Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde"

Transkript

1 Referat Danske Risikorådgivere Bestyrelsesmøde Dato: Torsdag den 27. august 2015 Sted: Bygningsstyrelsen, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg Tidspunkt: Kl Bestyrelsen Suppleant Øvrig deltagere: Torben Jacobsen / formand Flemming Riddersholm Nielsen / næstformand Finn Vangsted Thomas Harbo Sørensen (afbud) Janne Thomsen Peter Oriat Jeanne Sneftrup Jensen Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra sidste møde 2. Sponsoraftaler/samarbejdspartnere/sekretariatsfunktionen 3. Foreningens hjemmeside og nyhedsbreve 4. Økonomi 5. Medlemsoversigt 6. Etablering af Netværk i foreningen for unge og yngre medlemmer 7. Etablering af ide-forum 8. Arrangementer 9. Foreningens arrangementer 10. Stillingsbetegnelser på foreningens medlemslister 11. Projektgrupper 12. Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne/øvrige deltagere 13. Eventuelt

2 1. Godkendelse af referat fra sidste møde Referat fra mødet den 2. juni 2015 er tidligere udsendt. Godkendt. 2. Sponsoraftaler/samarbejdspartnere/sekretariatsfunktionen a. Sponsoraftaler b. Samarbejdspartnere c. Foreningens samarbejdsaftale med JS Kommunikation omkring varetagelse af sekretariatsfunktionen m.v. A. Torben oplyste om status. Foreningen har for tiden 9 hovedsponsorer og 12 almindelige sponsorer. Det er primært Torben og Steen, der nytegner, gentegner og servicerer hovedsponsorer. Torben oplyste om nye potentielle sponsorer. B. Torben orienterede om tiltag fra samarbejdspartnere. C. Samarbejdsaftalen med Jeanne Sneftrup Jensen, JS Kommunikation, der er gældende fra 1/ / blev drøftet. Aftalen omfatter sekretariatsbistand, hjemmeside og nyhedsbreve m.m. Aftalen forløber som aftalt i kontrakten. Jeanne vil sammen med Flemming, Janne og Peter udarbejde baggrundsmateriale til Peter i forbindelse med hans deltagelse som repræsentant for Danske Risikorådgivere i paneldiskussion på messen SecurityUser Expo 2015 omkring en del kommuners indsourcing af vagt/vægteropgaver. Orienteringerne blev taget til efterretning.

3 3. Foreningens hjemmeside og nyhedsbreve Bestyrelsen vedtog i møde den 15/ at antage tilbud fra MFrid Design (Mikkel elev på CBS) om opdatering og nyopsætning af foreningens hjemmeside lydende på kr. Torben og Jeanne er tovholdere. Artikler og indlæg i nyhedsbreve skal afspejle foreningens områder og både være nyhedsformidlende og debatskabende. Nyhedsbreve skal endvidere indeholde artikler om det praktiske arbejde rundt omkring i kommunerne, regionerne og statens styrelser samt produkt- og metodeindlæg fra (primært) foreningens sponsorer og samarbejdspartnere. Bestyrelsen vil løbende evaluere hjemmeside og nyhedsbreve. Jeanne oplyste om status på foreningens nye hjemmeside. Hjemmesiden forventes søsat i løbet af september måned. De tidligere udarbejdede værktøjsark bibeholdes på hjemmesiden, så medlemmerne her kan hente inspiration til det daglige arbejde indenfor respektive risiko-områder. Nyhedsbreve siden sidste bestyrelsesmøde blev evalueret. Alle udtrykte tilfredshed med nyhedsbrevenes udformning og indhold. 4. Økonomi Redegørelse over foreningens økonomiske status pr. 25. august Finn oplyste, at foreningens likvide beholdning pr. 25. august 2015 udgør i alt ,77 kr. Finn omdelte bilag med oplysning om saldo/forbrug indenfor de enkelte indtægtsog udgiftsområder sat op imod budgettet. Der skal i september måned indbetales ca kr. i moms.

4 Foreningens indtægter og udgifter forløber generelt som forudsat i budgettet til den gode side. Orienteringen blev taget til efterretning. 5. Medlemsoversigt Status over foreningens medlemstal pr. 25. august Finn oplyste, at foreningen pr. 25. august 2015 i alt har registreret 344 medlemmer fordelt således: (52,6%) Offentligt ansatte - 17 (5,0%) Seniorer (36,3%) Samarbejdspartnere - 21 (6,1%) Sponsorer Orienteringen blev taget til efterretning. 6. Etablering af Netværk i foreningen for unge og yngre medlemmer Bestyrelsen vedtog i møde den 15/4 2015, at etablering af et netværk for unge og yngre medlemmer sker i samarbejde med Studerendes Råd på Professionshøjskolen Metropol, København. Ved at gøre dette opbygger vi et netværk, som eleverne på Katastrofe- og Risikomanager uddannelsen kan gøre brug af både under og efter afslutning af deres uddannelse. De er foreningens fremtidige medlemmer og vi får dem ind under uddannelsesforløbet som en del af vores forening. Jeanne vil orientere om status. Jeanne oplyste, at hun har afholdt møde med adjunkt Maren Egedorf, Professionshøjskolen Metropol.

5 Maren Egedorf vil foranledige forslaget/tilbuddet fra Danske Risikorådgivere behandlet af Studerendes Råd i løbet af september måned Orienteringen blev taget til efterretning. 7. Etablering af ide-forum Status på etablering af ide-forum bestående af samarbejdspartnere og leverandører, der et par gange om året forud for bestyrelsesmøder skal inspirere bestyrelsen til igangsætning af nye tiltag. Bestyrelsen vedtog i møde den 2. juni 2015 at etablere et sådant forum. Det blev besluttet, at der ikke skal indgå bestyrelsesmedlemmer i foraet, idet man ønske helt ufiltrerede forslag. Jeanne skal være tovholder / mødetilrettelægger og sørge for at hvert forslag er beskrevet og ledsaget af oplysninger om økonomiske konsekvenser for foreningen (budget). Der udbetales ikke honorer, idet der vurderes, at deltagerne også selv har gavn af at være en del af et sådan forum. Første afmelding overfor bestyrelsen vil være i forbindelse med strategimødet i januar måned Dette møde afholdes i København-området. Torben og Jeanne vil orientere om status. Torben og Jeanne oplyste om status. Foraet har følgende sammensætning: - Iver Tarp, direktør, Tarp Team - Hanne Berg, afdelingsdirektør, Gjensidige Forsikring - Lars Jespersen, forsikringsmægler, partner, Contea - Michael Jørgensen, direktør, Naweegate - Michael Vindfeldt, advokat, partner, Sirius Advokater - Maren Egedorf, Adjunkt, Professionshøjskolen Metropol

6 Ide-forum har den 20/8 afholdt opstartmøde. Ide-forum ønsker, at repræsentanter for foraet skal mødes med bestyrelsen for at drøfte præmisser og retning for arbejdet. Bestyrelsen pointerer, at man ikke på forhånd kan give foraet nogen garanti for, at de fremsatte forslag realiseres. Foraets forslag vil skulle behandles og besluttes af bestyrelsen. Det vedtoges, at et par repræsentanter kan mødes med bestyrelsen i forbindelse med næste bestyrelsesmøde den 30/10 i København. 8. Arrangementer a. Temamøder / temadage b. Kurser, seminarer, konferencer m.v. a. Siemens afholder i samarbejde med Beredskabsstyrelsen, Københavns Brandvæsen samt KommuneLeasing temadag om effektiv branddetektering den 14. september hos Topdanmark i Ballerup. Danske Risikorådgivere afholder sin årlige temadag 29. oktober i København. b. Foreningen af kommunale beredskabschefer afholder årsmøde august i Frederikshavn. Willis afholder offentlig konference 23. september i Korsør. Sikrings- og Sikkerhedsbrancens konference/messe Security User Expo 2015 afholdes september i København. Brancheforeningen Arbejdsmiljørådgiverne afholder arbejdsmiljøkonference november i Nyborg. 9. Foreningens arrangementer Torben vil orientere om status på tilrettelæggelse af og emner på DR-temadagen den 29. oktober 2015 i København og DR-årsmødet den 14/15 april 2016 i Aarhus. Janne vil orientere om muligheden for at emnet Regler for kontraktændringer i forsikringsperioden, der er tilbudt foreningen af forsikringsmæglerfirmaet Contea og advokatfirmaet Bech Bruun, kan indgå som et emne på DR-temadagen.

7 Torben orienterede om foreløbigt program for temadagen. Der er indmeldt flere forslag, end der er plads til i mødeprogrammet, så vi har et positivt problem. Arrangementsprojektgruppen vil i møde den 8/9 fastlægge det endelige program og aftale det praktiske i forbindelse med temadagens gennemførelse. Janne oplyste, at hun endnu ikke har modtaget endelig accept fra advokatfirmaet Bech Bruun på deres indlæg på temadagen. Såfremt dette ikke lykkes, har arrangementsprojektgruppen et andet indslag klar. Indbydelse planlægges udsendt medio september måned. Torben og Steen afholder 31/8 møde med Hans Engell omkring fastlæggelse af hovedemne på årsmøde/konference I forbindelse med årsmøde/konference 2016 vil der blive afholdt messe. Orienteringen blev taget til efterretning. 10. Stillingsbetegnelser på foreningens medlemslister KL har rettet henvendelse til foreningen og bedt om oplysninger om foreningens medlemmer. Oplysningerne skal bruges til vurdering af, hvorvidt foreningen skal/bør have indflydelse i forbindelse med beredskabsreformen. KL har bedt om en fortegnelse over foreningens medlemmer med stillingsbetegnelser. Jeanne har sendt en sådan oversigt med de stillingsbetegnelser vi kender. Jeanne beder bestyrelsen vurdere, hvorvidt vi skal indhente stillingsbetegnelser på samtlige vore medlemmer og anføre sådanne på medlemsoversigten. Med baggrund i medlemmernes forskelligartede stillingsbetegnelser og jobindhold vedtoges det ikke at anføre stillingsbetegnelser i medlemsoversigten. En sådan ville i givet fald kræve relativt store ressourcer for vedligeholdelse af oplysningerne, der ikke vurderes at så mål med udbyttet.

8 11. Projektgrupper Status over arbejdet i projektgrupper. Bestyrelsens repræsentanter i projektgrupper orienterede om status i de respektive grupper. Orienteringerne blev taget til efterretning. 12. Nyt fra bestyrelsesmedlemmer / øvrige deltagere De enkelte bestyrelsesmedlemmer orienterede om regionale og lokale tiltag siden sidste møde. Orienteringerne blev taget til efterretning. 13. Eventuelt Af praktiske årsager indtræder Peter som foreningens repræsentant i Brandbevægelsen i stedet for Thomas. Peter vil forsøge at etablere et nærmere samarbejde med / kontakt til de interesseorganisationer, der arbejder med Danske risikorådgiveres områder (DBI Forsikring og Pension SikkerhedsBranchen Forsikringsakademiet Arbejdsmiljørådgiverne Foreningen af kommunale beredskabschefer m.fl.), så vi i videre omfang kan inddrage og benytte hinanden i forskellige sammenhænge. Næste bestyrelsesmøde afholdes fredag den 30. oktober i København. Mødet afholdes hos Bygningsstyrelsen, Carl Jacobsensvej 39, Valby. Torben og Finn udsender dagsorden på sædvanlig vis.

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD JANUAR 2013. Leder Danske Risikorådgivere 1 2013

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD JANUAR 2013. Leder Danske Risikorådgivere 1 2013 RISIKO- RÅDGIVEREN JANUAR 2013 INDHOLD Leder Danske Risikorådgivere 1 2013 2 4 5 6 Fra en risikorådgivers hverdag Kan det skade at benytte frivillige i kommunerne? Lovgivningsnyt Fokus på nedslidnings-truede

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 26. marts 2015 Tid: Kl. 16 Sted: Sekretariatet i Vanløse, Herlufsholmvej 37 Afbud: Allan Nielsen Dagsorden 7. Godkendelse af dagsorden 8. Godkendelse af

Læs mere

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER INDHOLD PRORAM s. 4 DAGSORDEN s. 5 BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING S. 6 REGNSKAB OG BUDGET s. 8 VEDTÆGTER s. 10 VELKOMMEN Du sidder nu med den første årsberetning

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten

Læs mere

Introduktion til IFK s bestyrelse

Introduktion til IFK s bestyrelse Introduktion til IFK s bestyrelse Denne pjece er til IFK s bestyrelsesmedlemmer og giver en kort indføring i: Hvilket ansvar og opgaver har bestyrelsen? Hvad indebærer det, at bestyrelsen leder foreningen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 09.06.2011 LLR/SA Referat Den 7. juni 2011 HVIDOVREBO Mødeart: Generalforsamling Mødested: Afdeling: Lille Friheden Mødetid kl. 19.00 Aktivitetssal 1-3 Deltagere: Der var 49 lejemål repræsenteret.

Læs mere

DFS generalforsamling den 9. marts 2013

DFS generalforsamling den 9. marts 2013 Dagsorden jævnfør DFS vedtægter: DFS generalforsamling den 9. marts 2013 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Godkendelse af referat af forrige generalforsamling. 4. Valg af referent. 5.

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning formand Jens Thestrup, næstformand Holger Juel Hansen Joan Thygesen Søren Nielsen Knud Johnsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning formand Jens Thestrup, næstformand Holger Juel Hansen Joan Thygesen Søren Nielsen Knud Johnsen Boligselskabet Domea København. Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 7. februar 2012 kl. 17.30 I Peder Lykke, Peder Lykkes Vej 61 bestyrelseslokalet. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Jurforsk.

Bestyrelsesmøde i Jurforsk. Bestyrelsesmøde i Jurforsk. Tidspunkt: 8. maj 2013, kl. 10.30-13.30. Sted: Syddansk Universitet, Odense. Deltagere: Julia Ballaschk (KU), Louise Hauberg Wilhelmsen (CBS), Peter Nick Stausholm- Møller (AU),

Læs mere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere fra Danske Risikorådgivere Oktober 2009 Skt. Gertruds Stræde 5, 1129 København K / 7025 2545 / www.danskerisikoraadgivere.dk Nyt fra foreningen Kære medlem Velkommen til oktober måneds nyhedsbrev! I denne

Læs mere

Resten af Forbundsbestyrelsen tilsluttede sig, hvorefter JD var mødeleder.

Resten af Forbundsbestyrelsen tilsluttede sig, hvorefter JD var mødeleder. Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. september 2014 Mødet afholdtes i Bowl n Fun Viby startede kl. 11.00. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Tom Hedegaard

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN M E D L E M S B L A D NR. 165 MARTS 2015 1. Valg af dirigent Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN 2. Protokol ( optrykt i medlemsblad nr.

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014 Tidspunkt: kl. 12.00 16.00 Sted: Social- og Sundhedsskolen Thisted, Lerpyttervej 56 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 13. december 2012 kl. 13 i DI

Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 13. december 2012 kl. 13 i DI Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 13. december 2012 kl. 13 i DI I mødet deltog: Forbundssekretær John Sørensen, Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet (næstformand) Chefkonsulent Birgitte Dember,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/13 16.-17. september 2013, Hotel Sixtus

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/13 16.-17. september 2013, Hotel Sixtus Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/13 16.-17. september 2013, Hotel Sixtus Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen

Læs mere

Pkt. 10.05: Status på arbejdet med det på generalforsamlingen vedtagne forslag og fastlæggelse af det videre forløb v/formanden

Pkt. 10.05: Status på arbejdet med det på generalforsamlingen vedtagne forslag og fastlæggelse af det videre forløb v/formanden Referat 10. møde 2014 Vedr. : Ordinært møde Sted : Viborg Fjernvarme, Håndværkervej 6, 8800 Viborg Tid : Torsdag den 25. september 2014 kl. 17.00-20.00 Deltagere : Per B. Jørgensen PBJ Ewa Sørensen ES

Læs mere

Servicecenter København - en del af DOMEA

Servicecenter København - en del af DOMEA Boligselskabet Domea København Referat fra organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 30. september 2014 kl. 17.00 i servicecenteret, Følager 2, Valby Servicecenter København Dagsorden: 1 Godkendelse af

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Dagsorden: 1. Børneområdet i Nordjylland, til behandling og diskussion Der vil blive en gennemgang af oversigten på børneområdet, herefter deltager

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. oktober 2011. arrangementer. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. oktober 2011. arrangementer. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem oktober 2011 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen Kære medlem Kommunerne i hovedstadsområdet har haft travlt med at få takseret de mange skader, som de store oversvømmelser i juli har

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 16. september 2010 kl. 15.00 på Forbundskontoret.

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 16. september 2010 kl. 15.00 på Forbundskontoret. Forretningsudvalgsmøde. (2008-2012) Forretningsudvalgsmøde afholdt den 16. september 2010 kl. 15.00 på Forbundskontoret. Deltagere: Preben Jacobsen Carsten Bjørk Olsen Ole Michèl Keld Jørgensen Frede Kristensen

Læs mere

Referat Den 22. januar 2013

Referat Den 22. januar 2013 Glostrup, den 23. januar 2013/LLR Referat Den 22. januar 2013 Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11 1. sal Mødetid kl.

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere