Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Katja Høegh) 14. januar 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033257 (Katja Høegh) 14. januar 2013"

Transkript

1 Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Katja Høegh) 14. januar 2013 K E N D E L S E NFB Transport Systems A/S (advokat Jens Munk Plum, København) mod Moderniseringsstyrelsen (Kammeradvokaten v/ advokat Tom Holsøe, København) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2012/S af 28. juni 2012 udbød indklagede, Moderniseringsstyrelsen, som begrænset udbud efter direktiv 2004/18/EF (udbudsdirektivet) en 2-årig rammeaftale med flere aktører om indkøb af flytteydelser fra den 1. januar december Der er mulighed for 1-årig forlængelse i op til 2 gange. Rammeaftalen er opdelt i 5 delaftaler, som omfatter 5 forskellige geografiske områder. Aftalen indgås af indklagede på vegne af hele staten i medfør af cirkulære af 20. marts 2012 om indkøb i staten. Denne klagesag vedrører delaftale 5, som omfatter området Hovedstaden og den nordlige del af Sjælland med følgende kommuner: Albertslund, Allerød, Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Fredensborg, Frederiksberg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Herlev, Hillerød, Hvidovre, Høje-Taastrup, Hørsholm, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk. NFB Transport Systems A/S blev prækvalificeret på blandt andet delaftale 5 og afgav inden for tilbudsfristen den 23. oktober 2012 tilbud på denne delaftale. Indklagede modtog herudover rettidige tilbud på delaftale 5 fra følgende virksomheder, som ligeledes var blevet prækvalificeret:

2 2. - Adams Transport Co. ApS, - Bryde & Sønner A/S, - Møbeltransport Danmark A/S og - Per Andersen A/S. Ved brev af 31. oktober 2012 anmodede indklagede NFB Transport Systems A/S om en nærmere redegørelse for selskabets tilbud, som indklagede mente kunne være unormalt lavt. Efter indhentelse af yderligere oplysninger om tilbuddet fra NFB Transport Systems A/S og høring af selskabet vedrørende en foreløbig vurdering afviste indklagede den 7. december 2012 skriftligt tilbuddet som unormalt lavt. Samtidig underrettede indklagede NFB Transport Systems A/S om at have besluttet at tildele kontrakt til de fire øvrige tilbudsgivere. Klagenævnet har den 17. december 2012 modtaget en klage fra NFB Transport Systems A/S (klageren) over udbuddet. Klageren har anmodet om, at klagenævnet tillægger klagen opsættende virkning. Indklagede har protesteret mod, at der tillægges klagen opsættende virkning. Klagenævnet har truffet afgørelse vedrørende opsættende virkning på det foreløbige grundlag, der foreligger, nemlig klageskrift med bilag 1 10 og svarskrift med bilag A E. Klagens indhold: Klageskriftet indeholder følgende påstande: Påstand 1 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med udbudsdirektivets artikel 55 ved uretmæssigt at afvise klagerens tilbud som unormalt lavt, uagtet at klageren har dokumenteret at ville kunne opfylde kontrakten uden risiko for yderligere omkostninger for indklagede eller forringelse af kvaliteten.

3 3. Påstand 2 Klagenævnet skal annullere indklagedes beslutninger af 7. december 2012 om at tildele kontrakten til anden side og om at afvise klagerens tilbud. Klageren har taget forbehold om eventuelt senere at nedlægge påstand om erstatning. Andre oplysninger i sagen: Klageren er et datterselskab af den svenske virksomhed NFB Transport Systems AB. Klageren har oplyst, at NFB-koncernen er førende inden for»kontorflytninger«og har udviklet et koncept, som resten af branchen har efterlignet, hvor flytninger opdeles i interne og eksterne flytninger. NFB Transport Systems A/S er etableret den 10. december Tidligere drev NFB-koncernen virksomhed i Danmark via et dansk filial. NFB-koncernen har tidligere indgået rammeaftale med den danske stat vedrørende en lignende tværministeriel aftale om flytteydelser. Det fremgår af udbudsbekendtgørelsen og udbudsbetingelsernes punkt 2, at det forventede antal deltagere i den samlede rammeaftale var 16. Statslige institutioner og myndigheder er, jf. punkt 2 i udbudsbetingelserne, forpligtet til at indkøbe i henhold til rammeaftalen. Desuden kan en række selvejende institutioner (nærmere angivet i to kontraktbilag) indkøbe på rammeaftalen. Det samme gælder Nationalbanken og Folketinget. Ifølge punkt 6.1 i udbudsbetingelserne kunne der ikke tages forbehold for bestemmelserne i den rammekontrakt, kontraktbilag, leveringsaftaler og leveringsaftalebilag, som indgik i udbudsbetingelserne. Dette gjaldt dog ikke krav i kontraktbilag 1B, som var formueret som»krav (K)«. Krav markeret som»mk«kunne heller ikke fraviges, jf. punkt Af punkt 4.1 i rammekontrakten fremgår blandt andet:»leverandørerne vil være forpligtet til at levere i overensstemmelse med Rammekontrakten, herunder til at afgive tilbud i forbindelse med miniudbud.«

4 4. I punkt 4.2 i rammekontrakten er det angivet, at alle aftagernes bestillinger af flytteydelser i henhold til rammeaftalen skal ske ved direkte køb på de i rammeaftalen anførte vilkår, herunder de fastsatte priser, medmindre aftagerens samlede køb af flytteydelser overstiger kr. eller omfatter flytninger til områder udenfor delaftalens område, hvor afstanden mellem til- og fraflytningslokationen overstiger 40 km. I disse tilfælde skal aftageren afholde miniudbud. Ifølge punkt beregnes vederlaget ved direkte køb på grundlag af de i kontraktbilag 4A tilbudte priser. I kontraktbilag 4A (tilbudslisten) skulle tilbudsgiverne angive de tilbudte enhedspriser for de i bilaget udspecificerede ydelser. Ydelserne var opdelt i interne henholdsvis eksterne kontorflytninger, der yderligere var specificeret ud på forskellige standardarbejdspladstyper i 3 forskellige tidsrum: - indenfor normal arbejdstid - kl. 8-17, - efter normal arbejdstid - kl og - i weekend og helligdage - kl Ifølge vejledningen til kontraktbilag 4A i udbudsmaterialet kunne der på de enkelte delydelser afgives priser på 0 kr. Af punkt 3 i kontraktbilag 8»Bestilling af Flytteydelser (MK)«fremgår om miniudbud, at leverandørerne, når der afholdes miniudbud, kan tilbyde priser, der er lavere end de i kontraktbilag 4A angivne (de tilbudte priser, som gælder ved direkte tildeling), men ikke er berettiget til at tilbyde priser, der overstiger de i kontraktbilag 4A angivne. Såfremt leverandøren angiver enhedspriser, der overstiger de tilbudte priser i kontraktbilag 4A, gælder priserne i kontraktbilag 4A for de respektive ydelser. Det fremgår endvidere af punkt 3, at aftageren ved miniudbud skal indgå aftale med den leverandør, der har tilbudt den laveste pris. I spørgsmål/svar fasen blev der som spørgsmål 2 stillet følgende spørgsmål, jf. notat om spørgsmål og svar (kontraktbilag 11):»Hvad sker der, hvis man som Leverandør ikke kan levere en ordre på grund af midlertidigt kapacitetspres. Det vil sige, hvis man f.eks. får en ordre med 24 timers varsel på et tidspunkt, hvor man i forvejen har travlt og derfor ikke kan levere indenfor den bestilte tidsramme?«svaret lød:

5 5.»Som Leverandør på en eller flere delaftaler er Leverandøren i henhold til Rammekontraktens pkt. 4.1 forpligtet til at levere de Flytteydelser, som er bestilt af Kunden, og angivet i Leveringsaftalebilag 3 og 4 på de i Leveringsaftalebilag 3 specificerede Lokationer og i de anførte tidsrum. Ved afgivelse af tilbud påtager Leverandøren sig således forpligtelsen at levere de flytteopgaver som Kunden måtte bestille på Rammekontrakten i hele kontraktens løbetid. Hovedparten af køb på Rammeaftalen forventes at udgøres af direkte køb, dvs. køb med en samlet værdi på under DKK, hvorfor de fleste køb under rammekontrakten vurderes at være af et relativt mindre omfang. «I klagerens tilbud blev der tilbudt en pris på 0 kr. på alle ydelser, som vedrører flytning efter normal kontortid, undtagen weekend og arkivflytninger. Klageren havde samlet set tilbudt en pris på 0 kr. for så vidt angår ca. 60 % af de tilbudte ydelser. Klageren havde til gengæld tilbudt priser på flytning af hele arbejdspladser (flytninger standard- henholdsvis nettoarbejdspladser«) i normal kontortid, som var markant højere end dem, som de øvrige tilbudsgivere havde tilbudt for disse ydelser. I weekender havde klageren også tilbudt priser for flytning af hele arbejdspladser, som på nær én ydelse lå over alle øvrige tilbud. For så vidt angår denne ydelse havde to tilbudsgivere tilbudt en billigere pris. Klagerens tilbud var samlet set 60 % billigere end den gennemsnitlige tilbudssum for øvrige tilbud for samtlige delaftaler og mere end 50 % billigere end det næstlaveste tilbud på delaftale 5. Ved brev af 31. oktober 2012 anmodede indklagede klageren om en nærmere redegørelse for tilbuddet, som indklagede mente muligvis kunne være unormalt lavt. Indklagede anmodede om oplysning om:»1) Hvorledes der i tilbuddet er taget højde for omkostningerne forbundet med at opfylde leverandørens forpligtelse til at levere de af rammekontrakten anførte tjenesteydelser på de anførte vilkår, når en væsentlig del af ydelserne er gratis. 2) Hvorledes tilbuddets prissætning af ydelser på rammekontrakten er sket på en sådan vis, at NFB Transport Systems A/S vil kunne opnå et overskud på kontrakten.

6 6. 3) Hvordan NFB Transport Systems A/S ved et eventuelt tab forbundet med opfyldelsen af rammekontrakten vil være stillet. 4) Hvordan NFB Transport Systems A/S ved opfyldelse af Rammekontrakten vil sikre overholdelse af de grundlæggende arbejdstagerrettigheder jf. kontraktbilag 1A pkt. 3.2, herunder at tilsikre arbejdere i Danmark løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til en gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres, i overensstemmelse med ILO-konvention nr. 94. når Kunden i vid udstrækning har mulighed for at få udført ydelserne gratis.«ved brev af 2. november 2012 afviste klageren, at tilbuddet var unormalt lavt. Klageren anførte blandt andet:»de ca. 60 % af ydelserne, som vi har sat til 0 kr., er sådanne, som efter vores opfattelse meget sjældent forekommer som selvstændige ydelser. Erfaringsmæssigt vil de efter vores vurdering udgøre < 10% af den totale omsætning under en kontrakt af denne karakter. Vi vurderer den omfattende prisliste som meget svær at håndtere for både bestiller og os som leverandør, og har derfor i vores tilbud bevidst forsøgt at forenkle og reelt formindske antallet af poster. Dette er sket ved at vi har fokuseret på at prissætte de væsentligste og mest relevante. poster under inddragelse af gennemsnitsbetragtninger om det erfaringsmæssige forbrug af de øvrige poster. Ser man på bilag 1, kontraktbilag og 4.4.2, interne kontorflytninger, og tager en standardarbejdsplads 1, intern flytning, er den sat til kr ,- eller 1.150,-. Dette er en pris, som er kalkuleret, så den er noget højere end det niveau, som ydelsen normalt sættes til som vores standardpris. Ser man på den tilsvarende ydelse som en ekstern flytning, er den tilbudte pris kr eller 1.950,- også sat højt nok til, at den tager højde for, at der kan være ydelser, som skal leveres gratis. Vi har i tilbuddet sat ydelser til kr. 0,-, hvor vi har ment at have grundlag for at vurdere, at antallet af bestillinger vil blive ringe, og at omfanget af de leveringer af de detaljerede ydelser således bliver beskedent. Det er vores opfattelse, at de ydelser, som vi har sat til 0 kr., i volumenmæssigt i kroner og ører fylder ganske lidt. Således har vi eksempelvis inden for rammerne af vores eksisterende rammeaftale for tværministerielt udbud af flytteydelser i 2011 og 2012 modtaget bestillinger på flytninger efter normal arbejdstid (ikke

7 7. weekend) som samlet beløber sig til kr., hvilket udgør 2,9 % af vores totale omsætning på aftalen i perioden. Risikoen for, at flytninger bestilles uden for normal arbejdstid har vi vurderet som begrænset af blandt andet følgende årsager; For det første, at kunden (og medarbejderen) erfaringsmæssigt gerne vil være til stede under flytningen, og næppe kan forventes at kunne stille uden for normal arbejdstid. For det andet vil en væsentlig del af flytningerne uden for normal arbejdstid ske i weekender, og for det tredje er risikoen begrænset, fordi opgaver over kr skal konkurrenceudsættes. Hvis nogen mod vores forventning måtte ønske at rekvirere eksempelvis 200 flytninger til gennemførelse om natten, er det vores afgørelse, hvis vi skulle afgive på bud en sådan opgave. Den i praksis vigtigste faktor som afgør, hvornår en flytning skal gennemføres, er ikke prisen i sig selv, men en række andre faktorer så som hvornår det passer personalet, eventuelt opdelt i grupper, virksomhedens driftsforhold, sikkerhed, IT, færdiggørelse af nye lokaler og installationer, logistiske forhold m.v. Også af denne grund anser vi vores tilbud for realistisk for så vidt angår priserne for ydelser uden for normal arbejdstid. Mere overordnet har NFB Transport System A/S i øvrigt i sine kalkulationer lagt til grund, at dækningsbidraget i aftalen ligger på det niveau, som NFB Transport System A/S normalt har på sådanne aftaler, det vil sige i niveauet %. Som nævnt har vi for at balancere vores prissætning af en række ydelser til 0 kr., prissat en række af de ydelser, hvor vi vurderer de største volumener ligger, til en pris som i sig selv har god lønsomhed. NFB Transport System A/S er i Danmark relativ ny på markedet, og derfor er det vigtigt for os at kunne positionere os og få forankret forretningen i markedet. Vi har derfor lavet et tilbud med en totalpris som skal være omkostningseffektiv for kunden, og som for os bidrager til at give os en platform for den langsigtede forretningsudvikling. Det har strategisk værdi for os at blive leverandør til Moderniseringsstyrelsen, og vi har indkalkuleret den mereffektivitet, som vi mener vores 30 år i branchen giver grundlag for, i prissætningen. Samtidig betyder det, at vi kan tåle det, hvis det viser sig, at indtjeningen på rammekontrakten ikke helt når det forventede niveau.«indklagede anmodede ved brev af 8. november 2012 klageren om yderligere oplysninger, idet indklagede mente, at de forudsætninger, som klageren i sit svar havde angivet lå til grund for tilbuddet, måtte bero på en misforståelse af de ufravigelige kontraktvilkår.

8 8. I klagerens svar af 12. november 2012 angives det blandt andet:»der er i Moderniseringsstyrelsens brev grundlæggende to forhold, som får jer til at bede om yderligere oplysninger, nemlig (i) vores inddragelse af blandt andet erfaring om forbruget af ydelser uden for normal arbejdstid under den tværministerielle aftale, og (ii) vores overvejelser om omfanget af udbud over og under ,- og vores forpligtelser til at afgive tilbud. For så vidt angår det sidste forhold bliver vi med rette korrigeret i vores opfattelse, men må samtidig fremhæve, at dette forhold ikke er indgået med nogen reel vægt i vores overvejelser, men er snarere udtryk for en efterrationalisering foranlediget af Moderniseringsstyrelsens første henvendelse. Vores effektive og systematiske arbejdsmetoder har blandet andet bidraget til, at vi har meget lave overheads og meget god kontrol over de opgaver vi løser, og lønsomheden såvel i de enkelte opdrag som virksomheden under et. Vi har blandt andet anført statistikken for flytninger efter normal arbejdstid fra den tværministerielle rammeaftale som en del af grundlaget for vores beslutning om at turde prissætte disse flytninger til 0,-. Henvisningen til rammeaftalen skulle først og fremmest illustrere et normalt bestillingsmønster. Vi har dog først og fremmest baseret beslutningen om at prissætte ydelserne til 0,- på vores lange erfaring fra mange andre aftaler og kunder. I udbudsmaterialet kan man udlede et vægtet forhold (jf. Kontraktbilag 4a) mellem flytning i normal arbejdstid, om aftenen eller i weekenden. Med andre ord antages, at 27% af alle opgaver og 33% af omsætningen vedrører aftenopgaver. Dette er efter vores opfattelse, erfaring og statistik ikke udtryk for et realistisk flyttemønster, og denne vægtning anser vi derfor ikke for vejledende. Tager man ikke desto mindre udgangspunkt i denne vægtning, kan man muligvis se en risiko i den måde, hvorpå vi har valgt at prissætte, og herunder ikke mindst prissætte flytninger efter normal arbejdstid til 0,-. Efter vores opfattelse skal risikoen for merbestillinger efter normal arbejdstid imidlertid tage udgangspunkt i et normalt bestillingsmønster på 2-3% af denne type ydelser, og ikke et normalforbrug af aftenbestillinger på 27 %. Det er væsentligt for vurderingen af, hvilken for-

9 9. øget risiko, som NFB må imødese, fordi ydelserne efter normal arbejdstid er sat til 0,-. Vi har i flere år arbejdet med tilbud, hvor vi har prissat alt mellem % af de efterspurgte ydelser til 0,-, mens vi har taget en noget højere pris for de ydelser, som vi har prissat på anden vis. Vi har herved også erfaret, at forekomsten af gratis ydelser naturligt påvirker bestillingsmønstret. Vi har dog særligt i større rammeaftaler kunnet skabe en balance mellem gratis ydelser og andre ydelser, således at der er skabt balance i totalomkostninger for både kunden og vi. Som eksempel vedlægges tre prislister på følgende aftaler: 1. Den svenske stat kontorflytninger; vi får betaling for mandskab men ikke flyttebilerne. 2. Nacka Kommune vi tager betaling for ekspresarbejderne og tilbyder ca. 10 andre tjenester og produkter gratis, inklusiv overarbejdstillæg. 3. Kungälvs Kommune ICM (tilknyttet selskab) tager betaling for mandskab, men intet for flyttebilerne eller for overtid. Vi har som nævnt i vores tilbud angivet priser for dag- og weekendflytninger, som er højere end de priser, som vi normalt tager, og i stedet tilbudt aftenflytninger til 0,-. Dette har vi gjort ud fra vores nævnte og generelle erfaringer og analysering af risikoen forbundet hermed, herunder også forøgelse af omfanget af aftenflytninger, som vi som sagt er enige i vil ske, men ikke til et niveau, som skulle gøre aftalen tabsgivende, eller på anden måde gøre, at den ikke kan opfyldes. Eksempelvis koster en intern flytning i tilbuddet 1.000,-. I den nuværende aftale med den danske stat er den sammenlignelige pris på ,-. Prisen på 1.000,- giver et væsentligt dækningsbidrag, mens andre - gratis - ydelser ikke gør det. Dette går igen i hele udbuddet, og er en del af vores udbudsstrategi. Antager vi, at der er en årlig omsætning under en traditionel prissætning i niveauet 30 mio. kr., og at antager vi at halvdelen af flytningerne sker om aftenen, så kan der med vores tilbud kalkuleres med et dækningsbidrag mellem 4 og 23%. Hvis 40% af flytningerne sker om aftenen, vil dækningsbidraget med vort tilbud være 20-36%. Vi har således taget højde for gratisydelserne i tilbuddet, og selv det forhold, at der skulle ske en markant vækst heri.

10 10. Afslutningsvis skal vi gentage, at NFB indgår i koncern med moderselskabet NFB Transport Systems AB. Skulle der opstå tab under kontrakten, som ikke kan udlignes af andre indtægter i selskabet, er det henset til, at NFB Transport Systems AB s investering i de danske aktiviteter er af langsigtet karakter, moderselskabets hensigt at sikre, at sådanne tab ikke fører til, at NFB ikke vil kunne opfylde kontrakten med Moderniseringsstyrelsen.«Ved høringsbrev af 29. november 2012 meddelte indklagede klageren, at det var indklagedes foreløbige vurdering, at tilbuddet var unormalt lavt, og gav klageren mulighed for at udtale sig herom. Klageren bestred, at tilbuddet var unormalt lavt i en af 3. december Klageren angav, at klageren med de tilbudte priser havde søgt at forenkle et uhensigtsmæssigt formuleret og tilrettelagt udbud med en alt for kompleks prisstruktur. Klageren anførte herudover, at klagerens forretningsmodel er betydelig mere omkostningseffektiv end, hvad der ses hos klagerens danske konkurrenter. Den 7. december 2012 afviste indklagede skriftligt tilbuddet som unormalt lavt og underrettede samtidig klageren om sin tildelingsbeslutning. I indklagedes begrundelse for afvisningen (bilag 2 til brevet om tildelingsbeslutningen) anføres det:» 1. Henset til de afgivne priser er der samlet set tale om et unormalt lavt bud, og NFB Transport Systems A/S vil blive nødt til at udføre tabsgivende (gratis) flytteydelser i et meget stort omfang. 2. NFB Transport Systems A/S har ikke i sit tilbud taget højde for rammekontraktens tildelingsmekanisme og vil således ikke som forudsat af NFB Transport Systems A/S kunne dække tabet på de tabsgivende (gratis) flytteydelser ved højere prissætning af øvrige ydelser. 3. Det er Moderniseringsstyrelsens vurdering, at NFB Transport Systems A/S ikke er fremkommet med oplysninger, der betyder, at tilbuddet til trods herfor må anses for holdbart, ligesom NFB Transport Systems A/S ikke er fremkommet med dokumentation, der har kunnet underbygge pålideligheden af tilbuddet. Der er efter Moderniseringsstyrelsens vurdering en betydelig risiko for, at en rammekontrakt med NFB Transport Systems A/S, grundet den unormalt lave pris, ikke vil kunne gennemføres som forventet og i overensstemmelse med rammekontraktens bestemmelser, uden at der eksempelvis efterfølgende

11 11. sker korrektion af prisen. Herudover er det Moderniseringsstyrelsens vurdering, at de tilbudte tabsgivende (gratis) flytteydelser ikke er forekommende i andre sammenlignelige kontrakter. «De tre anførte begrundelser er uddybet i bilaget blandt andet som følger:»det er Moderniseringsstyrelsens vurdering, at omfanget af flytteydelser efter normal arbejdstid (ikke weekend) vil stige markant, når disse kan erhverves gratis af kunden. Det tillægges i den forbindelse bl.a. betydning, at offentlige myndigheder er omfattet af det forvaltningsretlige princip om gennemførelse af økonomisk forsvarlig forvaltning, hvilket betyder, at kunderne under rammeaftalen vil være forpligtet til at tilrettelægges deres flytninger således, at hensynet til økonomisk saglig forvaltning varetages. Det betyder, at en pris på kr. 0,- må antages at være af stor betydning for valg af tidspunkt for flytningen. Det er imidlertid Moderniseringsstyrelsens vurdering, at erfaringerne fra de eksisterende/tidligere aftaler ikke kan overføres til det af NFB Transport Systems A/S afgivne tilbud på nærværende rammeaftale. Baggrunden herfor er navnlig, at Kunden i de anviste eksempler ikke har eller har haft mulighed for få udført hele flytninger gratis i bestemte tidsrum, som tilfældet er med NFB Transport Systems A/S tilbud på nærværende rammeaftale. Der er således tale om eksempler, hvor NFB Tranport Systems A/S i større eller mindre grad har tilbudt tillægsydelser gratis, eksempelvis tillæg ved overarbejde eller tillæg for en flyttebil. Kerneydelsen i disse aftaler er som Moderniseringsstyrelsen forstår eksemplerne imidlertid ikke tilbudt gratis, hverken inden for eller efter normal arbejdstid. NFB Transport Systems A/S henvisning til erfaringen fra den tværministerielle rammeaftale synes heller ikke retvisende. Modsat det aktuelle tilbud fra NFB Transport Systems A/S er der i den tværministerielelle rammeaftale tale om en prisstruktur, hvor det er dyrere at flytte uden for normalt arbejdstid (ca. 20 pct.). Der er derfor et incitament for de offentlige myndigheder til at undgå bestilling af ydelser i dette tidsrum, jf. også ovenfor, hvilket betyder, at kunderne på den tværministerielle rammeaftale bliver økonomisk tilskyndet til at bestille flytningen inden for for normal arbejdstid. Kundernes adfærd på den tværministerielle rammeaftale vurderes derfor ikke at kunne lægges til grund for en forventet adfærd, hvor hele flytninger efter normal arbejdstid (ikke weekend) er gratis.«klagenævnet udtaler:

12 12. Klagenævnet træffer afgørelsen om opsættende virkning efter 12, stk. 2, i lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v., der lyder:»stk. 2. Indgives en klage til Klagenævnet for Udbud i standstillperioden, jf. 3, stk. 1, har klagen opsættende virkning, indtil Klagenævnet for Udbud har truffet afgørelse om, hvorvidt klagen skal tillægges opsættende virkning, indtil den endelige afgørelse foreligger. Klagenævnet for Udbud kan kun tillægge klagen opsættende virkning, hvor særlige grunde taler herfor.«betingelserne for at tillægge en klage opsættende virkning er efter klagenævnets praksis: 1. En umiddelbar vurdering af klagen skal føre til, at klagen har noget på sig (»fumus boni juris«). Hvis klagen umiddelbart synes udsigtsløs, er betingelsen ikke opfyldt. 2. Der skal foreligge uopsættelighed. Det vil sige, at opsættende virkning skal være nødvendig for at afværge et alvorligt og uopretteligt tab for klageren. 3. En interesseafvejning skal tale for opsættende virkning. Klagerens interesse i, at klagenævnet tillægger klagen opsættende virkning, skal veje tungere end indklagedes interesse i det modsatte. Hvis blot én af de tre betingelser ikke er opfyldt, tillægger klagenævnet ikke klagen opsættende virkning. Vedrørende betingelse nr. 1 (»fumus boni juris«) bemærker klagenævnet: Ifølge udbudsdirektivets artikel 55 kan en ordregivende myndighed afvise et tilbud vedrørende en udbudt kontrakt, hvis tilbuddet forekommer at være unormalt lavt. Før afvisning kan ske, skal den ordregivende myndighed give den pågældende tilbudsgiver mulighed for at redegøre for sammensætningen af tilbuddet, jf. artikel 55, stk. 1, og før den udtrykkelige bestemmelse herom i direktivbestemmelsen, EU-Domstolens domme i sag C-103/88, Fratelli Costanzo og sagerne C-285/99 og C-286/99, ANAS. Den ordregivende myndighed har bevisbyrden for, at betingelserne for, at et tilbud kan afvises som unormalt lavt, er opfyldt.

13 13. Indklagede har ubestridt respekteret kravet i artikel 55, stk. 1, om høring af klageren, før tilbuddet blev afvist. Klagerens tilbud var samlet set mere end 50 % billigere end det næstlaveste tilbud på delaftale 5. Ca. 60 % af ydelserne i klagerens tilbudsliste var gratis. Klageren havde herunder forpligtet sig til at udføre alle flytninger uden for normal arbejdstid, bortset fra weekend og arkivflytninger, gratis. Efter kontraktvilkårene i rammekontrakten med bilag indebar dette, at aftagerne i henhold til rammeaftalen, hvis kontrakt blev indgået med klageren, ville kunne rekvirere gratis flytninger hos klageren, blot flytningerne blev placeret i det tidsrum fra på hverdage, hvor ydelsen ifølge tilbuddet var gratis. Klageren ville endvidere være forpligtet at levere de pågældende flytteydelser i ubegrænset mængde uden vederlag. Klagenævnet finder, at der ikke er grundlag for at betvivle indklagedes vurdering, hvorefter de offentlige myndigheder, som er aftagere af flytteydelser ud fra princippet om økonomisk saglig forvaltning, må antages at ville rekvirere gratis flytninger, i det omfang dette er muligt, og dermed i de tilfælde, hvor praktiske hensyn ikke i væsentligere grad taler herimod vælge den gratis flytning uden for normal arbejdstid. Der er efter klagenævnets opfattelse heller ikke grundlag for at betvivle indklagedes vurdering, hvorefter klageren ikke kunne forvente at indvinde tabet på gratis flytninger uden for normal arbejdstid på flytninger i normal arbejdstid. Klagerens priser på flytninger i normal arbejdstid er således højere end alle de øvrige tilbudsgiveres. Det samme gælder de tilsvarende ydelser i weekenden, hvor klageren kun for så vidt angår én ydelse ikke er den dyreste og her er der fortsat to andre, som har tilbudt en billigere pris. Dette indebærer, at aftagerne ved direkte køb ville skulle vælge en billigere leverandør end klageren, jf. kontraktbilag 8 punkt 2. Ved miniudbud ville klageren for at opnå den konkrete ordre som minimum skulle tilbyde en lavere pris end den laveste pris, som oprindeligt var tilbudt af én af de øvrige tilbudsgivere, som havde fået tildelt kontrakt, jf. tildelingsreglen i punkt 3 i kontraktbilag 8. I klagerens første redegørelse vedrørende tilbuddet oplyste klageren at have forudsat, at»hvis nogen mod vores forventning måtte ønske at rekvirere eksempelvis 200 flytninger til gennemførelse om natten, er det vores afgørelse, hvis vi skulle afgive på bud en sådan opgave«og»vi [har] for at balancere vores prissætning af en række ydelser til 0 kr., prissat en række af

14 14. de ydelser, hvor vi vurderer de største volumener ligger, til en pris som i sig selv har god lønsomhed«. Som anerkendt af klageren i dennes anden redegørelse var forudsætningen, om at klageren ville kunne vælge at undlade at levere de ydelser uden for normal arbejdstid, som var prissat til 0 kr., fejlagtig. Forudsætningen om, at manglende indtjening på ydelserne prissat til 0 kr. ville blive modsvaret af en indtjening på de af klageren højt prissatte ydelser inden for normal arbejdstid, forekommer ligeledes uholdbar henset til prismekanismen i aftalen, hvorefter aftagerne er forpligtet til at vælge den billigste leverandør af den enkelte ydelse, og til, at klageren havde prissat ydelserne i normal arbejdstid højere end de øvrige tilbudsgivere. Klagerens fragåelse i sine efterfølgende redegørelser af, at den førstnævnte forudsætning har haft reel betydning for prissætningen i tilbuddet, forekommer ikke overbevisende. Det samme gælder det, som klageren har anført om, at økonomien i tilbuddet hænger sammen som følge af klagerens omkostningseffektivitet og en forventning om, at der kun i relativt begrænset omfang vil blive bestilt flytninger uden for normal arbejdstid, uanset at ydelsen er gratis. Efter en foreløbig vurdering finder klagenævnet på den baggrund, at indklagede har været berettiget til at lægge vægt på de af klageren i første redegørelse oplyste forudsætninger. Der har på den baggrund bestået en sådan betydelig tvivl om, hvorvidt en aftale med klageren uden en ændring af den unormalt lave pris eller af tildelingsmekanismen i rammeaftalen ville kunne overholdes af klageren, uden at dette samtidig medførte direkte tab for klageren, at indklagede har været berettiget til at afvise tilbuddet som unormalt lavt, jf. udbudsdirektivets artikel 55. Det forhold, at klageren og klagerens moderselskab som hævdet af klageren måtte have en strategisk interesse i at opnå kontrakt, uanset en betydelig risiko for, at kontrakten er tabsgivende, kan ikke indebære, at indklagede ikke var berettiget til at afvise tilbuddet som unormalt lavt. Betingelse nr. 1 om fumus boni juris er dermed ikke opfyldt. Betingelse nr. 2 om uopsættelighed er heller ikke opfyldt, idet erstatning, såfremt klageren måtte få medhold i sine påstande ved en realitetsafgørelse, må antages at kunne dække klagerens tab. Det forhold, at opgørelse af tab af positiv opfyldelsesinteresse kan være mere vanskelig, når der som her er tale om en rammekontrakt, indebærer således ikke, at klagerens interesser

15 15. ikke kan anses for i tilstrækkelig grad værnet ved muligheden for at opnå erstatning. Klagenævnet tillægger herefter ikke klagen opsættende virkning. Herefter bestemmes: Klagen tillægges ikke opsættende virkning. Katja Høegh Genpartens rigtighed bekræftes. Christina Kønig Mejl fuldmægtig

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 K E N D E L S E Landsorganisationen i Danmark (selv) mod Københavns Universitet (advokat Kurt Bardeleben, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015 K E N D E L S E Rengoering.com A/S (advokat Jesper Køppen Mieritz, Køge) mod Ringsted Kommune (cand. merc. jur. Peter Dann Jørgensen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0038238 (Katja Høegh, Mette Langborg) 26. september 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0038238 (Katja Høegh, Mette Langborg) 26. september 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0038238 (Katja Høegh, Mette Langborg) 26. september 2014 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum, København) mod Region Syddanmark (Kammeradvokaten v/advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard) 23. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard) 23. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025749 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard) 23. januar 2012 K E N D E L S E Proffice A/S (selv) mod Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S (selv) Statens & Kommunernes

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 K E N D E L S E Møbeltransport Danmark (advokat Gorm Himmer, Aarhus) mod Udenrigsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 K E N D E L S E Tandlægerne Anne Lise Goth Erik Jensen og Jens Vollbrecht (selv) mod Frederikshavn Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 K E N D E L S E ScanPipe A/S (selv) mod Nordvand A/S (advokat Thomas Grønkjær, Hellerup) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014 K E N D E L S E AV Form A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Skive Kommune (advokat Henrik Holtse, København) Klagenævnet har

Læs mere

Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. januar til 31. januar 2013 og beskriver de vigtigste domme og afgørelser i perioden

Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. januar til 31. januar 2013 og beskriver de vigtigste domme og afgørelser i perioden Januar 2013 Nyhedsbrev Udbudsret Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. januar til 31. januar 2013 og beskriver de vigtigste domme og afgørelser i perioden Model for prisevaluering skal udformes efter det

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen) 1. maj 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen) 1. maj 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026852 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen) 1. maj 2012 K E N D E L S E Rail & Road Protec GmbH (advokat Jesper Fabricius, Hellerup) mod DSB Vedligehold A/S og DSB S-tog

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 K E N D E L S E OSK Konsortiet: OSK-SHIPTECH A/S, BK Engineering A/S og Logimatic Engineering A/S (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033589 (Nikolaj Aarø-Hansen) 22. marts 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033589 (Nikolaj Aarø-Hansen) 22. marts 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033589 (Nikolaj Aarø-Hansen) 22. marts 2013 K E N D E L S E Sygeplejerskernes Vikarbureau ApS (selv) mod Region Midtjylland (selv) Klagenævnet har den 8. februar 2013

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011 K E N D E L S E Skandinavisk Parykcenter ApS (advokat David Frølich, København) mod 1. Hillerød

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011 K E N D E L S E Konsortiet Rosendahls, Schultz Grafisk A/S og Rosendahls A/S print-design-media

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) 3. oktober 2011 K E N D E L S E ØGT ApS Økologisk Grønne Torv (selv) mod Ishøj Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 K E N D E L S E Tabulex ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-5114 (Katja Høegh, Helle Carlsen) 3. november 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-5114 (Katja Høegh, Helle Carlsen) 3. november 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-5114 (Katja Høegh, Helle Carlsen) 3. november 2015 K E N D E L S E Flex Cap v/lars Henrik Hirsch og JV Bilen v/jørgen Vork (advokat Nikolaj Nikolajsen, Randers) mod Nordjyllands

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024913 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Pernille Hollerup) 5. oktober 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024913 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Pernille Hollerup) 5. oktober 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024913 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Pernille Hollerup) 5. oktober 2011 K E N D E L S E Køge Taxa mod Køge Kommune (advokat Povl Nick Bronstein, København) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026291 (Kirsten Thorup) 16. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026291 (Kirsten Thorup) 16. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026291 (Kirsten Thorup) 16. marts 2012 K E N D E L S E Oticon A/S (advokat Jeppe Lefevre Olsen, København) mod Kommunernes Landsforening (advokat Vibeke Fabricius Nordlander,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 K E N D E L S E Køge Boglade v/ Erik Nielsen (advokat Kåre Wanscher, København) mod Køge Kommune (advokat Povl Nick

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 K E N D E L S E Kuwait Petroleum A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Sønderborg Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 K E N D E L S E Telenor A/S (selv) mod Region Nordjylland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 K E N D E L S E Forenede Service A/S (selv) mod Egedal Kommune (advokat Andreas Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup) 24. maj 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup) 24. maj 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-3559 (Kirsten Thorup) 24. maj 2016 K E N D E L S E Danske Care A/S (advokat Ann Christina Rindom Sørensen, Holbæk) mod Egedal Kommune (advokat Andreas Christensen, Hellerup)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026978 (Mette Langborg) 28. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026978 (Mette Langborg) 28. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026978 (Mette Langborg) 28. marts 2012 K E N D E L S E Merrild Coffee Systems ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Region Sjælland (advokat Claus Berg, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Sjælland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 K E N D E L S E Atea A/S (selv) mod Ballerup Kommune (advokat Majse Jarlov, København) Den 15. oktober

Læs mere

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris.

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris. Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud (Thomas Trier Hansen) K E N D E L S E 10 boliger i Tasiilaq Sagens faktiske omstændigheder Ved udbudsskrivelse af 15. november 2011

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198 (Katja Høegh, Allan Åge Christensen) 2. november 2012 K E N D E L S E Nykøbing Dag- og Industrirenovation v/bjørn Filtenborg (advokat Jeppe Svenning, Aarhus) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011 K E N D E L S E Isoplus Fjernvarmeteknik A/S (advokat Michael Baruah, Kolding) mod Guldborgsund Varme A/S (advokat Andreas Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011 K E N D E L S E Kirkebjerg A/S (advokat Emil Baumann Geist, Roskilde) mod Universitets- og Bygningsstyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm) 3. oktober 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm) 3. oktober 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9778 (Poul Holm) 3. oktober 2016 K E N D E L S E (sagsomkostninger) Henrik Tofteng A/S (advokat Anders Birkelund Nielsen, København) mod Københavns Universitet (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025471 (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012 K E N D E L S E Noe Net A/S (selv) mod Sikkerhedsstyrelsen (selv) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2011/S 157-261409 af

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012 K E N D E L S E Joca A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Rødovre Kommune (advokat Anders Birkelund Nielsen, København) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 14. september 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 14. september 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-449 (Mette Langborg) 14. september 2016 K E N D E L S E Motus A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Den danske stat v/ Moderniseringsstyrelsen (Kammeradvokaten v/

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 K E N D E L S E EKJ Rådgivende Ingeniører A/S (advokat Karsten Havkrog Pedersen, København) mod Statens og Kommunernes

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010 K E N D E L S E Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma A/S mod Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok September 2013 Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok Byrådene i hovedstadsregionen har ikke været gode nok til at lytte til erhvervslivet og træffe beslutninger, der fremmer den private beskæftigelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012 Dansk Scanning A/S (selv) mod Helsingør Kommune (selv) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2011/S 131-217701 af 7. juli 2011 udbød indklagede,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Katja Høegh, Vibeke Steenberg, Kent Petersen) 6. april 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Katja Høegh, Vibeke Steenberg, Kent Petersen) 6. april 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021423 (Katja Høegh, Vibeke Steenberg, Kent Petersen) 6. april 2010 K E N D E L S E Triona AB (advokat Stig Evers Kalsmose-Hjelmborg, København) mod Vejdirektoratet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Thomas Grønkær, Kent Petersen) 21. juli 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Thomas Grønkær, Kent Petersen) 21. juli 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024199 (Poul Holm, Thomas Grønkær, Kent Petersen) 21. juli 2011 K E N D E L S E Graphic Wave ApS (advokat Michael Thiesen, København) mod Økonomistyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2008-0016463 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 17. september 2008 K E N D E L S E Bien-Air Dental SA (advokat Lars Cort Hansen, København) mod 1. Århus

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011 K E N D E L S E Nykøbing Dag og Industrirenovation v/bjørn Filtenborg (advokat Jesper Svenning,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 K E N D E L S E Hounisens Laboratorieudstyr A/S (advokat Niels Lomborg, Århus) mod Region

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers A/S (advokat Kenneth Gudmundsson, Kastrup)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009 K E N D E L S E Danske Kroer & Hoteller (selv) mod Økonomistyrelsen (Kammeradvokaten ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026851 (Katja Høegh) 19. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026851 (Katja Høegh) 19. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026851 (Katja Høegh) 19. marts 2012 K E N D E L S E VKS Inventa A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Hjemmeværnskommandoen (Kammeradvokaten v/advokat Astrid Malki

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016663 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 18. september 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016663 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 18. september 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016663 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 18. september 2008 K E N D E L S E XO Care A/S (advokat Simon Hauch, København) mod 1. Århus Universitet,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-3192 (Kirsten Thorup, Helle Carlsen) 14. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-3192 (Kirsten Thorup, Helle Carlsen) 14. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-3192 (Kirsten Thorup, Helle Carlsen) 14. april 2015 K E N D E L S E Mathis Værft A/S (advokat Emil Sepstrup Reventlow, København) mod Forsvarsministeriets Materiel- og

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Grith Skovgaard Ølykke) 23. november 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Grith Skovgaard Ølykke) 23. november 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-11721 (Kirsten Thorup, Grith Skovgaard Ølykke) 23. november 2016 K E N D E L S E Dominus A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Herning) mod Region Midtjylland Regionshospitalet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 K E N D E L S E RenoNorden A/S (advokat René Offersen, v/advokat Torkil Høg København) mod Skive Kommune (Skive Renovation

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 K E N D E L S E Dansk Høreteknik A/S (advokat Roberto Panada, København) mod Københavns Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034475 (Mette Langborg, Henrik Fausing) 10. september 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034475 (Mette Langborg, Henrik Fausing) 10. september 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034475 (Mette Langborg, Henrik Fausing) 10. september 2013 K E N D E L S E Hsl Flytning A/S (selv) mod Helsingør Kommune (advokat Andreas Christensen og advokat Martin

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010 K E N D E L S E ISS Facility Services A/S (advokat Mette Willemoe Wang, København) mod Skive

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032239 (Kirsten Thorup, Pernille Hollerup) 16. april 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032239 (Kirsten Thorup, Pernille Hollerup) 16. april 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032239 (Kirsten Thorup, Pernille Hollerup) 16. april 2013 K E N D E L S E LiteCom A/S og Thomas Kristensen ApS (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Danmarks Radio

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-95 (Nikolaj Aarø-Hansen, Henrik Fausing) 20. august 2015 K E N D E L S E

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-95 (Nikolaj Aarø-Hansen, Henrik Fausing) 20. august 2015 K E N D E L S E Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-95 (Nikolaj Aarø-Hansen, Henrik Fausing) 20. august 2015 K E N D E L S E Jensen & Nørgaard A/S, Ejvind Larsen ApS og René Schröter A/S (advokat Peter Heide Wessel, Vejle)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00637 (Kirsten Thorup) 21. april 2017

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00637 (Kirsten Thorup) 21. april 2017 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00637 (Kirsten Thorup) 21. april 2017 K E N D E L S E Den Selvejende Institution Ringkøbing Svømmehal (selv) mod Ringkøbing-Skjern Kommune (advokat Henrik Holtse, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 K E N D E L S E Best Western Hotel Prinds Frederik A/S (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Thomas Grønkær) 17. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Thomas Grønkær) 17. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021953 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Thomas Grønkær) 17. januar 2011 K E N D E L S E Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet (selv) mod By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024756 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Mogens Hansen) 18. april 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024756 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Mogens Hansen) 18. april 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024756 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Mogens Hansen) 18. april 2012 K E N D E L S E xml-tekst ApS (advokat Gitte Løvgren Larsen, København) mod Uddannelsesstyrelsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Niels Henriksen) 19. december 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Niels Henriksen) 19. december 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0003146 (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Niels Henriksen) 19. december 2005 K E N D E L S E Kirkebjerg A/S (selv) mod Hovedstadens Sygehusfælleskab (selv) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6679 (Michael Ellehauge, Pernille Hollerup) 7. december 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6679 (Michael Ellehauge, Pernille Hollerup) 7. december 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6679 (Michael Ellehauge, Pernille Hollerup) 7. december 2015 K E N D E L S E IBM Danmark ApS (advokat Martin Stæhr, Hellerup) mod Aarhus Kommune (cand.merc.jur. Peter

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020464 (Michael Kistrup, Vibeke Steenberg, Gorm K. Elikhofer) 25. oktober 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020464 (Michael Kistrup, Vibeke Steenberg, Gorm K. Elikhofer) 25. oktober 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020464 (Michael Kistrup, Vibeke Steenberg, Gorm K. Elikhofer) 25. oktober 2010 K E N D E L S E Coloplast Danmark A/S (advokat Malene Lystoft Zabel, København) mod Region

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014 K E N D E L S E AV Form A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Kalundborg Kommune (advokat Michael Lund Nørgaard,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023254 (Erik P. Bentzen, Thomas Grønkær, Allan Åge Christensen) 24. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023254 (Erik P. Bentzen, Thomas Grønkær, Allan Åge Christensen) 24. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023254 (Erik P. Bentzen, Thomas Grønkær, Allan Åge Christensen) 24. august 2011 K E N D E L S E Kongsvang Rengøringsservice A/S (advokat Per Q. Ovesen, Aarhus) mod Skive

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-4337 (Mette Langborg, Michael Ellehauge) 15. juni 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-4337 (Mette Langborg, Michael Ellehauge) 15. juni 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-4337 (Mette Langborg, Michael Ellehauge) 15. juni 2016 K E N D E L S E Danske Færger A/S (advokat Erik Kjær-Hansen, København) mod Transport- og Bygningsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Kaj Kjærsgaard, Helle Bøjen Larsen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Kaj Kjærsgaard, Helle Bøjen Larsen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-213.807 (H.P. Rosenmeier, Kaj Kjærsgaard, Helle Bøjen Larsen) 22. marts 2002 K E N D E L S E Johs. Sørensen & Sønner Århus A/S (advokat Lars Grøngaard, Århus) mod Århus

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Erik Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen, Skive)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg, Gorm Kildahl Elikofer) 17. juli 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg, Gorm Kildahl Elikofer) 17. juli 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025796 (Mette Langborg, Gorm Kildahl Elikofer) 17. juli 2012 K E N D E L S E Activ Care A/S (advokat Majse Jarlov, København) mod Billund Kommune (selv) Den 15. februar

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Katja Høegh, Lene Ravnholt) 8. januar 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Katja Høegh, Lene Ravnholt) 8. januar 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0036176 (Katja Høegh, Lene Ravnholt) 8. januar 2014 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Region Hovedstaden (advokat Henning Biil, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022052 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Sørensen) Den 15. november 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022052 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Sørensen) Den 15. november 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022052 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Sørensen) Den 15. november 2010 K E N D E L S E KEN Storkøkken A/S (selv) mod Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S. (cand.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015595 (Michael Kistrup, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 29. maj 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015595 (Michael Kistrup, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 29. maj 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015595 (Michael Kistrup, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 29. maj 2008 K E N D E L S E Hermedico A/S (selv) mod Høje-Taastrup Kommune, Abertslund Kommune, Brøndby Kommune,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018618 (Michael Ellehauge, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 27. juli 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018618 (Michael Ellehauge, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 27. juli 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018618 (Michael Ellehauge, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 27. juli 2009 K E N D E L S E Alfa Laval Nordic A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Odense Vandselskab

Læs mere

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM OFFENTLIGT UDBUD LEVERING OG KLARGØRING AF FILM 2013 V/GENTOFTE KOMMUNE PÅ VEGNE AF 28 KOMMUNER DECEMBER 2013 KAPITEL 1 GENERELLE UDBUDSBETINGELSER - 1 - Forord Gentofte Kommune udbyder herved film samt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388 Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388 (H.P. Rosenmeier, Lykstoft Larsen, Viggo Olesen) 18. september 1998 K E N D E L S E Foreningen af Rådgivende Ingeniører (selv) mod Frederiksberg Kommune (advokat Charlotte

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 K E N D E L S E Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S (advokat Torsten Viborg Pedersen, Randers)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 K E N D E L S E Jydsk Planteservice A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod 12-by Gruppens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034279 (Kirsten Thorup, Lene Ravnholt) 25. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034279 (Kirsten Thorup, Lene Ravnholt) 25. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034279 (Kirsten Thorup, Lene Ravnholt) 25. november 2013 K E N D E L S E DUBA-B8 A/S (advokat Henrik Holtse, København) mod DONG Energy Oil & Gas A/S (selv) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Køb sker enten ved køb direkte på Rammeaftalen, jf. punkt 2 eller ved gennemførelse af et miniudbud, jf. punkt 3.

Køb sker enten ved køb direkte på Rammeaftalen, jf. punkt 2 eller ved gennemførelse af et miniudbud, jf. punkt 3. Bilag 13 Side 1 af 6 Bestilling af Flytteydelser (MK) 1. INDLEDNING Bestilling af Flytteydelser og afgivelse af Ordre sker på de vilkår, der er fastlagt i Rammeaftalen og i henhold til retningslinjerne

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 6. april 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 6. april 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-91.428 (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 6. april 2005 K E N D E L S E SK Tolkeservice ApS (advokat Nikolaj Linneballe, København) mod Københavns Amt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 K E N D E L S E Sønderborg Affald A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Affaldsregion Nord I/S v/dansk Affald

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035360 (Kirsten Thorup) 30. september 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035360 (Kirsten Thorup) 30. september 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035360 (Kirsten Thorup) 30. september 2013 K E N D E L S E Abbott Laboratories A/S (advokat Anne Kirkegaard, København) mod Region Hovedstaden (advokat Henning Biil,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010 K E N D E L S E Smørum Kraftvarme AmbA (selv) mod Energinet.dk (advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 K E N D E L S E Axiell Bibliotek A/S (advokat Rikke Søgaard Berth, Hellerup) mod Aalborg kommune,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00982 (Erik P. Bentzen, Grith Skovgaard Ølykke) 23. juni 2017

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00982 (Erik P. Bentzen, Grith Skovgaard Ølykke) 23. juni 2017 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00982 (Erik P. Bentzen, Grith Skovgaard Ølykke) 23. juni 2017 K E N D E L S E MultiLine A/S (advokat Thomas Thorup Larsen, København) mod Furesø Kommune (advokat Sune Troels

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012 K E N D E L S E cbrain A/S (selv) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032713 (N. Feilberg Jørgensen) 31. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032713 (N. Feilberg Jørgensen) 31. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032713 (N. Feilberg Jørgensen) 31. januar 2013 K E N D E L S E Easy-Climb ApS (advokat Niels Thestrup, København) mod Trafikselskabet Movia (advokat Lotte Hummelshøj,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023217 (Kirsten Thorup, Gorm K. Elikofer, Mogens Hansen) 15. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023217 (Kirsten Thorup, Gorm K. Elikofer, Mogens Hansen) 15. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023217 (Kirsten Thorup, Gorm K. Elikofer, Mogens Hansen) 15. september 2011 K E N D E L S E GC Rieber Salt A/S (advokat Jesper Altamirano, Odense) mod Aalborg Kommune

Læs mere