Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677"

Transkript

1 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling. 6 Bestyrelsens sammensætning, valg og arbejdsform. 7 Regnskab og økonomi. 8 Vedtægtsændringer. 9 Foreningens ophævelse. 1: Foreningen navn og formål: 1. Foreningen er en ikke erhvervsdrivende klub. 2. Foreningens navn er Bevar Min Gamle Bil (BMGB-Tuse Næs) 3. Foreningen er hjemmehørende på Tuse Næs i Holbæk Kommune. 4. Foreningens formål er at skabe og bevare interessen for gamle, ældre og veteran biler mv. 5. Foreningen vil også arbejde aktivt for at bevare motorkøretøjer af historisk interesse. 6. Foreningen vil stå for sammenkomster, arrangementer, træf mv. 7. Foreningen vil arbejde for undervisning i emner inden for foreningens interesseområder. 8. Foreningen vil søge at tilvejebringe værkstedfaciliteter til brug for klubmedlemmerne. 9. Foreningen skal arbejde for, gennem indkøbsaftaler, at sikre medlemmerne billige reservedele, udstyr, forsikringer mv. 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 1. Som aktive medlemmer af foreningen kan optages personer der er fyldt 18 år. 2. Ægtefælle/samlever kan optages som aktivt medlem inden for et familiemedlemskab. 3. Børn under 18 år kan optages som juniormedlem under et familiemedlemsskab. 4. Gyldig udmeldelse kræver, at den sker skriftligt til foreningens kasserer med mindst 14 dages varsel, til udgangen af det år som medlemmet har betalt kontingent for. 5. Når et medlem er kommet i kontingentrestance udover 2 måneder fra udsendelsesdato, kan bestyrelsen slette medlemmet af foreningen, uden yderligere varsel. 6. Bestyrelsen kan pådømme et medlem op til 2 måneders karantæne. Vedkommende medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have lejlighed til at fremføre sit forsvar. 7. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Afstemningen skal være skriftlig. Vedkommende medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have lejlighed til at fremføre sit forsvar, og kan UDSENDT

2 fordre spørgsmålet om eksklusion afgjort på den førstkommende ordinære generalforsamling. 8. Et medlem, der bevidst skader foreningens navn eller groft forulemper andre medlemmer kan ekskluderes af et flertal på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. 9. stk. 9: Medlemmerne er forpligtede til at overholde færdselslovgivningen samt eventuelle betingelser i forbindelse med arrangementer afholdt under polititilladelse. Såfremt et medlem ikke overholder disse forpligtelser, kan medlemmet ekskluderes. 10. stk. 10: Ved bestyrelsens behandling af karantæne og eksklusion, er eventuelle involverede bestyrelsesmedlemmer inhabile. 3 Kontingent. 1. BMGB er en kontingentforening, hvilket betyder at medlemmerne kun hæfter med indbetalt og forfaldent kontingent. Dette punkt er ufravigeligt, og kan end ikke ændres af generalforsamlingen. 2. For foreningens engagementer, hæftes alene med dennes formue, og ingen har noget personligt ansvar for foreningens forpligtigelser. 3. Kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. 4. Kontingent opkræves i sidste kvartal, forud for næste kalenderår. 5. Restance vil medføre sletning ind til alt skyldigt er betalt. 6. Kontingentet er det af generalforsamlingen besluttede normalkontingent, eller for familiemedlemskab, normalkontingentet tillagt 50%. 7. Kontingent kan ikke refunderes for evt. karantæneperioder. 4 Ordinær generalforsamling. 1. Generalforsamlingen er, med de indskrænkninger som disse vedtægter foreskriver eller i strid med landets love, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. 2. Ordinær generalforsamling indkaldes skriftligt, med mindst 21 dages varsel, til afholdelse inden udgangen af marts måned, og skal som minimum indeholde dagsorden og foreningens regnskaber. 3. Indkaldelsen kan annonceres ved opslag i klubhus, når dette er etableret. Indtil da ved udsendelse som brev eller mail. 4. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Disse forslag skal, hurtigst muligt efter modtagelsen, som minimum bekendtgøres ved opslag i klubbens lokale(r) og udsendes til de medlemmer som har meddelt klubben en gyldig mailadresse. 5. Generalforsamlingen vælger en dirigent - der så vidt muligt ikke er medlem af bestyrelsen - til at lede forhandlingerne. 6. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer jfr. dog 8 og Stemmeret har alle medlemmer der ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Medlemmer i karantæne har ikke stemmeret. For familiemedlemskab kan udøves én stemme. UDSENDT

3 8. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. På begæring fra mindst et stemmeberettiget medlem, skal afstemning og valg foregå skriftligt. Afstemning om evt. eksklusion er altid skriftlig. 9. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages - i det omfang dirigenten bestemmer. Protokollen underskrives af dirigenten. 10. Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny rejses for samme generalforsamling. 11. Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter: 1) Valg af dirigent. 2) Valg af referent. 3) Formandens beretning. 4) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab. 5) Fastsættelse af kontingent. 6) Behandling af indkomne forslag. 7) Valg af formand (ulige år). 8) Valg af kasserer (lige år) 9) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. 10) Valg af 2 bestyrelses suppleanter. 11) Valg af 1 revisorer. 12) Valg af 1 revisor suppleant. 13) Forslag aktiviteter / arrangementer. 14) Eventuelt. 5 Ekstraordinær generalforsamling. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/5 af foreningens medlemmer fremsætter skriftligt krav herom, med angivelse af dagsorden og andre oplysninger, om emner der ønskes behandlet. 2. Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden, samt evt. indkomne forslag. 3. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes hurtigst muligt, og senest 2 måneder efter begæring. 6 Bestyrelsens sammensætning, valg og arbejdsform. 1. Foreningens daglige ledelse består af en bestyrelse, der repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsens vedtagne beslutninger og i henhold hertil foretagne handlinger, forpligtiger foreningen solidarisk. 2. For foreningens engagementer, hæftes alene med dennes formue, og ingen har noget personligt ansvar for foreningens forpligtigelser. 3. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og yderligere 1 medlem. 4. Formand og 1 medlem vælges på ulige årstal. Kasserer og 2 medlemmer vælges på lige årstal. De 2 suppleanter vælges hvert år. Genvalg kan finde sted. 5. Ved udmeldelse eller andet forfald i valgperioden, indtræder de af generalforsamlingen valgte suppleanter i den prioritet de er valgt. 6. Til bestyrelsen kan kun vælges fuldgyldige, aktive medlemmer af BMGB. UDSENDT

4 7. Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 8. Hvervet som kasserer kan ikke forenes med hvervet som formand, næstformand eller sekretær. 9. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer - her i blandt formand eller næstformand - er til stede. 10. Ved formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen, er formandens /næstformandens stemme afgørende. 11. Foreningen tegnes af formanden. Ved større økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formand som kasserer. Underskrift af formanden kan ligge i en forud defineret fuldmagt, jvf. beslutninger i bestyrelsen, eller ved kontrasignatur på bilag. 12. I sager der angår køb, salg eller leje af fast ejendom eller løsøre, tegnes foreningen altid af formand, næstformand og kasserer i forening. 13. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af sammenkomster, arrangementer og træf. Udvalg er ansvarlige over for bestyrelsen. 14. Over bestyrelsens handlinger og beslutninger føres en protokol, hvori også referat indgår. 7 Regnskab og økonomi. 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 2. Bestyrelsen skal, umiddelbart efter regnskabsårets afslutning, afgive driftsregnskab for det foregående år, og status pr. 31 december. 3. Driftsregnskab og status skal indeholde: Regnskab og status for alle udvalg, samt for alle sammenkomster, arrangementer og træf. 4. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling, med påtegning af den valgte revisor. 5. Foreningens midler indsættes på konto i bank eller sparekasse. 8 Vedtægtsændringer. 1. Ændring af disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. 2. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen, inden 14 dage, med varsel jfr. 5 indkalde til en ny generalforsamling. Hvis også 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. 9 Foreningens ophævelse. 1. Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en - i dette øjemed - særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. 2. Til denne ekstraordinære generalforsamlings beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. UDSENDT

5 3. Opnås sådant flertal på en ekstraordinær generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. 4. I tilfælde af foreningens opløsning, tilfalder alle aktiver Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Holbæk Kommune (FBL). Nærværende vedtægt er vedtaget på Generalforsamlingen den 6. september 2007, ændring af 1.2 den 29. marts 2010 og ændringer 1, 3 og 9 den 4. marts 2011 og ændring af 4.4 den 25. marts / Jim Poulsen 4/ Kenneth Pedersen 29/ Kenneth Pedersen 6./ Ole S. Pedersen Dalmose udskrevet UDSENDT

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334 Vedtægter for Silkeborg Skøjteløberforening af 1896 Gældende fra ekstraordinær generalforsamling 24. August 2011. 1. Foreningens navn Silkeborg Skøjteløberforening af 1896. Hjemstedet er Silkeborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for Christianshavns Bådelaug

Vedtægter for Christianshavns Bådelaug Vedtægter for Christianshavns Bådelaug 1. KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Christianshavns Bådelaug. Herefter benævnt CB 2. CB s hjemsted er Københavns Kommune 3. CB s stander er en vimpel,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere