Ballerup Atletik Klub 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ballerup Atletik Klub 2006"

Transkript

1 Vedtægter Side 1 af 9

2 1 Navn og hjemsted. 1.1 Klubbens navn er: Ballerup Atletik Klub (BAK) 1.2 Klubben er stiftet den 15. maj 1974, og er hjemmehørende i Ballerup kommune. Klubbens hjemmeside er: 2 Formål. 2.1 Klubbens formål er at fremme interessen for atletik og motion, og gennem fælles virke og engagement skabe de bedst mulige rammer for en aktiv udøvelse af idrætten i Ballerup Kommune. 3 Medlemskab og samarbejde med forbund og andre foreninger. 3.1 Klubben skal være organiseret under: Dansk Atletik Forbund (DAF). 3.2 Klubben kan søge samarbejde med, eller medlemskab i andre klubber, foreninger, forbund og sammenslutninger, hvis formål er forenelig med BAKs. 4 Medlemmer. 4.1 Anmodning om optagelse som medlem i klubben retters til klubbens bestyrelse. 4.2 Medlemskab er opnået når indmeldelsesgebyr og kontingent er betalt. 4.3 Ethvert medlem af klubben er forpligtiget til at overholde dens vedtægter og bestemmelser. Medlemmet er ligeledes forpligtiget til at omgås klubbens faciliteter med omhu samt at udvise god opførsel til træning, ved stævner samt ved ophold i de af klubben benyttede lokaler, og generelt i klubregi. 4.4 Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens kasserer. 4.5 Et medlem kan, af en enig bestyrelse, efter langt og hæderfuldt arbejde for klubben, udnævnes til æresmedlem. 5 Generalforsamling. 5.1 Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. 5.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned i Ballerup Kommune. Side 2 af 9

3 5.3 Dagsorden for den ordinære generalforsamling er som følger: 1. Valg af dirigent og stemmetællere. 2. Kontrol af fuldmagter 3. Bestyrelsen aflægger beretning. 4. Aflæggelse af det reviderede årsregnskab. 5. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer/bestyrelse. 6. Vedtagelse af budget og fastlæggelse af kontingent. 7. Valg a. Formand (ulige år) b. Kasserer (lige år) c. Et bestyrelsesmedlem (ulige år) d. Et bestyrelsesmedlem (lige år) e. En repræsentant for Ungdomsudvalget f. En repræsentant for Senior-/veteranudvalget g. En repræsentant for Motionsudvalget h. To bestyrelsessuppleanter i. To revisorer. j. En revisorsuppleant. 8. Eventuelt. 5.4 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være indgivet til formanden senest 30 dage før generalforsamlingen. Senest 14 dage inden indgivelsesfristen, skal dato for generalforsamlingen og påmindelse om frist for indgivelse af forslag til generalforsamlingen opslås i klubhuset samt på klubbens hjemmeside. 5.5 Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske skriftligt til hvert enkelt medlem, ved udsendelse eller overbringelse af dagsorden, bestyrelsens beretning, det reviderede årsregnskab, bestyrelsens forslag til budget for det kommende år, samt indkomne forslag fra såvel bestyrelse som medlemmer. Indkaldelsen skal ske senest 14 dage før generalforsamlingen, og skal tilstilles den af medlemmets sidst til foreningen opgivne adresse. 5.6 Enhver generalforsamling, såvel ordinær som ekstraordinær, er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer. Afgørelser træffes ved simpelt flertal, for alle på dagsordenen optagne punkter. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. For ændringer af klubbens vedtægter samt nedlæggelse af klubben, gælder dog særskilte regler. 5.7 Stemmeberettiget på generalforsamlingen er alle, der er medlem af klubben pr. 1. marts. For alle under 15 år overgår stemmeretten til en forælder eller værge. 5.8 Stemme skal afgives ved fremmøde eller ved skriftlig fuldmagt til et navngivet stemmeberettiget medlem. Fuldmagt skal kontrolleres og anerkendes under behandlingen af pkt. 2 på dagsordenen for generalforsamlingen. Ingen kan råde over flere end 3 stemmer. 5.9 Afstemning foregår normalt ved håndsoprækning. Bestyrelsen, dirigenten eller en af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kan forlange skriftlig afstemning. Såfremt der ved personvalg opstiller flere kandidater, skal der foretages skriftlig afstemning, såfremt blot et stemmeberettiget medlem kræver det. Side 3 af 9

4 5.10 Til ændring af klubbens vedtægter kræves: a. Mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret. b. Beslutningen tages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Såfremt det foreskrevne antal stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringen, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling. Ændringsforslagene vedtages da, såfremt 2/3 af de afgivne stemmer går ind herfor, uanset antallet af afgivne stemmer og antallet af fremmødte Kontingent fastsættes af generalforsamlingen på grundlag af det af bestyrelsen udarbejdede budget, og er gældende i perioden fra 1. april til 31. marts næste år. Der fastsættes kontingent for: a. Mini atletik (til og med 9. år) b. Aktive, fra 10 år til og med 17 år. c. Aktive, fra det 18 år. d. Motionister (Medlemmer uden startlicens). e. Passive Bestyrelsesmedlemmer vælges, således at formanden og sekretæren vælges i ulige år, og kassereren og et bestyrelsesmedlem vælges i lige år for to år af gangen. Repræsentanter for udvalgene vælges hvert år for et år af gangen. Genvalg kan finde sted Hvis der på generalforsamlingen ikke kan opnås enighed om fordelingen af bestyrelsens poster, kan generalforsamlingen beslutte at lade bestyrelsen konstituere sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde, dog senest 21 dage efter generalforsamlingen. Efter konstitueringen skal bestyrelsesposterne påføres referatet fra generalforsamlingen Hvis der på generalforsamlingen ikke kan vælges en fuldtallig bestyrelse, kan generalforsamlingen beslutte at lade bestyrelsen selv supplere sig med flere medlemmer på førstkommende bestyrelsesmøde, dog senest 21 dage efter generalforsamlingen. Efter konstitueringen skal bestyrelsens nye sammensætning påføres referatet fra generalforsamlingen Bestyrelsessuppleanter, revisorer og revisorsuppleant vælges for et år. Genvalg kan finde sted Valgbare til bestyrelsen, revisor samt suppleanter er ethvert myndigt medlem over 18 år Valgbare er kun fremmødte medlemmer, medmindre der forelægger en skriftlig erklæring fra en kandidat, om at vedkommende modtager valg Over det på generalforsamlingen passerede, udarbejder bestyrelsen et referat, der godkendes og underskrives af dirigenten og bestyrelsen, hvorefter det har fuld beviskraft. Side 4 af 9

5 5.19. Senest den 1. maj udsender eller overbringer bestyrelsen referatet til hvert enkelt medlem. Og offentliggør referatet på klubbens hjemmeside. 6 Ekstraordinær generalforsamling. 6.1 Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme varsel som den ordinære, afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/5 af de stemmeberettigede medlemmer, med deres underskrift, begærer det. Dagsorden skal fremgå af begæringen. 6.2 Når begæringen om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger efter begæringens modtagelse, idet juli måned dog ikke medregnes. 6.3 Mindst halvdelen af de medlemmer, der ved deres underskrift har begæret den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, skal være fremmødt. Er dette ikke tilfældet, kan den ekstraordinære generalforsamling afgøre om dagsordenen skal behandles eller forkastes. 7 Bestyrelsen. 7.1 Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Formanden, kassereren, og to menige medlemmer samt repræsentanter for Senior/veteran udvalget, Ungdomsudvalget og Motionsudvalget vælges direkte af generalforsamlingen, mens bestyrelsen i øvrigt konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og menige medlemmer på førstkommende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen fordeler endvidere ansvarsområderne og opgaverne imellem sig. 7.2 Bestyrelsesmøder afholdes når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Ved beslutning om eksklusion eller karantæne skal mindst 5 medlemmer være til stede, og mindst 5 medlemmer skal stemme herfor. (angående eksklusion og karantæne se endvidere 13 Sanktioner) 7.3 Formanden indkalder skriftligt til bestyrelsesmøder med angivelse af dagsorden med mindst 1 uges varsel. Minimum 2 gange årligt skal alle væsentlige udvalg, der ikke allerede er repræsenteret, inviteres til at stille en repræsentant uden stemmeret, på et bestyrelsesmøde, disse 2 bestyrelsesmøder skal helst ligge i hvert deres halvår. 7.4 Bestyrelsesmøder er som hovedregel åbne for klubbens medlemmer, dog kan bestyrelsen i særlige tilfælde vælge at holde mødet for lukkede eller delvist lukkede døre. 7.5 Over det under bestyrelsesmøder passerede føres et referat, der godkendes af bestyrelsen på det følgende møde. Referatet skal ligge til gennemsyn på generalforsamlingen. Et flertal af de fremmødte medlemmer kan forlange referatet eller dele heraf oplæst. Efter godkendelse skal det være tilgængeligt på klubbens hjemmeside og på opslagstavlen i klubbens lokaler. Side 5 af 9

6 7.6 Klubben tegnes overfor tredjemand af formanden sammen med et bestyrelsesmedlem, eller i formandens fravær af næstformanden sammen med et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan beslutte at kassereren eller formanden alene kan tegne foreningen overfor foreningens bankforbindelse(r). 8 Bestyrelsens opgaver. 8.1 Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af klubben, herunder: a. Nedsætte udvalg, samt udstikke retningslinier for disse. b. Fastlægge de økonomiske rammer i form af et budget for de nedsatte udvalg. c. Udarbejde rammer for udvalgenes økonomiske dispositioner. d. Sikre koordinering mellem de nedsatte udvalg. e. Udarbejde og vedligeholde klubbens ledermappe. f. Sikre driften af klubbens hjemmeside g. Engagere trænere efter indstilling fra udvalgene, samt indhente børneattester på trænerne. h. Tegne de fornødne forsikringer. i. Sikre en betryggende økonomisk opfølgning. j. Tegne sponsorater. 9. Udvalg. 9.1 Efter hver ordinær generalforsamling nedsættes, ved bestyrelsens foranledning, et stævneudvalg, et udvalg for børn og unge, et udvalg for seniorer og veteraner samt et udvalg for motionister. I øvrigt kan bestyrelsen når som helst nedsætte de udvalg den finder formålstjenligt. 9.2 Hvert af de faste udvalg består af min. 2 medlemmer der fortrinsvis vælges blandt udvalgets målgruppe. For udvalg med sæde i bestyrelsen gælder at det ene medlem vælges på generalforsamlingen, og repræsenterer udvalget i bestyrelsen, og de(n) resterende medlemmer udpeges af bestyrelsen og målgruppen i fællesskab. Udvalget for børn og unge udpeges fortrinsvis mellem målgruppens trænere, forældre der er medlem af klubben og målgruppen. 9.3 For hvert udvalg vælges en formand. Denne kan være identisk med udvalgets bestyrelses repræsentant, men behøver ikke at være det. 9.4 Stævneudvalgets hovedopgaver er at: a. Vedligeholde klubbens rekvisitter og materiel. b. Tilrettelægge og afvikle egne stævner, såvel på som uden for stadion. c. Udarbejde stævneoversigt samt reservere stadion til egne stævner. d. Udarbejde forslag til egne stævner for den kommende sæson. e. Udarbejde budgetforslag for ovenstående aktiviteter. Budgetforslaget diskuteres med bestyrelsen, der indarbejder det i klubbens budget for det kommende år. Side 6 af 9

7 9.5 Udvalg for henholdsvis børn og unge, seniorer og veteraner samt for motionister har følgende hovedopgaver: a. Holde målgruppen opdateret hvad angår stævner, arrangementer og andre for målgruppen relevante informationer. b. Sørge for stævnetilmeldinger for udvalgets målgruppe. c. Stille forslag til bestyrelsen om engagement af trænere for udvalgets målgruppe. d. Planlægge og gennemføre sociale aktiviteter, til styrkelse af målgruppens og klubbens sammenhold. e. Udarbejde budgetforslag for ovenstående aktiviteter. Budgetforslaget diskuteres med bestyrelsen, der indarbejder det i klubbens budget for det kommende år. 9.6 Alle udvalg arbejder efter retningslinjer udstukket af bestyrelsen. 10 Regnskab og Budget Klubbens regnskabsår er kalenderåret Kassereren er ansvarlig for at klubbens regnskab føres på betryggende vis, og udarbejder periodiske regnskaber til forelæggelse for bestyrelsen Kassereren modtager alle indbetalinger og afholder alle udgifter. Klubbens midler, bortset fra en passende kassebeholdning, skal indsættes i et anerkendt pengeinstitut i klubbens navn Kassereren udarbejder et årsregnskab, omfattende driftsregnskab og status. Regnskabet færdiggøres til revision senest den 20. januar, hvorefter det reviderede regnskab forelægges bestyrelsen senest den 10. februar Kassereren har ansvar for, at de nedsatte udvalg afleverer budgetforslag i henhold til de af bestyrelsen fastlagte terminer. 11 Kontingent og medlemskartotek Medlemmerne betaler det kontingent som er fastlagt af generalforsamlingen, æresmedlemmer betaler ikke kontingent. Bestyrelsen kan beslutte at der kan ydes familiemoderation. Medlemmer af bestyrelsen, medlemmer af de af bestyrelsen nedsatte udvalg og de af bestyrelsen ansatte trænere kan fritages for at betale kontingent Bestyrelsen kan desuden løbende oprette og definere nye kontingentformer, hvor dette tjener et specifikt formål. Dog må et sådant kontingent ikke være på bekostning af et allerede eksisterende kontingent, og må ikke formodes have en negativ effekt på klubbens økonomi. Kontingentet skal vedtages af en enig bestyrelse og efterfølgende konfirmeres på den næstkommende generalforsamling Kontingent betales forud, med forfald 1. april og den 1. oktober. Sidste rettidige betalingsfrist er henholdsvis 30. april og den 30. oktober Kassereren er ansvarlig for at kontrollere, at alle betaler til tiden. Rykker fremsendes senest 14 dage efter sidste betalingsfrist. Side 7 af 9

8 11.5 Medlemmer, der står i kontingentrestance i mere end 2 måneder kan, ved bestyrelsens beslutning, udmeldes af klubben Kassereren vedligeholder en medlemsfortegnelse over samtlige medlemmer i klubben. 12 Revision Revisionen har til opgave, at foretage en kritisk revision af årsregnskabet, hvor beholdninger og bilag kontrolleres Revisionen kan på eget initiativ eller på bestyrelsens opfordring foretage uanmeldt revision Revisionen aflægger revisionsrapport til bestyrelsen. 13 Sanktioner Enhver beslutning om sanktion træffes af bestyrelsen Erstatningskrav kan rejses mod et medlem, hvis dette i grov kådhed eller ved bevidst handling, beskadiger eller ødelægger udstyr, inventar og lignende på idrætspladsen, i klub- eller træningslokaler Et medlem kan af bestyrelsen idømmes karantæne ved gentagen eller grov tilsidesættelse af klubbens vedtægter og bestemmelser. Karantæne er tidsbegrænset til maksimalt 6 måneder Et medlem kan af bestyrelsen ekskluderes, hvis medlemmet flere gange er idømt karantæne, eller hvis medlemmet i ord eller handling groft modarbejder klubbens interesser Hvis et medlem er indstillet til eksklusion, har vedkommende ret til at være til stede på bestyrelsesmødet under drøftelse af punktet Et ekskluderet medlem kan anke eksklusionen for den førstkommende generalforsamling, eller senest for den førstkommende ordinære generalforsamling. En anke har ingen opsættende virkning på eksklusionen Beslutning om sanktion skal meddeles medlemmet skriftligt, og ved eksklusion skal medlemmet orienteres om muligheden for at anke beslutningen. 14 Nedlæggelse af klubben Til nedlæggelse af klubben kræves: a. Forslaget er optaget på dagsorden på en generalforsamling. b. Mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget c. Færre end 15 stemmeberettigede medlemmer ønsker at klubben skal fortsætte. Side 8 af 9

9 14.2 Såfremt klubben nedlægges, træffer generalforsamlingen bestemmelse om anvendelsen af klubbens midler og ejendele, der i alle tilfælde skal anvendes til ikke kommercielle idrætsformål i Ballerup Kommune. Generalforsamlingen kan vælge at sælge eller bortauktionere klubbens ejendele mellem klubbens medlemmer. Klubbens midler og evt. ejendele skal herefter overdrages til en frivillig idrætsforening i Ballerup Kommune, hvis formål og virke er foreneligt med BAKs eget. Kan generalforsamlingen ikke finde en værdig modtager af klubbens midler og evt. ejendele, overdrages de til en ikke kommerciel idrætssammenslutning, eller til Ballerup Kommune. Side 9 af 9

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Gladsaxe Volleyball Klub Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.00. MOTIVERING fra bestyrelsen

Gladsaxe Volleyball Klub Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.00. MOTIVERING fra bestyrelsen Gladsaxe Volleyball Klub Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.00 MOTIVERING fra bestyrelsen Baggrunden for indkaldelsen er at ensarte vedtægter og kontingenter i forhold til

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

Vedtægter for Danske Ølentusiaster

Vedtægter for Danske Ølentusiaster Vedtægter for Danske Ølentusiaster 1 Navn Stk. 1 - Foreningens navn er "Danske Ølentusiaster". 2 Formål Stk. 1 - Danske Ølentusiaster er en uafhængig landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation.

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

LOVE FOR HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB (HAS)

LOVE FOR HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB (HAS) LOVE FOR HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB (HAS) Bilag: Vedtægter for Helsingør Sejlklub (Sejlerafdelingen) Vedtægter for Motorbådsafdelingen LOVE FOR HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Klubbens

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Vedtægter for grundejerforeningen Hedelyhaven/Søagerparken 7-201 Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap.

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere