PROSPEKT DANTRUCK A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROSPEKT DANTRUCK A/S"

Transkript

1 DanTruck A/S Uldum Hedevej 8 DK-7171 Uldum Tlf: Fax: CVR: PROSPEKT DANTRUCK A/S September 2010 prospekt - endeligt [clean]

2 INDHOLD 1. Indledning Udsteder Underskrifter og erklæring fra DanTruck A/S Ansvarlige for prospektet Oplysninger om udbuddet Udstederen og dennes kapitalforhold Beskrivelse af Udsteders hovedaktiviteter Udsteders aktiver og passiver Udsteders bestyrelse og direktion...14 prospekt - endeligt [clean] 2/16

3 1. Indledning Nærværende prospekt ("Prospektet") er udarbejdet af undertegnede, som udgør bestyrelse og direktion i DanTruck A/S, CVR-nr , Uldum Hedevej 8, 7171 Uldum ("DanTruck" eller "Udsteder"). Formålet med Prospektet er at give investorer et fyldestgørende indblik i selskabets aktiviteter og det forventede økonomiske resultat heraf. Prospektet er udarbejdet i overensstemmelse med gældende danske love og regler, herunder bekendtgørelse om nr. 222 af 10/03/2010 prospekter ved offentlige udbud mellem euro og euro af visse værdipapirer. Udbuddet gennemføres i henhold til dansk lovgivning. 2. Udsteder DanTruck A/S CVR-nr Uldum Hedevej Uldum Underskrifter og erklæring fra DanTruck A/S Undertegnede erklærer herved, at oplysningerne i Prospektet os bekendt er rigtige, og at Prospektet efter vores overbevisning indeholder de oplysninger, der anses for fornødne for, at investorerne og deres investeringsrådgivere kan danne sig et velgrundet skøn over Udsteders aktiver og passiver, finansielle stilling, resultater og fremtidsudsigter samt over de rettigheder, der er knyttet til Værdipapirerne. Uldum den 16. september 2010 Direktion: Niels Henrik Lauritzen Bestyrelse: Arne Pedersen Lars Blavnsfeldt Svend Sigaard (formand) Hans Bent Møller (medarbejdervalgt) Carsten Varde (medarbejdervalgt) prospekt - endeligt [clean] 3/16

4 4. Ansvarlige for prospektet Ledelsen i DanTruck A/S har ansvaret for Prospektet samt for indholdet og præsentationen af informationerne heri. For fulde navn, stilling og bopæl på ledelsens medlemmer henvises til Prospektets pkt Oplysninger om udbuddet 5.1 Formålet med udbuddet Dette udbud har til formål at forhøje DanTrucks aktiekapital. I indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling udsendt den 2. september 2010 er der foreslået en kapitalforhøjelse på nominelt kr ,00 efter en forudgående kapitalnedsættelse til 0 (nul). Den forudgående kapitalnedsættelse vil ske til dækning af DanTrucks underskud. På baggrund af tilkendegivelser fra en af DanTrucks større aktionærer forventes forslaget om kapitalforhøjelse gennemført, dog med en kapitalforhøjelse på nominelt kr ,00. Den i indkaldelsen foreslåede gældskonvertering forventes ikke gennemført. 5.2 Typen af de udbudte værdipapirer, jf. 43, stk. 2, i lov om værdipapirhandel m.v. De udbudte værdipapirer er nytegnede kapitalandele (aktier) i DanTruck. 5.3 Værdipapirernes pålydende værdi og antal udbudte værdipapirer Aktiernes pålydende værdi er nominelt kr. 1,00. Der forventes udstedt aktier svarende til et samlet kontant tegningsbeløb på kr De rettigheder, der er knyttet til værdipapirerne Aktierne skal ikke tilhøre en særlig aktieklasse, de skal være omsætningspapirer uden indskrænkninger af nogen art, de skal udstedes til ihændehaveren, men kan noteres i DanTrucks ejerbog, de skal ikke skal have særlige rettigheder, og de skal give ret til udbytte i DanTruck for det løbende regnskabsår på lige fod med de hidtidige aktier og andre rettigheder i DanTruck fra og med tegningstidspunktet. 5.5 Eventuelle indskrænkninger i værdipapirernes omsættelighed Der skal ikke gælde indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. 5.6 Den kurs, hvortil værdipapirerne udbydes Aktierne udbydes til kurs 300, således at der betales kr. 3,00 pr. aktie á nominelt kr. 1,00. prospekt - endeligt [clean] 4/16

5 5.7 Nærmere bestemmelser om eventuel fortegningsret De nuværende aktionærer i DanTruck skal have fortegningsret til tegningen. Fortegningsretten udnyttes ved fysisk fremmøde på generalforsamlingen på DanTrucks adresse Uldum Hedevej 8, 7171 Uldum, den 24. september kl eller ved fremsendelse af fuldmagt til DanTruck senest den 20. september Fuldmagtsblanket rekvireres hos DanTruck ved henvendelse på telefon Udleveringen af aktiebrevene vil ske løbende via posten eller personligt, såfremt det er muligt, dog senest den 8. oktober Nærmere bestemmelser om eventuel (fremtidig) fortegningsret Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktionærers fortegningsret ved fremtidige forhøjelser. 5.9 Datoen fra hvilken værdipapirerne giver ret til udbytte, herunder rente Aktierne giver ret til udbytte i DanTruck for det løbende regnskabsår på lige fod med de hidtidige aktier og andre rettigheder i DanTruck fra og med tegningstidspunktet Kildeskat af udbytte Redegørelsen om skattemæssige forhold omfatter kun beskatning for fuldt skattepligtige personer i Danmark. Redegørelsen omfatter ikke investorer, for hvilke der gælder særlige regler, fx investorer omfattet af pensionsbeskatningsloven, pengeinstitutter, fondshandlere og investorer, der er næringsskattepligtige vedrørende køb og salg af aktier. Det skal generelt anbefales, at potentielle investorer, der er i tvivl om reglerne og om deres egen skattemæssige position, søger rådgivning hos egen skatterådgiver. Nedenstående skitsering af skattemæssige forhold udgør ikke og kan ikke erstatte konkret rådgivning. A) Personer For personer medregnes aktieudbytte til aktieindkomsten. Skat af aktieindkomst for indkomståret 2010, der ikke overstiger et grundbeløb på kr (2010- niveau), beregnes som en endelig skat på 28 %. For ægtefæller, der er samlevende ved udløbet af indkomståret 2010, er bundgrænsen det dobbelte beløb, dvs. for indkomståret 2010 kr Aktieindkomst over kr (2010-niveau) beskattes med 42 %. Personer skal medregne gevinst ved afståelse af aktier ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Dette gælder uanset ejertid og uanset aktiebeholdningens størrelse. Gevinsten medregnes til aktieindkomsten. prospekt - endeligt [clean] 5/16

6 Personer kan fradrage tab ved afståelse af unoterede aktier. Tab kan fradrages i aktieindkomsten. Hvis aktieindkomsten bliver negativ, beregnes en negativ skat af aktieindkomsten, og denne negative skat modregnes i den skattepligtiges slutskat. Kan den negative skat ikke rummes i den skattepligtiges slutskat, overføres den negative skat til modregning i eventuel ægtefælles slutskat. Det er i så fald en forudsætning, at ægtefællerne er samlevende ved indkomstårets udgang. Kan den negative skat heller ikke rummes i eventuel ægtefælles slutskat, fremføres den negative skat til modregning i slutskatten eller eventuel ægtefælles slutskat for de efterfølgende år. B) Selskaber Selskabers gevinster på porteføljeaktier (aktiepost på under 10 % - med visse modifikationer) medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst uanset ejertid. Selskabers tab på porteføljeaktier kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst uanset ejertid, såfremt selskabet anvender lagerprincippet. Tab kan fradrages i andre indkomster ikke kun i gevinst på andre aktier. Anvender selskabet realisationsprincippet, kan tab derimod kun fradrages i gevinster på realisationsbeskattede aktier. Kan tabet ikke udnyttes i salgsåret, kan det fremføres til senere år. Udbytte af porteføljeaktier medregnes fuldt ud til den skattepligtige indkomst Udbudsperiode. Aktierne udbydes på den ekstraordinære generalforsamling i DanTruck den 24. september 2010 kl så selskabets adresse Uldum Hedevej 8, 7171 Uldum. Indbetaling af tegningsbeløbene skal ske inden 2 dage fra afslutningen af generalforsamlingen. Aktionærerne vil blive optaget i DanTrucks ejerbog senest den 8. oktober Udleveringen af aktiebrevene vil ske løbende via posten eller personligt, såfremt det er muligt, dog senest den 8. oktober Hvem der eventuelt har overtaget udbuddet i fast tegning eller garanterer dets gennemførelse Udbuddet er ikke overtaget i fast tegning. Den nuværende aktionær Industri Udvikling A/S har tilkendegivet at ville sikre tegning op til nominelt kr ,00, uden at der dog er stillet en egentlig garanti herfor Det eventuelle marked, hvor værdipapirerne kan omsættes Aktierne forventes ikke optaget på et bestemt marked eller handelsplads til omsætning af værdipapirer, idet DanTruck forventes afnoteret/slettet fra NASDAQ OMX COPENHAGEN med den 24. september 2010 som sidste handelsdag. prospekt - endeligt [clean] 6/16

7 6. Udstederen og dennes kapitalforhold 6.1 Udsteders navn og hjemsted Udsteders navn og hjemsted er DanTruck A/S, Uldum Hedevej 8, 7171 Uldum. 6.2 Udsteders stiftelsesdato Udsteders stiftelsesdato er 1. november Den retlige form samt gældende lovgivning Udsteder er et aktieselskab i henhold til den danske selskabslovgivning, herunder selskabsloven. 6.4 Udsteders vedtægtsmæssige formål Udsteders vedtægtsmæssige formål er at oprette og deltage i industri- og handelsvirksomheder. 6.5 Evt. registrering i offentligt register Udsteder er alene registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen under CVR-nr og er desuden medlem af DI og Dansk Erhverv. 6.6 Størrelsen af Udsteders nuværende kapital og dennes eventuelle opdeling i klasser Udsteders nuværende nominelle aktiekapital er kr ,25 fordelt i aktier a 15,75. Aktiekapitalen er ikke opdelt i aktieklasser. Denne kapital forventes nedskrevet til 0 (nul) til dækning af underskud på den ekstraordinære generalforsamling i DanTruck den 24. september Vigtigste kendetegn for de værdipapirer, hvorpå kapitalen er fordelt Udsteders nuværende nominelle aktiekapital er kr ,25 fordelt i aktier a 15,75. Aktiekapitalen er ikke opdelt i aktieklasser. Denne kapital forventes nedskrevet til 0 (nul) på den ekstraordinære generalforsamling den 24. september Størrelsen af den eventuelt ikke-indbetalte del af kapitalen Kapitalen er fuldt indbetalt. 6.9 Den samlede pålydende værdi af konvertible obligationer eller warrants samt nærmere bestemmelser om konvertering eller tegning Konvertible gældsbreve DanTruck har i 2009 udstedt konvertible gældsbreve til investorer for i alt TDKK Lånet er ydet som ansvarlig lånekapital og forrentes med 10 % p.a. Det tegnede beløb er fuldt indbetalt. Konverte- prospekt - endeligt [clean] 7/16

8 ringskursen er fastsat til DKK 51,00 pr. aktie á nominelt DKK 15,75. Långivers ret til at konvertere lånet til aktier i selskabet kan tidligst udnyttes på datoen for offentliggørelsen af årsrapporten for 2011, forventeligt den 22. marts 2012, og senest 6 uger efter offentliggørelsen af årsrapporten for 2011 begge dage inklusive. Hvis långiver ikke benytter sin ret til at konvertere lånet, forfalder lånet til fuld betaling ved udløbet af udnyttelsesperioden. Der foretages ikke i henhold til ovennævnte konvertible gældsbreve reguleringer i konverteringsretten i forbindelse med ændring af DanTrucks aktiekapital, hverken for så vidt angår samlet kapital eller nominel værdi Warrants Der er i 2008 etableret et incitamentsprogram for DanTrucks bestyrelse og direktion; ordningen er aktiebaseret. Der er under ordningen tildelt i alt tegningsretter, fordelt mellem direktion, bestyrelsens formand og næstformand. Hver tegningsret giver ret til tegning af 1 stk. DanTruck aktie a nominelt DKK 1. Udnyttelseskursen er gennemsnitskursen den 25. april 2008 svarende til kurs 50,50 pr. aktie med et årligt tillæg på 4 % indtil tegningstidspunktet. Der er ingen særlige betingelser tilknyttet udnyttelsen. Tegningsretterne er opdelt i portioner, der tidligst kan udnyttes i vinduet efter offentliggørelse af DanTrucks årsregnskabsmeddelelse vedrørende regnskabsåret 2010, og senest i vinduet efter offentliggørelse af DanTrucks halvårsmeddelelse vedrørende halvårsregnskabet for regnskabsåret Den eventuelle koncern, som Udstederen indgår i Udstederen indgår ikke i en koncern med andre selskaber Eventuelle stemmerets- og ejerskabsbegrænsninger Der er ingen stemmerets- og ejerskabsbegrænsninger i DanTruck Det højeste beløb, det centrale ledelsesorgan er bemyndiget til at forhøje kapitalen med samt bemyndigelsens varighed DanTrucks bestyrelse er ifølge DanTrucks vedtægter bemyndiget til ad én eller flere gange at udstede tegningsoptioner, der giver ret til at tegne for indtil nominelt kr ,50 aktier i DanTruck med ret til tegning af op til aktier à kr. 15,75. Bemyndigelsen er gældende til og med den 24. april DanTrucks bestyrelse har truffet beslutning om delvist at udnytte ovennævnte bemyndigelse til at udstede tegningsoptioner. På baggrund heraf skal ovennævnte bemyndigelse anses for reduceret med nominelt DKK ,50 til nominelt DKK 11,00. DanTrucks generalforsamling skal på den ekstraordinære generalforsamling den 24. september 2010 tage stilling til følgende forslag om udstedelse af aktiekapitalen i fortsættelse af et forslag om nedsættelse af den hidtidige aktiekapital til 0 (nul): Forslag fra Selskabets bestyrelse om at forhøje Selskabets aktiekapital med nom. kr ,00 fra nom kr. 0,00 til nom. kr ,00 ved kontant indbetaling. Forslaget indebærer: prospekt - endeligt [clean] 8/16

9 1. at de nye aktier ikke skal tilhøre en særlig aktieklasse, 2. at de nuværende aktionærer skal have fortegningsret til kapitalforhøjelsen, og at der ikke skal gælde indskrænkninger i de nye aktionærers fortegningsret ved fremtidige forhøjelser, 3. at tegningen skal foretages i dag ved tilførsel til forhandlingsprotokollen, 4. at indbetalingen af kapitalforhøjelsen skal ske inden 2 dage fra i dag, og at der ikke har været grund til at fastsætte regler om fordeling ved overtegning, da hele kapitalforhøjelsen skal tegnes i henhold til fortegningsretten, jf. pkt. 2, 5. at kapitalforhøjelsen skal fordeles i aktier a kr. 1,00, 6. at tegningskursen skal være 300, således at der betales kr. 3,00 pr. aktie a nominelt kr. 1,00, 7. at de nye aktier skal være omsætningspapirer uden indskrænkninger af nogen art, 8. at de nye aktier skal udstedes til ihændehaveren, men kan noteres i Selskabets ejerbog, 9. at de nye aktier ikke skal have særlige rettigheder, 10. at omkostninger ved kapitalforhøjelsen, som skal betales af Selskabet, udgør kr ,00 ekskl. moms til regnskabsmæssig og juridisk assistance, og 11. at de nye aktier skal give ret til udbytte i Selskabet for det løbende regnskabsår på lige fod med de hidtidige aktier og andre rettigheder i Selskabet fra og med i dag. På baggrund af tilkendegivelser fra en af DanTrucks større aktionærer forventes forslaget om kapitalforhøjelse gennemført, dog med en kapitalforhøjelse på nominelt kr ,00. Den i indkaldelsen foreslåede gældskonvertering forventes ikke gennemført Aktionærer omfattet af selskabslovens 56 DTH Holding ApS og Industri Udvikling A/S er de nuværende aktionærer i DanTruck, som er omfattet af selskabslovens 56 i kraft af deres respektive ejerskab på mindst 5 % af selskabskapitalen i DanTruck. DTH Holding ApS CVR-nr c/o Industri Udvikling A/S Gothersgade 175, 2. tv København K prospekt - endeligt [clean] 9/16

