Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet 2010"

Transkript

1 Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet 2010 Oktober 2009 Indledning EPOS-området har været karakteriseret ved voksende uddannelsesaktivitet i de seneste år. Senest er aktiviteten for 2007 til 2008 vokset med 25 pct. Efteruddannelsesudvalget er derfor i tæt dialog med de lokale uddannelsesudvalg i forhold til løbende at vurdere den forventede fremtidige aktivitet. Opgave- og strukturreformen er nu så langt i implementeringen, at udvalget forventer, at de udsving i behov og aktivitet, som reformen gav anledning til, nu er ovre. Udvalget forventer, at aktiviteten de kommende år vil være voksende, blandt andet fordi de gennemførte og fremtidige strukturelle ændringer giver behov for nye kompetencer i målgruppen. Den generelt ændrede beskæftigelsessituation, hvor der ses en voksende arbejdsløshed inden for en række områder, vil også påvirke søgningen til de arbejdsområder, som EPOS servicerer. Aktiviteten vil blive påvirket af øget beskæftigelse inden for området, der vil fortsat ses opgaveflytning, som stiller krav til uddannelserne samt behov for øget fastholdelse af den nuværende arbejdsstyrke. Det bliver uddybet i det følgende. Udvalget har desuden i årets løb indsamlet ny viden gennem analyserne om: AMU inden for det psykiatriske område - en evaluering og behovsafdækning, EPOS Analyse af klubområdet for børn og unge, EPOS Brug af AMU blandt kommunalt ansatte (EPOS og HAKL), KL-rapport Udviklingstendenser På det pædagogiske område udvikler EPOS uddannelsestilbud til pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter, værkstedsassistenter, dagplejere, klubmedarbejdere, plejefamilier, omsorgsmedhjælpere, medhjælpere på døgninstitutioner m.fl. I alt er der ca medarbejdere på dette område i målgruppen. På social- og sundhedsområdet udvikler EPOS uddannelsestilbud til social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, hjemmehjælpere, sygehjælpere, portører, beskæftigelsesvejledere, tilsynsførende assistenter, plejere, plejehjemsassistenter, hospitalsserviceassistenter m.fl. I alt er der ca medarbejdere på dette område.

2 Det er vanskeligt at få statistiske informationer om målgruppens fordeling på jobområder samt udviklingen i antal. Nedenfor er listet EPOS-målgruppen fordelt på job-områder i kommuner og regioner. Ansatte i regioner og kommuner i EPOS-målgruppen (juli 2009) Kilde: Det Fælleskommunale Løndatakontor Pædagogmedhjælpere Omsorgsmedhjælpere Dagplejere Klubmedarbejdere/medhjælpere Handicapledsagere/hjælpere 513 Pædagogisk i alt Hjemmehjælpere Plejehjemsassistenter Social- og sundhedsassistenter Social- og sundhedshjælpere SOSU, ikke uddannet Sygehjælpere Øvrige EPOS, social og sundhed Social og sundhed i alt EPOS-målgruppen Den økonomiske krise har det seneste år betydet en øget arbejdsløshed inden for flere brancher. Det har betydet, at kommunerne og regionerne har oplevet en voksende interesse for ansættelse i den offentlige sektor og dermed også voksende søgning til områderne for EPOS målgruppe. Det er derfor sandsynligt, at EPOS målgruppe er i fortsat vækst. Som nævnt er det vanskeligt at få statistiske informationer for den samlede målgruppe. Danmarks Statistik har data på dele af målgruppen fx udviklingen i fuldtidsbeskæftigede inden for ældreomsorg. Der er her sket en tilvækst i beskæftigelsen på 5 procent inden for social- og sundhedsassistenter, hjemmehjælpere og social- og sundhedshjælpere fra 2007 til Antallet af beskæftigede omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogisk assistenter er steget med 11,8 procent mellem juli 2008 og juli 2009 og på SOSUområdet er tilvæksten i beskæftigelsen gennemsnitligt vokset med 4,5 procent. (Kilde Det Fælleskommunale Løndatakontor). På længere sigt vil der fortsat være et voksende arbejdskraftbehov på EPOS område. Den demografiske udvikling vil betyde, at gruppen af ældre vil vokse, og dermed vil behovet for arbejdskraft inden for alle dele af ældreomsorgen vokse. Regionerne ser en tilsvarende fremgang i beskæftigelsen inden for sygehusområdet. Det har betydet, at antallet af ubesatte stillinger er faldet. Der forventes dog fortsat at være stor mangel på arbejdskraft til en række funktioner på sygehusområdet, trods den større søgning. 2

3 Inden for flere uddannelsesområder ses det ofte, at arbejdskraftmangel lægger en dæmper på uddannelsesaktiviteten. Det er ikke tilfældet på EPOS område. Målgruppens lave eller manglende uddannelse, behovet for at fastholde medarbejderne samt opgaveglidningen inden for området betyder tilsammen, at der forventes en fortsat voksende uddannelsesaktivitet. Behov for efteruddannelse på EPOS område Rekruttering og fastholdelse På hele EPOS område vil det derfor være gældende de kommende år, at målgruppen vil være voksende det gælder både på det pædagogiske område samt social- og sundhedsområdet. Samtidig er det sandsynligt, at området fortsat vil være præget af arbejdskraftmangel. Det har som konsekvens, at der fortsat vil ses en omfattende opgaveflytning mellem faggrupperne samt et voksende behov for rekruttering og fastholdelse af medarbejderne. Ændrede opgaver Opgaveflytningen betyder behov for opkvalificering af en stor gruppe medarbejder i EPOS-målgruppen, og ønsket om fastholdelse vil ligeledes betyde et større træk på efteruddannelserne på EPOS område. Både på det kommunale og det regionale niveau har politiske ændringer betydet ændringer i opgaver. I forhold til det pædagogiske område er der fx med hensyn til dagpasningsområdet tale om læreplaner, børnemiljøvurderinger, sprogscreening mv. Ligeledes vil Barnets Reform kunne få betydning. Også tiltag inden for skoleområdet vurderes at medføre ændrede opgaver for EPOS målgruppen, eksempelvis krav om mål- og indholdsbeskrivelser i SFO samt ændring i rammerne omkring indskoling med eksempelvis obligatorisk børnehaveklasse. Inden for social- og sundhedsområdet er det fx regler om patientsikkerhed. Desuden er arbejdet med kvalitetssikring blevet lovpligtigt for sygehusene. I forhold til det kommunale område er det frivilligt at anvende den danske kvalitetsmodel, men der er udviklet fælles standarder for at skabe sammenhæng mellem sektorerne, bl.a. i forhold til områderne dokumentation, medicinering, hygiejne, palliation, kroniske sår og genoptræning. Endvidere er følgende bl.a. på ve: Kroniske sygdomme, demens, misbrug, sundhedsfremme og forebyggelse og ernæringsscreening. Det skaber behov for kvalificering af medarbejderne. Kommunernes overtagelse af en række specialinstitutioner og fokus på kvaliteten betyder, at målgruppen blandt de kommunalt ansatte inden for området får brug for efteruddannelse. Inden for en lang række områder betyder udviklingen, at mange i EPOS målgruppe står over for at skulle handle i forhold til nye typer af problemstillinger. Der sker i dag en stigning i antallet af personer med personforstyrrelse og psykiatriske diagnoser. Derfor vil en større del af EPOS målgruppe komme i kontakt med problemstillinger som selvskadende adfærd og møde selvmordstruede blandt sindslidende. Denne udvikling hænger sammen med den opgaveflytning, der finder sted på området. Velfærdsteknologi Udviklingen i velfærdsteknologi vil sandsynligvis betyde nye kompetencebehov. Behovene er primært i forhold til at kvalificere nøglepersoner til at understøtte im- 3

4 plementeringen af nye hjælpemidler, vejledning af borgeren i forhold til hjælpemidlerne, vejledning af kolleger i hjælpemidlerne, herunder sikre at ibrugtagningen overholder gældende standarder samt evt. introduktion til de konkrete hjælpemidler. Emnet er relevant i forhold til innovative arbejdsmetoder i plejearbejdet. Andre faktorer Udliciteringerne, der er gennemført inden for de seneste år, betyder, at også private leverandører begynder at efterspørge EPOS uddannelser. Trepartsaftalen har afsat yderligere midler på det offentlige område til efteruddannelse. Det må forventes, at en del af disse midler vil blive brut inden for AMUområdet. Konklusion Den samlede konklusion er, at der må forventes en fortsat voksende aktivitet på EPOS område de kommende år. Forventningen om øget aktivitet bygger på, at målgruppen vil vokse, samtidig med at der vil være et voksende behov for opkvalificering samt fastholdelse af medarbejderne. Udviklingsbehov inden for EPOS område Der er i 2009 gennemført to analyser: AMU inden for det psykiatriske område - en evaluering og behovsafdækning og Analyse af klubområdet for børn og ung. Analysen på det psykiatriske område har givet anledning til behov for udvikling af nye uddannelser og vil sandsynligvis afstedkomme yderligere ønsker til udvikling af uddannelser. Der vil være behov for yderligere analyser, der vedrører ændrede kvalifikationsbehov som følge udviklingen inden for beslægtede områder de accelererede patientforløb på hospitalerne og deres konsekvenser i forhold til komplekse patientforløb i kommunerne samt ændringerne på indskolingsområdet på det pædagogiske område. Nye sundhedsopgaver i kommunalt regi herunder komplekse patientforløb Kommunerne har lovmæssigt fået en styrket rolle på sundhedsområdet 1, jf. Sundhedsloven. Det har betydning for kompetencekravene til social- og sundhedshjælperne og social- og sundhedsassistenterne inden for ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunerne, der pt. er beskrevet i FKB 2692 Omsorg, sygepleje og pædagogisk arbejde. EPOS har tidligere analyseret jobområdet 2 samt lavet en kvalifikationsanalyse i forhold til social- og sundhedsassistenterne 3. Analyserne har bl.a. resulteret i en ny FKB 2222 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunerne, hvor bl.a. sundhedsopgaverne er blevet skærpet i beskrivelsen af jobområdet. Der sker en opgaveflytning inden for området 4, hvorfor EPOS ønsker at gennemføre en analyse, der afdækker de nye sundhedsopgaver i kommunalt regi samt de be- 1 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009, KL Danske Regioner Indenrigs- og socialministeriet 2 Ændringer i kompetencekravene til målgrupperne i FKB 2692 Omsorg, sygepleje og pædagogisk arbejde, EPOS Social- og sundhedsassistent - en profil i bevægelse, EPOS Hjemmesygeplejens opgaver i udvikling, DSI

5 hov for kompetenceudvikling i form af efteruddannelse, opgaverne medfører for hhv. social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Analysen af de nye sundhedsopgaver i kommunalt regi skal afdække de nye sundhedsopgaver, f.eks. i forbindelse med det komplekse patientforløb. Analysen skal også afdække nye opgaver i forbindelse med et øget fokus på forebyggelse og sundhedsfremme i hjemmeplejen m.m., f.eks. forebyggelse af indlæggelse af blandt andet ældre. Analyse af indskolingsområdet Jobfunktionerne og jobområderne inden for SFO og indskolingsområdet udvikler sig, og EPOS målgrupper indgår i nye sammenhænge som en del af det pædagogiske arbejde inden for folkeskolens rammer. Der er nye tiltag både i form af nye lovkrav (eksempelvis krav til arbejdet med målog indholdsbeskrivelser i SFO en, hvor det vurderes, at eksempelvis fokus på idræt og bevægelse samt lektiestøtte kan få betydning for en del af målgruppen for AMU) og i form af nye udviklingsinitiativer (senest eksempelvis i form af forsøgsprojekter der inddrager undervisningsassistenter, bl.a. fra EPOS målgrupperne, i arbejdet i og omkring læringsrummet). Samlet set bidrager disse udviklinger til at skabe opmærksomhed på udviklingen af jobområdet omkring SFO en og skolen. Der er behov for en analyse, der kan dokumentere og præcisere, hvordan denne udvikling får betydning for jobfunktioner hos medarbejdere inden for EPOS målgruppe, samt hvilke krav til kompetencer det stiller til målgrupperne inden for EPOS område. Den ansøgte analyse skal i forlængelse heraf afdække udviklingen i jobfunktionerne for EPOS målgruppe med afsæt i SFO og indskolingen, og give input til præcisering af uddannelsesbehovet for målgruppen til brug for det fortsatte udviklingsarbejde i EPOS-regi. Revision af FKB FKB 2629 Pædagogisk arbejde med børn og unge har eksisteret i den nuværende form i tre år. Der vil sandsynligvis blive behov for en opdatering af FKB en inden for det næste år. Der sker en række ændringer af jobfunktionerne i forbindelse med SFO og indskolingen. I løbet af det næste års tid afsluttes flere evalueringer, og den ansøgte analyse af jobfunktionerne i forbindelse med SFO og indskoling kan ligeledes bidrage med input til en opdatering af denne FKB. Faglæreruddannelse Fra 1. januar 2010 træder EPOS to nye fælles kompetencebeskrivelser i kraft: 2222 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunerne 2223 Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap EPOS ønsker at søge udviklingsmidler til en læreruddannelse med det formål at give lærerne en øget forståelse af, hvordan de to FKB er skal bruges. Endvidere 5

6 skal læreruddannelsen give et overblik over mulighederne for at kombinere og bruge de tilknyttede AMU-uddannelser i forhold til de forskellige målgrupper og jobområder de respektive FKBer omfatter. Behov for udvikling af nye mål på EPOS område Innovative arbejdsmetoder i plejearbejdet (FKB 2222) Hele ældre sektoren står over for store udfordringer, når de store årgange af ældre får brug for ældrepleje og omsorg. Der vil de kommende år fortsat være mangel på arbejdskraft inden for området. Det kræver derfor nytænkning herunder inddragelse af ny teknologi og ændrede organisationsformer. Det er derfor vigtigt, at målgruppen bliver inddraget i de innovative processer, der kan medvirke til at løse udfordringerne. Omsorg for, pleje og behandling af personer med inkontinens (FKB 2222) Den demografiske udvikling, hvor ældregruppen de kommende år vil vokse, betyder, at antallet af personer med inkontinens vil vokse. Tidligere har sygeplejersker haft inkontinens som speciale. Opgaveflytningen har de seneste år betydet, at flere sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter har brug for specialuddannelse inden for dette område. Palliativ omsorg for mennesker med demens (FKB 2222) Med flere og flere ældre mennesker vil andelen af døende med demenssygdomme blive øget. Demens vil ofte være en af flere andre kroniske medicinske sygdomme og medfører i sig selv funktionstab, adfærdsforstyrrelser og svære plejemæssige behov. På grund af vanskeliggjort kommunikation kan der derfor være problemer med vurdering og behandling af symptomer. Målet skal opkvalificere målgruppen til bedre at kunne optimere de palliative forløb i forhold til mennesker med demens. Praktikvejledning af social og sundhedselever med særlige forudsætninger (FKB 2222 samt 2223 og 2695) Den voksende søgning til uddannelserne på det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet giver nye udfordringer for praktikvejlederne. Med den stigende søgning bliver elevgruppen mere mangfoldig med hensyn til alder, kulturel baggrund, erhvervserfaring, sproglige forudsætninger mv. Der opleves oftere forskellige typer af indlæringsvanskeligheder. Det stiller nye krav til praktikvejlederne om viden om metoder, der kan hjælpe eleverne med deres vanskeligheder. Da der er behov for yderligere at forbedre rekruttering og fastholdelse af målgruppen på arbejdsmarkedet, så der er brug for at styrke praktikvejlederne, og der er brug for at praktikvejlederne (som er en del af målgruppen) har de rette kvalifikationer. Pleje i forbindelse med komplekse patientforløb i kommunen (FKB 2222) Kravene i forbindelse med den basale pleje i kommunalt regi ændres med de komplekse patientforløb. Arbejde med besværlige psykologiske symptomer ved demens og udreagerende demens (FKB 2222) BPSD (behavioral and psychological symptoms of dementia, dvs. adfærdsforstyrrelser og psykiatriske symptomer ved demens kan opdeles i emotionelle, adfærdsmæssige og psykiske symptomer. Adfærdsproblemer ses oftest i de sene stadier af en demenssygdom og kan være tegn på, at de sociale eller plejefaglige rammer ikke opfylder den dementes behov. 6

7 Støtte til borgerens arbejde med opgaver i forbindelse med kognitiv terapi (FKB 2223) Der er udviklet nye behandlingsformer byggende på kognitiv terapi, som i stigende grad bliver anvendt i behandlings- og socialpsykiatrien. Målgruppen har derfor behov for viden om behandlingsformen for at kunne udføre plejen på en så hensigtsmæssig måde, at den understøtter den valgte behandling. Målet er blevet relevant at udvikle på grund af opgaveflytning forårsaget til dels af strukturreformen dels af manglen på sygeplejersker. EPOS gennemførte i 2009 en analyse: AMU inden for det psykiatriske område, EPOS september Analysen peger på flere områder, hvor udviklingen på det psykiatriske område giver behov for udviklingen af nye mål. De følgende to mål udspringer af analysen: Forebyggelse af selvmord blandt sindslidende (FKB 2223) Medarbejdere i målgruppen blandt andet inden for socialpsykiatrien skal kunne arbejde sygdomsforebyggende og har brug for kvalificering i forhold til denne problemstilling. Selvskadende adfærd (FKB 2223) Der ses en vækst i antallet af personer med selvskadende adfærd, herunder spiseforstyrrelser. Der er derfor brug for kvalificering i forhold til kendskab til teorier og redskaber, viden om egne og kollegers reaktioner samt ricisi ved arbejdet. Akut nødhjælp til ældre og handicappede (FKB 2222 og 2223) Handicaphjælpere og andre i målgruppen er ofte frontpersonale i forhold til svært handicappede og plejekrævende borgere. De kan derfor komme ud for nødsituationer, som kræver en akut nødindsats, hvor borgerens handicap/svækkelse betyder, at målgruppens forudsætninger for at kunne yde korrekt bistand ikke er tilstrækkelige. Arbejdet som dagplejer (FKB 2629) Der er brug for en uddannelse, der er målrettet de særlige betingelser for arbejdet som dagplejer. Dagplejen som dagtilbud er særligt ved at der er meget alenearbejde, og at arbejdet foregår i eget hjem. Forhold, som har betydning for tilgang, tilrettelæggelse og gennemførelse af det pædagogiske arbejde. Pædagogisk arbejde i SFO og indskoling (FKB 2629) Kravene til indholdet i jobfunktionerne for EPOS målgruppe ændres i forbindelse med udviklingen inden for SFO og indskolingsarbejdet. Arbejdet med mål- og indholdsbeskrivelser i SFO (FKB 2629) Lovkravet om mål- og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger, som trådte i kraft 1. august 2009, medfører behov for opkvalificering medarbejdere inden for EPOS målgruppe for at de skak kunne bidrage til at opfylde de nye krav eksempelvis at medvirke til at formulere lærings- og udviklingsmål. 7

8 Arbejdet som aflastningsfamilie (FKB 2629) Ændring i lovgivningen skaber behov for udvikling af en uddannelse til aflastningsfamilier med ansvar for et begrænset plejeforhold eksempelvis tilbud om aflastning af forældre med hjemmeboende handicappede børn. Arbejdet med efterværn i forhold til anbragte unge (FKB 2629) Kurset retter sig især mod medarbejdere i målgruppen inden for unge-området. Denne målgruppe står i stigende grad over for ønsket om at forbedre udslusningen af de årige fra anbringelsesstederne. Anbringelsesreformen har medvirket til at øge fokus på problematikken, der omhandler unge fra alle anbringelsessteder. 8

Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet 2012

Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet 2012 Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet 2012 Oktober 2011 Indledning EPOS-området har været karakteriseret ved voksende uddannelsesaktivitet i de seneste

Læs mere

Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet 2014

Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet 2014 Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet 2014 Oktober 2013 Indledning EPOS-området har voksende uddannelsesaktivitet. I 2012 har EPOS haft en aktivitet

Læs mere

Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet 2013

Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet 2013 Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet 2013 Oktober 2012 Indledning EPOS-området har haft voksende uddannelsesaktivitet frem til 2011. I 2011 har EPOS

Læs mere

Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet 2015

Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet 2015 Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet 2015 Oktober 2014 Indledning EPOS-området har fortsat voksende uddannelsesaktivitet. I 2013 har EPOS haft en

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

LUU-konference d. 26. oktober 2010 om efteruddannelse

LUU-konference d. 26. oktober 2010 om efteruddannelse LUU-konference d. 26. oktober 2010 om efteruddannelse AMU landskabet set med EPOS øjne Velkomst ved Lotte Meilstrup, formand for EPOS AMU-landskabet EPOS-udvalget har som mål, at uddannelsesaktiviteten

Læs mere

Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse 2010 for:

Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse 2010 for: Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse 2010 for: Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI)... s.2 Efteruddannelsesudvalget for der Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet (EPOS).s.8

Læs mere

Nyt fra EPOS - nye uddannelser, analyser og konferencer

Nyt fra EPOS - nye uddannelser, analyser og konferencer Nyt fra EPOS - nye uddannelser, analyser og konferencer Augustseminar 2012 Fredag d. 17. august v. John Steffensen & Mette Nørholm Lidt om sekretariatet (SEVU) SEVU: Sekretariatet for Erhvervsrettede VelfærdsUddannelser

Læs mere

Hvem udbyder hvad? SoSu- Aarhus. SoSu- Randers

Hvem udbyder hvad? SoSu- Aarhus. SoSu- Randers Hvem udbyder hvad? Målnr. Og Titel SoSu- Aarhus SoSu- Randers SoSu- Silkeborg 31202 Patienttransport og løft m.v. 40063 Arbejdet med børnemiljø i dagtilbud 40080 Individuel kompetencevurdering i AMU 40081

Læs mere

EPOS - udvikling i antal deltagere

EPOS - udvikling i antal deltagere Aktivitetsudvikling på uddannelser udviklet af EPOS - i hhv. antal deltagere og i årselever 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total EPOS 49.018 59.384 61.081 70.095 71.652 71.588 382.818 EPOS - udvikling i

Læs mere

Social & SundhedsSkolen er godkendt til at udbyde følgende arbejdsmarkedsuddannelser:

Social & SundhedsSkolen er godkendt til at udbyde følgende arbejdsmarkedsuddannelser: Social & SundhedsSkolen er godkendt til at udbyde følgende arbejdsmarkedsuddannelser: pr. 11. november 2014 Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: 40041 Den personlige uddannelses- og jobplan 09-09-2014

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 352 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Spørgsmål AF: Der er i dag stort set mangel på alle

Læs mere

EPOS - udvikling i antal deltagere

EPOS - udvikling i antal deltagere Aktivitetsudvikling på uddannelser udviklet af EPOS - i hhv. antal deltagere og i årselever EPOS 30.190 30.777 35.961 49.018 59.384 61.081 266.411 EPOS - udvikling i antal deltagere 70.000 60.000 50.000

Læs mere

EPOS s AMU-uddannelser - på tærsklen til forandring Lotte Meilstrup, formand

EPOS s AMU-uddannelser - på tærsklen til forandring Lotte Meilstrup, formand EPOS s AMU-uddannelser - på tærsklen til forandring Lotte Meilstrup, formand Konference for de lokale uddannelsesudvalg 23. oktober 2013 København, Scandic Program for dagen 10.00-11.00 Velkomst og status

Læs mere

VI VIL : Velfærd, konkurrenceevne, sammenhængskraft. HVAD ER vores udgangspunkt : Arbejdsmarkedet VEU. ET FÆLLES ANSVAR : Hvad kan AMU bidrage til

VI VIL : Velfærd, konkurrenceevne, sammenhængskraft. HVAD ER vores udgangspunkt : Arbejdsmarkedet VEU. ET FÆLLES ANSVAR : Hvad kan AMU bidrage til VI VIL : Velfærd, konkurrenceevne, sammenhængskraft HVAD ER vores udgangspunkt : Arbejdsmarkedet VEU ET FÆLLES ANSVAR : Hvad kan AMU bidrage til Danmark ligger i front i deltagelse i VEU Andel af 25-64-årige,

Læs mere

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1 Indhold Demens 1 Palliation 1 Velfærdsteknologi Rehabilitering 1 Borgere med psykisk sygdom. 1 Demens 1 På dette valgfri specialefag præsenteres eleverne for demens, inden for primærområdet. Der vil blive

Læs mere

Udbudspolitik 2013. Strategi for kurser og efteruddannelse

Udbudspolitik 2013. Strategi for kurser og efteruddannelse Udbudspolitik 2013 Randers Social- og Sundhedsskole udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser samt Lov om Åben uddannelse. Udbudspolitikken er udarbejdet

Læs mere

Referat for møde i LUA

Referat for møde i LUA Referat for møde i LUA Dato: Fredag den 11. marts 2016 Kl. 10.00 12.00 i mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen, Herning Deltagere: Repræsentanter fra FOA: Kim Henriksen, formand for LUA Grethe Nielsen

Læs mere

Fagprofil - Social- og sundhedsassistent.

Fagprofil - Social- og sundhedsassistent. Odder Kommune Fagprofil - Social- og sundhedsassistent. For social- og sundhedsassistenter ansat ved Odder Kommunes Ældreservice I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang.

Læs mere

EPOS. Statistikker over. AMU aktiviteten for EPOS målgrupperne Indhold: Al tilskudsberettiget AMU aktivitet pr.

EPOS. Statistikker over. AMU aktiviteten for EPOS målgrupperne Indhold: Al tilskudsberettiget AMU aktivitet pr. Statistikker over AMU aktiviteten for EPOS målgrupperne 2000-2002 Indhold: Al tilskudsberettiget AMU aktivitet 2000-2002 pr. aktivitetstype Al tilskudsberettiget AMU aktivitet 2000-2002 pr. uddannelsesområde

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

Beskæftigelsesmæssige udfordringer i sundhedssektoren i Østdanmark

Beskæftigelsesmæssige udfordringer i sundhedssektoren i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 30. november 2009 Beskæftigelsesmæssige udfordringer i sundhedssektoren i Østdanmark Siden efteråret 2008 har ledigheden været stigende inden for næsten alle

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen mm 40933 Udviklet af: Asta Nielsen

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44786 Udviklet af: Lise Knokgård og Jørgen Mohr Poulsen Social-

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen gældende fra januar 2017 1 Indholdsfortegnelse: Samarbejde med borgeren med demens og pårørende 3 Kost og motion til udsatte grupper

Læs mere

Ansatte i regionerne

Ansatte i regionerne Ansatte i regionerne 2010-2013 1 Ansatte i regionerne 2010-2013 Dette notat gennemgår udviklingen i beskæftigelsen i de danske regioner i perioden 2010-2013 1. Beskæftigelsen stiger ca. 1 procent i perioden.

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK AMU

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK AMU ÅBNE PÆDAGOGISKE ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER FORÅR/EFTERÅR 2016 PÆDAGOGMEDHJÆLPER I DAGINSTITUTION PLANLÆGNING AF PÆDAGOGISKE AKTIVITETER LEG OG LÆRING MED DIGITALE MEDIER BØRNS KOMPETENCEUDVIKLING (0-5

Læs mere

Nyt fra EPOS Augustseminar 2013

Nyt fra EPOS Augustseminar 2013 Nyt fra EPOS Augustseminar 2013 1 Dagens temaer Uddannelsesudbuddet Det uddannelsespolitiske landskab Serviceeftersyn Status på udviklingen på EPOS område 2 EPOS-udvalget EPOS er efteruddannelsesudvalget

Læs mere

AMU-uddannelser i sammensatte forløb John Steffensen, Sekretariatsleder

AMU-uddannelser i sammensatte forløb John Steffensen, Sekretariatsleder AMU-uddannelser i sammensatte forløb John Steffensen, Sekretariatsleder Konference for de lokale uddannelsesudvalg 21. oktober 2016 DGI Byen Hvorfor en analyse af sammensatte forløb? Mere end 80 procent

Læs mere

Sygeplejen i fremtiden?

Sygeplejen i fremtiden? Sygeplejen i fremtiden? Den 5. november 2010 Silkeborg Workshop Fagidentitet og professionsudvikling i relation til det kommunale område. Inge Bank Sundheds- og Omsorgschef i Silkeborg Kommune 1 Fremtidens

Læs mere

FTF ernes mobilitet på arbejdsmarkedet

FTF ernes mobilitet på arbejdsmarkedet FTF ernes mobilitet på arbejdsmarkedet 1. Indledning...2 2. Sammenfatning...3 3. Beskrivelse af analysemetode...6 4. Sygeplejersker...8 4.1. Et statusbillede 1 år efter dimittendtidspunkt...8 4.2. Beskæftigelse

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse

6 ugers jobrettet uddannelse 6 ugers jobrettet uddannelse For ledige Uddannelsespakker Omsorg for borgere med demens 28 dage (Forløb nr. 21 på den landsdækkende positivliste) Dokumentation og kvalitet i omsorgsarbejdet 28 dage (Forløb

Læs mere

Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner

Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner Lone Smidt, ls@sexogsamfund.dk Projektleder, National afdeling, Sex & Samfund Formål og baggrund for workshoppen

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter.

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter. 12. december 2016 Palliativt arbejde I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af medlemmernes erfaringer med pleje af og omsorg for uhelbredeligt syge borgere. Målgruppen

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen?

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen? Sygeplejerskeprofil Sygeplejerskeprofil Hvorfor har vi rsker i ældreplejen? Udviklingen i sundhedsvæsnet som følge af kommunalreformen i 2007, herunder en ændring af opgavefordelingen mellem regioner og

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord For ledige 6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord Inden for social- og sundhedområdet samt det pædagogiske område. Omsorg for borgere med demens (Forløb nr. 21 på den landsdækkende positivliste) (Kursusnummer:

Læs mere

AMU FORÅR 2016 - PÆDAGOGIK

AMU FORÅR 2016 - PÆDAGOGIK AMU FORÅR 2016 - PÆDAGOGIK Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings kursuskatalog for 2016. I kataloget finder du tilbud om efteruddannelse indenfor sundheds- og ældreområdet, specialområdet og

Læs mere

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing?

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? For dermed at forebygge indlæggelser, nedbringe antal genindlæggelser samt akutte korttidsindlæggelser. Center for Sundhed og Omsorg søger en kommunal

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 3.

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 3. Gældende fra 1. januar 2013 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 Skoleperiode 3 9 uger Skoleperiode 3. Områdefag og grundfag Koordinering, kvalitetssikring

Læs mere

NB. Spørgsmål 1-8, der skal besvares, er markeret med en * Praktikvirksomhedens navn og adresse:

NB. Spørgsmål 1-8, der skal besvares, er markeret med en * Praktikvirksomhedens navn og adresse: Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedsassistentuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6 Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen Uddannelsesspecifikke fag ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

Læs mere

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 Socialudvalget Oversigt over udvalgsområde Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Politikområde Ældre DRIFT - ramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 ramme 1 400,4 410,6 413,0 419,4 426,5 438,9 Virksomheder

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om palliativt arbejde

Det siger FOAs medlemmer om palliativt arbejde FOA Kampagne og analyse 23. oktober 2009 Det siger FOAs medlemmer om palliativt arbejde FOA gennemførte i perioden fra den 7. til den 16. september en medlemsundersøgelse blandt de medlemmer, som er tilmeldt

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Netværksskabende aktiviteter for ældre og handicappede 44781 Udviklet

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord For ledige 6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord Inden for social- og sundhedområdet samt det pædagogiske område. Efteråret 2015 Omsorg for borgere med demens (Forløb nr. 21 på den landsdækkende positivliste)

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Strategi for Hjemmesygeplejen

Strategi for Hjemmesygeplejen Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.18.00-P05-1-14 Sagsbehandlere: TC/ MSJ Dato: 3. maj 2016 Strategi for Hjemmesygeplejen Sundhed og Omsorg 2016-2020 1 Indledning Sygeplejeområdet i Horsens

Læs mere

EPOS Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet

EPOS Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet EPOS Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet Sommernyt fra EPOS I dette nyhedsbrev kan I læse om, hvilke nye initiativer der er på vej fra EPOS, samt lidt om,

Læs mere

Uddannelsesordning 2012. Trin 2 Social- og sundhedsassistent

Uddannelsesordning 2012. Trin 2 Social- og sundhedsassistent Uddannelsesordning 2012 Trin 2 Social- og sundhedsassistent Områdefag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 3 uger Sygepleje 5 uger Somatisk sygdomslære og farmakologi 4 uger Psykiatrisk sygdomslære

Læs mere

Kompetenceudvikling Odder Ældreservice

Kompetenceudvikling Odder Ældreservice Kompetenceudvikling Odder Ældreservice Pjecen indeholder oversigt over: - obligatoriske og supplerende interne undervisningsemner i Ældreservice - oversigt over relevante opkvalificeringsuddannelser for

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Læs mere

Social- og sundhedsassistentprofil. for social- og sundhedsassistenter ansat ved Thisted Kommunes Sundheds og ældreafdeling

Social- og sundhedsassistentprofil. for social- og sundhedsassistenter ansat ved Thisted Kommunes Sundheds og ældreafdeling Social- og sundhedsassistentprofil for social- og sundhedsassistenter ansat ved Thisted Kommunes Sundheds og ældreafdeling At bistå den enkelte, syg eller rask, med at udføre aktiviteter til fremme eller

Læs mere

DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER

DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER Louise Stage & Tine Skovgaard Københavns Kommune www.kk.dk Side 2 / Komite for helse og sosial i Bergen Kommunalreformen 2007 Kommunen del af sundhedsvæsnet

Læs mere

Brancheanalyse af frisørbranchen

Brancheanalyse af frisørbranchen Brancheanalyse af frisørbranchen For Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg December 2006 Udarbejdet af New Insight A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrunden for analysen... 3 2. Analysens

Læs mere

FOA`s faggruppelandsmøde for social- og sundhedsområdet Det nære sundhedsvæsen og de nye opgaver

FOA`s faggruppelandsmøde for social- og sundhedsområdet Det nære sundhedsvæsen og de nye opgaver FOA`s faggruppelandsmøde for social- og sundhedsområdet Det nære sundhedsvæsen og de nye opgaver Karen Marie Myrndorff Chefkonsulent KL Ældre medicinske patienter Sundhedsudgifter pr. indbygger fordelt

Læs mere

Sygeplejeprofil i Skive Kommune

Sygeplejeprofil i Skive Kommune Sygeplejeprofil i Skive Kommune Indledning. Kommunerne kommer i fremtiden til at spille en større rolle i sundhedsvæsenet. De eksisterende kommunale sundhedstilbud bliver sammen med helt nye en del af

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Lokalcenter Rosengård Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 1 Oplysninger Plejecentrets navn og adresse Lokalcenter

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Kursuskatalog 2009. Portøruddannelser

Kursuskatalog 2009. Portøruddannelser Kursuskatalog 2009 Portøruddannelser 2009 Indholdsfortegnelse Velkommen til Portørskolerne i Danmark........................ 3 Portøruddannelsen.................................... 4 Portøren og hospitals-serviceassistenten

Læs mere

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet Dato: 19-02-2016 Ref.: J.nr.: ninag 29.30.00-A00-2-16 Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet 1. Baggrund Kommunerne i Kommuneklynge Midt mener, at et

Læs mere

Sundhed og Omsorg ønsker at fortsætte og fremme implementeringsprocessen, som er iværksat i forbindelse med En Borger Et Forløb.

Sundhed og Omsorg ønsker at fortsætte og fremme implementeringsprocessen, som er iværksat i forbindelse med En Borger Et Forløb. Notat Dato: 19. august 2014 Kopi til: Emne: Kort beskrivelse af initiativer i ansøgning til puljen til løft af ældreområdet 2015 1. Styrket rehabiliteringsindsats En borger Et forløb (fortsat fra 2014)

Læs mere

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2015

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2015 AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2015 Indhold AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2015... 1. Udbudsgodkendelser til AMU... 2. Geografisk område... 3. Politik for afdækning af de regionale

Læs mere

Referat af møde i. Kursusudvalget under (LUU) Mandag den 8. oktober 2012

Referat af møde i. Kursusudvalget under (LUU) Mandag den 8. oktober 2012 Referat af møde i Kursusudvalget under (LUU) Mandag den Tilstede: Jonna Thuesen, Birte Schlüter, Christian Jørgensen, Birgitte Christensen, Bente Brun Jørgensen, Agnethe Haahr, Lene Mackenhauer, Jette

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

Det nye ældrebillede og behovet for differentierede løsninger

Det nye ældrebillede og behovet for differentierede løsninger ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015 Det nye ældrebillede og behovet for differentierede løsninger Eva Pedersen Kontorchef Ministeriet for Børn, Ligestilling,Integration

Læs mere

BESKÆFTIGEDE PÅ FOA-OMRÅDET UDEN ØKONOMISK

BESKÆFTIGEDE PÅ FOA-OMRÅDET UDEN ØKONOMISK 16. marts 2009 Specialkonsulent, Mie Dalskov Direkte tlf. 33557720 / Mobil tlf. 42429018 Resumé: 19.000 BESKÆFTIGEDE PÅ FOA-OMRÅDET UDEN ØKONOMISK SIKKERHEDSNET Analysen viser, at 8 ud af 10 beskæftigede

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet Indsatser Ressourcebehov 214 Ressourcebehov 215 Ressourcebehov 216 Styrket rehabiliterings-

Læs mere

Sundhed, Pleje & Omsorg. Virksomhedsplan Sundhed, Pleje & Omsorg januar Sundhed, Pleje & Omsorg

Sundhed, Pleje & Omsorg. Virksomhedsplan Sundhed, Pleje & Omsorg januar Sundhed, Pleje & Omsorg Virksomhedsplan Sundhed, Pleje & Omsorg januar 2014 Sundhed, Pleje & Omsorg Sundhed, Pleje & Omsorg Albertslund Kommune Nordmarks allè 2 2620 Albertslund www.albertslund.dk bkv.sundhed.pleje.omsorg@albertslund.dk

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Arbejde med sindslidende med misbrug 40599 Udviklet af: Claus Lundholm Social

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune En værdig ældrepleje Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune Indhold 1. Baggrund... 1 2. Udarbejdelse af værdighedspolitik... 1 3. Værdig ældrepleje i Hørsholm Kommune... 1 4. Flere varme hænder i ældreplejen

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag Ydelsesbeskrivelse Social- og sundhedshjælperuddannelse Lovgrundlag LBK nr. 789 af 16/06/2015 Erhvervsuddannelsesloven BEK nr. 500 af 22/4/2015 Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning

Læs mere

6. Social- og sundhedsassistent

6. Social- og sundhedsassistent 6. Social- og sundhedsassistent 6.1. Social og sundhedsassistents arbejdsområder En social- og sundhedsassistent er en person, der udfører sygeplejeopgaver, planlægger aktiviteter og vejleder social- og

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

En ny PGU uddannelse skal godkendes både i akademierhvervsrådet og i undervisningsministeriet.

En ny PGU uddannelse skal godkendes både i akademierhvervsrådet og i undervisningsministeriet. Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 339 Offentligt BUPL notat 2½ år PGU - hvad kan en forlængelse betyde? I forbindelse med kvalitetsreformen og trepartsforhandlingerne har både KL og FOA valgt at

Læs mere

Ramme for evaluering af driften på plejecenter Søhusparken

Ramme for evaluering af driften på plejecenter Søhusparken Ramme for evaluering af driften på plejecenter Søhusparken Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Evaluering - indhold... 3 3 Evaluering - tidsplan... 6 4 Evaluering - metoder... 6 5 Om opgaven på Søhusparken

Læs mere

Ved at klikke på de enkelte social- og sundhedsskoler, bliver du automatisk linket / henvist til skolen hvis du ønsker yderligere information.

Ved at klikke på de enkelte social- og sundhedsskoler, bliver du automatisk linket / henvist til skolen hvis du ønsker yderligere information. Velkommen til KUA online uddannelsesprogram Ved at klikke på de enkelte social- og sundhedsskoler, bliver du automatisk linket / henvist til skolen hvis du ønsker yderligere information. Sådan bruger du

Læs mere

Det pædagogiske og psykiatriområdet

Det pædagogiske og psykiatriområdet Efteruddannelse Det pædagogiske og psykiatriområdet Kursuskatalog 2012 kursusafdelingen Sosu Nykøbing F. Indhold pædagogisk arbejde...4 Planlægning af pædagogiske aktiviteter...4 Leg med sprog... Samspil

Læs mere

Undersøgelse om værdighed i pleje, omsorg og behandling til ældre

Undersøgelse om værdighed i pleje, omsorg og behandling til ældre Undersøgelse om værdighed i pleje, omsorg og behandling til ældre Hovedkonklusioner: 68% af de kommunalt ansatte medarbejdere og 62% af de regionalt ansatte medarbejdere r, at de har gode eller meget gode

Læs mere

Fagprofil - sygeplejerske.

Fagprofil - sygeplejerske. Odder Kommune. Fagprofil - sygeplejerske. For sygeplejersker ansat ved Odder Kommunes Ældreservice. I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang. en sundhedsfremmende

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen. Dansk Industri 24.Oktober 2014

Det nære sundhedsvæsen. Dansk Industri 24.Oktober 2014 Det nære sundhedsvæsen Dansk Industri 24.Oktober 2014 Ældre medicinske patienter Sundhedsudgifter pr. indbygger fordelt på aldersgrupper, 2010 Udviklingen i antal korttidsindlæggelser pr. 1.000 borgere

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen 46873 Udviklet af: Lene Mackenhauer

Læs mere

Udbudspolitik. Voksen- og efteruddannelser på Social & SundhedsSkolen, Herning

Udbudspolitik. Voksen- og efteruddannelser på Social & SundhedsSkolen, Herning Udbudspolitik 2015 Voksen- og efteruddannelser på Social & SundhedsSkolen, Herning Gullestrupvej 10-12 7400 Herning Tlf. 9627 2929 info@sosuherning.dk www.sosuherning.dk Indhold: 1. Indledning 2. Skolens

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse. for folkeskolens skolefritidsordninger

Mål- og indholdsbeskrivelse. for folkeskolens skolefritidsordninger Mål- og indholdsbeskrivelse for folkeskolens skolefritidsordninger 2016 Mål- og indholdsbeskrivelse Mål- og indholdsbeskrivelserne indeholder anvisninger til det pædagogiske arbejde som skal udføres i

Læs mere

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang.

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Sorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område 44312 Udviklet af: Jonna Rosenkilde

Læs mere

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Returadresse Sundhed og Omsorg Administration Rødkløvervej 4, 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Kirsten Bjerg Direkte telefon 99741243 E-post kirsten.bjerg@rksk.dk Dato 2. august 2017 Sagsnummer 17-024562

Læs mere

Præsentation af ældre- og socialområdet. Den 8. februar 2010

Præsentation af ældre- og socialområdet. Den 8. februar 2010 Præsentation af ældre- og socialområdet Den 8. februar 2010 ÆLDREOMRÅDET Målgrupper på ældreområdet Hjemmeplejen Borgere, der på grund af funktionstab og/eller sygdom har brug for hjemmehjælp og/eller

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser

Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser Når et barn eller en ung har brug for særlig støtte og behov for hjælp, kan kommunen iværksætte en anbringelse uden for hjemmet. En anbringelse i en plejefamilie

Læs mere

Ekspert og avanceret niveau Samt talentspor

Ekspert og avanceret niveau Samt talentspor Ekspert og avanceret niveau Samt talentspor Fire kvalitetsmål Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelserne skal

Læs mere