Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2010"

Transkript

1 24. februar 2010 MEDDELELSE Nr.: 3 Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2010 Vedlagt er GN Store Nords indkaldelse til generalforsamling 2010 samt fuldstændige forslag. For yderligere information kontakt venligst: Mikkel Danvold Director, IR & Kommunikation GN Store Nord A/S Tlf.:

2 INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i GN Store Nord A/S I henhold til vedtægternes 8 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i GN Store Nord A/S (i det følgende kaldet Selskabet ), der afholdes torsdag den 18. marts 2010, kl på Radisson Blu Falconer Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg med følgende dagsorden: a. Beretning om Selskabets virksomhed b. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion c. Forslag om anvendelse af årets overskud, derunder fastsættelse af eventuelt udbytte, eller om dækning af eventuelt underskud d. Forslag fra bestyrelsen d.1 Bestyrelsens forslag til ændring af Selskabets vedtægter. Forslaget fremsættes som følge af vedtagelsen af den nye selskabslov (lov nr. 470 af 12. juni 2009). Forslaget er opdelt som følger: 1) Konsekvensændringer (dvs. ændringer som henset til de nuværende vedtægters indhold er påkrævet ved lov) samt sproglige ændringer behandles under ét som et selvstændigt forslag. Forslaget medfører ændring af de eksisterende vedtægters 1, stk. 2, 2, stk. 2-3, 4, stk. 4-6, 5, stk. 1-3, 6, stk , stk. 1-2, 9, stk. 1-2, 10, stk. 1, 11, stk. 2-4, 12, stk. 1, 13, stk. 1-2, 14, stk. 1, 15, stk. 1, 16, stk. 1, 17, stk. 1, 18, stk. 3, 19, stk. 1, 20, stk. 1-4, 21, stk. 1-2, 22, stk. 1, 23, stk. 1, 25, stk. 1, 26, stk. 1-3, samt indførelse af en række nye vedtægtsbestemmelser. De væsentligste vedtægtsændringer vedrører ændrede lovkrav for så vidt angår: Selskabets oplysningskrav i forbindelse med afholdelse af ordinær generalforsamling Fristen for indkaldelse til generalforsamling, hvor indkaldelsesvarslet ændres til højest 5 uger og mindst 3 uger før generalforsamlingen Aktionærernes stemmeret, der bestemmes 8 dage før generalforsamlingen (Registreringsdato) Aktionærernes ret til optagelse af et bestemt emne på dagsordenen på den ordinære generalforsamling, såfremt krav herom fremsættes senest 6 uger før generalforsamlingen 2) Øvrige forslag til vedtægtsændringer behandles hver for sig som selvstændige forslag: d Bestyrelsens forslag om at ophæve angivelsen af Selskabets hjemsted i vedtægternes 2, stk. 1 d Bestyrelsens forslag om fornyelse af bemyndigelsen til bestyrelsen til at forhøje aktiekapitalen, jf. vedtægternes 4, stk. 3 (forslag til ændrede vedtægter pkt. 5.1) d Bestyrelsens forslag om at optage Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende år som et punkt på dagsordenen for den ordinære generalforsamling, jf. vedtægternes 15, stk. 2 (forslag til ændrede vedtægter pkt. 12.2) GN Store Nord A/S Lautrupbjerg 7 Postboks Ballerup Telefon: Telefax: CVR-nr

3 d Bestyrelsens forslag om at indføre en aldersgrænse på 70 år for bestyrelsesmedlemmer, jf. vedtægternes 18, stk. 1-2 (forslag til ændrede vedtægter pkt. 15.1) d Bestyrelsens forslag om at engelsk angives som koncernsprog i Selskabets vedtægter, jf. forslag til ændrede vedtægter pkt d Bestyrelsens forslag om at udvide bestemmelsen om lovvalg og værneting, jf. vedtægternes 6, stk. 3 (forslag til ændrede vedtægter pkt. 21.1) d Bestyrelsens forslag om at indføre en bestemmelse om forrang i vedtægterne, jf. forslag til ændrede vedtægter pkt d.2 Procedure for ændring af Selskabets vedtægter hvis den nye selskabslov ikke er trådt i kraft den 18. marts 2010 Hvis selskabsloven mod forventning ikke er trådt i kraft på tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen, foreslår bestyrelsen de nye vedtægter, jf. dagsordenens pkt. d.1.1, d og d d.1.2.7, vedtaget betinget af selskabslovens ikrafttræden. I så fald foreslår bestyrelsen følgende: Som 27 indsættes i Selskabets nuværende vedtægter: Når den nye selskabslov træder i kraft, vil Selskabets vedtægter være affattet som angivet i vedtægternes bilag 2. Når den nye selskabslov træder i kraft, skal Selskabets bestyrelse snarest muligt herefter konsekvensrette vedtægten, således at de hidtidige vedtægter inklusiv 27 slettes. Selskabets vedtægter er herefter som de i bilag 2 vedtagne. De tilrettede vedtægter indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. d.3 Bestyrelsens forslag om at bemyndige advokat Niels Bang Sørensen til at anmelde vedtægtsændringerne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt til at foretage ændringer i de anmeldte dokumenter, i det omfang Erhvervsog Selskabsstyrelsen måtte kræve dette for at gennemføre registrering af vedtægtsændringerne. d.4 Bestyrelsens forslag om at bemyndige bestyrelsen til at erhverve egne aktier d.5 Bestyrelsens forslag om vedtagelse af nye retningslinjer for incitamentsaflønning af ledelsen e. Valg af medlemmer til bestyrelsen f. Forslag til honorar til bestyrelsesmedlemmerne for indeværende år g. Valg af statsautoriseret revisor for tiden indtil næste ordinære generalforsamling h. Eventuelt -o0o-

4 Majoritet Til vedtagelse af forslagene om ændring af selskabets vedtægter, pkt. d.1.1, d d og d.2 kræves, at beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital. Til vedtagelse af de øvrige forslag kræves simpel majoritet. Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret Selskabets aktiekapital på nominelt kr er fordelt på aktier á kr. 1 eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på kr. 1 giver én stemme. Stemmeret tilkommer aktionærer der rettidigt har løst adgangskort og som har ladet deres aktier notere i aktiebogen eller har anmeldt og dokumenteret erhvervelsen. Aktionærer, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan kun udøve stemmeret på de pågældende aktier på generalforsamlingen, hvis aktierne forud for indkaldelsen er noteret i aktiebogen, eller aktionæren forud for indkaldelsen har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse. Deltagelse i generalforsamlingen og afgivelse af stemmer Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om adgangskort senest mandag den 15. marts 2010, kl Adgangskortet kan rekvireres på (information herom findes på forsiden) eller ved henvendelse til Selskabet på hverdage mellem kl og kl Adgangskort kan desuden rekvireres hos VP Investor Services A/S (VP Services A/S) på eller ved henvendelse til VP Services A/S på tlf.: Aktionærer, der ikke forventer at kunne være til stede på generalforsamlingen, kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller til en af aktionæren udpeget person, der deltager på generalforsamlingen. Afgivelse af fuldmagt kan ske på eller på vedhæftede fuldmagtsblanket. Den underskrevne fuldmagtsblanket sendes til VP Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300, København S. Fuldmagter til Selskabets bestyrelse skal være fremkommet senest mandag den 15. marts 2010 kl Yderligere oplysninger om generalforsamlingen På selskabets hjemmeside findes yderligere oplysninger om generalforsamlingen, herunder det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, årsrapporten for 2009, indkaldelse med fuldstændige dagsordensforslag inklusive bilag 1-3 samt fuldmagtsblanket til brug for generalforsamlingen. Spørgsmål fra aktionærerne Aktionærer kan stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen ved henvendelse til GN Store Nord A/S på adressen: Hvis De har spørgsmål til ovenstående, kan De kontakte GN Store Nord A/S på tlf Ballerup, den 24. februar 2010 GN Store Nord A/S Bestyrelsen

5 FULDSTÆNDIGE DAGSORDENSFORSLAG til ordinær generalforsamling i GN Store Nord A/S der afholdes torsdag den 18. marts 2010 kl på Radisson Blu Falconer Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg a. Beretning om Selskabets virksomhed Bestyrelsen foreslår, at formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen tages til efterretning. b. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion Bestyrelsen foreslår, at den reviderede årsrapport for 2009 godkendes, samt at der meddeles decharge til bestyrelse og direktion. c. Forslag om anvendelse af årets overskud, derunder fastsættelse af eventuelt udbytte, eller om dækning af eventuelt underskud Bestyrelsen henviser til årsrapporten for 2009 med det deri indeholdte forslag til resultatdisponering. d. Forslag fra bestyrelsen d.1 Bestyrelsens forslag til ændring af selskabets vedtægter Bestyrelsen foreslår, at der vedtages nye vedtægter for Selskabet. Forslaget fremsættes som følge af vedtagelsen af den nye selskabslov (lov nr. 470 af 12. juni 2009). Forslaget er opdelt som følger: 1) Konsekvensændringer (dvs. ændringer som henset til de nuværende vedtægters indhold er påkrævet ved lov) samt sproglige ændringer behandles under ét som et selvstændigt forslag. Forslaget medfører ændring af de eksisterende vedtægters 1, stk. 2, 2, stk. 2-3, 4, stk. 4-6, 5, stk. 1-3, 6, stk. 1-2, 8, stk. 1-2, 9, stk. 1-2, 10, stk. 1, 11, stk. 2-4, 12, stk. 1, 13, stk. 1-2, 14, stk. 1, 15, stk. 1, 16, stk. 1, 17, stk. 1, 18, stk. 3-4, 19, stk. 1, 20, stk. 1-4, 21, stk. 1-2, 22. stk. 1, 23, stk. 1, 25, stk. 1, 26, stk. 1-3, samt indførelse af en række nye vedtægtsbestemmelser. De væsentligste vedtægtsændringer vedrører ændrede lovkrav for så vidt angår: Selskabets oplysningskrav i forbindelse med afholdelse af ordinær generalforsamling Fristen for indkaldelse til generalforsamling, hvor indkaldelsesvarslet ændres til højest 5 uger og mindst 3 uger før generalforsamlingen Aktionærernes stemmeret, der bestemmes 8 dage før generalforsamlingen (Registreringsdato) Aktionærernes ret til optagelse af et bestemt emne på dagsordenen på den ordinære generalforsamling, såfremt krav herom fremsættes senest 6 uger før generalforsamlingen d.1.1. Bestyrelsens forslag til konsekvensændringer mv. af vedtægterne Den fuldstændige ordlyd af ændringerne er gengivet i bilag 1. Venstre kolonne gengiver ordlyden af de eksisterende vedtægtsbestemmelser, mens højre kolonne gengiver bestemmelsernes ændrede formulering og/eller nummerering. Enkelte bestemmelser i vedtægterne foreslås ophævet. Ud for disse bestemmelser er der et tomt felt i højre kolonne. Tilsvarende er der et tomt felt i venstre kolonne ved forslag til nye vedtægtsbestemmelser. 2) Øvrige forslag til vedtægtsændringer behandles hver for sig som selvstændige forslag: d Bestyrelsens forslag om at ophæve angivelsen af Selskabets hjemsted i vedtægternes 2, stk. 1 Efter den nye selskabslov er det ikke længere et krav, at Selskabets hjemsted er angivet i vedtægterne. Som følge heraf forslår bestyrelsen, at vedtægternes 2, stk. 1, ophæves: 2, stk. 1. Selskabets hjemsted er Ballerup kommune GN Store Nord A/S Lautrupbjerg 7 Postboks Ballerup Telefon: Telefax: CVR-nr

6 d Bestyrelsens forslag om fornyelse af bemyndigelsen til bestyrelsen til forhøjelse af aktiekapitalen, jf. vedtægternes 4, stk. 3 (forslag til ændrede vedtægter pkt. 5.1) Bestyrelsen foreslår, at bemyndigelsen til bestyrelsen i vedtægternes 4, stk. 3 til forhøjelse af aktiekapitalen fornyes indtil den 30. april Beløbet, hvormed bestyrelsen kan forhøje aktiekapitalen, vil efter forslaget være nominelt kr Derudover foreslår bestyrelsen, at det præciseres hvilke forhøjelsesinstrumenter bemyndigelsen angår. For at sikre størst mulig fleksibilitet præciseres det, at bemyndigelsen omfatter de tilgængelige forhøjelsesmuligheder (kontant indbetaling, indbetaling i værdier, konvertering af gæld og udstedelse af fondsandele ( fondsaktier )). Det foreslås således, at den hidtidige bestemmelse i vedtægternes 4, stk. 3, erstattes af pkt. 5.1: 5.1 Bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje aktiekapitalen ad én eller flere gange med indtil i alt nominelt kr Bemyndigelsen gælder indtil den 30. april 2011, men kan herefter fornys for én eller flere perioder for ét til fem år ad gangen. Forhøjelsen kan efter bestyrelsens beslutning ske ved kontant indbetaling, indbetaling i værdier, konvertering af gæld eller udstedelse af fondsandele. Svarer tegningskursen til markedskursen, kan bestyrelsen bestemme, at tegningen skal ske uden fortegningsret for aktionærerne. Hvor forhøjelsen sker ved konvertering af gæld eller som vederlag for erhvervelse af en bestående virksomhed eller bestemte formue værdier, skal der ikke tilkomme aktionærerne fortegningsret. d Bestyrelsens forslag om at optage Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende år som et punkt på dagsordenen for den ordinære generalforsamling, jf. vedtægternes 15, stk. 2 (forslag til ændrede vedtægter pkt. 12.2) Det anses for god selskabsledelse, at bestyrelsens vederlag for det indeværende regnskabsår fremlægges til godkendelse på den generalforsamling, hvor årsrapporten for det foregående år forelægges til godkendelse, jf. Nørby-udvalgets Anbefalinger for god selskabsledelse. Som følge heraf foreslår bestyrelsen Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår optaget som et punkt på standarddagsordenen for den ordinære generalforsamling, jf. pkt (d) i forslaget til vedtægter. Vedtægternes 15, stk. 2 foreslås erstattet med pkt. 12.2, der har følgende ordlyd: 12.2 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: (a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. (b) Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion. (c) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport. (d) Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår. (e) Valg af medlemmer til bestyrelsen. (f) Valg af én statsautoriseret revisor for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. (g) Eventuelle forslag fra bestyrelse og aktionærer. (h) Eventuelt. d Bestyrelsens forslag om at indføre en aldersgrænse på 70 år for bestyrelsesmedlemmer, jf. forslag til ændrede vedtægter pkt Det anses for god selskabsledelse, at vedtægterne indeholder en aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer, jf. Nørby-udvalgets Anbefalinger for god selskabsledelse. Som følge heraf foreslår bestyrelsen, at der indsættes en aldersgrænse på 70 år for bestyrelsesmedlemmer i vedtægterne. Det foreslås således, at vedtægternes 18, stk. 1 og 2, erstattes af pkt. 15.1, der har følgende ordlyd: 15.1 Selskabet ledes af bestyrelse på 5-9 medlemmer valgt af generalforsamlingen. Bestyrelsens generalforsamlingsvalgte medlemmer vælges for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted. Intet medlem af bestyrelsen kan have sæde i bestyrelsen længere end til den ordinære generalforsamling i det kalenderår, hvor bestyrelsesmedlemmet fylder 70 år. Ud over de af generalforsamlingen valgte medlemmer vælger medarbejderne et antal medlemmer af bestyrelsen i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning herom.

7 d Bestyrelsens forslag om, at engelsk angives som koncernsprog i Selskabets vedtægter, jf. forslag til ændrede vedtægter pkt Selskabslovens 126 giver mulighed for, at bestyrelsesmøder kan afholdes på engelsk uden simultantolkning, hvis engelsk er angivet som koncernsprog i GN Store Nord A/S vedtægter. Tilsvarende kan dokumenter til brug for arbejdet i bestyrelsen udarbejdes på engelsk, uden at noget bestyrelsesmedlem kan kræve dokumenterne oversat til dansk, hvis engelsk er angivet som koncernsprog i GN Store Nord A/S vedtægter. Med henblik på at lette arbejdsgangen i bestyrelsen, foreslår bestyrelsen, at der indsættes en bestemmelse i vedtægterne om, at engelsk er Selskabets koncernsprog. Bestemmelsen foreslås indsat som pkt. 15.3, med følgende ordlyd: 15.3 Selskabets koncernsprog er engelsk. d Bestyrelsens forslag om at udvide bestemmelsen om lovvalg og værneting, jf. vedtægternes 6, stk. 3 (forslag til ændrede vedtægter pkt. 21.1) Bestyrelsen foreslår, at den eksisterende bestemmelse i vedtægternes 6, stk. 3, videreføres i pkt. 21.1, og udvides til også at omfatte aktionærernes krav mod ledelsen. Det foreslås således, at vedtægternes 6, stk. 3, erstattes af pkt. 21.1, med følgende ordlyd: 21.1 Ethvert krav mod selskabet og/eller ledelsen, der rejses af dets aktionærer som sådanne eller i øvrigt grundes på dets aktier, udbytte eller registreringen i VP Securities A/S, afgøres udelukkende ved selskabets danske hjemting i henhold til dansk lov og selskabets vedtægter. d Bestyrelsens forslag om indførelse af en bestemmelse om forrang i vedtægterne, jf. forslag til ændrede vedtægter pkt Bestyrelsens foreslår, at den danske version af vedtægterne fortsat tillægges forrang ved uoverensstemmelse mellem den danske og den engelske version af vedtægterne. Det foreslås dog, at den engelske version af Selskabets warrant-program GN Store Nord A/S Stock Incentive Plan, som allerede er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, tillægges forrang frem for den danske version af programmet. Der foreslås således indsat en bestemmelse om forrang i vedtægternes pkt. 22.1, med følgende ordlyd: 22.1 Vedtægterne er tilgængelige på dansk og engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelse har den danske version forrang. For så vidt angår bilag 1 (GN Store Nord A/S - Stock Incentive Plan), jf. pkt. 23, skal den engelske version dog lægges til grund. Selskabets vedtægter, som de vil se ud hvis samtlige forslag under dagsordenen pkt. d.1 og d.5 vedtages, er vedlagt som bilag 2.. d.2 Procedure for ændring af Selskabets vedtægter hvis den nye selskabslov ikke er trådt i kraft den 18. marts 2010 Hvis selskabsloven mod forventning ikke er trådt i kraft på tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen, foreslår bestyrelsen de nye vedtægter, jf. dagsordenens pkt. d.1, vedtaget betinget af selskabslovens ikrafttræden. I så fald foreslår bestyrelsen følgende: Som 27 indsættes i Selskabets nuværende vedtægter: Når den nye selskabslov træder i kraft, vil Selskabets vedtægter være affattet som angivet i bilag 2. Når den nye selskabslov træder i kraft, skal Selskabets bestyrelse snarest muligt herefter konsekvensrette vedtægten, således at de hidtidige vedtægter inklusiv 27 slettes. Selskabets vedtægter er herefter som de i bilag 2 vedtagne. De tilrettede vedtægter indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. d.3 Bestyrelsens forslag om at bemyndige advokat Niels Bang Sørensen til at anmelde vedtægtsændringerne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Bestyrelsen foreslår, at advokat Niels Bang Sørensen, advokatfirmaet Gorrissen Federspiel, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V, bemyndiges til på selskabets vegne at anmelde de af generalforsamlingen vedtagne vedtægtsændringer til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt til at foretage ændringer i de anmeldte dokumenter, i det omfang Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve dette for at gennemføre registrering af vedtægtsændringerne. d.4 Bestyrelsens forslag om at bemyndige bestyrelsen til at erhverve egne aktier Selskabsloven ophæver kravet om, at et selskab og dets datterselskabers kun kan erhverve egne aktier for op til 10 % af aktiekapitalen i selskabet. Det er dog stadig et krav, at erhvervelse af egne aktier skal ske med midler fra Selskabets frie reserver.

8 Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen i tiden indtil den 30. april 2011 bemyndiges til indenfor selskabslovens rammer om ønskeligt at lade Selskabet og dets datterselskaber erhverve egne aktier i Selskabet med en pålydende værdi på indtil 15 % af aktiekapitalen til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10 %. Hvis den nye selskabslov ikke er trådt i kraft på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse foreslår bestyrelsen, at bemyndigelsen maksimeres til 10 % af aktiekapitalen. d.5 Bestyrelsens forslag om vedtagelse af nye retningslinjer for incitamentsaflønning af ledelsen Bestyrelsen foreslår, at der vedtages nye retningslinjer for incitamentsaflønning af ledelsen. De nye retningslinjer er vedlagt som bilag 3. Som konsekvens heraf foreslås ordlyden af vedtægternes 18, stk. 4 erstattet af pkt med følgende ordlyd: 17.1 Selskabet har vedtaget retningslinjer for incitamentsaflønning af ledelsen. Retningslinjerne er vedtaget af selskabets generalforsamling og findes på selskabets hjemmeside, e. Valg af medlemmer til bestyrelsen I henhold til vedtægternes 18, stk. 2 (forslag til ændrede vedtægter pkt. 15.1), er hele den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen på valg hvert år. Bestyrelsen foreslår genvalg af Per Wold-Olsen, William E. Hoover, Jr., Jørgen Bardenfleth, René Svendsen-Tune, Carsten Krogsgaard Thomsen og Wolfgang Reim. For oplysning om de enkelte bestyrelsesmedlemmers ledelseshverv henvises til årsrapporten for f. Forslag til honorar til bestyrelsesmedlemmerne for indeværende år Bestyrelseshonoraret foreslås uændret i forhold til 2009, således at det samlede honorar til bestyrelsen for GN Store Nord A/S fortsat udgør kr Det samlede honorar foreslås fordelt som beskrevet nedenfor. Basishonoraret for bestyrelsesarbejdet i GN Store Nord A/S foreslås fastholdt på kr med to gange basishonorar til næstformanden og tre gange basishonorar til formanden. Basishonoraret for komitearbejdet foreslås fastholdt på kr med to gange basishonorar til formanden for Vederlagskomiteen og tre gange basishonorar til formanden for Revisionskomiteen. Basishonoraret for bestyrelsesarbejdet i GN Netcom A/S og i GN ReSound A/S foreslås fastholdt på kr med 1,75 gange basishonorar til næstformanden og 2,5 gange basishonorar til formanden. g. Valg af statsautoriseret revisor for tiden indtil næste ordinære generalforsamling I henhold til vedtægternes 25 (forslag til ændrede vedtægter pkt. 19.2) skal der vælges en statsautoriseret revisor for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. h. Eventuelt Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til bestyrelsen om ethvert anliggende relateret til Selskabet. Der kan ikke træffes beslutninger under dette punkt. Ballerup, den 24. februar 2010 GN Store Nord A/S Bestyrelsen

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 5. marts 2009 MEDDELELSE Nr. : 7 Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 Vedlagt er GN Store Nords indkaldelse til generalforsamling 2009 samt fuldstændige forslag. For yderligere information

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GN STORE NORD A/S

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GN STORE NORD A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GN STORE NORD A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GN STORE NORD A/S Med henvisning til vedtægternes pkt. 11 indkalder GN Store Nord A/S til ordinær generalforsamling torsdag den

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling GN Store Nord A/S Ordinær generalforsamling Fredag den 21. marts 2014, kl. 10.00 CVR-nr. 24257843 2 / ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 Med henvisning til vedtægternes pkt. 11 indkalder GN Store Nord A/S

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr. 22460218) Torsdag den 11. april 2013, kl. 10.00 på Radisson

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr.

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr. INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr. 22460218) onsdag den 28. april 2010 kl. 10:00 på Radisson Blu

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 05.04.2016 Årets meddelelse nr.: 12 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11 Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er at drive forretning, enten selv eller

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 11 Nikolaj Plads marts København K Side 1 af 8. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 11 Nikolaj Plads marts København K Side 1 af 8. Dampskibsselskabet NORDEN A/S NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 11 Nikolaj Plads 6 25. marts 2010 1067 København K Side 1 af 8 Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i torsdag den 22. april 2010, kl. 10.00, i salen "Audience"

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i Nordic Shipholding A/S (CVR-nr.: 76 35 17 16) Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S tirsdag den 23. april

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Herved indkalder bestyrelsen i Ambu A/S, CVR-nr , til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes

Herved indkalder bestyrelsen i Ambu A/S, CVR-nr , til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AMBU A/S Herved indkalder bestyrelsen i Ambu A/S, CVR-nr. 63 64 49 19, til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes torsdag den 13. december 2012

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE NNIT A/S 2016-03-11 INTERNAL USE Indholdsfortegnelse 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 AKTIEKAPITAL OG AKTIER... 3 3 FORHØJELSE AF AKTIEKAPITAL... 3 4 GENERALFORSAMLINGEN, AFHOLDELSESSTED SAMT INDKALDELSE... 4 5

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S I henhold til vedtægternes punkt 6.2 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Nordicom A/S onsdag, den 29. april 2015, kl. 16.00 Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens pkt. VA1. I indkaldelsens forslag til nye 3C og 3D, er der fejlagtigt anført gældsbreve,

Læs mere

Vedtægter. H. Lundbeck A/S

Vedtægter. H. Lundbeck A/S Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Santa Fe Group A/S. torsdag den 7. april 2016 kl. 16:00 på First Hotel Copenhagen, Molestien 11,

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Santa Fe Group A/S. torsdag den 7. april 2016 kl. 16:00 på First Hotel Copenhagen, Molestien 11, Santa Fe Group A/S East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 E-mail: sfg@santaferelo.com Web: www.santaferelo.com CVR.nr.: 26 04 17 16 9. marts 2016 Indkaldelse til

Læs mere

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16 VEDTÆGTER for PANDORA A/S CVR-nr. 28 50 51 16 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er PANDORA A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og

Læs mere

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S VEDTÆGTER JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Jobindex A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Jobsafari A/S

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S, CVR-NR. 30532228

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S, CVR-NR. 30532228 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S, CVR-NR. 30532228 Serendex Pharmaceuticals A/S // www.serendex.com // info@serendex.com // Slotsmarken 12, 1.th, DK-2970 Hørsholm

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 2. Vestas internal protocol Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål... 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)... 3 3 Bemyndigelser

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S Side 1 af 5 BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S CVR-nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 7. marts 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 06/2017 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S Der indkaldes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for GN Store Nord A/S (CVR- nr. 24 25 78 43)

Vedtægter for GN Store Nord A/S (CVR- nr. 24 25 78 43) Vedtægter for GN Store Nord A/S (CVR- nr. 24 25 78 43) 1 Navn 1.1 Selskabets navn er GN Store Nord A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) Det Store Nordiske Telegraf-Selskab

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Genmab A/S Bredgade 34 Postboks 9068 1260 København K Tlf. +45 7020 2728 Fax +45 7020 2729 www.genmab.com CVR nr. 2102 3884

Genmab A/S Bredgade 34 Postboks 9068 1260 København K Tlf. +45 7020 2728 Fax +45 7020 2729 www.genmab.com CVR nr. 2102 3884 Til Genmab A/S aktionærer Genmab A/S Bredgade 34 Postboks 9068 1260 København K Tlf. +45 7020 2728 Fax +45 7020 2729 www.genmab.com CVR nr. 2102 3884 27. marts 2012 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Genmab A/S

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

Vedtægter. H. Lundbeck A/S

Vedtægter. H. Lundbeck A/S Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Royal Unibrew A/S CVR-nr Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl

Royal Unibrew A/S CVR-nr Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl Royal Unibrew A/S CVR-nr. 41956712 Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl. 17.00 1. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af den reviderede

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDICOM A/S

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDICOM A/S EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDICOM A/S Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i Nordicom A/S mandag, den 22. marts 2010, kl. 15.00 Generalforsamlingen afholdes på selskabets adresse,

Læs mere

Alm. Brand Pantebreve A/S

Alm. Brand Pantebreve A/S Til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S København, den 3. marts 2010 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Alm. Brand Pantebreve A/S afholder ordinær generalforsamling torsdag, den 25. marts 2010,

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING SKAKO A/S CVR-NR

ORDINÆR GENERALFORSAMLING SKAKO A/S CVR-NR Advokatanpartsselskab J.nr. 19216 om/emn ORDINÆR GENERALFORSAMLING SKAKO A/S CVR-NR. 36440414 Bestyrelsen for SKAKO A/S, Bygmestervej 2, 5600 Faaborg, (CVR-nr.: 36 44 04 14) indkalder herved til selskabets

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen Holding A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen Holding A/S. 1.2 Formål Selskabets formål er at besidde kapitalandele

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8 Side 1 af 5 Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Nedenfor fremsendes Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue

Læs mere

TIL AKTIONÆRERNE I GREEN WIND ENERGY A/S

TIL AKTIONÆRERNE I GREEN WIND ENERGY A/S TIL AKTIONÆRERNE I GREEN WIND ENERGY A/S Green Wind Energy A/S afholder ordinær generalforsamling fredag den 31. oktober 2008, kl. 14:00 på adressen Kalvebod Brygge 47, 1560 København V Bestyrelsen i Green

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted og formål 1 1 Selskabets navn er FLSmidth & Co. A/S. Selskabets binavne er F.L.Smidth & Co. A/S

Læs mere

Bilag til dagsordenens pkt. 4.B - Harboes Bryggeri A/S' ordinære generalforsamling den 24. august 2010.

Bilag til dagsordenens pkt. 4.B - Harboes Bryggeri A/S' ordinære generalforsamling den 24. august 2010. Bilag til dagsordenens pkt. 4.B - Harboes Bryggeri A/S' ordinære generalforsamling den 24. august 2010. Nedenfor er ordlyden af de eksisterende vedtægtsbestemmelser gengivet i venstre kolonne, mens højre

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010. København den 25. marts 2010. Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen, tlf.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010. København den 25. marts 2010. Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen, tlf. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i A/S Det Østasiatiske Kompagni. Selskabsmeddelelse nr. 5/2014.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i A/S Det Østasiatiske Kompagni. Selskabsmeddelelse nr. 5/2014. Aktionærsekretariatet A/S Det Østasiatiske Kompagni East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Telefon: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet: www.eac.dk CVR nr. : 26 04 17 16 Indkaldelse

Læs mere

FULDSTÆNDIGE FORSLAG Ordinær generalforsamling i Skako A/S, CVR-nr , Mandag den 18. april 2016 kl Bygmestervej 2, 5600 Faaborg.

FULDSTÆNDIGE FORSLAG Ordinær generalforsamling i Skako A/S, CVR-nr , Mandag den 18. april 2016 kl Bygmestervej 2, 5600 Faaborg. Advokatanpartsselskab J.nr. 19216 om/emn FULDSTÆNDIGE FORSLAG Ordinær generalforsamling i Skako A/S, CVR-nr. 36440414, Mandag den 18. april 2016 kl. 15.00 Bygmestervej 2, 5600 Faaborg. DAGSORDEN: I henhold

Læs mere

Indkaldelse til Dampskibsselskabet NORDEN A/S ordinære generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl

Indkaldelse til Dampskibsselskabet NORDEN A/S ordinære generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl Indkaldelse til Dampskibsselskabet NORDEN A/S ordinære generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl. 15.00 Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Dampskibsselskabet NORDEN A/S mandag den 11.

Læs mere

Fredag, den 11. marts 2016, kl hos NNIT A/S, Østmarken 3A, 2860 Søborg, med følgende DAGSORDEN

Fredag, den 11. marts 2016, kl hos NNIT A/S, Østmarken 3A, 2860 Søborg, med følgende DAGSORDEN NNIT A/S Østmarken 3A DK-2860 Søborg Denmark tel:+45 7024 4242 www.nnit.com CVR-nummer: 21 09 31 06 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i NNIT A/S Bestyrelsen indkalder herved til den ordinære generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Meddelelse nr. 4-2010 til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 2010.03.03 BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Brødrene A & O Johansen A/S, CVR-nr. 58210617, indkalder herved til ordinær

Læs mere

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S til indkaldelsen til ordinær generalforsamling i FLSmidth & Co. A/S torsdag den 30. marts 2017 GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted

Læs mere

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8 Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218 Side 1 af 8 Side 2 af 8 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Selskabets navn er Auriga Industries A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes 24. januar 2013 kl. 17.00 Stamholmen 70, 2650 Hvidovre Dagsorden 1. Ledelsens

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S GÆLDENDE TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er A.P. Møller - Mærsk A/S. NY TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabet driver tillige

Læs mere

G ORRISSEN FEDERSPIEL KIERKEGAARD

G ORRISSEN FEDERSPIEL KIERKEGAARD Vedtægter for ITH Industri Invest A/S 1. Selskabets navn er ITH Industri Invest A/S. Dets hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Selskabets formål er at drive virksomhed som holding- og investeringsselskab

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 17. september 2015 Selskabsmeddelelse nr. 11/2015 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Vedlagte indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Den 09. april 2015 ANDERSEN & MARTINI A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Alm. Brand A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Alm. Brand A/S CVR-nr VEDTÆGTER for Alm. Brand A/S CVR-nr. 77333517 Udgave 2010 1. 1.1. Selskabets navn er Alm. Brand A/S. 2. 2.1. Selskabets formål er - direkte eller indirekte - at eje kapitalandele i forsikringsselskaber

Læs mere

I overensstemmelse med vedtægternes 8 indkaldes herved til. ordinær generalforsamling i SimCorp A/S

I overensstemmelse med vedtægternes 8 indkaldes herved til. ordinær generalforsamling i SimCorp A/S Til aktionærerne Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 I overensstemmelse med vedtægternes

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn og formål 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment Technologies

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007

Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007 Fondsbørsmeddelse nr. 6/2007 Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LIFECYCLE PHARMA A/S LifeCycle Pharma A/S (OMX: LCP) ( Selskabet ) afholder

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR

VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR. 55660018 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Victoria Properties A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder ved investering

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Forward Pharma A/S

Ordinær generalforsamling i Forward Pharma A/S Ordinær generalforsamling i Forward Pharma A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Den ordinære generalforsamling i Forward Pharma A/S afholdes fredag den 6. maj 2016, kl. 14.00 på selskabets adresse,

Læs mere

29. august. Raffinaderivej 10. Dagsorden. årsrapporten. nyt binavn 7.1 7.2 7.3 7.4. af egne aktier 7.5

29. august. Raffinaderivej 10. Dagsorden. årsrapporten. nyt binavn 7.1 7.2 7.3 7.4. af egne aktier 7.5 SELSKABSMEDDELELSE 29. august 2014 Ordinær generalforsamling - IC Companys A/S den 24. september 2014 kl. 10.30 IC Companys A/S Raffinaderivej 10 2300 København S Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg.

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg. PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23. APRIL 2009 JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor,

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Vedtægter. A/S Det Østasiatiske Kompagni. CVR-nr

Vedtægter. A/S Det Østasiatiske Kompagni. CVR-nr Vedtægter A/S Det Østasiatiske Kompagni CVR-nr. 26 04 17 16 Med ændringer som vedtaget på ØK s ordinære generalforsamling den 24. marts 2010 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er A/S Det Østasiatiske

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S Athena IT-Group A/S Fondskode DK0060084374 First North Meddelelse nr. 10-2007 Haderslev, den 26. september 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S Der indkaldes herved til

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat J.nr. 038296-0018 sj/sio REFERAT April 2010 Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon AIS (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet") på Selskabets adresse, Skel stedet 16, 2950 Vedbæk. i

Læs mere

Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling i Roskilde Bank A/S

Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling i Roskilde Bank A/S Meddelelse. Bestyrelsen Algade 16 4000 Roskilde 5. april 2011 Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling i Roskilde Bank A/S Bestyrelsen for Roskilde Bank A/S, CVR-nr. 31 63 30 52,

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 2. april 2001 1007 København K Nr. 6.2001

Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 2. april 2001 1007 København K Nr. 6.2001 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 2. april 2001 1007 København K Nr. 6.2001 Ordinær generalforsamling i NKT Holding A/S tirsdag den 24. april 2001 Til orientering vedlægger vi kopi af annonce, hvormed

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation.

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation. KAALUND & PARTNERE Advokater Søren Thygesen Sagsnr.17040-0005/EMB side 1 V E D T Æ G T E R HOLDINGSELSKABET AF 1958 A/S I LIKVIDATION CVR.NR. 24 43 11 18 Silkeborg Kommune Selskabets navn, hjemsted og

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 16. september 2015 Selskabsmeddelelse nr. 10/2015 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Vedlagte indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Herved indkalder bestyrelsen i Ambu A/S, CVR-nr , til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes

Herved indkalder bestyrelsen i Ambu A/S, CVR-nr , til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AMBU A/S Herved indkalder bestyrelsen i Ambu A/S, CVR-nr. 63 64 49 19, til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes torsdag den 15. december 2011

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S cvr. nr. 34 01 84 13 Den 27. august 2009 kl. 16:00 afholdtes ordinær generalforsamling i selskabet på selskabets kontor, Mørupvej 16, 7400

Læs mere

VEDTÆGTER for TORM A/S

VEDTÆGTER for TORM A/S 1 VEDTÆGTER for TORM A/S 1.1. Selskabets navn er TORM A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Aktieselskabet af 3. november 1986 (TORM A/S), BWT 3 ApS (TORM A/S) og Aktieselskabet

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Offentliggjort: 2015-04-23 17:41:09 CEST Erria A/S Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 04/2015 ERRIA A/S Cvr-nr. 15300574 År 2015,

Læs mere