Organisationsbestyrelsesmøde den 20. marts 2013, kl Mødelokale 3, Studiestræde 28, 3. sal, København K

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationsbestyrelsesmøde den 20. marts 2013, kl. 16.00 Mødelokale 3, Studiestræde 28, 3. sal, København K"

Transkript

1 Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde den 20. marts 2013, kl Mødelokale 3, Studiestræde 28, 3. sal, København K Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Rasmus Riley, Daniel A. Mangold, Jette Bergenholz Bautrup og Henning Andersen Administrationen Områdechef Jonas M. Cohen og forretningsfører Elly Borg Indholdsfortegnelse 1. Protokollat fra møde den 12. februar Revisionsprotokol Meddelelser Afdeling 1004, Frederiksholm, karré 4 Klage til Københavns Kommune Afdeling 1014, Frederiksholm, Børnegården Ansøgning om midler til en teknisk gennemgang af bygningernes tilstand Afdeling 1027, Kanslergården Solcelleanlæg og solpaneler Afdeling 1041, Øbrohus Registrering af ejendommene i forbindelse med etablering af Metrostation Afdeling 1041, Øbrohus - Veteranboliger Udlejning til unge med tilskud Startboliger med tilskud Følager Lovforslag om, at boligorganisationen afholder udgifter ved tab ved fraflytning, herunder mulighed for stigning af indskud i boligerne /13

2 13. Glasforsikring præmiestigning Miniudbud på elevatordrift Målsætningsprogram pjece Styringsdialogmøde med Københavns Kommune Indkøbspolitik og standardleverandørbetingelser for KAB-fællesskabet Ajourføringsgebyr - påmindelse ved manglende betaling Mødekalender Bilag 1: Svar til Københavns Kommune på høringsbrev vedrørende gårdrenovering i Frederiksholm, karré Bilag 2: Status levering af puljeboliger, særboliger og ommærkning af små familieboliger til ungdomsboliger /13

3 1. Protokollat fra møde den 12. februar Revisionsprotokol 3. Meddelelser 4. Afdeling 1004, Frederiksholm, karré 4 Klage til Københavns Kommune Afdelingsbestyrelsen har via LLO fremsendt klage til Tilsynet i Københavns Kommune vedrørende gårdrenoveringsprojektet. Der har i de seneste år og specielt efter afholdelse af 5 års eftersynet været en række klager fra afdelingsbestyrelsen, og der har været afholdt 2 møder med afdelingsbestyrelsen og LLO 1 med administrationen og 1 hvor formandsskabet også deltog. Sagen har været behandlet på bestyrelsesmøder den 5. december 2011, 27. marts 2012 og 26. september Vi vedlægger administrationens svar til Tilsynet i Københavns Kommune. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bilag 1: Svar til Københavns Kommune på høringsbrev vedrørende gårdrenovering i Frederiksholm, karré Afdeling 1014, Frederiksholm, Børnegården Ansøgning om midler til en teknisk gennemgang af bygningernes tilstand Børnegården er en integreret institution der udlejes til Københavns Kommune. Bygningerne er i dag i en sådan stand, at det er tvivlsomt, om det er rentabelt at renovere bygningerne. Klimaskærmens tilstand har grundet slidt tag, vinduer og en utæt sokkel forårsaget større vandskader, både i selve bygningen, men også i krybekælderen, hvor der tidligere har været en større skimmelsvampesag i 2007 og igen i Administrationen vil derfor få et eksternt rådgivningsfirma til at foretage en teknisk gennemgang af bygninger for at undersøge, om det er rentabelt at renovere, eller om nedrivning og efterfølgende opførelse af ny institution, der udlejes til Københavns Kommune, vil være mere hensigtsmæssigt. 3/13

4 Da afdelingen er omfattet af tilbagekøbsret til Københavns Kommune, an der ikke ydes lån ud over 7 år. Vi vil gerne anmode om et tilskud på op til kr., der dækkes af arbejdskapitalen. Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at der ydes et tilskud på kr. til en teknisk undersøgelse af bygningerne. Ved en eventuel ny opførelse af ny institution indfinansieres de kr. i de nye lån. 6. Afdeling 1027, Kanslergården Solcelleanlæg og solpaneler Afdelingen er udvalgt af en gruppe teknikere til at deltage i et forsøgsprojekt under EUDP (Energi Udvikling Demonstrations-Projekt). Projektet har til formål at udvikle en solenergiløsning, der dels producerer solvarme direkte ud på fjernvarmenettet, og dels solstrøm til el-nettet. Teknikerne har tidligere over for Kanslergården anslået, at man umiddelbart kunne forvente en tilbagebetalingstid på 0 år, idet der allerede fra dag 1 var så store besparelser at hente på varme og el, at det udlignede ydelsen på det forventede realkreditlån. Virkeligheden ser efterhånden anderledes ud. Dels er projektet blevet fordyret ved de efterfølgende tekniske undersøgelser, dels har Københavns Energi ikke vist interesse for at konvertere dampforsyningen til fjernvarme på nuværende tidspunkt, og endelig har regeringen ændret i afregningsbetingelserne for de almene afdelinger, hvilket efter teknikernes skøn medfører en tilbagebetalingstid på år. Dette må betragtes som aldeles uacceptabelt for afdelingen. Teknikerne refererer fra et nyligt afholdt møde i Solcelleforeningen, at Energiministeren har lovet en snarlig løsning på afregningsproblematikken for de almene boliger. På grund af den uafklarede situation har afdelingsbestyrelsen derfor stoppet den videre projektering med øjeblikkelig virkning, og sagen vil eventuelt blive genoptaget, når rentabiliteten ser mere lovende ud. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 4/13

5 7. Afdeling 1041, Øbrohus Registrering af ejendommene i forbindelse med etablering af Metrostation Afdelingsbestyrelsen har fremsat ønske om at få registreret ejendommene for eventuelle skader i forbindelse med etablering af Metrostationen. Metroselskabet registrerer ca % af ejendommene forinden igangsætningen, men afdelingsbestyrelsen ønsker en registrering på ca. 85 % af ejendommene. Registreringen skal bruges til at registrere eventuelle skader, så det ved opståelse af nye skader kan dokumenteres, om skaden har været til stede ved arbejdernes igangsætning, eller om det er en nyopstået skade. Udgiften forventes at udgøre ca kr., og vi afventer tilbud på arbejdet, der vil blive oplyst på bestyrelsesmødet. Afdelingsbestyrelsen ansøger om hel eller delvis betaling via dispositionsfonden. Det kan endvidere oplyses, at der den 11. marts 2013 er foretaget ekspropriation vedrørende etablering af reinfiltrationsbrønde, pejlebrønde og vandforsyningsledning. Brøndene skal benyttes til regulering af grundvandet og grundvandsovervågning. En repræsentant fra KAB s juraafdeling og formand Bjørn Petersen deltog i mødet. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og tager beslutning om helt eller delvist tilskud til betaling af registrering af ejendommene via dispositionsfonden. 8. Afdeling 1041, Øbrohus - Veteranboliger Afdelingsbestyrelsen har rettet henvendelse til administrationen med ønske om anvisning af 8 10 boliger i Tåsingegade til krigsveteraner hjemvendte soldater. Formandskabet og administrationen har afholdt møder med afdelingsbestyrelsen og personale fra Veteranhjem København vedrørende projektet. Ideen til veteranboligerne stammer fra et ønske om at tildele hjemløse veteraner et hjem. Unge soldater, der udsendes har svært ved at flytte tilbage til deres værelse hos forældrene og vil have brug for at komme videre i sit civile liv med uddannelse, job, karriere. Er fundament for dette er en selvstændig bolig. Der kan også være tale om skilsmisse, hvor den hjemvendte soldat ikke mere kan råde over sin tidligere bolig. 5/13

6 Der vil blive defineret en række krav til veteranerne, og tildeling vil ske gennem et udlejningsudvalg. Boligerne vil få status som udslusningsboliger, hvor lejemålet udlejes på en tidsbegrænset kontrakt - 2 til 3 år. Veteranen opnoteres ved indflytningen på intern venteliste, for at sikre at veteranen ikke bliver hjemløs, når lejeperioden udløber. Projektet er midlertidigt forsøgsprojekt og forventes at løbe i perioden 2013 til Loven giver ikke p.t. mulighed for tildeling af boliger til veteraner uden om ventelisten. Administrationen har gennemgået mulighederne og vil ansøge ministeriet om dispensation, så anvisning af veteraner kan finde sted i forsøgsperioden. Det indstilles, at bestyrelsen godkender udlejning af 8 10 boliger i Tåsingegade til veteraner hjemsendte soldater under forudsætning af, at der kan opnås dispensation fra ventelistereglerne 9. Udlejning til unge med tilskud Københavns Kommune ønsker en mangfoldig by præget af forskellighed og blandede boligog livsformer. Flere studerende vil skabe blandet beboersammensætning i de udsatte beboerområder og bidrage positivt til det sociale liv i afdelingerne samt give mulighed for, at de studerende bliver boende efter endt studietid. Kommunen har i den forbindelse fået tilladelse fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til at oprette en pulje til brug for nedsættelse af lejen i udsatte boligområder i en 3-årig forsøgsperiode fra for at gøre det attraktivt for de studerende at flytte ind i de udsatte boligområder. Lejlighederne skal ikke ommærkes til ungdomsboliger, men udlejes som familieboliger via fleksibel udlejning, hvor de studerende vil få fortrinsret A-kriteriet. Tilskuddet følger boligen i 36 måneder og udbetales til afdelingen forudsat at der bor studerende. Det vurderes, at huslejetilskuddet skal reducere lejen til ca kr. pr. måned eksklusive forbrug for små boliger og kr. for 3-rumsboliger, som 2 studerende kan dele. Københavns Kommune har oplyst, at lejligheder i Kgs. Enghave og Sjælør Boulevard vil være relevante til at indgå i forsøget. Københavns Kommune undersøger muligheden for, at unge under uddannelse, der allerede bor i afdelingerne, kan opnå tilskud. 6/13

7 Københavns Kommune har oplyst, at aftalen omkring levering af puljeboliger, særboliger, ommærkning af familieboliger til ungdomsboliger og den boligsociale anvisning ikke påvirkes af denne ordning. I bilaget er der en oversigt over anviste boliger og manglende anvisninger af disse boliger. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter sagen og træffer beslutning om deltagelse i forsøget og i givet fald med hvor mange boliger. Bilag 2: Status levering af puljeboliger, særboliger og ommærkning af små familieboliger til ungdomsboliger. 10. Startboliger med tilskud Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har i Lov nr. 518 af den 5. juni 2012 om startboliger givet mulighed for, at staten kan yde støtte til etablering og drift af startboliger for unge. Startboliger er almene ungdomsboliger, der er målrettet unge årige, som har særligt behov for en bolig med tilhørende bostøtte. Formålet med startboliger er at sikre unge med forskellige grader af problemer en god start på et liv i egen bolig. Der er tilknyttet voksenstøtte i form af en social vicevært direkte til boligen og bomiljøet. De unge, som tilbuddet om startboliger retter sig imod, er unge, der med en let støtte kan klare at bo for sig selv. Unge med behov for mere massiv faglig støtte er udenfor målgruppen. Umiddelbart er der følgende muligheder for etablering af startboliger: I større afdelinger, eller i nært beliggende afdelinger med ældre små almene familieboliger med lav husleje I ungdomsboliger, eventuelt boliger hvor den kommunale forvaltning allerede anviser unge med særlige behov I afdelinger med særlige lejlighedstyper som tillægsrum, enkeltværelser og hybler uden køkken Det er KAB, der på vegne af boligorganisationen anviser til boligerne. I praksis vil det dog ske i tæt samarbejde med kommunen, hvorfor det er oplagt at tilbyde startboligerne til lokale unge, som skal hjælpes i gang. 7/13

8 Økonomien Lovgivningen yder ikke støtte til husleje. Det vurderes derfor, at lejen for en startbolig ikke må overstige ca kr. om måneden. Der ydes økonomisk støtte til etablering af startboliger, op til kr. pr. bolig, og fuld støtte til ansættelse af en social vicevært. Den sociale vicevært skal kunne yde bostøtte til mellem 12 og 26 unge. Yderligere ydes økonomisk støtte til udgifter ved kontorhold og aktiviteter. Det skal drøftes med kommunerne, i hvilket omfang udgifter til tomgangsleje og misligholdelse kan betales af kommunen. Startboligerne etableres som nævnt i eksisterende almene boliger. Dog vil der muligvis kunne etableres startboliger i nyopførte ungdomsboligafdelinger. Startboligen skal etableres som et midlertidigt tilbud, der som udgangspunkt senest skal fraflyttes, når den unge fylder 24 år. Tilskuddet på op til kr. pr. bolig skal ikke refunderes, hvis startboligen på grund af ændringer i boligbehov i afdelingen igen indgår i afdelingens almindelige boligudbud senere. Flere boligorganisationer, eventuelt med inddragelse af boligorganisationer uden for KABfællesskabet, vil kunne etablere et samarbejde. Medarbejderne, de sociale viceværter, bør tilknyttes et lokalt boligsocialt sekretariat, hvor dette findes, eller til den boligsociale koordinator centralt i KAB. Boligsociale medarbejdere på deltid kan ansættes som sociale viceværter i en splitansættelse, hvor nogle af timerne betales via støtten til startboliger. Ansøgning indsendes til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter muligheden for at etablere startboliger og beslutter, om der kan etableres startboliger i en eller flere afdelinger. 11. Følager På organisationsbestyrelsesmødet 12. februar 2013 blev der bevilget kroner til fortsatte eksterne udviklingsomkostninger på sagen, og samtidig bad bestyrelsen om en nærmere redegørelse for hvad pengene skal bruges til. Arkitekt (Vandkunsten) Vandkunsten er benyttet, og benyttes fortsat, til volumenstudier på grundstykket, så der sikres plads til de ønskede 100 plejeboliger og 30 ældreboliger. Omfanget af dette arbejde er lidt større end normalt, da de overordnede planer for byggeriet er komplicerede, og med flere projekter på samme grundstykke kræves en del koordinering i denne meget tidlige fase. 8/13

9 Ingeniør (Dominia) I forbindelse med grundkøbsaftalen indgår modeller for ansvar for forurening, ekstrafundering, ledningsomlægning og lignende vedrørende selve grunden. Fra grundsælger foreligger en lang række tekniske undersøgelser, og det vurderes nødvendigt at bruge ekstern rådgiver på at analysere disse på vegne af køber. Det er kompliceret stof, med konsekvens for den samlede økonomi, og risikovurderingen for disse forhold sker bedst på et oplyst grundlag Advokat (Kammeradvokaten) De overordnede kommercielle vilkår i udkast til grundkøbsaftalen er på plads, og på baggrund af disse er der nu behov for juridisk håndværk, så den endelige udgave af den betingede grundkøbsaftale med tilhørende bilag er i orden, set fra købers synspunkt. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 12. Lovforslag om, at boligorganisationen afholder udgifter ved tab ved fraflytning, herunder mulighed for stigning af indskud i boligerne På bestyrelsesmøde den 12. februar 2013, dagsordenens punkt 15, blev bestyrelsen orienteret om, at der er fremsat lovforslag, der blandt andet omhandler boligorganisationens pligt til at afholde udgifter til afdelingernes tab ved fraflytning. Loven forventes at være gældende fra 1. april 2013, hvis den vedtages. På mødet oplyste vi, at boligorganisationen skulle dække tab ved fraflytning ved uforholdsmæssigt store tab, samt at der ville være mulighed for at opkræve større beløb til dispositionsfonden. Det kan nu oplyses, at uforholdsmæssigt store tab defineres som tab, der i 2013 overstiger 313 kr. pr. lejemålsenhed for hele afdelingen og ikke pr. sag. Det betyder, at en afdeling med 200 lejemål skal have dækket tab ved fraflytning, der overstiger kr. via dispositionsfonden. Samtidig hæves grænsen for indbetaling til dispositionsfonden fra nuværende kr. til kr. pr. lejemålsenhed, og afdelingernes bidrag til dispositionsfonden hæves fra 231 kr. til 544 kr. svarende til en årlig merudgift på 313 kr. pr. lejemålsenhed. Baggrunden for lovændringen er bl.a. en mere solidarisk fordeling af udgifter til tab ved fraflytning indbyrdes mellem afdelingerne, således at enkelte udsatte afdelinger ikke bliver meget hårdt belastet. 9/13

10 Dette betyder også, at afdelinger med store beløb til inkasso fremover ikke behøver at henlægge så store beløb som nu. Der henlægges nu 75 % af udgifter vedrørende fraflytning, der er sendt til inkasso. Dette beløb vil fremover skulle udgøre maksimalt 313 kr. pr. lejemålsenhed. Andre afdelinger, der har meget få udeståender til inkasso, vil få en merudgift til bidrag til dispositionsfonden på 313 kr. pr. lejemålsenhed uden at opnå besparelser i henlæggelserne til tab ved fraflytning. Der vil være mulighed for at søge om dispensation, men det forventes, at bidrag til dispositionsfonden alligevel vil stige til 544 kr. pr. lejemålsenhed. Indskud Afdelingens tab opgøres efter fradrag af indskud. Indskuddenes størrelse vil derfor fremover have stor betydning for det samlede tab. Organisationsbestyrelsen har mulighed for at beslutte, at afdelingernes indskud skal forhøjes i afdelinger med lave indskud. Der er mulighed for at forhøje indskud til 225 kr. pr. m² uden godkendelse fra kommunen. Bestyrelsen vil modtage yderligere information, når lovforslaget er behandlet. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og drøfter, om der skal søges om dispensation fra afholdelse af udgifter til tab ved fraflytning, og om bestyrelsen ønsker, at indskud i afdelingerne skal forhøjes i afdelinger med lave indskud. 13. Glasforsikring præmiestigning Vi har den 20. februar 2013 modtaget en varsling på ændring af s glas- og sanitetspolice. Efter en forhandling er Dansk Glasforsikring er kommet med et nyt oplæg, som lyder på, at de gerne vil fortsætte forsikringen med en selvrisiko på kr pr. skade på tre udvalgte afdelinger til uændret præmie. Indførelse af selvrisiko på kr. af enhver skade på de afdelinger, hvor skadesforløbene er særligt belastede. Der er tale om afdeling 1048, Lundtoftegade, 0966, Ejerforeningen Langgadehus og 1051, Sjælør Boulevard. 10/13

11 Præmie og vilkår forbliver uændrede, dvs. ingen præmiestigning. Ændringen vil blive gennemført pr. 1. juni 2013, og gælder for alle skader efter denne dato. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 14. Miniudbud på elevatordrift I forbindelse med SKI-aftalerne tilbydes de lovmæssige driftseftersyn i form af driftsaftaler. Disse lovmæssige driftseftersyn er kun en del af den driftsmæssige vedligeholdelse af elevatorer. Den øvrige del af driftseftersynet tilkøbes via selvstændige aftaler ud over SKIaftalerne. I SAB v/ KAB s forvaltningsområde A, arbejdes der på at lave et miniudbud på de driftsaftaler, som indgås ud over SKI-aftalerne. I den forbindelse er der kommet en henvendelse, om der er nogen af AKB, Københavns boligafdelinger, som kunne have interesse i at gå med i et miniudbud. Omkostningerne ved et miniudbud vil blive fordelt på de afdelinger, som vælger at gå med i miniudbuddet. Det vurderes, at for større afdelinger med mange elevatorer kan der opnås en stor besparelse. Såfremt organisationsbestyrelsen vælger at godkende, at boligafdelingerne kan få muligheden for at indgå i et rammeudbud, vil afdelingerne blive få tilbuddet. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager stilling til om AKB, Københavns afdelinger skal have tilbud om at gå ind i et rammeudbud i samarbejde med SAB af den del af elevatordriften, som ligger ud over SKI-aftalerne. 15. Målsætningsprogram pjece 16. Styringsdialogmøde med Københavns Kommune Administrationen ved Jonas M. Cohen og Elly Borg deltog i styringsdialogmøde med Københavns Kommune den 25. februar Dagsordenen for mødet var opfølgning af styringsdialog fra mødet i 2012, organisationens ledelse og drift, afdelingernes ledelse og drift, byggeri, renovering og energitiltag, øvrige punkter og aftale og mål for det kommende år. 11/13

12 Mødet forløb rigtig godt, og referat fra mødet vil blive fremsendt til bestyrelsen, når dette foreligger, til en nærmere drøftelse. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 17. Indkøbspolitik og standardleverandørbetingelser for KAB-fællesskabet På bestyrelsesmødet den 12. februar 2013 ønskede bestyrelsen en nærmere redegørelse for indstillingen for at få oplyst, om en tiltrædelse af KAB s indkøbspolitik betyder, at afdelingen altid er forpligtet til at benytte indkøbsaftalen. Det kan oplyses, at hvis organisationsbestyrelsen beslutter, at den vil tiltræde KAB s indkøbspolitik, vil politikken også gælde for afdelingerne i. Afdelingerne er derimod frit stillet med hensyn til, om de vil købe ind gennem KAB s indkøbsaftaler eller gennem andre leverandører. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen om KAB s indkøbspolitik til efterretning. Det indstilles endvidere, at organisationsbestyrelsen beslutter, at den vil tiltræde KAB s indkøbspolitik med den konsekvens, at politikken også gælder ved indkøb lokalt. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen om standardleverandørbetingelserne til efterretning. 18. Ajourføringsgebyr - påmindelse ved manglende betaling Pr. 23. januar 2013 er der kommet nye regler om ajourføringsgebyret. Reglerne fremgår af udlejningsbekendtgørelsens 3, stk. 3. Efter de nye regler skal boligorganisationen sende en påmindelse (rykker) til den boligsøgende, hvis den boligsøgende ikke betaler det årlige ajourføringsgebyr. Det skal fremgå af påmindelsen, at manglende betaling af ajourføringsgebyret vil betyde, at den boligsøgende slettes fra listen. 12/13

13 Den hidtil gældende regel om, at den boligsøgende kan slettes fra ventelisten 6 uger efter, at boligorganisationen har sendt opkrævning på ajourføringsgebyret, og betaling ikke har fundet sted, gælder derfor ikke længere. Der er i de nye regler ikke fastsat nogen frister for, hvornår påmindelse skal sendes, og hvor hurtigt herefter sletning kan ske. De nye regler giver ikke mulighed for at opkræve et rykkergebyr. De administrative udgifter ved påmindelse skal derfor dækkes af ajourføringsgebyret. Reglerne fastslår i øvrigt, at boligorganisationen allerede i forbindelse med opnoteringen skal meddele den boligsøgende, at der én gang årligt vil blive opkrævet et ajourføringsgebyr, at der vil blive sendt en påmindelse ved manglende betaling, og at manglende betaling vil medføre sletning fra ventelisten. KAB har imidlertid altid fremsendt en påmindelse før sletning af ventelisten. Ændringen i reglerne medfører derfor kun mindre ændringer i de breve, der udsendes i forbindelse med opnotering på venteliste. KAB s politik er fortsat, at sletning sker 6 uger efter, at rykkeren er modtaget. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 19. Mødekalender 2013 På bestyrelsesmødet den 12. februar 2013 ønskede bestyrelsen organisationsbestyrelsesmødet den 9. oktober 2013 flyttet til slutningen af oktober eller starten af november Det foreslås, at mødet flyttes til 4. november Mødeplanen for 2013 vil herefter se således ud: Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 20. marts 2013 kl Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 23. april 2013 kl Organistionsbestyrelsesmøde mandag den 27. maj 2013 kl Repræsentantskabsmøde mandag den 27. maj 2013 kl Bestyrelsesseminar fredag den 14. juni 2013 kl lørdag den 15. juni 2013 kl Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 23. september 2013 kl Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 4. november 2013 kl Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 2. december 2013 kl Det indstilles, at bestyrelsen tager stilling til ændringsforslaget til mødeplan /13

Organisationsbestyrelsesmøde den 23. april 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 23. april 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 23. april 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, Connie Poulsen, Eivind Poulsen, Grete Andersen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 26. september 2012, kl. 16.00 Mødelokale 3, Studiestræde 38, 3. sal, København V

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 26. september 2012, kl. 16.00 Mødelokale 3, Studiestræde 38, 3. sal, København V Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 26. september 2012, kl. 16.00 Mødelokale 3, Studiestræde 38, 3. sal, København V Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Jette

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen, Flemming Balle, Bjarne Krohn,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1.

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

Medlem af organisationsbestyrelsen. om bestyrelsens opgaver og ansvar. Boligydelse og boligsikring 2007. Københavns Kommune

Medlem af organisationsbestyrelsen. om bestyrelsens opgaver og ansvar. Boligydelse og boligsikring 2007. Københavns Kommune Medlem af organisationsbestyrelsen om bestyrelsens opgaver og ansvar Boligydelse og boligsikring 2007 Københavns Kommune 1 2 Indledning Langt de fleste af de beboere, som bliver valgt til bestyrelsen i

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, H.C. Thigaard, Connie Poulsen, Eivind Poulsen, Grete Andersen, Hanne

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen... 3 2. Referat

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 14. november 2013, kl. 15.00

Organisationsbestyrelsesmøde den 14. november 2013, kl. 15.00 Organisationsbestyrelsesmøde den 14. november 2013, kl. 15.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen,, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen, Flemming Balle. Alice Brødbæk,

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen Udsendt den 4. februar 2015 Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen,Flemming Balle, Ellen Højgaard Jensen, Ole Lagoni, Mogens Hansen,

Læs mere

Beretning 2014. tryghed & sikkerhed. Fastholde og. KB KB KB KB KB udvikle KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB

Beretning 2014. tryghed & sikkerhed. Fastholde og. KB KB KB KB KB udvikle KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB Fastholde og KB KB KB KB KB udvikle KB KB KB KB KB KB KB KB KB tryghed & sikkerhed KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. september 2013, kl. 15:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. september 2013, kl. 15:00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde den 26. september 2013, kl. 15:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen og Flemming

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. september 2011, kl. 15.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. september 2011, kl. 15.00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Organisationsbestyrelsesmøde den 20. september 2011, kl. 15.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Bjarne Krohn, Lone Ulholm (under pkt.1-9 og 16-17), Ole Lagoni,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

BilagKB_120131_pkt.11_01

BilagKB_120131_pkt.11_01 BilagKB_120131_pkt.11_01 Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. november 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Bestyrelsen: Formand Klaus Lind Bentsen, næstformand Erik Monnerup, Bent Nielsen, Børge

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. januar 2013, kl. 16.15 afdelingsbestyrelsens lokale, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs.

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. januar 2013, kl. 16.15 afdelingsbestyrelsens lokale, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs. Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 31. januar 2013, kl. 16.15 afdelingsbestyrelsens lokale, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs. Lyngby Tilstede: Kaj Eliasen, Hanne Lentz-Nielsen, Jonna Wildgaard,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. november 2013, kl. 10.00 i Mølleengen, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. november 2013, kl. 10.00 i Mølleengen, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 26. november 2013, kl. 10.00 i Mølleengen, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, Ejvind Poulsen, Grete Andersen, Hans Chr. Thigaard og Lisbet Berthelin Afbud fra: Fra

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Lars Jensen Fra

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 24. november 2014, kl. 16.00

Organisationsbestyrelsesmøde den 24. november 2014, kl. 16.00 Referat Udsendt den 31. december 2014 Organisationsbestyrelsesmøde den 24. november 2014, kl. 16.00 Billedsalen Til stede Afbud fra John B. Sørensen, Flemming Balle, Ellen Højgaard Jensen, Ole Lagoni,

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015 Referat til bestyrelsesmøde Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat til

Læs mere