ØNSKEFONDEN 7. REGNSKABSÅR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØNSKEFONDEN 7. REGNSKABSÅR"

Transkript

1 Landsforeningen 0nskefondens formål er at opfylde et højeste ønske for børn og unge mellem 3 og 18 år. der bor i Danmark og lider af en uhelbredelig eller livstruende sygdom. ØNSKEFONDEN ÅRSREGNSKAB REGNSKABSÅR

2 ØNSKE FONDEN 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsdata Foreningsdata Påtegninger. 2 udeisespåtegning... R.... evlslonspategrnng Ledelsesberetning udeisesberetning Årsregnskab 1. januar december Anvendt regnskabspraksis... Resultatopgørelse Balance. lo Supplerendeberetning Bidragsydere... II - 12

3 0NSKEFONDEN Arsregnskab FORENINGSDATA Foreningen 0nskefonden Havagervej 19 C 8420 Knebel Telefon: Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: Hjemsted: Regnskabsår: april 1999 Løkken-Vrå 1.januar december Bestyrelse Erik Buus, formand Jørgen Thisted, næstformand Poul Erik Aaen, kasserer Erik Asaa, sekretær Peter Mygind Susanne Skov Helle Tychsen Revision BDO ScanRevision Statsautoriseretrevisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box Hjørring Pengeinstitutter Jyske Bank 0stergade Hjørring Kontonr Løkken Sparekasse Søndergade Løkken Kontonr Advokat Anne Mette Ovesen vi AIS Advokaterne Amtmandstoften Amtmandstoften Hjørring Generalforsamling Ordinær generalforsamlingafholdes 27. april 2006, i Fredericia.

4 ØNSKEFONDEN 3 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsenhar dags dato aflagt årsregnskabetfor 2005 for 0nskefonden. Vi anser den valgte regnskabspraksisfor hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningensaktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsregnskabetindstillestil generalforsamlingensgodkendelse. Fredericia,den 27. april 2006 Bestyrelse: Poul Erik Aaen Kasserer Peter Mygind

5 ØNSKEFONDEN Arsregnskab REVISION SPÅTEGNING Til medlemmerne af Ønskefonden Vi har revideret årsregnskabet for 0nskefonden for regnskabsåret l. januar december 2005 side 1-10, der aflægges efter god regnskabsskik. Foreningens ledelse har ansvaret for årsregnskabet.vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsregnskabet anførte beløb og oplysninger.revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Forbehold Det bemærkes, at der ved revision af indtægter, kun er foretaget en bilagsmæssig sammenholdelse over til 0nskefondens bogholderi. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet,bortset fra virkningerne af det i forbeholdet anførte, giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2005 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2005 i overensstemmelse med god regnskabsskik. Supplerende oplysninger Uden at det har påvirket vor konklusion skal vi henvise til omtale i ledelsesberetningens afsnit "Usikkerhed ved indregning og måling", vedrørende usikkerhed i forbindelse med periodisering af kontingentindbetalinger. Hjørring, den 27. april 2006 BDD ScanRevision Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fredd~asmussen Statsautoriseret revisor

6 ØNSKEFONDEN 5 LEDELSESBERETNING Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Resultatet for 2005 er præget af fortsat stor aktivitet med imødekommelse af ønsker. Antallet af gennemførte ønsker er steget svagt i 2005, hvorimod den gennemsnitligeudgift pr. ønske er steget betydeligt. 0nskefondens samlede indtægter i 2005 er faldet med godt 30% i forhold til Især indtægterne fra bidragsydere er faldet markant, men også kontingentindtægten fra medlemmer har været stagnerende. En udvikling som måske må tilskrives en forøget aktivitet fra de store indsamlingsorganisationersom følge af årets store naturkatastrofer.trods de stigende krav til imødekommelse af ønsker har vi evnet at fastholdeadministrationsomkostningernepå et uændret niveau. Alt i alt har årets udvikling medført, at 0nskefonden for 2005 må konstatere et regnskabsmæssigtunderskud på 495 tkr. Uanset dette utilfredsstillenderesultat af årets drift er 0nskefonden stadig velkonsolideret med en formue på 1.272tkr. ved årets udgang. Bestyrelsenfinder ikke mindst faldet i indtægter fra bidragsydereklart utilfredsstillende,og har derfor truffet foranstaltningertil en øget indsats med en målrettet fundraising. På medlemssiden, hvor vi trods stadig medlemstilgang har haft vigende kontingentindtægt,vil vi arbejde på at tilrettelægge en procedure, der kan minde medlemmerne om at indbetale det årlige kontingent.antallet af medlemmer, der indenfor en periode på 2 år har indbetalt kontingent, andrager 1.300pr. 31. december nskefonden har opfyldt 110 ønsker i 2005 og har i alt opfyldt 421 ønsker siden starten i august 200 l. Fordelingenaf opfyldte ønsker for årene fremgår af nedenstående diagram. Ønsker opfyldt ,41)..,'_m..~ '20 '00.I 65 ~. loj ~,... <C 102 1TIf ~ _..,~ ~~\:: ",,,-,, -- : ~ ~'" ' 4I) ~ 18 " 1 '\..'-., ~ 20 ~ B ~, " Regnskabsårets samlede omkostninger til indilielse af ønsker andrager tkr. Den gennemsnitlige udgift pr. ønske i 2005 andrager kr. mod kr. i Årets omkostninger på 150 tkr. indeholder i forhold til tidligere år lokale- og personaleomkostninger.danske Bank har stillet lokaler til ili rådighed for 0nskefonden i Knebel, foreløbig for perioden 1. august juli 2007, mod at vi betaler udgifter til el og varme mv. Det er en stor hjælp at have lokaler til ili rådighed i nærheden af landsformandensbopæl.

7 ØNSKE FONDEN 6 LEDELSESBERETNING Ligeledes har de administrative opgaver i 0nskefonden antaget et sådant omfang, at vi fra 1. november 2005 har ansat en 11 timers ugentlig kontorassistance. Trods disse tiltag har vi kunnet fastholde omkostningerne til administration uændret i 2005, men der må selvfølgelig forventes en omkostningsstigningi 2006 alene som følge af ovennævnte forhold. Det glæder os også i 2005 at kunne fastholde de lave administrationsomkostningeri 0nskefonden, så en meget stor del af 0nskefondens midler har kunnet gå til opfyldelse af ønsker. Dette skyldes selvfølgelig, at fondens aktivitet udover ovennævnte kontorassistance fuldt ud udføres på frivillig basis af 60 meget engagerede medarbejdere,hvis motivation alene består i at opleve glæden ved arbejdet for 0nskefonden. Bidrag og arv har i regnskabsåret andraget 586 tkr. mod 881 tkr. f. å. Bidragene er i 2005 fordelt på 753 enkelte bidrag. Oversigten over bidrag på mere end DKK 1.000,- fremgår af bilag til regnskabet side 11. Takket være Bjørns Bogtrykkeri-Offset, Hjørring har det igen i 2005 været muligt at udsende 2 nyhedsbreve. 0nskefonden arbejder på at skabe en mere levende og informativ udadvendt kommunikation via presseomtale generelt og regionalt ved imødekommelse af ønsker, ved information via vor hjemmeside, brochure og nyhedsbreve.trods dette synes der stadig i visse områder af landet at være et beskedent kendskab til 0nskefonden. Usikkerhed vedrørende indregning og måling I forbindelse med udsendelse af nyhedsbrev i oktober 2004 blev der som tidligere vedlagt indbetalingskort, men ved en fejl var dette påført "kontingent 2004". Det har medført mange indbetalinger, også fra medlemmer, der havde indbetalt kontingent for Disse indbetalinger er indtægtsført som bidrag, og det har i den forbindelse ikke været muligt at foretage en realistisk periodisering af kontingentindbetalingerne. I årets resultat for 2004 var der derfor indregnet kontingentindbetalinger for Omfanget heraf er ikke opgjort nøjagtigt, hvilket betyder at fordeling afkontingentindbetalinger for 2004 og 2005 ikke er fordelt præcist. Fremtiden Vi vil fortsat arbejde på at gøre 0nskefonden bedre kendt, herunder ikke mindst søge at opnå en tilstrækkelig landsdækning af frivillige. Vi forventer at gennemføre et stigende antal ønsker også i 2006 med øgede udgifter pr. ønske. Som tidligere nævnt arbejder vi på at etablere en målrettet fundraisingaktivitet,ligesom vi i videst muligt omfang vil søge at opbremse stigningstakten i omkostningernetil det enkelte ønske. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke foreningens finansielle stilling.

8 ØNSKE FONDEN 7 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsregnskabet for 0nskefonden for 2005 er aflagt i overensstemmelsemed god regnskabsskik. Årsregnskabet er udarbejdet efter samme regnskabspraksissom sidste år. Generelt om indregning eller måling I resultatopgøreisen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivningerog nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen,og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelserindregnes i balancen, når det er sandsynligt,at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen,og forpligteisens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelsertil kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspostnedenfor. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Ved indregning eller måling tages hensyn til forudsigeligetab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. RESULTATOPGØRELSEN Indtægter Indtægter indregnes i resultatopgøreisen,såfremt foreningen har modtaget tilsagn om indtægten og beløbet vedrører regnskabsåret. Opfyldelse af ønsker Opfyldelse af ønsker indeholder omkostninger til opfyldelse af ønsker i henhold til foreningens vedtægter og formål. Andre omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til drift af foreningen og disse er i overensstemmelse med foreningens formål. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer og gæld. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

9 0NSKEFONDEN 8 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS BALANCEN Tilgodehavender Tilgodehavendermåles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceresmed nedskrivningtil imødegåelseaf forventedetab. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposterindregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgenderegnskabsår. Værdipapirer Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede obligationer, aktier og andre værdipapirer, der måles til dagsværdi på balancedagen. Børsnoterede værdipapirer måles til børskurs. Ikke børsnoterede værdipapirermåles til salgsværdibaseret på beregnet kapitalværdi. Gældsforpligtelser Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

10 ØNSKEFONDEN 9 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER kr. tkr. Kontingenter BidragIDonationer/Arv..... INDTÆGTER I ALT... OPFYLDELSE AF ØNSKER... Personaleomkostninger... Lokaleomkostninger Rejseomkostninger... Kontingenter... Porto... Admini.... stration I øvngt... OMKOSTNINGER I ALT... RESULTATFØR FINANSIELLEPOSTER... Finansielleindtægter Finansielleomkostninger... ÅRETS RESULTAT O O

11 ØNSKEFONDEN 10 BALANCE 31. DECEMBER AKTIVER Andre tilgodehavender... Periodeafgrænsningsposter... Tilgodehavender... Værdipapirer... Jyske bank... LøkkenSparekasse BO Bank... Kassebeholdning..... Likvide beholdninger... OMSÆTNINGSAKTIVER... AKTIVER kr. tkr O PASSIVER Egenkapital l. januar... Årets resultat EGENKAPIT AL Anden gæld... Periodiseredekontingentindbetalingernæste år... Kortfristede gældsforpligtelser... GÆLDSFORPLIGTELSER... PASSIVER O

12 ØNSKEFONDEN 11 Bidragsydere til 0nskefonden 2005 Alle som er opført på denne liste og på website har ydet min. kr ,00»Rasmus Klump«9. Sct. Georgs Gilde, Aalborg A l AutoFinans NS, Brøndby Adobe Systems Danmark, Allerød Advokat Anne Mette Ovesen, Hjørring Ann Nielsen, Sæby Anonym, Viborg Anonym, Århus Atlantis Rejser, Frederiksberg Baptistkirkens Kvindekreds, Ingstrup Bech Distribution NS, Hedehusene Benq Denmark ApS, Nørresundby Bent Boelt, Vedbæk BG Bank, Odder Birkelund Biler ApS, Vorbasse Broderbaandet Brøndby Soroptimistklub Carl Allers Etablissement NS, Valby Dansk Broder Orden, Frederikshavn Dansk Broder Orden, Aalborg Den Autonome Geistlige Ridderlige Malteserorden i Dacia, Den Caritative Fond Den Danske Bank Fond Design Plastvinduer NS, Vrensted Direktør 1. P. Lunds og Hustru Vilhelmine Bugge's Legat Direktør J.P.A. Espersens og hustru, fru Dagny Espersens fond Dorte - Enid og Viggo Carstensens Almenvelgørende Fond Dukkestuen, Hillerød Dyrlæge Susanne Boye, Ebeltoft Ensomme Gamles Vel, Frederiksbjerg Feldt, Haslev Filantropisk Udvalg, Logen Nexus, Holbæk Fj Biler Ishøj NS, Skoda Ishøj Foreningen HOG, Copenhagen Chapter Foreningen Roskilde Festival Forlaget Palle Fogtdal NS, København Forlaget Palle Fogtdal, København Frederiksberg Byggeentreprise NS, Hvidovre Frimurerlogen»Dagmar«, Nykøbing F Frimurerlogen»Den Gyldne Krone til Ankeret«, Frederi~havn Frimurerlogen»Esbern Snare«, Kalundborg Frimurerlogen»Latomia«, Svendborg Frimurerlogen St. Martins Velgørenhedsselskab, Randers Frimurerlogen St. Michael, Slagelse Frimurerlogen, Frederikshavn Frimurerlogen, Sønderborg Fuglsøcentret, Knebel Fynske Frimureres Fond Faarup Sommerland, Saltum Gerda Laustsens Fond Gitte Steffensen & Ove Kvist, Grenaa Grill Cafeen, Hjallerup Grosserer A. F. Andersens Mindelegat Hama, Malte Haaning Plastic NS, Nykøbing M Harboes Bryggeri NS, Skælskør Himmelblå-Fonden HK stat / Kbh. Pensionist & Efterløns Klub Holstebro Soroptimistklub, Holstebro Hovedkontoret ApS, Viby J Humain ApS, Hinnerup LO.O.F. Patriarklejr nr. 16»Trelleborg«, Slagelse infolex, Kalundborg Inner Wheel Hadsten Inner Wheel Herning Inner Wheel Nykøbing Mors Jambo Vesterhav Camping, Saltum Jens Bang, Rødby Jensen Skilte NS, Hedehusene Jevo - Jensen ApS, København Junior Chambers, Vejle Jørlunde Ejendomme ApS., Slangerup Jørn E. Jensen, Rønde Knud og Dagny Gad Andresens Fond Knuthenborg Safari Park, Bandholm. Kongeåkompagniet, Hjemmeværnet Lalandia Lionette Klub, Frederikshavn Lions Club Hedeland, Hedehusene Make-A-Wish GulfCoast Marianne Petersen, Frederiksberg Midtgaards Automobiler, Ballerup Mikro Værkstedet NS, Odense Mols-Linien NS Motto NS, Hedehusene Nasir Ahmed Kohistan, Ry Odd Fellow Broderloge nr. 24»Reventlow.«, Nakskov Odd Fellow Broderloge nr. 32»Esbern Snare«Odd Fellow Broderloge nr. 32»Esbern Snare«, Arhus Odd Fellow Broderloge nr. 34»Dannebrog«, Holst:bro Odd Fellow Broderloge nr. 35»Concordia«, Slagelse Odd Fellow Broderloge nr. 39»Sct. Kjeld«, Viborg Odd Fellow Broderloge nr. 4»Progres«, København K Odd Fellow Broderloge nr. 48»Hertha«, Sønderborg Odd Fellow Broderloge nr. 51»Heimdal«, Rødby Odd Fellow Broderloge nr. 52»Urania«, Maribo Odd Fellow Broderloge nr. 74»Niels Ebbesen«, Ræders Odd Fellow Broderloge nr. 74 Niels Ebbesen, Randers Odd Fellow Broderloge nr. 85»Furesøen«, Bagsværd Odd Fellow Broderloge nr. 9»Andreas Holck«, Kalundborg Odd Fellow Broderloge nr. 90»Morten Børup«, Skanderborg Odd Fellow Lejr nr. 4»Skjalm Hvide«, Århus Odd Fellow Ordenen LO.O.F., København Odd Fellow Søsterloge nr. 10»Birgitte Gjøe«, Næfived Odd Fellow Søsterloge nr. 23»Elisabeth«, Vordingborg Odd Fellow Søsterloge nr. 3»Freja«, Odense Odd Fellow SøsterIoge nr. 43»Klippen«, Rønne Odd Fellow Søsterloge nr. 64 Athene, København Odd Fellow Søsterloge nr. 7»Terra Nova«, Århus Odd Fellow Søsterloge nr. 70»Lærken<<,Nykøbing Odd Fellow Søsterloge nr. 8 Dronning Dorothea, Kolding Odd Fellow Søsterloge nr. 80»Iris«, Skælskør Odd Fellow Søsterloge nr. 84»Svanen«Odd Fellow Søsterloge nr. 84»Svanen«Sønderborg Per Olesen, Rønde Peter Fogtdal, København PV Marked, Vrensted, Løkken Rasco NS, Frederiksberg Realkredit Danmark, København Restaurant Hedelund, Brønderslev Rønde Y Mens Club, Rønde Samsung Electronics Nordic Sct. Georgsgildet, Herlev

13 0NSKEFONDEN 12 Bidragsydere til 0nskefonden 2005 Alle som er opført på denne liste og på website har ydet min. kr ,00 Serapionslogen»Caritas«, Brønderslev Serapionslogen»Sct. Olai«, Hjørring Siemens NS, Ballerup Sigma Coatings NS, Køge Skanderborg Soroptimist Klub Skoda Ballerup, Midtgaards Automobiler ApS Skoda Roskilde, Roskilde Bilcenter NS Skoda Glostrup, Bjørn Canings Eftf, ApS Skoda Valby, J. H. Auto SONOFON Sponsorcar NS, Taastrup St. Knuds Kæden, Odense Svømmeklubben S 68, Hjørring Symantec Danmark, Hellerup Symantec, Danmark Sypigerne Sct. Georgs Gilderne i Aalborg Sysselgildet Hjørring Team Benns, Holstebro Tingbjerg Kirke, Brønshøj Twin Design, Knebel UP Navigator Vendelboerne MC, Sæby Vestas Aircoil NS, Lem Vincent Data, Lystrup Y's Men's Club II, Hobro

ØNSKEFONDEN. Årsregnskab 2004 . - 6. regnskabsår

ØNSKEFONDEN. Årsregnskab 2004 . - 6. regnskabsår . - Foreningen 0nskefondens formål er ot opfylde ønsker for børn og unge mellem 3 og 18 år som er bosiddende i Donmork og lider of en livstruende eller uhelbredelig sygdom. ØNSKEFONDEN Årsregnskab 2004

Læs mere

ÅRSRAPPORT ØNSKEFONDEN 8. REGNSKABSÅR CVR-NR. 26 96 09 59

ÅRSRAPPORT ØNSKEFONDEN 8. REGNSKABSÅR CVR-NR. 26 96 09 59 Landsforeningen Ønske fondens formål er at opfylde et højeste ønske for børn og unge mellem 3 og 18år, der bor i Danmark og lider af en uhelbredelig eller livstruende sygdom. ØNSKEFONDEN ÅRSRAPPORT 2006

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT

FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT Tlf: 74 52 41 41 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab haderslev bdo.dk Jomfrustien 27, Box 391 www.bdo.dk DK-61 00 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 70 FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT 2010 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage, 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2012 21. regnskabsår Godkendt på generalforsamling

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere