Generalforsamling 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling 2014"

Transkript

1 Nyhedsbrev April 2014 Generalforsamling 2014 Dette nummer indeholder bl.a.: Vi afholder i år vores generalforsamling mandag den 28. april på Østergaards Hotel i Herning. Formiddagen er dedikeret til årsmøder i diverse brancheudvalg. For dambrugerne vil der bl.a. være mulighed for at få seneste nyt om den forestående revision af dambrugsbekendtgørelsen, når Thomas B. Larsen fra Miljøstyrelsen giver os en up-date. Generalforsamlingen starter kl. 13 efter frokosten. Vores medlemmer modtager invitation og program for dagen med posten. I år har vi to gæstetalere på generalforsamlingen. Folketingsmedlem Thomas Danielsen fra Venstre holder et indlæg om akvakultur set fra Christiansborg. Thomas er Venstres ordfører for landdistrikter og fiskeriordfører, og han er endvidere medlem af folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. DR s dramaserie Arvingerne har affødt ekstra opgaver til advokater over det danske land. Og arveretten, hvordan er det nu lige med den? Det spørgsmål kan du svare på, når du har hørt advokat Per Steffensen fra Leoni Advokater gennemgå lægmandens ABC i arveret. Vi glæder os til at byde velkommen til begge talere, og vi håber, at mange af jer vil møde op på dagen. Side 2 Naturstyrelsen har fået ny direktør Side 2 Rigsrevisionen kritiserer vandplanerne Side 3 Eksport for 2013 Side 3 Danforel satser på udvikling af omega-3 fiskeolie Side 4 Udkast til akvakulturstrategi for perioden 2014 til 2020 Side 5 Udvikling i råvarepriser til fiskefoder Side 6 Medicin forbrug 2013 Side 6 ASC - Først audit efter Ørredstandarden Side 7 Miljøgodkendelse af eksisterende havbrug Ansvarshavende redaktør og direktør: Brian Thomsen Formand: Karl Iver Dahl-Madsen Udgives af: Dansk Akvakultur ISSN: X Info: Bladet påtager sig intet erstatningsansvar som følge af trykfejl i annoncer. Adm.- og regnskabschef: Marianne Sneftrup Dyrlæge: Niels Henrik Henriksen Chefkonsulenter: Kaare Michelsen Villy Juul Larsen Lisbeth Jess Plesner Bladet er støttet af: Lorem est del monte virt del monte est Kontaktdata: Vejlsøvej 51 DK-8600 Silkeborg Tlf.: Fax:

2 Formandens syn og holdninger Tag jer nu sammen Jeg har meddelt bestyrelsen i Dansk Akvakultur og brancheudvalget for dambrug, at jeg efter seks år som formand ikke ønsker at genopstille til generalforsamlingen den 28 april. Jeg kvitterer for, at en nye nationale akvakulturstrategi åbner op for havbrug og hvis den i øvrigt giver det nødvendige miljømæssige råderum til produktionen på land og på havet, er der en lysende fremtid for vores fine erhverv. Det var været bekymrende at iagttage den defaitisme, som har præget mange i erhvervet. Men det er i grunden nemt at forstå. Igennem 25 år har erhvervet gjort en kæmpeindsats og brugt hundredevis af millioner af kroner på at forbedre sine miljøforhold, men har kun fået utak og ligefrem bank som svar fra samfundet, men absolut ingen belønning, idet produktionen i dag er på samme niveau som for 25 år siden, medens vores marked er steget med 7 % om året. Vores fantasiløse bureaukrater har med deres overimplementering af EU s direktiver og den mislykkede kommando- og detailregulering forhindret den danske biologiske produktion i at udvikle sig ved at forbyde produktionsudvidelser og ved at stille detailkrav til produktionen, der er realiteten gør den ulønsom, som vi har set for mange af vores modeldambrug. Jeg vil gerne rette en sidste appel til politikerne. Tager jer nu sammen og fortæl miljøbureaukraterne, hvor skabet skal stå. Vi skal have en dansk miljøpolitik, der lader kunderne bestemme, hvad, hvor meget og hvordan, der produceres. Det kræver i en periode et forøget miljømæssigt råderum bl.a. i form af kvælstofudledning til robuste vandområder, hvor miljøpåvirkningen er helt marginal. Nogle af de mange penge, der kommer ud af det, kan pløjes tilbage til udvikling af miljøteknologi og målrettede, synlige miljøforbedringer i form af naturskov, stenrev, vådområder og fjernelse af opstemninger. Slut med den uansvarlige import af fisk og tilhørende eksport af jobs og miljøudfordringer. Karl Iver Dahl-Madsen Naturstyrelsen har fået ny direktør Miljøministeriet har ansat Hanne Kristensen som Naturstyrelsens nye direktør. Hun tiltræder den 22. april. Hanne Kristensen er 42 år, uddannet cand.scient.pol. og kommer fra en stilling som vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Hun har tidligere arbejdet i Miljøministeriet, senest som kontorchef for Miljøpolitisk sekretariat i departementet. Derudover har hun været kontorchef i både Skov- og Naturstyrelsen og By- og Landskabsstyrelsen samt fuldmægtig i Miljøstyrelsen og Miljøministeriets departement. Rigsrevisionen kritiserer vandplanerne Den 19. marts afgav Rigsrevisionen beretning til statsrevisorerne om vandplanerne. Rigsrevisionens hovedkonklusion er på linje med den kritik, som en række interessenter ikke mindst landbruget gentagne gange har påpeget. Hovedkonklusionen er, at datagrundlaget var uensartet, ikke opdateret og på nogle områder direkte fejlbehæftet samt at vandplanprocessen ikke har været gennemsigtig. Rigsrevisionen finder, at Miljøministeriets forberedelse af 1. generation af vandplaner ikke har været tilfredsstillende. Der peges på, at Miljøministeriets projektstyring har været mangelfuld, og at det har medvirket til både at forsinke forberedelsen og skabe usikkerhed i kommunerne om udmøntningen af 1. generation af vandplaner, der skulle have været vedtaget helt tilbage i december Planlægningen og udarbejdelsen af 1. generation af vandplaner har stillet store krav til koordinering og planlægning mellem Miljøministeriet og kommunerne. Kommunerne blev inddraget, men fandt ikke, at Miljøministeriet inddrog deres synspunkter og orienterede tilstrækkeligt i planprocessen. Rigsrevisionen finder, at Miljøministeriet ikke styrede processen med tilstrækkeligt fokus på at sikre, at vandplanerne blev udarbejdet på et gennemsigtigt grundlag og til tiden. Miljøministeriet har endvidere anvendt et datagrundlag, som fra begyndelsen var uensartet, ikke var opdateret og på nogle områder direkte var fejlbehæftet. Datagrundlaget omfatter bl.a. data fra perioden og i nogle tilfælde før. Rigsrevisionen finder, at Miljøministeriets fortsatte arbejde med vandplanerne er risikofyldt. Miljøministeriet skal således færdiggøre 1. generation af vandplaner samtidig med forberedelsen af 2. generation. Rigsrevisionen finder tillige, at der er en betydelig risiko for, at målet om god tilstand i alle danske vandområder senest i 2015 ikke kan nås. Landbrug og Fødevarer anbefaler, at 1. og 2. generation af vandområdeplaner slås sammen. Det giver mulighed for at få ryddet op i de mange fejl og mangler i forhold til både datagrundlag, beregninger, inddragelse og proces. Vi er helt enige. 2

3 Eksport for 2013 Vi har nu det første bud på, hvordan det gik med eksporten for hele Resultatet skal tages med et vist forbehold for efterfølgende korrektioner fra Danmarks Statistik. Vi må i så fald håbe, at det bliver til det bedre, for det foreløbige resultat viser en tilbagegang på ca. 1 % til mia. kr. For ørreder faldt eksporten med 1 % til 828 mio. kr. Det skyldes, at afsætningen er faldet med knap tons (9 %), og at den gennemsnitlige pris steg med 2,11 kr. per kg (+ 9 %). Eksporten af fersk/kølet/frosset ørred faldt med ca tons mens eksporten af røgede ørred filetter steg med ca tons. Priserne er steget for alle kategorier, men mest for fersk/kølet, som kunne notere en stigning på 13 %. MSD Animal Health tidligere Intervet/Schering-Plough leverer produkter og viden til den danske akvakultur Værdien af eksporten af rogn steg med 18 mio. kr. til 114 mio. kr. Det skyldes, at afsætningen steg med godt 200 tons og prisen steg med knap 2 kr. Ål har tidligere kunnet bryste sig med solide prisstigninger, men i 2013 gik det den forkerte vej. Afsætningen faldt med godt 200 tons (18 %), den gennemsnitlige pris faldt med 5 %. Der gav en tilbagegang i eksporten på 25 mio. kr. til 88 mio. kr. Lautrupbjerg Ballerup Tlf Fax Kompetencer Selskabsret Skatteret Virksomhedstransaktioner Insolvens og rekonstruktion Ansættelsesret Offentlig ret Fast ejendom Proces og voldgiftsret Erstatnings og forsikringsret Familie og arveret Landbrugsret Miljøret Strafferet leoni advokater Generalkommandoen Sct. Mathias Gade 96 B 8800 Viborg Tlf Fax Kontakt advokat Per Steffensen Ansøgning om vandløbsrestaurering NaturErhvervstyrelsen har åbnet en ansøgningsrunde, hvor kommunerne kan ansøge om tilskud til projekter om vandløbsrestaurering x 136 med vand og fisk.indd :00 Der er afsat i alt 60 mio. kr. til ordningen i Ansøgningsfristen er den 23. april. Yderligere informationer kan findes på styrelsens hjemmeside. Danforel satser på udvikling af omega-3 fiskeolie Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram har bevilliget knap 11 mio. kr. til et nyt forskningsprojekt: Udvikling af bæredygtige innovative fødevareingredienser på basis af ørredrestprodukter. Projektet løber fra januar 2014 til 31. december 2015, og det gennemføres i samarbejde mellem Danforel Olie og Protein, DTU Fødevareinstituttet og virksomheden inomega3. Der er en voldsom vækst i brugen af omega-3 fiskeolie som kosttilskud og som ingrediens i en lang række fødevarer. I projektet skal der udvikles en ny metode til at udvinde og inkorporere omega-3-fedtsyrerne i fødevarer. 3

4 Olien skal udvindes fra restprodukter fra produktionen af røgede ørred fileter. Målet er, at olien bliver mere miljøvenlig, fuldt sporbar og får en bedre holdbarhed. Netop de tre ting er ifølge projektleder Lene Honoré fra inomega3 problemet i dag, hvor meget omega-3 kommer fra fiskeri ved Chile og Peru. Phone: +46 (0) The smartest way to purer water 30 years in Aquaculture extensive sales and after sales service Cost-effective technology Low maintenance Reduced carbon footprint Low energy consumption World leader First class Swedish engineering Udkast til akvakulturstrategi for perioden 2014 til 2020 Vi har nu indsendt vores høringssvar til udkast til strategi for bæredygtig udvikling af akvakultur. I høringssvaret påpeger vi en række alvorlige mangler i udkastet. Vi gør overordnet gældende, at der ikke må ske en overimplementering af EU-regler, da det kan være særdeles skadelig for vores konkurrenceevne. Strategien lanceres under det kendte tema om mere vækst og mere miljø, men den barske realitet er, at produktionen i dambrug er faldet med 16 % i perioden fra 2001 til 2011, og at udledningen af kvælstof (N) er faldet med 42 %. Det på trods af, at dambrugerne har investeret over ½ mia. kr. i ny teknologi i perioden 2004 til Om dette forhold står der blot i udkastet, at sektoren har dog endnu ikke fået det fulde udbytte af denne udvikling i form af vækst i produktionen. Vi mener, at årsagen er, at vores rammevilkår for vækst har haft mere fokus på miljø end på vækst, og derfor foreslår vi en ny politisk tilgang, hvor miljøteknologiske forbedringer omsættes til øget produktion inden for den samme N kvote. Vi mener også, at der er tale om en urealistisk forventning, når der lægges op til, at en omlægning af de eksisterende traditionelle dambrug forventes at øge produktionen med tons fisk. Vi foreslå fem konkrete tiltag for dambrug: 1. Miljømålet skal ændres, så dambrug tildeles en samlet N-kvote på tons, hvilket giver et vækstpotentiale på ca tons fisk (27 kg N/ton fisk). Kvoten skal låses indtil mindst Der skal afsættes de nødvendige midler til erstatninger for fjernelse af spærringer ved dambrug. 3. Dambrugsbekendtgørelsens syv knaster skal fjernes. 4. Der skal udarbejdes bindende retningslinjer for flytning af foder mellem dambrug, og det skal være muligt at flytte (N) foderkvoter på tværs af vandoplande. 5. Der skal oprettes en statslig ophørsordning for dambrug. For havbrug foreslå vi yderligere fire konkrete initiativer: 1. Der skal være plads til udledning af 373 tons N fra havbrug i vandplanerne, i overensstemmelse med de gældende tilladelser havbrugszoner uden for vandplansområderne og i de ydre vandplansområder skal fritages for krav om N kompensation indtil mindst Sikre at evt. N-fluxe fra de 40 zoner ind i vandoplande ikke hæmmer udviklingen. 4. Der skal etableres et enkelt og klart operationelt administrationsgrundlag for brug af fangkulturer ved havbrug. Udkastet indeholder ingen konkrete tiltag for åleopdræt. Det på trods af, at den danske produktion af ål er faldet med 35 % i perioden 2004 til Det skyldes primært, at en række danske og internationale detailkæder ikke længere sælger ål som følge af bl.a. WWF og Greenpeaces kampagner mod salg af ål. Vi gør gældende, at det danske åleopdræt er i fare for at forsvinde. Dermed tabes der store værdier i form af eksisterende opdrætsanlæg og ekspertise i opdræt af ål. Det vil bl.a. indebære, at vi ikke kan udnytte potentialet i den fremsynede satsning i Højteknologifondens åleprojekt (Eel- Hatch). Endelig peger vi på, at glasålindvandringen har været stigende siden lavpunktet i Vi indstiller på den baggrund, at Regeringen tager initiativ til at nedsætte et åleudvalg med deltagelse af erhvervet, forskere, detailhandel, interesseorganisationer m.v. 4

5 Udvalget skal fremlægge anbefalinger til, hvordan ønsket om vækst i åleopdræt kan kombineres med hensynet til at sikre ålens overlevelse. Du kan læse alle indkomne høringssvar på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. Udvikling i råvarepriser til fiskefoder Råvareprisindexet er baseret på råvarepriser leveret til Skandinavien, hvorfor diverse fragtrater fra andre verdensdele også kan spille en rolle i indexet. Råvareprisindexet er udarbejdet på baggrund af priser i Euro, hvorfor eventuelle udsving på valutamarkedet i forhold til denne valuta, kan have en vis betydning. Det skal bemærkes at en lang række af råvarerne handles i udenlandsk valuta. Man skal være opmærksom på at det fysiske marked på råvare ofte reagere anderledes end de priser der realiseres på eventuelle råvarebørser. En priskorrektion på børsen er ikke altid lig med en korrektion i det fysiske marked og omvendt Råvareprisindexset tager ikke højde for eventuelle finansielle omkostninger der måttet blive pålagt råvarens pris Disclaimer Råvareprisindex Råvareprisindexet er udtrykt som gennemsnitlige priser og vil derfor altid kun være vejledende. Råvareprisindekset udarbejdes, på foranledning af fiskefoderproducenterne i Danmark, af firmaet Holtermann i Norge, der er et stort anerkendt norsk handelshus indenfor forskellige råvarer til fiskefoder industrien. Med venlig hilsen Fiskefoderproducenterne i Danmark Der anvendes kun NON-GMO råvarer til råvareprisindexet. ØRRED FODER Spring Edition I overgangen fra vinter til forår sker der ofte hurtige ændringer i vandtemperaturen, som påvirker fiskens metabolisme og udfordrer fiskens immunforsvar. ALLER AQUA har udviklet Spring Edition af ALLER GOLD og ALLER PLATINUM, som indeholder en ekstra dosis C-VITAMIN for at styrke fisken i den stressende overgangsperiode. C-VITAMIN styrker dannelsen af røde blodlegemer og forbedrer fiskens iltoptagelse understøtter fiskens bindevæv og giver bedre sårheling stærk antioxidant og styrker fiskens stress modstand Med Spring Edition dækkes fiskens behov i forårsperioden, og fisken får en god start på den nye vækstsæson. - Let s grow together FORåRS NYHED ALLER AQUA A/S Allervej 130 DK-6070 Christiansfeld Tel

