LOKALPLAN NR. 063 For et område i Ballerup Bymidte omkring Centrumgaden og Sct. Jacobsvej. (vedtaget oktober 1993)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. 063 For et område i Ballerup Bymidte omkring Centrumgaden og Sct. Jacobsvej. (vedtaget oktober 1993)"

Transkript

1 LOKALPLAN NR. 063 For et område i Ballerup Bymidte omkring Centrumgaden og Sct. Jacobsvej. (vedtaget oktober 1993) BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Lokalplanen er en fortsættelse af de bestræbelser, Kommunalbestyrelsen siden begyndelsen af 1980erne har gjort for at forbedre og forskønne bymiljøet i Ballerup Bymidte. Med lokalplanen skal det sikres, at Bymidten fortsat udvikler sig i en positiv retning: Smukkere, rarere, rig på oplevelser og med en god blanding af boliger og erhverv.

2 Med lokalplanen skal det sikres, at Bymidten fortsat udvikler sig i en positiv retning: Smukkere, rarere, rig på oplevelser og med en god blanding af boliger og erhverv. Overvejelserne om byrum og nybyggerier var grundlaget for det forslag til lokalplan for et område i Ballerup Bymidte omkring Centrumgaden og Sct. Jacobsvej, som Ballerup Kommunalbestyrelse vedtog den 28. april Forslaget til lokalplan var offentligt fremlagt i perioden fra den 5. maj 1993 til den 4. juli Inden indsigelsesfristens udløb var der indkommet ialt 10 indsigelser, ændringsforslag og bemærkninger til lokalplanforslaget. Efter Kommunalbestyrelsens behandling af de indkomne indsigelser m.v. besluttede man at vedtage lokalplanforslaget endeligt med følgende ændringer: - parkeringsudlægget i gårdrum ved Ahornsvej halveres, så det kun omfatter den sydlige del af matr. nr. 79 a, - der skelnes ikke mellem privat og offentlig parkering for de viste parkeringsudlæg, - der gives mulighed for at ud- nytte tagetagen på Reeh's forhus, dvs. bygningen kan udføres i 1-2½ etage, og - det understreges, at bebyggelsens ydre fremtræden skal tage særligt hensyn til Ballerup Kirke og dennes nærmeste omgivelser. FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING Lokalplanområdet Lokalplanen omfatter et område, der afgrænses af Hold-an Vej, Linde Allé, Banegårdspladsen, Bydammen og Schwenckestræde. Området er karakteristisk ved sin randbebyggelse omkring bymidtens gamle gadeforløb. Den nordlige del omkring Kirken har nærmest landsbykarakter med fritliggende, lave bygninger og smalle stræder. Omkring Kirketorvet og Centrumgaden er bebyggelsen mere blandet, højere og relativ tæt. Kommuneplan Den gældende Kommuneplan blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 28. april I kommuneplanen omfattes lokalplanområdet af enkeltområderne 3.C.2 og 3.D.5. Enkeltområde 3.C.2 er udlagt til centerformål med mulighed for at opføre eller indrette bebyggelse til detailhandel, liberale erhverv, serviceerhverv, mindre værksteder (der kan indpasses i området uden at være til gene for omgivelserne), samt offentlige formål. Der kan desuden opføres eller indrettes bebyggelse til boligformål. Enkeltområde 3.D.5 er udlagt til offentlige formål med mulighed for at benytte det til kirke og kirkegård. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen. Lokalplaner Området mellem Sct. Jacobsvej, Hold-an Vej, Linde Allé, Banegårdspladsen og Bydammen var tidligere omfattet af lokalplan nr Ved lokalplanens endelige vedtagelse blev lokalplan nr. 022, aflyst i sin helhed.

3 Lokalplan nr. 023, der hidtil har omfattet området mellem Sct. Jacobsvej, Hold-an Vej og den nordlige del af Bydammen, aflyses for så vidt angår matr.nr.ne: 66, 67, a, 62 a, 64 d og 103 a, alle af Ballerup by, Ballerup. Lokalplanen ændrer ikke grundlæggende planlægningen for området. Områdets anvendelse til centerformål og hovedprincippet om, at bebyggelsen overvejende skal udformes som en sluttet randbebyggelse, fastholdes.

4 Området omfattes også af lokalplan nr Denne er en temalokalplan, der udelukkende regulerer facader og skiltning. Til gengæld omfatter lokalplan nr. 071 hele Ballerup Bymidte. LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen bygger videre på princippet med en sluttet randbebyggelse langs handelsgaderne. Dog kan de bebyggede områder omkring Centrumgaden gøres "dybere" gennem fortætning. Langs gågaderne kan ejendommenes stueetager kun anvendes til butikker og lignende erhverv samt til boliger. Nye kontorer - eller udvidelse af eksisterende - kan kun ske på 1. sal. Mulighederne for at bygge ud i gadearealet i én etage er blevet begrænset. Desuden er der blevet strammere regler for at benytte gadearealet til udstilling af varer og lignende. I forlængelse af ældrecentret ved Linde Allé kan der opføres en vinkelformet boligbebyggelse i tre etager. Herved kan der dannes en karré med opholdsareal for beboerne i de omkringliggende boliger. Ved den eksisterende bygning, der rummer ISO-supermarkedet, bliver der mulighed for at opføre en bygning i to til tre etager mod parkeringspladsen. Bebyggelsen med bl.a. Jyske Bank og Ligkistemagasinet kan udvides frem til det punkt, hvor Sct. Jacobsvej drejer nordpå. På grund af beliggenheden ved Ballerup Kirke stilles der særlige krav til udformningen af nybyggeriet langs Sct. Jacobsvej. De ubebyggede arealer langs Hold-an Vej skal anvendes til ét samlet parkeringsanlæg. Gennem valget af belægninger og beplantning skal anlægget gøres sammenhængende og grønt. Stræderne mellem parkeringsanlægget og gågaden skal gøres attraktive, smukke og berigende for bymiljøet i Ballerup. I forlængelse af Reeh's forhus kan der evt. opføres en ny værkstedsbygning i to etager til erstatning for den nuværende. På hjørnet af Sct. Jacobsvej og Hold-an Vej overfor Baunegården kan der opføres en vinkelformet bygning i én til halvanden etage. Stedet er trafikeret, så bygningen bør alene bruges til erhverv. I området mellem Centrumgaden og Bydammen er det ikke tanken, at der skal ske de store forandringer. Parkeringsanlæggene ved Bydammen skal bevares. I karréen ved Bydammen/Ahornsvej kan halvdelen af gårdrummet anvendes til fælles friarealer. Resten af gårdrummet er reserveret til parkering.

5 FACADER OG SKILTNING For at gøre bymiljøet i Ballerup Bymidte smukkere, mere harmonisk og sammenhængende, er der som nævnt vedtaget en lokalplan, der regulerer husenes facader og skiltning. Facade- og skiltelokalplanen handler især om facadernes udformning, farver, materialer og facadebeklædninger, baldakiner og markiser samt de forskellige former for skiltning på bygningerne. KUNST Gennem brug af billedkunst på bymidtens gader og huse fremhæves stedets særpræg og karakter. Bymidten får sin egen identitet. Billedkunst kan placeres som selvstændige skulpturer enkeltvis eller i grupper - eller den kan integreres i bygningsfacader, som gadeinventar og som dele af belægningerne. BELÆGNING, BEPLANTNING M.V. Bymidtens pladser, gader, stræder, stier og parkeringspladser skal udformes, så de både er varierede og oplevelsesrige og umiddelbart forståelige og overskuelige. Enkelhed, harmoni og forståelighed skal præge bybilledet. Fodgængerarealerne skal knyttes sammen af en ensartet flisebelægning som den der ligger i gågaden, dvs. med fritlagte brune søsten. Gågader, pladser og stræder må ikke overdækkes, men kan have træer som rumdannende elementer. I gågaden består det grønne element af højstammede træer placeret i rækker. Træerne skal fortrinsvis være lind eller ahorn. På pladser og i stræder kan der desuden anvendes lavere beplantning, blomster samt slyngplanter på husmure og stativer. Beplantningen ved p-pladserne kan bestå af spredte, bredkronede træer, der plantes i grupper eller rækker. Træerne kan suppleres med klippede hække, der vil virke som afskærmning mod de parkerede biler. Gadeinventar som henvisningsskilte, pullerter, rækværker, beplantningskummer, bænke, cykelstativer og papirkurve skal have et fælles udtryk. Til gadebelysning skal der anvendes parklygter.

6 LOKALPLAN NR Ballerup Bymidte (vedtaget oktober 1993). I henhold til Planloven (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område i Ballerup Bymidte omkring Centrumgaden og Sct. Jacobsvej: 1. LOKALPLANENS FORMÅL. Det er lokalplanens formål, at sikre udbygning af den i 2 nævnte del af Ballerup Bymidte til centerformål og offentlige formål således, at bebyggelse i princippet opføres som en sluttet butiksbebyggelse langs Centrumgaden og Sct. Jacobsvej suppleret med bolig/erhvervsbebyggelse i dele af bagarealerne, at ny bebyggelse inden for området i dimensioner, udformning og materialevalg tilpasses den eksisterende bebyggelse, at områdets samlede boligantal og boligetageareal kan udvides, at Centrumgaden og den vestlige del af Sct. Jacobsvej fastholdes som gågader, at gågadernes åbne og grønne karakter fastholdes, at Centrumgaden, en del af Sct. Jacobsvej, en ny forbindelse gennem Reeh's Gård samt Schwenckestræde danner de grønne strøg i den nordlige del af Bymidten, at der i gågadernes bagarealer indrettes arealer til parkering og ophold, at der gennem bebyggelserne sikres attraktive passager fra gågade til parkeringsarealer, at Bymidtens pladser, gader, stræder, stier og parkeringspladser udformes og beplantes med henblik på at skabe en frodig og arkitektonisk sammenhæng mellem byrummene, samt at der ved indretningen og anvendelsen af Bymidtens handelsgader tages hensyn til den almindelige færdsel og det visuelle miljø. 2. OMRÅDE- OG ZONESTATUS Lokalplanen afgrænses, som vist på kortbilag 1, og omfatter følgende matr.nr.e: 9 k, 9 v, 9 az, 9 bm, 9 tf, 10 b, 10 bæ, 10 dy, 10 ex, 11 g, 11 gr, 31 a, 62 a, 64 d, 66, 67, 72 a, 72 b, 75 a, 76 e, 79 a, 82 b, 91 a, 93, 103 a, 109 a, 180, 183, 10 e (ejl.nr. 1-6), 10 f (ejl.nr. 1-2), 76 a (ejl.nr. 1-3), 76 b og 76 d (ejl.nr. 1-4), 80 b (ejl.nr. 1-18), 91 b (ejl.nr. 1-5), 109 c (ejl.nr. 1-2) og 118 a (ejl.nr. 1-4) alle af Ballerup by, Ballerup, samt alle parceller og ejerlejligheder, der efter den 1. januar 1993 udstykkes fra nævnte ejendomme Lokalplanens område opdeles i planområderne A og B, som vist på kortbilag 1: A: Centerformål. B: Offentlige formål, kirke og kirkegård Området har byzonestatus. 3. OMRÅDETS ANVENDELSE. PLANOMRÅDE A 3.1. Planområde A må kun anvendes til center- og boligformål. Inden for området må kun opføres eller indrettes bebyggelse til butikker, liberale erhverv, privat og offentlig service samt beboelse Inden for området er det ikke tilladt at opføre eller indrette bebyggelse til vognmands-, fabriks-, værksteds- eller oplagsvirksomhed. Undtaget fra denne bestemmelse er ejendommen

7 matr. nr. 66 Ballerup, hvorpå der - ud over de generelle anvendelsesmuligheder - kan opføres eller indrettes bebyggelse til værkstedsformål Dog kan der, efter Kommunalbestyrelsens godkendelse i hvert enkelt tilfælde, indrettes mindre værksteder med naturlig tilknytning til centerfunktionen (bager, cykelsmed, skomager mv.), hvis virksomheden ikke ved støv, røg, lugt, støj eller på anden måde er til gene for omgivelserne Langs gågaden (Centrumgaden og Sct. Jacobsvej) må bebyggelsens stueetage kun, efter Kommunalbestyrelsens godkendelse i hvert enkelt tilfælde, indrettes til andet end boliger samt kunde- og publikumsorienterede servicefunktioner, der i karakter minder om detailhandel. På 1. sal må der kun indrettes boliger samt liberale erhverv og kontorerhverv som f.eks. pengeinstitutter, forsikringsselskaber, advokat, klinik og tegnestue. På 2. sal og derover må der kun indrettes boliger Uanset ovenstående bestemmelser kan der inden for området opføres de transformatorstationer, som er nødvendige for at sikre kvarterets elforsyning, når deres ydre afstemmes efter den omliggende bebyggelse, bygningshøjden ikke overstiger 2,6 m, og det bebyggede areal ikke er større end 10 m2. Det skal tilstræbes, at transformatorstationer indbygges i den egentlige bebyggelse Eksisterende boliger i området må ikke nedlægges - hverken helt eller delvist - med mindre Kommunalbestyrelsen giver særlig tilladelse hertil. PLANOMRÅDE B 3.7. Planområde B må kun anvendes til offentlige formål - kirke og kirkegård. 4. UDSTYKNING Ejendomme til center- og boligformål kan i princippet udstykkes ned til en mindstegrundstørrelse, der svarer til det bebyggede areal. Dog må den enkelte grund ikke udstykkes med en facadelinie på mindre end 10 m og en grunddybde på mindre end 10 m Parkeringsarealer kan sammenlægges og udskilles som offentligt parkeringsareal. 5. VEJ- OG STIFORHOLD Centrumgaden fra Linde Allé til Bydammen, og Sct. Jacobsvej fra Kirketorvet til Reeh's, fastholdes som gågade. Der vil til gågaden i princippet ikke blive adgang for motordrevne køretøjer, idet varetilkørsel forudsættes at ske fra bagarealerne Gågadens afslutning mod Bydammen fastholdes som et adgangsareal til trafiksikker regulering af stitrafikken og med mulighed for afsætning og korttidsparkering med adgang fra Bydammen Gågadens afslutning mod Sct. Jacobsvejs egentlige vejdel fastholdes som et adgangsareal til trafiksikker regulering af stitrafikken og tilkørslen til parkeringsarealerne ved Reeh's og Kirken Adgang til området skal i princippet ske, som vist på bilag 1: - Fra Sct. Jacobsvej ved Reeh's opretholdes ind- og udkørsel til Hold-an Vej. - Adgang til parkeringsarealerne øst for Centrumgaden skal ske fra Sct. Jacobsvej og Linde Allé.

8 - Fra Bydammen opretholdes ind- og udkørsel til Kirken. - Adgang til parkeringsarealerne vest for Centrumgaden skal ske fra Bydammen Der må ikke etableres direkte adgang til Hold-an Vej fra de tilgrænsende ejendomme Der skal sikres de på kortbilag 1 angivne port- eller strædeforbindelser fra gågaderne til parkeringsarealerne henholdsvis det overordnede stinet Ved udformning af gågadearealerne, herunder også beplantning, udsmykning, møblering, udstilling, opstilling af kunst med videre, skal mindst 4,80 m midt i gaden friholdes til færdslen Opstilling af reklameskilte, salgsstativer, borde, stole, varer osv. på gågadearealerne og i stræderne må principielt kun finde sted i en afstand af max. 100 cm fra hovedfacaden. I Centrumgaden kan de nævnte effekter desuden opstilles inden for de arealer, der er angivet med særlig signatur på kortbilag 3. Arealerne er 60 cm brede zoner regnet fra kanten af chausséstenene i gadebelægningen Kommunalbestyrelsen kan give særlig tilladelse til opstilling af de i 5.8 nævnte effekter på steder i lokalplanområdet, hvor pladsforholdene vurderes som værende særligt gode; f.eks. på Kirketorvet. 6. PARKERINGSFORHOLD Der udlægges areal til parkering i bagarealerne mod Hold-an Vej, Bydammen og Sct. Jacobsvej, i princippet som vist på kortbilag Parkeringsarealer kan indrettes under terræn efter Kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse Ved ændret anvendelse eller nybyggeri inden for lokalplanområdet skal der etableres parkeringspladser efter følgende fordeling: - 1 p-plads pr. 20 m2 bruttoetageareal til detailhandel og servicepræget erhverv, - 1 p-plads pr. 50 m2 bruttoetageareal til øvrige erhverv, samt - 1 p-plads pr. bolig Parkeringspladser skal anlægges efter Kommunal- bestyrelsens nærmere retningslinier på baggrund af en samlet vurdering af parkeringsforholdene i bymidteområdet under eet. Hvis kravet til parkering ikke kan opfyldes på den enkelte ejendom, kan Kommunalbestyrelsen efter en konkret vurdering tillade, at antallet af parkeringspladser nedsættes - eller anlæg af parkeringspladser helt udelades - mod at grundejeren betaler et bidrag til Kommunens parkeringsfond efter reglerne i denne. 7. LEDNINGSANLÆG Ledninger til elforsyning, herunder til vejbelysning, telefon, fællesantenne mv., må ikke fremføres som luftledninger, men må alene udføres som skjulte kabler. 8. BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING Bebyggelsesprocenten for planområde A under eet må ikke overstige 65.

9 Inden for planområde B må kun i begrænset omfang opføres bebyggelse, der er nødvendig af hensyn til områdets anvendelse Bebyggelsen skal i princippet opføres som en sluttet bebyggelse langs Centrumgaden og Sct. Jacobsvej og med yderligere samlende bebyggelse i randzonerne langs Bydammen, Ahornsvej, Linde Allé, Hold-an Vej og i bagarealerne til Centrumgaden Facadelinierne mod Centrumgaden, Sct. Jacobsvej, Ahornsvej, Linde Allé, samt mod bagarealerne mellem Centrumgaden og Hold-an Vej, som disse fremgår af kortbilag 2, er bindende for nybyggeri samt tilbygning til eksisterende bebyggelse På enkelte ejendomme, der på kortbilag 2 er markeret med særlig facadelinie for bebyggelsens stueetage, kan tillades udbygning i Centrumgaden og mod parkeringsarealerne i een etage Nybyggeri samt tilbygninger til eksisterende bebyggelse skal placeres inden for de på kortbilag 2 viste retningsgivende byggefelter, der i princippet højst gives en husdybde på 11 m. Undtaget herfra er særlige bygningsdele som vindfang, trappetårne o.lign Nybyggeri samt tilbygninger til eksisterende bebyggelse, der af særlige årsager ønskes opført med en større eller mindre husdybde end den i 8.5. angivne, skal placeres inden for de på kortbilag 2 viste særlige byggefelter. Undtaget herfra er særlige bygningsdele som vindfang, trappetårne o.lign. Langs Sct. Jacobsvej - syd og øst for Reeh's - kan bebyggelse inden for de særlige byggefelter højst gives en husdybde på 9 m Inden for planområde A kan enkelte småbygninger som skure, udhuse, garager, carporte og kundevognsstativer opføres uden for byggefelterne, når dette sker efter særlig tilladelse fra Kommunalbestyrelsen Bebyggelsen kan, som vist på kortbilag 2, opføres med følgende etageantal: - langs Centrumgaden: 2-3 etager, - langs Sct. Jacobsvej: 2-2 ½ etage, - syd for Reeh's: 2 etager, - mellem Reeh's forhus og Hold-an Vej: 1-1 ½ etage, - omkring Reeh's: 1-2 ½ etage, - langs Schwenckestræde: 1-1 ½ etage, - langs Kirketorvet: 1 ½ - 2 ½ etage, - langs Bydammen: 1 ½ - 2 etager, - langs Ahornsvej: 2-3 etager, - langs Linde Alle: 2-3 etager, - omkring P-arealer ved Hold-an Vej: 2-3 etager, - i bagarealer til Centrumgaden: 1 etage, Som hel etage medregnes kælder, hvor loftet er mere end 1,25 m over det omliggende terræn, samt tagetage med større trimpelhøjde end 1 m. Trimpelhøjden regnes som afstanden mellem overside af gulv og skæringen mellem ydermurs inderside og tagets inderside. Uanset angivelsen af etageantal vil eksisterende bygninger med et større etageantal kunne genetableres i sin nuværende form Kommunalbestyrelsen kan, hvor særlige forhold gør sig gældende, tillade, at enkelte bygningsdele (trappe- og elevatortårne el. lign.) opføres højere end de i henhold til 8.8 tilladte etageantal.

10 8.10. Bygningerne må ikke gives en facadehøjde, der overstiger følgende afstand fra terræn til skæring mellem ydermur og overside af tag: - langs Centrumgaden: 10,0 m, - langs Sct. Jacobsvej: 8,0 m, - omkring og syd for Reeh's: 7,5 m, - mellem Reeh's forhus og Hold-an Vej: 4,5 m, - langs Kirketorvet: 8,0 m, - langs Bydammen: 7,0 m, - langs Ahornsvej: 10,0 m, - langs Linde Alle: 10,0 m, - i bagarealer mellem Centrumgaden og Hold-an Vej: 10,0 m Bebyggelsen skal principielt udføres med sadel- tage med en taghældning på mellem 30 o og 45 o. 9. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN Det skal tilstræbes, at ny bebyggelses facader og tag opføres i materialer svarende til den eksisterende bebyggelse i området, fortrinsvis tegl Bebyggelsen skal gives en sådan ydre fremtræden, at der, efter Kommunalbestyrelsens skøn, opnås en god helhedsvirkning med den øvrige bebyggelse. Der må ikke anvendes materialer, som efter Kommunalbestyrelsens skøn virker skæmmende. Der skal særligt tages hensyn til Ballerup Kirke og dennes omgivelser Bygningens facade skal mod gaden brydes for mindst hver 12 m, f.eks. gennem fremhævelse af adgangsparti, anvendelse af bygningsfremspring, ændring af facadens materialer o.lign. 10. UBEBYGGEDE AREALER De på kortbilag 1 med særlig signatur viste arealer udlægges til fælles friareal for boligbebyggelserne. Friarealerne må kun bebygges med mindre bygninger til fællesfaciliteter som affaldsrum, cykelskure o.lign. Opholdsarealer kan i øvrigt tillades indrettet f.eks. som gårdhaver, altaner eller tagterrasser Ved materialevalg, udformning og beplantning af opholds- og parkeringsarealer skal der som hoved- regel tilstræbes en klar opdeling af gående og kørende trafik Beplantning og indretning af byrum - i såvel offentlig som privat eje - skal ved materialevalg, udformning og udsmykning bidrage til udvikling af et sammenhængende gadeforløb. Gadeforløbene skal binde de enkelte bebyggelser sammen, og skal sammen med torve- og pladsarealer give et varieret bybillede. Der skal særligt lægges vægt på sammenhængen med den øvrige bymidte Arealer, der på kortbilag 1 er mærket med særlig signatur for beplantning, reserveres til afskærmende og rumdannende beplantning. Beplantningen skal bestå af løvfældende træer og buske Hegning inden for området kan kun finde sted efter Kommunalbestyrelsens godkendelse i hvert enkelt tilfælde.

11 10.6. Terrænreguleringer større end +/- 25 cm må kun foretages efter Kommunalbestyrelsens godkendelse i hvert enkelt tilfælde Ubebyggede arealer skal ved beplantning, belægning, eller lignende gives et ordentligt udseende Udendørs oplagring af materialer, varer, emballage, transportcontainere mv. til brug for detailhandelen skal ske på egne servicearealer. Disse arealer skal afskærmes efter bestemmelsen i Udendørs oplagring i øvrigt må ikke finde sted. 11. FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGEN AF NY BEBYGGELSE Før ny bebyggelse inden for området tages i brug, skal der være etableret de nødvendige parkerings- og opholdsarealer, jvf. 6.1, 6.3 og Ny bebyggelse skal i henhold til Ballerup Kommunes varmeplan tilsluttes naturgasforsyningen med henblik på dækning af energibehovet til opvarmning og forsyning med varmt vand Uanset bestemmelsen i 11.2 kan Kommunalbestyrelsen efter ansøgning herom meddele tilladelse til anvendelse af alternative energiformer til supplering eller dækning af energiforbruget Inden for lokalplanområdet skal der jævnfør den gældende Regionplan 1993, kap. 7.1 og 7.2, etableres de støjafskærmninger eller anden nødvendig støjbeskyttelse, som er nødvendige, for at støjniveauet fra vejtrafikken ikke overstiger 30 db(a) i beboelsesrum og lignende støjfølsom anvendelse. Der henvises til Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier, som disse er angivet i vejledning nr. 3/1984 "Trafikstøj i boligområder. 12. OPHÆVELSE AF LOKALPLANER Den af Ballerup Kommunalbestyrelse, den 24. februar 1982, godkendte lokalplan nr. 022 aflyses i sin helhed. (Tinglyst den 3. juni 1983) Den af Ballerup Kommunalbestyrelse, den 13. september 1982, godkendte lokalplan nr. 023 aflyses, for så vidt angår de matr.nr.e, som er omfattet af nærværende lokalplan. (Tinglyst den 3. juni 1983). 13. RETSVIRKNINGER Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Planen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen Ifølge Planlovens 19 kan Kommunalbestyrelsen meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan.

12 13.4. Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven. I henhold til 27 i Planloven vedtages foranstående lokalplan endeligt. Ballerup Kommunalbestyrelse, den 27. oktober sign. Ove E. Dalsgaard / sign. K. O. Møgelvang

13

14

15

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 020 FOR AREALET OMKRING STATIONSFORPLADS OG ROLIGHEDSVEJ (Vedtaget den 15. juni 1981)

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 020 FOR AREALET OMKRING STATIONSFORPLADS OG ROLIGHEDSVEJ (Vedtaget den 15. juni 1981) BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 020 FOR AREALET OMKRING STATIONSFORPLADS OG ROLIGHEDSVEJ (Vedtaget den 15. juni 1981) INDLEDNING BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Ballerup bymidte er i dag omfattet af i alt 7 byplanvedtægter.

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983)

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BESTEMMELSER I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989)

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN På baggrund af ønsker fra grundejerforeningen "Klanparken" om mulighed

Læs mere

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Lokalplan nr. 58 for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Juli 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for opførelse af en bebyggelse

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Det er lokalplanens formål at revidere dele af de nugældende lokalplaner nr. 011 og 033 således,

Det er lokalplanens formål at revidere dele af de nugældende lokalplaner nr. 011 og 033 således, LOKALPLAN NR. 077 Ballerup Erhvervspark ved Baltorpbakken (vedtaget sep. 1993, delvist erstattet af lokalplan nr. 101 for så vidt angår delområde A). LOKALPLANENS BESTEMMELSER I henhold til Planloven (lov

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Lokalplan nr. 89 for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Januar 1995 1 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen går ud på at erstatte den gældende lokalplan nr. 52 med tillæg, som åbner

Læs mere

Lokalplan nr. 88. for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej

Lokalplan nr. 88. for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej Lokalplan nr. 88 for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej December 1994 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre

Læs mere

Nørre Alslev Kommune. Lokalplan nr. 40. Parkeringsplads Netto

Nørre Alslev Kommune. Lokalplan nr. 40. Parkeringsplads Netto Nørre Alslev Kommune Lokalplan nr. 40 Parkeringsplads Netto INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens forholdet til anden planlægning side 4-6 Lokalplanens indhold side 7 Lokalplan nr. 40 side

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M.

LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M. LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M. 6 LOKALPLAN GL 52 FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGÅRD M.M., INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 2 Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 144 For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 003 for Måløv bymidte

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 003 for Måløv bymidte BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 003 for Måløv bymidte FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Foranlediget af ønsker om en butiksbebyggelse på ledige arealer i Måløv bymidte, samt sanering og ombygning af eksisterende

Læs mere

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej Lokalplan nr. 80 for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej September 1993 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at ændre den gældende lokalplan nr. 67, som udlægger hele området

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989)

BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989) BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989) INDLEDNING LOKALPLANENS BAGGRUND. På baggrund af grundejerforeningens ønske om at sikre at områdets karakteristiske træk

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 26 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 26 vedrører et areal ved det nordøstlige hjørne af vejkrydset Herlev Hovedgade/Herlev Ringvej og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Lokalplan Centerområde i Rådhuscentret

Lokalplan Centerområde i Rådhuscentret Lokalplan 11-54 Centerområde i Rådhuscentret LOKALPLAN NR. 11-54 FOR ET CENTEROMRÅDE I RÅDHUSCENTRET I VOJENS BY NOVEMBER 1997 LOKALPLANLÆGNING Lokalplan nr. 11-54 for Rådhuscenteret i Vojens by Dette

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

STEMPELMÆRKE. Mlfi$%bro KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT. for et område mellem Østergade og GrØnsgade.

STEMPELMÆRKE. Mlfi$%bro KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT. for et område mellem Østergade og GrØnsgade. Holstebro kommune Matr. nr. 65 a m.fl., Holstebro bygrunde. Stempel: 25,OO kr. g- i733 LOKALPLAN NR. 115. Anmelder: STEMPELMÆRKE Mlfi$%bro KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Lokalplan nr. 120 for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Oktober 2001 INDLEDNING Lokalplanen gør det muligt for Frederiksberg Forsyning at opføre ny bebyggelse til administration

Læs mere

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LÖKÅLPL~NNR. 134 FOR ET OMRÅDE VED C.V.È. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ i GENTOFTE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

Forslaget til lokalplan 092 var offentligt fremlagt i perioden fra den 15. november 1995 til den 21. januar 1996.

Forslaget til lokalplan 092 var offentligt fremlagt i perioden fra den 15. november 1995 til den 21. januar 1996. LOKALPLAN NR. 092 for rækkehusbebyggelsen Måløv Park (vedtaget marts 1996) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Måløv Park-bebyggelsen blev opført i 1970. Inden for de nærmeste år forventes bebyggelsen renoveret,

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej)

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Lokalplan nr. 74 for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Oktober 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området (Skolen på Duevej) til undervisningsformål

Læs mere

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 77 For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 1 Baggrunden for lokalplanen 2 Lokalplanens indhold Bebyggelsesforslag Lokalplanens forhold

Læs mere

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1987 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund l l Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89 Lokalplan nr. 134 for Holger Danskes Vej 87-89 2004 Lokalplan nr. 134 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Projekt- og Planafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Tlf. 3821 4071 E-mail:

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE. Lokalplan nr. 40. for et område ved Søndergade i Vamdrup

VAMDRUP KOMMUNE. Lokalplan nr. 40. for et område ved Søndergade i Vamdrup VAMDRUP KOMMUNE Lokalplan nr. 40 for et område ved Søndergade i Vamdrup Redegørelse Vamdrup Kommune Del af centerområde Beliggende: Lokalplanen omfatter et område på 2300 m 2, beliggende ved Søndergade

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Lokalplan 2.31 Klitmøller

Lokalplan 2.31 Klitmøller Lokalplan 2.31 Klitmøller Boligområde på Møllebakken Lokalplan endelig godkendt d. 7. juni 2001 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have Lokalplan nr. 106 for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have November 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området mellem Virginiavej, Andebakkesti og

Læs mere

Lokalplan nr. 69. for et område ved Roskildevej, Borgmester Fischers Vej og Søndermark Kirkegård

Lokalplan nr. 69. for et område ved Roskildevej, Borgmester Fischers Vej og Søndermark Kirkegård Lokalplan nr. 69 for et område ved Roskildevej, Borgmester Fischers Vej og Søndermark Kirkegård Juli 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området til boligformål og

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan Ishøj Centrum

Lokalplan Ishøj Centrum Lokalplan 1.07.1 Ishøj Centrum Ishøj Kommune 2003 Ishøj kommune - Lokalplan 1.07.1 LOKALPLANENS INDHOLD, Lokalplanen omfatter den eksisterende bebyggelse Ishøj Centrum og træffer bestemmelser for anvendelse

Læs mere

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990.

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990. VIDEBÆK l JANUAR 1989. J. NR. 27-11-54 Rev. i januar 1990. NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 32 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 32 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 32 vedrører et ubebygget område mellem Klausdalsbrovej og Sennepshaven vest for vandtårnet og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg Næsset Skanderborg Kommune 1996 NDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 078 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 23. Åkarrèen KØGE KOMMUNE 1977

BYPLANVEDTÆGT NR. 23. Åkarrèen KØGE KOMMUNE 1977 BYPLANVEDTÆGT NR. 23 Åkarrèen KØGE KOMMUNE 1977 KØGE KOMMUNE, PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 23. BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE MELLEM VESTERGADE, TORVET, BROGADE Og KØGE Å ( ÅKARREEN ) I medfør af byplanloven

Læs mere

"rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL

rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL "rn ROSKILDE KOMMUNE i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 231 for ungdomsboliger på Himmelev Bygade 27, REDEGØRELSE FOR

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 1 Lokalplanens forhold til anden planlægning 1 Lokalplan EL 17 2 Kortbilag

INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 1 Lokalplanens forhold til anden planlægning 1 Lokalplan EL 17 2 Kortbilag c, LOKALPLAN EL 17 FOR ET OMRADE VED PRODUKTIONSVEJ. INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 1 Lokalplanens forhold til anden planlægning 1 Lokalplan EL 17 2 Kortbilag Side: 1 INDLEDNING.

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 4 ULFBORG - VEMB KOMMUNE. For et boligområde i Vemb (Bigården) TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN

BYPLANVEDTÆGT NR. 4 ULFBORG - VEMB KOMMUNE. For et boligområde i Vemb (Bigården) TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN BYPLANVEDTÆGT NR. 4 For et boligområde i Vemb (Bigården) ULFBORG - VEMB KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN Tingvej 5-6990 Ulfborg - tlf. 97 49 15 55 ULFBORG-VEMB KOMMUNE RINGKJØBING AMT PARTIEL BYPLAJWEDTÆGT

Læs mere

LOKALPLAN 3. For et område mellem Lyngby Hovedgade og Jernbanepladsen i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 3. For et område mellem Lyngby Hovedgade og Jernbanepladsen i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 3 For et område mellem Lyngby Hovedgade og Jernbanepladsen i Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 1 Lokalplanens indhold 2 Lokalplanens retsvirkninger 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald.

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000 Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk Kommune Tillæg nr. 5 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 83

Læs mere

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge Boligområde Erikstrup. Store-Heddinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 40. Lokalplan for boligområde Erikstrup i Store-Heddinge. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens område og formål Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

1. LOKALPLANENS FORMh

1. LOKALPLANENS FORMh 1 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 1004 Lokalplan for karreen Rosensgade - Abygade, Odder &Garvergyden i Odder by. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 28 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN NR. 28 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 28 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 28 vedrører et boligområde ved Herlev Hovedgade, Gåseholmvej og Sønderlundvej mellem Engløbet og Stumpedal og fastlægger, at området

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN Børnehaven Kernehuset. Maj 1987

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN Børnehaven Kernehuset. Maj 1987 TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.10 κ Børnehaven Kernehuset Maj 1987 LOKALPLAN NR. 1.10 KORTBILAG NR. 1 O 25 50 m Sag : TØllØse børnehave Sejergårdsvej. Dato: - l - INDLEDNING. Lokalplanområdet, er beliggende

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN NR.116 FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej Lokalplan nr. 118 for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej April 2001 INDLEDNING 1. Lokalplanens baggrund Lokalplanen udlægger området mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens

Læs mere

Lokalplan nr. 71. for et område ved hjørnet af Thorvaldsensvej og Hostrupsvej

Lokalplan nr. 71. for et område ved hjørnet af Thorvaldsensvej og Hostrupsvej Lokalplan nr. 71 for et område ved hjørnet af Thorvaldsensvej og Hostrupsvej Februar 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området til offentlige formål i form af Den

Læs mere

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune Skole. fritidsinstitution. socialt servicecenter. tandklinik m. m Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form.

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 050 for et erhvervsområde omkring Industriparken (Løven) (vedtaget januar 1989)

LOKALPLAN NR. 050 for et erhvervsområde omkring Industriparken (Løven) (vedtaget januar 1989) LOKALPLAN NR. 050 for et erhvervsområde omkring Industriparken (Løven) (vedtaget januar 1989) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Ballerup kommunalbestyrelse har ønsket at nedlægge Industriparken som offentlig

Læs mere

Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj

Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj I henhold til Planloven (Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område i Stenhusstræde,

Læs mere

LOKALPLAN GL 61 FOR ET OMRADE I HVISSINGE VED FRALIGSVEJ

LOKALPLAN GL 61 FOR ET OMRADE I HVISSINGE VED FRALIGSVEJ LOKALPLAN GL 61 FOR ET OMRADE I HVISSINGE VED FRALIGSVEJ (@STERAGER). INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 1 Lokalplan GL 61 2 Kortbi lag 1. INDLEDNING. Lokalplan GL 61 er endeligt

Læs mere

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-9407 for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanforslaget omfatter et ældre centerområde med gode muligheder

Læs mere

for et område omkring kirken i Vindinge,

for et område omkring kirken i Vindinge, 1-2.. )..Q Lokalplan nr, 249 for et område omkring kirken i Vindinge, Redegørelse, Indledning: Vindinge 1782. Vindinge landsby bestod oprindelig af både tre- og firlængede gårde og enkelte småhuse, der

Læs mere