HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 8

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 8"

Transkript

1 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 8 PRAKTISKE OPLYSNINGER Varmemesterkontoret Gl. Skolevej 25, kælderen 2750 Ballerup Telefon Varmemesterens telefon- og kontortid: Mandag torsdag kl Vagtordning for BBB Som service og sikkerhed for den enkelte beboer i Baldersbo er der etableret en vagtordning, der i nødstilfælde kan benyttes udenfor normal arbejdstid. Større akutte skader: Ved større akutte skader på og i bygningerne kan Baldersbos vagtservice i nødstilfælde kontaktes på telefonnummer Baldersbos vagtservice kan kontaktes i forbindelse med brand, pludselige og akutte rørsprængninger samt ved totalt strømsvigt. Baldersbos vagtservice kan råde og vejlede, og om nødvendigt tilkalde enten håndværkere eller driftspersonale fra Baldersbo for hurtig afhjælpning af de akut opståede skader. Mindre skader: Mindre skader, som dryppende vandhaner og tilstoppede afløb, må vente til førstkommende normale arbejdsdag, hvor man skal rette henvendelse til varmester eller afdelingskontor. Betaling for unødigt udkald vil blive opkrævet hos den enkelte lejer. Forsyningssvigt: I forbindelse med forsyningssvigt på antennesignaler og bolignet henvises til informationer i beboerblade og husordener i den pågældende afdeling. Vagtservice telefonnummer Afdelingsbestyrelsen Er afdelingens beboervalgte repræsentanter Afdelingsbestyrelsen består af 5: Formand, næstformand, kasserer, sekretær og bestyrelsesmedlem samt 2 suppleanter Afdelingsbestyrelsens opgave er at hjælpe beboerne i spørgsmål vedrørende bebyggelsen og at tilse, at husordenen overholdes.

2 Det er også bestyrelsens opgave at være bindeled mellem afdelingen og Baldersbo samt tage sig af alle de sager, som opstår i årets løb. Afdelingsbestyrelsen træffes hver den sidste torsdag i måneden i bestyrelsens mødelokale, nr. 25, kælderen kl med forbehold for ændringer. Eller ved skriftlig kontakt til formanden eller bestyrelsen. Der afholdes ingen møder i juli og december måned. ET GODT KLIMA ER GULD VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden og bliver fælles om mange ting. Derfor er det naturligt at opstille visse almindelige regler, som kan medvirke til at skabe et godt klima blandt beboerne i bebyggelsen. Reglerne skulle samtidig være et led i bestræbelserne på at skabe god ro og orden for beboerne, holde bebyggelsen og friarealerne samt beplantningen i pæn stand og dermed holde vedligeholdelsesomkostningerne lavest muligt. I denne forbindelse vil det være af stor betydning, at forældrene vejleder deres børn og foregår dem med et godt eksempel. Det er beboerne selv, der gennem huslejen skal betale istandsættelsen, også af det, der ødelægges. Det er afdelingens egen økonomi, der skal dække nyanskaffelser, reparationer og vedligeholdelse. Denne husorden er vedtaget på afdelingsmødet den 12. september 2012 Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen 2

3 AFDELING 8 s HUSORDEN Affald Al tømning af køkkenaffald må kun finde sted i de dertil opstillede affaldscontainere. For at spare plads skal mælkekartoner og andre kartoner trykkes flade. Lågerne over containerne skal holdes lukkede for at undgå rotter og andre dyr. Papir, aviser, glas og skarpe genstande m.m. skal ske i de dertil opstillede glas- og papircontainere. Tømning af større affald skal ske i containergården i de dertil indrettede containere. Sorter i henhold til skiltning. Ansvar Ved overtrædelse af sundheds- eller politivedtægterne må beboeren selv stå til ansvar og holde afdelingen skadesløs herfor. Antenner Udvendige antenner og parabol må ikke opsættes. Bad - toilet Der må ikke kastes noget i toilettet, som kan tilstoppe afløbet. Kun toiletpapir må benyttes. Utætheder skal straks anmeldes til ejendomsfunktionæren eller Baldersbos kontor. Cykler Cykler, løbehjul, barnevogne m.m. må kun hensættes på de dertil indrettede pladser; det vil sige i cykelstativerne udenfor og i cykelkældrene. Cykler m.m. må ikke stilles op ad facaderne eller på fliserne foran indgangene. Det er ikke tilladt at bære cykler ad ejendommens hovedtrappe ned i kælderen. Kældernedgangen skal benyttes. Cykel- og knallertkørsel på flisegange og grønne områder er ikke tilladt. El-komfur Det installerede el-komfur må kun benyttes efter gældende betjeningsforskrift. Skader, forårsaget ved undladelse heraf eller ved misbrug, erstattes af beboeren. Enhver uregelmæssighed skal anmeldes til ejendomsfunktionæren eller Baldersbos driftslederkontor. Foderbrætter og fodring Det er ikke tilladt at opsætte foderbrætter, da spild herfra forøger rottefaren. Af samme grund er fodring af fugle og andre dyr ikke tilladt. Forurening Er en beboer skyld i forurening af fællesarealer, veje, legepladser, trapper og gange, må den nødvendige rengøring omgående foretages af vedkommende beboer. 3

4 Fyrværkeri Det er forbudt at afbrænde fyrværkeri på afdelingens grund uden for de lovlige tilladte perioder. Fællesarealer På friarealerne, på legepladserne, på trapper og i kældre må intet hensættes eller henlægges uden bestyrelsens tilladelse, og denne kan ved egen foranstaltning og uden ansvar lade uberettiget og anbragte genstande fjerne. Trappeafsatserne er fællesarealer og må af hensyn til rengøring og opgangens andre beboere ikke benyttes til henstilling eller oplagring af personlige effekter. Det samme gælder derfor også opgangens kælderafsats. Husdyr Det er ikke tilladt at holde husdyr i afdelingen. Undtaget fra dette forbud er akvariefisk, fugle i bur samt hamster, marsvin og indekat, når de holdes INDEN DØRE og på ingen måde generer de øvrige beboere. Det er ikke tilladt at opdrætte dyr med henblik på videre salg. Ved bortskaffelse af affald fra dyrene grus, halm m.m. SKAL KASTES I DEN STORE FÆLLES CONTAINER I CONTAINERGÅRDEN. Se endvidere punkt 5 om indekatte. Med hensyn til indekat skal følgende regler overholdes: 1. Katten skal være neutraliseret (kastreret/steriliseret) og øremærket. 2. Neutralisations- og øremærkningsattest skal ved anskaffelse/indflytning forevises afdelingsbestyrelsen. 3. Hvis katten anskaffes som killing, skal den neutraliseres, når den bliver kønsmoden (6 10 måneder gammel). 4. For at være en RIGTIG INDEKAT må den ALDRIG have været ude og må ikke komme det! Katten skal holdes i lejligheden og må ikke lukkes ud. 5. Ejeren af indekatten skal overholde det til enhver tid gældende reglement for bortskaffelse af grus og affald til katten og være villig til at betale de eventuelle omkostninger, som er forbundet hermed. Den aktuelle regel siger, at grus og affald skal kastes i den store fælles container i containergården. Det er pt. uden beregning. 6. Det er kun tilladt af have 1 indekat. Ved ønske om indekattehold kontaktes afdelingsbestyrelsen, som vil udlevere en erklæring, der skal underskrives straks efter anskaffelsen. De nævnte attester skal forevises, og indekatteholdet registreres af afdelingsbestyrelsen. Ved overtrædelse af de nævnte regler bliver indekatten til en almindelig huskat, som det ikke er tilladt at have her i afdelingen. Dette vil som ved al anden overtrædelse af husordenen, hvor misforholdet ikke straks bringes til ophør medføre opsigelse af lejemålet. Indkøbsvogne Forretningernes indkøbsvogne, som eventuelt anvendes til hjemtransport af varer, må af hensyn til lokalmiljøet ikke henstilles på afdelingens område. Motorcykler og scootere På grund af brandfare må der ikke parkeres i kælderen med benzin i tanken. 4

5 Leg og boldspil Al leg henvises til de dertil indrettede pladser. Leg og ophold på trapper, i kældre og vaskerum er forbudt. Det er ikke tilladt at spille bold op ad facaderne eller i indhakkene mellem udbygningerne. Det er forbudt at tegne eller male på ejendommens træ- og murværk eller på anden måde beskadige ejendommen eller dens murværk. Udgift til fjernelse eller istandsættelse skal dækkes af skadevolderen. Musik Benyttelse af tv, radio, musikanlæg og musikinstrumenter skal ske med hensyntagen til de øvrige beboere. Efter kl skal lyden dæmpes meget, og mellem kl skal der skrues så langt ned, at lyden på ingen måde kan genere andre beboere. Kun i særlige tilfælde kan der dispenseres fra denne regel, og kun hvis de øvrige beboere samtykker heri. Det vil derfor være både nødvendigt og hensynsfuldt at informere sine naboer i forvejen. PÅ GRUND AF BYGNINGERNES DÅRLIGE LYDISOLERING UNDERSTREGES DET, AT DER SKAL TAGES ALT MULIGT HENSYN TIL ANDRE BEBOERE VED BRUG AF MUSIKANLÆG OG ANDRE LYDKILDER. Parkering Parkering af motorkøretøjer må kun finde sted på de dertil afmærkede parkeringspladser. Intet køretøj må optage mere end én parkeringsplads. Parkering af campingvogne, lastvogne og busser er ikke tilladt. Ingen køretøjer over kg må parkeres på afdelingens område. Varevogne skal fortrinsvis benytte parkeringspladserne længst væk fra bebyggelsen. Parkering på vejen er ikke tilladt. Af- og pålæsning er dog tilladt i op til max. 30 minutter. Unødvendig kørsel på området frabedes. Det er forbudt at parkere eller køre ind på eller over de grønne områder. Støj Elektriske boremaskiner og andre støjende maskiner må ikke bruges mellem kl og 7.00 på hverdage og mellem kl og 9.00 på lørdag, søn- og hellig-dage. Skal om muligt undgås på disse dage. De samme regler gælder for hamren og anden støjende brug af værktøj. Vask, tørring m.m. Beboerne har adgang til vaske-, tørre- og strygerum. Vaskerummet kan benyttes på alle dage i tidsrummet kl Rygning er ikke tilladt i vaske-, tørre- og strygerum. Efter endt benyttelse skal al inventar afleveres i rengjort stand. Der må ikke efterlades emballage eller andet. Vaskekartoner og anden emballage skal smides i den opstillede affaldskasse. Tørring af tøj, bankning af måtter, tæpper m.v. må kun finde sted på de dertil indrettede steder (tørrepladser og bankestativer). 5

6 Udluftning Beboerne må for at undgå emdannelser og derved ødelæggelser af træværk, tapet, maling eller andet, sørge for en effektiv udluftning gennem lejlighedens vinduer. Vinduer og døre Beboerne skal til enhver tid sørge for, at vinduer i lejligheden er forsynet med hele ruder. Ødelagte vinduer og ituslåede ruder i kældre og yderdøre skal straks anmeldes til ejendomsfunktionæren eller til Baldersbos kontor, som sørger for reparation for afdelingens regning. Yderdørene Yderdørene skal holdes lukket i de kolde måneder af hensyn til varmetabet. Åbne yderdøre skaber træk og kulde, især i stuelejlighederne og udbygningerne. De åbne yderdøre vil samtidig kunne lokke rotter, vilde katte og andre dyr ind i varmen udefra. Åben ild og grill Det er forbudt at tænde bål eller anden form for åben ild på afdelingens område. Det er tilladt at bruge grill på fællesarealerne. Dog kun under behørigt opsyn og på en sådan måde, at lugt, os m.m. ikke generer andre beboere. Grill-parties og andre sammenkomster på fællesarealerne må heller ikke virke generende for øvrige beboere på grund af højrøstet tale og lignende i de sene timer, hvor man må formode at børn sover og andre ønsker ro. Den her anførte husorden er afdelingens lovsæt, som er vedtaget af beboerne på et afdelingsmøde. De angivne regler skal følges, hvis de overtrædes, vil det få konsekvenser, eventuelt medføre opsigelse af lejemålet. Når ejendomsfunktionæren, afdelingsbestyrelsen eller Baldersbos administration bliver bekendt med en overtrædelse, vil det i første omgang medføre en henstilling om at følge husordenen og bringe det ulovlige forhold til ophør. Hvis det ikke sker, følger en påtale fra administrationen. Næste skridt vil være en advarsel eventuelt ved, at sagen overgives til advokat. Ændringer og tilføjelse af dette genoptryk af husordenen er vedtaget af en enig afdelingsbestyrelse. 6

7 Regler for private haver Efter ønske og forslag ved afdelingsmøde for mange år siden blev det vedtaget, at hvert lejemål måtte have sin egen lille have langs muren. Blomster, små planter og buske ville pynte og højne miljøet. Følgende regler blev fastlagt: Bedet må gå max. 100 cm ud fra husmuren Der må af hensyn til fundamentet ikke sættes planter med dybtgående rødder. Det er beboernes opgave at holde sit eget stykke, så det fremtræder pænt og ordentligt. I modsat fald vil ejendomsfunktionæren uden videre sløjfe det og lade det indgå i afdelingens overordnede beplantningsplan. Ingen anden former (og steder) for beplantning må finde sted uden tilladelse fra afdelingsbestyrelsen, som tager stilling i hver enkelt sag. 7

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland Husorden Side 1 For Boligselskabet Nordjylland GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige af hverandre og I er fælles om

Læs mere

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25 Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden, og I er fælles om mange

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 6 Vedtaget på afdelingsmøde d. 28. august 2013.

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 6 Vedtaget på afdelingsmøde d. 28. august 2013. HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 6 Vedtaget på afdelingsmøde d. 28. august 2013. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 4

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 4 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 4 En boligafdeling er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden, man bliver fælles om mange ting, og derfor er det naturligt at opstille visse

Læs mere

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. HUSORDEN GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og er fælles om mange ting. Derfor er det naturligt at

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB Afdeling 9 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Husorden. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER. Samvirkende Boligselskaber 3049-2 Tusindfryd Godkendt på afdelingsmødet den 29.

Husorden. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER. Samvirkende Boligselskaber 3049-2 Tusindfryd Godkendt på afdelingsmødet den 29. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere

Læs mere

Et godt miljø Er meget værd!!!

Et godt miljø Er meget værd!!! ORDENSREGLEMENT Et godt miljø Er meget værd!!! ORDENSREGLEMENT En boligafdeling med mange beboere er et minisamfund. Man bliver bare mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 177 VODROFFS TVÆRGADE VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 8. FEBRUAR 2001 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et

Læs mere

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Side 1 af10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange lejere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

Husorden. for. Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede. Frederiksberg forenede Boligselskaber

Husorden. for. Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede. Frederiksberg forenede Boligselskaber for Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede Frederiksberg forenede Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan

Læs mere

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8.

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8. For Sjællandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I

Læs mere

Frederiksberg forenede Boligselskaber

Frederiksberg forenede Boligselskaber For Havremarken Frederiksberg forenede Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 18 FRITZ MØLLERS VEJ. Varmemesterens kontor: Roskildevej 353 B, kælderen Tlf. 36 41 39 15

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 18 FRITZ MØLLERS VEJ. Varmemesterens kontor: Roskildevej 353 B, kælderen Tlf. 36 41 39 15 September 2012 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 18 FRITZ MØLLERS VEJ Varmemesterens kontor: Roskildevej 353 B, kælderen Tlf. 36 41 39 15 Kontortid: Mandag til fredag kl. 09.00-09.30 Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 11

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 11 Husorden godkendt af beboerne i afdeling 11 Alment Beboerne bør i egen og almen interesse overholde de i lejekontrakten fastsatte bestemmelser, iagttage god skik og orden i ejendommen, samt efterleve den

Læs mere

HUSORDEN AFDELING I OG II

HUSORDEN AFDELING I OG II HUSORDEN AFDELING I OG II Godkend på afdelingsmødet 26-09-2012 Revideret med tilføjelser på afdelingsmødet den 24. september 2013 Indhold INDLEDNING... 2 OVERHOLDELSE AF HUSORDEN... 2 KLAGE... 2 ÆNDRINGER

Læs mere

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB VILLABYERNES BOLIGSELSKAB ORDENSREGLEMENT Et godt miljø skaber god trivsel. Denne husorden er vedtaget af boligselskabets beboere for at beskytte såvel beboere som bebyggelse, og for at Villabyernes Boligselskab

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT. for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4

HUSORDENSREGLEMENT. for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4 HUSORDENSREGLEMENT for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4 (Revideret februar 2013) Overholdelse af ordensreglementet I henhold til lejekontrakten er lejerne pligtige til at overholde ordensreglementet, da

Læs mere

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø.

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. Præstø Boligselskab v/boligadministration Syd Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg HUS- OG HAVEORDEN Præstø, den 11. marts 2008 For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. En bolig

Læs mere

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23.

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23. For Jydeholmen Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 10 GENERELT Hvad er SAB? Velkommen til Deres nye bolig som hører ind under Samvirkende Boligselskaber

Læs mere

Lejlighedsmappe Afdeling 35

Lejlighedsmappe Afdeling 35 Lejlighedsmappe Afdeling 35 Hammerlodden 35 75, Teglværksgade 7 13 og 8-10 Indholdsfortegnelse Velkommen til Nykøbing F. Boligselskab... 3 Kontakt til ejendomsfunktionærerne... 4 Kontakt til administrationen...

Læs mere

HUSORDEN FOR. HVIDOVREBO Afdeling 4 Hvidovrevej 315 329

HUSORDEN FOR. HVIDOVREBO Afdeling 4 Hvidovrevej 315 329 HUSORDEN FOR HVIDOVREBO Hvidovrevej 315 329 Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at boligforeningen,

Læs mere

Vejledning og Husorden

Vejledning og Husorden Vejledning og Husorden Et godt klima er meget værd! Med denne lille folder vil vi gerne orientere nuværende lejere og nyindflyttere om, hvilke regler, retningslinier og praktiske råd der er fastsat i bebyggelsen

Læs mere

Husorden For Kildevænget.

Husorden For Kildevænget. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening. Husorden godkendt på afdelingsmødet den 19. Maj 2010. Husorden For Kildevænget. En boligafdeling som Kildevænget med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere