BILAG B FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION DANMARKS CYKLE UNION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG B FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION DANMARKS CYKLE UNION"

Transkript

1 BILAG B 2014 FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION DANMARKS CYKLE UNION

2 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND 2 VISION & STRATEGI 3 VISION 3 STRATEGI 3 HVAD HAR VÆRET I FOKUS 3 PROCES 4 TIDSPLANEN FREM TIL DATO 4 FASEOPDELT IMPLEMENTERING 5 OPLÆG PÅ FREMTIDENS KLUBSTRUKTUR 6 KLUBSTRUKTUR 7 BASISKLUB 8 SPORTSKLUB 9 ELITEKLUB 10 MATRIX OVER KLUBSTRUKTUREN 11 DEN ORGANISATORISKE STRUKTUR 12 SAMARBEJDE KLUBBERNE IMELLEM 12 DISPENSATIONER 12 KATEGORIENS BETYDNING FOR KLUBBEN 12 VALG AF KATEGORI 13 ØKONOMI 13 KONTINGENT STRUKTUR 13 TANKER OM DE NÆSTE FASER 14 FASE 2 - MEDLEMSSKABSSTRUKTUR 15 FASE 3 FORBUNDSMEDLEMSSKAB 16 1

3 BAGGRUND Danmarks Cykle Unions bestyrelse har som et af fokusområderne for 2014 besluttet, at kigge på Fremtidens organisering af cykelløb. Dette arbejde har været igangsat i et samarbejde mellem bestyrelsen, distrikt Jylland/Fyn, distrikt Sjælland og DCU motion. Som første skridt i Fremtidens organisering af cykelløb blev der i sommeren 2014 nedsat en arbejdsgruppe, med repræsentanter fra både bestyrelsen, distrikt Jylland/Fyn, distrikt Sjælland og DCU motion. Denne gruppe fik navnet Strukturgruppen. Gruppens opgave har været, at udarbejde et forslag til en ny klub- og medlemsskabsstruktur. Undervejs i arbejdet i strukturgruppen er det blevet klart, at et arbejde med en ny klub- og medlemsskabsstruktur er så omfattende, at der vil være behov for at opdele arbejdet i forskellige faser. Det er derfor besluttet, at der i første omgang fokuseres på klubstrukturen, og sidenhen vil der blive fokuseret på medlemsskabsstrukturen. Samtidig med udarbejdelse af forslag til ny klubstruktur samarbejdes med de to distrikter og DCU-motions bestyrelse om at definere distrikternes fremtidige rolle og ansvar med henblik på, at alle cykelklubber i Danmarks Cykle Union bliver en del af de to distrikter. Dette under forudsætning af at der er opbakning til dette på den kommende kongres i januar Dette skriv er derfor første udkast til en drøftelse af en ny klubstruktur. Drøftelsen skal ske på henholdsvis distrikternes årsmøder i november 2014 og på Danmarks Cykle Unions kongres i januar Oplægget til den nye struktur skal overordnet tilgodese hele dansk cykelsport. Fra den lille motionsklub med få medlemmer til de store eliteklubber og omvendt. Dermed skal der gives et bud på en struktur, der bedre favner alle grupper af klubber og medlemmer, både nuværende og nye. Arbejdet har haft en overordnet ramme, nemlig Danmarks Cykle Unions vision og strategi. I Strukturgruppen er arbejdet blevet varetaget af repræsentanter fra bestyrelsen i Danmarks Cykle Union, Distrikt Jylland/Fyn, DCU Motion og Distrikt Sjælland. Danmarks Cykle Unions sekretariat har været med til at facilitere processen. 2

4 VISION & STRATEGI VISION Danmarks Cykle Union rummer alle former og aspekter af cykelsport i Danmark Danmarks Cykle Union skal stå sammen som én stærk og fælles enhed Et fælles Danmarks Cykle Union STRATEGI Vi kommunikerer åbent og troværdigt Det skal være attraktivt at være medlem af Danmarks Cykle Union Vi sætter standarden for og afvikler sikre cykelløb på alle niveauer Danmarks Cykle Union skal skabe værdi for det enkelte medlem Vi sikre uddannelse af trænere på alle niveauer og et sundt og udviklende træningsmiljø HVAD HAR VÆRET I FOKUS Danmarks Cykle Union er i voldsom vækst. Derfor er der behov for en ny og moderne struktur, der langt bedre formår at rumme og understøtte alle medlemmer og interesser - langt ind i fremtiden Udviklingen af den nye struktur vedrører os alle både bredde og elite og på tværs af alle discipliner. Den nye struktur skal naturligvis udarbejdes med respekt for og fokus på alle vores nuværende medlemmers interesser og behov. Processen skal forløbe i god dialog og forståelse mellem alle. Det er derfor naturligt at strukturgruppen er bredt sammensat med repræsentanter fra mange grupperinger. Den nye struktur skal give et bedre og mere solidt grundlag for fremtiden for alle klubber og medlemmer. 3

5 PROCES Strukturgruppen arbejder med 4 perspektiver: o Klubstruktur o Medlemsstruktur o Fremtidens cykleløb (Sikkerhed, terminsplanlægning mv.) o Demokratiet Gruppen repræsenter alle målgrupper og discipliner i arbejdet henimod en ny struktur. Arbejdet er foregået via arbejdsgruppemøder i Strukturgruppen kombineret med sparring med baglandet, således at der løbende modtages input på udviklingsarbejdet. Udarbejdelse af konkret forslag til drøftelse på distrikternes årsmøder og på Danmarks Cykle Unions kongres. TIDSPLANEN FREM TIL DATO Juni 14 Bestyrelsen i Danmarks Cykle Union vedtager at nedsætte en Strukturgruppe Beslutning er fuldt i tråd med den vedagne strategi fra 2012 Aug.14 Medlemmer til gruppen udvælges Sker i dialog med Distrikterne og DCU Motions Bestyrelse Sep. 14 Strukturgruppen afholder 24-timers boot-camp arbejder med 1. udkast Udkast præsenteret for Distrikts bestyrelserne, DCU s bestyrelse og administration Input givet til arbejdet imod 2. udkast Emnet er blevet behandlet på bestyrelsesmøde den 16/9 Okt. 14 Møde i Strukturgruppen, hvor alle input fra ovenstående behandles. Behandlet på bestyrelsesmøde den 8/10 Møde med Distrikterne vedr. de økonomiske elementer. Formandsmøde Distrikt Sjælland Behandlet på Bestyrelsesmøde den 31/10 i Danmarks Cykle Union Nov. 14 Drøftelse af distrikternes fremtidig rolle med en mulig ny klubstruktur (13/11) Præsentation på årsmøde - Distrikt Sjælland (22/11) Præsentation på årsmøde - Distrikt Jylland/Fyn (23/11) Dec. 14 Bestyrelsesmøde, hvor feedback fra årsmøderne blev behandlet (2/12) Tilføjelser til dokumentet vedr. klubstruktur Opdateret materiale udsendt til klubberne (19/12) 4

6 FASEOPDELT IMPLEMENTERING Arbejdet med en ny klub- og medlemsskabsstruktur er drøftet, diskuteret og udviklet i en helhed i strukturgruppen. For at sikre et solidt ejerskab, ikke forcere strukturen igennem, og sikre at implementeringen bliver bedst for alle, vil færdigudviklingen og den efterfølgende implementering ske i forskellige faser, hvor hver fase kan implementeres selvstændigt. I nedenstående skitse samt den på næste side, er et overblik over den kommende tidshorisont set frem imod : Der lægges op til ny klubstruktur hvor alle klubber fremover vil blive inkluderet i distrikterne. På denne måde vil alle kræfter samles i distrikterne på hver sin side af Storebælt. Beslutning om ny klubstruktur sker på kongressen, som afvikles i januar I den forbindelse er det vigtigt at understrege at der vil blive tilført ressourcer til de flere opgaver det måtte medfører. I 2015 indføres ene og alene en ny klubstruktur, som er beskrevet på de efterfølgende sider. 2016: Ny medlemsskabsstruktur implementeres, hvor oplægget er at man som medlem kan vælge sig ind på forskellige niveauer; Bronze, Sølv eller Guld. Indholdet på de forskellige niveauer vil blive udviklet og fastlagt i løbet af Beslutning om ny medlemsstruktur sker tidligst på Midtvejskongressen i juni /17: Muligheden for forbundsmedlemskab af Danmarks Cykle Union introduceres. Tanken bag medlemskabet er, at give mulighed for et prøvemedlemskab, der kan bane vejen for at få flere selvorganiserede til at melde sig ind i klubberne. Januar 2015 klubstruktur besluttes med start 2015 Midtvejskongres 2015 Medlemsniveauer med indhold drøftes og besluttes med start 2016 Januar 2016 ny medlemsskabsstruktur indføres 5

7 OPLÆG PÅ FREMTIDENS KLUBSTRUKTUR Klubstruktur Basisklub Sportsklub Elite klub For 2015 betyder det helt praktisk: Klubberne vælger sig ind i enten basis-, sport- eller elitekategorien. I 2015 findes fortsat to forskellige licenser, konkurrencelicens (kan tegnes af elite og sport klubber) og motionslicens (kan tegnes af alle klubber) Jf. den beslutning der træffes om klubmedlemsskaber. På de følgende sider beskrives klubstrukturen med de tre kategorier. 6

8 KLUBSTRUKTUR Klubstruktur Basisklub Sportsklub Elite klub Oplægget er at man som klub har tre valgmuligheder, som hver især giver forskellige muligheder og forpligtelser. Det er klubben der træffer deres valg om hvilken kategori og dermed hvilket niveau der passer til klubbens behov og ønsker. Se venligst de tre efterfølgende sider der beskriver Basis-, Sports- og Eliteklub kategorier. Alle klubmedlemmer modtager en grundpakke: Mulighed for tilkøb af klippekort med 3 klip som giver adgang til at køre 3 konkurrencecykelløb, når der er tegnet motionslicens. Mulighed for deltagelse i Motionsklasse ved konkurrencecykelløb Event rabat ved Danmarks Cykle Unions arrangementer, når der er tegnet motionslicens. Login til DCU webshop Nyhedsbreve fra DCU 7

9 BASISKLUB BASISKLUB Pris pr. klub pr. år kr ,- * Inkluderer følgende for klubben: Har automatisk de 5 DIF forsikringer: o En ansvarsforsikring for klubben o En lovpligtig og en frivillig arbejdsskadeforsikring o Psykologisk krisehjælp o En idrætsrejseforsikring til dækning på klubture o En retshjælpsforsikring Hjælp til udarbejdelse af klubbens årlige udviklingsplan Klubbens medlemmer kan tegne Motionslicens Råd og vejledning fra DCU administrationen og udviklingsafdeling Gøre brug af uddannelsesprogram (både DCU og DIF) Mulighed for at leje DCU`s tidtagningssystem mod betaling Mulighed for at rekvirere foredragsholdere via DCU mod betaling Mulighed for at bruge Danmarks Cykle Unions rabataftaler Både klubber med kommercielle navne samt geografiske navne kan være basis klub * Det landsdækkende niveau vil kun gælde så længe at basisklubberne ikke tilhører distrikterne. Når en evt. sammenlægning med DCU Motion og Distrikterne finder sted, vil det være op til de to distrikter at fastsætte kontingent niveauerne. 8

10 SPORTSKLUB SPORTSKLUB Kontingentet vil blive fastsat på distrikternes årsmøde. Prisniveauet kan være forskelligt i de to distrikter. Inkluderer yderligere udover basisklubbens fordele: Kan tegne konkurrencelicenser til udvalgte klasser: o Landevej: D, H-klasserne, Dame-klasserne, U17, U15/U16P, U13/U13P, U11/U11P o MTB: C, H-klasserne, Dame-klasserne, U17, U15/U16P, U13/U13P, U11/U11P Kan ikke udstede sportslige lederlicenser (sportsdirektør, mekaniker mv.) Mulighed for at deltage i alle konkurrenceløb i ovennævnte klasser inkl. DM for veteraner og BU DM (ryttere fra en sportsklub kan ikke deltage i DM for eliten). Ret til brug af dommervogn, resultatformidling, kommisærer m.v. via distrikterne/udvalg, til afholdelse af konkurrencecykelløb mod betaling som i Mulighed for, uden merpris, at anvende DCU`s tidtagningssystem til motionsløb Adgang til vidensbank (Træningsprogrammer, videoklip, træningsvejledning mm. ) Forpligtes til årligt at afholde et konkurrenceløb for minimum fem konkurrence klasser. Kan maksimalt have 8 licenser i alt fordelt på de klasser en sport klub kan tegne licens i. Hvis klubben i løbet af sæsonen overstiger 8 licenser og klubben vælger at tegne det 9. licens, rykker klubben automatisk op til elite året efter. Det samme gælder hvis klubbens ryttere rykker op i en klasse der ikke er omfattet ovenfor. Klubbens trænere og ledere kan mod betaling deltage på DCU s seminarer f.eks. trænerseminar. Klubber med kommercielle navne kan ikke være sportsklub jf. DCU regler om teams med kommercielle navne. Derudover medfølger de samme muligheder som anført under Basisklub på forgående side. Forpligtelse om løbs afholdelse: eliteklubber er forpligtet til at afholde løb i Fra 2016 træder kravet om løb for nogle klasser i kraft for sportsklubber. 9

11 ELITEKLUB ELITEKLUB Kontingentet vil blive fastsat på distrikternes årsmøde. Prisniveauet kan være forskelligt i de to distrikter. Inkluderer yderligere udover sportsklubbens fordele: Kan tegne konkurrencelicens til alle konkurrence klasser Kan tegne alle typer af lederlicenser Klubbens ryttere kan deltage i alle løb for alle klasser inkl. alle DM løb Klubbens ryttere kan udtages til at deltage i landsholdsture samt i EM, VM og OL løb for junior og elite Klubbens ryttere kan deltage DCU s landsdækkende cup s Kan være moderklub for DCU Teams og Continental Teams Forpligtes til årligt at afholde et konkurrenceløb for alle konkurrence klasser Klubbens trænere og ledere kan gratis deltage på DCU s seminarer f.eks. trænerseminar Annoncering for alle løb på cyklingdanmark.dk Klubber med kommercielle navne kan ikke være eliteklub jf. DCU regler om teams med kommercielle navne. Derudover medfølger de samme muligheder som anført under Basisklub og Sportsklub på hhv. side 9 og 10. Forpligtelse om løbs afholdelse: eliteklubber er forpligtet til at afholde løb i Fra 2016 træder kravet om løb for nogle klasser i kraft for sportsklubber. 10

12 MATRIX OVER KLUBSTRUKTUREN Tabellen beskriver indholdet for klubberne på de enkelte niveauer INDHOLD BASIS SPORT ELITE Grundpakke Tilkøb af klippekort med 3 klip Kan deltage i motionsrace Kan tegne motionslicens med adgang til rabat ved DCU events Login til DCU webshop Nyhedsbreve fra DCU Løbsannoncering Klub Værdipakker 5 DIF forsikringer Hjælp til udarbejdelse af klubbens udviklingsplan årligt Kan tegne Motionslicens Råd og vejledning fra DCU administration og udvikling Gøre brug af uddannelsestilbud (både DCU og DIF) Mulighed for at leje DCU`s tidtagningssystem til motionsløb Mulighed for at rekvirere foredragsholdere via DCU Adgang til videnbank Mulighed for at benytte DCU`s tidtagningssystem til motionsløb gratis Kan tegne konkurrencelicenser til udvalgte klasser Mulighed for at deltage i alle løb inkl. DM for veteraner og B&U Ret til dommervogn, resultatformidling, kommisærer m.v. Pligt til årligt at afholde et konkurrenceløb (min. 5 klasser) Kan tegne konkurrencelicens til alle klasser Klubbens ryttere kan deltage i DM, EM og VM Klubbens ryttere kan deltage i DCU s cups Kan være moderklub for DCU Teams og Continental Teams Trænere og ledere kan gratis deltage på DCU s seminarer Pligt til årligt at afholde et konkurrenceløb for alle klasser 11

13 DEN ORGANISATORISKE STRUKTUR Der arbejdes for at alle klubber fremover organiseres under de to distrikter og dermed tilføres de to distrikter en større rolle i forhold til afvikling af cykelløb på alle niveauer. Det er vigtigt at understrege at der vil blive tilført flere ressourcer, således at de opgaver det vil kræve at servicere alle vores klubber, naturligvis vil være til stede. Dette vil fordre at det vedtages at sammensmelte DCU Motion med distriktet i hhv. Øst og Vest. Beslutning om en sammenlægning vil ikke kunne vedtages på kongressen den 18. januar, men vil kunne behandles på midtvejskongressen En endelig beslutning om sammenlægning vil først kunne finde sted på kongressen 2015, der finder sted i januar SAMARBEJDE KLUBBERNE IMELLEM I Danmarks Cykel Union er der et stort ønske om at der skabes synergi imellem klubberne, der hvor mulighederne foreligger. Formålet med skabelsen af et samarbejde, imellem klubberne og på tværs af klubkategorier, skal medføre synergier indenfor udviklingen af vores klubmiljø. De erfarne klubber hjælper de mere uerfarne, samt at klubberne hjælper hinanden med frivillig arbejdskraft ved event. Det kunne effektueres igennem regionsmøder, hvor administrationen i Danmarks Cykle Union, til en start, kunne hjælpe med faciliterer møderne samt komme med forslag til indhold. En anden mulighed ville være at etablere et samarbejde imellem klubber inden for en overkommelig geografisk afstand. DISPENSATIONER Dispensationer vil blive varetaget af de to distrikter. Afgørelsen i dispensationerne håndteres på en ensartet måde, uagtet om klubben tilhører det ene eller det andet distrikt. Distrikterne er opmærksomme på at kommunikere imellem hinanden, omkring afgørelserne. KATEGORIENS BETYDNING FOR KLUBBEN Som klub er man underlagt de retningslinjer der er beskrevet på de foregående sider ved de tre kategorier. Disse er klubben underlagt, dog med det opmærksomhedspunkt at der vil kunne dispenseres for visse forhold: - Har klubben en afgrænset tilknytning til enten bane, landevej, mtb. eller cross, er det inden for den hoveddisciplin, klubben er forpligtet til at afvikle løb for. Dette gælder for kategorien sport og elite, hvor der en løbsforpligtelse. - Hvis man som klub oplever, at befinde sig midt imellem to klubkategorier, set ift. antal licenser og klasser, kan vi kun opfordre til at kontakte distriktet. 12

14 Helt grundlæggende opfordres klubberne til, ved tvivlsspørgsmål, at kontakte distriktet direkte for en drøftelse af klubbens forhold. Indtil sammenlægning vil finde sted, vil basisklubberne skulle kontakte DCU Motion. VALG AF KATEGORI Som klub bestemmer man sig én gang om året for hvilken kategori klubben ønsker at placere sig i, enten Basis, Sport eller Elite. Sæsonen løber fra 1. april til 31. marts. Der kan skiftes kategori én gang i hver sæson. I perioden fra 1. januar til 1. marts vil det være muligt for klubberne at skifte kategori. Såfremt der opstår en uoverensstemmelse ift. den klubkategori klubben bestemmer sig for og den som distriktet forestiller sig, vil det være en gruppe der håndtere dispensationssager, der tager stilling til konkrete sag. ØKONOMI Der kan træffes beslutning om priser for kontingenter og startpenge for klubberne under det respektive distrikt. Niveauet for basisklubberne er identiske i hele landet, hvor alle klubber betaler et årligt kontingent på 1.000,- dkk. pr. klub. Det landsdækkende niveau vil kun gælde så længe at basisklubberne ikke tilhører distrikterne. Når en evt. sammenlægning med DCU Motion og Distrikterne finder sted, vil det være op til de to distrikter at fastsætte kontingent niveauerne. Hvad angår niveauet for sport og eliteklubberne vil det være distrikterne der uafhængigt af hinanden fastsætter det årlige kontingent. KONTINGENT STRUKTUR Alle klubber betaler kontingent til distriktet. Basis klubber betaler det samme i kontingent i hele landet Elite og sport klubber betaler kontingent ud fra det besluttede på distrikternes årsmøder. 13

15 TANKER OM DE NÆSTE FASER Bemærk: dette er ikke et endelig forslag og de tre faser er ikke afhængige af hinanden. Indholdet i Fase 2 vil blive fremlagt til drøftelse på midtvejskongressen i juni 2015 og evt. implementering vil ske fra

16 FASE 2 - MEDLEMSSKABSSTRUKTUR Det er tanken at medlemmer i DCU tegner et guld, sølv eller bronze medlemskab. Et guld medlemskab giver naturligvis flest fordele, og kan eksempelvis indeholde et konkurrencelicens mv. De tre medlemskaber skal være af reel værdi for det enkelte medlem, hvor pris og værdi hænger sammen. Der er allerede nu adskillige fordele ved at være medlem af DCU men disse skal udbygges yderligere inden forslaget til medlemsskabsstrukturen fremlægges endeligt. Strukturgruppen vil fremkomme med forslag til hvilke værdier/fordele der skal tilknyttes de enkelte medlemskaber. BRONZE SØLV GULD 15

17 FASE 3 FORBUNDSMEDLEMSSKAB Forbundsmedlemskabet skal være indgangsvinklen for selvorganiserede til vores klubmiljøer og kan tilføre det enkelte individ viden alt efter behov og ønsker til niveau man ønsker at dyrke sporten på. Forbundsmedlemskabet skal betragtes som et intro medlemskab til Danmarks Cykle Union, der skal gøre vejen for uorganiserede til at melde sig ind i organiserede klubber kortere. 16

KONGRES 2015 - REFERAT

KONGRES 2015 - REFERAT KONGRES 2015 - REFERAT Tid: Søndag d. 18. januar, kl. 9.00-12.20 Sted: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Referent: Trine Lindberg Niels Sørensen bød forsamlingen velkommen til den årlige

Læs mere

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Fredag d. 31. oktober 2014, kl. 9.00-16.30 Sted: Idrættens Hus Deltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen (TKR), Klaus Bach (KB), Lone Billehøj

Læs mere

DCU Distrikt Sjælland Referat af formandsmøde 25. marts 2015

DCU Distrikt Sjælland Referat af formandsmøde 25. marts 2015 1. Situationen omkring direktørskifte DCU s formand Niels Sørensen (NS) gav en kort redegørelse for baggrunden for det afbrudte samarbejde med direktør David Gullberg. 2. Velkomst ved Klaus Bach (KB) KB

Læs mere

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening 1 Forord: Dansk Psykolog Forening er fagforening og faglig forening for psykologer i Danmark. Foreningens arbejde er præget af en interessenttilgang både i forhold

Læs mere

DCU Distrikt Sjælland Referat af årsmøde 22. november 2014

DCU Distrikt Sjælland Referat af årsmøde 22. november 2014 Tilstede: Amager CR, CK Kronborg, CC Hillerød, CK Fix, DBC, DMK, Greve CC, HFCK, Kalundborg CC, KCK, LFCK, Næstved BC, Politiets IF Kbh., Roskilde CR, Roskilde MTB, Slagelse CR, Sorø BC, Tissø CR, VFC,

Læs mere

S P E J D E R K O R P S

S P E J D E R K O R P S + december - 2003 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Nye tider, nye skikke... 3 Muligheder og udfordringer for grupper og divisioner... 3 Grundlov og love for Det Danske Spejderkorps... 11 Grundlov...

Læs mere

Analyse af rets- og forligsmægling

Analyse af rets- og forligsmægling Analyse af rets- og forligsmægling Domstolsstyrelsen 17. august 2015 Implement Consulting Group Tel +45 4586 7900 CVR 32767788 Strandvejen 56 Email info@implement.dk Bank 4845-3450018236 2900 Hellerup

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

KLUBMANUAL version 1.0

KLUBMANUAL version 1.0 FODBOLD BOOK ONLINE OG SPIL NÅR DU HAR TID SUNDT, SJOVT OG SOCIALT KLUBMANUAL version 1.0 FODBOLD MANUAL Forord....3 Hvad er Fodbold fitness?....4 Baggrunden for Fodbold Fitness...4 Tidshorisont....6 Landsdækkende

Læs mere

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme 24. februar 2015 1 Indholdsfortegnelse 2 INDLEDNING 5 3 BAGGRUND OG PEJLEMÆRKER 5 3.1 DEN INDDRAGENDE

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Cykling Odense landets førende cykelklub i landets førende cykelby

Cykling Odense landets førende cykelklub i landets førende cykelby Side 1 af 43 Cykling Odense landets førende cykelklub i landets førende cykelby Organisationshåndbog - styr på Cykling Odense 8. årgang Sæsonen 2015-2016 Side 2 af 43 Indholdsfortegnelse Organisationshåndbogen

Læs mere

Fodbold Fitness. institut for idræt og ernæring. københavns universitet. Center for Holdspil og Sundhed. Implementeringsstudie Juli 2013

Fodbold Fitness. institut for idræt og ernæring. københavns universitet. Center for Holdspil og Sundhed. Implementeringsstudie Juli 2013 institut for idræt og ernæring københavns universitet Center for Holdspil og Sundhed Fodbold Fitness Implementeringsstudie Juli 2013 Søren Bennike Johan Michael Wikman Laila Ottesen Fodbold Fitness Implementeringsstudie

Læs mere

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015.

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015. marts 2006 INDLEDNING Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt mod 2015. Og det er således resultatet af det arbejde, deltagerne på Klublederseminaret i marts 2004 var med til at sætte i gang.

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

RAPPORT OM FOLKEHØRINGEN

RAPPORT OM FOLKEHØRINGEN RAPPORT OM FOLKEHØRINGEN INDLEDNING OG BAGGRUND I 2001 blev det oprindelige Charter for samspil mellem det frivillige Danmark/Foreningsdanmark og det offentlige udarbejdet af repræsentanter fra begge sektorer.

Læs mere

Vi er åbne over for omverdenen og etablerer samarbejder med andre organisationer, fonde mv.

Vi er åbne over for omverdenen og etablerer samarbejder med andre organisationer, fonde mv. Plan 2020 Vision: Hvad drømmer vi om? (Ledestjerne vores fyrtårn) Vi har den vision, at orientering er kendt som en sjov, tilgængelig og udfordrende idrætsgren, der handler om at finde vej i naturen og

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Evaluering af forsøg med stiftsråd. forsøg med stiftsråd

Evaluering af forsøg med stiftsråd. forsøg med stiftsråd Betænkning 1495 Betænkning 1495 Betænkning 1495 Evaluering af forsøg Evaluering af Evaluering med af stiftsråd forsøg med stiftsråd forsøg med stiftsråd 3 Kirkeministeriet - Januar 2008 3 Kirkeministeriet

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 December 2014 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret udvikling tager lokale aktører

Læs mere

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Rapport Udgivet af

Læs mere

Gode råd om stiftelse og driften af en forening

Gode råd om stiftelse og driften af en forening Gode råd om stiftelse og driften af en forening Velkommen til Foreningshåndbogen Du sidder med Arbejdernes Landsbanks Foreningshåndbog - Gode råd om stiftelse og drift af en forening, der er en guide til

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

Per Varming optalte klubber og på lørdagens grenmøde var 18 BMX-klubber repræsenteret.

Per Varming optalte klubber og på lørdagens grenmøde var 18 BMX-klubber repræsenteret. Referat fra SK BMX-Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde - BMX Mødedato: den 7. marts 2015 Til stede: 18 klubber (Bjerringbro, Dragon, Ellum, Falcon, Feldborg, Haderslev, Ikast, Kalundborg, Københavns,

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 10. august 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/2364 Resultater af

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 06-14 Mødedato: 29.11.2014 Til stede: Jørgen Bitsch (JB), Kenneth Majkjær Mikkelsen (), Hans Storm (HS), Asger Pedersen (AP), Lene Skovsgaard (LS), Hans Jørn

Læs mere

Håndbog for SSF1896, Version 03.04 er godkendt af bestyrelsen d.??-??-??

Håndbog for SSF1896, Version 03.04 er godkendt af bestyrelsen d.??-??-?? Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

Kvalitetssystem for folkeskolen

Kvalitetssystem for folkeskolen Kvalitetssystem for folkeskolen et arbejdspapir en procesguide Danmarks Lærerforening Indhold Indledning 4 Formål 4 Opbygning 6 Proceduren en oversigt Systemets anvendelsesområde 8 Kompetencefordeling

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere