Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2010"

Transkript

1 24. februar 2010 MEDDELELSE Nr.: 3 Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2010 Vedlagt er GN Store Nords indkaldelse til generalforsamling 2010 samt fuldstændige forslag. For yderligere information kontakt venligst: Mikkel Danvold Director, IR & Kommunikation GN Store Nord A/S Tlf.:

2 INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i GN Store Nord A/S I henhold til vedtægternes 8 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i GN Store Nord A/S (i det følgende kaldet Selskabet ), der afholdes torsdag den 18. marts 2010, kl på Radisson Blu Falconer Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg med følgende dagsorden: a. Beretning om Selskabets virksomhed b. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion c. Forslag om anvendelse af årets overskud, derunder fastsættelse af eventuelt udbytte, eller om dækning af eventuelt underskud d. Forslag fra bestyrelsen d.1 Bestyrelsens forslag til ændring af Selskabets vedtægter. Forslaget fremsættes som følge af vedtagelsen af den nye selskabslov (lov nr. 470 af 12. juni 2009). Forslaget er opdelt som følger: 1) Konsekvensændringer (dvs. ændringer som henset til de nuværende vedtægters indhold er påkrævet ved lov) samt sproglige ændringer behandles under ét som et selvstændigt forslag. Forslaget medfører ændring af de eksisterende vedtægters 1, stk. 2, 2, stk. 2-3, 4, stk. 4-6, 5, stk. 1-3, 6, stk , stk. 1-2, 9, stk. 1-2, 10, stk. 1, 11, stk. 2-4, 12, stk. 1, 13, stk. 1-2, 14, stk. 1, 15, stk. 1, 16, stk. 1, 17, stk. 1, 18, stk. 3, 19, stk. 1, 20, stk. 1-4, 21, stk. 1-2, 22, stk. 1, 23, stk. 1, 25, stk. 1, 26, stk. 1-3, samt indførelse af en række nye vedtægtsbestemmelser. De væsentligste vedtægtsændringer vedrører ændrede lovkrav for så vidt angår: Selskabets oplysningskrav i forbindelse med afholdelse af ordinær generalforsamling Fristen for indkaldelse til generalforsamling, hvor indkaldelsesvarslet ændres til højest 5 uger og mindst 3 uger før generalforsamlingen Aktionærernes stemmeret, der bestemmes 8 dage før generalforsamlingen (Registreringsdato) Aktionærernes ret til optagelse af et bestemt emne på dagsordenen på den ordinære generalforsamling, såfremt krav herom fremsættes senest 6 uger før generalforsamlingen 2) Øvrige forslag til vedtægtsændringer behandles hver for sig som selvstændige forslag: d Bestyrelsens forslag om at ophæve angivelsen af Selskabets hjemsted i vedtægternes 2, stk. 1 d Bestyrelsens forslag om fornyelse af bemyndigelsen til bestyrelsen til at forhøje aktiekapitalen, jf. vedtægternes 4, stk. 3 (forslag til ændrede vedtægter pkt. 5.1) d Bestyrelsens forslag om at optage Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende år som et punkt på dagsordenen for den ordinære generalforsamling, jf. vedtægternes 15, stk. 2 (forslag til ændrede vedtægter pkt. 12.2) GN Store Nord A/S Lautrupbjerg 7 Postboks Ballerup Telefon: Telefax: CVR-nr

3 d Bestyrelsens forslag om at indføre en aldersgrænse på 70 år for bestyrelsesmedlemmer, jf. vedtægternes 18, stk. 1-2 (forslag til ændrede vedtægter pkt. 15.1) d Bestyrelsens forslag om at engelsk angives som koncernsprog i Selskabets vedtægter, jf. forslag til ændrede vedtægter pkt d Bestyrelsens forslag om at udvide bestemmelsen om lovvalg og værneting, jf. vedtægternes 6, stk. 3 (forslag til ændrede vedtægter pkt. 21.1) d Bestyrelsens forslag om at indføre en bestemmelse om forrang i vedtægterne, jf. forslag til ændrede vedtægter pkt d.2 Procedure for ændring af Selskabets vedtægter hvis den nye selskabslov ikke er trådt i kraft den 18. marts 2010 Hvis selskabsloven mod forventning ikke er trådt i kraft på tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen, foreslår bestyrelsen de nye vedtægter, jf. dagsordenens pkt. d.1.1, d og d d.1.2.7, vedtaget betinget af selskabslovens ikrafttræden. I så fald foreslår bestyrelsen følgende: Som 27 indsættes i Selskabets nuværende vedtægter: Når den nye selskabslov træder i kraft, vil Selskabets vedtægter være affattet som angivet i vedtægternes bilag 2. Når den nye selskabslov træder i kraft, skal Selskabets bestyrelse snarest muligt herefter konsekvensrette vedtægten, således at de hidtidige vedtægter inklusiv 27 slettes. Selskabets vedtægter er herefter som de i bilag 2 vedtagne. De tilrettede vedtægter indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. d.3 Bestyrelsens forslag om at bemyndige advokat Niels Bang Sørensen til at anmelde vedtægtsændringerne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt til at foretage ændringer i de anmeldte dokumenter, i det omfang Erhvervsog Selskabsstyrelsen måtte kræve dette for at gennemføre registrering af vedtægtsændringerne. d.4 Bestyrelsens forslag om at bemyndige bestyrelsen til at erhverve egne aktier d.5 Bestyrelsens forslag om vedtagelse af nye retningslinjer for incitamentsaflønning af ledelsen e. Valg af medlemmer til bestyrelsen f. Forslag til honorar til bestyrelsesmedlemmerne for indeværende år g. Valg af statsautoriseret revisor for tiden indtil næste ordinære generalforsamling h. Eventuelt -o0o-

4 Majoritet Til vedtagelse af forslagene om ændring af selskabets vedtægter, pkt. d.1.1, d d og d.2 kræves, at beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital. Til vedtagelse af de øvrige forslag kræves simpel majoritet. Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret Selskabets aktiekapital på nominelt kr er fordelt på aktier á kr. 1 eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på kr. 1 giver én stemme. Stemmeret tilkommer aktionærer der rettidigt har løst adgangskort og som har ladet deres aktier notere i aktiebogen eller har anmeldt og dokumenteret erhvervelsen. Aktionærer, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan kun udøve stemmeret på de pågældende aktier på generalforsamlingen, hvis aktierne forud for indkaldelsen er noteret i aktiebogen, eller aktionæren forud for indkaldelsen har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse. Deltagelse i generalforsamlingen og afgivelse af stemmer Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om adgangskort senest mandag den 15. marts 2010, kl Adgangskortet kan rekvireres på (information herom findes på forsiden) eller ved henvendelse til Selskabet på hverdage mellem kl og kl Adgangskort kan desuden rekvireres hos VP Investor Services A/S (VP Services A/S) på eller ved henvendelse til VP Services A/S på tlf.: Aktionærer, der ikke forventer at kunne være til stede på generalforsamlingen, kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller til en af aktionæren udpeget person, der deltager på generalforsamlingen. Afgivelse af fuldmagt kan ske på eller på vedhæftede fuldmagtsblanket. Den underskrevne fuldmagtsblanket sendes til VP Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300, København S. Fuldmagter til Selskabets bestyrelse skal være fremkommet senest mandag den 15. marts 2010 kl Yderligere oplysninger om generalforsamlingen På selskabets hjemmeside findes yderligere oplysninger om generalforsamlingen, herunder det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, årsrapporten for 2009, indkaldelse med fuldstændige dagsordensforslag inklusive bilag 1-3 samt fuldmagtsblanket til brug for generalforsamlingen. Spørgsmål fra aktionærerne Aktionærer kan stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen ved henvendelse til GN Store Nord A/S på adressen: Hvis De har spørgsmål til ovenstående, kan De kontakte GN Store Nord A/S på tlf Ballerup, den 24. februar 2010 GN Store Nord A/S Bestyrelsen

5 FULDSTÆNDIGE DAGSORDENSFORSLAG til ordinær generalforsamling i GN Store Nord A/S der afholdes torsdag den 18. marts 2010 kl på Radisson Blu Falconer Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg a. Beretning om Selskabets virksomhed Bestyrelsen foreslår, at formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen tages til efterretning. b. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion Bestyrelsen foreslår, at den reviderede årsrapport for 2009 godkendes, samt at der meddeles decharge til bestyrelse og direktion. c. Forslag om anvendelse af årets overskud, derunder fastsættelse af eventuelt udbytte, eller om dækning af eventuelt underskud Bestyrelsen henviser til årsrapporten for 2009 med det deri indeholdte forslag til resultatdisponering. d. Forslag fra bestyrelsen d.1 Bestyrelsens forslag til ændring af selskabets vedtægter Bestyrelsen foreslår, at der vedtages nye vedtægter for Selskabet. Forslaget fremsættes som følge af vedtagelsen af den nye selskabslov (lov nr. 470 af 12. juni 2009). Forslaget er opdelt som følger: 1) Konsekvensændringer (dvs. ændringer som henset til de nuværende vedtægters indhold er påkrævet ved lov) samt sproglige ændringer behandles under ét som et selvstændigt forslag. Forslaget medfører ændring af de eksisterende vedtægters 1, stk. 2, 2, stk. 2-3, 4, stk. 4-6, 5, stk. 1-3, 6, stk. 1-2, 8, stk. 1-2, 9, stk. 1-2, 10, stk. 1, 11, stk. 2-4, 12, stk. 1, 13, stk. 1-2, 14, stk. 1, 15, stk. 1, 16, stk. 1, 17, stk. 1, 18, stk. 3-4, 19, stk. 1, 20, stk. 1-4, 21, stk. 1-2, 22. stk. 1, 23, stk. 1, 25, stk. 1, 26, stk. 1-3, samt indførelse af en række nye vedtægtsbestemmelser. De væsentligste vedtægtsændringer vedrører ændrede lovkrav for så vidt angår: Selskabets oplysningskrav i forbindelse med afholdelse af ordinær generalforsamling Fristen for indkaldelse til generalforsamling, hvor indkaldelsesvarslet ændres til højest 5 uger og mindst 3 uger før generalforsamlingen Aktionærernes stemmeret, der bestemmes 8 dage før generalforsamlingen (Registreringsdato) Aktionærernes ret til optagelse af et bestemt emne på dagsordenen på den ordinære generalforsamling, såfremt krav herom fremsættes senest 6 uger før generalforsamlingen d.1.1. Bestyrelsens forslag til konsekvensændringer mv. af vedtægterne Den fuldstændige ordlyd af ændringerne er gengivet i bilag 1. Venstre kolonne gengiver ordlyden af de eksisterende vedtægtsbestemmelser, mens højre kolonne gengiver bestemmelsernes ændrede formulering og/eller nummerering. Enkelte bestemmelser i vedtægterne foreslås ophævet. Ud for disse bestemmelser er der et tomt felt i højre kolonne. Tilsvarende er der et tomt felt i venstre kolonne ved forslag til nye vedtægtsbestemmelser. 2) Øvrige forslag til vedtægtsændringer behandles hver for sig som selvstændige forslag: d Bestyrelsens forslag om at ophæve angivelsen af Selskabets hjemsted i vedtægternes 2, stk. 1 Efter den nye selskabslov er det ikke længere et krav, at Selskabets hjemsted er angivet i vedtægterne. Som følge heraf forslår bestyrelsen, at vedtægternes 2, stk. 1, ophæves: 2, stk. 1. Selskabets hjemsted er Ballerup kommune GN Store Nord A/S Lautrupbjerg 7 Postboks Ballerup Telefon: Telefax: CVR-nr

6 d Bestyrelsens forslag om fornyelse af bemyndigelsen til bestyrelsen til forhøjelse af aktiekapitalen, jf. vedtægternes 4, stk. 3 (forslag til ændrede vedtægter pkt. 5.1) Bestyrelsen foreslår, at bemyndigelsen til bestyrelsen i vedtægternes 4, stk. 3 til forhøjelse af aktiekapitalen fornyes indtil den 30. april Beløbet, hvormed bestyrelsen kan forhøje aktiekapitalen, vil efter forslaget være nominelt kr Derudover foreslår bestyrelsen, at det præciseres hvilke forhøjelsesinstrumenter bemyndigelsen angår. For at sikre størst mulig fleksibilitet præciseres det, at bemyndigelsen omfatter de tilgængelige forhøjelsesmuligheder (kontant indbetaling, indbetaling i værdier, konvertering af gæld og udstedelse af fondsandele ( fondsaktier )). Det foreslås således, at den hidtidige bestemmelse i vedtægternes 4, stk. 3, erstattes af pkt. 5.1: 5.1 Bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje aktiekapitalen ad én eller flere gange med indtil i alt nominelt kr Bemyndigelsen gælder indtil den 30. april 2011, men kan herefter fornys for én eller flere perioder for ét til fem år ad gangen. Forhøjelsen kan efter bestyrelsens beslutning ske ved kontant indbetaling, indbetaling i værdier, konvertering af gæld eller udstedelse af fondsandele. Svarer tegningskursen til markedskursen, kan bestyrelsen bestemme, at tegningen skal ske uden fortegningsret for aktionærerne. Hvor forhøjelsen sker ved konvertering af gæld eller som vederlag for erhvervelse af en bestående virksomhed eller bestemte formue værdier, skal der ikke tilkomme aktionærerne fortegningsret. d Bestyrelsens forslag om at optage Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende år som et punkt på dagsordenen for den ordinære generalforsamling, jf. vedtægternes 15, stk. 2 (forslag til ændrede vedtægter pkt. 12.2) Det anses for god selskabsledelse, at bestyrelsens vederlag for det indeværende regnskabsår fremlægges til godkendelse på den generalforsamling, hvor årsrapporten for det foregående år forelægges til godkendelse, jf. Nørby-udvalgets Anbefalinger for god selskabsledelse. Som følge heraf foreslår bestyrelsen Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår optaget som et punkt på standarddagsordenen for den ordinære generalforsamling, jf. pkt (d) i forslaget til vedtægter. Vedtægternes 15, stk. 2 foreslås erstattet med pkt. 12.2, der har følgende ordlyd: 12.2 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: (a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. (b) Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion. (c) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport. (d) Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår. (e) Valg af medlemmer til bestyrelsen. (f) Valg af én statsautoriseret revisor for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. (g) Eventuelle forslag fra bestyrelse og aktionærer. (h) Eventuelt. d Bestyrelsens forslag om at indføre en aldersgrænse på 70 år for bestyrelsesmedlemmer, jf. forslag til ændrede vedtægter pkt Det anses for god selskabsledelse, at vedtægterne indeholder en aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer, jf. Nørby-udvalgets Anbefalinger for god selskabsledelse. Som følge heraf foreslår bestyrelsen, at der indsættes en aldersgrænse på 70 år for bestyrelsesmedlemmer i vedtægterne. Det foreslås således, at vedtægternes 18, stk. 1 og 2, erstattes af pkt. 15.1, der har følgende ordlyd: 15.1 Selskabet ledes af bestyrelse på 5-9 medlemmer valgt af generalforsamlingen. Bestyrelsens generalforsamlingsvalgte medlemmer vælges for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted. Intet medlem af bestyrelsen kan have sæde i bestyrelsen længere end til den ordinære generalforsamling i det kalenderår, hvor bestyrelsesmedlemmet fylder 70 år. Ud over de af generalforsamlingen valgte medlemmer vælger medarbejderne et antal medlemmer af bestyrelsen i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning herom.

7 d Bestyrelsens forslag om, at engelsk angives som koncernsprog i Selskabets vedtægter, jf. forslag til ændrede vedtægter pkt Selskabslovens 126 giver mulighed for, at bestyrelsesmøder kan afholdes på engelsk uden simultantolkning, hvis engelsk er angivet som koncernsprog i GN Store Nord A/S vedtægter. Tilsvarende kan dokumenter til brug for arbejdet i bestyrelsen udarbejdes på engelsk, uden at noget bestyrelsesmedlem kan kræve dokumenterne oversat til dansk, hvis engelsk er angivet som koncernsprog i GN Store Nord A/S vedtægter. Med henblik på at lette arbejdsgangen i bestyrelsen, foreslår bestyrelsen, at der indsættes en bestemmelse i vedtægterne om, at engelsk er Selskabets koncernsprog. Bestemmelsen foreslås indsat som pkt. 15.3, med følgende ordlyd: 15.3 Selskabets koncernsprog er engelsk. d Bestyrelsens forslag om at udvide bestemmelsen om lovvalg og værneting, jf. vedtægternes 6, stk. 3 (forslag til ændrede vedtægter pkt. 21.1) Bestyrelsen foreslår, at den eksisterende bestemmelse i vedtægternes 6, stk. 3, videreføres i pkt. 21.1, og udvides til også at omfatte aktionærernes krav mod ledelsen. Det foreslås således, at vedtægternes 6, stk. 3, erstattes af pkt. 21.1, med følgende ordlyd: 21.1 Ethvert krav mod selskabet og/eller ledelsen, der rejses af dets aktionærer som sådanne eller i øvrigt grundes på dets aktier, udbytte eller registreringen i VP Securities A/S, afgøres udelukkende ved selskabets danske hjemting i henhold til dansk lov og selskabets vedtægter. d Bestyrelsens forslag om indførelse af en bestemmelse om forrang i vedtægterne, jf. forslag til ændrede vedtægter pkt Bestyrelsens foreslår, at den danske version af vedtægterne fortsat tillægges forrang ved uoverensstemmelse mellem den danske og den engelske version af vedtægterne. Det foreslås dog, at den engelske version af Selskabets warrant-program GN Store Nord A/S Stock Incentive Plan, som allerede er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, tillægges forrang frem for den danske version af programmet. Der foreslås således indsat en bestemmelse om forrang i vedtægternes pkt. 22.1, med følgende ordlyd: 22.1 Vedtægterne er tilgængelige på dansk og engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelse har den danske version forrang. For så vidt angår bilag 1 (GN Store Nord A/S - Stock Incentive Plan), jf. pkt. 23, skal den engelske version dog lægges til grund. Selskabets vedtægter, som de vil se ud hvis samtlige forslag under dagsordenen pkt. d.1 og d.5 vedtages, er vedlagt som bilag 2.. d.2 Procedure for ændring af Selskabets vedtægter hvis den nye selskabslov ikke er trådt i kraft den 18. marts 2010 Hvis selskabsloven mod forventning ikke er trådt i kraft på tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen, foreslår bestyrelsen de nye vedtægter, jf. dagsordenens pkt. d.1, vedtaget betinget af selskabslovens ikrafttræden. I så fald foreslår bestyrelsen følgende: Som 27 indsættes i Selskabets nuværende vedtægter: Når den nye selskabslov træder i kraft, vil Selskabets vedtægter være affattet som angivet i bilag 2. Når den nye selskabslov træder i kraft, skal Selskabets bestyrelse snarest muligt herefter konsekvensrette vedtægten, således at de hidtidige vedtægter inklusiv 27 slettes. Selskabets vedtægter er herefter som de i bilag 2 vedtagne. De tilrettede vedtægter indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. d.3 Bestyrelsens forslag om at bemyndige advokat Niels Bang Sørensen til at anmelde vedtægtsændringerne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Bestyrelsen foreslår, at advokat Niels Bang Sørensen, advokatfirmaet Gorrissen Federspiel, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V, bemyndiges til på selskabets vegne at anmelde de af generalforsamlingen vedtagne vedtægtsændringer til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt til at foretage ændringer i de anmeldte dokumenter, i det omfang Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve dette for at gennemføre registrering af vedtægtsændringerne. d.4 Bestyrelsens forslag om at bemyndige bestyrelsen til at erhverve egne aktier Selskabsloven ophæver kravet om, at et selskab og dets datterselskabers kun kan erhverve egne aktier for op til 10 % af aktiekapitalen i selskabet. Det er dog stadig et krav, at erhvervelse af egne aktier skal ske med midler fra Selskabets frie reserver.

8 Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen i tiden indtil den 30. april 2011 bemyndiges til indenfor selskabslovens rammer om ønskeligt at lade Selskabet og dets datterselskaber erhverve egne aktier i Selskabet med en pålydende værdi på indtil 15 % af aktiekapitalen til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10 %. Hvis den nye selskabslov ikke er trådt i kraft på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse foreslår bestyrelsen, at bemyndigelsen maksimeres til 10 % af aktiekapitalen. d.5 Bestyrelsens forslag om vedtagelse af nye retningslinjer for incitamentsaflønning af ledelsen Bestyrelsen foreslår, at der vedtages nye retningslinjer for incitamentsaflønning af ledelsen. De nye retningslinjer er vedlagt som bilag 3. Som konsekvens heraf foreslås ordlyden af vedtægternes 18, stk. 4 erstattet af pkt med følgende ordlyd: 17.1 Selskabet har vedtaget retningslinjer for incitamentsaflønning af ledelsen. Retningslinjerne er vedtaget af selskabets generalforsamling og findes på selskabets hjemmeside, e. Valg af medlemmer til bestyrelsen I henhold til vedtægternes 18, stk. 2 (forslag til ændrede vedtægter pkt. 15.1), er hele den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen på valg hvert år. Bestyrelsen foreslår genvalg af Per Wold-Olsen, William E. Hoover, Jr., Jørgen Bardenfleth, René Svendsen-Tune, Carsten Krogsgaard Thomsen og Wolfgang Reim. For oplysning om de enkelte bestyrelsesmedlemmers ledelseshverv henvises til årsrapporten for f. Forslag til honorar til bestyrelsesmedlemmerne for indeværende år Bestyrelseshonoraret foreslås uændret i forhold til 2009, således at det samlede honorar til bestyrelsen for GN Store Nord A/S fortsat udgør kr Det samlede honorar foreslås fordelt som beskrevet nedenfor. Basishonoraret for bestyrelsesarbejdet i GN Store Nord A/S foreslås fastholdt på kr med to gange basishonorar til næstformanden og tre gange basishonorar til formanden. Basishonoraret for komitearbejdet foreslås fastholdt på kr med to gange basishonorar til formanden for Vederlagskomiteen og tre gange basishonorar til formanden for Revisionskomiteen. Basishonoraret for bestyrelsesarbejdet i GN Netcom A/S og i GN ReSound A/S foreslås fastholdt på kr med 1,75 gange basishonorar til næstformanden og 2,5 gange basishonorar til formanden. g. Valg af statsautoriseret revisor for tiden indtil næste ordinære generalforsamling I henhold til vedtægternes 25 (forslag til ændrede vedtægter pkt. 19.2) skal der vælges en statsautoriseret revisor for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. h. Eventuelt Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til bestyrelsen om ethvert anliggende relateret til Selskabet. Der kan ikke træffes beslutninger under dette punkt. Ballerup, den 24. februar 2010 GN Store Nord A/S Bestyrelsen

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 5. marts 2009 MEDDELELSE Nr. : 7 Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 Vedlagt er GN Store Nords indkaldelse til generalforsamling 2009 samt fuldstændige forslag. For yderligere information

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling GN Store Nord A/S Ordinær generalforsamling Fredag den 21. marts 2014, kl. 10.00 CVR-nr. 24257843 2 / ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 Med henvisning til vedtægternes pkt. 11 indkalder GN Store Nord A/S

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat J.nr. 038296-0018 sj/sio REFERAT April 2010 Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon AIS (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet") på Selskabets adresse, Skel stedet 16, 2950 Vedbæk. i

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr. 22460218) Torsdag den 11. april 2013, kl. 10.00 på Radisson

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S I henhold til vedtægternes punkt 6.2 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Nordicom A/S onsdag, den 29. april 2015, kl. 16.00 Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i Nordic Shipholding A/S (CVR-nr.: 76 35 17 16) Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S tirsdag den 23. april

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens pkt. VA1. I indkaldelsens forslag til nye 3C og 3D, er der fejlagtigt anført gældsbreve,

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015 TORM A/S Vedlagt følger indkaldelse samt de fuldstændige forslag til TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Formand, tlf. +45 3971 9200 Jacob Meldgaard,

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007

Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007 Fondsbørsmeddelse nr. 6/2007 Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LIFECYCLE PHARMA A/S LifeCycle Pharma A/S (OMX: LCP) ( Selskabet ) afholder

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR.

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR. INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR. 22460218) Mandag den 23. april 2012 kl. 10.00 på Radisson Blu Falconer

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106)

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106) V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr. 12546106) 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive investering, forskning, handel, fabrikation

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877)

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) VEDTÆGTER for Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Mermaid A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Mermaid Computer A/S (Mermaid A/S), Mermaid Memory A/S

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877)

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) VEDTÆGTER for Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Mermaid A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Mermaid Computer A/S (Mermaid A/S), Mermaid Memory A/S

Læs mere

Til aktionærerne i. CVR-nr. 30 21 43 15. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Dantherm A/S. onsdag den 29. april 2015 kl. 15.

Til aktionærerne i. CVR-nr. 30 21 43 15. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Dantherm A/S. onsdag den 29. april 2015 kl. 15. Til aktionærerne i CVR-nr. 30 21 43 15 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Dantherm A/S onsdag den 29. april 2015 kl. 15.00 på Marienlystvej 65, 7800 Skive Dagsordenen for generalforsamlingen

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S Vedtægter for Jyske Bank A/S Indholdsfortegnelse: 1 Navn, hjemsted og formål 2-5 Aktiekapital og aktier - Aktiekapital - Aktier - Bemyndigelse, aktieudvidelse - Bemyndigelse, konvertible lån 6 Bankens

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S 10. januar 2014 CVR-nr. 62 72 52 14 Vedtægter for NKT Holding A/S I Selskabets navn og formål 2 II Aktiekapitalen og aktionærerne 2 III Generalforsamlingen 8 IV Bestyrelse og direktion 10 V Revision 12

Læs mere

Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag

Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag Bilag 1: Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag NKT Holding A/S ordinære generalforsamling tirsdag den 25. marts 2014 Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag 1. Bestyrelsens beretning om selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf.

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf. VEDTÆGTER FOR SKAKO 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere