Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod"

Transkript

1 Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV ) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark A/S (advokat Charlotte Strøm Petersen)

2 Baggrunden for sagen Sagen angår en tvist om, hvorvidt HedeDanmark A/S har været berettiget til at varsle væsentlige vilkårsændringer for vinterafskedigede medarbejdere. HedeDanmark havde i 2012 ved virksomhedsoverdragelse overtaget vedligeholdelsen af grønne arealer mv. i en række kommuner og dermed overtaget et antal hidtil kommunalt ansatte medarbejdere. Efter forhandling blev der den 13. september 2012 indgået aftale om løn- og ansættelsesvilkårene for de virksomhedsoverdragede medarbejdere. Aftalen fremgår af et protokollat af samme dato, underskrevet af 3F, GLS-A og HedeDanmark A/S. I protokollatet hedder det bl.a.: HedeDanmark har meddelt Fagligt Fælles Forbund, at virksomheden ikke ønsker at tiltræde de kollektive overenskomster og øvrige aftaler, som var gældende før virksomhedsoverdragelsen. De virksomhedsoverdragede medarbejdere har individuelt indtil 1. april 2013 ret til at opretholde løn- og ansættelsesvilkår efter de kollektive overenskomster og øvrige aftaler, som var gældende før virksomhedsoverdragelsen Pr. 1. april 2013 overgår medarbejderne til at være omfattet af de for HedeDanmark gældende kollektive overenskomster og lokale aftaler. Dog således at følgende vilkår er gældende: 1. Summen af løn, pensionsbidrag og værdien af betalte pauser, seniorfridage og ekstra fridage opretholdes. 2. De virksomhedsoverdragede medarbejdere er alle ansat på funktionærlignende vilkår. Evt. overgang til ansættelse på timelønsvilkår skal varsles med det for medarbejderen gældende opsigelsesvarsel. Evt. fratrædelsesgodtgørelse i henhold til funktionærlovens 2a udbetales på det tidspunkt, hvor de indtræder i timelønsvilkår. Ansættelse på timelønsvilkår kan tidligst få virkning fra 1. april Optjening af anciennitet i forhold til overenskomstmæssig fratrædelsesgodtgørelse starter ved medarbejderens ansættelse på timelønsvilkår For samtlige virksomhedsoverdragede medarbejdere, der tidligere var ansat i Svendborg, Ballerup og Frederikssund Kommuner er det aftalt, at vinterhjemsendelse i vintersæsonen 2012/2013 kan finde sted i henhold til de for tidligere ansatte i Svendborg Kommune aftalte regler

3 - 3 I overenskomsten mellem KL og 3F for bl.a. specialarbejdere, som hidtil havde været gældende for de medarbejdere, der blev virksomhedsoverdraget til HedeDanmark, og hvis løn- og ansættelsesvilkår disse individuelt havde ret til at opretholde indtil overenskomstens udløb pr. 1. april 2013, hedder det i protokollat 2 om opsigelsesbestemmelser for specialarbejdere bl.a.: 1. Gældende vilkår 2. Lokal mulighed for indgåelse af aftale om afskedigelse som følge af vinteren. Der kan mellem den enkelte ansættelsesmyndighed og den lokale afdeling af 3F indgås følgende aftale: Afskedigelse på grund af vinteren sker med et varsel på 1 måned til en måneds udgang. Fratræden sker tidligst 1. november. Genansættelse skal tilbydes senest pr. 1. april det efterfølgende år. Den genansatte bevarer sin løngaranti efter overenskomstens 8, stk. 1, eller opnår samme aflønning som ved afskedigelsen, ligesom den pågældende bevarer retten til eventuelt overgangstillæg efter 8, stk. 2. Allerede optjent opsigelsesvarsel, karenstid og ret til pension bevares Medarbejdere, der er afskediget på grund af vinteren, kan uden afgivelse af nyt opsigelsesvarsel beskæftiges i indtil 35 kalenderdage efter, at fratrædelsen skulle have fundet sted. Det er oplyst, at tvisten udspringer af en konkret sag om varsling af væsentligt ændrede vilkår for 6 vinterafskedigede medarbejdere. Der er fremlagt et eksempel vedrørende en medarbejder, som ved brev af 27. september 2012 blev vinterafskediget, således at hans sidste arbejdsdag var den 31. oktober 2012, og således at arbejdet skulle genoptages senest den 1. april Der er enighed om, at varslet er i overensstemmelse med de i aftalens punkt 4 omtalte regler. Den pågældende medarbejder blev ved brev af 29. november 2012 med 6 måneders varsel (svarende til det for ham gældende opsigelsesvarsel) varslet overført fra funktionærlignende vilkår til timelønsvilkår. I varslingsbrevet anførtes, at de væsentligste forskelle ville være, at lønafregningsperioden blev ændret til i måneden med lønudbetaling den sidste hverdag i måneden, at opsigelsesvarslet blev ændret til 28 dage fra virksomhedens side og 14 dage fra medarbejderens side, at der ved sygdom kun ville blive udbetalt fuld løn i 8 uger, at der på søgnehelligdage ikke udbetales løn, men søgnehelligdagsgodtgørelse, og at ferie ikke er med løn, men på baggrund af feriekort.

4 - 4 Det er oplyst, at ingen af de vinterafskedigede medarbejdere tilegnede sig varslingen af de ændrede vilkår som en opsigelse. Det er under sagen ubestridt, at HedeDanmark i forhold til medarbejdere, som ikke var vinterafskediget, var berettiget til forud for den 1. april 2013 at varsle tilsvarende vilkårsændringer med de pågældendes individuelle opsigelsesvarsler, dog således at ændringerne tidligst kunne have virkning fra den 1. april Parternes påstande Klager, Fagligt Fælles Forbund (3F), har nedlagt følgende påstande: Principalt: Indklagede skal anerkende, at man ikke over for specialarbejdere, der er vinterafskediget med forkortet opsigelsesvarsel i henhold til Specialarbejderoverenskomstens protokollat 2, stk. 2, kan varsle væsentlige vilkårsændringer, før de er genansat i stillingen efter vinterafskedigelsen. Subsidiært: Indklagede skal anerkende, at HedeDanmark A/S i medfør af Specialarbejderoverenskomstens protokollat 2, stk. 2, er forpligtet til at afbryde en vinterafskedigelse, såfremt HedeDanmark A/S, vælger at varsle væsentlige vilkårsændringer i hjemsendelsesperioden. Indklagede; Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark A/S, har nedlagt påstand om frifindelse over for begge klagers påstande. 3. Sagens behandling Sagen er behandlet af en faglig voldgiftsret med forhandlingssekretær Hanne Gram og advokat Helle Sønderskov Sørensen (valgt af 3F) samt underdirektør Jens Poulsen og afdelingschef Anne Marie Hagelskjær (valgt af GLS-A) som medlemmer og med undertegnede højesteretsdommer Poul Søgaard som opmand. Under voldgiftsforhandlingen den 25. oktober 2013 blev der afgivet forklaring af forhandlingssekretær i 3F, Den Grønne Gruppe, Morten Fischer Nielsen og af personalechef i Hede- Danmark Dorte Dalsgaard Thomsen.

5 - 5 Efter forhandling og votering kunne der ikke blandt de af parterne valgte medlemmer af voldgiftsretten opnås enighed om eller flertal for en afgørelse. Opmanden tilkendegav herefter med en nærmere mundtlig begrundelse, at han ved en kendelse i sagen ville tage indklagedes påstand om frifindelse over for begge klagers påstande til følge. Parterne tog tilkendegivelsen til efterretning og enedes om, at sagen kunne afgøres i overensstemmelse med tilkendegivelsen, således at tilkendegivelsen tillægges virkning som en kendelse. Tilkendegivelsen gengives i skriftlig form nedenfor. 4. Opmandens tilkendegivelse Det er som nævnt ubestridt, at HedeDanmarks varsling af ændring fra funktionærlignende ansættelse til ansættelse på timelønsvilkår indebar en væsentlig vilkårsændring for de berørte medarbejdere, og at varslingen derfor skulle ske med varsel svarende til det for de enkelte medarbejdere gældende opsigelsesvarsel, således som det også skete. Det er endvidere ubestridt, at varsling kunne afgives forud for den 1. april 2013 for så vidt angår medarbejdere, der ikke var vinterafskediget, dog således at de ændrede vilkår tidligst kunne træde i kraft den 1. april Spørgsmålet under sagen er, om varsling kunne afgives over for medarbejdere, der var vinterafskediget, eller om varsling først kunne afgives, når de pågældende var genansat, subsidiært om HedeDanmark var forpligtet til samtidig med varslingen at afbryde vinterafskedigelsen. Punkt 2 i aftalen af 13. september 2012 mellem 3F, HedeDanmark A/S og GLS-A omhandler de virksomhedsoverdragede medarbejderes eventuelle overgang fra funktionærlignende ansættelse til ansættelse på timelønsvilkår. Det er i bestemmelsen anført, at ansættelse på timelønsvilkår tidligst kan få virkning fra 1. april Bestemmelsen hindrer efter sin ordlyd ikke, at varsling om overgang til timelønsvilkår kan afgives forud for denne dato. Som nævnt anerkender forbundet da også, at varsling kan afgives inden den 1. april 2013 over for medarbejdere, der ikke er vinterafskediget. Aftalen indeholder ingen bestemmelse om, at et sådant varsel ikke kan afgives over for vinterafskedigede medarbejdere. Protokollat 2 til overenskomsten mellem KL og 3F ses heller ikke at indeholde en sådan begrænsning i adgangen til varsling af væsentlig ændringer i ansættelsesvilkårene. Det er endvidere ikke ved de afgivne forklaringer godtgjort, at aftalen skal forstås anderledes end den naturlige læsning af ordlyden.

6 - 6 Klager har påberåbt sig en faglig voldgiftsafgørelse af 13. juli 2011 i sag FV Denne sag angik adgangen til permanent afskedigelse af medarbejdere, der var vinterafskediget. Det blev i den pågældende sag fastslået, at en sådan afskedigelse ikke var i strid med overenskomsten, men den permanente afskedigelse af en vinterafskediget medarbejder måtte ud fra et forudsætningssynspunkt anses for en samtidig tilbagekaldelse af vinterafskedigelsen, idet adgangen til forkortet varsel ved vinterafskedigelse var givet under forudsætning af garanti for genansættelse. I den nu foreliggende sag forholder det sig anderledes. Der er ikke tale om en opsigelse, og ingen af de berørte medarbejdere har tilegnet sig den varslede vilkårsændring som en opsigelse. Det er ikke godtgjort, at der i denne situation er svigtet en væsentlig og kendelig forudsætning for de vinterafskedigede medarbejdere. Efter det anførte frifindes indklagede for klagers påstande. Hver part bærer egne sagsomkostninger og betale halvdelen af udgiften til opmanden. København, den 14. november 2013 Poul Søgaard

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Agri Nord (advokat Charlotte Strøm

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 13. december 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri mod DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S ------------------------------------- Mellem klager, CO-industri,

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 12. august 2010 i faglig voldgiftssag FV 2009.75: HK Handel for A (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod DI Overenskomst II for A/S Sandal Trælasthandel (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 4. november 2014. faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 4. november 2014. faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 4. november 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation (advokat Peter Breum) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Christian

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift

Opmandskendelse i faglig voldgift Opmandskendelse i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund Industrigruppen for A (Forhandlingssekretær Hans Daugaard) mod Dansk Byggeri For Wega Vinduer A/S (afdelingschef, advokat Thorsten Wilstrup) (om

Læs mere

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse Meddelt den 12. oktober 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod RLTN (Regionernes Lønnings og Takstnævn) og Region Nordjylland (advokat Morten

Læs mere

Kendelse. 22. maj 2014. faglig voldgift (FV 2013.0202): 3F Fagligt Fælles Forbund. for. (procedør advokat Rune Asmussen) mod. Dansk Industri.

Kendelse. 22. maj 2014. faglig voldgift (FV 2013.0202): 3F Fagligt Fælles Forbund. for. (procedør advokat Rune Asmussen) mod. Dansk Industri. Kendelse af 22. maj 2014 i faglig voldgift (FV 2013.0202): 3F Fagligt Fælles Forbund for A (procedør advokat Rune Asmussen) mod Dansk Industri for DitoBus A/S (procedør Sussi Skovgaard-Holm) Indledning

Læs mere

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I Kendelse af 21. december 2009 i faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di Organisation for erhvervslivet (advokat Ulla Løvshall Wernblad) Uoverensstemmelsen

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 8. december 2011. faglig voldgiftssag FV2011.0097:

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 8. december 2011. faglig voldgiftssag FV2011.0097: PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 8. december 2011 i faglig voldgiftssag FV2011.0097: 3F Privat Service, Hotel og Restauration og Dansk Funktionærforbund - Serviceforbundet mod DI for Forenede Rengøring

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri for Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening (VABA) for G4S Vagt A/S (procedør: advokat

Læs mere

Kendelse. af 2. juni 2015. faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund. Privat Service, Hotel og Restauration

Kendelse. af 2. juni 2015. faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund. Privat Service, Hotel og Restauration 1 Kendelse af 2. juni 2015 i faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Nicolai Westergaard) mod Dansk Erhverv tillige for First Hotel Copenhagen

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0149. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq.

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0149. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq. OPMANDSKENDELSE af 19. december 2012 i faglig voldgiftssag 2012.0149 Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt) mod Tekniq for Thomsen & Fals A/S (konsulent Jørn W. S. Hansen) Sagen og

Læs mere

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand.

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2014.0062 Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen) Uoverensstemmelsen angår, om

Læs mere

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting)

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) 1 Kendelse af 29. november 2013 i faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri for Teknisk Landsforbund for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI for Servodan A/S (advokat

Læs mere

Kendelse af 31. august 2014 i faglig voldgift FV2013.0051: 3F, Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leiderdorff-Ernst) mod

Kendelse af 31. august 2014 i faglig voldgift FV2013.0051: 3F, Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leiderdorff-Ernst) mod Kendelse af 31. august 2014 i faglig voldgift FV2013.0051: 3F, Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leiderdorff-Ernst) mod DI, Overenskomst II for ISS Facility Services A/S (advokat

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 i sag nr. A2008.809: Landsorganisationen i Danmark (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Arbejdsgiverforening (advokat Helge Werner) Hovedintervenient: Dansk Handicap

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 21. august 2007

Arbejdsrettens dom af 21. august 2007 Arbejdsrettens dom af 21. august 2007 i sag nr. A2006.320: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for HTS, Arbejdsgiver- og Erhvervsorganisationen

Læs mere

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift Protokollat af 28. juni 2011 i faglig voldgift PROSA, Forbundet af IT-Professionelle for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS (advokat Louis Beck Nielsen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere

Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder

Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder Transportgruppen Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder Overenskomst mellem Coop Danmarks A/S og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 23. november 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0098. Dansk El-Forbund. (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod. Tekniq.

OPMANDSKENDELSE. af 23. november 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0098. Dansk El-Forbund. (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod. Tekniq. OPMANDSKENDELSE af 23. november 2012 i faglig voldgiftssag 2012.0098 Dansk El-Forbund (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Tekniq for El:Con Sikring & Data (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Indledning Denne

Læs mere

FORMANDSOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG DANSK FORMANDS FORENING

FORMANDSOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG DANSK FORMANDS FORENING FORMANDSOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG DANSK FORMANDS FORENING 2014 2014 4 2014 Formandsoverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Dansk Formands Forening INDHOLDFORTEGNELSE: Overenskomsten...

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 I sag nr.: AR2013.0076 Østervang Sjælland A/S (advokat Søren Aagaard) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (3F) for Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

OVERENSKOMSTER. mellem. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004

OVERENSKOMSTER. mellem. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004 OVERENSKOMSTER mellem Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik og Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004 AHTS, Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service 2 Forord I forbindelse

Læs mere

Dagbladenes Bureau 1. Lønforhold Skalatrin pr. 1.3.2012 pr. 1.3.2013

Dagbladenes Bureau 1. Lønforhold Skalatrin pr. 1.3.2012 pr. 1.3.2013 Dagbladenes Bureau Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Dagbladenes Bureau og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst om løn- og arbejdsvilkår for journalistiske medarbejdere

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Transportoverenskomst

Transportoverenskomst Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen 2014 2017 Arbejdsgiver 3F-varenummer 3026 Forord Transportoverenskomsten indeholder generelle bestemmelser

Læs mere