OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift ( ) Offentligt Ansattes Organisationer (Det statslige område) (OAO)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2010.0249) Offentligt Ansattes Organisationer (Det statslige område) (OAO)"

Transkript

1 OPMANDSKENDELSE faglig voldgift ( ) Offentligt Ansattes Organisationer (Det statslige område) (OAO) og Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF) og AC (advokat Peter Nisbeth) mod Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen (tidligere Personalestyrelsen) for Professionshøjskolen UCC (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) Afsagt den 20. februar 2012

2 * gj Tvisten *^j Sagen vedrører spørgsmålet, om medarbejdersidens medlemmer af Hovedsamarbejdsudvalget for f^ Professionshøjskolen UCC (University College Copenhagen) fik tilstrækkelig mulighed for at r gennemgå og drøfte en strategi- og konsekvensplan for professionshøjskolen på et møde den 23. Q april 2008, inden skolens bestyrelse samme dag traf beslutning om at gennemføre planen. q ^ Sagens behandling Sagen forhandledes den 23. januar Voldgiftsretten bestod af forhandlingsleder Anders Dissing og konsulent Margith Nielsen, begge udpeget af klager, og afdelingschef Carl Erik Johansen og kontorchef Søren Rotvig Erichsen, begge udpeget af indklagede, samt - som opmand - højesteretsdommer Jytte Scharling. Der blev under forhandlingen afgivet forklaring af lektor Gitte Kampp og rektor Laust Joen Jakobsen. Efter bevisførelse og procedure voterede voldgiftsretten. Der kunne ikke opnås flertal for en afgørelse blandt de af parterne udpegede medlemmer. Afgørelsen træffes derfor af opmanden. Sagens oplysninger I aftale (2008) om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner hedder det i 3 om information og drøftelse i samarbejdsudvalget bl.a.: "Stk. 2. ledelsens informationspugt I samarbejdsudvalget skal ledelsen informere om: 2. Arbejdspladsens aktuelle situation og forventede udvikling med hensyn til struktur og beskæftigelse, især i forbindelse med strukturændringer og i situationer, hvor beskæftigelsen er truet.planlagte og forventede foranstaltninger skal også inddrages i denne sammenhæng. Informationen skal gives så tidligt og med et så passende inhold, at der kan gennemføres en grundig drøftelse i samarbejdsudvalget, således at medarbejdernes synspunkter og forslag kan indgå i grundlaget for ledelsens endelige beslutning. Stk 6. Samarbejdsudvalgets drøftelser

3 y^^ Ml =9 Hvis ledelses- eller medarbejderrepræsentanterne ønsker det, skal samarbejdsudvalget drøfte de forhold, der er omfattet af informationspligten." f5 Om brud på informationspligten fremgår af 15: g "Ved brud på informationspligten (aftalens 3 stk. 2 og 3) kan medarbejdersiden fremsætte anmodning om. Il at forpligtelsen skal overholdes. Anmodningen skal fremsættes skriftligt. Ledelsen har herefter en frist på 1 ^ måned fra modtagelsen til at tage skridt til at opfylde sin forpligtelse. m 3 Slk.2. Sanktioner N ^^ Er der ikke inden for fristen taget skridt til at opfylde forpligtelsen, kan medarbejdersiden indgive en klage til Samarbejdsnævnet. Ved brud på aftalen kan Samarbejdsnævnet eller voldgiftsretten, jævnfør 16, fastsætte passende sanktioner, f eks. en påtale eller idømmelse af bod. Boden kan, hvis de lokale parter er enige, bruges til samarbejdsfremmende foranstaltninger." I notat af november 2005 om SU-aftalens bestemmelser om ledelsens pligt til information og drøftelse i samarbejdsudvalget, udarbejdet af CFU - Centralorganisationens Fællesudvalg og Personalestyrelsen (nu Moderniseringsstyrelsen) hedder det bl.a.. '^Information - hvornår og hvor meget I EU direktivet [af 11. marts 2002 om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne] anføres det, at informationerne skal sætte medarbejderne i stand til at foretage en passende anlyse. Der skal derfor være tid til indhentning af yderligere oplysninger, gennemførelse af møder med "bagland" og kolleger fra andre personalegrupper og indhentning af ekstern bistand. I forbindelse med strukturreformer inden for de mellemlange/videregående uddannelser blev en række udannelsesinstitutioner sammenlagt, således at der pr. 1. januar 2008 blev etableret to professionshøjskoler i københavn, Professionshøjskolen København (nu Professionshøjskolen UCC) og Professionshøjskolen Metropol. Ledelsen for Professionshøjskolen UCC iværksatte i 2008 et strategiarbejde med udvikling af Strategiplan Strategiarbejdet blev drøftet på et møde i hovedsamarbejdsudvalget (herefter HSU) den 27. marts Det hedder i referatet af mødet bl.a,: "Det videre arbejde med Professionshøjskolens strategiarbejde (LJJ [Laust Joen Jakobsen]): Tidsplan: 4. april holdes bestyrelsesmøde hvor den varige bestyrelse konstituerer sig samt behandler regnskaberne.

4 1^ p '^ N ^ Q g m Iri 9. april er der indkaldt til møde i lederforum, hvor den samlede strategi vil blive fremlagt til drøftelse. I forlængelse af d. 9. april vil der blive afholdt dialogmøder for medarbejderne. En lang række af de strategiske mål og handleplaner er til debat, men der er et konsekvensniveau, der er på bestyrelsesniveau. D. 22. april eller 23. april fremlægges strategien for bestyrelsen. Der indlægges et HSU-møde umiddelbart inden bestyrelsesmødet afholdes, således at HSU orienteres om de beslutninger om strategi og konsekvenser, som bestyrelsen skal forholde sig til. D. 24. april orienteres medarbejderne om de beslutninger, bestyrelsen har truffet samt konsekvenserne heraf. Udkast til Strategiplan forelå i begyndelsen af april Det blev fremlagt på et møde den 15. april 2008 i kontaktudvalget, der er et orienterings- og samarbejdsorgan for tillidsrepræsentanterne ved de enkelte organisatoriske enheder på skolen, og efterfølgende præsenteret for medarbejderne på fyraftensmøder den 16. og 17. april. Til brug for bestyrelsens behandling af strategiplanen på et bestyrelsesmøde den 23. april 2008 udarbejdede administrationen et særskilt notat ("konsekvensplanen") om baggrund og konsekvenser af de strategiske valg. Notatet, der er på 24 sider, indeholder forslag om de konkrete interne ændringer i institutionernes strukturer og ledelse. Der blev afholdt et HSU-møde den 23. april 2008 før bestyrelsesmødet. På mødet blev strateginotatet i sin helhed - herunder konsekvensplanen - præsenteret. Det hedder i referatet af mødet bl.a.: "LJJ [Laust Joen Jakobsen] orienterede om de konsekvenser på kort såvel som på længere sigt strategiplanen vil medføre, hvis den bliver godkendt af bestyrelsen. IB[Ida Berendsen]: I kontaktudvalget vurderer vi ikke, at informationspligten i henhold til samarbejdsaftalen er blevet overholdt, da de lokale SU'er ikke er blevet orienteret om det konkrete indhold af konsekvenspapiret. Da vi ikke har haft mulighed for at orientere os i materialet har vi ingen kommentarer til papiret. LJJ: Det er et valg direktionen har truffet af hensyn til bl.a. de mennesker, der bliver direkte berørt af det. Men vi anerkender, at I ser på det på en anden måde. Samme dag skrev kontaktudvalget således til direktionen: "Hovedsamarbejdsudvalget vil på baggrund af kontaktudvalgets indstilling hermed anmode om, at ledelsen, jf 15 i samarbejdscirkulæret af 28. april 2005, om ledelsens informationspligt, samt drøftelse på rette niveau, jf. 3, stk. 3, opfylder sin forpligtelse. Direktionen har fra i dag d. 23. april 2008 I månedsfristtil at informere samt gennemføre en grundig drøftelse i samtlige SU således at medarbejdernes synspunkter og forslag kan indgå i grundlaget for ledelsens endelige beslutningerom strategiplan og konsekvensplan , samt kommunikationsstrategi.

5 Bestyrelsen godkendte på sit møde den 23. april 2008 såvel strategi- som konsekvensplaneme, og den 24. april 2008 blev der gennemført informationsmøder på samtlige enheder i professionshøjskolen. Ved brev af 1. juni 2008 indbragte medarbejdersiden i HSU spørgsmålet om ledelsens overtrædelse af reglerne om information og drøftelse i forbindelse med behandlingen af strategi- og konsekvensplanen for Samarbejdsnævnet. Medarbejderne anførte dels, at strategi- og konsekvensplaneme ikke var blevet behandlet på rette niveau, idet de lokale samarbejdsudvalg ikke var blevet inddraget, dels at medlemmeme af HSU ikke havde haft mulighed for at drøfte især konsekvensplanen, idet skriftligt materiale herom ikke var blevet udleveret inden HSU-mødet. Samarbejdsnævnet fandt, at der ikke var sket bmd på samarbejdsaftalen i forhold til de lokale samarbejdsudvalg, idet information og drøftelse af strategiplanen og konsekvenserne heraf skal ske i HSU, som det samarbejdsudvalg, der er etableret på "koncernniveau". Denne del af medarbejdersidens klage er ikke videreført for voldgiftsretten. Der var ikke enighed i Samarbejdsnævnet vedrørende klagen over den manglende information, og derme del af klagen er herefter indbragt for voldgiftsretten. Forklaringer Gitte Kampp har forklaret bl.a., at hun har været tillidsrepræsentant i 10 år. Hun er lektor og var oprindelig på Ballerup Seminarium. Professionshøjskolen København, der senere har skiftet navn til Professionshøjskolen UCC, blev etableret som led i strukturændringer for en række uddannelsesinstitutioner i det Storkøbenhavnske område. Professionshøjskolen fik knap 1000 ansatte og havde knap studerende. Strategiplanen blev drøftet på HSU-mødet den 27. marts Det er rigtigt, om det fremgår af referatet, at der skulle afholdes et HSU-møde umiddelbart inden det kommende bestyrelsesmøde med orientering om de beslutninger om strategi og konsekvenser, som bestyrelsen skulle forholde sig til. Medarbejdersiden forventede at få materiale til brug for HSU-mødet før mødet. Ingen på medarbejdersiden forestillede sig, at ledelsen ville bryde samarbejdsaftalen ved først at komme med de relevante bilag på selve mødet. Det blev i hvert fald ikke sagt så tydeligt fra ledelsens side, at hun forstod det. Sædvanligvis holdt medarbejdersiden et par dage før et møde i HSU et formøde med kontaktudvalget, der repræsenterede de lokale samarbejdsudvalg, hvor man drøftede dagsordenspunkterne. Strategiplanen blev drøftet på et møde i kontaktudvalget den 15. april 2008, hvor rektor Laust Joen Jakobsen var inviteret til at deltage. Laust holdt sig til strategiplaneme, og de kunne se, at det

6 r4 ^p tegnede til, at der skulle etableres tre campus. Hun husker ikke, at Laust nævnte noget om de <p nærmere konsekvenser. Hun deltog ikke i fyraftensmøderne den 16. og 17. april. f J På HSU-mødet den 23. april 2008 fik de konsekvensplanen udleveret. De fik en kort læsepause, så ^^ vidt hun husker minutter. Allerede første side gjorde et stort indtryk, idet det fremgik, at 2 mange små uddannelser skulle lægges sammen og flytte. De var overraskede over omfanget af Q sammenlægningerne. De ønskede ikke at give kommentarer på mødet, da de ikke havde haft (^ lejlighed til at overveje forslagene. På hendes spørgsmål om, hvorfor de ikke havde fået 3 konsekvensplanen på forhånd, svarede Laust, at det var for følsomt materiale. Efter mødet skrev de ^ samme dag protesten. De ville have kunnet kvalificere beslutningsprocessen, bl.a. med innovative forslag om at samle lærer-, pædagog- og efter/videreuddannelserne. Laust Joen Jakobsen har forklaret bl.a., at han er rektor for Professionshøjskolen UCC. I forbindelse med etableringen af professionshøjskolen var navnlig to forhold væsentlige: at fa skabt en vision for den nye institution, og at udvise rettidig omhu i henseende til, at de sammenlagte institutioner boede for dyrt og for spredt. Han søgte fra starten at italesætte, at der skulleflyttesressourcer fra mursten til uddannelse. Involvering af medarbejderne og samarbejdsudvalg var en helt central del af processen. I febmar 2008 blev der afholdt fem medarbejderdage om strategiprocessen. Det blev alle dage tilkendegivet, at der skulle flyttes ressourcer fra mursten til uddannelse. Alle vidste, at strategien ville få konsekvenser, men det blev ikke pindet ud. Han mener, at han på HSU-mødet den 27. marts 2008 sagde, at samarbejdsudvalget ville blive præsenteret for konsekvenseme på HSUmødet den 23. april Ifølge konsekvensplanen skulle institutionerne flytte fra 22 fil 13 adresser. Sammenlægningerne medførte ikke nedlæggelse af arbejdspladser på medarbejdemiveau, men arbejdsstedet kunne blive ændret. På ledelsesniveau betød sammenflytningerne imidlertid, at en række ledersfillinger, bl.a. syv rektorstillinger, ville blive nedlagt. Baggmnden for, at konsekvensplanen først blevfremlagtpå selve HSU-mødet var bl.a. hensynet til processen, dvs. at fastholde fokus på uddannelsestænkningen, at usikkerhed om uddannelsernes fremtidige beliggenhed kunne få negativ indflydelse på studenteroptaget, samt hensynetfilde ledere, hvis sfillinger stod til at blive nedlagt, og hensynet til forhandlingerne om lejekontrakter. Han ønskede konsekvensplanen vedtaget den 23. april 2008 for ikke at skabe usikkerhed i organisationen. Det var således allerede den 27. marts meldt ud, at medarbejderne ville blive orienteret om bestyrelsens beslutning den 24. april Det var hans indtryk, at medarbejdersiden på forhånd havde besluttet, at de ikke ville deltage i drøftelsen, og at de medbragte den skriftlige protest fil HSU-mødet. Han orienterede bestyrelsen om protesten, men bestyrelsen fastholdt at træffe beslutning samme dag. Bestyrelsen havde fået konsekvensplanen overbragt aftenen før bestyrelsesmødet. Han kan ikke sige, hvorfor det samme ikke også var tilfældet for HSUmedlemmeme. Det kunne man for så vidt godt have gjort.

7 Parternes argumentation Klager har anført bl.a., at konsekvensplanen beskriver væsentlige organisationstilpasninger, herunder sammenlægningen og den geografiske placering af en række uddannelsessteder. Medarbejderrepræsentanterne i HSU blev først præsenteret for disse meget væsentlige nye informafioner om de konkrete konsekvenser på mødet den 23. april Medarbejderrepræsentanterne havde herved ikke mufighed for at forberede sig med henblik på drøftelserne på samarbejdsudvalgsmødet og dermed kvalificere de synspunkter og forslag, der kunne have indgået i grundlaget for ledelsens endelige beslutning. Professionshøjskolen har dermed bmdt samarbejdsaftalens 3 om informafion og drøftelse, herunder forpligtelsen fil at HSU skal drøfte konsekvenseme af større rationaliserings- og omsfillingsprojekter. Medarbejdersiden blev ikke givet den fornødne mulighed for forberedelse af drøftelserne, herunder fil at indhente yderligere oplysninger og gennemføre møder med "baglandet", jf. herved "Notat om SU-aftalens bestemmelser om ledelsen pligt fil informafion og drøftelse i samarbejdsudvalget". Samarbejdsaftalen giver ikke mulighed for at fravige informationspligten, og det bestrides, at der skulle have været særlig gmnd til at holde institutionsflytningeme hemmelige. Samarbejdsaftalen indeholder ikke en bestemmelse svarende til 5 i lov om information og høring af lønmodtagere om undladelse af information i tilfælde, hvor det vil kunne påføre en virksomhed alvorlig skade. Professionshøjskoiens behov erfilgodesetved HSU-medlemmemes tavshedspligt. For så vidt angår chefers fortsatte ansættelsesforhold er dette ikke forhold, der skal drøftes i samarbejdsudvalget. Oplysningerne herom kunne derfor have været udeladt. Det bestrides, at medarbejderrepræsentanterne på HSU-mødet den 27. marts 2008 accepterede først at få konsekvensnotatet på mødet den 23. april. Medarbejdersiden måtte med rette gå ud fra, at ledelsen ville overholde SU-aftalen, og de blev ikke orienteret om, at materialet først ville blive udleveret på mødet uden mulighed for gennemgå det nærmere og drøfte det med "baglandet" før drøftelseme i HSU. Forholdet er af en sådan alvor, at professionshøjskolen bør idømmes en bod af en betragtelig størrelse. Det er en skærpende omstændighed, at professionshøjskolen - trods medarbejdersidens protest den 23. april - ikke udsatte drøftelsen, men straks traf afgørelse på gmndlag af konsekvensnotatet. Indklagede har bestridt, at der er begået bmd på samarbejdsaftalens 3 og har anført bl.a., at medarbejdeme i HSU allerede på mødet den 27. marts 2008 var blevet gjort bekendt med fremgangsmåden, hvilket ikke affødte bemærkninger med ønske om drøftelse fra medarbejdersiden. Skolens ledelse har således tilrettelagt processen i fiild forståelse med HSU, og man har fra ledelsens side fulgt det aftalte forløb fuldstændigt. Forpfigtelsen fil samarbejde påhviler også medarbejdersiden, og forløbet den 23. april 2008 beror på medarbejdersidens forhold. Man ønskede

8 i M Æ 141 ^ r Q ^ M f^ im nu en heft anden proces end den, man havde accepteret på mødet den 27. marts. Dette burde i det mindste have været meddelt ledelsen før HSU-mødet. Ledelsens konsekvensnotat indeholdt forslag til en konkret udmøntning af strategiplanen med indsfiuing fil en ny organisationsstruktur, geografisk placering og ledelse. Personsager ikke er omfattet af ledelsens informations- og drøftelsespligt. En række andre forhold, der var væsentlige for insfitufionens forretningsmæssige drift skulle derudover behandles med forsigfighed for at undgå økonomisk og anden ulempe. Det er således eksempelvis afgørende for de enkelte uddannelsessteders attraktivitet, at de ikke fremstår lukningstruede i en længere periode. Sådanne tilfælde, hvor der er risiko for negafive følger ved at konsekvenseme af eventuelle kommende beslutninger bliver tilgængelige for en bredere kreds, må behandles på en måde, hvor medarbejdersidens krav på at blive inddraget og have mulighed for at påvirke beslutningsprocessen i videst muligt omfangfilgodeses,samfidig med at eventuelle skadevirkninger søges undgået. Det gøres gældende, at HSU har haft en sådan mulighed for at drøfte det generelle indhold, at ledelsens pligt fil informafion og drøftelse er overholdt. Subsidiært gøres det gældende, at bod bør bortfalde, da professionshøjskolen har medinddraget medarbejdersiden, hemnder HSU, i meget vidt omfang, og da eventuelle fejl alene kan tilskrives fejlskøn og ikke manglende vilje fil at efterleve SU-aftalens bestemmelser. Opmandens begrundelse og resultat Ledelsens informationspligt, hemnder især i forbindelse med stmkturændringer, jf 3, stk, 2, i aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institufioner, er af central og væsentlig betydning for samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere. Det følger af bestemmelsen, at information skal gives så tidligt og med så passende indhold, at der kan gennemføres en gmndig drøftelse i samarbejdsudvalget, således at medarbejdemes synspunkter og forslag kan indgå i ledelsens endelige beslutning. I overensstemmelse hermed skulle konsekvensplanen, der indeholdt forslag om konkrete og væsentlige stmkturændringer, have været udleveret fil medarbejderrepræsentanterne i HSU i så god fid, at de havde haft mulighed for at indhente yderligere oplysninger og drøfte indholdet eksempelvis med kontaktudvalget, jf. herved Notat af november 2005 om SU-aftalens bestemmelser om ledelsens pligt fil informafion og drøftelse i samarbejdsudvalget. På denne baggrund har det påhvilet ledelsen at sikre sig, at medarbejdersiden på HSU-mødet den 27. marts på trods af at dette ville indebære en fravigelse af sædvanlige principper for informafion - var indforstået med først at blive bekendt konsekvensplanen på HSU-mødet den 23. april Efter bevisførelsenfinderjeg, at ledelsen ikke har godtgjort, at medarbejdeme var indforstået med dennefremgangsmåde.jeg lægger således til gmnd, at medarbejdersiden gik ud fra.

