Unionsstyrelsens erklæring... side 53. Unionsstyrelsens beretning... side 55. Revisionspåtegning... side 58. Anvendt regnskabspraksis...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Unionsstyrelsens erklæring... side 53. Unionsstyrelsens beretning... side 55. Revisionspåtegning... side 58. Anvendt regnskabspraksis..."

Transkript

1 Årsrapport for perioden 1. januar 31. december 2014

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Unionsstyrelsens erklæring... side 53 Unionsstyrelsens beretning... side 55 Revisionspåtegning... side 58 Anvendt regnskabspraksis... side 59 Resultatopgørelse... side 60 Indtægter... side 60 Omkostninger... side 60 Balance... side 61 Aktiver... side 61 Passiver... side 61 Noter... side 62 52

3 Unionsstyrelsens erklæring Unionsstyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2014 inkl. bestyrelsens årsberetning for Dansk Skytte Union. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 21. december 2010, kap. 4 og 6 Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsrapporten giver efter vor opfattelse et retvisende billede af unionens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat. Vi indstiller årsrapporten til vedtagelse på årsmødet. Brøndby, den 22. marts 2015 Unionsstyrelsen John Hansen Formand Kuno Danielsen Næstformand Jan Lykke Jensen Økonomileder Poul Lamhauge Udviklingsudvalgsformand Paul Erik Sørensen Skydeudvalgsformand Hugo Andresen R-SEK Jimmy G. Roed P-SEK Vakant F-SEK Interne revisorer Lars Holmgaard intern revisor Bent Kruse intern revisor Forretningsfører Tommy Sørensen Forretningsfører 53

4 Ledelsesberetning Oplysninger om Dansk Skytte Union. Dansk Skytte Union Idrættens Hus Brøndby Stadion Brøndby Telefon: Mail: WWW: skytteunion.dk Unionsstyrelsen: John Hansen, Formand Kuno Danielsen, Næstformand Jan Lykke Jensen, Økonomileder Poul Lamhauge, Udviklingsudvalgsformand Paul Erik Sørensen, Skydeudvalgsformand Vakant, Flugtsektionen Jimmy G. Roed, Pistolsektionen Hugo Andresen, Riffelsektionen Revisor: EY Per Lund, statsaut. revisor Bank: Danske Bank Momsregistrering: Dansk Skytte Union er som forening som hovedregel momsfritaget. Der er ingen momspligtige aktiviteter. 54

5 Unionsstyrelsens årsberetning Årsregnskabet for 2014 udviser et resultat med et overskud på kr I dette beløb indgår en hensættelse på kr Dette er tilfredsstillende i forhold til budgettallet på kr Der er positivt at indtægterne er steget til trods for at DIF-tilskuddet er faldende. På omkostningssiden er der fortsat fællesomkostninger, som har budgetmæssige afvigelse. Et lavt aktivitetsniveau i Udviklingsudvalget er ligeledes medvirkende til overskuddet. Budgettet for 2014 blev vedtaget af bestyrelsen i 2013 og fremlagt på repræsentantskabsmødet i marts Indtægter Det ordinære tilskud fra DIF blev i 2014 kr inklusive ekstraordinært tilskud på kr , men eksklusive udbytte fra SportOne på kr og øvrige tilskud fra DIF på kr , i alt kr Det er en tilbagegang på kr i forhold til 2013, hvor tallet var eksklusive SportOne udbyttet. Udelades det ekstraordinære tilskud på kr i 2014 er der tale om en tilbagegang på kr Tilbagegangen sker på alle parametre i den økonomiske fordelingsnøgle fra DIF undtagen uddannelse. Jf. DIF-budget for Udsvingene er under 5%, hvorfor der ikke kan udpeges enkeltområder, der er kritisk ramte, men der bør vises agtsomhed på alle parametre. Største afvigelse er på kr medlemstilskud. Team Danmark aftalen omfatter såvel Elite- som Talentudviklingsprojekt og de aktives bidrag. Det er opgjort en indtægt på kr svarende til den egenomkostningtd-elitegruppen afholder. Betaling af forsikringspræmien hos Idrættens Forsikringer og subsidiære tillægsforsikringer opkræves fra centralt hold hos alle forbundene. Det er den fulde præmie der opkræves. Beløbet fordeles ligeligt blandt alle medlemsforeninger. Forbundenes bidrag til budget 2014 blev fastlagt på det ordinære repræsentantskabsmøde i marts, således at der betales i alt kr Der er indgået én sponsoraftale, ligesom der er afholdt enkeltstående events. Regnskabet for NM i København gav et nettooverskud på kr Arrangørerne har i alt modtaget kr Undervisningsministeriet yder tilskud til konsulentarbejde i forbindelse med uddannelse. Gavekontoen er faldet til kr Antallet af betalere er faldet til 43 personer. Våbenlicenser omsætningen har nået et niveau, der trods en lille stigning som stagnerende. Der er ikke udsigt til en væsentlig stigning i antallet af ekspeditioner. Egenbetaling omfatter skytter som af sektionerne er pålagt at betale en del af stævneudgiften eller som på eget initiativ har deltaget i udenlandske stævner. UNIONSkort blev indført pr. 1. januar 2014 omfatter tegning af 1238 kort. Der er under indtægter opført kursus og turneringsindtægter. Disse stammer fra henholdsvis Udviklingsudvalget og sektionerne. Der er efter ansøgning modtaget moms refusion på fra SKAT s pulje. Diverse indeholder difference for leverandørafregning af UNIONSkort 2013 og rykkergebyrer. Team Danmark elite Det samlede budget på kr DSkyU s andel er kr I begge beløb er indeholdt kr for aktivitet, der afholdes af sektionerne. Aftalen er indgået efter forhandling med Skydeudvalget. Der er anvendt kr i forhold til et budget på Evt. difference tilbagebetales til TD forholdsmæssigt som ved tildeling, såfremt området er TD-støttet. Skydeudvalget Den økonomiske fordeling til flugt, pistol og riffel udgør kr Hver sektion fik hver kr Med etablering af TD- eliteprojektet er sektionerne undtaget økonomisk at repræsentere DSkyU ved VM og EM, når udtagelseskrav er opfyldt. Der er krav om TD-godkendt aktivitet af R-SEK og P-SEK for i alt kr jf. Team Danmark aftale, hvilket er opfyldt. Flugtsektionen 55

