~. I STATSADVOKATEN. Bestyrelsen og direktionen før BGBAIS Deco: - 1 OKT. Z014 Marlealystvej Skive

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "~. I STATSADVOKATEN. Bestyrelsen og direktionen før BGBAIS Deco: - 1 OKT. Z014 Marlealystvej 53 7800 Skive"

Transkript

1 ~. I STATSADVOKATEN Bestyrelsen og direktionen før BGBAIS Deco: - 1 OKT. Z014 Marlealystvej Skive J.nr.; S0K-9l2SO OOOJ4-11 S0K-912S l I Saasbchandler: LNI SH\TSADVOKATEN FOR SÆRLIG ØKONOMISK OG INTl!RNATIONAL KAMPMANNSGADE I 1804 KØBENHAVN V TELEFON FA)( ' no kcl nkl.dk www u1tl u mrnd1on d 11 dk www polill.dk BØDEFORELÆG BGB A/S, Cvr sigtes for overtrædelse af konkurrencelovens 23, stk. I, nr. l,jf. stk. 4 (tidligere stk. 3),jf. 6, stk. I, jf. stk. 3 1 (a) Ved i tiden indtil den 13. december 2007 kl at have indgået aftaler eller samordnet praksis mellem virksomheder, der direkte eller indirekte havde til formål eller følge at begrænse konkurrencen, idet sigtede forud for indgivelse nf tilbud stort eksklusive moms kr. på bygherre Boligselskabet Baldersbo afd. 25, Ballerup Kommunes udbud af entreprisen "E 04 - Plejecenter Rosenhaven" med virksomheden Elindco Byggefirma AJS, hvis sag behandles særskilt, udvekslede oplysninger om priser og andre vilkår for entreprisen.

2 (b) Ved i tiden indtil den JJ. december 2007 kl at have indgået aftaler eller samordnet praksis mellem virksomheder, der direkte eller indirekte havde til forinål eller følge at begrænse konkurrencen, idet sigtede forud for indgivelse af tilbud stort eksklusive moms kr. pa bygherre Boligselskabet Baldersbo afd. 25, Ballerup Kommunes udbud af entreprisen "E 05 - Plcjc:cc:ntcr Rosenhaven" med virksomheden Elindco Byggefi rma A/S, hvis sag behandles seerskilt, udvekslede oplysninger om priser og andre vilkår for entreprisen. Det tilkcmdegives, at sagen i medfør af retsplejelovens 832 vil kunne afgøres uden ret.c;sag, hvis selskabet erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig villig til inden nedenfor unferte frist nl betale en bøde, der tilfalder stotskossen. STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG ØKONOMISK OG INH!.RNATION"L SIDE 2 Bøden fast.c;ættes til kr. Bødeforelægget vedtages ved, at selskabet retumerer dette i underskrevet stand og inden 20 dage indbetaler beløbet til Københavns Politi, Indfordringssektionen, p' bankkonto reg.nr. 50 I 0-! Ved vedtagelse af bøden erkla::rer selskabet sig samtidig indforstået med al afholde udgifterne, som opgøres af retten, til den beskikkede forsvarer advokat Bjarne Korsgeard. Ved indhclaling bedes der henvist til j.nr. SØK samt selskabets navn. -mørienlyltvel SklYe telefon ~Ml~ft' a. s. CM' nr !18 27 Qlf. li. \4 k Dato:

3 STATSADVOKATEN J.nr: SØJ<-9 I 2S l 00 SØK-)12S I Sapbc:tiandlcr LNI Dato: ~ I OKT 2014 STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG ØKONOMISK OG INTERN... TIONAL. KR IMINALITET KAMPMANNSC3ADE 1 H~04 l<øbenh,-.vn V TEl..EfON 12 U 90 OD FAX IØ E-melr: HD koenu.dk 1g em yndi g hed el'l.dk www politi.dk BØDEFORELÆG cpr.nr. sigtes for ovcrtra::de/se af konkurrencelovens 23, stk.,i, nr. 1, jf. 6, stk. l, jf. stk. 3, jf. straffe lovens 23, 1 (a) ved i tiden indtil den 13. december 2007 kl i sin egenskab af for BGB A/S i forbindelse med indgivelse af tilbud stort eksklusive moms kr. på bygherre Boligselskabet Baldersbo afd. 25, Ballerup Kommunes entreprise "E 04, Plejecenter Rosenhaven" at have ladet virksomheden indgå aftaler eller samordne praksis, der direkte eller indirekte havde til fonnål eller følge at begrænse konkurrencen, idet sigtede vidste eller burde have vidst, at der var udvekslet oplysninger om pl'iser eller andre vilkår forud for indgivelse af virksomhedens tilbud.

4 (b) Ved i tiden indtil den 13. december 2007 kl i sin egenskab ar for BGB NS i forbindelse med indgivelse af tilbud stort eksklusive moms kr. P4 bygherre Boligselskabet Baldersbo afd. 25, Ballerup Kommunes entreprise "E 05, Plejecentel' Rosenhaven" at have ladet virksomheden indgl aftaler eller samordne praksis, der direkte eller indirekte havde til formål eller følge at begramse konkurrencen, idel sigtede vidste eller burde have vidst, al der var udvekslet oplysninger om priser eller andre vilkår fonid for indgivelse af virksomhedens tilbud. Det tilkendegives, at sagen i medfør af retsplejelovens 832 vil kunne afgøres uden retcssag, De erklærer Dem skyldig i overtrædelsen og erklærer Dem villig til inden nedenfor anførte frist et betale en bøde, der tilfalder statskassen. STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG ØKONOMISK OG INTERNATIONAL 6toE 2 Bøden fastsættes til kr. Ved fastsættelsen er der lagt vægt på Bødeforelægget vedtages ved, at De returnerer dette i underskrevet stand og inden 20 doge indbetaler beløbet til Københavns Politi, Indfordringasektioncn, på bankkonto reg.nr Ved vedtagelse af bøden erklærer De Dem samtidig indforstået med at afholde udgifterne, som opgøres af 1-etten, til den beskikkede forsvarer. advokat Bjarne Korsgnard. Ved indbetaling bedes der henvist til j.nr. SØK samt Deres navn. Underskrift: Da.to:

5 STATSADVOKATEN J nr.: SØK : SØK 9l I Sagsbchandl1:r- LN/ Dato- t QKT, Z014 STATSADVOKATEN FOR &ÆRLIG ØKONOMIBK 00 INTERNATIONAL KAMPMANNBOADi KØBENHAVN V TELEFON oa FAX Dl 111 E m ll: JIH~Cll nkl.dk ww 1nkl 11 myndlghed1n.dk -w.pouildk BØDEFORELÆG cpr.nr. sigtes for ovcrtra:delse af konkurrencelovens 23, slk. I, nr. 1, jf. 6, stk. I, jf. stk. 3, jf. slraff elovens 23 1 (a) Ved i tiden indtil den 13. december 2007 kl i sin egenskab af BGB A/S i forbindelse med indgivelse af tilbud stort eksklusive moms kr. på bygherre Boligselskilbet Baldersbo afd. 25, Ballerup Kommunes entreprise "E 04, Plejecenter Rosenhaven" at have ladet virksomheden indgå aftaler eller samordne praksis, der direkte eller indirekte havde til formål eller følge at begrænse konkurrencen, idet sigtede vidste eller burde have vidst, at der var udvekslet oplys ninger om priser eller andre vilkår forud for indgivelse af virksomhedens tilbud.

6 (b) Ved i tiden indtil den 13. december 2007 kl i sin egenskab af BGB A/S i forbindelse med indgivelse af tilbud stort eksklusive moms kr. pi bygh.crre Boligselskabet Baldersbo afd. 25, Ballerup Kommunes entreprise ''E 05, Plejecenter Rosenhaven" at have ladet virksomheden indgå aftaler eller samordne praksis, der direkte eller indirekte havde til formal eller følge at begrænse konkurrencen, idet sigtede vidste eller burde have vidst, at der var udvekslet oplysninger om priser eller andre vilkår forud for indgivelse af virksomhedens tilbud. Det tilkendegives, at sagen i medfør af retsplejt:lovens 832 vil kunne afgøn:s uden STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG lljkonoml!ik 00 INTERNATIONAL retssag, hvis De erklærer Dem skyldig i overtrædelsen og erklærer Dem villig til in- den nedenfor anførte frist at betale en bøde, der tilfalder statskassen. Bøden fastsættes til kr. SIDE 2 Bødeforelægget vedtages ved, al De returnerer dette i underskrevet stand og inden 20 dage indbetaler beløbet til Københavns Politi. Jndfordringssektionen, på bankkonto reg.nr Ved vedtagelse af bøden erklærer De Dem samtidig indforstårjt med al Rflaulde udgincrne, som opgøres u.f retten, til den beskikkede forsvarer advokat Bjarne Kol'sgaard. Ved indbetaling bedes der henvist til j.nr. SØK samt Deres navn. o4. ll \'-(. Dato:

Klager. J.nr. 2011-0082 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Jørgen Klode Københavnsvej 152 4000 Roskilde

Klager. J.nr. 2011-0082 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Jørgen Klode Københavnsvej 152 4000 Roskilde 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Jørgen Klode Københavnsvej 152 4000 Roskilde Nævnet har modtaget klagen den 6. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har krav på

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM fsagt den 3. april 2014 i sag nr. BS 10-3190/2012: Tryg Forsikring /S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup mod nkestyrelsen maliegade 25 Postboks 9080 1022 København

Læs mere

ANSØGNING OM STRAFLEMPELSE DEL I

ANSØGNING OM STRAFLEMPELSE DEL I ANSØGNING OM STRAFLEMPELSE For at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan behandle din ansøgning om straflempelse, skal du oplyse dit navn, adresse, telefonnummer etc. jf. del I nedenfor samt komme med

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014 K E N D E L S E Danstruct A/S (advokat Mikala Berg Dueholm, København) mod Aarhus Universitet (advokat Erik

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 22/9-2014 J.nr. 85A-ØL-5-14 J.nr. 85A-VL-8-14 Vejledende takster pr. 1. oktober 2014 for salærer til forsvarere i straffesager, bistandsadvokater samt til

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

ral< ~s IS 0\ I~ UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET J. nr. S0K-912S0-2-08

ral< ~s IS 0\ I~ UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET J. nr. S0K-912S0-2-08 ... -,... - Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet Bryggervangen 55, 3. 2100 København ø J. nr. S0K-912S0-2-08 ral< ~s IS 0\ I~ UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET _"... J _... v...,.hj

Læs mere

MUNK I HARTZ ADVOKATER. Inkassoservice

MUNK I HARTZ ADVOKATER. Inkassoservice MUNK I HARTZ ADVOKATER Inkassoservice En effektiv inddrivelse kan ses direkte på virksomhedens likviditet. Så har du problemer med dårlige betalere, anbefaler vi, at du hurtigst muligt kontakter MUNK I

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Skabelon for delaftale

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Skabelon for delaftale Dato: Delaftale ident nr: Rammeaftalens ident nr: Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for delaftale Delaftalen indgås i henhold til indgået rammeaftale om annoncering af jobsøgningsforløb ved

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 258 2014 AA [Adresse] [By] mod BB [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden EDC v/ Frandsen og Olsen Løgstør [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23.

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

Bindende tilmelding :

Bindende tilmelding : Bindende tilmelding : Business Trip 9 til Kazan (Rusland), 07 10. oktober 2013 Firma/sektor: Deltager 1: Titel: Adresse: Postnr./By: Tlf.: e-mail: Navne og e-mail på evt. yderligere deltagende kolleger:

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Hanne Faaborg, Charlotte Lynggaard og Poul Erik Hansen Damhaven 5 B 7100 Vejle Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET Foreningen Amagerinvestor c/o Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3. sal 1160 København K. Cvr-nr. 34677042 mod 1) Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43 1560

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-204.364 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 9. marts 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-204.364 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 9. marts 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-204.364 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 9. marts 2004 K E N D E L S E Georg Berg A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Køge Kommune (advokat Kirsten

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om finansielle rådgivere Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner 1. Denne lov finder anvendelse på virksomheder,

Læs mere

Godkendelse af Copydan Tekst & Node i henhold til ophavsretslovens 50, stk. 4, jf. 50, stk. 2 (Den Arnamagnæanske Kommission)

Godkendelse af Copydan Tekst & Node i henhold til ophavsretslovens 50, stk. 4, jf. 50, stk. 2 (Den Arnamagnæanske Kommission) Copydan Tekst & Node Bryggervangen 8 2100 København Ø Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33 91 33 88 E-mail : kum@kum.dk Web : www.kum.dk 28. februar 2013 Godkendelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har givet fejlagtige omlysninger om varmeudgiften og derfor skal betale erstatning til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har givet fejlagtige omlysninger om varmeudgiften og derfor skal betale erstatning til klagerne. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Torben og Niels Hald Torvet 1 4293 Dianalund Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har givet fejlagtige omlysninger

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035912 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 21. marts 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035912 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 21. marts 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035912 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 21. marts 2014 K E N D E L S E Dansk Byggeri (advokat Henrik Fausing v/ advokat Christian B. Prophet-Rannow, København) mod

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere