Fradrag for dobbelt husførelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fradrag for dobbelt husførelse"

Transkript

1 - 1 Fradrag for dobbelt husførelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et begrænset jobudbud, særlige kompetencer eller andre forhold kan medføre, at det i en periode et nødvendigt for at tage arbejde i en andel landsdel. Er afstanden mellem job og bolig så stor, at det ikke er muligt at overnatte i den sædvanlige bolig, kan der i visse tilfælde opnås fradragsret for dobbelt husførelse. Udgifter, der anvendes til en persons eget eller til familiens underhold, f.eks. udgifter til kost og logi, kan som det meget klare udgangspunkt ikke fradrages på selvangivelsen. Sådanne udgifter er typisk privatudgifter, der ikke giver grundlag for skattemæssigt fradrag. I visse særlige tilfælde har udgifter af denne karakter dog en så direkte forbindelse til indkomsterhvervelsen, at de kan betragtes som skattemæssigt fradragsberettigede driftsomkostninger. Det gælder bl.a. udgifter til dobbelt husførelse. I helt korte træk kan fradrag for udgifter til dobbelt husførelse komme på tale for personer, hvor dobbelt husførelse midlertidigt er nødvendigt som følge af erhvervsmæssige forhold. Hvem kan få fradrag Fradrag for dobbelt husførelse kan opnås af gifte personer, af ugifte samlevende (papirløse par), herunder samlevende af samme køn, og af enlige forsørgere, der har børn under 18 år ved indkomstårets begyndelse, hvis de pågældende på grund af erhverv midlertidigt opretholder dobbelt husførelse.

2 - 2 Er der tale om samlevende, kan fradraget uden videre gives, såfremt samlivet har varet i et år eller mere. Som dokumentation for varigheden kan man bl.a. lægge vægt på folkeregisteroplysningerne. Hvor der er tale om samliv under et år, kan fradrag gives efter en konkret vurdering. Fradrag for dobbelt husførelse kan kun opnås for den person, hvis egne erhvervsmæssige forhold begrunder dobbelt husførelse. For ægtefæller og samlevende betyder det, at kun den ægtefælle m.v., der afholder udgifter som følge af dobbelt husførelse på grund af eget erhverv kan indrømmes fradrag for dobbelt husførelse. Det betyder videre, at en ægtefælles eller samlevers forhold ikke kan begrunde fradrag for dobbelt husførelse; heller ikke, selv om det drejer sig om ægtefællens eller samleverens erhvervsmæssige forhold, jf. nærmere nedenfor. Erhvervsmæssige forhold. Det er, som allerede nævnt, en betingelse, at opretholdelsen af dobbelt husførelse skyldes erhvervsmæssige forhold. Denne betingelse indebærer bl.a., at der ikke gives fradrag, hvis den dobbelte husførelse er begrundet i andre årsager end rent erhvervsmæssige årsager. Er der tale om, at adskillelsen skyldes private forhold, f.eks. hensynet til børnenes skolegang, ægtefællernes personlige forhold eller lign., er der ikke fradrag for udgifter ved dobbelt husførelse. Dette kan illustreres med en dom fra Vestre Landsret fra I denne sag var der tale om et ægtepar fra Hjørring, hvor ægtefællerne begge havde foretaget fradrag for dobbelt husførelse i forbindelse med mandens tiltrædelse af ny stilling i Kolding. Ægtefællerne besluttede kort efter mandens tiltrædelse af stillingen i Kolding at flytte til Kolding, så snart dette var muligt. Efter landsrettens opfattelse var opretholdelsen af familiens bolig i Hjørring efter udløbet af prøvetiden ikke begrundet i mandens erhvervsmæssige forhold, men i private forhold, da hustruen ikke havde kunnet finde arbejde i Koldingområdet og ønskede at beholde sin stilling hos Hjørring Kommune. Manden fik derfor ikke fradrag for dobbelt husførelse udover fradraget i prøvetidsperioden. Hustru-

3 - 3 en, der var blevet boende i Hjørring, kunne heller ikke indrømmes et fradrag for dobbelt husførelse, allerede fordi den dobbelte husførelse ikke var begrundet i hendes erhvervsmæssige forhold. Ligeledes kan nævnes en sag afgjort af Østre Landsret i 1993, hvor manden havde fået en stilling i Ribe, medens familien blev boende i Ballerup. Det var tanken, at hustruen og børnene skulle flytte med til Ribe, men det blev opgivet på grund af de usikre beskæftigelsesforhold i Ribe for hustruen, og fordi børnene skulle skifte skole. Landsretten lagde her til grund, at hustruen havde valgt at blive boende med børnene i Ballerup på grund af hendes erhvervsforhold. Da udgifterne til dobbelt husførelse således ikke var begrundet i mandens erhverv, var han ikke berettiget til fradrag for dobbelt husførelse. Betingelsen om, at den dobbelte husførelse skal være begrundet i erhvervsmæssige forhold, indebærer endvidere, at der efter skattevæsenets praksis normalt ikke kan godkendes fradrag for dobbelt husførelse i forbindelse med grunduddannelser eller kompetencegivende videreuddannelser. Det skyldes, at et uddannelsessted normalt ikke anses som et arbejdssted, og at den dobbelte husførelse derfor ikke kan anses for opretholdt af erhvervsmæssige årsager. Værnepligtige, herunder værnepligtige befalingsmænd, som under indkaldelsen bor på en kaserne, men samtidigt opretholder deres hidtidige bopæl, anses ikke for berettiget til fradrag for dobbelt husførelse, da den dobbelte husførelse efter praksis ikke skyldes erhvervsmæssige forhold, og da de værnepligtige m.v. i skattepraksis ikke anses for at have væsentlige merudgifter. En undtagelse til det ovenstående udgangspunkt følger af en praksis, der bl.a. er belyst i en afgørelse fra Landsskatteretten fra Sagen drejede sig om en officerselev, som var blevet beordret til at gøre tjeneste ved Flyvevåbnets Officersskole efter de for tjenestemænd gældende regler for forflyttelse. Da elevens deltagelse i undervisningen på Officersskolen var sket på arbejdsgiverens (Forsvarets) foranledning og i dennes interesse, og deltagelsen i undervisningen havde været relateret til hans beskæftigelse og ansættelse hos arbejdsgiveren, var der fradrag for dobbelt husførelse fra det tidspunkt, hvor han havde været samlevende.

4 - 4 Krav om midlertidighed Det er endvidere en betingelse for fradrag for dobbelt husførelse, at den dobbelte husførelse er midlertidig. Vurderingen af, om dobbelt husførelse er midlertidig og dermed begrunder fradrag, skal foretages i relation til det arbejde, som husførelsen knytter sig til. Er arbejdet permanent, antages den dobbelte husførelse at skyldes private - og ikke erhvervsmæssige - årsager. Fradrag for dobbelt husførelse vil derfor ikke komme på tale. For at anse et ansættelsesforhold som midlertidigt, kræves det, at midlertidigheden er aftalt eller står klart allerede ved ansættelsesforholdets begyndelse. Er den stilling, der tiltrædes, en fast stilling, vil midlertidighedsbetingelsen normalt ikke være opfyldt. En stilling anses som fast, hvis stillingen efter ansættelseskontrakten ikke er tidsbegrænset. Er der tale om en fast stilling med en fastsat prøvetid, er kravet om midlertidighed opfyldt, indtil prøvetiden udløber. Lægers ansættelse i turnusstillinger sidestilles med ansættelse på et midlertidigt arbejdssted Om en 2-års-regel Skattemyndighederne har i mange år haft det synspunkt, at der som udgangspunkt kan oppebæres fradrag for dobbelt husførelse i en periode på op til 2 år. Ved en højesteretsdom fra 1995 tilkendegav Højesteret, at der ikke var noget til hinder for, at skattemyndighederne, herunder det daværende Ligningsråd, til stadighed havde betinget fradragsretten af, at den dobbelte husførelse kun blev opretholdt midlertidigt, og at dette i praksis blev administreret sådan, at der ikke blev givet fradrag for en længere periode end 2 år, medmindre der var særlige omstændigheder.

5 - 5 I overensstemmelse hermed fremgår det af myndighedernes egen vejledning, at betingelsen om midlertidighed administreres således, at der ikke gives fradrag for dobbelt husførelse i en periode på mere end 2 år, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. I vejledningen er 2-års reglen begrundet på den måde, at der i modsat fald ellers via fradrag for dobbelt husførelse ville være mulighed for mere permanent at få fradrag for udgifter, der normalt ikke er fradragsberettigede, samt at der ved en adskillelse på mere end 2 år desuden er en formodning for, at det ikke kun er erhvervsmæssige forhold, men også private forhold, der er årsagen til den dobbelte husførelse. Afstand mellem bopælene Efter skattemyndighedernes praksis er det endvidere en betingelse for fradrag for dobbelt husførelse, at afstanden mellem på den ene side den faste bopæl, dvs. boligen for ægtefællen, samleveren m.v., og på den anden side den midlertidige bopæl er så stor, at det ikke er muligt for skatteyderen at rejse frem og tilbage dagligt. Vurderingen af, om det er muligt at rejse frem og tilbage, dagligt, foretages ved en konkret bedømmelse af arbejdstiden, afstanden og transporttiden for strækningen mv. Fradragets størrelse Hvis skatteyderen bor ved arbejdsstedet under pensionatsforhold, ved privat indkvartering eller under tilsvarende forhold, er der fradrag for et standardbeløb på 400 kr. pr. uge uden dokumentation. Et større fradrag kan kun opnås, hvis merudgifter dokumenteres. Uanset om der foretages fradrag med standardbeløb eller for dokumenterede erhvervsmæssige merudgifter, kan fradraget - sammen med et eventuelt fradrag for rejseudgifter - ikke overstige et grundbeløb på kr. (2015) for et indkomstår. o

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

FADLs skattevejledning 2015. Dine fradragsmuligheder som FADL-vagt eller lægevikar for skatteåret 2014

FADLs skattevejledning 2015. Dine fradragsmuligheder som FADL-vagt eller lægevikar for skatteåret 2014 FADLs skattevejledning 2015 Dine fradragsmuligheder som FADL-vagt eller lægevikar for skatteåret 2014 Layout og indhold: Torben Conrad & Klaus Pedersen København, April 2015 3 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse

Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse - 1 Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Krisen på boligmarkedet har medført, at fraskilte par efter skilsmisse

Læs mere

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter ejendomsværdiskatteloven skal en boligejer betale ejendomsværdiskat af enhver helårsbolig, sommerhus m.v.,

Læs mere

http://www.skat.dk/display.aspx?oid=103450&vid=202190&indhold=1

http://www.skat.dk/display.aspx?oid=103450&vid=202190&indhold=1 Side 293 af 363 Eksempler: Eksempel 1: Der vil således være mulighed for (uden tilsvarende indtægtsføring) at tage fradrag efter de almindelige regler for en ikke arbejdsgiverbetalt strækning, efter reduktion

Læs mere

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2012 FORORD De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. I denne publikation gennemgår vi reglerne for udbetaling

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

Skattepligtens ophør ved fraflytning. 1. Indledning. Aage Michelsen Professor Juridisk Institut Aarhus Universitet. 27.

Skattepligtens ophør ved fraflytning. 1. Indledning. Aage Michelsen Professor Juridisk Institut Aarhus Universitet. 27. Aage Michelsen Professor Juridisk Institut Aarhus Universitet 27. november 2013 Skattepligtens ophør ved fraflytning 1. Indledning Ved afgørelsen af, hvorvidt en fysisk person er ubegrænset skattepligtig

Læs mere

Forord. De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

Forord. De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2009 Forord De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Der er i de sidste år ikke ændret på reglerne

Læs mere

Tynd kapitalisering - værdiansættelse af større aktiepost SKM2011.15.HR.

Tynd kapitalisering - værdiansættelse af større aktiepost SKM2011.15.HR. 1 Tynd kapitalisering - værdiansættelse af større aktiepost SKM2011.15.HR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte ved en dom af 21/12 2010, at en større aktiepost i et børsnoteret

Læs mere

Der er kun få ændringer i selvangivelsens punkter i forhold til sidste år.

Der er kun få ændringer i selvangivelsens punkter i forhold til sidste år. Til Medlemmerne af Dansk Komponist Forening Lautrupgade 9, 5. 2100 København K SELVANGIVELSEN FOR 2014 Der er kun få ændringer i selvangivelsens punkter i forhold til sidste år. Til skatteydere, der ikke

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008 Forord De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Der er i de sidste år ikke ændret meget på reglerne

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Flyttegodtgørelse. Cirkulære af 27. november 2006 Perst. nr. 058-06 PKAT nr. J.nr. 06-542-23

Cirkulære om aftale om. Flyttegodtgørelse. Cirkulære af 27. november 2006 Perst. nr. 058-06 PKAT nr. J.nr. 06-542-23 Cirkulære om aftale om Flyttegodtgørelse 2006 Cirkulære af 27. november 2006 Perst. nr. 058-06 PKAT nr. J.nr. 06-542-23 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Aftale Kapitel 1. Afgrænsninger,

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008. tax

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008. tax Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008 tax Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008 tax a m e m b e r f i r m o f t h e K P M G n e t w o r k o f i n d e p e n d e n t m e m b e r f i

Læs mere

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor Folderen er udgivet i januar 2007 1 Journalistforbundet har i samarbejde med

Læs mere

Personbiler (hvidpladebiler)

Personbiler (hvidpladebiler) Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og

Læs mere

Personbiler (hvidpladebiler)

Personbiler (hvidpladebiler) Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0007596). Ansøgning om optagelse i Ejendomsmæglerregistret afslået, da klagers hidtidige beskæftigelse ikke kunne sidestilles med beskæftigelse i en ejendomsformidlingsvirksomhed.

Læs mere

Bilen - skatter & afgifter 2008

Bilen - skatter & afgifter 2008 Bilen - skatter & afgifter 2008 Forord Formålet med publikationen Bilen skatter og afgifter er at give virksomheder og deres ansatte en viden om den skatte mæssige behandling af biler i bred forstand,

Læs mere

Ugifte samlevende. Formueopgøret ved samlivsophævelsen. Udarbejdet af: Mathilde Helledie Sørensen Studienummer: 2009-2817

Ugifte samlevende. Formueopgøret ved samlivsophævelsen. Udarbejdet af: Mathilde Helledie Sørensen Studienummer: 2009-2817 Ugifte samlevende Formueopgøret ved samlivsophævelsen Bachelorprojekt 6. semester - Jura Aalborg Universitet Den 16. maj 2012 Udarbejdet af: Mathilde Helledie Sørensen Studienummer: 2009-2817 Iben Jerup

Læs mere

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Landsskatteretten tiltrådte

Læs mere

Fuld skattepligt ved tilflytning til Danmark kildeskattelovens 7

Fuld skattepligt ved tilflytning til Danmark kildeskattelovens 7 Fuld skattepligt ved tilflytning til Danmark kildeskattelovens 7 WWW.SKAUREIPURTH.COM Fuld skattepligt ved tilflytning til Danmark Disposition Indledning Retsstillingen før vedtagelsen af kildeskatteloven

Læs mere

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Man bør her være opmærksom på, at der i dansk skatteretlig praksis er særdeles snævre rammer for, hvornår bestyrelseshonorar kan anses for indtjent som led i en selvstændig

Læs mere

Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner

Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner - 1 Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Som et led i Vækstaftalen fra 2. juli 2014 er det tanken at give forhøjet befordringsfradrag til pendlere

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Af Bente Naver, statsaut. ejendomsmægler/valuar MDE

Af Bente Naver, statsaut. ejendomsmægler/valuar MDE Parcelhusreglen Hvornår kan en ejendom sælges skattefrit efter parcelhusreglen? Et spørgsmål, som forståeligt nok interesserer mange hvad enten der er tale om en villa, et sommerhus eller en lejlighed.

Læs mere

KUNSTNERNES BESKATNING GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER

KUNSTNERNES BESKATNING GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER KUNSTNERNES BESKATNING 2014 GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER 1 FORORD Kunstnernes Beskatning er siden 2002 udgivet af Dansk Kunstnerråd med årlige opdateringer. 2014-udgaven foreligger her i en digital version,

Læs mere