6 Medicin forbrug 2013 VetStat har nu fremsendt opgørelser for medicinforbruget i Samlet set har der været en stigning i mængden af ordineret antibiotika (målt som aktivt stof) både for dambrug og havbrug, sammenlignet med året før. Stigningen må primært tilskrives den meget varme sommer sidste år. Jf. de praktiserende fiskedyrlæger skyldes stigningen i dambrug også et øget antal udbrud af vibriose og furunkulose. Mængden af ordineret vaccine er også stigende, både for dyppevaccine mod rødmundsyge og stivacciner til havbrugsfisk. Se vores hjemmeside for flere detaljer. Antibiotikaforbrug dambrug Foto: Jess, Richard, Sølvi og Erik Hansen ved certificering af Abild Dambrug ,9 160 Kg aktivt stof , , mg/kg År Antibiotikaforbrug, dambrug mg / kg prod. kød Antibiotikaforbrug havbrug Kg aktivt stof ,7 mg/kg Foto: Tommy og Sølvi på papirarbejde på Nr. Vium Dambrug År Antibiotikaforbrug, havbrug mg / kg prod. kød Brugte Lykkegaard pumper til salg 160 mm borerørspumpe, løftehøjde 2.0 m, med Grundfors løbehjul, 2 hk motor, ca. 36 l/sek. 200 mm pumpe, løftehøjde 1,5 m, 3 hk motor, 1800 o/m, ca. 45 l/sek. Henvendelse telefon Foto: Tommy, Poul og Sølvi og kemikalie håndtering på Nr. Vium ASC - Først audit efter Ørredstandarden I slutningen af marts og starten af april gennemførte Bureau Veritas audit på DanAquas 4 dambrug: Abild Dambrug, Nr. Vium Dambrug, Ejstrupholm Dambrug og Christiansminde Dambrug. Herefter vil audittens resultater blive vurderet og forhåbentligt godkendt af ASC, så de fire dambrug som de første i verden kan opnå certificering efter Ørredstandarden ASC. Den endelige certificering forventes i midten af maj. Hvis du ønsker info om ASC eller hjælp til at komme i gang, opfordres du til at se Dansk Akvakulturs hjemmeside om ASC eller til at kontakte Chefkonsulent Lisbeth Jess Plesner på telefon Foto: Kent, Rudy og Sølvi Iltmåling på Ejstrupholm 6

7 Miljøgodkendelse af eksisterende havbrug Samtlige eksisterende havbrug, der endnu ikke har en miljøgodkendelse, har indsendt fyldestgørende ansøgninger inden fristen 15. marts 2014 takket være et stort stykke arbejde af havbrugerne, DHI og Orbicon. Aquaculture Solutions Keep it simple Make it work Salg & produktion: Skovbjergvej 31, 7280 Sdr. Felding Telefon , Telefax Reglerne for Havbrug blev ændret i 2006, således at eksisterende havbrug ud over en havbrugstilladelse efter fiskeriloven ligeledes skal have en miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven senest i løbet af I alt er der indsendt 20 ansøgninger, fordelt med 7 stk. til Miljøstyrelsen, 6 stk. til Hedensted kommune, 3 til Kalundborg og 1 til hhv. Fredericia, Kolding, Vordingborg og Guldborgsund Kommune. Derudover blev der sidste år gennemført et udredningsprojekt mht. problematikker omkring miljøgodkendelse af havbrug, samt bl.a. gennemført en case med miljøgodkendelse af Agersø Havbrug. Forhåbningen er at processen med godkendelse af de eksisterende havbrug kommer til at foregå gnidningsløst, så alle eksisterende havbrug er miljøgodkendt primo Lavenergi propelpumper med stor kapacitet Søger du efter Den laveste el-regning? De laveste vedligeholdelsesomkostninger? Den længste levetid? Kontakt Lykkegaard A/S Specialister i lavenergi propelpumper Produktion af propelpumper i HDPE til saltvand Eget testcenter LMPump SALT Horizontal in-line LMPump testcenter LMPump FRESH Vertical Standard World Leaders in Propeller Pumps Lykkegaard A/S Nyborgvej 35 DK 5863 Ferritslev Fyn

8 8

NYHEDSBREV. 14,8 mia. måltider, 121.000 jobs og 10 mia. USD i årlig værdi. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Generalforsamling

NYHEDSBREV. 14,8 mia. måltider, 121.000 jobs og 10 mia. USD i årlig værdi. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Generalforsamling NYHEDSBREV April 2015 14,8 mia. måltider, 121.000 jobs og 10 mia. USD i årlig værdi Dette nummer indeholder bl.a.: De store tal fremgår af en ny publikation fra ISFA (International Salmon Farmers Association),

Læs mere

Udkast til ny dambrugsbekendtgørelse

Udkast til ny dambrugsbekendtgørelse NYHEDSBREV Januar 2015 Udkast til ny dambrugsbekendtgørelse Miljøstyrelsen har sendt udkast til ny dambrugsbekendtgørelse i høring. Den nuværende bekendtgørelse er fra februar 2012, og styrelsen motiverer

Læs mere

NYHEDSBREV. Danmark har verdens første ASC-certificerede ørreddambrug. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Er fiskeaffald guld?

NYHEDSBREV. Danmark har verdens første ASC-certificerede ørreddambrug. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Er fiskeaffald guld? NYHEDSBREV Juli 2014 Danmark har verdens første ASC-certificerede ørreddambrug Dette nummer indeholder bl.a.: Christiansminde Dambrug i Holstebro er verdens første ASC-certificerede ørreddambrug. Dermed

Læs mere

Erhvervsrettet lovgivning skal som hovedregel kun træde i kraft to gange om året på faste datoer.

Erhvervsrettet lovgivning skal som hovedregel kun træde i kraft to gange om året på faste datoer. NYHEDSBREV Juli 2015 Sammen for fremtiden Sådan lyder regeringsgrundlaget for den nye Venstre regering. Der er en række spændende initiativer i grundlaget, som bl.a. opstiller følgende pejlemærker for

Læs mere

NYHEDSBREV. Migros først med ASC certificeret ørred. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 ASC mærket vinder terræn i Holland og Tyskland

NYHEDSBREV. Migros først med ASC certificeret ørred. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 ASC mærket vinder terræn i Holland og Tyskland NYHEDSBREV August 2014 Migros først med ASC certificeret ørred Dette nummer indeholder bl.a.: Migros er verdens første detailkæde, der kan tilbyde ASC certificerede ørreder. Migros er den største detailkæde

Læs mere

Anti-subsidie sag mod Tyrkiet

Anti-subsidie sag mod Tyrkiet Nyhedsbrev August 2013 Anti-subsidie sag mod Tyrkiet Vi har nu drøftet det første klageudkast med EU Kommissionen. Det er gængs praksis, at et udkast drøftes med Kommissionen, så de kan fremføre deres

Læs mere

NYHEDSBREV. Det går bedre med ålen. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 ASC mærket vokser. Side 2 Nyt Virk i luften. Side 3 Revisionsretten

NYHEDSBREV. Det går bedre med ålen. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 ASC mærket vokser. Side 2 Nyt Virk i luften. Side 3 Revisionsretten NYHEDSBREV Oktober 2014 Det går bedre med ålen Dette nummer indeholder bl.a.: Det er budskabet i det seneste nyhedsbrev fra Sustainable Eel Group (SEG), som du kan finde på: www.sustainableeelgroup.com.

Læs mere

NYHEDSBREV. Ja tak til fiskeopdræt. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Handelssager mod Tyrkiet. Side 2 Laks går østover

NYHEDSBREV. Ja tak til fiskeopdræt. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Handelssager mod Tyrkiet. Side 2 Laks går østover NYHEDSBREV Juni 2014 Ja tak til fiskeopdræt Dette nummer indeholder bl.a.: Så klart er budskabet fra miljøminister Kirtsen Brosbøl i et debatindlæg i dagbladet Jyllands-Posten. Baggrunden er, at miljøstyrelsen

Læs mere

Handelssag mod Tyrkiet

Handelssag mod Tyrkiet Nyhedsbrev Februar 2014 Handelssag mod Tyrkiet Dette nummer indeholder bl.a.: Kort før jul sendte vi to klager til EU Kommissionen over import af portionsørreder fra Tyrkiet. De er begge i kategorien handelssager,

Læs mere

NYHEDSBREV. Ny formand til Dansk Akvakultur. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Ny bemanding i bestyrelsen

NYHEDSBREV. Ny formand til Dansk Akvakultur. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Ny bemanding i bestyrelsen NYHEDSBREV Maj 2014 Ny formand til Dansk Akvakultur Dette nummer indeholder bl.a.: Dansk Akvakulturs bestyrelse har den 28. april konstitueret sig med cand. oecon Ivan Bundgård Sørensen som ny formand.

Læs mere

Vækstscenarier for dansk landbrug

Vækstscenarier for dansk landbrug Nyhedsbrev November 2013 Vækstscenarier for dansk landbrug En dugfrisk rapport fra Landbrug & Fødevarer viser, at det er muligt at øge produktionen af råvarer fra primærerhvervene med 58 % i 2030. Det

Læs mere

Der kan gives tilskud til bl.a. opdræt af nye arter, forbedringer og moderniseringer.

Der kan gives tilskud til bl.a. opdræt af nye arter, forbedringer og moderniseringer. NYHEDSBREV Februar 2015 Tilskud til investeringer i akvakultur Dette nummer indeholder bl.a.: NaturErhvervstyrelsen har nu åbnet den nye tilskudsordning for investeringer i akvakultur. Formålet med ordningen

Læs mere

Akvakultur indgår i Regeringens vækstplan for fødevarer

Akvakultur indgår i Regeringens vækstplan for fødevarer Nyhedsbrev Januar 2014 Akvakultur indgår i Regeringens vækstplan for fødevarer I december måned præsenterede Regeringen vækstplanen for fødevarer. Planen indeholder 34 konkrete initiativer, som skal bidrage

Læs mere

Ministre i samråd om akvakultur

Ministre i samråd om akvakultur NYHEDSBREV Maj 2015 Ministre i samråd om akvakultur Folketingets fødevareudvalg har kaldt miljøministeren og fødevareministeren i samråd om akvakultur. Det er et lukket samråd, og det afholdes formodentlig

Læs mere

Fiskens Dag afholdes som led i kampagnen 2 gange om ugen, der gennemføres med støtte fra Den Europæiske Fiskerifond og Fødevareministeriet.

Fiskens Dag afholdes som led i kampagnen 2 gange om ugen, der gennemføres med støtte fra Den Europæiske Fiskerifond og Fødevareministeriet. Nyhedsbrev September 2011 Fiskens Dag Fiskens Dag, som arrangeres af foreningen Fiskebranchen, løb af stablen den 10. september på Rådhuspladsen i København. Sidste år gæstede ca. 10.000 personer pladsen,

Læs mere

Strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014-2020

Strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014-2020 Strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014-2020 Strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014-2020 udarbejdet af: NaturErhvervstyrelsen, Ministeriet

Læs mere

Udvikling af global certificerings platform for opdræt af ørreder i ferskvand

Udvikling af global certificerings platform for opdræt af ørreder i ferskvand Udvikling af global certificerings platform for opdræt af ørreder i ferskvand Projekter er støttet af EU (EFF) og Fødevareministeriet, September 2010 Udarbejdet af Lisbeth Jess Plesner, Dansk Akvakultur;

Læs mere

DANSK FISKERI OG AKVAKULTUR

DANSK FISKERI OG AKVAKULTUR OKTOBER 2014 DANSK FISKERI OG AKVAKULTUR NYE RAMMER, NY VÆKST DANSK FISKERI OG AKVAKULTUR - NYE RAMMER, NY VÆKST INDHOLD BAGGRUND 6 ANBEFALING OG VISION 8 VÆKSTTEAM FISKS ANBEFALINGER 12 VÆKST I RÅVAREGRUNDLAGET

Læs mere

Dansk fiskeri og akvakultur

Dansk fiskeri og akvakultur Dansk fiskeri og akvakultur Nye rammer, ny vækst BILAG Bidrag fra erhverv og interessenter Oktober 2014 VækstTeam Fisk 1 Indhold 1. Bidrag fra Danmarks Fiskeriforening... 3 Regler... 3 Discard... 4 Redskabsudvikling...

Læs mere

AKTIV FAMILIELANDBRUG. Familielandbruget MIDT-Jylland

AKTIV FAMILIELANDBRUG. Familielandbruget MIDT-Jylland AKTIV FAMILIELANDBRUG Familielandbruget MIDT-Jylland Medlemsblad nr. 24 December 2013 1 Salling og Fjends Herreds Indkøbsforening Ågade 8 7800 Skive Yder lån til landbrug og virksomheder i landdistrikterne

Læs mere

I. En bæredygtig og ressourceeffektiv fødevareproduktion i vækst... 11. II. Løsningsorienteret regulering og kontrol... 17

I. En bæredygtig og ressourceeffektiv fødevareproduktion i vækst... 11. II. Løsningsorienteret regulering og kontrol... 17 Vækstteam for fødevarer ANBEFALINGER April 2013 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Fødevareklyngen: Styrker og potentialer...4 2. Vækstteamets vision...8 3. Overblik over vækstteamets anbefalinger... 10

Læs mere

Dansk miljøteknologi. mudp Miljøteknologisk Udviklings- & 3. marts 2011. Ren luft Ren jord Rent vand Ren besked

Dansk miljøteknologi. mudp Miljøteknologisk Udviklings- & 3. marts 2011. Ren luft Ren jord Rent vand Ren besked 3. marts 2011 Ren luft Ren jord Rent vand Ren besked Dansk miljøteknologi e t r e n t m i l j ø k r æ v e r h a n d l i n g mudp Miljøteknologisk Udviklings- & DemonstrationsProgram Det er på tide at skabe

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Danmarks udnyttelse af tilskud fra EU s fonde. August 2014

Beretning til Statsrevisorerne om Danmarks udnyttelse af tilskud fra EU s fonde. August 2014 Beretning til Statsrevisorerne om Danmarks udnyttelse af tilskud fra EU s fonde August 2014 BERETNING OM DANMARKS UDNYTTELSE AF TILSKUD FRA EU S FONDE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Dambrugsudvalget. Rapport

Dambrugsudvalget. Rapport Dambrugsudvalget (Udvalget vedr. dambrugserhvervets udviklingsmuligheder) Rapport Foto: Kruse Luftfoto Marts 2002 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2 3 Indhold 1. Baggrund 2. Sammenfatning

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 28 Offentligt VIRKSOMHEDSFORUM FOR ENKLERE REGLER 1

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 28 Offentligt VIRKSOMHEDSFORUM FOR ENKLERE REGLER 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 28 Offentligt VIRKSOMHEDSFORUM FOR ENKLERE REGLER 1 ÅRSRAPPORT, OKTOBER 2014 VIRKSOMHEDSFORUM FOR ENKLERE REGLER Indhold Forord... 1 Sammenfatning:

Læs mere

Beretning fra formanden

Beretning fra formanden Årsberetning 2009 Beretning fra formanden 2009 Et år præget af finanskrise Allerede fra starten af 2009 var året præget af den finanskrise, der for alvor slog igennem i anden halvdel af 2008, og hermed

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

FORMAND SVEND-ERIK ANDERSENS MUNDTLIGE BERETNING DANMARKS FISKERIFORENINGS GENERALFORSAMLING 17/4-2010 HOTEL COMWELL, MIDDELFART.

FORMAND SVEND-ERIK ANDERSENS MUNDTLIGE BERETNING DANMARKS FISKERIFORENINGS GENERALFORSAMLING 17/4-2010 HOTEL COMWELL, MIDDELFART. FORMAND SVEND-ERIK ANDERSENS MUNDTLIGE BERETNING DANMARKS FISKERIFORENINGS GENERALFORSAMLING 17/4-2010 HOTEL COMWELL, MIDDELFART. Jeg blev valgt som formand for Danmarks Fiskeriforening på generalforsamlingen

Læs mere

Så er der igen gået et år, siden jeg sidst aflagde beretning om, hvordan det går i Danske Bank.

Så er der igen gået et år, siden jeg sidst aflagde beretning om, hvordan det går i Danske Bank. 1 Danske Banks generalforsamling 2015 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2014 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Kære aktionærer, Så er der igen gået et år, siden jeg sidst

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere