BILAG B FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION DANMARKS CYKLE UNION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG B FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION DANMARKS CYKLE UNION"

Transkript

1 BILAG B 2014 FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION DANMARKS CYKLE UNION

2 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND 2 VISION & STRATEGI 3 VISION 3 STRATEGI 3 HVAD HAR VÆRET I FOKUS 3 PROCES 4 TIDSPLANEN FREM TIL DATO 4 FASEOPDELT IMPLEMENTERING 5 OPLÆG PÅ FREMTIDENS KLUBSTRUKTUR 6 KLUBSTRUKTUR 7 BASISKLUB 8 SPORTSKLUB 9 ELITEKLUB 10 MATRIX OVER KLUBSTRUKTUREN 11 DEN ORGANISATORISKE STRUKTUR 12 SAMARBEJDE KLUBBERNE IMELLEM 12 DISPENSATIONER 12 KATEGORIENS BETYDNING FOR KLUBBEN 12 VALG AF KATEGORI 13 ØKONOMI 13 KONTINGENT STRUKTUR 13 TANKER OM DE NÆSTE FASER 14 FASE 2 - MEDLEMSSKABSSTRUKTUR 15 FASE 3 FORBUNDSMEDLEMSSKAB 16 1

3 BAGGRUND Danmarks Cykle Unions bestyrelse har som et af fokusområderne for 2014 besluttet, at kigge på Fremtidens organisering af cykelløb. Dette arbejde har været igangsat i et samarbejde mellem bestyrelsen, distrikt Jylland/Fyn, distrikt Sjælland og DCU motion. Som første skridt i Fremtidens organisering af cykelløb blev der i sommeren 2014 nedsat en arbejdsgruppe, med repræsentanter fra både bestyrelsen, distrikt Jylland/Fyn, distrikt Sjælland og DCU motion. Denne gruppe fik navnet Strukturgruppen. Gruppens opgave har været, at udarbejde et forslag til en ny klub- og medlemsskabsstruktur. Undervejs i arbejdet i strukturgruppen er det blevet klart, at et arbejde med en ny klub- og medlemsskabsstruktur er så omfattende, at der vil være behov for at opdele arbejdet i forskellige faser. Det er derfor besluttet, at der i første omgang fokuseres på klubstrukturen, og sidenhen vil der blive fokuseret på medlemsskabsstrukturen. Samtidig med udarbejdelse af forslag til ny klubstruktur samarbejdes med de to distrikter og DCU-motions bestyrelse om at definere distrikternes fremtidige rolle og ansvar med henblik på, at alle cykelklubber i Danmarks Cykle Union bliver en del af de to distrikter. Dette under forudsætning af at der er opbakning til dette på den kommende kongres i januar Dette skriv er derfor første udkast til en drøftelse af en ny klubstruktur. Drøftelsen skal ske på henholdsvis distrikternes årsmøder i november 2014 og på Danmarks Cykle Unions kongres i januar Oplægget til den nye struktur skal overordnet tilgodese hele dansk cykelsport. Fra den lille motionsklub med få medlemmer til de store eliteklubber og omvendt. Dermed skal der gives et bud på en struktur, der bedre favner alle grupper af klubber og medlemmer, både nuværende og nye. Arbejdet har haft en overordnet ramme, nemlig Danmarks Cykle Unions vision og strategi. I Strukturgruppen er arbejdet blevet varetaget af repræsentanter fra bestyrelsen i Danmarks Cykle Union, Distrikt Jylland/Fyn, DCU Motion og Distrikt Sjælland. Danmarks Cykle Unions sekretariat har været med til at facilitere processen. 2

4 VISION & STRATEGI VISION Danmarks Cykle Union rummer alle former og aspekter af cykelsport i Danmark Danmarks Cykle Union skal stå sammen som én stærk og fælles enhed Et fælles Danmarks Cykle Union STRATEGI Vi kommunikerer åbent og troværdigt Det skal være attraktivt at være medlem af Danmarks Cykle Union Vi sætter standarden for og afvikler sikre cykelløb på alle niveauer Danmarks Cykle Union skal skabe værdi for det enkelte medlem Vi sikre uddannelse af trænere på alle niveauer og et sundt og udviklende træningsmiljø HVAD HAR VÆRET I FOKUS Danmarks Cykle Union er i voldsom vækst. Derfor er der behov for en ny og moderne struktur, der langt bedre formår at rumme og understøtte alle medlemmer og interesser - langt ind i fremtiden Udviklingen af den nye struktur vedrører os alle både bredde og elite og på tværs af alle discipliner. Den nye struktur skal naturligvis udarbejdes med respekt for og fokus på alle vores nuværende medlemmers interesser og behov. Processen skal forløbe i god dialog og forståelse mellem alle. Det er derfor naturligt at strukturgruppen er bredt sammensat med repræsentanter fra mange grupperinger. Den nye struktur skal give et bedre og mere solidt grundlag for fremtiden for alle klubber og medlemmer. 3

5 PROCES Strukturgruppen arbejder med 4 perspektiver: o Klubstruktur o Medlemsstruktur o Fremtidens cykleløb (Sikkerhed, terminsplanlægning mv.) o Demokratiet Gruppen repræsenter alle målgrupper og discipliner i arbejdet henimod en ny struktur. Arbejdet er foregået via arbejdsgruppemøder i Strukturgruppen kombineret med sparring med baglandet, således at der løbende modtages input på udviklingsarbejdet. Udarbejdelse af konkret forslag til drøftelse på distrikternes årsmøder og på Danmarks Cykle Unions kongres. TIDSPLANEN FREM TIL DATO Juni 14 Bestyrelsen i Danmarks Cykle Union vedtager at nedsætte en Strukturgruppe Beslutning er fuldt i tråd med den vedagne strategi fra 2012 Aug.14 Medlemmer til gruppen udvælges Sker i dialog med Distrikterne og DCU Motions Bestyrelse Sep. 14 Strukturgruppen afholder 24-timers boot-camp arbejder med 1. udkast Udkast præsenteret for Distrikts bestyrelserne, DCU s bestyrelse og administration Input givet til arbejdet imod 2. udkast Emnet er blevet behandlet på bestyrelsesmøde den 16/9 Okt. 14 Møde i Strukturgruppen, hvor alle input fra ovenstående behandles. Behandlet på bestyrelsesmøde den 8/10 Møde med Distrikterne vedr. de økonomiske elementer. Formandsmøde Distrikt Sjælland Behandlet på Bestyrelsesmøde den 31/10 i Danmarks Cykle Union Nov. 14 Drøftelse af distrikternes fremtidig rolle med en mulig ny klubstruktur (13/11) Præsentation på årsmøde - Distrikt Sjælland (22/11) Præsentation på årsmøde - Distrikt Jylland/Fyn (23/11) Dec. 14 Bestyrelsesmøde, hvor feedback fra årsmøderne blev behandlet (2/12) Tilføjelser til dokumentet vedr. klubstruktur Opdateret materiale udsendt til klubberne (19/12) 4

6 FASEOPDELT IMPLEMENTERING Arbejdet med en ny klub- og medlemsskabsstruktur er drøftet, diskuteret og udviklet i en helhed i strukturgruppen. For at sikre et solidt ejerskab, ikke forcere strukturen igennem, og sikre at implementeringen bliver bedst for alle, vil færdigudviklingen og den efterfølgende implementering ske i forskellige faser, hvor hver fase kan implementeres selvstændigt. I nedenstående skitse samt den på næste side, er et overblik over den kommende tidshorisont set frem imod : Der lægges op til ny klubstruktur hvor alle klubber fremover vil blive inkluderet i distrikterne. På denne måde vil alle kræfter samles i distrikterne på hver sin side af Storebælt. Beslutning om ny klubstruktur sker på kongressen, som afvikles i januar I den forbindelse er det vigtigt at understrege at der vil blive tilført ressourcer til de flere opgaver det måtte medfører. I 2015 indføres ene og alene en ny klubstruktur, som er beskrevet på de efterfølgende sider. 2016: Ny medlemsskabsstruktur implementeres, hvor oplægget er at man som medlem kan vælge sig ind på forskellige niveauer; Bronze, Sølv eller Guld. Indholdet på de forskellige niveauer vil blive udviklet og fastlagt i løbet af Beslutning om ny medlemsstruktur sker tidligst på Midtvejskongressen i juni /17: Muligheden for forbundsmedlemskab af Danmarks Cykle Union introduceres. Tanken bag medlemskabet er, at give mulighed for et prøvemedlemskab, der kan bane vejen for at få flere selvorganiserede til at melde sig ind i klubberne. Januar 2015 klubstruktur besluttes med start 2015 Midtvejskongres 2015 Medlemsniveauer med indhold drøftes og besluttes med start 2016 Januar 2016 ny medlemsskabsstruktur indføres 5

7 OPLÆG PÅ FREMTIDENS KLUBSTRUKTUR Klubstruktur Basisklub Sportsklub Elite klub For 2015 betyder det helt praktisk: Klubberne vælger sig ind i enten basis-, sport- eller elitekategorien. I 2015 findes fortsat to forskellige licenser, konkurrencelicens (kan tegnes af elite og sport klubber) og motionslicens (kan tegnes af alle klubber) Jf. den beslutning der træffes om klubmedlemsskaber. På de følgende sider beskrives klubstrukturen med de tre kategorier. 6

8 KLUBSTRUKTUR Klubstruktur Basisklub Sportsklub Elite klub Oplægget er at man som klub har tre valgmuligheder, som hver især giver forskellige muligheder og forpligtelser. Det er klubben der træffer deres valg om hvilken kategori og dermed hvilket niveau der passer til klubbens behov og ønsker. Se venligst de tre efterfølgende sider der beskriver Basis-, Sports- og Eliteklub kategorier. Alle klubmedlemmer modtager en grundpakke: Mulighed for tilkøb af klippekort med 3 klip som giver adgang til at køre 3 konkurrencecykelløb, når der er tegnet motionslicens. Mulighed for deltagelse i Motionsklasse ved konkurrencecykelløb Event rabat ved Danmarks Cykle Unions arrangementer, når der er tegnet motionslicens. Login til DCU webshop Nyhedsbreve fra DCU 7

9 BASISKLUB BASISKLUB Pris pr. klub pr. år kr ,- * Inkluderer følgende for klubben: Har automatisk de 5 DIF forsikringer: o En ansvarsforsikring for klubben o En lovpligtig og en frivillig arbejdsskadeforsikring o Psykologisk krisehjælp o En idrætsrejseforsikring til dækning på klubture o En retshjælpsforsikring Hjælp til udarbejdelse af klubbens årlige udviklingsplan Klubbens medlemmer kan tegne Motionslicens Råd og vejledning fra DCU administrationen og udviklingsafdeling Gøre brug af uddannelsesprogram (både DCU og DIF) Mulighed for at leje DCU`s tidtagningssystem mod betaling Mulighed for at rekvirere foredragsholdere via DCU mod betaling Mulighed for at bruge Danmarks Cykle Unions rabataftaler Både klubber med kommercielle navne samt geografiske navne kan være basis klub * Det landsdækkende niveau vil kun gælde så længe at basisklubberne ikke tilhører distrikterne. Når en evt. sammenlægning med DCU Motion og Distrikterne finder sted, vil det være op til de to distrikter at fastsætte kontingent niveauerne. 8

10 SPORTSKLUB SPORTSKLUB Kontingentet vil blive fastsat på distrikternes årsmøde. Prisniveauet kan være forskelligt i de to distrikter. Inkluderer yderligere udover basisklubbens fordele: Kan tegne konkurrencelicenser til udvalgte klasser: o Landevej: D, H-klasserne, Dame-klasserne, U17, U15/U16P, U13/U13P, U11/U11P o MTB: C, H-klasserne, Dame-klasserne, U17, U15/U16P, U13/U13P, U11/U11P Kan ikke udstede sportslige lederlicenser (sportsdirektør, mekaniker mv.) Mulighed for at deltage i alle konkurrenceløb i ovennævnte klasser inkl. DM for veteraner og BU DM (ryttere fra en sportsklub kan ikke deltage i DM for eliten). Ret til brug af dommervogn, resultatformidling, kommisærer m.v. via distrikterne/udvalg, til afholdelse af konkurrencecykelløb mod betaling som i Mulighed for, uden merpris, at anvende DCU`s tidtagningssystem til motionsløb Adgang til vidensbank (Træningsprogrammer, videoklip, træningsvejledning mm. ) Forpligtes til årligt at afholde et konkurrenceløb for minimum fem konkurrence klasser. Kan maksimalt have 8 licenser i alt fordelt på de klasser en sport klub kan tegne licens i. Hvis klubben i løbet af sæsonen overstiger 8 licenser og klubben vælger at tegne det 9. licens, rykker klubben automatisk op til elite året efter. Det samme gælder hvis klubbens ryttere rykker op i en klasse der ikke er omfattet ovenfor. Klubbens trænere og ledere kan mod betaling deltage på DCU s seminarer f.eks. trænerseminar. Klubber med kommercielle navne kan ikke være sportsklub jf. DCU regler om teams med kommercielle navne. Derudover medfølger de samme muligheder som anført under Basisklub på forgående side. Forpligtelse om løbs afholdelse: eliteklubber er forpligtet til at afholde løb i Fra 2016 træder kravet om løb for nogle klasser i kraft for sportsklubber. 9

11 ELITEKLUB ELITEKLUB Kontingentet vil blive fastsat på distrikternes årsmøde. Prisniveauet kan være forskelligt i de to distrikter. Inkluderer yderligere udover sportsklubbens fordele: Kan tegne konkurrencelicens til alle konkurrence klasser Kan tegne alle typer af lederlicenser Klubbens ryttere kan deltage i alle løb for alle klasser inkl. alle DM løb Klubbens ryttere kan udtages til at deltage i landsholdsture samt i EM, VM og OL løb for junior og elite Klubbens ryttere kan deltage DCU s landsdækkende cup s Kan være moderklub for DCU Teams og Continental Teams Forpligtes til årligt at afholde et konkurrenceløb for alle konkurrence klasser Klubbens trænere og ledere kan gratis deltage på DCU s seminarer f.eks. trænerseminar Annoncering for alle løb på cyklingdanmark.dk Klubber med kommercielle navne kan ikke være eliteklub jf. DCU regler om teams med kommercielle navne. Derudover medfølger de samme muligheder som anført under Basisklub og Sportsklub på hhv. side 9 og 10. Forpligtelse om løbs afholdelse: eliteklubber er forpligtet til at afholde løb i Fra 2016 træder kravet om løb for nogle klasser i kraft for sportsklubber. 10

12 MATRIX OVER KLUBSTRUKTUREN Tabellen beskriver indholdet for klubberne på de enkelte niveauer INDHOLD BASIS SPORT ELITE Grundpakke Tilkøb af klippekort med 3 klip Kan deltage i motionsrace Kan tegne motionslicens med adgang til rabat ved DCU events Login til DCU webshop Nyhedsbreve fra DCU Løbsannoncering Klub Værdipakker 5 DIF forsikringer Hjælp til udarbejdelse af klubbens udviklingsplan årligt Kan tegne Motionslicens Råd og vejledning fra DCU administration og udvikling Gøre brug af uddannelsestilbud (både DCU og DIF) Mulighed for at leje DCU`s tidtagningssystem til motionsløb Mulighed for at rekvirere foredragsholdere via DCU Adgang til videnbank Mulighed for at benytte DCU`s tidtagningssystem til motionsløb gratis Kan tegne konkurrencelicenser til udvalgte klasser Mulighed for at deltage i alle løb inkl. DM for veteraner og B&U Ret til dommervogn, resultatformidling, kommisærer m.v. Pligt til årligt at afholde et konkurrenceløb (min. 5 klasser) Kan tegne konkurrencelicens til alle klasser Klubbens ryttere kan deltage i DM, EM og VM Klubbens ryttere kan deltage i DCU s cups Kan være moderklub for DCU Teams og Continental Teams Trænere og ledere kan gratis deltage på DCU s seminarer Pligt til årligt at afholde et konkurrenceløb for alle klasser 11

13 DEN ORGANISATORISKE STRUKTUR Der arbejdes for at alle klubber fremover organiseres under de to distrikter og dermed tilføres de to distrikter en større rolle i forhold til afvikling af cykelløb på alle niveauer. Det er vigtigt at understrege at der vil blive tilført flere ressourcer, således at de opgaver det vil kræve at servicere alle vores klubber, naturligvis vil være til stede. Dette vil fordre at det vedtages at sammensmelte DCU Motion med distriktet i hhv. Øst og Vest. Beslutning om en sammenlægning vil ikke kunne vedtages på kongressen den 18. januar, men vil kunne behandles på midtvejskongressen En endelig beslutning om sammenlægning vil først kunne finde sted på kongressen 2015, der finder sted i januar SAMARBEJDE KLUBBERNE IMELLEM I Danmarks Cykel Union er der et stort ønske om at der skabes synergi imellem klubberne, der hvor mulighederne foreligger. Formålet med skabelsen af et samarbejde, imellem klubberne og på tværs af klubkategorier, skal medføre synergier indenfor udviklingen af vores klubmiljø. De erfarne klubber hjælper de mere uerfarne, samt at klubberne hjælper hinanden med frivillig arbejdskraft ved event. Det kunne effektueres igennem regionsmøder, hvor administrationen i Danmarks Cykle Union, til en start, kunne hjælpe med faciliterer møderne samt komme med forslag til indhold. En anden mulighed ville være at etablere et samarbejde imellem klubber inden for en overkommelig geografisk afstand. DISPENSATIONER Dispensationer vil blive varetaget af de to distrikter. Afgørelsen i dispensationerne håndteres på en ensartet måde, uagtet om klubben tilhører det ene eller det andet distrikt. Distrikterne er opmærksomme på at kommunikere imellem hinanden, omkring afgørelserne. KATEGORIENS BETYDNING FOR KLUBBEN Som klub er man underlagt de retningslinjer der er beskrevet på de foregående sider ved de tre kategorier. Disse er klubben underlagt, dog med det opmærksomhedspunkt at der vil kunne dispenseres for visse forhold: - Har klubben en afgrænset tilknytning til enten bane, landevej, mtb. eller cross, er det inden for den hoveddisciplin, klubben er forpligtet til at afvikle løb for. Dette gælder for kategorien sport og elite, hvor der en løbsforpligtelse. - Hvis man som klub oplever, at befinde sig midt imellem to klubkategorier, set ift. antal licenser og klasser, kan vi kun opfordre til at kontakte distriktet. 12

14 Helt grundlæggende opfordres klubberne til, ved tvivlsspørgsmål, at kontakte distriktet direkte for en drøftelse af klubbens forhold. Indtil sammenlægning vil finde sted, vil basisklubberne skulle kontakte DCU Motion. VALG AF KATEGORI Som klub bestemmer man sig én gang om året for hvilken kategori klubben ønsker at placere sig i, enten Basis, Sport eller Elite. Sæsonen løber fra 1. april til 31. marts. Der kan skiftes kategori én gang i hver sæson. I perioden fra 1. januar til 1. marts vil det være muligt for klubberne at skifte kategori. Såfremt der opstår en uoverensstemmelse ift. den klubkategori klubben bestemmer sig for og den som distriktet forestiller sig, vil det være en gruppe der håndtere dispensationssager, der tager stilling til konkrete sag. ØKONOMI Der kan træffes beslutning om priser for kontingenter og startpenge for klubberne under det respektive distrikt. Niveauet for basisklubberne er identiske i hele landet, hvor alle klubber betaler et årligt kontingent på 1.000,- dkk. pr. klub. Det landsdækkende niveau vil kun gælde så længe at basisklubberne ikke tilhører distrikterne. Når en evt. sammenlægning med DCU Motion og Distrikterne finder sted, vil det være op til de to distrikter at fastsætte kontingent niveauerne. Hvad angår niveauet for sport og eliteklubberne vil det være distrikterne der uafhængigt af hinanden fastsætter det årlige kontingent. KONTINGENT STRUKTUR Alle klubber betaler kontingent til distriktet. Basis klubber betaler det samme i kontingent i hele landet Elite og sport klubber betaler kontingent ud fra det besluttede på distrikternes årsmøder. 13

15 TANKER OM DE NÆSTE FASER Bemærk: dette er ikke et endelig forslag og de tre faser er ikke afhængige af hinanden. Indholdet i Fase 2 vil blive fremlagt til drøftelse på midtvejskongressen i juni 2015 og evt. implementering vil ske fra

16 FASE 2 - MEDLEMSSKABSSTRUKTUR Det er tanken at medlemmer i DCU tegner et guld, sølv eller bronze medlemskab. Et guld medlemskab giver naturligvis flest fordele, og kan eksempelvis indeholde et konkurrencelicens mv. De tre medlemskaber skal være af reel værdi for det enkelte medlem, hvor pris og værdi hænger sammen. Der er allerede nu adskillige fordele ved at være medlem af DCU men disse skal udbygges yderligere inden forslaget til medlemsskabsstrukturen fremlægges endeligt. Strukturgruppen vil fremkomme med forslag til hvilke værdier/fordele der skal tilknyttes de enkelte medlemskaber. BRONZE SØLV GULD 15

17 FASE 3 FORBUNDSMEDLEMSSKAB Forbundsmedlemskabet skal være indgangsvinklen for selvorganiserede til vores klubmiljøer og kan tilføre det enkelte individ viden alt efter behov og ønsker til niveau man ønsker at dyrke sporten på. Forbundsmedlemskabet skal betragtes som et intro medlemskab til Danmarks Cykle Union, der skal gøre vejen for uorganiserede til at melde sig ind i organiserede klubber kortere. 16

FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION

FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION 2014 FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION DANMARKS CYKLE UNION November 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND 2 VISION & STRATEGI 3 VISION 3 STRATEGI 3 HVAD HAR VÆRET I FOKUS 3 PROCES 4 TIDSPLANEN

Læs mere

SPØRGSMÅL & SVAR NY KLUBSTRUKTUR

SPØRGSMÅL & SVAR NY KLUBSTRUKTUR SPØRGSMÅL & SVAR NY KLUBSTRUKTUR Indholdsfortegnelse KLUBKATEGORI... 3 Hvordan forestilles det at klubberne vil fordele sig i de tre kategorier?... 3 Hvorfor hedder det en basisklub og ikke en motionsklub?...

Læs mere

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Fredag d. 31. oktober 2014, kl. 9.00-16.30 Sted: Idrættens Hus Deltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen (TKR), Klaus Bach (KB), Lone Billehøj

Læs mere

DCU Distrikt Sjælland Referat af formandsmøde 25. marts 2015

DCU Distrikt Sjælland Referat af formandsmøde 25. marts 2015 1. Situationen omkring direktørskifte DCU s formand Niels Sørensen (NS) gav en kort redegørelse for baggrunden for det afbrudte samarbejde med direktør David Gullberg. 2. Velkomst ved Klaus Bach (KB) KB

Læs mere

REFERAT. Godkendelse af dagorden

REFERAT. Godkendelse af dagorden REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Lørdag d. 10. januar 2015, kl. 10.00-15.00 Sted: Hotel Medi, Ikast (Rådhusstræde 8, 7430 Ikast) Deltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde d. 14. november 2009.

Referat fra Repræsentantskabsmøde d. 14. november 2009. Referat fra Repræsentantskabsmøde d. 14. november 2009. Tilstedeværende: Område Nord/Midt: John Sørensen, Erling Pedersen Område Sydjylland/Fyn: Søren Boysen, HP Andersen, Arne Simonsen, Ole Sand (til

Læs mere

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Til stede: Lars Vermund (LV), Karsten Munkvad (KM), Bo Overgaard (BO), Gitte Melph (GM), Torben Dan Pedersen (TDP), Niels

Læs mere

KONGRES 2015 - REFERAT

KONGRES 2015 - REFERAT KONGRES 2015 - REFERAT Tid: Søndag d. 18. januar, kl. 9.00-12.20 Sted: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Referent: Trine Lindberg Niels Sørensen bød forsamlingen velkommen til den årlige

Læs mere

Danmarks Cykle Union - Motion Medlem af Danmarks Cykle Union (DCU) og Danmarks idrætsforbund (DIF

Danmarks Cykle Union - Motion Medlem af Danmarks Cykle Union (DCU) og Danmarks idrætsforbund (DIF Til Klubberne Esbjerg, den 28. marts 2013 Referat fra områdemødet i Sjælland/Øerne den 12. marts 2013 Fremmødte klubber: - ARD Danmark, Ølsemagle Motion, Ishøj Motions Cykel Club, Brøndby Cykel Motion,

Læs mere

DMU. Mission, Vision og Strategi. Opdateret 1. januar 2011

DMU. Mission, Vision og Strategi. Opdateret 1. januar 2011 DMU Mission, Vision og Strategi 2011 2015 Opdateret 1. januar 2011 1 MISSION DMU er den førende organisation for motorcykel- og BMX sport i Danmark. DMU skal fremme og udvikle motorcykel- og BMX-sporten

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

REFERAT AF DCU s MIDTVEJSKONGRES 2014. LØRDAG DEN 28. JUNI Kl. 17.30-20.00 PÅ HOTEL FAABORG FJORD

REFERAT AF DCU s MIDTVEJSKONGRES 2014. LØRDAG DEN 28. JUNI Kl. 17.30-20.00 PÅ HOTEL FAABORG FJORD REFERAT AF DCU s MIDTVEJSKONGRES 2014 LØRDAG DEN 28. JUNI Kl. 17.30-20.00 PÅ HOTEL FAABORG FJORD DCUs formand Niels Sørensen bød forsamlingen velkommen og startede med at takke Cykling Odense og Cykelklubben

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Politikkatalog

Dansk Skøjte Union. Politikkatalog Dansk Skøjte Union katalog 3. udgave Oktober 2009 Indholdsfortegnelse Idegrundlag...2 Organisation...3 Børn og unge...4 Bredde...5 Elite...6 Information og kommunikation...7 International politik...8 Konkurrencepolitik...9

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

Team Roskilde Junior

Team Roskilde Junior Team Roskilde Junior Et dansk juniorteam som skaber bemærkelsesværdige resultater nationalt og internationalt If my mind can conceive it, and my heart can believe it - then I can achieve it. Muhammad Ali

Læs mere

Generalforsamling i RyCC 27-10- 11

Generalforsamling i RyCC 27-10- 11 Generalforsamling i RyCC 27-1- 11 Ca. 45 personer mødte op, hvilket er meget tilfredsstillende for en klub med i alt 141 medlemmer. 1. Valg af dirigent og referent: Claus Dam- Tholstrup blev valgt til

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Tirsdag den 7. februar 2012 kl. 19.00

Tirsdag den 7. februar 2012 kl. 19.00 Referat af ordinær generalforsamling i CCH Hjørring Tirsdag den 7. februar 2012 kl. 19.00 University College Nordjylland Skolevangen 45 (lokale o15), 9800 Hjørring DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. Magnus

Læs mere

REFERAT AF DCU S BESTYRELSESMØDE

REFERAT AF DCU S BESTYRELSESMØDE REFERAT AF DCU S BESTYRELSESMØDE Dato: 27. juni 2014 kl. 09.00-18.00 Sted: Hotel Faaborg Fjord, Svendborgvej 175, 5600 Faaborg Mødedeltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen

Læs mere

REFERAT AF DCU S BESTYRELSESMØDE

REFERAT AF DCU S BESTYRELSESMØDE REFERAT AF DCU S BESTYRELSESMØDE Mødedato: Tirsdag d. 14. maj 2013 kl. 09.00-16.00 i Idrættens Hus, 2605 Brøndby. Mødedeltagere: Niels Sørensen, Jakob Knudsen, Henrik Jess Jensen, Klaus Bach, David Gullberg,

Læs mere

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 1 - Navn/hjemsted Foreningens navn er "Mountainbike Club Vejle" forkortet MCV med hjemsted i Vejle Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet Processen Efterår 2014 Dialogmøder om talentarbejdet med LU Efterår 2014 Åbent dialogmøde om talentarbejdet Januar/februar 2015 2 workshops (kl. 10-16) udarbejdelse af talentpolitik og strategi Høringsproces

Læs mere

Amager Atletik Club. Retningslinjer for tilskud til klubbens medlemmer. Bestyrelsen, februar 2014, revideret august 2015 Side 1 af 5

Amager Atletik Club. Retningslinjer for tilskud til klubbens medlemmer. Bestyrelsen, februar 2014, revideret august 2015 Side 1 af 5 Amager Atletik Club Retningslinjer for tilskud til klubbens medlemmer Bestyrelsen, februar 2014, revideret august 2015 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Startgebyrer... 3 3 Transport...

Læs mere

KIFs støtteordning 2013. KIFs støtteordning

KIFs støtteordning 2013. KIFs støtteordning KIFs støtteordning Formålet med støtteordningen er at skabe så gode forhold som muligt for den enkelte aktive i tilrettelæggelsen af den daglige træning og frem mod konkurrencer, så flest mulige kan etablere

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2014. FIG s Udviklingsplan. John Sørensen Formand - FIG john@sxrensen.dk

Repræsentantskabsmøde 2014. FIG s Udviklingsplan. John Sørensen Formand - FIG john@sxrensen.dk Repræsentantskabsmøde 2014 FIG s Udviklingsplan John Sørensen Formand - FIG john@sxrensen.dk 7. april 2014 FIG s rolle Vores opgaver er under forandring (fra) Foreningernes tillidsrepræsentant Administration

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Velkommen til Odder Cykel Klub

Velkommen til Odder Cykel Klub Velkommen til Odder Cykel Klub Vi har her samlet nogle af de mange spørgsmål, der vil dukke op før og i den første tid efter du er blevet medlem i Odder Cykel klub. Hvis der er ting, der ikke er besvaret

Læs mere

VEJLE SVØMMEKLUB TRITONS SPONSORKONCEPT

VEJLE SVØMMEKLUB TRITONS SPONSORKONCEPT VEJLE SVØMMEKLUB TRITONS SPONSORKONCEPT Præsentation af VEJLE SVØMMEKLUB TRITON Triton i tal Ca. 1.900 medlemmer Hvoraf ca. 1.800 er tilknyttet svømmeskole og ca. 100 er konkurrencesvømmere Fuldtidsansat

Læs mere

DMU FORSIKRINGER 2013

DMU FORSIKRINGER 2013 DMU FORSIKRINGER 2013 Dette dokument skal give et overblik over de forskellige forsikringsdækninger, der er i DMU hvad enten du er kører, official, bestyrelsesmedlem eller hjælper i en klub. Oversigten

Læs mere

Vi mindedes Palle Lykke, Ole Dehn, Arne Lykkegaard og Henning Kjær Jørgensen, som er gået bort i løbet af året.

Vi mindedes Palle Lykke, Ole Dehn, Arne Lykkegaard og Henning Kjær Jørgensen, som er gået bort i løbet af året. Årsmøde DCU Distrikt Sjælland 2013 Referat. Vi mindedes Palle Lykke, Ole Dehn, Arne Lykkegaard og Henning Kjær Jørgensen, som er gået bort i løbet af året. Pkt. 1 Valg af dirigent: Alan Lange Pkt. 2 navne

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk.

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk. KONCEPT FOR UDVIKLINGSCENTRE I DANSK TAEKWONDO FORBUND INDLEDNING Etablering af udviklingscentre er et af de første skridt i implementering af DTaFs talent- og elitestrategi, som blev færdiggjort i juni

Læs mere

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning.

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning. Bliv en del af succesen Støt Hillerød G.I. Bordtennis koncept www.hgibordtennis.dk Velkommen til Hillerød G.I. Bordtennis I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision,

Læs mere

Godkendelse, opfølgning og underskrift på referat af møde 3 d. 6. februar 2015

Godkendelse, opfølgning og underskrift på referat af møde 3 d. 6. februar 2015 Brøndby den 11. april 2015 Journal nr.1231-15-fs Referat af møde i Udvalget for Professionel Håndbold møde nr. 4 2014-2015 Tirsdag d. 31. marts 2015, kl. 09.30-12.30 hos Divisionsforeningen Håndbold, Vesterballevej

Læs mere

KIF Atletik - Støtteordning 2011. Gældende fra 1. januar 2011. Senior og ungdoms støtteordning

KIF Atletik - Støtteordning 2011. Gældende fra 1. januar 2011. Senior og ungdoms støtteordning Gældende fra 1. januar 2011 Overordnet giver KIF støtte til de aktive atleter i klubben ud fra præstation/resultater, talent og deltagelse på forskellige hold (landshold, DT og LTU). For at få støtte af

Læs mere

- En mulighed for at sætte kurs for fremtiden. SportHouse

- En mulighed for at sætte kurs for fremtiden. SportHouse - En mulighed for at sætte kurs for fremtiden Baggrund Selvstændig (siden 2005) - Dansk Boldspil Union (1999-2005) opbygning, udvikling, implementering af lederuddannelse analyser, tilfredshedsmålinger

Læs mere

Long Track Speed Skating

Long Track Speed Skating Long Track Speed Skating Talentudvikling og elitesatsning DANSK SKØJTE UNION 2015-2016 Opdateret August 2015 Indhold 1.0 Formålet med dokumentet... 2 2.0 Baggrund... 2 3.0 DIF projekt... 2 3.1 DIF Junior...

Læs mere

Grundlæggende betingelser For at være dækket af nedenstående forsikringer, så er der imidlertid en række betingelser, der skal være opfyldt.

Grundlæggende betingelser For at være dækket af nedenstående forsikringer, så er der imidlertid en række betingelser, der skal være opfyldt. DMU FORSIKRINGER Dette dokument er en vejledning som skal give et overblik over de forskellige forsikringsdækninger, der er i DMU hvad enten du er kører, official, bestyrelsesmedlem eller hjælper i en

Læs mere

Pst!! 12/2008 København den 14. august 2008. Sommerferien overstået. Dansk Fægte Forum. Danmark har fået formandsposten i det nordiske forbund

Pst!! 12/2008 København den 14. august 2008. Sommerferien overstået. Dansk Fægte Forum. Danmark har fået formandsposten i det nordiske forbund Dansk Fægte-Forbund Pst!! 12/2008 København den 14. august 2008 Sommerferien overstået Pst!! er nu tilbage igen efter en dejlig sommerferie, hvor tiden er blevet brugt til at finde nye måder, hvor på information

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Velkommen i Skørping Triatlon Klub

Velkommen i Skørping Triatlon Klub Velkommen i Skørping Triatlon Klub De seks sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver sunde, hjælpsomme og positive

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Varde Cykelklub 19. februar 2008 hos Jyske Bank

Ordinær generalforsamling i Varde Cykelklub 19. februar 2008 hos Jyske Bank Ordinær generalforsamling i Varde Cykelklub 19. februar 2008 hos Jyske Bank I lighed med sidste år har vi også til denne generalforsamling lave en skriftlig beretning. En beretning som ser tilbage på et

Læs mere

Regler for mountainbike

Regler for mountainbike Regler for mountainbike Generelle bestemmelser Sæsonen løber fra d. 1. april til d. 1. oktober, dog således at Maratonløb (MX) kan afholdes i perioden 15. marts til 15 oktober. Terrænudvalget kan efter

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 5-2012/13, onsdag d. 14. august kl. 17:30 i DBTU lokaler, Idrættens Hus.

Referat af bestyrelsesmøde 5-2012/13, onsdag d. 14. august kl. 17:30 i DBTU lokaler, Idrættens Hus. Referat af bestyrelsesmøde 5-2012/13, onsdag d. 14. august kl. 17:30 i DBTU lokaler, Idrættens Hus. Tilstede: Henriette Gilhøj, Rene Nielsen, Guller Eriksen, Trine Lindberg, Ole Mortensen, Henrik Bartholdy

Læs mere

Velkommen. Velkomst og indledning Gennemgang af bestyrelsen Diskussion og spørgsmål Evt. afstemning Indkomne forslag Evt.

Velkommen. Velkomst og indledning Gennemgang af bestyrelsen Diskussion og spørgsmål Evt. afstemning Indkomne forslag Evt. Velkommen Velkomst og indledning Gennemgang af bestyrelsen Diskussion og spørgsmål Evt. afstemning Indkomne forslag Evt. Gennemgang af bestyrelsen Fortiden: Historien Nutiden: Konsekvenserne og udfordringerne

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Foreningen Læsø Bredbånd 1.2 Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Læsø kommune. 2. FORMÅL: 2.1 Foreningen

Læs mere

Velkommen i Skørping Triathlon Klub

Velkommen i Skørping Triathlon Klub Velkommen i Skørping Triathlon Klub De seks sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver sunde, hjælpsomme og positive

Læs mere

Fælles informationsmøde. KIF Håndbold maj 2014

Fælles informationsmøde. KIF Håndbold maj 2014 Fælles informationsmøde KIF Håndbold maj 2014 Agenda 19:00-19:45 KIF Håndbold Fælles 19:45-20:05 Ministervalg Holdniveau 20:05-20:15 Kaffe pause 20:15-21:00 Foredrag ved Jacob Freil 21:00-21:15 Opsamling

Læs mere

DCU Distrikt Sjælland Referat af årsmøde 22. november 2014

DCU Distrikt Sjælland Referat af årsmøde 22. november 2014 Tilstede: Amager CR, CK Kronborg, CC Hillerød, CK Fix, DBC, DMK, Greve CC, HFCK, Kalundborg CC, KCK, LFCK, Næstved BC, Politiets IF Kbh., Roskilde CR, Roskilde MTB, Slagelse CR, Sorø BC, Tissø CR, VFC,

Læs mere

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Introduktion Svømning er blandt de mest træningskrævende sportsgrene, og belønningen for de mange timer i

Læs mere

1. Velkomst BMX-formand, Hans Storm, bød velkommen til BMX Repræsentantskabsmødet. Og takkede for fremmødet.

1. Velkomst BMX-formand, Hans Storm, bød velkommen til BMX Repræsentantskabsmødet. Og takkede for fremmødet. Referat fra BMX Repræsentantskabsmøde Møde: Repræsentantskabsmøde Mødedato: 1. marts 2014 Til stede: Billum, Bjerringbro, Dragon, Falcon, Feldborg, Haderslev, Ikast, Kalundborg, København, Køge, Roskilde,

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Generalforsamling Aalborg Flyers FC - Forslag til ændringer

Generalforsamling Aalborg Flyers FC - Forslag til ændringer Generalforsamling Aalborg Flyers FC - Forslag til ændringer Disse punkter skal til afstemning lørdag d. 28.03.2015 ved generalforsamling i Aalborg Flyers FC. Forslagene går på ændringer i vedtægerne, og

Læs mere

Københavns Idræts Forenings støtteordning

Københavns Idræts Forenings støtteordning Københavns Idræts Forenings støtteordning Gældende fra 1. oktober 2010 Overordnet giver KIF støtte til de aktive atleter i klubben ud fra præstation/ resultater, talent og deltagelse på forskellige hold

Læs mere

Randers HH Business & EventClub. - et anderledes erhvervsnetværk!

Randers HH Business & EventClub. - et anderledes erhvervsnetværk! RANDERS HERRE HÅNDBOLD SOCIALT ANSVAR OG UDVIKLING GENNEM HÅNDBOLD Randers HH Business & EventClub - et anderledes erhvervsnetværk! Randers HH er byens elitesatsning på herresiden som alle håndboldklubberne

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren.

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren. Forretningsorden og opgaver for Eliteudvalget i Odense Golfklub Formål: At tilstræbe for at der til stadighed deltages med minimum såvel 1 herre- som 1damehold i Dansk Golf Unions Danmarksturnering og

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll

UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll Deltagere: Ole Hansen, Jakob Drachmann Haag, Mogens Mika, Martin Mølgaard Ravn, Flemming Kvist Andersen, Brian Molberg, Kim Møller, Jesper Ran Pedersen,

Læs mere

Se video her ALLER MEDIESALG / DIGITAL : PRINT : EVENT

Se video her ALLER MEDIESALG / DIGITAL : PRINT : EVENT Se video her 1 UNIVERSET 4 MAGASINER Distribution 120.000 ekspl. af hver udgave + Cykelbutikker, Skoda og via Danmarks Cykel Union 2015 DIT BRAND ONLINE Cyclingplanet.dk / facebook Aller Medias 30 platforme

Læs mere

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE 2012 AFSNIT 1 - REGLER FOR STARTBERETTIGELSE, KLUBSKIFTE MED VIDERE 1. Et medlem kan dyrke de under Dansk Svømmeunion hørende discipliner

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

AGF Talentsamarbejde

AGF Talentsamarbejde AGF Talentsamarbejde AGF Talentcenter - lokalt AGF TALENTCENTER AGF TALENTCENTER Indhold Vision, definition, mål og handlingsplaner Etiske regler AGF Talentcenter-model Forpligtelser og krav til et AGF

Læs mere

REJSEKORT PRISFORKLARING

REJSEKORT PRISFORKLARING REJSEKORT PRISFORKLARING En detaljeret beskrivelse af principperne for beregning af priser med rejsekort En mere populær forklaring kan ses på wwwrejsekortdk/brug-rejsekort/priser-for-rejseraspx D16737

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Randersvej115 8200 Aarhus N Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

www.middelfartcykelclub.dk

www.middelfartcykelclub.dk Velkommen til Middelfart Cykel Club Vi har her samlet nogle af de mange spørgsmål, der vil dukke op før og i den første tid efter du er blevet medlem i Middelfart Cykel Club. Hvis der er ting, der ikke

Læs mere

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Deltagere Fraværende ved afbud Jens Terkelsen, Christina Carls, Henriette

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Talentudvikling i sportens verden

Talentudvikling i sportens verden Talentudvikling i sportens verden Konference 22.9.2008 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 Kort præsentation - MA Cand. mag. (samfundsfag idræt) Adjunkt og

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Strategi for frivillighed i. Compana Gymnastikforening

Strategi for frivillighed i. Compana Gymnastikforening Strategi for frivillighed i Compana Gymnastikforening 2014 1 Indledning Vi har valgt at lave en strategi for rekruttering: Inden for en kort årrække skal der ske et generationsskifte i bestyrelsen Vi vil

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år 2016 Dansk Atletik Forbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby daf@dansk-atletik.dk - Tlf: +45 4326 2626 Aldersgruppe: 15-25 år Dansk Atletik Forbund er det nationale forbund for atletik, gang

Læs mere

Tina Damkjær Larentis Piggy Wiggys Cheerleaders Tina Lohmann Århus Tigers Cheerleaders Maja Pasieczny sdu vikings Aarhus Tigers Cheerleaders

Tina Damkjær Larentis Piggy Wiggys Cheerleaders Tina Lohmann Århus Tigers Cheerleaders Maja Pasieczny sdu vikings Aarhus Tigers Cheerleaders Input fra Udviklingsmøde for Cheerleading Lørdag d. 10. maj 2014 Østergade Forsamlingshus, Middelfart Deltagere: Fornavn Efternavn Klub Anine Dittmer sdu vikings Anni Jensen GHG Bente Berg GHG Cheerleaders

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

Bilag 2 Årets vægtede antal medlemmer opgøres på følgende måde: De enkelte medlemskategorier har følgende vægte: art vægt seniorer 1 flexmedlemmer 0,64 ungseniorer 0,68 juniorer 0,34 æresmedlemmer. Max

Læs mere

Etisk Kodeks i idrætten

Etisk Kodeks i idrætten Etisk Kodeks i idrætten Hvordan sikres en god relation mellem træner og svømmer, der ikke mistænkeliggør trænerens adfærd? Danielle Keller Dansk Svømmeunion September 2009 Projekt i samarbejde med DIF

Læs mere

Bilag til generelforsamlingens punkt 4 fuldstændig version.

Bilag til generelforsamlingens punkt 4 fuldstændig version. Bilag til generelforsamlingens punkt 4 fuldstændig version. INDLEDNING I DIFs indstilling af kandidater til Kulturministeriets Idrætspris 2009 står anført: Dansk Svømmeunion er Danmarks Idræts-Forbunds

Læs mere

Taastrup Gymnastik Forening Formandens beretning for 2014 Generalforsamlingen 11/1-2015

Taastrup Gymnastik Forening Formandens beretning for 2014 Generalforsamlingen 11/1-2015 Taastrup Gymnastik Forening Formandens beretning for 2014 Generalforsamlingen 11/1-2015 Rundt om foråret Flot Lokalopvisning med deltagelse af blandt kæmpe hold fra Stevns. Årsfest med stor tilslutning.

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

TeamGym-landshold 2015-2016

TeamGym-landshold 2015-2016 TeamGym-landshold 2015-2016 Indholdsfortegnelse Forpligtelse 3 Vision 3 Målsætning 3 Begrebsafklaring 3 Organisering 4 Landshold og Juniorlandshold 4 Elitesektionen (TG-ES) 4 Prioritering af hold 4 Økonomi

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. GTC =Motion=Natur=Venner

VEDTÆGTER FOR. GTC =Motion=Natur=Venner V2011 - Rev. 8 SLH/JR/ST/K/LF VEDTÆGTER FOR GTC =Motion=Natur=Venner VEDTÆGTER FOR GANLØSE TRI-CENTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningen er en triathlonklub med navnet "Ganløse Tri-Center". 1.2 Foreningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forpligtelse Vision Målsætning Begrebsafklaring Organisering Prioritering af hold Økonomi Vidensdeling Kommunikation

Indholdsfortegnelse Forpligtelse Vision Målsætning Begrebsafklaring Organisering Prioritering af hold Økonomi Vidensdeling Kommunikation TeamGym-landshold 2015-2016 Indholdsfortegnelse Forpligtelse 3 Vision 3 Målsætning 3 Begrebsafklaring 4 Organisering 4 Landshold og Juniorlandshold 4 Elitesektionen (TG-ES) 5 Prioritering af hold 5 Økonomi

Læs mere

Fascinationen ved idræt

Fascinationen ved idræt Fascinationen ved idræt Doping blandt danske -Eller cykelryttere Cykelsportens paradoksale attraktion - Et humanistisk perspektiv ph.d. stipendiat, cand.scient. Institut for Idræt og Biomekanik, cand.

Læs mere

Teknisk håndbog til DM 2015

Teknisk håndbog til DM 2015 Teknisk håndbog til DM 2015 Artikel 1 Organisation Danmarksmesterskaberne i landevejscykling 2015 arrangeres af CK Djurs. Løbet køres under iagttagelse af DCU s samt UCI s reglement samt nedenstående bemærkninger

Læs mere

Langvang atletikstadion

Langvang atletikstadion Langvang atletikstadion Praktiske oplysninger Klubdragt: Der skal stilles op i anmeldt klubdragt Pigge: Maksimum 6 mm Startnumre: Startnumre skal bæres synlig på brystet og må ikke bøjes Opvarmning: Skal

Læs mere

Team 4 Uddannelsesplan August - December 2013

Team 4 Uddannelsesplan August - December 2013 Team 4 Uddannelsesplan August - December 2013 1 Modul 1 Fælles projekt Tid Undervisning Underviser/ Ansvarlige Torsdag d. 15. Aug. Velkommen Velkomst og introduktion til uddannelsens struktur, værdigrundlag

Læs mere

DBU Lolland-Falster. på vej mod 2015. Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde

DBU Lolland-Falster. på vej mod 2015. Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde DBU Lolland-Falster på vej mod 2015 Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde 1 Hvorfor projekt Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde 2 DBU Lolland-Falster ønsker at udarbejde og

Læs mere

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER Økonomi Drift Sportsudvalg Sponsorudvalg Matchudvalget Natur & Miljø Klubber-iklubben Golfspilleren i Centrum HCP / Kanin / Par 3 udvalgene Baner / Træningsanlæg Ejendomme Kommunikation

Læs mere

O = Opgave. Økonomisk kontrol i ligaen og regelsæt/ organisering af ligaen. Sagen om Randers blev drøftet.der var bred utilfredshed med 19:00

O = Opgave. Økonomisk kontrol i ligaen og regelsæt/ organisering af ligaen. Sagen om Randers blev drøftet.der var bred utilfredshed med 19:00 Dagsorden & Referat Møde om: BL Deltagere: Lennart Jensen HIC, Troels Mortensen Svendborg, John Bennetsen, ABK Andreas Larsen, Næstved, David Breuer SISU, Rasmus Winkel BL, Jesper Johansen DL, Bent Nedergaard

Læs mere

Humanconsult. powered by. hartmanns

Humanconsult. powered by. hartmanns Humanconsult powered by hartmanns humanconsult powerd by Hartmanns medlemskaber Medlemskaber Medlemskabet giver dig et attraktivt fagligt inspirationsforum til en dialog blandt ligesindede. Vi finder det

Læs mere

Target People Danmark ApS Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: 60 47 23 33 l Cvr.: 31 42 82 89 l per@target-people.dk l www.target-people.

Target People Danmark ApS Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: 60 47 23 33 l Cvr.: 31 42 82 89 l per@target-people.dk l www.target-people. Bilag: Ansøgning om udviklingsstøtte til etablering af CAMPUS FAABORG. Dette materiale er en uddybning af ansøgningen, med fokus på en mere detaljeret beskrivelse af økonomierne i tidligere fremsendte

Læs mere

Ansøgning om tilskud til at gøre Roskilde BMX anlæg køreklart. Roskilde BMX Klub. Dato: 3/1-2010

Ansøgning om tilskud til at gøre Roskilde BMX anlæg køreklart. Roskilde BMX Klub. Dato: 3/1-2010 Ansøgning om tilskud til at gøre Roskilde BMX anlæg køreklart Roskilde BMX Klub Dato: 3/1-2010 Indhold: Indledning... 3 Formål... 3 Overordnet projektbeskrivelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.4 Forventede

Læs mere

Dansk Svømmeunions handleplan. Det vil vi. Dansk Svømmeunion SVØM Leg & Vind. Med udgangspunkt i Dansk Svømmeunions politiske program

Dansk Svømmeunions handleplan. Det vil vi. Dansk Svømmeunion SVØM Leg & Vind. Med udgangspunkt i Dansk Svømmeunions politiske program Det vil vi Dansk Svømmeunion SVØM Leg & Vind Med udgangspunkt i Dansk Svømmeunions politiske program Vision og mission Vision Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation. Mission At skabe de bedste,

Læs mere

DARU GENERALFORSAMLING 2015 Tid: 22/3-2015 kl 12 Sted: DGI Østjylland, Søren Frichs Vej 42B, 2. sal, 8230 Åbyhøj.

DARU GENERALFORSAMLING 2015 Tid: 22/3-2015 kl 12 Sted: DGI Østjylland, Søren Frichs Vej 42B, 2. sal, 8230 Åbyhøj. DARU GENERALFORSAMLING 2015 Tid: 22/3-2015 kl 12 Sted: DGI Østjylland, Søren Frichs Vej 42B, 2. sal, 8230 Åbyhøj. Fremmødte: Johan Thorup Nielsen, DARU formand John Fatum, DARU + CAS Mogens, Team Delta

Læs mere

Strategi Dansk Volleyball Forbund

Strategi Dansk Volleyball Forbund Strategi Dansk Volleyball Forbund DVBF s strategier vedtages på repræsentantskabsmødet i overensstemmelse med DVBF s loves 12. I DVBF s loves 1 er Dansk Volleyball Forbund defineret som en sammenslutning

Læs mere

Mindfulness gennem mental træning

Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mere fokus, mindre stress og endnu bedre resultater Giv din hjerne ro til at arbejde I en verden, hvor næsten alt drejer sig om ydeevne

Læs mere