LOKALPLAN NR. 063 For et område i Ballerup Bymidte omkring Centrumgaden og Sct. Jacobsvej. (vedtaget oktober 1993)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. 063 For et område i Ballerup Bymidte omkring Centrumgaden og Sct. Jacobsvej. (vedtaget oktober 1993)"

Transkript

1 LOKALPLAN NR. 063 For et område i Ballerup Bymidte omkring Centrumgaden og Sct. Jacobsvej. (vedtaget oktober 1993) BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Lokalplanen er en fortsættelse af de bestræbelser, Kommunalbestyrelsen siden begyndelsen af 1980erne har gjort for at forbedre og forskønne bymiljøet i Ballerup Bymidte. Med lokalplanen skal det sikres, at Bymidten fortsat udvikler sig i en positiv retning: Smukkere, rarere, rig på oplevelser og med en god blanding af boliger og erhverv.

2 Med lokalplanen skal det sikres, at Bymidten fortsat udvikler sig i en positiv retning: Smukkere, rarere, rig på oplevelser og med en god blanding af boliger og erhverv. Overvejelserne om byrum og nybyggerier var grundlaget for det forslag til lokalplan for et område i Ballerup Bymidte omkring Centrumgaden og Sct. Jacobsvej, som Ballerup Kommunalbestyrelse vedtog den 28. april Forslaget til lokalplan var offentligt fremlagt i perioden fra den 5. maj 1993 til den 4. juli Inden indsigelsesfristens udløb var der indkommet ialt 10 indsigelser, ændringsforslag og bemærkninger til lokalplanforslaget. Efter Kommunalbestyrelsens behandling af de indkomne indsigelser m.v. besluttede man at vedtage lokalplanforslaget endeligt med følgende ændringer: - parkeringsudlægget i gårdrum ved Ahornsvej halveres, så det kun omfatter den sydlige del af matr. nr. 79 a, - der skelnes ikke mellem privat og offentlig parkering for de viste parkeringsudlæg, - der gives mulighed for at ud- nytte tagetagen på Reeh's forhus, dvs. bygningen kan udføres i 1-2½ etage, og - det understreges, at bebyggelsens ydre fremtræden skal tage særligt hensyn til Ballerup Kirke og dennes nærmeste omgivelser. FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING Lokalplanområdet Lokalplanen omfatter et område, der afgrænses af Hold-an Vej, Linde Allé, Banegårdspladsen, Bydammen og Schwenckestræde. Området er karakteristisk ved sin randbebyggelse omkring bymidtens gamle gadeforløb. Den nordlige del omkring Kirken har nærmest landsbykarakter med fritliggende, lave bygninger og smalle stræder. Omkring Kirketorvet og Centrumgaden er bebyggelsen mere blandet, højere og relativ tæt. Kommuneplan Den gældende Kommuneplan blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 28. april I kommuneplanen omfattes lokalplanområdet af enkeltområderne 3.C.2 og 3.D.5. Enkeltområde 3.C.2 er udlagt til centerformål med mulighed for at opføre eller indrette bebyggelse til detailhandel, liberale erhverv, serviceerhverv, mindre værksteder (der kan indpasses i området uden at være til gene for omgivelserne), samt offentlige formål. Der kan desuden opføres eller indrettes bebyggelse til boligformål. Enkeltområde 3.D.5 er udlagt til offentlige formål med mulighed for at benytte det til kirke og kirkegård. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen. Lokalplaner Området mellem Sct. Jacobsvej, Hold-an Vej, Linde Allé, Banegårdspladsen og Bydammen var tidligere omfattet af lokalplan nr Ved lokalplanens endelige vedtagelse blev lokalplan nr. 022, aflyst i sin helhed.

3 Lokalplan nr. 023, der hidtil har omfattet området mellem Sct. Jacobsvej, Hold-an Vej og den nordlige del af Bydammen, aflyses for så vidt angår matr.nr.ne: 66, 67, a, 62 a, 64 d og 103 a, alle af Ballerup by, Ballerup. Lokalplanen ændrer ikke grundlæggende planlægningen for området. Områdets anvendelse til centerformål og hovedprincippet om, at bebyggelsen overvejende skal udformes som en sluttet randbebyggelse, fastholdes.

4 Området omfattes også af lokalplan nr Denne er en temalokalplan, der udelukkende regulerer facader og skiltning. Til gengæld omfatter lokalplan nr. 071 hele Ballerup Bymidte. LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen bygger videre på princippet med en sluttet randbebyggelse langs handelsgaderne. Dog kan de bebyggede områder omkring Centrumgaden gøres "dybere" gennem fortætning. Langs gågaderne kan ejendommenes stueetager kun anvendes til butikker og lignende erhverv samt til boliger. Nye kontorer - eller udvidelse af eksisterende - kan kun ske på 1. sal. Mulighederne for at bygge ud i gadearealet i én etage er blevet begrænset. Desuden er der blevet strammere regler for at benytte gadearealet til udstilling af varer og lignende. I forlængelse af ældrecentret ved Linde Allé kan der opføres en vinkelformet boligbebyggelse i tre etager. Herved kan der dannes en karré med opholdsareal for beboerne i de omkringliggende boliger. Ved den eksisterende bygning, der rummer ISO-supermarkedet, bliver der mulighed for at opføre en bygning i to til tre etager mod parkeringspladsen. Bebyggelsen med bl.a. Jyske Bank og Ligkistemagasinet kan udvides frem til det punkt, hvor Sct. Jacobsvej drejer nordpå. På grund af beliggenheden ved Ballerup Kirke stilles der særlige krav til udformningen af nybyggeriet langs Sct. Jacobsvej. De ubebyggede arealer langs Hold-an Vej skal anvendes til ét samlet parkeringsanlæg. Gennem valget af belægninger og beplantning skal anlægget gøres sammenhængende og grønt. Stræderne mellem parkeringsanlægget og gågaden skal gøres attraktive, smukke og berigende for bymiljøet i Ballerup. I forlængelse af Reeh's forhus kan der evt. opføres en ny værkstedsbygning i to etager til erstatning for den nuværende. På hjørnet af Sct. Jacobsvej og Hold-an Vej overfor Baunegården kan der opføres en vinkelformet bygning i én til halvanden etage. Stedet er trafikeret, så bygningen bør alene bruges til erhverv. I området mellem Centrumgaden og Bydammen er det ikke tanken, at der skal ske de store forandringer. Parkeringsanlæggene ved Bydammen skal bevares. I karréen ved Bydammen/Ahornsvej kan halvdelen af gårdrummet anvendes til fælles friarealer. Resten af gårdrummet er reserveret til parkering.

5 FACADER OG SKILTNING For at gøre bymiljøet i Ballerup Bymidte smukkere, mere harmonisk og sammenhængende, er der som nævnt vedtaget en lokalplan, der regulerer husenes facader og skiltning. Facade- og skiltelokalplanen handler især om facadernes udformning, farver, materialer og facadebeklædninger, baldakiner og markiser samt de forskellige former for skiltning på bygningerne. KUNST Gennem brug af billedkunst på bymidtens gader og huse fremhæves stedets særpræg og karakter. Bymidten får sin egen identitet. Billedkunst kan placeres som selvstændige skulpturer enkeltvis eller i grupper - eller den kan integreres i bygningsfacader, som gadeinventar og som dele af belægningerne. BELÆGNING, BEPLANTNING M.V. Bymidtens pladser, gader, stræder, stier og parkeringspladser skal udformes, så de både er varierede og oplevelsesrige og umiddelbart forståelige og overskuelige. Enkelhed, harmoni og forståelighed skal præge bybilledet. Fodgængerarealerne skal knyttes sammen af en ensartet flisebelægning som den der ligger i gågaden, dvs. med fritlagte brune søsten. Gågader, pladser og stræder må ikke overdækkes, men kan have træer som rumdannende elementer. I gågaden består det grønne element af højstammede træer placeret i rækker. Træerne skal fortrinsvis være lind eller ahorn. På pladser og i stræder kan der desuden anvendes lavere beplantning, blomster samt slyngplanter på husmure og stativer. Beplantningen ved p-pladserne kan bestå af spredte, bredkronede træer, der plantes i grupper eller rækker. Træerne kan suppleres med klippede hække, der vil virke som afskærmning mod de parkerede biler. Gadeinventar som henvisningsskilte, pullerter, rækværker, beplantningskummer, bænke, cykelstativer og papirkurve skal have et fælles udtryk. Til gadebelysning skal der anvendes parklygter.

