjort Transport- og Bygningsministeriet bekendt med min opfattelse. Jeg foretager mig ikke mere i sagen. 13/20

14 BILAG SAGSFREMSTILLING Sagsfremstilling Du anmodede den 5. juli 2016 Transport- og Bygningsministeriet om aktindsigt i en undersøgelse, som var omtalt i transport- og bygningsministerens svar af 14. juni 2016 til Folketingets Transport- og Bygningsudvalg (TRU, Alm. del, , bilag 311). Ministeriet kvitterede den 6. juli 2016 for modtagelsen og oplyste, at ministeriet ikke forventede at kunne besvare anmodningen inden for hverken 1-2 arbejdsdage eller 7 arbejdsdage. Ministeriet oplyste, at årsagen hertil var, at det var sommerferieperiode, hvilket medførte, at flere af departementets medarbejdere, som var nødvendige for behandlingen af sagen, var fraværende. Ministeriet forventede at kunne afslutte behandlingen af sagen senest den 19. august I en af 7. juli 2016 til Transport- og Bygningsministeriet stillede du dig uforstående over for ministeriets forventede sagsbehandlingstid. Du anførte, at afsendelse af ét dokument fra en sag ikke krævede, at alle nøglemedarbejdere i ministeriet var til stede, og du bemærkede, at ministeriet ikke var lukket. Du bemærkede også, at det af pressen fremgik, at politikere refererede til den undersøgelse, som du ønskede aktindsigt i. Samtidig bad du om at få oplyst, om der forelå en anden begrundelse for sagsbehandlingstiden end ferie. Ministeriet kvitterede den 7. juli 2016 for modtagelsen af din af samme dato og henholdt sig til sin kvittering af 6. juli Du klagede den 1. august 2016 til mig over, at ministeriet endnu ikke havde svaret på din anmodning om aktindsigt. Den 5. august 2016 anmodede jeg Transport- og Bygningsministeriet om en udtalelse om den tid, som ministeriet indtil da havde brugt på at behandle sagen, og om den begrundelse, som ministeriet havde angivet for udsættelse af sagsbehandlingsfristen. Jeg skrev bl.a. følgende: Jeg forstår umiddelbart Transport- og Bygningsministeriets svar af 6. og 7. juli 2016 til A sådan, at ministeriet udelukkende har begrundet udsættelsen af sagen udover de 7 arbejdsdage med, at det er sommerferieperiode, og at nogle af de medarbejdere, som er nødvendige for behandlingen af sagen, er fraværende. Ministeriet har således f.eks. ikke foretaget en (indledende) vurdering af sagens omfang og kompleksitet. Jeg beder på den baggrund Transport- og Bygningsministeriet om at forholde sig til sagsbehandlingstiden og begrundelsen for udsættelse af 14/20

15 BILAG SAGSFREMSTILLING sagsbehandlingsfristen i lyset af det ovenfor anførte om bestemmelsen i offentlighedslovens 36, stk. 2, og forarbejderne hertil mv. Jeg beder også Transport- og Bygningsministeriet om at oplyse, hvorvidt det kun er i forbindelse med behandlingen af A s aktindsigtsanmodning af 5. juli 2016, at ministeriet har anvendt sommerferieperioden som begrundelse for udsættelse af sagsbehandlingsfristen efter offentlighedslovens 36, stk. 2, eller om ministeriet i en periode generelt har udsat behandling af aktindsigtsanmodninger med denne begrundelse. I så fald beder jeg om at få oplyst, i hvilken periode ministeriet har anvendt begrundelsen om sommerferieperiode, og i hvor mange sager ministeriet har anvendt denne begrundelse. Den 9. august 2016 sendte ministeriet dig en afgørelse i sagen om aktindsigt. Det fremgår, at du modtog fuld aktindsigt i et notat, der blev anset for at være omfattet af din anmodning om aktindsigt. Det fremgår også, at ministeriet hos Banedanmark havde indhentet nogle yderligere dokumenter i sagen, som du også fik (fuld) aktindsigt i. Jeg modtog den 22. august 2016 en udtalelse fra Transport- og Bygningsministeriet, hvori bl.a. følgende blev anført: Ad pkt. 1 generel redegørelse for udskydelse af svarfrister I Transport- og Bygningsministeriets departements journalsystem kategoriseres sager ikke efter sagstyper eller lignende parametre. Sager og akter i journalsystemet fremfindes således ved at søge på de konkrete søgeord, som den enkelte sagsbehandler har anvendt ved sagens oprettelse og løbende anvender under sagens behandling. Det er således ikke uden en manuel gennemgang af systemet muligt med sikkerhed at fastslå det præcise antal af en bestemt sagstype som f.eks. aktindsigtsager, herunder evt. begrundelser for at udskyde svarfrister. Departementets Lov- og Kontraktkontor har dog i stedet for en manuel gennemgang af journalsystemet mundtligt hørt departementets fagkontorchefer om, hvorvidt kontorerne i løbet af sommeren har udskudt aktindsigtsafgørelser med henvisning til, at de(n) medarbejder(e), som er nødvendige for sagens behandling, pga. sommerferie ikke er til stede. Idet det lægges til grund, at formålet med anmodningen i hovedsagen er at få et billede af, om denne begrundelse anvendes mere generelt, har ministeriet vurderet, at denne undersøgelse af sagsantallet er tilstrækkelig. Såfremt der ønskes en helt præcis opgørelse, udarbejder departementet naturligvis gerne det. 15/20

16 BILAG SAGSFREMSTILLING Det kan på den baggrund bekræftes, at denne begrundelse i enkelte tilfælde i kombination med andre udsættelsesgrunde har været anvendt i et mindre antal sager (5-8 stk.). Om departementets sagsbehandling, herunder af aktindsigtsanmodninger, i sommerferieperioder skal det først og fremmest bemærkes, at departementets opgaver er ansvarsfordelt til en række specifikke fagkontorer, f.eks. Vej-, Bro- og Metrokontoret. Medarbejderne varetager herunder forskellige sagsområder inden for kontorets opgaveportefølje. I det nævnte eksempel sidder visse medarbejdere med vejsager, andre med sager om faste forbindelser og administration af de dertil knyttede statslige selskaber og andre igen med sager, der er knyttet til det københavnske metrobyggeri m.v. Medarbejdernes arbejdsopgaver er således i høj grad specialiserede og det forhold, at medarbejdere sidder i samme kontor behøver ikke at betyde, at de har samme opgaver, kender hinandens sager indgående eller i øvrigt har faglige forudsætninger for at løse hinandens opgaver ved fravær og lign. Dette gælder også i forhold til sagsbehandling af aktindsigtsanmodninger og de dermed forbundne vurderinger af konkrete akter, regelgrundlag m.v., herunder også fordi aktindsigtsanmodninger som altovervejende hovedregel knytter sig til konkrete sager i et fagkontor. Det kan således være vanskeligt og i visse tilfælde ikke muligt at sagsbehandle en aktindsigtsanmodning, der knytter sig til en konkret sag, som tilstedeværende medarbejdere i sommerferieperioden ikke har kendskab til. Det skal dernæst bemærkes, at årets gang i et ministerielt departement, herunder den nærmere tilrettelæggelse af opgaveløsningen, allokering af ressourcer, prioritering af sager m.v., i det væsentlige styres af, hvornår ministeren har behov for bistand fra embedsværket. Ministeren kan have behov for at trække på embedsværket af mange årsager, men primært følger behovet ministerens løbede samarbejde med Folketinget. Sommerferieperioder (hovedsageligt juli måned), hvor Folketinget typisk er lukket, er derfor den ene periode i løbet af året, hvor departementets medarbejdere kan afholde længerevarende ferie, afspadsere overarbejde m.v. uden at det får konsekvenser for departementets muligheder for at betjene ministeren fyldestgørende. I departementets personalepolitik opfordres medarbejdere således også til at benytte sommerferieperioden til det. Der er tale om en helt nødvendig prioritering af departementets ressourcer ift. at kunne udføre kvalificeret ministerbetjening i de perioder af året, hvor ministeren har behov for det. 16/20

17 BILAG SAGSFREMSTILLING Der henvises i den forbindelse også til ferielovens 14, stk. 1, hvoraf det fremgår: 14. Af ferien skal mindst 15 dage gives i sammenhæng (hovedferien). Hovedferien skal holdes i perioden 1. maj til 30. september (ferieperioden). Hvis lønmodtageren har optjent mindre end 15 dages ferie, er hele den optjente ferie hovedferie. Med den høje grad af specialiseret opgavevaretagelse blandt medarbejderne i et departement vil det være vanskeligt at tilrettelægge afholdelse af længerevarende ferieperioder på 15 sammenhængende dage, dvs. tre uger, såfremt medarbejderne samtidig skal medvirke til et ferieberedskab, hvorefter der kan sagsbehandles sager med svarfrister på max. syv arbejdsdage på samtlige sagsområder. Langt hovedparten af departementets medarbejdere er således fraværende i sommerferieperioder med den konsekvens, at sagerne ikke kan håndteres i vanligt tempo. Det betyder ikke, at der slet ikke sagsbehandles, eller at samtlige sager pr. automatik udskydes til efter sommerferieperioden. I det omfang tilstedeværende sagsbehandlere kan håndtere og afslutte sager, så gør de naturligvis det. Men det betyder, at det i det enkelte fagkontor løbende vurderes konkret, om en sag, herunder også aktindsigtssager, kan behandles fagligt forsvarligt med de tilstedeværende medarbejdere, eller om sagen skal udskydes, indtil de medarbejdere, som er nødvendige for sagens behandling, er tilbage fra ferie. Det bemærkes, at alle departementets medarbejdere er bekendt med offentlighedsloven, ligesom stort set alle medarbejdere sagsbehandler aktindsigtssager. Det omtalte hensyn til at sikre en faglig forsvarlig behandling af en sag knytter sig således til de transportfaglige vurderinger og ikke de mere generelle vurderinger efter f.eks. offentlighedsloven. Udskydelse på grund af fravær af nødvendige medarbejdere understøttes efter Transport- og Bygningsministeriets opfattelse af FOB , hvoraf det følger, at interne ressourcemæssige og personalemæssige forhold kan begrunde en kortvarig udsættelse af en aktindsigtssag, hvis det specifikt rammer den del af myndigheden, som skal behandle sagen. Hertil kommer, som også anført i jeres brev af 5. august 2016, at det følger af forarbejderne til offentlighedsloven, jf. de almindelige bemærkninger afsnit , at svarfristen for aktindsigtsanmodninger, som modtages i perioder, hvor en myndighed holder lukket, kan overskrides, hvis det ikke (med rimelighed) kan forventes, at sagen afgøres inden for syv arbejdsdage. Jul og nytår er her nævnt som eksempler på sådanne lukkede perioder, men det bør efter Transport- og Bygningsministeriets op- 17/20

18 BILAG SAGSFREMSTILLING fattelse også i visse helt konkrete sager kunne dække andre længerevarende ferieperioder som f.eks. sommerferie, hvor nødvendige medarbejdere for sagens behandling er fraværende. På baggrund af disse forhold udskyder departementet svarfristerne i visse konkrete aktindsigtssager med henvisning til feriefravær. Afslutningsvist kan det oplyses, at det fremgår af den skabelon fra departementets interne aktindsigtsprocedure, som medarbejderne kan anvende, når det findes nødvendigt at udskyde svarfristen, at: Ministeriet forventer ikke at kunne besvare anmodningen inden for 7 arbejdsdage, jf. offentlighedslovens 36, stk. 2. Årsagen er, at [konkret begrundelse for udsættelse af svarfrist, f.eks. ministeriet skal indhente høringssvar fra ministeriets institutioner, der er omfattet af anmodningen om aktindsigt, der er tale om omfattende/komplekst materiale, der skal gennemgås, det er sommerferieperiode, hvilket medfører, at flere af departementets og institutionernes medarbejdere, som er nødvendige for behandlingen af denne sag, er fraværende ]. Afsnittet med rødt er ment som ikke-udtømmende eksempler på udsættelsesgrunde. Det er således forudsat, at den enkelte sagsbehandler konkret skal begrunde årsagerne til, at en sag skal udskydes. Departementet vil dog gerne her tilkendegive, at det formentligt ikke er hensigtsmæssigt, at lige præcis sommerferieperioden er nævnt som et eksempel i skabelonen, idet det indebærer en risiko for, at sagsbehandleren ikke foretager den fornødne konkrete vurdering, inden begrundelsen anvendes. Denne skabelon vil således blive ændret, ligesom det vil blive indskærpet over for departementets medarbejdere, at udskydelse af aktindsigtssager kun undtagelsesvist kan begrundes med feriefravær og kun, hvis det konkret er vurderet, at sagen ikke kan varetages af andre medarbejdere. Ad pkt. 2 begrundelse i den konkrete sag Det bemærkes, at departementet som led i den efterfølgende sagsbehandling bad Banedanmark om at fremsende baggrundsnotater, som er udleveret til borgeren, således at det ikke har været nødvendigt at henvise borgeren til Banedanmark med deraf følgende forlænget sagsbehandlingstid. 18/20

19 BILAG SAGSFREMSTILLING Den 9. august 2016 er sagsbehandlingen af aktindsigtsanmodningen færdigbehandlet og afgørelsen samt de relevante akter sendes til borgeren. Det er Transport- og Bygningsministeriets opfattelse, at man ikke med rimelighed kan forvente at få afgjort en aktindsigtsanmodning, som fremsendes midt i sommerferien, inden for syv arbejdsdage, jf. citatet fra offentlighedslovens almindelige bemærkninger afsnit som anført i jeres skrivelse af 5. august Det er endvidere ministeriets opfattelse, at den konkrete sag er behandlet på en måde, der imødekommer borgerens ønske om at få indsigt i de efterspurgte oplysninger på bedst mulig måde, ligesom sagen efter de beskrevne omstændigheder er behandlet så hurtigt som muligt. En af mine medarbejdere anmodede den 23. august 2016 telefonisk Transport- og Bygningsministeriet om at få oplyst, i hvilken nærmere angivet periode ministeriet havde anvendt sommerferieafvikling som begrundelse for at udsætte sagsbehandlingsfristen i aktindsigtssager. Den 24. august 2016 meddelte Transport- og Bygningsministeriet telefonisk en af mine medarbejdere, at det ikke var muligt for ministeriet at søge detaljeret på aktindsigtssager i ministeriets journalsystem. Men det var ministeriets klare vurdering, at fristudsættelsesbegrundelsen om sommerferie primært blev brugt i forhold til aktindsigtsanmodninger, som ministeriet havde modtaget i juli måned hvor langt de fleste af ministeriets medarbejdere holdt ferie og muligvis sidste uge af juni og første uge af august; dvs. omkring en 6- ugers-periode fra ultimo juni til primo august. Ministeriet oplyste også, at der ville være medarbejdere, som holdt deres sommerferie uden for denne periode, men da var bemandingen i de enkelte fagkontorer tilstrækkelig til at kunne håndtere aktindsigtsanmodninger. Jeg sendte dig den 24. august 2016 en kopi af den udtalelse, som jeg havde modtaget fra ministeriet den 22. august 2016, og af det telefonnotat, som en af mine medarbejdere havde udfærdiget i anledning af de ovennævnte telefonsamtaler den 23. og 24. august 2016, med henblik på dine eventuelle bemærkninger. I brev af 5. september 2016 bemærkede du bl.a. følgende: I mit tilfælde fremsatte jeg min anmodning den 5. juli 2016, men modtog først afgørelsen om aktindsigten efter 25 arbejdsdage, den 9. august Selv om der kun måtte være én medarbejder i hele ministeret, som kunne behandle min sag, og denne har været fraværende på grund af fe- 19/20

20 BILAG SAGSFREMSTILLING rie i 15 arbejdsdage fra den 5. juli 2016, er der stadig medgået 10 arbejdsdage til at behandle min anmodning, uden at ministeriet har fundet anledning til at orientere mig om sagens gang. Det fremgår af ministerets svar til Dem, at ministeriet blot har skullet rekvirere baggrundsnotater fra Banedanmark for at imødekomme min anmodning om aktindsigt. Efter min opfattelse viser dette, at min anmodning netop var en simpel sag for ministeriet, og at aktindsigten senest burde være imødekommet inden for fristen på 7 arbejdsdage, eller i det mindste senest 2 dage efter at medarbejderen i ministeriet havde afsluttet sin sommerferie. Jeg sendte den 8. september 2016 Transport- og Bygningsministeriet en kopi af dit brev af 5. september 2016 med henblik på ministeriets eventuelle bemærkninger. Den 15. september 2016 skrev ministeriet til mig, at ministeriet ikke havde bemærkninger til det, som du i brevet af 5. september 2016 havde anført om ministeriets sagsbehandlingstid. Jeg orienterede dig den 23. september 2016 om ministeriets brev af 15. september 2016 og om, at jeg nu ville behandle sagen på grundlag af de oplysninger, som jeg havde fået fra dig og ministeriet. 20/20

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt 2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger: Henvendelse vedrørende aktindsigt Det fremgår af en skrivelse af 12. januar 2016 fra

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 2017-4 Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 12. februar 2017 En borger klagede til ombudsmanden over,

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Myndighed: Underskriftsdato: 6. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 25. februar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Svar til journalist

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 2016-29 Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde undtaget oplysninger i ét dokument

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

Spørgeskema til samtlige departementer

Spørgeskema til samtlige departementer Lovafdelingen Dato: 12. december 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-760-0530 Dok.: 2126354 Spørgeskema til samtlige departementer 1. Antal anmodninger om

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger efter offentlighedslovens 36, stk. 2

Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger efter offentlighedslovens 36, stk. 2 Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 25. februar 2015 Udskriftsdato: 31. december 2016 (Gældende) Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 14. september 2016 Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 24, stk. 1. Ekstrahering efter 28, stk.

Læs mere

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt 2016-54506 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 25-08-2016 Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 12. juli 2016 anmodet Hvidovre Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet

Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet 2015-56 Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Afslag på at behandle anmodning om aktindsigt på grund af uforholdsmæssigt ressourceforbrug. Dialog. 14. august 2014

Afslag på at behandle anmodning om aktindsigt på grund af uforholdsmæssigt ressourceforbrug. Dialog. 14. august 2014 2014-22 Afslag på at behandle anmodning om aktindsigt på grund af uforholdsmæssigt ressourceforbrug. Dialog En borger anmodede Skatteministeriet om aktindsigt i ministeriets dokumenter i forbindelse med

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G (L 144) fra Retsudvalget den 21. maj 2013

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G (L 144) fra Retsudvalget den 21. maj 2013 Retsudvalget 2012-13 L 144 endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt Lovafdelingen Sagsnr.: 2011-7650-0001 Dok.: 778934 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G (L 144) fra Retsudvalget

Læs mere

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse 2009 20-5 Aktindsigt i borgmesters kalender En borger havde bedt om aktindsigt i en borgmesters kalender for en bestemt periode. Kommunen afslog borgerens anmodning da kommunen mente at borgeren skulle

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering Myndighed: Underskriftsdato: 10. april 2014 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 4. marts 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma 2016-48312 Dato: 07-10-2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Fredericia Kommune har den 14. juni 2016 videresendt XX s klage over afslag på

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning 2016-66296 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 08-11-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 27. august 2016 anmodet Vejle Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Forsvarsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i Irak-dokumenter helt uacceptabel. 10. september 2013

Forsvarsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i Irak-dokumenter helt uacceptabel. 10. september 2013 2013-22 Forsvarsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i Irak-dokumenter helt uacceptabel En journalist klagede til ombudsmanden over Forsvarsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om aktindsigt

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først.

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først. 2011 13-2 Sagsbehandlingstiden i Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm En mand klagede i 2010 til ombudsmanden over at Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm endnu ikke havde færdigbehandlet hans sag

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år En mand klagede til Landsskatteretten over såvel skatteansættelsen for hans anpartsselskab som hans egen skatteansættelse. Landsskatteretten havde

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold

Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold Direktoratet for Kriminalforsorgen afslog at løslade en indsat på prøve efter udståelse af 2/3 af straffetiden. Den indsatte krævede

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. 2014-182202 Dato: 18-08- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har rettet henvendelse til

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Det bemærkes indledningsvis, at Statsforvaltningen er enig med Kommune i, at din anmodning om aktindsigt skal behandles efter offentlighedslovens bestemmelser

Læs mere

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie 2015-81755 Dato: 02-06-2016 Henvendelse vedrørende afgørelser om aktindsigt X har den 3. december 2015 klaget over Aarhus Kommunes to afgørelser om aktindsigt,

Læs mere

Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel

Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel Udtalelse vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt en skriftlig forespørgsel til undervisningsministeriet om fortolkningen af bestemmelser i en bekendtgørelse

Læs mere

Det er Statsforvaltningens opfattelse, at den tid, der er medgået til behandlingen af din aktindsigtsanmodning, ikke ligger inden for lovens rammer.

Det er Statsforvaltningens opfattelse, at den tid, der er medgået til behandlingen af din aktindsigtsanmodning, ikke ligger inden for lovens rammer. Uffe Thorndahl Klintholm Havnevej 74 4791 Borre 2016-27003 Dato: 08-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 28. marts 2016 rettet henvendelse til Vordingborg Kommune vedrørende behandlingen

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter, der forventes at indgå i undersøgelseskommissions arbejde. 12. februar 2016

Afslag på aktindsigt i dokumenter, der forventes at indgå i undersøgelseskommissions arbejde. 12. februar 2016 2016-8 Afslag på aktindsigt i dokumenter, der forventes at indgå i undersøgelseskommissions arbejde Tre journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt tilgængelige

Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt tilgængelige Myndighed: Underskriftsdato: 18. maj 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 27. februar 2017 (Gældende) Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat 2015-21818 Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale Statsforvaltningens brev til en advokat Dato: 08-12- 2015 Henvendelse vedrørende Frederiksberg Kommune om aktindsigt Du har som advokat for

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

november Forvaltningsret

november Forvaltningsret 2016-46 Korrespondance mellem Skatteministeriet og Kammeradvokaten kunne ikke undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens 27, nr. 4, da retssag ikke kunne antages at være en nærliggende mulighed

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Afslag på meroffentlighed på grund af myndighedens ressourceforbrug. Anonymisering

Afslag på meroffentlighed på grund af myndighedens ressourceforbrug. Anonymisering 2014-36 Afslag på meroffentlighed på grund af myndighedens ressourceforbrug. Anonymisering En journalist klagede til ombudsmanden over, at Udlændingestyrelsen og Justitsministeriet havde givet (delvist)

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven Agedrup

JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven Agedrup JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven 12 5320 Agedrup 2016-52659 Dato: 10-10-2016 Henvendelse vedrørende Region Nordjylland om aktindsigt Du har den 25. juni 2016 meddelt Region Nordjylland,

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Udskriftsdato: 19. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 19. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 27. oktober 2014 Udskriftsdato: 19. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Forsvarsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende lov om Forsvarets Efterretningstjeneste.

Læs mere

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015 2015-3 Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Undervisningsministeriet om anvendelsen af sanktioner over for elever i de gymnasiale

Læs mere

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune ikke har haft hjemmel til at give afslag på aktindsigt i det mellem kommunen og Agens International indgåede forlig efter offentlighedslovens 10, nr.

Læs mere

Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale medier. Ministerbetjening.

Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale medier. Ministerbetjening. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 4. november 2014 Udskriftsdato: 17. juli 2017 (Gældende) Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Vedr. Din fornyede henvendelse om aktindsigt

Vedr. Din fornyede henvendelse om aktindsigt Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Odsherred Kommune ikke med hjemmel i offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 5, med baggrund i de forhold kommunen har anført, kan undtage de pågældende prisoplysninger

Læs mere

Telefonisk begæring om aktindsigt

Telefonisk begæring om aktindsigt Telefonisk begæring om aktindsigt Udtalt over for værnepligtsstyrelsen, at styrelsens praksis, hvorefter telefoniske begæringer om aktindsigt ikke blev imødekommet, måtte anses for mindre vel stemmende

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Udtalt over for departementet for told- og forbrugsafgifter, at direktoratet for toldvæsenets faste praksis, hvorefter alle begæringer om aktindsigt

Læs mere

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist.

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist. Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger Statsforvaltningens brev en til journalist. 2015-13448 Dato: 08-0 1-2016 Henvendelse vedrørende Region Hovedstaden om aktindsigt Du har den

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Ankestyrelsens brev til en advokat 2017-41827 Dato: 15-09-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Billund Kommune har den 6. juni 2017 oversendt X advokaters klage af 1. juni 2017 over

Læs mere

Da manden henvendte sig til ombudsmanden, var der gået 1 år og 5 måneder uden at kommunen havde foretaget sig noget i sagen.

Da manden henvendte sig til ombudsmanden, var der gået 1 år og 5 måneder uden at kommunen havde foretaget sig noget i sagen. 2009 20-8 Kommunens sagsbehandlingstid i en sag om boligsikring En mand klagede over at kommunen ikke havde efterlevet en afgørelse fra det sociale nævn i en sag om boligsikring. Det sociale nævn havde

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

Hensynet til ansattes og indsattes sikkerhed kunne begrunde afslag på aktindsigt i oplysninger om lukning af fængsel

Hensynet til ansattes og indsattes sikkerhed kunne begrunde afslag på aktindsigt i oplysninger om lukning af fængsel 2016-17 Hensynet til ansattes og indsattes sikkerhed kunne begrunde afslag på aktindsigt i oplysninger om lukning af fængsel En journalist klagede til ombudsmanden over, at Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K Statsforvaltningens sagsbehandlingstid i aktindsigtssager

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K Statsforvaltningens sagsbehandlingstid i aktindsigtssager Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen gav en kvinde afslag på aktindsigt i navnet på den lægekonsulent i Arbejdsskadestyrelsen der havde

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere 4-4. Forvaltningsret 1121.4-115.2. Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere En kvinde havde den 19.

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Ny offentlighedslov. 3. december 2013 Erfa-dag i Danske Havne Juridisk konsulent Annette Baun Knudsen

Ny offentlighedslov. 3. december 2013 Erfa-dag i Danske Havne Juridisk konsulent Annette Baun Knudsen Ny offentlighedslov 3. december 2013 Erfa-dag i Danske Havne Juridisk konsulent Annette Baun Knudsen 1 Program 10.15-12.00 Baggrund for den nye offentlighedslov og anvendelsesområde i forhold til danske

Læs mere

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov.

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. Organisation & Jura J.nr. 020-00112 Ref. morim Den 20. december 2013 Udkast Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. 1. Indledning 1.1 Den 1. januar

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. 2016-63511 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Esbjerg Kommunes afgørelse om aktindsigt Du har den 17. august 2016 anmodet Esbjerg Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv.

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Finansministeriets vejledning om en række forvaltningsretlige regler af betydning i forbindelse med afsked o.lign. Vejedningen

Læs mere

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger.

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger. Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde Statsforvaltningens brev til en borger. 2015-7436 Dato: 08-12- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Morsø Kommune om aktindsigt

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en advokat

Statsforvaltningens brev til en advokat Statsforvaltningens brev til en advokat 2016-31278 Dato: 10-10-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Du har den 6. april 2016 meddelt Region Syddanmark, at du ønsker at klage

Læs mere