6 Der er indtægter for kr Heraf er kr gaver fra Støtteforeningen 2014 og overskud fra 2013 på kr Fællesomkostning og aktiviteter er henholdsvis kr og Der er i alt forbrugt kr mindre end sektionens budgetterede beløb på kr , der overføres til år Pistolsektionen Der er indtægter for kr Heraf er kr gaver fra Støtteforeningen Fællesomkostninger og aktiviteter er henholdsvis kr inklusive underskud på kr fra 2013 og Der er i alt forbrugt kr mere end sektionens budgetterede beløb på kr , der overføres til år Riffelsektionen Der er indtægter for kr Heraf er kr gaver fra Støtteforeningen 2014 og overskud fra 2013 på kr Fællesomkostninger og aktiviteter er henholdsvis kr og Der er i alt forbrugt kr mindre end sektionens budgetterede beløb på kr , der overføres til år Udviklingsudvalget Der foreligger en model for at fastholde aktiviteter der indgår i DIF s fordelingsnøgle for tilskud. Pointsummen for 2014 ligger højere end året 2013, fortsat under niveau for 2012 og 2011, men dog højere end i startåret Baggrundstallene for tilskud (gennemsnit af ) var svagt stagnerende. Aktiviteter tilpasses i den forbindelse til DIF s satsningsområder. Der er ikke pt. basis for yderligere stigning uden tilførsel af ressourcer, lønnet eller ved at uddanne lokalforbund/sektioner, således at de kan afvikle, igangsætte og fastholde pointgivende aktiviteter. Aktivitetsniveau på uddannelsesområdet er minimalt og der fremadrettet vil ske en reduktion i tilskuddet fra DIF, indtil at aktivitet øges. Event/Kommunikation Skytteblad - layout er en del af Event- og kommunikationsmanagers opgaver. SB bliver alene udgivet på E-pages og ligger på hjemmesiden. Pressetjeneste - Der har ikke været udsendt nogen pressefolk i Hjemmeside - Det er Event- og kommunikationsmanager, der nu forestår udvikling af hjemmeside. Sitet hostes og supporteres af DIF. Event- og kommunikationsmanager varetager opgaver med sponsorer, markedsføring, design, presse og nyhedsdækning. Der er behov for et professionelt snit, i konkurrence med andre interessenter. Der er iværksat et nyt hjemmesideprojekt. Fællesomkostninger Repræsentantskabsmødekontoen indeholder et ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdt i Brøndby, en overskridelse på , hvilket er den primære oversag til en overskridelse af budgettet på kr med i alt kr Der er en stigning i mødeaktivitet med vores eksterne samarbejdspartnere. Forsikringsdelen er udvidet til at omfatte ansvarsforsikring i udlandet. Den eksterne revision har forestået ansøgning om momsrefusion, som medførte en indtægt på kr I alt overskridelse på Administration Gager indeholder tillige regulering af feriepengehensættelser. Der er modtaget lønrefusion til beskæftigelseshjælp, som er modregnet gage under administration. Ekstern bistand er bogføring og lønadministration, der er udliciteret til DIF. Der er indkøbt nyt PC udstyr, ligesom der købt assistance til brug for genskabelse af data efter PC nedbrud. 56

7 Egenkapital Herefter specificeres egenkapitalen således: Hensættelser kr , egenkapital kr , idet nedenstående er øremærket til Sektionernes overførsel: SIV Flugtsektionen Pistolsektionen Riffelsektionen I alt Pr. 31. december er der en negativ ikke-øremærket egenkapital på kr Personale Der er pr. 31. december ansættelsesforhold i DSkyU, heraf 5 fuldtidsansatte; 1 deltidsansat på 2 dage pr. uge og 1 deltidsansat på 1 dag pr. uge, 1 person i flexjob, 1 fuldtidstræner og 2 timelønnede trænere/hjælpere. 9 er ansat efter funktionærloven og 2 på timebasis. Gage er opført under såvel Administration, som Udviklingsudvalg, Kommunikation og Team Danmark Elite. Begivenheder efter 31. december 2014 Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten. Der blev i året godkendt et forslag, der sikrer indtægter fra forbundene og foreninger medlem af DSkyU, som hovedkilden til et forbedret indtægtsgrundlag. Likviditeten sikres ved de kommende år fortsat at få tilskud fra Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark, sidstnævnte under forudsætning af et samarbejde som aftales år for år. På baggrund heraf sikres en positiv egenkapital i 2016 og der arbejdes henimod at etablere en fast egenkapital på kr i Der i januar måned modtaget kr fra DIF for første kvartal og kr i á conto støtte 1 af 4 fra Team Danmark, hvorfor likviditeten på nuværende tidspunkt er bedre end pr. 31. december. 57

8 Den uafhængige revisors erklæring på årsregnskabet Til repræsentantskabet i Dansk Skytte Union Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Skytte Union for perioden 1. januar 31. december Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af årsregnskabet, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde årsregnskabet uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Herudover har ledelsen ansvaret for, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionsskik og Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af Dansk Skytte Unions interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores revisionskonklusion. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender giver et retvisende billede af Dansk Skytte Unions finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af Dansk Skytte Unions finansielle resultat for 1. januar 31. december 2014 i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysninger om forhold i regnskabet Unionens likviditet er stram og den fortsatte drift er afhængig af, at der kan opnås tilstrækkelig finansiering og tilfredsstillende driftsresultater de kommende år. Årsrapporten er aflagt med fortsat drift for øje. Vi henviser til unionsbestyrelsens årsberetning, hvoraf det fremgår, at likviditeten til den fortsatte drift sikres ved de kommende år fortsat at få støtte fra Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark. Vi kan tilslutte os unionsbestyrelsens valg af denne forudsætning for regnskabsaflæggelsen. Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Forbundet/Unionen har i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 21. december 2010, kap. 4 og 6, som sammenligningstal i resultatopgørelsen og noterne for regnskabsåret 2014 medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget. Budgettal for 2014 og 2013 er ikke omfattet af vores revision. København, den 22. marts 2015 ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab Per Lund statsaut. revisor 58

9 Årsregnskab 1. januar 31. december Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 21. september 2010, kapitel 4 og 6, om regnskab og revision for tilskudsmodtagere under Kulturministeriets ressort, som modtager af tilskud i henhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål. Årsrapporten for Dansk Skytte Union for 2014 er aflagt efter samme principper som sidste år. Resultatopgørelse Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde unionen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå unionen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som beeller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Periodisering Væsentlige indtægter og udgifter, herunder obligationsrenter, periodiseres på balancedagen. Balancen Anlægsaktiver Driftsmateriel og inventar, der aktiveres, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdi herefter: Brugstid Inventar 3 år Debitorer Debitorer måles til amortiseret kostpris, som typisk svarer til pålydende værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab. Varebeholdning Varebeholdninger måles til kostpris. Såfremt nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Egenkapital Egenkapital udgøres af henholdsvis fri og bunden egenkapital i form af sektions. Gældsforpligtelser Gæld måles til amortiseret kostpris, som typisk svarer til nominel værdi. 59

10 RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2014 REGNSKAB BUDGET BUDGET REGNSKAB Tilskud, DIF Tilskud, Team Danmark Forbund Sponsor Øvrige indtægter INDTÆGTER BRUTTO ØREMÆRKEDE TILSKUD INDTÆGTER NETTO TD-Elite Skydeudvalget Flugtsektionen Pistolsektionen Riffelsektionen Udviklingsudvalget Kommunikation/Event Fællesomkostninger Administrationsomkostninger Hensat til evt. tab på debitorer Afskrivninger OMKOSTNINGER RESULTAT Resultat af sektionernes forbrug

11 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2014 AKTIVER Anlægsaktiver Inventar Varebeholdning Salgsartikler LK-dragter/T-shirts Tilgodehavender: Debitorer Forskud Forudbetalinger Likvide midler Obligationer 300m DanskeBank DanskeBank 300m DanakeBank, højrente DanskeGiro nr PASSIVER Kortfristet gæld DIF, a/c Team Danmark Øvrige kreditorer TD-Elite/Talent Feriepengeforpligtigelse m.m Langfristet gæld DIF Hensættelser Hensat til arrangementer EGENKAPITAL Egenkapital Regulering af EK Skyldig SIV, primo Skyldig SIV, ultimo Skyldig F-SEK, primo Skyldig F-SEK, ultimo Skyldig P-sek, primo Skyldig P-sek, ultimo Skyldig R-sek, primo Skyldig R-sek, ultimo Resultat Forpligtelser: Der er indgået en aftale med Jydsk Emblem Fabrik om lagerføring af DSkyU medaljer m.m. Lageret udgør pr en værdi af kr ,50. 61

12 1. INDTÆGTER REGNSKAB BUDGET BUDGET REGNSKAB Danmarks idrætsforbund DIF-tildeling - DSkyU DIF-konsulenttilskud DIF-Sport One DIF-kongrestilskud Team Danmark TD-støtte Eliteskytter, materiel Eliteskytter, egenbetaling Forbund Kollektiv forsikring Tilskud, DSkyU Tilskud, rep.møde Tilskud, sektioner Sponsor Show/Events Øvrige NM København / EM Odense Sport Event Danmark Undervisningsministeriet Eliteskytter, materiel Eliteskytter, egenbetaling Gaver Våbenlicenser Egenbetaling UNIONSkort Turneringsgebyr, Sektioner Kurser Salgsartikler Renteindtægter Renteudgifter Kursgevinster/tab Lønrefusion, barsel/flexjob Momsrefusion Diverse ØREMÆRKEDE TILSKUD 300m Fonden Ovf. Til projekter Gaver ovf. foreninger Gaver ovf. sektioner *) Egenbetaling Turneringsgebyr, Sektioner Forbund/foreninger INDTÆGTER I ALT

13 REGNSKAB REGNSKAB *) Gaver ovf. sektioner Bonus til klubber Tilskud Riffel Tilskud Pistol Tilskud Flugt Tilskud Elite Tilskud SIV Administration

14 2. TD-ELITE REGNSKAB BUDGET BUDGET REGNSKAB INDTÆGTER Ovf PERSONALE Sportschef Landstrænere Øvrige trænere/sekretær ADMINISTRATION Møder Administration/møder UDSTYR - FACILITETER Ammunition Udstyr Ammunition, aktive AKTIVITETER World Cup Finale Gabala VM Granada EM Moskva Sarlyposta World Cup Fort Benning Beijing München Tucson Maribor Almaty Øvrige internationale stævner Hannover IWK München Bordeaux ISAS Dortmund ITA Sävsjö GP Cypern Wien

15 ØVRIGE AKTIVITETER Træningslejre Test Herning Birmingham PERSONLIG STØTTE Individuelt støtte Fysisk træning Idrætsmedicin Psykologi OL-støtte PROJEKT SALLING Individuelt støtte TALENTCENTRE?? 0 Talentcentre TALENTUDVIKLINGSPROJEKT VM Granada Moskva EM Sarlospuzta Students Dubai Falkenberg IWK Suhl Tarranto, januar Montecatino Lejr København - maj København juli Herning, januar Herning, november EM lejr BPI Tarranto, marts Særslev Fysisk lejr, Brøndby Ammunition Udstyr Trænere Resultat

16 3. SKYDEUDVALGET REGNSKAB BUDGET BUDGET REGNSKAB INDTÆGTER Andre tilskud FÆLLES Administration SKUD-møder TD-møder AKTIVITETER VM Granada Resultat FLUGTSEKTIONEN REGNSKAB BUDGET BUDGET REGNSKAB INDTÆGTER Ovf Gaver FÆLLES Kurser Hedehusene Administration, SEK AKTIVITETER VM Hippo Creek EM Signes, FRA World Cup München NM Junior Senior Træningslejre København Wien DM Jagt I alt Ovf. overskud Resultat

17 5. PISTOLSEKTIONEN REGNSKAB BUDGET BUDGET REGNSKAB INDTÆGTER Gaver Forbundstilskud Turnering 10m m m Deltagerbetaling Træningslejre NM Veteran DM 10m m m FÆLLES Ford Transit Ovf. merforbrug Kurser Sektionsmøder Administration Kontorhold m.m AKTIVITETER EC - finale Bordeaux NM Junior Veteran København Øvrige internationale stævner LF Open Øvrige aktiviteter Sortkrudt Juniorarbejde Trænere Århus Særslev Talentarbejde Herning Bruttogruppe Træner Turnering Udtagelse I alt Ovf. underskud Resultat

18 6. RIFFELSEKTIONEN REGNSKAB BUDGET BUDGET REGNSKAB INDTÆGTER Ovf Gaver Støttefond m fond Stævner CFI 300m Forbund DM Turnering Udtagelse m m m m, ungdom m, ungdom m, oldboys Deltagerbetaling NM Veteran Udtagelse Sävsjö Bruttogruppe Juniorprojekt FÆLLES Sektionsmøder Administration Kontorhold m.m Våben Licenser/refusion gavekonto Landtræner EFr AKTIVITETER World Cup München Maribor NM Oslo Veteran Europa Cup Danmark Øvrige internationale stævner ISCH Hannover LK-Hamborg Wittenberge Dortmund Sävsjö Træningslejre Hannover Direkte støtte 300m fond DM 10m m m m m Ungdom m ungdom m oldboys m OB

19 Turnering Udtagelse m m m m, ungdom Juniorlandshold Administration NM København Las Gabias Sävsjö København Korsør Særslev Herning BPI Træner Talentarbejde Wittenberg Mesterskabsgruppe Adm Sävsjo Ballerup Bruttolandshold Administration Udtagelse 780 Sävsjö Dortmund Herning 195 Herning -428 EM lejr Ovf Resultat

20 7. UDVIKLINGSUDVALGET REGNSKAB BUDGET BUDGET REGNSKAB INDTÆGTER Projekttilskud DIF Kursustilmelding, nationalt UDDANNELSE Uddannelse - central Fælles uddannelseshus Instruktør I - F Træner, R+P I Internationale kurser Hjælpetræner Mental Workshop ADMINISTRATION Møder m.m SYNLIGGØRELSE Central FORBUND Central PROJEKTER Nykøbing F Field Target Talentcentre BPI IDRÆTSLEJRE Idrætslejre FORENINGSBESØG MATERIEL Materialer KONSULENT Gage m.m UDVIKLINGSUDVALGET

21 8. EVENT/KOMMUNIKATION REGNSKAB BUDGET BUDGET REGNSKAB SKYTTEBLADET Indtægter Annoncer Omkostninger Redaktion Abonnement/web/foto I alt HJEMMESIDE Omkostninger Website I alt ADMINISTRATION Omkostninger Gage Administration I alt I alt

22 9. FÆLLESOMKOSTNINGER REGNSKAB BUDGET BUDGET REGNSKAB Møder Repræsentantskabsmøde Internt UNSTY FORD Eksternt NSR ESC/ISSF/FITASC Bestyrelsesrefusion Repræsentation Internationalt National Tøj/souvenirs Jubilæum 100 år Øvrigt Kørsel m.m Forsikring Kontingenter Faglitteratur, blade Skydeidrættens Venner Revision Sponsorudvalget Kursus Dommerudvalget I alt ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER REGNSKAB BUDGET BUDGET REGNSKAB Gager, pension, ATP m.m Personaleudgifter Husleje, varme, lys m.m Telefon, fax Ekstern bistand, DIF IT-brugerbetaling IT-hard/software m.m UNIONSkort Forsendelse Fotokopiering Kontorartikler og småinventar Gebyrer m.m Kursus Våbenregistrering Ekstern IT - support Diverse I alt

23 11.KORTFRISTET GÆLD DIF ydelser samt lønudbetaling modregnes i kvartalstilskuddet fra DIF. Periodisering af Støtteforening og regninger modtaget i 2014 vedrørende Egenbetaling TD-elite skytter for 2015 modtaget i Der er modtaget kr fra Team Danmark til udvikling af ATK, aldersrelateret træningskoncept, projektstøtte til talenter, materiel/udstyr, SU-støtte og kompetenceudvikling. Projekterne har løbetid fra 1-3 år. Kr af det omhandlende beløb afregnes for Afrapportering af regnskab direkte til Team Danmark. 10.LANGFRISTET GÆLD Restbeløbet på kr af lån hos Danmarks Idrætsforbund er indfriet 1. marts

24 74

Dansk Sejlunions Årsrapport 2014

Dansk Sejlunions Årsrapport 2014 Dansk Sejlunions Årsrapport 2014 INDHOLD Ledelsespåtegning...2 Interne revisorers påtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring... 4 Ledelsesberetning Unionsoplysninger... 5 Beretning... 6 Årsregnskab

Læs mere

KOPI. Dansk Taekwondo Forbund. CVR-nr. 80 21 15 11

KOPI. Dansk Taekwondo Forbund. CVR-nr. 80 21 15 11 Dansk Taekwondo Forbund CVR-nr. 80 21 15 11 Indhold Ledelsespåtegning 2 Interne revisorers påtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6 Forbundsoplysninger 6 Beretning 7 Årsregnskab

Læs mere

KOPI. Dansk Orienterings-Forbund. CVR-nr. 45 10 23 19

KOPI. Dansk Orienterings-Forbund. CVR-nr. 45 10 23 19 Dansk Orienterings-Forbund CVR-nr. 45 10 23 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring på årsregnskabet 3 Interne revisorers erklæring 5 Ledelsesberetning 6 Oplysninger om Dansk Orienterings-Forbund

Læs mere

Dansk Volleyball Forbund

Dansk Volleyball Forbund Dansk Volleyball Forbund Årsrapport 2014 10. maj 2015 Årsrapporten indeholder totalt 24 sider Årsrapport 2014 Dansk Volleyball Forbund side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsespåtegning...

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Dansk Volleyball Forbund

Dansk Volleyball Forbund 28. maj 2013 Årsrapporten indeholder totalt 22 sider Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning.....4 Ledelsesberetning..6 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

Dansk Styrkeløft Forbund. Årsrapport 2014

Dansk Styrkeløft Forbund. Årsrapport 2014 Indhold Ledelsespåtegning 2 Revisor erklæring 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger om forbundet 6 Årsregnskab 1. januar - 31. december Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse 8 Balance 9 Noter 10 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSRAPPORT 2013

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSRAPPORT 2013 DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE CVR-nr. 18539802 ÅRSRAPPORT 2013 Godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 14. maj 2014 Dirigent Navn: Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014 DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014 Godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 18. maj 2015. Dirigent Navn: Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Regnskab 2014 Inklusiv Budget forslag 2015

Regnskab 2014 Inklusiv Budget forslag 2015 Regnskab 2014 Inklusiv Budget forslag 2015 2012 Resultat, 2013 Resultat & 2014 Budget (Ikke fuldt sammenlignelige da regnskabets opstilling har været ændret i perioden) Indtægter 2012 Resultat 2013 Resultat

Læs mere

Årsregnskab 2011. Dansk Firmaidrætsforbund

Årsregnskab 2011. Dansk Firmaidrætsforbund Årsregnskab 2011 Dansk Firmaidrætsforbund 1 2 Indholdsfortegnelse Organisationsoplysninger...4 Årsberetning...5 Årsregnskabets godkendelse... 7 Den uafhængige revisors erklæringer...8 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning DEN SELVEJENDE INSTUTION GESTEN FRITIDSCENTER CVR nr. 68 96 07 11 Årsregnskab 2013 Årsregnskabet er godkendt på det ordinære repræsentantskabsmøde Gesten, den / 2014 dirigent

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama.

DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama. DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama. Årsregnskab 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegninger Ledelses- og bestyrelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4-5 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 6 Årsberetning

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Brøderup Ungdomsskole Skolekode 353.300 Årsrapport 2014 (148. regnskabsår) Algade 76, 1., 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk,

Læs mere

Dansk Boldspil-Union. Årsrapport. for regnskabsåret

Dansk Boldspil-Union. Årsrapport. for regnskabsåret Dansk Boldspil-Union Årsrapport for regnskabsåret 1. november 2012 til 31. oktober 2013 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Revisionspåtegning

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Akademisk Boldklub A/S CVR-nr. 29217238. Årsrapport 2013

Akademisk Boldklub A/S CVR-nr. 29217238. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Akademisk Boldklub A/S CVR-nr.

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama.

DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama. DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama. Årsregnskab 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegninger Ledelses- og bestyrelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4-5 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 6 Årsberetning

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Dansk Triathlon Forbund

Dansk Triathlon Forbund Idrættens Hus Brøndby stadion 20 2605 Brøndby Dansk Triathlon Forbund Årsrapporten indeholder 12 sider Indhold Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

Dansk Styrkeløft Forbund. Årsrapport 2013

Dansk Styrkeløft Forbund. Årsrapport 2013 Indhold Ledelsespåtegning 2 Revisor erklæring 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger om forbundet 5 Beretning 6 Årsregnskab 1. januar - 31. december 7 Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse 8 Balance

Læs mere