Aktindsigt i anmelderes navne i sag om forholdene hos en plejefamilie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktindsigt i anmelderes navne i sag om forholdene hos en plejefamilie"

Transkript

1 4-5. Forvaltningsret Aktindsigt i anmelderes navne i sag om forholdene hos en plejefamilie En kommune modtog en skriftlig anmeldelse der indeholdt alvorlig kritik af forholdene hos en plejefamilie. Anmeldelsen var underskrevet af tre personer. Anmeldelsen gav anledning til at kommunen tog initiativ til en undersøgelse med henblik på en fornyet vurdering af plejetilladelsen. Kommunen afslog at give plejeforældrene indsigt i anmeldernes navne med den begrundelse at anmelderne risikerede at blive udsat for chikane og trusler fra plejeforældrenes side. Ombudsmandens behandling af sagen vedrørte alene dette forhold. Ombudsmanden udtalte at plejeforældrene utvivlsomt havde en væsentlig interesse i at kende anmeldernes identitet for at kunne varetage deres interesser i sagen. Ombudsmanden mente herefter at en række konkrete forhold i sagen efterlod en betydelig usikkerhed om hvorvidt kommunen med den nævnte begrundelse havde det fornødne sikre grundlag for at tilbageholde anmeldernes navne. Ombudsmanden henstillede derfor at sagen blev genoptaget med henblik på at der blev truffet en ny afgørelse i sagen, og at kommunen i den forbindelse foretog yderligere undersøgelser i sagen. (J.nr ). Det fremgår af sagen at Ølstykke Kommune den 26. januar 2005 modtog en anonym opringning fra en person der kritiserede forholdene hos advokat A s klienter, B og C, som var plejefamilie. Vedkommende mente bl.a. ikke at plejebørnene fik kærlighed og omsorg i plejefamilien. Ølstykke Kommune gjorde A s klienter opmærksom på henvendelsen, og underretningen blev drøftet ved et hjemmebesøg hos A s klienter den 1. februar 2005.

2 Herefter modtog Ølstykke Kommune en skriftlig anmeldelse, dateret 7. februar 2005, med alvorlig kritik af forholdene hos B og C. Anmeldelsen der var underskrevet af navngivne personer, havde bl.a. følgende indhold: Det kan være at I syntes det er mærkeligt vi gerne vil være anonyme, men det kan man jo desværre være nødt til i første omgang. Ølstykke Kommune udformede samme dag den 7. februar 2005 et brev til Ballerup Kommune og Københavns Kommune om sagen. Ifølge journaludskriften anbefalede Ølstykke Kommune at de to andre kommuner fandt andre steder at anbringe børnene. Kommunen sendte brevene til de to kommuner den 9. februar Samme dag blev C orienteret om de to breve, jf. journaludskriften. Den 10. februar 2005 blev kommunen kontaktet af F og E som hævdede at have følt sig truet af A s klienter i forbindelse med den indgivne underretning. Om samtalen med F noterede kommunen bl.a.: (F) er gift med (B) s storebror. (C) har i telefonen givet udtryk for, at dette vil (F) komme til at stå til ansvar for. Ut. orienterer (F) om, at (B) og (C) herfra vil blive oplyst om, at forvaltningen ikke har hørt eller set (F) s navn figurere i forhold til ovennævnte sag. Om samtalen den 10. februar 2005 med E noterede kommunen bl.a. at hun havde oplevet en meget voldsom verbal adfærd fra familiens (B s og C s) side. Kommunens samtaler med F og E blev drøftet ved et møde mellem A s klienter og kommunen den 11. februar A deltog også i mødet. Ifølge kommunens journaludskrift vedrørende mødet oplyste A s klienter at de ikke kender en person ved navn E. Ved det samme møde blev den skriftlige anmeldelse af 7. februar 2005 også drøftet og forelagt for A og A s klienter. Det fremgik af anmeldelsen at den var underskrevet af mere end én person, men kommunen havde besluttet at tilbageholde anmeldernes navne ifølge kommunens journaludskrift skyldtes dette at kommunen havde vurderet at det var nødvendigt på baggrund af at F og E havde følt sig truet af A s klienter, jf. de ovennævnte opringninger til kommunen den 10. februar Det fremgår i øvrigt af journaludskriften at A s klienter fik at vide at det ikke var F og E der havde underskrevet underretningen af 7. februar 2005.

3 Ved mødet den 11. februar 2005 fortalte kommunen A s klienter at forvaltningen havde besluttet at lade en uvildig myndighed (plejehjemsformidling) foretage en ny vurdering af deres egnethed som plejefamilie hvis de ønskede dette. Det ville A s klienter gerne dog tilkendegav de at de ikke ønskede at starte med nye plejebørn efter vurderingen hvis dette blev aktuelt. Kommunen oplyste ifølge journaludskriften at plejetilladelsen ikke var blevet inddraget. Ølstykke Kommune vidste dog ikke om de anbringende kommuner ville flytte børnene i forbindelse med undersøgelsen. På den baggrund blev Døgnplejeformidlingen i Nordsjælland umiddelbart efter mødet kontaktet med henblik på en fornyet vurdering af godkendelsen af A s klienter som plejefamilie. A bad både ved mødet den 11. februar 2005 og i et brev af samme dato om at få indsigt i oplysningerne om de pågældende anmelderes navne. A uddybede den 15. februar 2005 baggrunden for sin klage over at kommunen tilbageholdt navnene på anmelderne. I brevet til kommunen skrev A bl.a.: Det bemærkes i den forbindelse, at mine klienter benægter at have opført sig truende overfor (B) s svigerinde, (F). Mine klienter har af helt andre årsager igennem 8-9 måneder ikke haft kontakt til (B) s bror og svigerinde. Da de anonyme klager opstod, kontaktede broderen mine klienter via SMS og meddelte, at de ikke stod bag anmeldelsen. (C) har blot sagt til ham, at han ville søge til bunds i hvem der står bag og at de pågældende vil blive holdt ansvarlige. Det bemærkes for god ordens skyld, at mine klienter ikke har talt eller på anden måde direkte kommunikeret med (B) s svigerinde. Den anden person, der angivelig føler sig truet, er oplyst at hedde (E). Jeg gør opmærksom på, at mine klienter ikke kender nogen person af dette navn. Det giver da sig selv, at der ikke foreligger nogen trusler. Mine klienter har ultimo sidste uge overfor kommunen gjort gældende, at man på grund af håndskriften på anmeldelsen mener at kunne fastslå, hvem anmelderen er. Håndskriften er således identisk med (G) s håndskrift (i familien kaldet ( )). Hvis det ikke er hendes navn, der undertegner den skriftlige klage, opfordrer jeg til, at den nærmere identitet af underskriverne undersøges nærmere. Jeg må formode, at kommunen kender deres navn og adresse og at det er kontrolleret, at der på den pågældende adresse er registreret personer med det navn. Kommunen opfordres i bekræftende fald til at skrive til de pågældende og bede dem bekræfte at de har sendt klagen. Jeg skal endvidere opfordre til,

4 at kommunen anmoder politiets tekniske afdeling om at foretage nærmer undersøgelse af sammenlignende skriftprøver. Flere eksempler på (G) s håndskrift vedlægges til kommunens videre foranstaltning. (G) er mor til (H), der indtil for nylig var samlevende med (B) s søster, (I). (H) bor på grund af samlivsophævelsen for tiden hos (B) s bror og svigerinde. Dette brev skal betragtes som en klage over kommunens afgørelse efter forvaltningslovens 15, stk. 1. Mine klienter har partsstatus og dermed ret til at kende klagers identitet. Denne viden har eksempelvis væsentlig betydning for mine klienters mulighed for at forsvare sig mod klagens indhold. Eksempelvis er det af afgørende betydning, om den pågældende klager overhovedet har haft adgang til mine klienters hjem. Det fremgår af forarbejderne til forvaltningsloven, at hjemlen i 15 er en undtagelseshjemmel, som således skal behandles med nogen forsigtighed. Der skal med andre ord være vægtige interesser, der taler imod aktindsigt. I den kommenterede forvaltningslov er det formuleret som følger: private interesser må, for at kunne begrunde indskrænkning i partens adgang til aktindsigt efter 15, være af en sådan styrke, at de i det konkrete tilfælde bedømmes som afgørende modhensyn. I den foreliggende sag er der tale om en opringning fra en følelsesladet svigerinde, hvis meddelelse til kommunen bestrides af min klient. Forholdet kan på ingen måde betegnes som afgørende modhensyn. Jeg er desværre nødsaget til at forbeholde mig min klients retsstilling i denne forbindelse. Kommunen fastholdt at anmeldernes navne kunne undtages fra aktindsigt, jf. kommunens afgørelse af 22. februar 2005, idet kommunen fortsat henviste til at to personer have følt sig truet af A s klienter i forbindelse med anmeldelserne. Det fremgår af kommunens journaludskrift at kommunen samme dag den 22. februar 2005 modtog et opkald fra E. Hun undrede sig over at der ikke var sket noget i forhold til underretningen hvilket hun havde kendskab til via en bekendt af familien D. Kommunen orienterede hende i den forbindelse om at A s klienter havde oplyst at de ikke kendte en person ved navn E. Hun svarede hertil at A s klienter løj. Kommunen forfulgte ifølge journaludskriften ikke dette forhold yderligere. Ifølge kommunens journaludskrift traf kommunen den 11. maj 2005 afgørelse i godkendelsessagen på baggrund af døgnplejeformidlingens rapport, de indhentede oplysninger fra de anbragte børns institutioner og A s klienters bemærkninger til sagen.

5 Afgørelsen er gengivet i journaludskriften, og det fremgår heraf at kommunen ikke mente at det var hensigtsmæssigt at bryde den følelsesmæssige tilknytning plejebørnene havde fået til A s klienter. Kommunen meddelte dog samtidig at den havde henstillet til de anbringende kommuner at bistå A s klienter så de kunne blive i stand til at imødekomme døgnplejeformidlingens anbefalinger. Den 1. juni 2005 klagede A til mig over kommunens afslag på hans anmodning om indsigt i anmeldernes navne. Med brev af 23. september 2005 oplyste jeg A om at jeg havde sendt hans klage videre til Statsamtet København som en anmodning fra ham om at statsamtet tog stilling til hans klage over Ølstykke Kommune. Statsamtet indhentede på den baggrund en udtalelse om sagen fra Ølstykke Kommune. Af kommunens udtalelse af 17. oktober 2005 fremgik bl.a.: Den 10. februar bliver forvaltningen kontaktet af (F) og (E), som begge er rystede og har følt sig truet af familien (D) i forbindelse med den indgivne underretning, jfr. de i materialet vedlagte 2 notater fra forvaltningen af 10. februar På baggrund af ovenstående forløb har forvaltningen besluttet, at der ikke er meddelt familien (D) aktindsigt i, hvem underskriverne af den omhandlede underretning er, jfr. forvaltningslovens 15, stk.1, idet der på det foreliggende ud fra (F) s og (E) s oplevelser blev vurderet, at de pågældende underrettere ville kunne blive bragt i fare med chikane og trusler fra familien (D) s side. Statsamtet tiltrådte ved afgørelse af 8. december 2005 kommunens afgørelse. Statsamtet anførte i afgørelsen bl.a.: Det fremgår af forvaltningslovens 15, stk. 1, at retten til aktindsigt kan begrænses, i det omfang partens interesse i at kunne benytte kendskab til sagens dokumenter til varetagelse af sit tarv findes at burde vige for afgørende hensyn til den pågældende selv eller til andre private eller offentlige interesser. Bestemmelsen i 15 giver den myndighed, der skal træffe afgørelse med hensyn til aktindsigtsspørgsmålet, hjemmel til at begrænse partens adgang til aktindsigt med hensyn til bestemte oplysninger eller dokumenter. Bestemmelsen forudsætter, at vedkommende myndighed foretager en konkret

6 afvejning af de modstående hensyn. Af forarbejderne til 15 fremgår det, at hensynet til offentlige eller private interesser for at kunne begrunde indskrænkning i partens adgang til aktindsigt efter 15 må være af en sådan styrke, at de i det konkrete tilfælde bedømmes som afgørende modhensyn. Oplysninger kan således kun undtages fra aktindsigt, hvor der er en nærliggende fare for, at privates eller det offentliges interesser vil lide skade af væsentlig betydning, hvis begæringen imødekommes. Statsamtet har ikke fundet grundlag for at tilsidesætte det af kommunen udøvede skøn efter forvaltningslovens 15, stk. 1, hvorefter (A) s klienter har fået afslag på aktindsigt i navnene på de personer, der har underskrevet den skriftlige klage af 7. februar Statsamtet har herved lagt vægt på, at kendskab til anmeldernes identitet ikke kan anses for at være af væsentlig betydning for (A) s klienters varetagelse af deres interesser i sagen. Statsamtet har endvidere lagt vægt på, at kommunen den 10. februar 2005 blev kontaktet af to personer, som havde følt sig truet at (A) s klienter i forbindelse med den indgivne underretning, og at kommunen på den baggrund har besluttet ikke at give aktindsigt i, hvem underskriverne af den omhandlede underretning er, idet det på det foreliggende grundlag er vurderet, at de pågældende underrettere ville kunne blive bragt i fare med chikaner og trusler fra (A) s klienters side. Statsamtet har endelig lagt vægt på, at der er tale om en henvendelse efter servicelovens 36, hvor borgerne er pålagt en særlig pligt til at handle. De retlige rammer for den kommunen tilkommende afvejning indenfor forvaltningslovens 15 findes ikke på den baggrund at være overskredet, og statsamtet foretager således ikke videre i sagen. A klagede den 10. december 2005 over statsamtets og kommunens afgørelser, og jeg bad på den baggrund om en udtalelse om sagen fra statsamtet og kommunen. Statsamtet København oplyste ved et brev af 23. januar 2006 at hverken Ølstykke Kommune eller statsamtet havde yderligere kommentarer til sagen. Ved min behandling af sagen havde jeg alene kommunens akter vedrørende sagen om aktindsigt i de omhandlede navne. Herudover havde jeg dog kommunens journaludskrift vedrørende perioden 27. november januar 2006, og jeg havde på baggrund heraf et

7 overblik over forløbet i sagen vedrørende den fornyede vurdering af godkendelsen som plejefamilie. Ombudsmandens udtalelse 1. Nærmere om retsgrundlaget Som anført af kommunen må anmeldelsen af 7. februar 2005 anses for at være en underretning efter servicelovens 36 (lovbekendtgørelse nr. 708 af 29. juni 2004, nu lovbekendtgørelse nr. 699 af 7. juni 2006 bestemmelsen er uændret). 36. Den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen. Socialministeriets vejledning om tavshedspligtsregler, der har betydning for kommunernes indsats med at hjælpe børn og unge indeholder følgende om anonyme henvendelser og sikring af anonymitet (vejledning nr. 9 af 4. februar 2004): 13. Kravet om anonymitet kan kun undtagelsesvist imødekommes, men der kan være behov for at kunne sikre dette i enkelte, helt konkrete tilfælde. Krav om anonymitet kan forekomme i to situationer. I den ene situation, hvor underretterens navn er kommunen bekendt, men hvor det i visse særlige tilfælde kan være nødvendigt at beskytte underretteren, kan problemet i praksis løses ved, at kommunen efter en meget konkret afvejning træffer afgørelse efter forvaltningslovens 15 om at undtage underretterens navn fra aktindsigt. Kommunen skal i disse tilfælde meddele den, der har begæret aktindsigt, at der er udtaget noget fra de akter, vedkommende får tilsendt og anføre, efter hvilken lovhjemmel kommunen har haft ret til dette. Anmelderens identitet vil i samme omfang kunne undtages fra partshøring efter forvaltningslovens 19. I den anden situation, hvor underretteren ønsker at være anonym også i forhold til kommunen må kommunen tage den anonyme henvendelse op til undersøgelse, men omfanget af undersøgelsen må afhænge af de konkrete omstændigheder. Ifølge vejledningen kan underretterens navn altså efter en konkret vurdering undtages

8 fra aktindsigt efter forvaltningslovens 15. I den konkrete sag er myndighedernes afgørelser truffet med henvisning til forvaltningslovens 15, stk.1, der lyder således: 15. Retten til aktindsigt kan i øvrigt begrænses, i det omfang partens interesse i at kunne benytte kendskab til sagens dokumenter til varetagelse af sit tarv findes at burde vige for afgørende hensyn til den pågældende selv eller til andre private eller offentlige interesser, ( ) Stk. 2. Gør hensyn som nævnt i stk. 1 sig kun gældende for en del af et dokument, skal parten gøres bekendt med dokumentets øvrige indhold. Som det fremgår af bestemmelsen, skal der foreligge afgørende modhensyn over for partens interesse i aktindsigt for at adgangen til aktindsigt kan begrænses. I bemærkningerne til bestemmelsen (Folketingstidende , tillæg A, sp ) er bl.a. anført følgende: Den gældende offentlighedslovs 10, stk. 1, bygger på det hovedsynspunkt, at de hensyn, der begrunder reglerne om partens aktindsigt, er af en så betydelig vægt, at partens ret til at blive gjort bekendt med dokumenterne i sin egen sag kun bør vige, hvis der efter et konkret skøn i et foreliggende tilfælde er nærliggende fare for, at private eller offentlige interesser vil lide skade af væsentlig betydning, dersom begæringen imødekommes. Efter Justitsministeriets opfattelse bør dette hovedsynspunkt fastholdes, og bestemmelserne herom i den gældende lovs 10 foreslås derfor videreført uden væsentlige ændringer. Servicelovens 36 pålægger alle der får kendskab til at en person under 18 år udsættes for vanrøgt mv. af forældre eller andre opdragere, en forpligtelse til at underrette kommunen herom. I lyset af denne forpligtelses særlige karakter kan det efter omstændighederne være berettiget at tage hensyn til anmelderen ved at imødekomme et ønske om anonymitet også for at sikre at underretningspligten bliver overholdt. Spørgsmålet om hvorvidt der kan nægtes partsaktindsigt i navnene på personer der indgiver anmeldelser i en børneværnssag, blev allerede berørt i forbindelse med Folketingets behandling af forslaget til en partsoffentlighedslov, jf. Folketings Tidende 1963/64, navnlig sp. 4817f. Det fremgår heraf at hensynet til personer der giver oplysninger i forbindelse med sager af denne karakter, efter omstændighederne må kunne berettige til i

9 medfør af lovforslagets 2 at nægte at give oplysning til barnets forældre om de pågældendes navne. Jeg henviser i den forbindelse også til John Vogter, Forvaltningsloven med kommentarer, 3. udgave (1999), s I overensstemmelse hermed er det i den oven for citerede vejledning anført at anmelderens navn undtagelsesvis kan hemmeligholdes, hvilket i praksis vil sige at oplysningen om anmelderens navn undtages fra aktindsigt efter forvaltningslovens 15, stk. 1. Om en klagers eller en anmelders identitet kan undtages fra aktindsigt, afhænger herefter af en konkret vurdering af de modstående hensyn, herunder hensynet til partens (det vil sige den anmeldtes) interesse i at kende anmelderens identitet for at kunne varetage sine interesser. Jeg har tidligere udtalt mig om forvaltningsmyndigheders adgang til i medfør af forvaltningslovens 15 at sikre anmeldere eller klagere anonymitet, jf. eksempelvis sagerne der er gengivet i Folketingets Ombudsmands beretning for 1987, s. 197 f*, og i beretningen for 1996, s. 93 f* disse sager vedrørte dog ikke anmeldelser om børns forhold. Den vurdering myndighederne skal foretage i en sag som denne, er nærmere belyst i en social meddelelse som Ankestyrelsen udsendte den 1. juni 2005 (SM F-2-05) vedrørende Ankestyrelsens behandling af to sager af denne karakter. Den ene sag vedrørte en anmeldelse om at en privat dagplejemor havde ladet børn være alene uden opsyn under indkøb. Den anden sag vedrørte en anmeldelse om at en pige af sin far og bror blev udsat for lussinger og verbale ubehageligheder. Af Ankestyrelsens resume vedrørende de to sager fremgår bl.a. følgende: I begge sager fandt Ankestyrelsen, efter en konkret interesseafvejning, at parten ikke havde ret til at få kendskab til anmelders navn eller at få kendskab til oplysninger i anmeldelserne, der kunne identificere anmelder. Anmelder havde udtrykt et stærkt ønske om at være anonym og var kommet med konkrete oplysninger, der sandsynliggjorde repressalier. Der var et generelt offentligt hensyn at tage til, at borgere ikke holdt sig tilbage fra at anmelde ved mistanke om, at børn og unge havde behov for særlig støtte eller ved forsømmelser af børn, herunder de forhold under hvilke de bliver passet. Ankestyrelsen fandt, at hensynet til anmelder og det offentlige hensyn i de konkrete sager vejede væsentligt tungere end partens interesse i at få kendskab til navnet på anmelder. 2. Oplysningernes betydning for plejeforældrene

10 Statsamtet har i sagen lagt vægt på at anmeldernes identitet ikke kan anses for at være af væsentlig betydning for Deres klienters varetagelse af deres interesser i sagen, jf. statsamtets afgørelse af 8. december Underretningen af 7. februar 2005 førte til at kommunen tog initiativ til en undersøgelse med henblik på en fornyet vurdering af Deres klienters plejetilladelse. Plejetilladelsen blev ikke inddraget, hverken under eller efter undersøgelsen, men det fremgår af kommunens journaludskrift at der var en mulighed for at de anbringende kommuner ville fjerne plejebørnene i forbindelse med undersøgelsen. De og Deres klienter anmodede om indsigt i navnene på anmeldelsen af 7. februar 2005 samtidig med at kommunen besluttede at rejse den nævnte undersøgelsessag. Jeg mener ikke der kan herske tvivl om at Deres klienter på dette tidspunkt havde en væsentlig interesse i at kende anmelderens identitet med henblik på at kunne varetage sine interesser i forhold til undersøgelsessagen. Det var således af afgørende betydning for Deres klienter at vide hvilke forudsætninger de pågældende anmeldere havde for at fremsætte påstandene i underretningen. Deres klienter har desuden nærmere redegjort for på hvilken baggrund de har en mistanke om at anmeldelsen kunne skyldes uoverensstemmelser i (B) s familie. Også af denne grund var og er det af betydning for Deres klienter at få kendskab til navnene på anmeldelsen. Jeg er på den baggrund ikke enig i statsamtets vurdering af sagen ifølge hvilken anmeldernes identitet ikke kan anses for at være af væsentlig betydning for Deres klienters varetagelse af deres interesser. Jeg har gjort Statsamtet København opmærksom på min opfattelse af sagen. 3. Modstående hensyn til anmelderen og grundlaget herfor Som et grundlæggende princip i forvaltningsretten gælder at en myndighed først må træffe afgørelse når de fornødne oplysninger foreligger. Dette princip der oftest kaldes officialeller undersøgelsesprincippet, indebærer samtidig at det påhviler den enkelte forvaltningsmyndighed at fremskaffe de oplysninger der er nødvendige for at tilvejebringe et fyldestgørende faktisk og retligt afgørelsesgrundlag dog kan oplysningerne eventuelt fremskaffes i samarbejde med andre myndigheder eller ved at foranledige at private, navnlig sagens parter, medvirker til sagsoplysningen.

11 En fuldt forsvarlig sagsoplysning forudsætter at oplysningerne i sagen er pålidelige. Er der tvivl om holdbarheden af et væsentligt faktum, hører det med til sagsoplysningen at søge denne tvivl afklaret. Hvad der kan anses for en fuldt forsvarlig oplysning af sagen afhænger i øvrigt i nogen grad af sagens karakter. I almindelighed antages at kravene til undersøgelsernes udstrækning og sikkerheden for de relevante oplysningers rigtighed øges jo mere betydningsfulde eller indgribende afgørelser der er tale om. Jeg henviser i det hele til Kaj Larsen mfl., Forvaltningsret, 2. udgave (2002), s. 447 f, navnlig s. 449 f og s I den foreliggende sag har kommunen og statsamtet truffet afgørelse om at navnene på underretningen af 7. februar 2005 kan undtages fra aktindsigt med den begrundelse at anmelderne kan blive udsat for chikane og trusler fra Deres klienters side. Myndighederne har i den forbindelse henvist til de to telefoniske henvendelser til kommunen den 10. februar 2005 fra (B) s svigerinde, (F), og fra (E). (F) og (E) er ikke blandt underskriverne af anmeldelsen af 7. februar Så vidt jeg forstår, har kommunen og statsamtet på baggrund af oplysningerne om at Deres klienter skulle have truet to personer som de troede stod bag anmeldelsen vurderet at det er nærliggende at de der har underskrevet anmeldelsen, vil blive udsat for chikane og trusler hvis Deres klienter får indsigt i navnene på anmeldelsen, Ifølge kommunens notater vedrørende telefonsamtalerne den 10. februar 2005 skulle Deres klient have sagt at dette vil (F) komme til at stå til ansvar for, og (E) skulle have oplevet en meget voldsom verbal adfærd fra Deres klienters side. Deres klienter har under sagen benægtet at have opført sig truende i forbindelse med at de fik kendskab til anmeldelsen. Deres klienter har i den forbindelse oplyst at der på anmeldelsestidspunktet var væsentlige uoverensstemmelser i (B) s familie, særligt mellem Deres klienter og (B) s bror ((F) s mand) og dennes familie. Deres klienter har endvidere oplyst at de ikke kender (E). Hertil kommer at underskriverne af anmeldelsen ikke heri har tilkendegivet et klart ønske om at være anonyme i forhold til Deres klienter, og der er ikke oplysninger i anmeldelsen der kan indikere at anmelderne frygter chikane eller trusler fra Deres klienters side. Jeg bemærker i den forbindelse at den enkeltstående bemærkning i underretningen om at Det kan være at I syntes det er mærkeligt vi gerne vil være anonyme, men det kan man jo desværre være nødt til i første omgang, ikke fremstår som en klar tilkendegivelse af at

12 anmelderne ikke ønsker at plejeforældrene får indsigt i navnene på anmeldelsen. Der forelå allerede en anonym anmeldelse i sagen, og efter min opfattelse kan bemærkningen i den skriftlige underretning af 7. februar 2005 forstås som en distancering herfra. Sammenfattende efterlader disse forhold en betydelig usikkerhed om hvorvidt kommunen med den fornødne sikkerhed kunne lægge til grund at Deres klienter havde fremsat trusler eller på anden måde udøvet chikane i forbindelse med anmeldelsen og i givet fald tillige usikkerhed om karakteren heraf og baggrunden herfor. På den baggrund burde kommunen efter min opfattelse have foretaget yderligere undersøgelser inden der blev truffet afgørelse om at afslå Deres klienters anmodning om indsigt i anmeldernes navne. Det ville efter min opfattelse f.eks. have været nærliggende at kontakte dem der har underskrevet anmeldelsen, med henblik på en nærmere belysning af deres kendskab til Deres klienter, og i den forbindelse have fået anmeldernes vurdering af risikoen for at de ville blive udsat for trusler eller andre repressalier fra Deres klienters side. Jeg har gjort Ølstykke Kommune og Statsamtet København opmærksom på min opfattelse. En af mine medarbejdere havde den 12. juni 2006 en telefonsamtale med en af Deres klienter der i den forbindelse oplyste at det fortsat er af betydning for (B) og (C) at få indsigt i navnene på underretningen af 7. februar Jeg har på den baggrund henstillet til statsamtet at foranledige sagen genoptaget med henblik på at der træffes en ny afgørelse i sagen, og at der i den forbindelse foretages yderligere undersøgelser i overensstemmelse med det ovenstående. Jeg har endvidere bedt statsamtet om at underrette mig om sagens videre forløb. Deres bilag vedlægges. NOTER (*): FOB 1987, s. 197, og FOB 1996, s. 93.

Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt

Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt 2011 20-10. Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt En kommune modtog oplysninger fra en borger om at der ulovligt blev udbragt flydende husdyrgødning på en landejendom.

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt. 30. november 2011

Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt. 30. november 2011 2011 20-10. Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt En kommune modtog oplysninger fra en borger om at der ulovligt blev udbragt flydende husdyrgødning på en landejendom.

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune ikke har haft hjemmel til at give afslag på aktindsigt i det mellem kommunen og Agens International indgåede forlig efter offentlighedslovens 10, nr.

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Oplysning om navne på underskrivere af forældrehenvendelse

Oplysning om navne på underskrivere af forældrehenvendelse Oplysning om navne på underskrivere af forældrehenvendelse til en skole Udtalt overfor undervisningsministeriet, at jeg ikke kunne anse det for godtgjort, at ministeriets afgørelse i en sag om aktindsigt

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. november 2015 i sag nr. KL

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. november 2015 i sag nr. KL KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. november 2015 i sag nr. KL-1-2015 Tagpapbranchens Oplysningsråd (advokat Jørgen Lykkegård) mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (specialkonsulent Cecilie

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed.

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Kendelse af 22. februar 1996. 95-93.584. Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Bank- og sparekasselovens

Læs mere

Telefonisk begæring om aktindsigt

Telefonisk begæring om aktindsigt Telefonisk begæring om aktindsigt Udtalt over for værnepligtsstyrelsen, at styrelsens praksis, hvorefter telefoniske begæringer om aktindsigt ikke blev imødekommet, måtte anses for mindre vel stemmende

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Om afgørelsesbegrebet, se modsat sagen j.nr , der er optaget i beretningen for 2010 som nr

Om afgørelsesbegrebet, se modsat sagen j.nr , der er optaget i beretningen for 2010 som nr 2010 20-2 Forbud mod at kontakte kommune telefonisk og møde personligt op uden forudgående aftale i ægtefælles sag Ikke en afgørelse En kommune traf beslutning om at en borger ikke måtte kontakte kommunens

Læs mere

Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved

Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved Anmodet udenrigsministeriet om på ny at overveje et afslag på aktindsigt i en sag om levering af jagtfalke til visse arabiske stater.

Læs mere

Advokat A klagede ved skrivelse af 1. marts 2010 på vegne af K klaget over afslaget.

Advokat A klagede ved skrivelse af 1. marts 2010 på vegne af K klaget over afslaget. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. november 2011 (J.nr. 2011-0023622).

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet

Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet 9-3. Forvaltningsret 111.1 112.2 1123.2 113.1. Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet Familiestyrelsen meddelte en

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere

Aktindsigt i redegørelse fra kreditforeninger i sag om foreningernes

Aktindsigt i redegørelse fra kreditforeninger i sag om foreningernes Aktindsigt i redegørelse fra kreditforeninger i sag om foreningernes EDB-samarbejde Boligstyrelsen og Boligministeriet afslog under henvisning til forvaltningslovens 15, stk. 1, at meddele aktindsigt i

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

juli Forvaltningsret

juli Forvaltningsret 2015-43 Oplysninger fra konkrete personalesager indgik også i en generel sag. Der var ikke i den generelle sag foretaget en konkret vurdering af, om oplysningerne kunne undtages fra aktindsigt En journalist

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens

Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens 21 Fundet det beklageligt, at Sikringsstyrelsen i en sag - hvor styrelsen havde afslået en anmodning om (yderligere) udsættelse af sagen,

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist

8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist 8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist En borger klagede til Naturklagenævnet over et afslag fra en kommune på aktindsigt

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse 2009 20-5 Aktindsigt i borgmesters kalender En borger havde bedt om aktindsigt i en borgmesters kalender for en bestemt periode. Kommunen afslog borgerens anmodning da kommunen mente at borgeren skulle

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse.

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Dato: J.nr.:

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb.

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb. 2016-55 Afvisning af klage på grund af uklarhed om kompetencen til at behandle den. Undersøgelsesprincippet og videresendelsespligten 14. december 2016 Ankestyrelsen afviste at behandle en klage, fordi

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Det bemærkes indledningsvis, at Statsforvaltningen er enig med Kommune i, at din anmodning om aktindsigt skal behandles efter offentlighedslovens bestemmelser

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Vedr. Din fornyede henvendelse om aktindsigt

Vedr. Din fornyede henvendelse om aktindsigt Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Odsherred Kommune ikke med hjemmel i offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 5, med baggrund i de forhold kommunen har anført, kan undtage de pågældende prisoplysninger

Læs mere

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning 5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning En domfældt fik afslag på at afsone sin fængselsstraf i et åbent fængsel. Direktoratet traf

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Spørgsmål om svigagtig opnåelse af opholdstilladelse samt manglende begrundelse

Spørgsmål om svigagtig opnåelse af opholdstilladelse samt manglende begrundelse Spørgsmål om svigagtig opnåelse af opholdstilladelse samt manglende begrundelse Udtalt over for Justitsministeriet, at der i en sag om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse ikke havde været grundlag

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision FOB 05.299 Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision DR gav en journalist afslag på aktindsigt i en rapport udarbejdet af et revisionsfirma der udførte DR's interne revision.

Læs mere

Genoptagelse af samkvemsretssag på grund af manglende kontradiktion

Genoptagelse af samkvemsretssag på grund af manglende kontradiktion Genoptagelse af samkvemsretssag på grund af manglende kontradiktion Et statsamt havde afslået en ansøgning fra en fader om samkvemsret med sit barn. Efter klage fra faderen traf justitsministeriet afgørelse

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem 10-12- 2007 Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem har i brev af 3. juli 2006 rettet henvendelse

Læs mere

Afgørelse - Klage over Energitilsynets afgørelse af 30. april 2013 om delvist afslag på aktindsigt

Afgørelse - Klage over Energitilsynets afgørelse af 30. april 2013 om delvist afslag på aktindsigt Allerød Kommune Teknik & Drift Bjarkesvej 2 3450 Allerød Sendt pr. e-mail til kommunen@alleroed.dk og flemming.kjolstadlarsen@alleroed.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade

Læs mere

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering Myndighed: Underskriftsdato: 10. april 2014 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 4. marts 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter.

Læs mere

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Udtalt over for departementet for told- og forbrugsafgifter, at direktoratet for toldvæsenets faste praksis, hvorefter alle begæringer om aktindsigt

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 11241.2 Undtagne dokumenter En journalist klagede til ombudsmanden over Københavns Kommunes afslag på aktindsigt i fakturaer

Læs mere

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens 7, stk. 2 Ombudsmanden bad Sundhedsvæsenets Patientklagenævn om en udtalelse om nævnets praksis for oversendelse af klager vedrørende forhold uden

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 2016-29 Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde undtaget oplysninger i ét dokument

Læs mere

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009 2009 4-6 Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag En far klagede til det sociale nævn over at kommunen ikke havde partshørt ham inden kommunen traf afgørelse

Læs mere

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Ikke fundet grundlag for at kritisere, at statens jordlovsudvalg i forbindelse med behandlingen af en ansøgning om erhvervelsestilladelse

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune A 08-05- 2008 TILSYNET Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune De har den 10. november 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Viborg om daværende Skive Kommune. Statsamtet Viborg videresendte den 13. december

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 2017-4 Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 12. februar 2017 En borger klagede til ombudsmanden over,

Læs mere

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik. Statsamts behandling af sag om bortfald af hustrubidrag Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere 4-4. Forvaltningsret 1121.4-115.2. Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere En kvinde havde den 19.

Læs mere

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen gav en kvinde afslag på aktindsigt i navnet på den lægekonsulent i Arbejdsskadestyrelsen der havde

Læs mere

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Anset det for beklageligt, at justitsministeriet ikke meddelte en advokat en fyldestgørende besvarelse vedrørende det retlige grundlag for, at justitsministeriet

Læs mere

Afslag på aktindsigt på grund af risiko for grov chikane. Egenacces. Undersøgelsesprincippet. 8. maj 2015

Afslag på aktindsigt på grund af risiko for grov chikane. Egenacces. Undersøgelsesprincippet. 8. maj 2015 2015-24 Afslag på aktindsigt på grund af risiko for grov chikane. Egenacces. Undersøgelsesprincippet En borger klagede til ombudsmanden over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i borgerens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 2015-47 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. 2014-182202 Dato: 18-08- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne

Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne Udtalt, at det var beklageligt, at Ankenævnet for Arbejdsløshedsforsikringen og Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen havde truffet

Læs mere

Ved skrivelse af 6. maj 1998 traf Finanstilsynet afgørelse vedrørende begæringen om aktindsigt, idet man bl.a. anførte:

Ved skrivelse af 6. maj 1998 traf Finanstilsynet afgørelse vedrørende begæringen om aktindsigt, idet man bl.a. anførte: Kendelse af 13. april 1999. 98-97.064 og 98-140.221. Aktindsigt nægtet. Bank- og sparekasselovens 50. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Tidligere direktør i A-bank K har ved skrivelser af

Læs mere

Ankestyrelsens begrænsning af klagetema i arbejdsskadesag. 19. januar 2009

Ankestyrelsens begrænsning af klagetema i arbejdsskadesag. 19. januar 2009 2009 4-1 Ankestyrelsens begrænsning af klagetema i arbejdsskadesag Arbejdsskadestyrelsen traf en afgørelse som indeholdt tre delafgørelser: en afgørelse om at anerkende en arbejdsulykke som en arbejdsskade,

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 3. marts 2009 (J.nr. 2008-0017864) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Niels Bolt Jørgensen og Jan

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse En avis bragte en artikel om afskedigelse af to kommunale medarbejdere. Ifølge artiklen havde formanden for et af kommunens

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Forvaltningsret Optagelser af møder mellem borger og myndighed

Forvaltningsret Optagelser af møder mellem borger og myndighed 2005-20-2. Forvaltningsret 1124.3 115.3. Optagelser af møder mellem borger og myndighed En borger klagede over myndighedernes afslag på at lade ham optage møder mellem myndighederne og ham på diktafon/båndoptager.

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2013-3026/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. Sagens tema: Kommune X har klaget over, at indklagede,

Læs mere

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Myndighed: Underskriftsdato: 6. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 25. februar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Svar til journalist

Læs mere

Børnetilskudslovens 19

Børnetilskudslovens 19 Børnetilskudslovens 19 Ikke fundet grundlag for at kritisere, at et amtsankenævn havde lagt en udtalelse fra statsamtet om muligheden for at pålægge en - da afdød - forsørger bidragspligt til grund for

Læs mere

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Henstillet til amtsankenævnet for Vejle amt at undergive to sager vedrørende spørgsmålet om nedsættelse af bevilgede ungdomsydelser en fornyet behandling. Sagerne

Læs mere

Manglende høring og aktindsigt under behandling af klagesag

Manglende høring og aktindsigt under behandling af klagesag Manglende høring og aktindsigt under behandling af klagesag Miljøstyrelsen stadfæstede en kommunes påbud om en ejendoms tilslutning til et vandværk, men med rettelse af hjemmelsgrundlaget. Udtalt, at jeg

Læs mere