10 Industri Udvikling A/S CVR-nr Gothersgade 175, 2. tv København K 7. Beskrivelse af Udsteders hovedaktiviteter 7.1 Udstederens hovedaktiviteter DanTruck er Danmarks eneste producent af gaffeltrucks. Forretningsområdet dækker udvikling, produktion og salg af gaffeltruck af egne mærker samt salg af agenturmærker. Parallelt med dette produceres OEM (Original Equipment Manufacturer dvs. fremstilling af produkter, der markedsføres af samarbejdspartneren under dennes varemærker) produkter til en stor europæisk gaffelaktør. Derudover drives der sideløbende en service- og reservedelsforretning. Væsentligste igangværende udviklingsprojekter: Brinttruck Brinttruck udvikles i samarbejde med H2Logic, der er specialister i brintteknologi. Formålet er at lave en truck, der kan fossilbrændstoftruckens fordele kombineret med brinttruckens fordel, nemlig at der ikke afgives miljøskadelige udstødningsgasser. Den første prototype forventes færdig ultimo 2010, og det forventes, at de første kommercielle leverancer vil ske i løbet af Forventede udestående omkostninger for resten af året beløber sig til 1,5 million. Taiwan DanTruck 7000 Power Projektets formål er at udvikle en truck, som udvider produktprogrammet i et område hvor vore nuværende tilbud prismæssigt ikke er konkurrencedygtige. Udviklingsarbejdet styres igennem vores lokale afdeling i Taiwan. Den første prototype er færdiggjort, og evalueres indenfor de næste uger. Trucken forventes lanceret 1. kvartal Resterende udgifter indeværende år beløber sig til 2 millioner. Udvikling i ordreindgang mv. Ordreindgangen på eksportmarkedet var for 1. halvår utilfredsstillende, og der forventes ikke en markant bedring af situationen i 2. halvår. Afhængighed mv. Udsteder er ikke afhængig af patenter eller licenser. Der er i øvrigt ingen igangværende, væsentlige investeringer. prospekt - endeligt [clean] 10/16

11 7.2 Juridiske tvister Indgået Selskab Modpart Rådgiver Beskrivelse Beløb/DKK DT Norske Skog Jeanttet Associés AARPI 87,avenue Kléber Paris 5 maskiner à Euro som CFM/Toyota har solgt til Norske Skog gennem en forhandler. Der er i forbindelse med en syns- og skønsforretning ikke blevet påvist fejl eller mangler ved truckene. Rapporten fra eksperten er netop udkommet, og det er nu op til undersøgelsesdommeren at træffe afgørelse i sagen. En afgørelse som tidligst kan forventes i 2. semester af NB: Denne afgørelse kan selvfølgelig ankes, og dermed forlænge sagen. Beløb: Kr DT HVB Leasing TrygVesta Klausdalsbrovej Ballerup Erstatningssag angående brændt truck og følgeskader på varer og bygninger - Der er fortsat korrespondance mellem HVB Leasings advokat og Trygs advokat - Tryg har afvist sagen. Beløb: Kr DT Ulf Wagner Förder- und Lagertechnik Vertriebs GmbH Kromann Reumert Raadhuspl Aarhus C Erstatningssag angående brændt truck og følgeskader på varer og bygninger - Trucken er solgt igennem en forhandler- trucken er fra marts Adv. Kromann har primo oktober 2008 skriftligt afvist kravet og har ikke hørt fra kunden siden. Beløb: Kr DT VM Motori S.p.A Holst, Advokater Hans Br. Gade Århus C VM har, uagtet den løbende dialog vi har med dem om at finde en for begge parter acceptabelt løsning, indgivet stævning mod DanTruck ved retten i Ferrara. Der er høring i sagen til den 23. september VM krav mod DanTruck lyder på EUR og DanTruck har tilsvarende opgjort kravet mod VM til EUR Beløb: Kr DT NGI TrygVesta Klausdalsbrovej Ballerup Trucken er leveret til NGI GmbH & Co. Kg, Marie-Bernays-Ring31, Mönchengladbach via Jungheinrich. Trucken blev leveret i 2005 og har kørt timer. Trucken er total udbrændt og kunden hævder at det skyldes en defekt olieslange. Vor slangeleverandør Hydra-Grene er inddraget i sagen og vi afventer svar fra dem. I øvrigt er sagen anmeldt til vort forsikringsselskab Tryg. Grundet truckens høje alder og de mange driftstimer skønnes sagen ikke at føre videre DT Antech Invest A/S Holst, Advokater Hans Br. Gade Århus C I forbindelse med fraflytning fra produktionslokalerne i Lemvig pr. 28. februar 2010, har udlejer (Antech Invest A/S) rejst et krav mod DanTruck A/S på DKK. 1,7 mio. ekskl. moms til udbedring af skader, istandsættelse af lejemålet samt leje i istandsættelsesperioden. DanTruck har konsulteret en repræsentant fra COWI, som har gennemgået tilstandsrapporten samt bygningerne ved aflevering. DanTruck har responderet på deres advokats Husen advokaterne den 29. juni 2010, og har ikke hørt fra dem siden. Beløb: Kr prospekt - endeligt [clean] 11/16

12 8. Udsteders aktiver og passiver 8.1 Hovedtal 2009 årsrapport & halvårsmeddelelse pr. 30. juni Hovedtal 2009 årsrapport A) Resultat DanTruck opnåede i regnskabsåret 2009 en samlet omsætning på TDKK ( ), hvilket er en tilbagegang på TDKK svarende til 52 %. DanTrucks samlede resultat før skat blev et minus på TDKK (6.634). Der kan henføres TDKK direkte til den radikale restrukturering gennemført i DanTruck i 2009 og de dermed forbundne engangsomkostninger. Renset for dette ville årets underskud før skat have været TDKK Omsætning og indtjening levede ikke op til forventningerne, der var ved indgangen til B) Balancen Balancen faldt med TDKK i forhold til Det væsentligste fald skete på posten tilgodehavender, hvor tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser faldt med TDKK Herudover skete der et fald i varebeholdninger med TDKK Udviklingsprojekter steg med TDKK 4.635, og den udskudte skat steg med TDKK På gældssiden steg den rentebærende nettogæld med TDKK , leverandører og andre gældsforpligtelser faldt modsat med TDKK , ligesom anden gæld faldt med TDKK Hovedtal halvårsmeddelelse pr. 30. juni 2010 A) Resultat DanTrucks omsætning blev MDKK 57,6 mod MDKK 102,0 i samme periode i 2009, hvilket er et fald på 43 %. Resultatet før skat blev et negativt resultat på TDKK mod et negativt resultat på TDKK for 1. halvår Resultatet medfører, at egenkapitalen falder fra MDKK 20,6 pr. 31. december 2009 til MDKK 7,6 pr. 30. juni Omsætning og indtjening levede ikke op til de forventninger, der var ved indgangen til B) Balancen Balancesummen er pr. 30. juni 2010 reduceret med TDKK siden 31. december 2009 til nu TDKK prospekt - endeligt [clean] 12/16

13 Det væsentligste fald er sket på posten varebeholdninger, der er faldet med TDKK Herudover er der sket et fald i andre kortfristede aktiver på TDKK 807. Udviklingsprojekter er steget med TDKK 1.433, mens de materielle anlægsaktiver er faldet med TDKK 827. På gældssiden er den rentebærende nettogæld i perioden steget med TDKK 8.432, leverandører og gældsforpligtelser er faldet med TDKK Udsteders hovedtal er gengivet summarisk nedenfor, jf. bl.a. perioderegnskab for første halvår 2010 som offentliggjort den 31. august 2010 ved fondsbørsmeddelelse nr. 84, jf. pkt. 8.2 nedenfor Halvår Hele året Hovedtal DKK DKK Resultat Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat af primær drift (EBIT) Resultat af finansielle poster Årets resultat før skat Årets resultat efter skat Balance Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Aktiver i alt Aktiekapital Egenkapital Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Perioderegnskaber Der henvises til perioderegnskab for første halvår 2010 som offentliggjort den 31. august 2010 ved fondsbørsmeddelelse nr. 84. Der henvises endvidere til årsrapport for 2009 offentliggjort den 31. marts 2010 ved fondsbørsmeddelelse nr. 78. Fondsbørsmeddelelserne er tilgængelige på DanTrucks hjemmeside 8.3 Oplysninger om Udstederens udvikling siden sidste regnskabsårs afslutning m.v. Som oplyst i fondsbørsmeddelelse nr. 84 af 31. august 2010 blev resultatet før skat et underskud på MDKK 13,3 for 1. halvår Der forventes ligeledes et negativt resultat før skat i 2. halvår 2010, således at det samlede resultatet for hele året 2010 i dag forventes at blive et underskud i størrelsesordenen 22 til 26 MDKK. Egenkapitalen er faldet fra MDKK 20,6 pr. 31. december 2009 til MDKK 7,6 pr. 30. juni 2010 og forventes at være negativ, hvis ikke der tilføres ny kapital. prospekt - endeligt [clean] 13/16

14 8.4 Udsteders revisor PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Resenvej Skive 8.5 Revisorforbehold Udsteders revisor har ikke taget forbehold eller nægtet at påtegne Udsteders seneste årsrapport. 9. Udsteders bestyrelse og direktion Udsteders bestyrelse og direktion er følgende: Adm. direktør Arne Pedersen, bestyrelsesformand Skådevej 2, 8270 Højbjerg Indtrådt i bestyrelsen i 2000 Formand for bestyrelsen i: Petersen & Sørensen Reparationsværksted A/S Petersen & Sørensen Motorværksted A/S Marstal Værft A/S DTH Holding ApS Medlem af bestyrelsen i: Mühlhan A/S Targit Holding A/S Direktør i: Homasit ApS prospekt - endeligt [clean] 14/16

15 Direktør Svend Sigaard, næstformand Kaaesvej 2, 6990 Ulfborg Indtrådt I bestyrelsen i 2006 Formand for bestyrelsen i: H2 Logic A/S Hollensen Energy A/S Medlem af bestyrelsen i: Aalborg Industries A/S Investering og Tryghed A/S Wrist Group A/S Primalux A/S Gråkjær A/S Direktør i: Nebraska ApS Direktør, økonom Lars Blavnsfeldt, bestyrelsesmedlem Wibrandtsvej 81, 2300 København S Indtrådt I bestyrelsen i 2000 Medlem af bestyrelsen i: Agramkow Fluid Systems A/S Biga Køkken & Bad A/S A/S Jydsk Aluminium Industri A/S Maskinfabrikken PcP Kitchn A/S ABL A/S Bladt Industries A/S Bladt industries Holding A/S Boform A/S DTH Holding ApS E. J. Badekabiner Holding A/S Ejendomsskelskabet af , Hadsund A/S Elefantriste A/S Hjem A/S Hjem Holding A/S Holmris A/S Interieur A/S Interieur Holding A/S J. Hvidtved Larsen A/S JHL Holding A/S Jyden Bur A/S prospekt - endeligt [clean] 15/16

16 No Lemon Holding A/S PF Management Holding Aps REWSS A/S Skandinavisk Køkkengruppe A/S Direktør i: Industri Udvikling A/S Industri Udvikling I A/S Industri Udvikling II K/S OHIO ApS Komplementarselskabet Industriudvikling II Servicemontør Carsten Varde, medarbejderrepræsentant Sandvedvej 34, Nortvig, 8766 Nørre-Snede Servicemedarbejder Hans Bent Møller, medarbejderrepræsentant Skjoldborgsvej 8, 8723 Løsning Direktion Adm. direktør Niels Henrik Lauritzen Dybbølvej 27, 8600 Silkeborg Medlem af bestyrelsen i: Holmris A/S 9.1 Ikke særskilt vederlag til hverken bestyrelse eller direktion Der ydes ikke særskilt vederlag til hverken bestyrelse eller direktion i forbindelse med udbuddet i henhold til Prospektet. prospekt - endeligt [clean] 16/16

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

Efter beslutning af bestyrelsen i Mondo A/S indkaldes aktionærerne i selskabet herved til ekstraordinær generalforsamling

Efter beslutning af bestyrelsen i Mondo A/S indkaldes aktionærerne i selskabet herved til ekstraordinær generalforsamling Selskabsmeddelelse nr. 4 2009 København, 18.02 2009 Til aktionærerne i Mondo A/S Efter beslutning af bestyrelsen i Mondo A/S indkaldes aktionærerne i selskabet herved til ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Konvertibelt gældsbrev 2009

Konvertibelt gældsbrev 2009 Jakob Schmidt Partner jsc@holst-law.com T +45 8934 1118 J.nr. 039450-0009 JSC/HJK/JN Konvertibelt gældsbrev 2009 mellem og DanTruck A/S Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer Bekendtgørelse nr. 1207 af 15. december 2000 Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 5, 45, stk. 4, 46, stk. 2, og 93, stk. 4, i

Læs mere

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010.

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010. Dagsorden og forslag EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i DFDS A/S CVR-nr. 14 19 47 11 Bestyrelsen for DFDS A/S ( DFDS ) indkalder til ekstraordinær generalforsamling, som afholdes Mandag

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev d. 13. september 2007. Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007

OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev d. 13. september 2007. Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007 OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1 DK 2730 Herlev Tel: + 45 33 36 42 02 Fax: + 45 33 36 42 01 www.greentech.dk Herlev d. 13.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 05.04.2016 Årets meddelelse nr.: 12 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens pkt. VA1. I indkaldelsens forslag til nye 3C og 3D, er der fejlagtigt anført gældsbreve,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer et offentligt udbud af værdipapirer mellem euro og euro.

Praktisk information hvis du overvejer et offentligt udbud af værdipapirer mellem euro og euro. 15. juli 2014 Praktisk information hvis du overvejer et offentligt udbud af værdipapirer mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro. I det følgende bliver der givet gode råd og vejledning til den praktiske

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Blue Vision A/S, CVR- nr

VEDTÆGTER. For. Blue Vision A/S, CVR- nr VEDTÆGTER For Blue Vision A/S, CVR- nr. 26 79 14 13 1. Navn 1.1. Selskabets navn er Blue Vision A/S med binavnet Vision A/S (Blue Vision A/S). 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at investere i fast ejendom.

Læs mere

VEDTÆGTER. for MONDO A/S

VEDTÆGTER. for MONDO A/S VEDTÆGTER for MONDO A/S 1 NAVN 1.1 Selskabets navn er Mondo A/S. 2 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune. 3 FORMÅL 3.1 Selskabets formål er udvikling, drift og vedligeholdelse af Internet

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer BEK nr 811 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0033 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Vedtægt Udgave april 2011

Vedtægt Udgave april 2011 Vedtægt Udgave april 2011 Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Bankens navn er Alm. Brand Bank A/S. 1 Banken driver tillige virksomhed under binavnene SJL-banken a/s (Alm. Brand Bank A/S) og Ledernes

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDICOM A/S

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDICOM A/S EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDICOM A/S Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i Nordicom A/S mandag, den 22. marts 2010, kl. 15.00 Generalforsamlingen afholdes på selskabets adresse,

Læs mere

a. Forslag om nedsættelse af selskabskapitalen samt nedsættelse af stykstørrelse fra 1,00 kr. til 0,50 kr.

a. Forslag om nedsættelse af selskabskapitalen samt nedsættelse af stykstørrelse fra 1,00 kr. til 0,50 kr. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 10. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 12/2016 Brøndbyernes IF Fodbold A/S Forløb af ordinær generalforsamling Den 10. maj 2016, kl. 16.00, blev

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR BOCONCEPT HOLDING A/S

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR BOCONCEPT HOLDING A/S UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR BOCONCEPT HOLDING A/S CVR.-NR: 34 01 84 13 Den 28. august 2007, kl. 16.00, afholdtes ordinær generalforsamling på selskabets kontor Mørupvej 16, 7400 Herning. Til

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

BioPorto A/S, CVR 17 50 03 17 Pag. 199

BioPorto A/S, CVR 17 50 03 17 Pag. 199 BioPorto A/S, CVR 17 50 03 17 Pag. 199 Bestyrelsesmøderefer 3. december 2012 BESTYRELSESMØDEREFERAT 2 sider Den 3. december 2012 afholdtes bestyrelsesmøde i BioPorto A/S, CVR-nr. 17500317. Dagsordenen

Læs mere

VEDTÆGTER December 2007

VEDTÆGTER December 2007 VEDTÆGTER December 2007 For SCF Technologies A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SCF Technologies A/S. 1.2 Selskabets binavn er SCF Holding A/S (SCF Technologies A/S).

Læs mere

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S.

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S. Nasdaq Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 19 / 2015 Aarhus, 21. december 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S (CVR.nr. 29 24 64 91) Torsdag

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S 20. september 2012 V E D T Æ G T E R for Veloxis Pharmaceuticals A/S (CVR-nr. 26 52 77 67) 2 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Veloxis Pharmaceuticals A/S. Selskabets binavn er

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Offentliggjort: 2015-04-23 17:41:09 CEST Erria A/S Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 04/2015 ERRIA A/S Cvr-nr. 15300574 År 2015,

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Vedtægter. Columbus A/S

Vedtægter. Columbus A/S 1. april 2016 Vedtægter for Columbus A/S CVR-nr. 13 22 83 45 -----ooo0ooo----- 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Columbus A/S. 1.2 Selskabets binavne er Columbus IT Partner A/S, Columbus Danmark A/S, Columbus

Læs mere

Bestyrelsens beslutning indeholder følgende vilkår for udstedelsen af de konvertible obligationer:

Bestyrelsens beslutning indeholder følgende vilkår for udstedelsen af de konvertible obligationer: BILAG 1 KONVERTIBLE OBLIGATIONER Bestyrelsen har den 26. maj 2010 besluttet delvist at udnytte den på den ekstraordinære generalforsamling den 22. marts 2010 meddelte bemyndigelse til mod vederlag at udstede

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes 24. januar 2013 kl. 17.00 Stamholmen 70, 2650 Hvidovre Dagsorden 1. Ledelsens

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget.

Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget. Selskabsmeddelelse 31/2007 Silkeborg, den 3. december 2007 Protokollat fra ekstraordinær generalforsamling Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget. Protokollatet

Læs mere

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Københavns Kommune. 3.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Herlev d. 15. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Udstedelse af nye aktier Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 ( Selskabet ) har med bestyrelsesbeslutning af 15. september 2010 besluttet

Læs mere

VEDTÆGTER Februar 2008

VEDTÆGTER Februar 2008 VEDTÆGTER Februar 2008 For SCF Technologies A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SCF Technologies A/S. 1.2 Selskabets binavn er SCF Holding A/S (SCF Technologies A/S).

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Dantherm A/S

Ordinær generalforsamling i Dantherm A/S Ordinær generalforsamling i Dantherm A/S Som tidligere meddelt blev ordinær generalforsamling i Dantherm A/S afholdt i dag den 29. april 2015. Der henvises til dagsordenen på side 2. Formandens beretning

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 ---------------------------------

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- V E D T Æ G T E R for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 8. januar 2007 Meddelelse nr. 2 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling..

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 6. juni 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 17/2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.. Vedlagte indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Tegningsretter og aktieoptioner

Tegningsretter og aktieoptioner Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 7. januar 2002 Meddelelse nr. 3 Tegningsretter og aktieoptioner - tilføjelse til Fondsbørsmeddelelse nr. 1 af 2. januar 2002 I fondsbørsmeddelelse

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S cvr. nr. 34 01 84 13 Den 27. august 2009 kl. 16:00 afholdtes ordinær generalforsamling i selskabet på selskabets kontor, Mørupvej 16, 7400

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

Herved indkalder bestyrelsen i Ambu A/S, CVR-nr , til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes

Herved indkalder bestyrelsen i Ambu A/S, CVR-nr , til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AMBU A/S Herved indkalder bestyrelsen i Ambu A/S, CVR-nr. 63 64 49 19, til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes torsdag den 13. december 2012

Læs mere

VEDTÆGTER Marts For. SCF Technologies A/S. (CVR nr ) ( Selskabet )

VEDTÆGTER Marts For. SCF Technologies A/S. (CVR nr ) ( Selskabet ) VEDTÆGTER Marts 2007 For SCF Technologies A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SCF Technologies A/S. 1.2 Selskabets binavn er SCF Holding A/S (SCF Technologies A/S). 2.

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S I henhold til vedtægternes punkt 6.2 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Nordicom A/S onsdag, den 29. april 2015, kl. 16.00 Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr )

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr ) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet GES Wind Development

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

Rettede emissioner i Columbus IT Partner A/S

Rettede emissioner i Columbus IT Partner A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2004 Rettede emissioner i indfrier gæld for en række datterselskaber, ved udstedelse af aktier i. Endvidere konverteres et ansvarligt lån fra Gaardboe Holding ApS samt gæld til

Læs mere

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er drive fabrikions- og handelsvirksomhed,

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Side 2 Kapitalforhøjelser Reglerne om kapitalforhøjelser er ændret indenfor følgende områder: Beslutning Bemyndigelse Procedurekrav Beslutningens

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling..

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. juni 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.. Vedlagte indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

VEDTÆGTER PER AARSLEFF HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA CVR-NR. DK SAGSNR.

VEDTÆGTER PER AARSLEFF HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA  CVR-NR. DK SAGSNR. VEDTÆGTER for PER AARSLEFF HOLDING A/S CVR-nr. 24257797 ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM CVR-NR. DK 62 60 67 11 SAGSNR. 1035412 MSN/ES DOK. NR. 45804007-1 KØBENHAVN SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN

Læs mere

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Vedtægt Udgave 30. november 2009 Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Bankens navn er Alm. Brand Bank A/S. 1 Banken driver tillige virksomhed under binavnene SJL-banken a/s (Alm. Brand Bank A/S) og

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer et offentligt udbud af værdipapirer mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro.

Praktisk information hvis du overvejer et offentligt udbud af værdipapirer mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro. 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer et offentligt udbud af værdipapirer mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro. I det følgende bliver der givet gode råd og vejledning til den praktiske

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S VEDTÆGTER for Network Capital Group Holding A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Network Capital Group Holding A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Capinordic A/S. (CVR nr )

V E D T Æ G T E R. for. Capinordic A/S. (CVR nr ) V E D T Æ G T E R for Capinordic A/S (CVR nr. 13 25 53 42) Vedtægter for Capinordic A/S 4. august 2006 1. Selskabets navn og hjemsted Selskabets navn er Capinordic A/S. Selskabets hjemsted er Gentofte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

Vedtægter. H. Lundbeck A/S

Vedtægter. H. Lundbeck A/S Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn

Læs mere

Vedtægter. H. Lundbeck A/S

Vedtægter. H. Lundbeck A/S Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn

Læs mere

Vedtægter. for. Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498)

Vedtægter. for. Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498) (9. april 2014) Vedtægter for Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498) Side 2 af 40 Navn, hjemsted, formål og koncernsprog 1 Selskabets navn er Genmab A/S. 2 Selskabets hjemsted er København

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

BILAG 1 TIL VEDTÆGTERNE FOR AQUALIFE A/S, CVR-NR Vedrørende vilkår for warrants udstedt til bestyrelsens formand

BILAG 1 TIL VEDTÆGTERNE FOR AQUALIFE A/S, CVR-NR Vedrørende vilkår for warrants udstedt til bestyrelsens formand BILAG 1 TIL VEDTÆGTERNE FOR AQUALIFE A/S, CVR-NR. 26 05 86 51 Vedrørende vilkår for warrants udstedt til bestyrelsens formand INDHOLD Side 1 Beslutningen... 3 2 Vederlag, antal og tegningskurs... 3 3 Udnyttelse

Læs mere

Konvertibel obligation FirstFarms A/S

Konvertibel obligation FirstFarms A/S Løbenr. [ ] Konvertibel obligation FirstFarms A/S og [ ] Indholdsfortegnelse: 1 Baggrund... 3 2 Definitioner... 3 3 Lånebeløb... 4 4 Rente... 4 5 Tilbagebetaling... 4 6 Konvertering... 4 7 Justering af

Læs mere

NKT Holding A/S udsteder tegningsretter og aktieoptioner

NKT Holding A/S udsteder tegningsretter og aktieoptioner Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K 6. januar 2003 Meddelelse nr. 3 NKT Holding A/S udsteder tegningsretter og aktieoptioner Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes

Læs mere

VEDTÆGTER August 2008

VEDTÆGTER August 2008 VEDTÆGTER August 2008 For SCF Technologies A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SCF Technologies A/S. 1.2 Selskabets binavn er SCF Holding A/S (SCF Technologies A/S).

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Blue Vision A/S, CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Blue Vision A/S, CVR-nr VEDTÆGTER for Blue Vision A/S, CVR-nr. 26 79 14 13 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Blue Vision A/S med binavnet Vision A/S (Blue Vision A/S). 2 Formål 2.1 Selskabets formål er at investere i fast ejendom.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

J. nr Vedtægter for. Blue Vision A/S CVR

J. nr Vedtægter for. Blue Vision A/S CVR J. nr. 135398 Vedtægter for Blue Vision A/S CVR 26 79 14 13 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Blue Vision A/S med binavnet Vision A/S (Blue Vision A/S). 2 Formål 2.1 Selskabets formål er at investere i fast

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11 Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er at drive forretning, enten selv eller

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Nugældende Med de foreslåede ændringer Vedtægter for Jyske Bank A/S 4 -

Læs mere

VEDTÆGTER December 2012

VEDTÆGTER December 2012 VEDTÆGTER December 2012 For SmartGuy Group A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling

Læs mere

INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Investeringsselskabet af 1. september 2015 A/S CVR-nr. 21 44 14 06

INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Investeringsselskabet af 1. september 2015 A/S CVR-nr. 21 44 14 06 INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Investeringsselskabet af 1. september 2015 A/S CVR-nr. 21 44 14 06 I henhold til vedtægternes pkt. 8 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling fredag, den

Læs mere

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard PROSPEKT VEDRØRENDE Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS : [dato] 129431-Jesper Bierregaard 2 af 12 1 Indhold 2 INDLEDNING... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Ansvar og erklæringer... 3 3 UDBUDSOPLYSNINGER... 4 3.1

Læs mere

Forslag til nye. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål:

Forslag til nye. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål: Forslag til nye V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S Selskabets navn, hjemsted og formål: 1 Selskabets navn er HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets hjemsted er Silkeborg Kommune. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING SKAKO A/S CVR-NR

ORDINÆR GENERALFORSAMLING SKAKO A/S CVR-NR Advokatanpartsselskab J.nr. 19216 om/emn ORDINÆR GENERALFORSAMLING SKAKO A/S CVR-NR. 36440414 Bestyrelsen for SKAKO A/S, Bygmestervej 2, 5600 Faaborg, (CVR-nr.: 36 44 04 14) indkalder herved til selskabets

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling. 4. november 2014

Ekstraordinær generalforsamling. 4. november 2014 Ekstraordinær generalforsamling 4. november 2014 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens forslag om nedsættelse af selskabets aktiekapital og ændring af aktiernes stykstørrelse 2. Bestyrelsens forslag om bemyndigelse

Læs mere