RET & SKEL Information for hegnsyn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RET & SKEL Information for hegnsyn"

Transkript

1 107 SEPTEMBER 2006 RET & SKEL Information for hegnsyn Vejen fører til Regionsmøde i Svendborg den 28. oktober. F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N

2 RET & SKEL, Information for Hegnsynsformænd. Udgives af Foreningen af Hegnsyn (indtil 15/ Foreningen af Hegnsynsformænd ) og udkommer 4 gange årligt i et oplag på 1300 stk. Henvendelser om tegning af abonnement (kr. 100 årligt), udbringning af bladet, person- og adresseændringer m.v. rettes til foreningens kasserer. Hegnsyn, kommunale forvaltninger og andre opfordres til at gemme bladene og evt. senere gøre brug af dem som opslagsværk. Register over bladenes indhold forefindes i blad nr. 81 herefter én gang årligt. Bladet trykkes hos Kviktryk, Bornholmsvej 3, 4200 Slagelse. Redaktør og ansvarlig i henhold til presseloven: Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning, tlf Indholdsfortegnelse Fra formanden.... side 3 Adresser, oplysning om honorarer og spørgetjeneste m.v.... side 4 Tilmelding til regionsmøde i Svendborg... side 5 Til formændene for Sammenlægningsudvalgene... side 7 Hegn om kirkegårde... side 8 Program for regionsmødet i Svendborg... side 12 2

3 Fra formanden Ja, så er vi i gang igen efter ferien, og fra samtaler med mange Hegnsyn rundt omkring i landet kan jeg fornemme, at det ikke er blevet lettere at være hegnsynsmand. Jeg har selv haft de første to hegnsyn og er enig. Nogen klar tendens i indholdet synes der ikke at være, - og dog! Det er som om, at man i stigende grad må forundres over, hvor svært mange naboer har det med hinanden, og hvor svært det kan være at tale om de forhold, der specielt vedrører det fælles hegn. Jeg synes også, at det ofte kniber med tolerancen - eller i det hele taget at forstå, at naboen ser anderledes på det end én selv, og f.eks. ikke kan forstå, at skyggen fra hans store flotte træ eller trærække kan være et stort problem. Når vi som hegnsynsfolk kommer ud på en hegnsynsforretning, hører vi ofte, at der har været kontakt mellem parterne, og at man ligefrem har aftalt, hvad der skal laves - men det sker bare ikke rigtig noget, og frustrationerne øges. Her er det Hegnsynene kan komme på banen, og det er ofte lykken, at det sker, for som regel er der så kun en (neutral) tredjepart, som kan bringe tingene på plads. Hegnsynet er en glimrende instans i den situation. Det er her vi kan se, lytte og vejlede, og som regel opstille en forligssituation, der løser op for en aftale, der kan accepteres af begge parter. Det er lykken, når det sker, men en gang imellem er afstanden så stor, at det ikke kan lykkes, og da er det vigtigt at kende hegnsloven, så der kan afsiges en korrekt kendelse. Hegnsynene må kunne deres kram, og er de usikre, må de sætte sig ordentligt ind i tingene eller søge råd. Det er som regel omkring de mest elementære forhold, omkring procedurerne for hegnsynet, at de fleste fejl begås. Anne Holst fra Fødevaredirektoratet nævnte på årsmødet i Nyborg, at der i ministeriet rumsteres med tanker om en ændring af hegnsloven, således at en hegnssag kan starte direkte ved domstolene, for dermed at undgå Hegnsynene. Det finder jeg vil være en katastrofe, som kun kan glæde jurister! Det er jo trods alt kun i de færreste tilfælde, at en hegnssag er et rent juridisk anliggende. Derfor er vi de bedste, når vi er gode! Vi bliver gode, når vi uddanner os, og dertil er regionsmøderne et rigtig godt redskab. Jeg skal derfor opfordre alle hegnsynsfolk til at deltage i det kommende regionsmøde i Svendborg den 28. oktober, som omtalt andet sted i bladet. Helge Sølgaard 3

4 FORENINGEN AF HEGNSYN Henriksholms Allé 20, 2950 Vedbæk, tlf Hjemmeside: Formand: Helge Sølgaard, Søllerød kommune Henriksholms Allé 20, 2950 Vedbæk. Tlf Næstformand: Søren Christensen, Sindal kommune Bakkevej 180, 9870 Sindal Tlf Kasserer: Jørgen Nielsen, Svendborg kommune Traverskiftet 31, 5881 Skårup. Tlf Sekretær: Preben Andersen, Nørre Djurs kommune Tranehusevej 2, 8585 Glesborg. Tlf Best.medlem: Halfdan Nørgaard-Mortensen, Roskilde kommune Langholm 23, 4000 Roskilde Tlf Forretningsfører Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, og redaktør: 7400 Herning. Tlf Vederlag for hegnsyn og vurderingsforretninger: Et hegnsyn koster kr. 1125, som fordeles med kr. 475 til formanden og kr. 325 til de øvrige 2 medlemmer. Ved en vurderingsforretning efter Mark- og Vejfredsloven tilkommer der vurderingsmændene et vederlag på kr. 800, som fordeles med kr. 475 til formanden og kr. 325 til den anden vurderingsmand. Når undtagelsesvis 3 personer deltager som vurderingsmænd udgør hele vederlaget kr og fordeles som ved et hegnsyn. SPØRG BARE Hegnsynsformænd kan i nogen udstrækning få rådgivning ved henvendelse til: Tidl. formand, Svend Gunnar Kofoed-Dam, tlf og Direktoratet for FødevareErhverv, v. Anne Holst, tlf Vedr. Mark og Vejfreds-spørgsmål kan henv. ske til: Holger Engvang, Maltvej 57, Askov, 6600 Vejen. Tlf (helst mellem kl. 9 og 12). Lov om Mark- og Vejfred er i 1999 optrykt i RET & SKEL, blad nr. 77. Endvidere står foreningens bestyrelse altid til rådighed for en drøftelse af hegnsynsspørgsmål. Foreningens hjemmeside med diverse links findes på adressen 4

5 Tilmelding til Regionsmøde Lørdag den 28. oktober 2006 kl Christiansminde Kursuscenter Christiansmindevej 16, 5700 Svendborg Tlf Følgende tilmeldes: (mærk venligst f for formand, m for medlem og s for sekretær) Sidste rettidige tilmelding er fredag d. 20. oktober 2006 Send denne blanket, eller mail til: Bent Jensen Mylius Erichsens Vej Herning Pris 700,- kr. pr deltager indbetales forud på giro eller overføres til bankkonto Deltagerliste fremsendes derefter til den adresse som anføres her:... Navn og adresse... Dato og kommunens underskrift/stempel 5

6 Foreningen af Hegnsyn Stiftet den 5. december 1973 Foreningens formål er at varetage fælles interesser, herunder udøvelse af kursusvirksomhed og udgivelse af bladet RET & SKEL. Som medlemmer optages hegnsynsmedlemmer og vurderingsmænd i henhold til lov om mark- og vejfred. Hegnsynssekretærer kan deltage i generalforsamlingen med taleret. Endvidere med ret til at benytte sig af foreningens servicetilbud. Årskontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling og betales pr. Hegnsyn. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts. 6

7 Til formændene for sammenlægningsudvalgene Formanden for Foreningen af Hegnsyn skrev i maj måned følgende brev til borgmestrene i de nye storkommuner. Hegnsynsforeningens bestyrelse har tilskrevet alle de nye kommuner vedrørende udnævnelse af nye Hegnsyn. Vedrørende udpegning af Hegnsyn for perioden efter 1. januar Det nyvalgte Sammenlægningsudvalg har bla. til opgave ved konstitueringen at udpege hegnsynsmedlemmer til den kommende kommunalbestyrelsesperiode. Det er erfaringen hos Foreningen af Hegnsyn, at der ind imellem sker fejl omkring udpegning af hegnsynsmedlemmer, som giver alvorlige problemer ved den efterfølgende udførelse af jobbet. I et forsøg på at undgå denne situation skal foreningen derfor tillade sig at minde om nogle forhold, som skal tilgodeses ved udpegningen: Et hegnsynsmedlem skal være myndig og uberygtet. Der kræves et rimeligt kendskab til lokale forhold og egnens skikke. Der kræves en vis sagkundskab hos hegnsynsmændene. Hegnsynsmændene må kunne sætte sig ind i hegnslovens vanskelige bestemmelser. For hver kommune nedsættes mindst ét Hegnsyn og gerne to eller flere hver på 3 medlemmer, af hvilke den ene skal beskikkes som formand. (Det er i princippet ikke dyrere at have mere end ét Hegnsyn, idet Hegnsynet aflønnes pr. opgave). For hvert hegnsynsmedlem beskikkes en suppleant, som er personlig stedfortræder. Personer over 70 år kan ikke beskikkes, og over 60 år er man ikke pligtig til at modtage beskikkelse. Mindst ét af hegnsynsmedlemmerne skal være plantningskyndig, og i kommuner med bymæssig bebyggelse på min indbyggere skal der tillige udpeges et bygningskyndigt medlem. Hegnsloven fastslår, at det er formanden, der leder hegnsynsforretningen. I tilfælde af forfald, ved sygdom, inhabilitet eller lignende er det vigtigt, at formandens stedfortræder er bekendt med hegnslovens regler, da han/hun så skal lede en hegnsynsforretning. 7

8 Hegnsloven er en forholdsvis kompliceret lov, som med de seneste ændringer fra 1.juli 2001 langtfra er blevet lettere at administrere. Foreningen afholder kurser og konferencer, som tilstræber at klæde medlemmerne bedst muligt på til at udføre denne opgave. Det skal anbefales, at kommunen afsætter de fornødne midler til uddannelse af Hegnsynet, idet der bl.a. med den ændrede lovgivning stilles stadig større krav til overholdelse af de formelle regler i hegnsloven, samt til udfærdigelse af korrekte kendelser. Det er i øvrigt blevet en hovedregel, at kommunerne stiller sekretariatsbistand til rådighed for Hegnsynet, så borgerne bla. kan søge vejledning, uden at Hegnsynet derved bliver inhabil. Det er vort håb, at ovenstående må blive en vejledning ved sammenlægningsudvalgets/kommunalbestyrelsens udpegning og uddannelse af det kommende Hegnsyn. Venlig hilsen Helge Sølgaard, fmd. NB! Samme forhold er i princippet gældende ved udpegning af Mark- og Vejfreds vurderingsmænd, og det er ret almindeligt og hensigtsmæssigt, at det er de samme personer, der går igen de to steder. Henvend dig til forretningsføreren! Når RET & SKEL ikke skal fremsendes mere, eller det skal sendes til en anden person Ved adresseændringer ekstra eksemplar ønskes, eller tegning af et abonnement (koster i begge tilfælde kr. 100 pr. år). Alt dette, og meget mere, tager forretningsføreren sig af. Derfor - ram plet første gang ved at ringe eller skrive til: Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning. Tlf eller via foreningens hjemmeside: 8

9 Hegn om kirkegårde På Årsmødet 2006 blev der fra Hanne Knudsen, Ballerup spurgt om retsstillingen vedr. hegn om kirkegårde. Advokat Jørgen Jørgensen har siden hen forfattet et skriftligt svar, hvoraf det fremgår, at spørgsmål om fælleshegn ved nyanlæg af kirkegårde afgøres af Hegnsynet. Hanne Knudsen kunne på Årsmødet berette, at man i Ballerup var i færd med at etablere en ny kirkegård ved et parcelhuskvarter. Menighedsrådet ønskede at fjerne alle eksisterende hegn mellem den nye kirkegård og dets naboer, for i stedet at etablere et trådhegn i skellet op mod ejendommene. Ved forhandlinger mellem menighedsrådet og naboerne var de fleste enige om, at det var en god idé, men en enkelt nabo var imod et trådhegn, hvorefter menighedsrådet nu havde bedt om et hegnsyn for at gennemtrumfe trådhegnet. Spørgsmålet for Hegnsynet var nu, om man skulle forlange, at trådhegnet blev opstillet på kirkegårdens egen grund. Hanne Knudsen mente at have fundet ud af, at Hegnsynet havde kompetence til at afgøre spørgsmålet, da der var tale om en nyanlagt kirkegård. 9

10 Jørgen Jørgensens svar Hegnsynet i Ballerup har forespurgt om retsstillingen vedr. hegn mod grundene til en nyetableret kirkegård. Hegnslovens 2, tredje led, handler om egne hegn, bl.a. om kirkegårde. Disse skal opføres i den højde og de materialer, som anlægget kræver. Bekendtgørelsen om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde (bkg. Nr. 527 af ) angiver i 16, at kirkegårde skal indhegnes forsvarligt. Anlæg af kirkegårde skal godkendes af stiftsøvrigheden, se bekendtgørelsens 14. Et eget hegn omkring kirkegården må således som hegnslovens 2 er opbygget nok kunne påføre naboerne større gener end fælleshegn, se hegnslovens 2, første punktum. Kompetencen vedr. udformningen af kirkegårdens eget hegn ligger hos Stiftsøvrigheden og ikke hos Hegnsynet. Eventuelt tvist om et sådant eget hegn må afgøres af domstolene efter almindelige naboretlige regler. Noget andet er det eksisterende fælleshegn mellem et areal, hvorpå der anlægges kirkegård, og de tilstødende parceller. Det følger af hegnslovens 12, at ombytning eller ændring af fælleshegn hører under Hegnsynets kompetence, og samspillet mellem hegnsloven og bekendtgørelsen om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde må føre til, at spørgsmål om fælleshegn ved nyanlæg af kirkegårde afgøres af Hegnsynet. Hegnsynet kan i den konkrete sag ud fra en overordnet betragtning nok ikke komme til andet resultat, end det af menighedsrådet ønskede, se herved hegnslovens 12, stk. 2. Hegnsynet bør forinden forretningen foretages sikre sig, at Stiftsøvrigheden, og ikke kun menighedsrådet, har taget stilling til kravet om ombytning af hegnet. SYNSPUNKTER OG DEBAT Sæt papir i maskinen og giv dit besyv med! Skriv om forslag, kommentarer eller hverdags erfaringer, som kan være andre til nytte. Læserindlæg til RET & SKEL indsendes til redaktøren. Skriv på maskine eller EDB og send gerne en diskette eller mail til 10

11 Foreningens Hjemmeside Kig jævnligt på foreningens hjemmeside på Internettet du finder den på adressen: Her kan du bl.a. hente en masse om hegnsloven, mark- og vejfred, skelforretninger m.v. Du kan også hente bladet Ret og Skel og blanketter Som du kan printe ud og bruge. Samtidig kan du finde nyttige navne og adresser Sammen med links til en masse oplysninger. 11

12 Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning Velkommen til Svendborg Foreningen af Hegnsyn byder alle hegnsynsmedlemmer, sekretærer og andre interesserede til regions- og kursusmøde: Lørdag den 28. oktober 2006 kl på Christiansminde Kursuscenter Christiansmindevej Svendborg Program: Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl. ca : Tilmelding: Kaffe med morgenbrød. Velkomst og præsentation Foredrag v. advokat Jørgen Jørgensen om læhegnsloven og dens relationer til hegnsloven. Foredrag v. Svend Gunnar Kofoed-Dam om forhold, der skal gennemgås i forbindelse med udførelse af et hegnsyn. Spørgsmål og debat. Frokost og kaffe. Spørgsmål fra deltagerne med kommentarer og svar fra de to indledere. En byretsdommer er ligeledes indbudt. Afslutning v. formand Helge Sølgaard. Klip blanketten på side 5 i dette nr. af Ret & Skel ud, og send den hurtigst muligt og senest den 20. oktober til foreningens forretningsfører, sammen med deltagergebyret på kr. 700,- pr. deltager. Betalingen dækker, foruden selve kurset, også fortæring af kaffe og frokost m.m. Der bliver på mødet lejlighed til at udveksle erfaringer med kolleger og høre spændende nyt - husk at medbringe Hegnsloven! Med venlig hilsen Bestyrelsen

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 105 FEBRUAR 2006 RET & SKEL Information for hegnsyn Årsmødet 2006 i festens tegn F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N RET & SKEL, Information for Hegnsynsformænd. Udgives af Foreningen af Hegnsyn (indtil

Læs mere

SEPTEMBER 2009 RET & SKEL. Uenighed om højde. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

SEPTEMBER 2009 RET & SKEL. Uenighed om højde. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 119 SEPTEMBER 2009 Uenighed om højde RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 115 SEPTEMBER 2008 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark (indtil 15/3 2002 Foreningen af Hegnsynsformænd

Læs mere

februar 2010 RET & SKEL Velkommen til årsmøde 2010 Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark

februar 2010 RET & SKEL Velkommen til årsmøde 2010 Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark 121 februar 2010 Velkommen til årsmøde 2010 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

DECEMBER 2009 RET & SKEL. Regionsmøde 2009. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

DECEMBER 2009 RET & SKEL. Regionsmøde 2009. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 120 DECEMBER 2009 Regionsmøde 2009 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange

Læs mere

Vi tager afsked med det varmeste år nogensinde DECEMBER 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Vi tager afsked med det varmeste år nogensinde DECEMBER 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Vi tager afsked med det varmeste år nogensinde 140 DECEMBER 2014 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn

Læs mere

Foreningen fylder 40 i år FEBRUAR 2013 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Foreningen fylder 40 i år FEBRUAR 2013 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Foreningen fylder 40 i år 133 FEBRUAR 2013 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

129 FEB 2012 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

129 FEB 2012 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 129 FEB 2012 Udsigt til Årsmøde RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange årligt

Læs mere

Vellykket Årsmøde 2014 JUNI 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Vellykket Årsmøde 2014 JUNI 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Vellykket Årsmøde 2014 138 JUNI 2014 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange

Læs mere

Et godt årsmøde i Svendborg JUNI 2015 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Et godt årsmøde i Svendborg JUNI 2015 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Et godt årsmøde i Svendborg 142 JUNI 2015 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4

Læs mere

Klar til Årsmødet 2015

Klar til Årsmødet 2015 Klar til Årsmødet 2015 141 FEBRUAR 2015 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange

Læs mere

juni 2010 RET & SKEL Efter årsmødet 2010 Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark

juni 2010 RET & SKEL Efter årsmødet 2010 Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark 122 juni 2010 Efter årsmødet 2010 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer fire gange

Læs mere

Vejledning om hegn og hegnssyn.

Vejledning om hegn og hegnssyn. Hegnsynet for Egedal Kommune Hegnsynssekretariatet Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 72 66 e-post: hegnssyn@egekom.dk Revideret den. 15. marts 2013 Vejledning om hegn og hegnssyn. Her kan du læse

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Nr. 3 2013 September 17. Årgang

Nr. 3 2013 September 17. Årgang Nr. 3 2013 September 17. Årgang Lederen... 3 Vi beklager... 3 Formandens beretning 2013... 4 Vedtægtsændringer... 9 Tinglysning før og nu... 16 Håndværkerfradrag... 17 Siden Sidst... 18 Landsmøde og ordinær

Læs mere

Hegnsloven indeholder regler om opsætning af hegn, ændring af hegn og vedligeholdelse af hegn.

Hegnsloven indeholder regler om opsætning af hegn, ændring af hegn og vedligeholdelse af hegn. HEGNSREGLERNE En kort orientering: De almindelige regler om hegn og hegning findes i hegnsloven fra 1950. Lovens almindelige regler gælder ikke for Københavns Kommune. Loven omfatter både fælleshegn, dvs.

Læs mere

Velkommen til Grundejerforeningen Eriksminde

Velkommen til Grundejerforeningen Eriksminde Velkommen til Grundejerforeningen Eriksminde Mail: gf@eriksminde.dk Hjemmmeside: www.gferiksminde.dk Facebook: Grundejerforeningen Eriksminde Velkomstfolder Generel orientering Med 852 husstande er Eriksminde

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Hegn og et godt naboskab

Hegn og et godt naboskab Et godt naboskab er et fint udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabelighed. Hegnet er en del af naboskabet en fælles sag. Naboerne må som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem deres ejendomme

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

Hegn og et godt naboskab

Hegn og et godt naboskab Et godt naboskab er et fint udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabelighed. Hegnet er en del af naboskabet en fælles sag. Naboerne må som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem deres ejendomme

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS Fagligt No. 1 Januar 2005 Alternativ GODT NYTÅR Mortens sag direkte til Storkammeret INDKALDELSE til landsmøde Betal kontingent via BS Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening

Læs mere

avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark Marts 2012 Nr. 87 KORT NYT... Magt og afmagt i psykiatrien Ny rigsadvokat

avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark Marts 2012 Nr. 87 KORT NYT... Magt og afmagt i psykiatrien Ny rigsadvokat Marts 2012 Nr. 87 avisen ISSN 1396-2620 FAGLIGT TALT... Program for temadagene i Aarhus Landsmøde 2012 Formandens beretning Folketingets 71 tilsyn Retssikkerhed og sagkyndig bistand i forvaltningsprocessen

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay:

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay: For at hindre unødvendig rygtedannelse og sikre at øens borgere får den rigtige information har bestyrelsen udarbejdet nedenstående redegørelse for dens arbejde i 2011 og 12 om Forsamlingshusets fremtid.

Læs mere