9 i m ^p at de i overensstemmelse med samarbejdsaftalen ville fa de fomødne oplysninger inden mødet. Det Q bemærkes herved, at det ikke klart og udtrykkeligt fremgår af referatet af mødet den 27. marts 2008, at orienteringen om strategi og konsekvenser, som bestyrelsen skulle forholde sig fil, først ville f=«blive givet i umiddelbar tilknytning fil mødet. N På den anførte baggmnd har Professionshøjskolen UCC ikke overholdt sin informafions- og drøftelsespligt og har herved begået bmd på 3 i aftalen om samarbejde og samarbejdsudvalg. Klagers påstand 1 tages derfor til følge. i^ s?** Efter bevisførelsen lægger jeg fil grund, at ledelsen ifidenopfilhsu-mødet den 23. pril 2008 i vidt omfang inddrog medarbejdersiden i arbejdet med strategiplanen, og at ledelsen handlede ud fra en - fejlagtig - opfattelse af, at medarbejdersiden havde accepteretfremgangsmådenvedrørende orientering om konsekvensplanen på HSU-mødet den 23. april Jegfinderherefter, at bod ikke er forskyldt, men at der bør meddeles Professionshøjskolen UCC en påtale for overtrædelse af 3, stk. 2, i samarbejdsaftalen. Thi bestemmes Professionshøjskolen UCC skal anerkende at have bmdt 3 i aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner. Der meddeles Professionshøjskolen UCC en påtale for dette bmd på samarbejdsaftalen. Hver part skal bære egne omkostninger ved sagens behandling og halvdelen af udgiften fil opmanden. København, den 20. februar 2012 e Scharling^

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

Læs mere

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 13-711-16 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om

Læs mere

Om etablering af 2 administrative centre i staten

Om etablering af 2 administrative centre i staten Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Om etablering af 2 administrative centre i staten Foreningen har udarbejdet et notat om Finansministeriets rapport om de to nye administrative centre

Læs mere

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten 2013 Cirkulære af 27. august 2013 Modst.nr. 031-13 J.nr. 13-711-16 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...5 Ikrafttræden...6 Aftale

Læs mere

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Til samtlige ministerier og styrelser mv.)

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Til samtlige ministerier og styrelser mv.) BILAG TIL FORHANDLINGSPROTOKOL 1 Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Til samtlige ministerier og styrelser mv.) Generelle bemærkninger Finansministeriet og Offentligt Ansattes

Læs mere

FORSVARSKOMMANDOENS HOVEDSAMARBEJDSUDVALGS RETNINGSLINJER FOR SAMARBEJDSVIRKSOMHEDEN I FORSVARET AF MARTS 2012

FORSVARSKOMMANDOENS HOVEDSAMARBEJDSUDVALGS RETNINGSLINJER FOR SAMARBEJDSVIRKSOMHEDEN I FORSVARET AF MARTS 2012 FORSVARSKOMMANDOENS HOVEDSAMARBEJDSUDVALGS RETNINGSLINJER FOR SAMARBEJDSVIRKSOMHEDEN I FORSVARET AF MARTS 2012 FORORD Forsvarskommandoens Hovedsamarbejdsudvalgs retningslinjer for samarbejdsvirksomheden

Læs mere

Kendelse i Opmandssag. Praktiserende Lægers Organisation. mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Kendelse i Opmandssag. Praktiserende Lægers Organisation. mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn Kendelse i Opmandssag (FV 2013.0113) Praktiserende Lægers Organisation (advokat Helene Amsinck) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn (advokat Morten Ulrich) afsagt den 4. februar 2014 - 2 1. Indledning

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. 08.80 O.11 xx/2012 Side 1

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. 08.80 O.11 xx/2012 Side 1 Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg KL Sundhedskartellet 08.80 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 08.80 Side 2 Bilagsoversigt... 3 Afsnit A. Tillidsrepræsentanter... 6 1. Valg

Læs mere

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. 08.80 O.11 48/2012 Side 1

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. 08.80 O.11 48/2012 Side 1 Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg KL Sundhedskartellet 08.80 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 08.80 Side 2 Bilagsoversigt... 3 Afsnit A. Tillidsrepræsentanter... 5 1. Valg

Læs mere

Kendelse. af 2. juni 2015. faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund. Privat Service, Hotel og Restauration

Kendelse. af 2. juni 2015. faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund. Privat Service, Hotel og Restauration 1 Kendelse af 2. juni 2015 i faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Nicolai Westergaard) mod Dansk Erhverv tillige for First Hotel Copenhagen

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALEN 2011. i statens virksomheder og institutioner

SAMARBEJDSAFTALEN 2011. i statens virksomheder og institutioner SAMARBEJDSAFTALEN 2011 Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner Samarbejdsaftalen 2011 Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 12. november 2009 i faglig voldgiftssag FV 2009.39: Finansforbundet for A (advokat Jakob Juul) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Danske Bank A/S (advokat Merete

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 18. november 2010

Arbejdsrettens dom af 18. november 2010 Arbejdsrettens dom af 18. november 2010 i sag nr. A2009.0683: FTF for Finansforbundet (advokat Helle Hjorth Bentz) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Nordea Bank Danmark A/S (advokat Merete Preisler)

Læs mere

Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013.

Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013. 8. februar 2013 FORHANDLINGSPROTOKOL Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013. Der er i den forbindelse

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale

Læs mere

Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013.

Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013. 8. februar 2013 FORHANDLINGSPROTOKOL Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013. Der er i den forbindelse

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. marts 2011

Arbejdsrettens dom af 16. marts 2011 Arbejdsrettens dom af 16. marts 2011 i sag nr. A2010.0525: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger

Læs mere

O:P_MANPSKENDELSE _. Faglig Voldgift (FV 2013.0071) DJØF. som mandatar for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod.

O:P_MANPSKENDELSE _. Faglig Voldgift (FV 2013.0071) DJØF. som mandatar for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. O:P_MANPSKENDELSE _ l Faglig Voldgift (FV 2013.0071) DJØF som mandatar for E (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Finansministeriet Moderniseringsstyrelsen for Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

DSR Kreds Sjælland - Administrationen. Strategi. Omstruktureringer og nedskæringer i psykiatri- og sygehussektoren. Version 4 11.

DSR Kreds Sjælland - Administrationen. Strategi. Omstruktureringer og nedskæringer i psykiatri- og sygehussektoren. Version 4 11. Strategi Omstruktureringer og nedskæringer i psykiatri- og sygehussektoren 2010 2020 Version 4 11. september 2010 1 Indhold Indledning... 3 Faglig Strategi... 4 Omplaceringspligten - tilbud om ledig stilling,

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013

Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013 Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013 i sag nr. 2012.0177: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes Organisation

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 4. november 2014. faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 4. november 2014. faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 4. november 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation (advokat Peter Breum) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Christian

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 29. marts 2007

Arbejdsrettens dom af 29. marts 2007 1 Arbejdsrettens dom af 29. marts 2007 i sag nr. A2006.343: Landsorganisationen i Danmark for HK/Handel (advokat Peter Nisbeth) mod Dansk Arbejdsgiverforening for HTS Handel, Transport og Service (tidligere

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 17. oktober 2014 (J.nr. 2014-0036307) Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Socialpædagogernes Landsforbund. Kopi til: 1. Silkeborg Kommune 2. KL (for Jammerbugt Kommune) 3. Statsforvaltningen 4. Folketingets Ombudsmand

Socialpædagogernes Landsforbund. Kopi til: 1. Silkeborg Kommune 2. KL (for Jammerbugt Kommune) 3. Statsforvaltningen 4. Folketingets Ombudsmand Socialpædagogernes Landsforbund Kopi til: 1. Silkeborg Kommune 2. KL (for Jammerbugt Kommune) 3. Statsforvaltningen 4. Folketingets Ombudsmand Sagsnr. 2014-2651 Doknr. 254583 Dato 10-07-2015 Social- og

Læs mere

Rammeaftalen 2011 Kommunernes Landsforening (KL) Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) Sundhedskartellet (SHK)

Rammeaftalen 2011 Kommunernes Landsforening (KL) Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) Sundhedskartellet (SHK) Forord Sønderborg Kommune og de lokale repræsentanter for hovedorganisationerne LO, FTF, SHK og AC har indgået denne aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse i Sønderborg Kommune pr. 01.10. 2013. Aftalen

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. FOAs Klageinstans. Beretning 2009

F O A F A G O G A R B E J D E. FOAs Klageinstans. Beretning 2009 F O A F A G O G A R B E J D E FOAs Klageinstans Beretning 2009 FOAs Klageinstans Sekretariatet: Staunings Plads 1-3 1790 København V Telefon: 46 97 26 26 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk

Læs mere