6 LOKALPLAN NR Ballerup Bymidte (vedtaget oktober 1993). I henhold til Planloven (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område i Ballerup Bymidte omkring Centrumgaden og Sct. Jacobsvej: 1. LOKALPLANENS FORMÅL. Det er lokalplanens formål, at sikre udbygning af den i 2 nævnte del af Ballerup Bymidte til centerformål og offentlige formål således, at bebyggelse i princippet opføres som en sluttet butiksbebyggelse langs Centrumgaden og Sct. Jacobsvej suppleret med bolig/erhvervsbebyggelse i dele af bagarealerne, at ny bebyggelse inden for området i dimensioner, udformning og materialevalg tilpasses den eksisterende bebyggelse, at områdets samlede boligantal og boligetageareal kan udvides, at Centrumgaden og den vestlige del af Sct. Jacobsvej fastholdes som gågader, at gågadernes åbne og grønne karakter fastholdes, at Centrumgaden, en del af Sct. Jacobsvej, en ny forbindelse gennem Reeh's Gård samt Schwenckestræde danner de grønne strøg i den nordlige del af Bymidten, at der i gågadernes bagarealer indrettes arealer til parkering og ophold, at der gennem bebyggelserne sikres attraktive passager fra gågade til parkeringsarealer, at Bymidtens pladser, gader, stræder, stier og parkeringspladser udformes og beplantes med henblik på at skabe en frodig og arkitektonisk sammenhæng mellem byrummene, samt at der ved indretningen og anvendelsen af Bymidtens handelsgader tages hensyn til den almindelige færdsel og det visuelle miljø. 2. OMRÅDE- OG ZONESTATUS Lokalplanen afgrænses, som vist på kortbilag 1, og omfatter følgende matr.nr.e: 9 k, 9 v, 9 az, 9 bm, 9 tf, 10 b, 10 bæ, 10 dy, 10 ex, 11 g, 11 gr, 31 a, 62 a, 64 d, 66, 67, 72 a, 72 b, 75 a, 76 e, 79 a, 82 b, 91 a, 93, 103 a, 109 a, 180, 183, 10 e (ejl.nr. 1-6), 10 f (ejl.nr. 1-2), 76 a (ejl.nr. 1-3), 76 b og 76 d (ejl.nr. 1-4), 80 b (ejl.nr. 1-18), 91 b (ejl.nr. 1-5), 109 c (ejl.nr. 1-2) og 118 a (ejl.nr. 1-4) alle af Ballerup by, Ballerup, samt alle parceller og ejerlejligheder, der efter den 1. januar 1993 udstykkes fra nævnte ejendomme Lokalplanens område opdeles i planområderne A og B, som vist på kortbilag 1: A: Centerformål. B: Offentlige formål, kirke og kirkegård Området har byzonestatus. 3. OMRÅDETS ANVENDELSE. PLANOMRÅDE A 3.1. Planområde A må kun anvendes til center- og boligformål. Inden for området må kun opføres eller indrettes bebyggelse til butikker, liberale erhverv, privat og offentlig service samt beboelse Inden for området er det ikke tilladt at opføre eller indrette bebyggelse til vognmands-, fabriks-, værksteds- eller oplagsvirksomhed. Undtaget fra denne bestemmelse er ejendommen

7 matr. nr. 66 Ballerup, hvorpå der - ud over de generelle anvendelsesmuligheder - kan opføres eller indrettes bebyggelse til værkstedsformål Dog kan der, efter Kommunalbestyrelsens godkendelse i hvert enkelt tilfælde, indrettes mindre værksteder med naturlig tilknytning til centerfunktionen (bager, cykelsmed, skomager mv.), hvis virksomheden ikke ved støv, røg, lugt, støj eller på anden måde er til gene for omgivelserne Langs gågaden (Centrumgaden og Sct. Jacobsvej) må bebyggelsens stueetage kun, efter Kommunalbestyrelsens godkendelse i hvert enkelt tilfælde, indrettes til andet end boliger samt kunde- og publikumsorienterede servicefunktioner, der i karakter minder om detailhandel. På 1. sal må der kun indrettes boliger samt liberale erhverv og kontorerhverv som f.eks. pengeinstitutter, forsikringsselskaber, advokat, klinik og tegnestue. På 2. sal og derover må der kun indrettes boliger Uanset ovenstående bestemmelser kan der inden for området opføres de transformatorstationer, som er nødvendige for at sikre kvarterets elforsyning, når deres ydre afstemmes efter den omliggende bebyggelse, bygningshøjden ikke overstiger 2,6 m, og det bebyggede areal ikke er større end 10 m2. Det skal tilstræbes, at transformatorstationer indbygges i den egentlige bebyggelse Eksisterende boliger i området må ikke nedlægges - hverken helt eller delvist - med mindre Kommunalbestyrelsen giver særlig tilladelse hertil. PLANOMRÅDE B 3.7. Planområde B må kun anvendes til offentlige formål - kirke og kirkegård. 4. UDSTYKNING Ejendomme til center- og boligformål kan i princippet udstykkes ned til en mindstegrundstørrelse, der svarer til det bebyggede areal. Dog må den enkelte grund ikke udstykkes med en facadelinie på mindre end 10 m og en grunddybde på mindre end 10 m Parkeringsarealer kan sammenlægges og udskilles som offentligt parkeringsareal. 5. VEJ- OG STIFORHOLD Centrumgaden fra Linde Allé til Bydammen, og Sct. Jacobsvej fra Kirketorvet til Reeh's, fastholdes som gågade. Der vil til gågaden i princippet ikke blive adgang for motordrevne køretøjer, idet varetilkørsel forudsættes at ske fra bagarealerne Gågadens afslutning mod Bydammen fastholdes som et adgangsareal til trafiksikker regulering af stitrafikken og med mulighed for afsætning og korttidsparkering med adgang fra Bydammen Gågadens afslutning mod Sct. Jacobsvejs egentlige vejdel fastholdes som et adgangsareal til trafiksikker regulering af stitrafikken og tilkørslen til parkeringsarealerne ved Reeh's og Kirken Adgang til området skal i princippet ske, som vist på bilag 1: - Fra Sct. Jacobsvej ved Reeh's opretholdes ind- og udkørsel til Hold-an Vej. - Adgang til parkeringsarealerne øst for Centrumgaden skal ske fra Sct. Jacobsvej og Linde Allé.

8 - Fra Bydammen opretholdes ind- og udkørsel til Kirken. - Adgang til parkeringsarealerne vest for Centrumgaden skal ske fra Bydammen Der må ikke etableres direkte adgang til Hold-an Vej fra de tilgrænsende ejendomme Der skal sikres de på kortbilag 1 angivne port- eller strædeforbindelser fra gågaderne til parkeringsarealerne henholdsvis det overordnede stinet Ved udformning af gågadearealerne, herunder også beplantning, udsmykning, møblering, udstilling, opstilling af kunst med videre, skal mindst 4,80 m midt i gaden friholdes til færdslen Opstilling af reklameskilte, salgsstativer, borde, stole, varer osv. på gågadearealerne og i stræderne må principielt kun finde sted i en afstand af max. 100 cm fra hovedfacaden. I Centrumgaden kan de nævnte effekter desuden opstilles inden for de arealer, der er angivet med særlig signatur på kortbilag 3. Arealerne er 60 cm brede zoner regnet fra kanten af chausséstenene i gadebelægningen Kommunalbestyrelsen kan give særlig tilladelse til opstilling af de i 5.8 nævnte effekter på steder i lokalplanområdet, hvor pladsforholdene vurderes som værende særligt gode; f.eks. på Kirketorvet. 6. PARKERINGSFORHOLD Der udlægges areal til parkering i bagarealerne mod Hold-an Vej, Bydammen og Sct. Jacobsvej, i princippet som vist på kortbilag Parkeringsarealer kan indrettes under terræn efter Kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse Ved ændret anvendelse eller nybyggeri inden for lokalplanområdet skal der etableres parkeringspladser efter følgende fordeling: - 1 p-plads pr. 20 m2 bruttoetageareal til detailhandel og servicepræget erhverv, - 1 p-plads pr. 50 m2 bruttoetageareal til øvrige erhverv, samt - 1 p-plads pr. bolig Parkeringspladser skal anlægges efter Kommunal- bestyrelsens nærmere retningslinier på baggrund af en samlet vurdering af parkeringsforholdene i bymidteområdet under eet. Hvis kravet til parkering ikke kan opfyldes på den enkelte ejendom, kan Kommunalbestyrelsen efter en konkret vurdering tillade, at antallet af parkeringspladser nedsættes - eller anlæg af parkeringspladser helt udelades - mod at grundejeren betaler et bidrag til Kommunens parkeringsfond efter reglerne i denne. 7. LEDNINGSANLÆG Ledninger til elforsyning, herunder til vejbelysning, telefon, fællesantenne mv., må ikke fremføres som luftledninger, men må alene udføres som skjulte kabler. 8. BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING Bebyggelsesprocenten for planområde A under eet må ikke overstige 65.

9 Inden for planområde B må kun i begrænset omfang opføres bebyggelse, der er nødvendig af hensyn til områdets anvendelse Bebyggelsen skal i princippet opføres som en sluttet bebyggelse langs Centrumgaden og Sct. Jacobsvej og med yderligere samlende bebyggelse i randzonerne langs Bydammen, Ahornsvej, Linde Allé, Hold-an Vej og i bagarealerne til Centrumgaden Facadelinierne mod Centrumgaden, Sct. Jacobsvej, Ahornsvej, Linde Allé, samt mod bagarealerne mellem Centrumgaden og Hold-an Vej, som disse fremgår af kortbilag 2, er bindende for nybyggeri samt tilbygning til eksisterende bebyggelse På enkelte ejendomme, der på kortbilag 2 er markeret med særlig facadelinie for bebyggelsens stueetage, kan tillades udbygning i Centrumgaden og mod parkeringsarealerne i een etage Nybyggeri samt tilbygninger til eksisterende bebyggelse skal placeres inden for de på kortbilag 2 viste retningsgivende byggefelter, der i princippet højst gives en husdybde på 11 m. Undtaget herfra er særlige bygningsdele som vindfang, trappetårne o.lign Nybyggeri samt tilbygninger til eksisterende bebyggelse, der af særlige årsager ønskes opført med en større eller mindre husdybde end den i 8.5. angivne, skal placeres inden for de på kortbilag 2 viste særlige byggefelter. Undtaget herfra er særlige bygningsdele som vindfang, trappetårne o.lign. Langs Sct. Jacobsvej - syd og øst for Reeh's - kan bebyggelse inden for de særlige byggefelter højst gives en husdybde på 9 m Inden for planområde A kan enkelte småbygninger som skure, udhuse, garager, carporte og kundevognsstativer opføres uden for byggefelterne, når dette sker efter særlig tilladelse fra Kommunalbestyrelsen Bebyggelsen kan, som vist på kortbilag 2, opføres med følgende etageantal: - langs Centrumgaden: 2-3 etager, - langs Sct. Jacobsvej: 2-2 ½ etage, - syd for Reeh's: 2 etager, - mellem Reeh's forhus og Hold-an Vej: 1-1 ½ etage, - omkring Reeh's: 1-2 ½ etage, - langs Schwenckestræde: 1-1 ½ etage, - langs Kirketorvet: 1 ½ - 2 ½ etage, - langs Bydammen: 1 ½ - 2 etager, - langs Ahornsvej: 2-3 etager, - langs Linde Alle: 2-3 etager, - omkring P-arealer ved Hold-an Vej: 2-3 etager, - i bagarealer til Centrumgaden: 1 etage, Som hel etage medregnes kælder, hvor loftet er mere end 1,25 m over det omliggende terræn, samt tagetage med større trimpelhøjde end 1 m. Trimpelhøjden regnes som afstanden mellem overside af gulv og skæringen mellem ydermurs inderside og tagets inderside. Uanset angivelsen af etageantal vil eksisterende bygninger med et større etageantal kunne genetableres i sin nuværende form Kommunalbestyrelsen kan, hvor særlige forhold gør sig gældende, tillade, at enkelte bygningsdele (trappe- og elevatortårne el. lign.) opføres højere end de i henhold til 8.8 tilladte etageantal.

10 8.10. Bygningerne må ikke gives en facadehøjde, der overstiger følgende afstand fra terræn til skæring mellem ydermur og overside af tag: - langs Centrumgaden: 10,0 m, - langs Sct. Jacobsvej: 8,0 m, - omkring og syd for Reeh's: 7,5 m, - mellem Reeh's forhus og Hold-an Vej: 4,5 m, - langs Kirketorvet: 8,0 m, - langs Bydammen: 7,0 m, - langs Ahornsvej: 10,0 m, - langs Linde Alle: 10,0 m, - i bagarealer mellem Centrumgaden og Hold-an Vej: 10,0 m Bebyggelsen skal principielt udføres med sadel- tage med en taghældning på mellem 30 o og 45 o. 9. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN Det skal tilstræbes, at ny bebyggelses facader og tag opføres i materialer svarende til den eksisterende bebyggelse i området, fortrinsvis tegl Bebyggelsen skal gives en sådan ydre fremtræden, at der, efter Kommunalbestyrelsens skøn, opnås en god helhedsvirkning med den øvrige bebyggelse. Der må ikke anvendes materialer, som efter Kommunalbestyrelsens skøn virker skæmmende. Der skal særligt tages hensyn til Ballerup Kirke og dennes omgivelser Bygningens facade skal mod gaden brydes for mindst hver 12 m, f.eks. gennem fremhævelse af adgangsparti, anvendelse af bygningsfremspring, ændring af facadens materialer o.lign. 10. UBEBYGGEDE AREALER De på kortbilag 1 med særlig signatur viste arealer udlægges til fælles friareal for boligbebyggelserne. Friarealerne må kun bebygges med mindre bygninger til fællesfaciliteter som affaldsrum, cykelskure o.lign. Opholdsarealer kan i øvrigt tillades indrettet f.eks. som gårdhaver, altaner eller tagterrasser Ved materialevalg, udformning og beplantning af opholds- og parkeringsarealer skal der som hoved- regel tilstræbes en klar opdeling af gående og kørende trafik Beplantning og indretning af byrum - i såvel offentlig som privat eje - skal ved materialevalg, udformning og udsmykning bidrage til udvikling af et sammenhængende gadeforløb. Gadeforløbene skal binde de enkelte bebyggelser sammen, og skal sammen med torve- og pladsarealer give et varieret bybillede. Der skal særligt lægges vægt på sammenhængen med den øvrige bymidte Arealer, der på kortbilag 1 er mærket med særlig signatur for beplantning, reserveres til afskærmende og rumdannende beplantning. Beplantningen skal bestå af løvfældende træer og buske Hegning inden for området kan kun finde sted efter Kommunalbestyrelsens godkendelse i hvert enkelt tilfælde.

11 10.6. Terrænreguleringer større end +/- 25 cm må kun foretages efter Kommunalbestyrelsens godkendelse i hvert enkelt tilfælde Ubebyggede arealer skal ved beplantning, belægning, eller lignende gives et ordentligt udseende Udendørs oplagring af materialer, varer, emballage, transportcontainere mv. til brug for detailhandelen skal ske på egne servicearealer. Disse arealer skal afskærmes efter bestemmelsen i Udendørs oplagring i øvrigt må ikke finde sted. 11. FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGEN AF NY BEBYGGELSE Før ny bebyggelse inden for området tages i brug, skal der være etableret de nødvendige parkerings- og opholdsarealer, jvf. 6.1, 6.3 og Ny bebyggelse skal i henhold til Ballerup Kommunes varmeplan tilsluttes naturgasforsyningen med henblik på dækning af energibehovet til opvarmning og forsyning med varmt vand Uanset bestemmelsen i 11.2 kan Kommunalbestyrelsen efter ansøgning herom meddele tilladelse til anvendelse af alternative energiformer til supplering eller dækning af energiforbruget Inden for lokalplanområdet skal der jævnfør den gældende Regionplan 1993, kap. 7.1 og 7.2, etableres de støjafskærmninger eller anden nødvendig støjbeskyttelse, som er nødvendige, for at støjniveauet fra vejtrafikken ikke overstiger 30 db(a) i beboelsesrum og lignende støjfølsom anvendelse. Der henvises til Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier, som disse er angivet i vejledning nr. 3/1984 "Trafikstøj i boligområder. 12. OPHÆVELSE AF LOKALPLANER Den af Ballerup Kommunalbestyrelse, den 24. februar 1982, godkendte lokalplan nr. 022 aflyses i sin helhed. (Tinglyst den 3. juni 1983) Den af Ballerup Kommunalbestyrelse, den 13. september 1982, godkendte lokalplan nr. 023 aflyses, for så vidt angår de matr.nr.e, som er omfattet af nærværende lokalplan. (Tinglyst den 3. juni 1983). 13. RETSVIRKNINGER Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Planen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen Ifølge Planlovens 19 kan Kommunalbestyrelsen meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan.

12 13.4. Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven. I henhold til 27 i Planloven vedtages foranstående lokalplan endeligt. Ballerup Kommunalbestyrelse, den 27. oktober sign. Ove E. Dalsgaard / sign. K. O. Møgelvang

13

14

15

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ LOKALPLAN 156 for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000 GENTOFTE KIRKEGÅRD H.A.CLAUSENS VEJ WILH.SCHMIDTS VEJ ADOLPHSVEJ GENTOFTEGADE GENTOFTE SØ INDHOLDELSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

1. LOKALPLANENS FORMh

1. LOKALPLANENS FORMh 1 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 1004 Lokalplan for karreen Rosensgade - Abygade, Odder &Garvergyden i Odder by. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN 19 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 19 vedrører et ubebygget område nord for Klausdalsbrovej vest for Gammelgårdsvej og udlægger det til rækkehusbebyggelse på nær et mindre

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

LOKALPLAN NR. 019 FOR LAUTRUPGÅRD (vedtaget juni 1981) INDLEDNING BAGGRUND FOR LOKALPLANEN

LOKALPLAN NR. 019 FOR LAUTRUPGÅRD (vedtaget juni 1981) INDLEDNING BAGGRUND FOR LOKALPLANEN LOKALPLAN NR. 019 FOR LAUTRUPGÅRD (vedtaget juni 1981) INDLEDNING BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Oprindeligt var det tanken, at hele Lautrupgård området skulle benyttes til administrations- og kontorformål,

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991.

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. Haslev Kommune Lokalplan nr. 27 For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 27 FOR ET OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE OG RÅDHUSSTRÆDE. Denne redegørelse har til

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Byplanvedtægt 15 Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLAMAljTÆQT NR. 15. ISHØJ KOMMUNE. Byplanvedtægt for et område mellem S-banen, Ishøj Stationsvej, Vejlebrovej

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 I medfør af lov om kommuneplanlægning (1ovbekendtgØrelse nr.734 af 21. december 1982) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv Byplanvedtægt 12 Et område omkring Hørsholm Torv HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 12 for området omkring Hørsholm Torv I medfør al' byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008 Lokalplan nr. 1046 Boligbebyggelse ved Smedegade HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 15

BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Håndværkerområdet i Gredstedbro BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Ribe kommune Partiel byplanvedtægt nr, 15 BYPLANVEDTÆGT N R. 15 for Et "byområde i Gredstedbro I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden planlægning...6 Lokalplanens

Læs mere

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej.

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Lokalplan GL 80.2 For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og formål side 2 Lokalplanens område side 2 Lokalplanens indhold side

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 0-568. for H. C. Andersens Hus og Lotzes Have

LOKALPLAN NR. 0-568. for H. C. Andersens Hus og Lotzes Have LOKALPLAN NR. 0-568 for H. C. Andersens Hus og Lotzes Have ODENSE KOMMUNE Miljø- og Teknikforvaltningen, Byplan- og Miljøafdelingen 2000 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan

Læs mere

Vejle Kommune Teknisk Forvaltning. August 1991. LOKALPLAN NR. 100 for et område ved Vestre Engvej mellem Flegmade og Sønderå.

Vejle Kommune Teknisk Forvaltning. August 1991. LOKALPLAN NR. 100 for et område ved Vestre Engvej mellem Flegmade og Sønderå. Vejle Kommune Teknisk Forvaltning August 1991 LOKALPLAN NR. 100 for et område ved Vestre Engvej mellem Flegmade og Sønderå. 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING August 1991 LOKALPLAN NR. 100 for et område

Læs mere

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i at sønderjydsk Landsdele)bd, og bl..i tingbogen, art. nr., e/er/av, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: kr. øre Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland

Læs mere

ILokaldan 208. Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc EN KORTFATTET BESKRIVELSE

ILokaldan 208. Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc EN KORTFATTET BESKRIVELSE 1 Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc ILokaldan 208 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Områdets beliggenhed Lokalplanen omfatter et område afgraznset af Yrsavej mod ost, Hobrovej mod vest og den kommende Ringboulevard

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning Albertslund Kommune Lokalplan nr.13.5 for Falck Securitas ejendommene ved Roskildevej. Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20 Lokalplan 261 for Kildegårdsvej 18-20 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 261 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde VIII i Herlev kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1 Byplanvedtægtens

Læs mere

LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS

LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN NR.1 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS INDHOLDSFORTEGNELSE -------------- ------------------------ REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og

Læs mere

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af 1.1.01 Kastanievejskarreen Plannummer 1.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Kastanievejskarreen Centerområde Bycenter Kgs. Lyngby Bebyggelsesprocent

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.013 for et område ved Hasserisvej K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 10. november 2014

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978

LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978 LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYb FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VIELDEGÅRDSVEJ I GENTOFTE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07 Februar 1998 VEJLEDNING HVAD ER EN LOKALPLAN. En lokalplan er en plan for et mindre område i kommunen. Formålet med en lokalplan er at fastlægge bindende bestemmelser for,

Læs mere

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1, Sølyst Sølyst... 1 T.5.5.2 Illustrationsplan... 2 T.5.5.2 Rammeområder... 3 T.5.5.2.B1, Sølyst... 5 T.5.5.2.H1, Sølyst... 7 T.5.5.2.H2, Sølyst... 9 T.5.5.2.I1, Sølyst...11 T.5.5.2.R1, Sølyst... 13 Sølyst

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere