Gældende bestemmelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gældende bestemmelser"

Transkript

1 Gældende bestemmelser

2 Indholdsfortegnelse Indledning Love og vedtægter... 6 Indmeldelse via klubben hjemmeside Vedtægterne... 6 Opstilling af dagsorden:... 6 Indkaldelse til generalforsamling:... 6 Etik og Moral... 6 Medlemskab... 7 Forsikringer... 7 Priser og gebyrer... 7 Generelt Deltagergebyr ved udstillinger/kåringer mv... 7 Aflysning af arrangementer... 8 Tilmeldingsgebyr til prøver/udtagelser mv Avlsrådet... 8 Formål... 8 Opgaver... 8 Avlsrådets sammensætning Personer med tilknytning til avlsrådet Brugshunderådet... 9 Formål Opgaver... 9 Brugshunderådets sammensætning Personer med tilknytning til brugshunderådet... 9 BRK (Brugshunderådets kontaktperson i kredsene)... 9 Bestemmelser for brugsprøvedommere og prøvefiguranter... 9 Bestemmelser for godkendelse af prøvefiguranter... 9 Bruttotrup Bestemmelser og opgaver for udvalgene Formål med udvalgene Uddannelsesudvalg Figurantudvalg Dommeruddannelsesudvalgt

3 Arrangementsudvalg Sundhedsudvalg IT udvalg Nedsættelse af AD-HOC udvalg Udstillinger og prøver Generelt Arrangementsplan Gennem gang af prøvepapirer Generelt Resultathæfte Resultatliste Dommersedler Diplomer Planlægning af prøveforløb Udstillinger/skuer Generelle bestemmelser for hvalpeshow, skue, landsdels skue og hovedavlsskue Hovedavlsskuet (HAS) Landsdelsskue Skuer / Kombiskue Hvalpeshow Avlskåring Adgangsbetingelser generelt: Gældende for Avlskåring: Genfremstilling: Afkåring: For hunde avlskåret i andet FCI land gælder: For danske hunde avlskåret i Tyskland gælder: Tilmelding: Vejledning I afholdelse af avlskåring Avlsmønstring Adgangsbetingelser generelt: Gældende for Avlsmønstring: Genfremstilling: Afmønstring:

4 Tilmelding Avlsmønstring på dagen: Prøver Generelt Prøveanmeldelse Dommer Udenlandske dommere Prøveaflysning Prøvegodkendelse Prøvetilmelding Forsikring Tilmeldingsfrist Prøveaflysning Adgangsbetingelser Prøveprogrammer Afholdelse af og deltagelse i DM/VM udtagelseskonkurrencer i IPO Ansøgning om arrangement Antal deltagere Deltagere Tilmelding Kataloget Lodtrækning: Lodtrækning i sporgrupper: Følgende skal forevises: Afregning Afregning af dommere og figuranter Figuranter Resultatlister Afholdelse af udtagelseskonkurrencer til DM for sporhunde (SPH-DM) Ansøgning om arrangement Sporlægning Antal deltagere Deltagere Tilmelding

5 Afregning Afregning af dommere Resultatlister Aflysning af udtagelse Uddannelse Generelt Uddannelsesbestemmelser Uddannelse af brugsprøvedommere Uddannelse af avlvejlederaspiranter Uddannelse af trænere og instruktører

6 Indledning Gældende bestemmelser er en fortolkning af klubbens love, forstået på den måde, at hvis man er i tvivl om hvordan en af klubbens love skal fortolkes, kan man i Gældende bestemmelser finde en uddybning af denne. Såfremt man i Gældende bestemmelser ikke finder denne uddybning, er det HB s fortolkning der vil være afgørende. Denne vil efterfølgende blive indført i GB. Opdateringen af GB er HB s ansvar og vil blive varetaget af sekretariatet. Ændringer godkendes af HB 1 Love og vedtægter. Indmeldelse via klubben hjemmeside. Hvis man melder sig ind inden kl. 16:00 på en hverdag er dette datoen for indmeldelse. Efter 16:00 og på helligdage er indmeldelsesdatoen førstkommende hverdag. Vedtægterne Opstilling af dagsorden: Den opstillede dagsorden skal mindst indeholde de i 13 nævnte punkter. Ønsker man yderligere punkter på dagsordenen, f.eks. Fremtidig virksomhed, skal det/de punkter fremgå af den dagsorden, generalforsamlingen bliver indkaldt på. Indkaldelse til generalforsamling: Indkaldelse til kredsgeneralforsamling sker jf. klubben love 13. Kredsene skal bruge den indkaldelsesform, der har størst mulighed for at nå samtlige medlemmer i kredsen. Det kan være: 1. Et kredsblad, som sendes ud til de enkelte medlemmer. 2. Et brev til det enkelte medlem 3. Ophængning af indkaldelse til generalforsamling i klubhuset 4. Annonce i ugeavis, som dækker hele kredsens område 5. Kredsens hjemmeside 6. Hovedklubbens arrangementskalender. Et kredsblad eller et brev til det enkelte medlem er den ideelle form for indkaldelse til generalforsamling. Hvorimod ophængning af indkaldelse til generalforsamling i klubhuset ikke er tilstrækkelig da alle kredsens medlemmer ikke kommer på træningspladsen. Ophængning i klubhus, kombineret med annonce i ugeavis, som dækker hele kredsens område, kan accepteres. Generalforsamlingen skal afholdes på en dato og et tidspunkt, hvor flest mulige af kredsens medlemmer har mulighed for at deltage. På hverdage anses klokken for at være et passende starttidspunkt. Etik og Moral Dommere (Brugsprøvedommere / eksteriørdommere) og figuranter, som er godkendt af Schæferhundeklubben for Danmark fremgår af klubbens hjemmeside. Personer som tildeles et fremtrædende tillidshverv i Schæferhundeklubben for Danmark skal være uangriblige og deres tilknytning til hundesporten må aldrig kunne anfægtes. Dette gælder også forholdene omkring deres eget hundehold. Der må endvidere aldrig kunne herske tvivl om en dommers/figurants upartiskhed eller objektivitet. Schæferhundeklubben for Danmark forventer, at dommeren/figuranter udviser en stor grad af etik og moral i dommergerningen. Dommeren/figuranten skal i såvel ord som handling være en god og myndig repræsentant for schæferhundesporten. 6

7 Det forventes naturligvis at dommeren/figuranten på alle måder udviser en stor grad af etik og moral i forhold til overholdelse af de til enhver tid gældende regler og forskrifter som schæferhundeklubben har vedtaget. Medlemskab Både ejer og fører SKAL være medlem ved aflæggelse af alle andre prøver end begynder B prøven. (Undtaget er føreren ved UHP her skal kun ejeren være medlem.) For udenlandske deltagere kræves medlemskab i hjemlandet. Ved avlskåringer kræves medlemskab af ejeren undtaget udenlandske hunde. Her kræves Medlemskab i hjemlandet. Ved skue, dvs. når hunden er over et år, kræves medlemskab af ejeren. Ved HAS kræves medlemskab af ejeren. Udenlandske deltagere til HAS skal være medlem i eget land. For at træne gruppe C arbejde på kredsenes træningspladser kræves medlemskab af Schæferhundeklubben af såvel ejer som hundefører. Deltagere på klubbens kurser skal være medlem. Forsikringer Ansvarsforsikring Hundeloven kræver at alle har en ansvarsforsikring på sin hund, For at træne i kreds under Schæferhundeklubben for Danmark kræves der en udvidet ansvarsforsikring. Kollektiv forsikring. Schæferhundeklubben for Danmark har gennem DKK tegnet følgende kollektive forsikringer: En arbejdsskadeforsikring der dækker de skader, som en medarbejder (lønnet eller frivillig) kan komme ud for, mens han/hun arbejder for klubben f.eks. som lydigshedstræner, som ringsekretær på en udstilling, som hjælper i klubbens sekretariat osv. En erhvervsansvarsforsikring der dækker de skader, som en medarbejder (lønnet eller frivillig) måtte forvolde på andre mennesker, hunde eller ting f.eks. hvis en dommer eller ringtræner skulle komme til at skubbe en hund ned fra et bord, så den brækker benet. Priser og gebyrer Generelt. Medlemskontingent 600,- Medlemskontingent pensionister, familie og ungdomsmedlemmer 300,- Kredsskifte uden adresseskift (adresseskift gælder i en periode på 3 md.) 200,- Gebyr for brug af tyske dommere 200,- Rykkergebyr 100,- Udstedelse af resultathæfte Vejledende 25,- Klubbens officielle km takst pr. kilometer 3,10 Deltagergebyr ved udstillinger/kåringer mv Skue 150,- Hvalpeshow 100,- AM/AK (Der afregnes der kr. 150,- pr. hund til Hovedklubben) 500,- Tandvisning i forbindelse med AK 100,- HAS 1. tilmelding 250,- HAS 2. tilmelding 350,- HAS 1. tilmelding hvalpe 4-6 måneder 150,- HAS 2. tilmelding hvalpe 4-6 måneder 200,- DNA-test 1.050,- Kredsenes gebyr for dommere til LD-skuer er pr. dommer kr. 750,-, (Der er mindst 3) ,- 7

8 Aflysning af arrangementer Kombiarrangement 1.000,- Landdelsskue 2.500,- HAS 5.000,- Tilmeldingsgebyr til prøver/udtagelser mv. IPO3-DM: *** 425,- IPO3-DM/VM udtagelse: * 450,- IPO/SPH DM: ** 425,- SPH 2-DM udtagelse: * 400,- IPO 1+2+3, SPH, FP, UHP:* 225,- SL, BEG, AGILITY, delt IPO:* 200,- For arrangementer hvor dommer/figurant har over 100 km, hver vej, udbetales et fast gebyr til 800,- dækning af overnatning og forplejning Gebyr ved for sen aflysning af prøve 500,- Af de med * markeret gebyrer, fratrækkes Kr. 25,- som reserveres domme/figurant uddannelse. Af det resterende beløb fratrækkes der herefter yderlig 20 % til hovedklubben. Det med ** markeret gebyr, fratrækkes Kr. 25,- som reserveres domme/figurant uddannelse, det resterende beløb fordeles ligeligt mellem den arrangerende kreds og Schæferhundeklubben Det med *** markerede gebyr tilfalder Schæferhundeklubben 2 Avlsrådet Formål Udgives senere Opgaver Udgives senere Avlsrådets sammensætning. Avlsrådsformanden vælges på repræsentantskabet for to år ad gangen. Efterfølgende udpeger avlsrådsformandet de øvrige medlemmer af avlsrådet. Personer med tilknytning til avlsrådet AVLSVEJLEDER Avlsvejlederne er avlsrådets repræsentant i det daglige arbejde i kredssammenhæng, samtidig med at han/hun er bindeleddet til medlemmerne i forbindelse med spørgsmål af avls- og udstillingsmæssig karakter. Avlsvejlederen deltager i landsdelsavlsvejlederudvalget og det arbejde som hører herunder. Ligeledes deltager alle avlsvejledere i det årlige avlsvejledermøde, hvortil der er mødepligt (vægtigt begrundet afbud accepteres). 8

9 ARK (Avlrådets kontaktperson ) ARK skal deltage aktivt i kredsens arbejde, både i forbindelse med arrangementer, men lige så vigtigt i det daglige, ved f.eks. at være træner på hvalpeholdet, skrive indlæg til kredsbladet, vejlede kredsens medlemmer, forestå udstillings og kåringsforberedelse herunder ringtræning, konditionstræning m.v. Eksteriør dommere Dommerliste link: Ledelse og tillidsposter herefter vælges Eksteriør dommere 3 Brugshunderådet Formål. Det til en hver tid siddende brugshuderåd har ansvar for at udvikle brugshundearbejdet og vedligeholde hundesporten. Opgaver Uddannelse, herunder gælder træner/instruktører i kredsene, prøvefiguranter og brugsprøvedommere. I sammenarbejde med kredsene gennemføres udtagelseskonkurrencer og Danmarksmesterskaber for SPH 2 og IPO 3 Brugshunderådets sammensætning. Formanden for brugshunderådet vælges på repræsentantskabet for to år ad gangen. Efterfølgende udpeger formanden for brugshunderådet de øvrige medlemmer af brugshunderådet Personer med tilknytning til brugshunderådet BRK (Brugshunderådets kontaktperson i kredsene) Kredsbestyrelsen udpeger BRK blandt kredsens medlemmer og underretter BHR om denne udpegning umiddelbart derefter. BRK skal deltage aktivt i kredsens arbejde, såvel i forbindelse med prøvearrangementer som i det daglige brugshundearbejde. Kredsbestyrelsen udarbejder sammen med BRK en oversigt over hvilke arbejdsområder der henhører i BRK s regi. Bestemmelser for brugsprøvedommere og prøvefiguranter Beskæftigelsen som brugsprøvedommer og prøvefiguranter er et væsentligt element i klubbens arbejde, hvorfor brugsprøvedommere i alle relationer må overholde klubbens vedtagelser samt gennem deltagelse i klubarrangementer m.v. sikre at videreudvikle sig. Dommer- og figurantgerningen er ulønnet hverv og må kun honoreres med de af klubben fastsatte beløb, herunder kørselsgodtgørelse. Dommer/figurantlisten Godkendte brugsprøvedommere og prøvefiguranter se Ledelse og tillidsposter Arrangementer og prøver Brugsprøvedommere og figuranter må kun arbejde ved arrangementer i Schæferhundeklubben, der er godkendt af Brugshunderådet. Kun arrangementer der er arrangeret af klubbens kredse, Hovedbestyrelsen, Avlsrådet eller Brugshunderådet kan godkendes. Brugsprøvedommeren skal selv undersøge om et arrangement er godkendt. Bestemmelser for godkendelse af prøvefiguranter Figurantmønstring og godkendelse Brugshunderådet afholder efter behov mønstring for eksisterende og godkendelse af nye prøvefiguranter. 9

10 For at opnå godkendelse som prøvefigurant skal man ved mønstring over for Figurantudvalg og Brugsprøvedommer vise følgende Brugshundeprøver: IPO1 og IPO3 samt Kåringsprogram. Figurantudvalg godkender prøvefiguranten i samråd med Brugsprøvedommer. Figuranten skal være medlem af Schæferhundeklubben for Danmark. Tilmelding til mønstring og godkendelse skal foretages af den kreds figuranten er medlem af. Figuranten skal vise 3 programmer, hvor han skal demonstrerer følgende: 1. Tydelig forskel på belastning i trængninger / stokkeslag samt løbefaser. 2. At kunne sine løbebaner korrekt og i passive situationer placerer sig korrekt i forhold til dommer og hundefører. 3. Overskud konditionsmæssigt til i en prøvesituation at kunne yde den samme indsats for 6.hund som ved den første hund på dagen. 4. Prøvefiguranten er dommerens hjælper og skal altid følge dommerens anvisninger. Figuranten skal derfor vise en tydelig kontakt til dommeren igennem programmet, dvs. vide hvor dommeren befinder sig samt have øjenkontakt i passive situationer. Bruttotrup Figurantudvalg udtager en bruttotrup af prøvefiguranter der skal anvendes ved Danmarksmesterskabet i IPO 3 samt udtagelseskonkurrencer hertil. 4 Bestemmelser og opgaver for udvalgene. Formål med udvalgene. Formålet med udvalgene er at sikre tilstrækkelig speciel viden på det fagområde, som udvalget dækker, alle udvalg udpeges af HB. Uddannelsesudvalg Udvalgets opgave er at udvikle, tilrettelægge og gennemfører, uddannelsestilbud til kredsenes trænere/instruktører Uddannelsesudvalget har ansvar for at instruktørlisten som er tilgængelig på hjemmesiden er opdateret og retvisende. Figurantudvalg Udvalgets opgave er at udvikle, tilrettelægge og gennemfører, mønstring af kredsenes figuranter, samt sikre at klubben råder over en bruttotrup, der på korrekt vis kan bistå dommeren med at afdække de i programmet nævnte egenskaber. Figuranter til udtagelser og DM, udvælges fra bruttotruppen. Figurantudvalget har ansvar for at figurantlisten som er tilgængelig på hjemmesiden er opdateret og retvisende. Dommeruddannelsesudvalgt Udvalgets opgave er at uddanne og eksaminere dommeraspiranter. Videreuddanne og opkvalificere godkendte brugsprøvedommere, samt indarbejde og fortolke på internationale bedømmelsesbeslutninger Arrangementsudvalg Koordineringen af arrangementsplanen varetages af et Arrangementsudvalg med reference til Hovedbestyrelsen (HB) således: Tommy Jensen LD 1-Sjælland og LD 4-Bornholm Gordon Steffensen LD 6-Jylland Nord og de nordligt beliggende kredse i LD 7Jylland Midt f.eks. Kreds 12, 14, 17, 21, 31, 32, 33, 45, 64, 71, 75 og 80 10

11 Karin Christiansen LD 5-Fyn og LD 8-Jylland Syd og evt. de sydligt beliggende kredse i LD 7-Jylland Midt f. eks. Kreds 65 og 34. Sundhedsudvalg Udgives senere IT udvalg. Udgives senere Nedsættelse af AD-HOC udvalg. HB opretter og nedlægger udvalg til særlige opgaver efter behov. 5 Udstillinger og prøver Generelt Tilmelding til alle arrangementer (LD-skuer, skuer, kombiarrangementer, hvalpeshows og prøver) er bindende. Ved udeblivelse er den arrangerende kreds berettiget til at opkræve det fulde tilmeldingsgebyr. Dette er også tilfældet ved afmelding efter sidste tilmeldingsdato. Arrangementsplan Der er generelt prøvestop i forbindelse med. Repræsentantskabsmøde, IPO3 DM, SPH1 DM og HAS og stop for udstillinger og avlskåringer i forbindelse med LD-skuer. Ved særlige arrangementer (f.eks. med udenlandske dommere) kan der evt. aftales stop for udstillinger og avlskåringer. Traditionsarrangementer respekteres. Arrangementer skal lokalt være jævnt fordelt over hele kalenderåret med min. 14 dage mellem hvert arrangement og med stor variation af dommere. Avlskåringer planlægges løbende (ad hoc) i forhold til behov og ønsker i de enkelte kredse. Avlsrådet (AR) meddeler senest 15. september dato, arrangører og dommere for HAS og LD-skuer til Arrangementsudvalget. Brugshunderådet (BHR) meddeler senest 15. september dato, arrangører og dommere for IPO3 DM, SPH1 DM og udtagelser til Arrangementsudvalget. Kredsene skal senest 15. oktober registrere kredsenes ønsker om datoer og dommere i arrangementsplanen i internetsystemet KredsAdm. Arrangementsudvalget aftaler én mødedato for de 3 lokale arrangementsmøder til afholdelse senest 25. oktober. På arrangementsmøderne koordineres kredsenes ønsker om dato og dommere for arrangementer. Såfremt en kreds ikke deltager i arrangementsmøde kan kredsen ikke påregne, at kredsens ønsker tilgodeses, såfremt de fremmødte kredse evt. aftaler noget andet. Arrangementsplanen ajourføres online ift. koordineringen således, at planens aktuelle stand altid er tilgængelig for alle 3 møder og alle kredse. Arrangementsplanen sendes til dommerne til orientering og bekræftelse. Senest 1. november sendes udkast til arrangementsplan til HB, AR og BHR til orientering. Senest 15. november sendes endelig arrangementsplan til godkendelse i HB som herefter orienterer bladredaktør og web-redaktør. 11

12 Alle efterfølgende behov for ændringer til arrangementsplanen meddeles til det lokale medlem af Arrangementsudvalget som koordinerer med de øvrige udvalgsmedlemmer og HB (som orienterer bladredaktør og web-redaktør).gennem gang af prøvepapirer Generelt I dette afsnit gennemgås samtlige papirer, der er nødvendige for afvikling af en prøve/udstilling. Resultathæfte Enhver ejer eller holder af en schæferhund, der ønsker at deltage i klubbens skuer, udstillinger og brugsprøver, har pligt til at anskaffe sig et resultathæfte og stille dette til rådighed for arrangementsledelsen ved klubbens arrangementer. Resultathæftet udstedes til den enkelte hund og skal følge denne. Avlskårings- eller avlsmønstringsresultat indføres af Avlsrådet ved hundenskåring/mønstring, ligesom resultater opnået på skuer og kombiarrangementer indføres af eksteriørdommeren Anmodning om udstedelse af resultathæfte rettes til kredsens ARK / BRK / FM. Til brug ved udstedelsen anvendes hundens stambog eller tydelig kopi af denne. ARK / BRK / FM kan dog til enhver tid forlange stambogen forevist i forbindelse med udstedelse af resultathæfte. Oplysning om hundens afstamning må kun indføres af ARK / BRK / FM. ANM.: Oplysning om tandsæt, testikler og HD-status må kun indføres af Avlsrådet i forbindelse med hundens fremstilling til avlskåring/avlsmønstring. Oplysninger om hundens tandsæt kan dog indføres af Avlsrådet i forbindelse med et kåringsarrangement, når hunden er fyldt 10 måneder. For udstedelse af resultathæfte betales der gebyr jf. pkt For hunde uden stambog anføres ingen stambog. Der lægges fra klubbens side stor vægt på korrekt udfyldelse af resultathæftet. Hundens navn påføres resultathæftes forside, side 1. På side 2 anføres af hvem og hvornår resultathæftet er udstedt. Side 3 udfyldes af udstederen efter stambogsoplysningerne. Side 4 må kun udfyldes af Avlsrådet i forbindelse med fremstilling til avlskåring eller avlsmønstring. Øvrige sider er til indførelse af resultater, bortset fra bagsiden, hvor eventuelle ejerskifter anføres. Eventuelle tvivlsspørgsmål afgøres af Brugshunderådet eller Avlsrådet. Udstedelse af erstatnings resultathæfte Udstedelse af erstatnings resultathæfte foregår via kredsens formand/brk/ark. Denne sender oplysninger på hund og ejer til HB s ansvarlige. Udstedelse af erstatnings resultathæfte foregår af en ansvarlig udpeget i Hovedbestyrelsen. Den ansvarlige uddelegerer og koordinerer opgaven til Avlsrådets og Brugshunderådets ansvarlige. Avlsrådets ansvarlige indfører kåring, skue- og udstillingsresultater. Brugshunderådets ansvarlige indfører brugsprøveresultater. Udgifter til rekvirering af resultatlister, forsendelse, nyt resultathæfte og lignende påhviler ejer. Tidligere opnået resultater indføres i det nye resultathæfte, udfra arkiverne af den HB ansvarlige. 12

13 Brugen af resultathæfte Ved alle arrangementer og prøver skal resultathæftet medbringes og afleveres til arrangementsledelsen eller prøvelederen inden bedømmelsen påbegyndes. Resultathæftet kan ikke forlanges fremsendt ved tilmelding, men skal som minimum medbringes på dagen. Ønsker ejeren/føreren at fremsende resultathæftet sammen med tilmeldingen er dette tilladt (Dette gælder ikke ved kåringer/skuer). Umiddelbart efter arrangementets afslutning udleveres resultathæftet igen i korrekt udfyldt og underskreven stand. Indførelse af resultater Ved indførelse af resultater i resultathæftet skal følgende klart og tydeligt fremgå Dato Sted (her er oplysning om hvilken kreds tilstrækkelig) Arrangementets art Hundeførerens navn Opnåede point og prædikat samt DSB (drift, sikkerhed og belastbarhed) såfremt dette indgår i prøven Dommerens navn med blokbogstaver Dommerens underskrift Resultathæftet kan først udleveres, når dommer har underskrevet dette. Resultatliste Dette er det vigtigste dokument ved prøveaflæggelse, idet resultatlisten - når den er godkendt af en anerkendt brugsprøvedommer - er den officielle godkendelse på at prøven er aflagt samt at de på resultatlisten anførte point er opnået. Udfyldelse af resultatliste Inden prøven udfyldes og mailes resultatlisten til den relevante dommer. Dommeren skal som minimum inden prøven have modtaget oplysninger om: HF navn H. fulde navn Chip nummer Prøvetype Indførelse af resultater Når prøven er færdig indføres resultaterne på resultatlisten med angivelse af Opnåede point, dels i hver gruppe og i alt Bestået eller ikke-bestået Opnået prædikat i DSB (drift, sikkerhed og belastbarhed) i prøver hvor dette indgår Når prøveleder har udfyldt resultatlisten med alle oplysninger og prøveresultaterne, mailes resultatlisten til dommeren, som herefter godkender og maile den godkendte resultatliste til sekretariatet med kopi til prøveleder. Dommersedler Der forefindes dommersedler til alle typer af prøver på hjemmesiden. Udfyldelse af dommersedler Inden prøven skal der foreligge dommersedler (såfremt dommeren ikke medbringer egne dommersedler) Hundens navn 13

14 Hundens køn Stambogsnummer Tatoveringsnummer Fødselsdato Race Førerens navn Brug af dommersedler Dommersedlerne udleveres til dommeren inden prøvens start og den øvrige udfyldelse foretages af dommeren. Når resultaterne er overført til resultatlisten er dommersedlerne dommerens ejendom. Dommeren har pligt til at opbevare dommersedlerne i 12 måneder. Diplomer Det er op til den enkelte kreds, hvorvidt den vil udstede diplomer til hundeførere. Planlægning af prøveforløb Ved planlægning af prøvens forløb og udarbejdelse af vejledende tidsplan jf Udstillinger/skuer Generelle bestemmelser for hvalpeshow, skue, landsdels skue og hovedavlsskue Dommere Skuelederen tager kontakt til dommeren i ugen før arrangementet, giver en orientering om tilmeldinger og praktiske foranstaltninger vedr. dommerne som f.eks. overnatning m.v Ringpersonale: Består af ringordner samt evt. ringassistent, en af disse skal være avlsvejleder. Hvis det ikke er tilfældet, skal der skaffes en avlsvejleder til tand og testikelkontrol, desuden skal anvendes en godkendt sekretær. Skueleder: Har ansvaret for afvikling af arrangementet. Er øverste myndighed på dagen undtagen i ringen, hvor dommeren har uindskrænket myndighed. Skuelederen skal desuden underskrive resultathæfte og sikre at resultatlisten udfyldes korrekt. Sekretariat: Har følgende opgaver: Modtager tilmeldingsgebyr og resultathæfter Udleverer rygnumre Sælger kataloger Sørger for resultatlister Sørger for dommerunderskrift på diplomer og i resultathæfter Deler dommersedler som lægges i den rækkefølge hundene placeres i Sørger for at et udfyldt katalog udleveres til dommeren Sørger for de i Kap 2E side 14 nævnte indsendelser til klubbens sekretariat Ringordnere Skal på dommerens anvisning sørge for, at hundene er til stede i ringen, samt sørge for pistoler og tilhørende krudt. Ringordneren skal sørge for god disciplin i ringene og sluttelig nedskrive rækkefølgen af hundene. Ringassistent Er ikke påkrævet, men kan være nyttig ved større arrangementer. Skal assistere ringordner og dommer samt renholde ringen. 14

15 Anm.: Skueleder, ringordner og ringassistent må ikke samtidig med udøvelse af deres pligter deltage i fremføring af hund. Ringsekretær Har følgende opgaver: Skrive dommerbeskrivelser efter dommerens diktat Påføre præmieringen på diplomer Udfylde katalog til dommer Hjælpe sekretariatet med færdiggørelse af dommersedler. Krav til ringen: Her skal ikke opstilles ufravigelige krav. Det vil nemlig i nogle tilfælde være sådan, at de stedlige forhold vil gøre det vanskeligt at overholde disse. Som en hovedregel må det dog slås fast, at den bedste ringform er rektangulær og den må hellere være lidt for stor end for lille. En passende størrelse på middelstore til store arrangementer kan være 30 x 50 meter. På lidt mindre skuer/hvalpeshows kan en ring på 30 x 30 meter være passende. Desuden skal der altid være en inder ring. Aflysning: Kredsen er forpligtet til at sikre gennemførelsen af arrangementet, dels gennem annoncering og anden aktiv indsats for at sikre et fornuftigt antal hunde til bedømmelse. Skulle det vise sig umuligt, at gennemføre arrangementet, skal dommere og allerede tilmeldte hundeejere adviseres i god tid, ligesom det i videst muligt omfang skal sikres at tilskuere ikke kører forgæves som minimum skal det ved opslag på den annoncerede skueplads meddeles at arrangementet er aflyst. Vaccination: Ved udlevering af ryg nummer skal gyldig vaccinationsattest forevises på forlangende. Hovedavlsskuet (HAS) Adgangsbetingelser generelt: Deltage kan schæferhunde stambogsførte i DKK/FCI anerkendt forening hvor begge forældredyr har en af DKK anerkendt HD-status. Aldersmæssig skæringsdag er lørdag i den weekend hovedavlsskuet afholdes. Resultathæfte: Der kræves resultathæfte for at kunne deltage på hovedavlsskuet, dette gælder dog ikke hvalpeklasserne. Bedømmelsen: Der konkurreres i følgende klasser, Stockhårede og Langstockhårede m/underuld : Hvalpeklasser 4-6 hanner og tæver Hvalpeklasser 6-9 hanner og tæver Hvalpeklasser 9-12 hanner og tæver Yngste klasse hanner og tæver mdr. Unghundeklasse hanner og tæver mdr. Brugsklasse hanner og tæver over 24 mdr. Veteran hanner og tæver over 7 år Der udfærdiges dommerkritik på hver hund (undtagen 4-6 mdr. hvalpe) 15

16 For hvalpeklasser 4-6 mdr. gælder, at de bedømmes, i stand og konkurrence bedømmelse, de får ingen skriftlig beskrivelse, men diplom. For samtlige klasser gælder, at bedømmelsen består af en standbedømmelse og en konkurrencebedømmelse. Der er skudprøve i alle klasser med undtagelse af hvalpeklasserne. Hunde, der har deltaget i standbedømmelsen, men udebliver fra modprøve og/eller konkurrencebedømmelsen, tildeles Utilstrækkelig (U) med mindre der foreligger en godkendt dyrlægeattest. Tandeftersyn er obligatorisk i samtlige klasser (Undtaget er 4-6 mdr.). For hanhundeklasser gælder desuden, at der foretages testikelkontrol. (Undtaget er 4-6 mdr.). For at blive placeret blandt de første 5 hunde, skal begge forældre dyr være avlskårede. Gældende for Unghunde mdr. vedr. HD / ED: Hunde der har HD status C (eller fra udland noch zugelassen) og eller ED status 2 (eller fra udland noch zugelassen) kan ikke opnå højere placering end SG 6. Gældende for brugsklasserne Have godkendt AD/HD status i DKK, eller have godkendt af DKK AD/HD-status i anden forening. Være i besiddelse af en avlskåring eller anerkendt brugsprøve. Aflægger DSB modprøve For opnåelse af Fortrinlig skal individet være i besiddelse af anerkendt brugsprøve. Godkendt HD og AD status Betingelse for at opnå Avlsklasse er: At individet er avlskåret med DSB udpræget, endvidere skal begge forældredyr være avlskårede. HD status min A/B og AD 0/1 (tysk HD Normal / fast normal - ED normal, fast normal) Aflægger DSB modprøve og består med udpræget. Har en brugshan opnået Avlsklasse med en IPO1, vil det på et efterfølgende HAS, være naturligt at brugshannen har erhvervet en højere anerkendt brugsprøve. Hunden diskvalificeres hvis: Hunden ikke kan gå fri ved fod (har 3 forsøg) Hundeføreren forlader sit udgangspunkt, hvorfra hunden skal sætte ind modprøven. Hunden slipper ikke efter de tilladte kommandoer Hunden bider andre steder end figurantens beskyttelses arm Hundefører anvender fysisk påvirkning på hunden. Opdrætsklasser: Opdrættere kan med 5 deltagende hunde (fra 9 mdr.) af eget opdræt stille en opdrætsklasse. Der skal fremføres minimum/max 5 hunde i gruppen. En opdrætter kan stille flere opdrætsklasser, ingen hund må deltage i mere end en opdrætsklasse. Veteran hunde kan deltage i en opdrætsklasse, men det kræver at den fremstilles til modprøve. Opdrætsklasserne placeres, men der gives ikke prædikater. Afkomsgrupper: Der kan stilles afkomsgrupper efter hanner / tæver med minimum 5 stk. deltagende individer (Fra 9 mdr.) For hanner gælder det at de deltagende individer skal være undfanget efter hannens fyldte 18 mdr. Afkomstgrupper og opdrætsklasser præsenteres for publikum ledsaget af en mundtlig vurdering på dagen og en efterfølgende skriftlig vurdering i Schæferhunden. 16

17 Landsdelsskue Adgangsbetingelser generelt: Deltage kan Schæferhunde / hvalpe stambogsførte i DKK/FCI anerkendt forening i alderen 6 mdr. og opefter af hår variant Stockhårede og Langstockhårede m/underuld. Gældende for Landsdelsskue: Der kræves resultathæfter for at deltage (undtaget er hvalpe 6-9 mdr. og 9-12 mdr.) Der kræves medlemskab af Schæferhundeklubben for Danmark, eller anden forening (SV) Der udfærdiges en skriftlig kritik fra dommeren fra klassen 9-12 mdr. Hvalpe 6-9 mdr. får fortrykt hvalpebedømmelse, der kan tilføjes kommentarer. Der gives prædikater Opdrætsklasser (5 stk. af samme hårvariant) kan fremføres Afkomsgrupper (min 5 stk. kan være forskellig hårvariant) kan fremføres. For alle klasser gælder at bedømmelsen består af en stand bedømmelse, og en konkurrencebedømmelse. Udebliver hunden fra konkurrencebedømmelse tildeles hunden 0 Hvis dommeren skønner det, kan hundene blive målt. Tandeftersyn og skudprøve (hvalpene har ingen skudprøve) samt aflæsning af Chip eller Tatovering er obligatorisk i alle klasser, for hanhundeklasserne gælder desuden at der foretages testikelkontrol Der konkurreres i følgende klasser: Hvalpeklasser 6-9 mdr. hanner og tæver Hvalpeklasser 9-12 mdr. hanner og tæver Yngste klasse mdr. hanner og tæver Unghunde klasse mdr. hanner og tæver Brugs klasse fra 24 mdr. hanner og tæver Veteran klasse fra 7 år hanner og tæver Klassevinderen, her skal begge forældre være avlskåret. Klassevinderen skal have min. HD/ED - B/1, eller for udenlandsk bedømmelse HD/ED fast normal/fast normal (fra unghundeklassen). For Brugsklasse gælder: Godkendt HD/ED status i DKK, eller have godkendt af DKK HD/ED status i anden forening være i besiddelse af en avlskåring eller anerkendt brugsprøve. Klassevinderen skal være avlskåret, have DSB udpræget, samt have min. HD/ED - B/1, eller for udenlandsk bedømmelse HD/ED fast normal/fast normal. For Veteranklasse gælder: Godkendt HD/ED status i DKK, eller have godkendt af DKK HD/ED status i anden forening Være i besiddelse af en avlskåring eller anerkendt brugsprøve. Resultatet sendes til sekretariatet elektronisk, senest 8 dage efter afholdelse. Skuer / Kombiskue Adgangsbetingelser generelt: Deltage kan Schæferhunde stambogsførte i DKK/FCI anerkendt forening i alderen 12 mdr. og opefter af hår variant Stockhårede og Langstockhårede m/underuld Gældende for Skue: Der kræves resultathæfter for at deltage. Der kræves medlemskab af Schæferhundeklubben for Danmark, eller anden forening (SV) Der udfærdiges en kritik fra dommeren, på et officielt standard udfærdiget af Schæferhundeklubben, undtaget er der hvor der dømmes af udenlandske dommere. 17

18 Der gives prædikater. Opdrætsklasser (5 stk. af samme hårvariant) Afkomsgrupper (min 5 stk. kan være forskellig hårvariant) kan fremføres. For alle klasser gælder at bedømmelsen består af en standbedømmelse, og en konkurrencebedømmelse. Hvis dommeren skønner det, kan hundene blive målt. Tandeftersyn og skudprøve samt aflæsning af Chip eller Tatovering er obligatorisk i alle klasser - for hanhundeklasserne gælder desuden at der foretages testikelkontrol. For Åbenklasse gælder: Godkendt HD/ED status i DKK, eller have godkendt af DKK HD/ED status i anden forening. For Brugsklasse og Veteranklasse gælder: Godkendt HD/ED status i DKK, eller have godkendt af DKK HD/ED status i anden forening Være i besiddelse af en avlskåring eller anerkendt brugsprøve. Desuden kan: Skuet`s bedste han / tæve kan konkurrere om at blive dagens bedste Der konkurreres i følgende klasser: Yngste klasse mdr. hanner og tæver Unghunde klasse mdr. hanner og tæver Åben klasse fra 24 mdr. hanner og tæver Brugs klasse fra 24 mdr. hanner og tæver Veteran klasse fra 7 år hanner og tæver Resultatet sendes til sekretariatet elektronisk, senest 8 dage efter afholdelse. Hvalpeshow Adgangsbetingelser generelt: Deltage kan Schæferhvalpe stambogsførte i DKK/FCI anerkendt forening i alderen 4-12 mdr. af hår variant Stockhårede og Langstockhårede m/underuld Gældende for Hvalpeshow : Der kræves ikke medlemskab af Schæferhundeklubben for Danmark, eller anden forening (SV) Der kræves ikke resultathæfter for at deltage. Der udfærdiges en kritik fra dommeren, på et officielt standard diplom udfærdiget af Schæferhundeklubben, undtaget er evt. der hvor der dømmes af udenlandske dommere. Der gives ikke prædikater Opdrætsklasser kan ikke fremføres Afkomsgrupper kan ikke fremføres. Hvalpekuld kan fremføres med min. 3 hvalpe fra samme kuld For alle klasser gælder at bedømmelsen består af en standbedømmelse, og en konkurrencebedømmelse. Hvis dommeren skønner det, kan hundene blive målt Tandeftersyn er obligatorisk i klasserne 9-12 mdr. - for hanhundeklasserne gælder desuden at der foretages testikelkontrol. Desuden kan: Hvalpeshowet`s bedste hvalp han / tæve konkurrere om at blive dagens bedste Der konkurreres i følgende klasser: 18

19 Hvalpe klasse 4-6 mdr. hanner og tæver Hvalpe klasse 6-9 mdr. hanner og tæver Hvalpe klasse 9-12 mdr. hanner og tæver Resultatet sendes til sekretariatet elektronisk, senest 8 dage efter afholdelse. Avlskåring Adgangsbetingelser generelt: Deltage kan Schæferhunde stambogsførte i DKK/FCI anerkendt forening af hår variant Stockhårede og Langstockhårede m/underuld. Der kræves medlemskab af Schæferhundeklubben for Danmark. Gældende for Avlskåring: Hunden selv og dens forældre skal Godkendt HD/ED status i DKK, eller have godkendt af DKK HD/ED status i anden forening. HD godkendt er A, B eller C hofter, for udenlandsk bedømmelse normal, fast normal, noch zugelassen. ED godkendt er albuestatus på 0, 1 eller 2, for udenlandsk bedømmelse, normal, fast normal, og noch zugelassen Hunden skal have en UHP FP og en af FCI anerkendt brugsprøve med min. 80 point i gruppe C. Gældende FCI anderkendte prøver er: IPO 1, IPO2, IPO3, med min. 80 i grupper C PH (politihundeforeningens prøver) HGH (Tysk hyrdehundeprøve). Hunden skal have opnået et skueresultat på min. GOD i Schæferhundeklubben for Danmark, eller anden forening (SV) hunden skal være min. 12 mdr. og på skuet skal der have været skudprøve, hvilket vil sige at DKK udstillingsresultat er IKKE gældende. Hunden skal på femstillingsdagen være fyldt 18 mdr. For at Avlskåringen er gældende skal hunden have et DNA resultat, stemplet i sin stambog Der udfærdiges en skriftlig kritik fra dommeren - endvidere er skudprøve (hunden må ikke være påvirket og skal stå med løs line) - tandeftersyn (og for hannernes vedkommende testikelkontrol) chip eller tatoveringsaflæsning - væsenstest mål, og vejning stand og travbedømmelse, samt aflæggelse af DSB (se bilag vedr. aflæggelse af DSB til avlskåring) en fast del af avlskåringen. Hunden bliver enten avlskåret eller ikke avlskåret, og der bedømmes ud fra racestandarden under FCI race 166. Genfremstilling: Enhver hund kan mod fornyet gebyr genfremstilles Kåringsdommeren kan dog vælge at vurdere, at hunden efter genfremstilling hvor den ikke opnår avlskåring, ikke kan genfremstilles yderligere. Afkåring: Avlsrådet kan hvis en hund der er avlskåret, viser sig at være uegnet jævnfør standardbeskrivelse for race Schæferhund under FCI nr. 166, afkåre hunden. For hunde avlskåret i andet FCI land gælder: De gennemgår samme forløb som hunde der er registreret i DKK, her kan man vælge at oversætte den udenlandske beskrivelse, og overføre denne til det danske avlskåringsbevis. For danske hunde avlskåret i Tyskland gælder: Disse hunde kan stille til avlskåring i Danmark, og gennemgår det samme forløb, men det har ingen indflydelse på hundens avlskåring i Tyskland, og man skal stille til livstids avlskåring hvis man ønsker den Tyske kåring opretholdt. Resultater fra Avlskåringen skal sendes til sekretariatet senest 8 dage efter afholdelse. 19

20 Tilmelding: Senest 14 dage før kåringen afholdes, se endvidere / formularer hvor det er yderligere beskrevet. Husk at medsende dokumentation. Vejledning I afholdelse af avlskåring Alle indtægter og udgifter tilfalder kredsene, (se dog tilmeldingsgebyr), der afholder kåringen, med min. 5 hunde. Kredsene skal selv kontakte dommer, godkendt sekretær, AR, figurant og kåringslederen inden godkendelsen sendes til AR, senest 4 uger før kåringen. Efter godkendelsen sættes kåringen på hjemmesiden af AR ansvarlig. AR ansvarlig: Susanne Karlsen tlf Tilmeldingsfrist fra kredsenes side: 4 uger (Kåring skal være godkendt før den kan reklameres) Tilmeldingsfrist fra HF side: 8 dage Personel. Dommer: Godkendt sekretær: AR medlem: Figurant/: Kåringsleder/ avlsvejleder: Materiel. 1 stk. Vægt til (vejning af hundene grisevægt eller personvægt) 1 stk. Målebånd (til at måle brystomfang) 1 stk. Stangmål (til at måle højden, samt brystdybde) 1 stk. Plade til at måle hundene på 1 stk. Skærm til overfald (mod og kampdrift) Lydanlæg Pistol Chip scanner Telt til dommer/ sekretær Tilmeldingssystemet fra Tommy Bærbar PC/ printer Resultatliste/ bestilles hos sekretariatet Ring af passende størrelse/ forhold til antal hunde Avlsmønstring Adgangsbetingelser generelt: Deltage kan Schæfertæver stambogsførte i DKK/FCI anerkendt forening af hår variant Stockhårede og Langstockhårede m/underuld. Der kræves medlemskab af Schæferhundeklubben for Danmark. Gældende for Avlsmønstring: Hunden selv og dens forældre skal Godkendt HD/ED status i DKK, eller have godkendt af DKK HD/ED status i anden forening. HD godkendt er A, B eller C hofter, for udenlandsk bedømmelse normal, fast normal, noch zugelassen. ED godkendt er albuestatus på 0, 1 eller 2, for udenlandsk bedømmelse, normal, fast normal, og noch zugelassen Hunden skal have en UHP FP. Hunden skal have opnået et skueresultat på min. GOD i Schæferhundeklubben for Danmark, eller anden forening (SV) hunden skal være min. 12 mdr. og på skuet skal der have været skudprøve, hvilket vil sige at DKK udstillingsresultat, eller Certifikat udstilling er IKKE gældende. 20

21 Hunden skal på fremstillingsdagen være fyldt 18 mdr. Der udfærdiges en skriftlig kritik fra dommeren, og endvidere er Tandeftersyn Chip eller tatoveringsaflæsning Væsenstest Mål, og vejning Stand og travbedømmelse, En fast del, af avlsmønstringen. Hunden bliver enten avlsmønstret eller ikke avlsmønstret, der bedømmes ud fra racestandarden under FCI race 166. Beskrivelsen af hunden udleveres på dagen til ejer/holder Genfremstilling: Enhver hund kan mod fornyet gebyr genfremstilles Kåringsdommeren kan dog vælge at vurdere, at hunden efter genfremstilling hvor den ikke opnår avlsmønstring, ikke kan genfremstilles yderligere. Afmønstring: Avlsrådet kan hvis en hund der er avlsmønstret, viser sig at være uegnet jævnfør standardbeskrivelse for race Schæferhund under FCI nr. 166, afmønstre hunden. Tilmelding Senest 8 dage før kåringen/avlsmønstringen afholdes, se endvidere / formularer hvor det er yderligere beskrevet. Husk at medsende dokumentation. Avlsmønstring på dagen: Hundene kaldes i ringen, hvor de går i præsentation, (kan godt kaldes i ringen med de tæver der stiller til avlskåring) Væsenstest, gruppe, hvor kåringsdommer og AR medlem er en del af gruppen (normalt 4 personer), her kontrolleres også Tatoverings- eller Chipnummer. Skudprøve, hundene kaldes frem i grupper, hunden skal stå i løs line, den må ikke være skudpåvirket, der bruges 6 mm. Vejning og måling, tandkontrol, foregår i ringen Stand / travbedømmelse foregår som det sidste del af kåringen, og dommeren kommenterer derefter hunden, og oplyser om den er avlsmønstret eller ikke avlsmønstret, der bedømmes udfra racestandarden under FCI race 166. Prøver Generelt Prøver i Schæferhundeklubben for Danmark gennemføres efter bestemmelser og retningslinjer som beskrevet i DKK s prøveprogram, se link: Prøveprogram Prøveanmeldelse Anmeldelse af en brugsprøve skal foretages enten ved kredsformanden eller brugshunderådets kontaktperson (BRK) til sekretariatet. Prøveanmeldelsen skal være sekretariatet i hænde senest 14 dage før prøvedagen dispensation for dette kan kun gives af BHR-formanden. Anmeldelse sker ved at sende en mail til Der er prøvestop i de weekender, hvor der afholdes IPO 3 DM, HAS og repræsentantskabsmødet 21

22 Prøveanmeldelsen skal indeholde følgende oplysninger: Navn på ansøger, kreds, ansøgers og telefonnummer. Kun BRKer og kredsformand kan ansøge Prøvedag, dato og tidspunkt for start. Prøveleder, dennes fulde navn, , postadresse og telefonnummer. Dommer Prøveart, hvilke prøver: BEGYNDER - SL - UHP FP- IPO SPH Delprøver Begynderprøver kan ikke dømmes af udenlandske dommere, da prøverne ikke er internationalt godkendt. Dommer Inden brugsprøven anmeldes skal der indhentes accept fra pågældende dommer og prøven skal være anmeldt senest 2 uger efter dommerens accept. Der skal foreligge særskilt prøveanmeldelse for hver benyttet dommer. Ved anmeldelse af prøver/konkurrencer med flere dommere, skal det fremgå hvilke(n) gruppe(r) den pågældende dommer skal dømme. En dommer kan bedømme flere slags prøver på samme prøvedag, hvis dette er anmeldt. En sidste øjebliks udvidelse med en dommer kan meddeles BHR s kontaktperson samtidig med fremsendelse af resultatlisten. Eventuelle ændringer vedrørende prøveafviklingen skal meddeles BHR hurtigst muligt. Udenlandske dommere Hvis en kreds ønsker at bruge en udenlandsk dommer, skal kredsen søge BHR om dispensation. Skal dommeren søges gennem anden forening, der ligeledes medfører betaling skal dette foretages af BHR. Derudover er det kredsens opgave at give besked til dommeren om, at prøven er godkendt af BHR. Dommere søgt gennem SV skal ansøges af BHR senest 6 uger før prøveafholdelsen. Prøveaflysning Såfremt en prøve aflyses til sekretariatet senest 8 dage før prøven, betragtes prøven som rettidigt aflyst. Aflysningen skal ske samtidig til såvel dommer som BHR. Hvis der aflyses senere end 8 dage før prøven skal der indbetales et afmeldingsgebyr på kr til sekretariatet. Har sekretariatat ikke modtaget resultatliste senest 14 dage efter en prøves afholdelse, betragtes prøven som aflyst. Prøvegodkendelse Hvis prøven godkendes, gives besked via mail til dommer og kredsens formand eller BRK. Kredsprøver SKAL afholdes på Schæferhundeklubbens officielle træningspladser. Dispensation kan kun gives ved skriftlig henvendelse til BHR. Ved brugsprøver i Schæferhundeklubben for Danmark skal der anvendes figuranter, der er godkendt i henhold til bestemmelserne. Hvis prøvegodkendelsen ikke er modtaget af henholdsvis kredsens formand eller BRK og dommer, må prøven ikke afvikles. Antal hunde pr. Dommer Bedømmelsestiden fastsættes pr. definition således: 45 minutter for SPH II 22

23 30 minutter for SPH / IPO 20 minutter for IPO VO 10 minutter for SL, gruppe A 10 minutter for SL, gruppe B 20 minutter for SL, gruppe A og B En dommer må dømme maksimalt 36 enkelte disipliner pr. dag. IPO-VO og I, II, III SPH I, II modsvarer 3 disipliner. FP modsvarer 2 disipliner. Prøvetilmelding Ved tilmelding til en af Brugshunderådets godkendte brugsprøver skal prøvelederen have følgende oplysninger fra deltagerne: Hundens fulde navn efter stambogen (eventuelt kaldenavn kan tilføjes i parentes) Hundens stambogsnummer Hundens chipnummer Hundens uddannelsesbetegnelse, såsom brugsprøver. Førerens fulde navn, adresse og telefonnummer, samt medlemsnummer og hvilken kreds føreren er medlem af. Hvilken prøve den pågældende hund skal aflægge Ved konkurrencer med særlige adgangskrav kan der dog kræves, at der medsendes særlig dokumentation, eventuelt i form af kopi af relevante sider fra resultathæftet. Forsikring For at kunne aflægge prøve, skal prøvedeltagerens hund have en udvidet ansvarsforsikring, kvittering skal på forlangende kunne forevises. Tilmeldingsfrist Hvis ikke andet er offentliggjort i forbindelse med prøven er tilmeldingsfristen 8 dage. Hvorvidt kredsene vil acceptere for sent indsendte tilmeldinger er op til de enkelte prøveledere. Der kan dog være fastsat særlige tilmeldingsfrister for konkurrencer. Prøveaflysning Såfremt en prøve aflyses til sekretariatet for prøveanmeldelser senest 8 dage før prøven, betragtes prøven som rettidigt aflyst. Afmeldelsen skal ske samtidig til dommer. Hvis der aflyses senere end 8 dage før prøven skal der indbetales et afmeldingsgebyr til sekretariatet. Gebyret fremgår af Afsnit J Gældende gebyrsatser. Har sekretariatet ikke modtaget resultatliste senest 14 dage efter en prøves afholdelse, betragtes prøven som aflyst. Adgangsbetingelser Ethvert medlem af klubben kan tilmelde sig en godkendt prøve, hvis vedkommende opfylder de øvrige betingelser for den pågældende prøve. For andre racer end schæferhunde kræves medlemskab af den pågældende specialklub. For aflæggelse af begynderprøve B kræves ikke medlemskab af Schæferhundeklubben for Danmark. En tæve må ikke stille til prøve eller skue, hvis den er parret for mere end 4 uger siden, samt hvis den har hvalpe, der er mindre end 8 uger gamle. Alle prøver er åbne for alle der opfylder betingelserne for aflæggelse af prøver. Eneste godkendte begrænsninger for antallet af deltagere ved en prøve, er begrænsninger i sporareal, dommerens bedømmelsestid, at prøven er en kredsmatch mellem to eller flere kredse eller at prøven er et kredsmesterskab. 23

24 Prøveprogrammer. I Schæferhundeklubben for Danmark kan aflægges følgende officielle prøver jævnfør gældende brugsprøveprogram for Danmark. se link: Prøveprogram Afholdelse af og deltagelse i DM/VM udtagelseskonkurrencer i IPO 3 Der afvikles et af Brugshunderådet fastsat passende antal udtagelseskonkurrencer. Ansøgning om arrangement Brugshunderådet offentliggør gennem opslag på klubbens hjemmeside, at interesserede kredse kan indsende skriftlig ansøgning om afholdelse af DM-/VM udtagelseskonkurrencer. Det vil af opslagene fremgå, i hvilken periode udtagelseskonkurrencerne ønskes afholdt, og hvornår ansøgning skal være Brugshunderådet i hænde. Ved ansøgning skal kredsen sandsynliggøre, at de er i stand til at afholde det pågældende arrangement. Det er Brugshunderådet, der udpeger arrangerende kredse efter indkommende ansøgninger, idet der skal være en geografisk overvejelse i placeringen af udtagelseskonkurrencerne. Økonomiske betingelser som er forudsat for, at man kan arrangere DM- /VM-udtagelseskonkurrence: Brugshunderådet fastsætter deltagergebyret. Det fastsatte deltagergebyr tilfalder arrangerende kreds efter normal fordelingsnøgle. Tilmeldingen er bindende, og deltagergebyret refunderes ikke ved afbud. Brugshunderådet dækker rejse og evt. overnatningsudgifter til brugsprøvedommere og prøvefiguranter efter Gældende gebyrsatser Kredsen dækker udgifter til fortæring og lignende til dommere og figuranter. Den arrangerende kreds skal afhente dommere og prøvefiguranter i lufthavn/færgehavn, efter aftale med disse. Brugshunderådet opkræver hos den arrangerende kreds en afgift til delvis dækning af rejseudgifter til brugsprøvedommere og prøvefiguranter jævnfør Gældende gebyrsatser DM/VM-udtagelser afholdes for schæferhundeklubben og i samarbejde med denne. Arrangerende kreds skal sørge for prøvehund før første hund i GR. C begge dage Den arrangerende kreds skal sørge for som minimum pokal til de 3 bedste. Brugsprøvedommer- og prøvefigurantbesætning udpeges af Brugshunderådet, der ligeledes forestår dommeranmeldelsen til klubbens sekretariat. Antal deltagere Er der ved tilmeldingsfristens udløb tilmeldt mere end 30 hunde, skal den arrangerende kreds kontakte Brugshunderådet, således at der er mulighed for at udpege flere dommere. Deltagere Ved udtagelseskonkurrencen kan udelukkende deltage hunde, der er stambogført i Dansk Kennel Klub. Deltagere ved udtagelseskonkurrencer skal være medlem af Schæferhundeklubben for Danmark og have bopæl i Danmark eller have dansk statsborgerskab. Endvidere kan den samme hund kun deltage ved en udtagelseskonkurrence med én hundefører. Kravet for at kunne stille til en DM/VM-udtagelse er en bestået IPO 2 prøve, Tilmelding Skriftlig tilmelding til udtagelseskonkurrencer skal være fremsendt til den arrangerende kreds senest 12 dage før afholdelse af arrangementet. 24

25 Tilmelding foregår direkte til afholdende kreds indeholdende oplysninger om hundens navn, reg.nr., tato.nr., fødselsdata samt hundens mor og far. Derudover skal tilmeldingen indeholde korrekte oplysninger om HF, dvs. navn, adresse, tlf.nr., evt. e- mail samt medlemsnr. (vedlæg evt. kopi af ejerattest). Mangler enten oplysninger på hund og fører eller tilmeldingsgebyr, betragtes man som værende ikke tilmeldt. Kredsen skal påføre alle tilmeldte på deltagerlisten og i katalog. Kataloget skal indeholde oplysninger om: ekvipager dommere, figuranter prøveleder, gruppeansvarlige, tidsplan Lodtrækning: Foretages på dagen i forbindelse med væsenstest. Lodtrækning i sporgrupper: Skal foregå på sporet. Følgende skal forevises: resultathæfte forsikringspolice vaccinationsattester kvittering for medlemskab Tilmeldingen er bindende, og tilmeldingsgebyret tilbagebetales ikke ved evt. afbud. Afregning Den arrangerende kreds skal ved tilmeldingsfristens udløb fremsende en deltagerliste til BHR s kontaktperson. Ud fra denne deltagerliste skal der afregnes med Schæferhundeklubben for Danmark. Afregning af dommere og figuranter Den arrangerende kreds skal ved tilmeldingsfristens udløb fremsende en deltagerliste til Sekretariatet ud fra denne deltagerliste afregnes der med Schæferhundeklubben for Danmark. Figuranter Arrangerende kreds skal erstatte figuranternes manchet efter arrangementet. Resultatlister Resultatlisterne skal være modtaget i sekretariatet senest 8 dage efter afholdt arrangement. Afholdelse af udtagelseskonkurrencer til DM for sporhunde (SPH-DM) Der afvikles et af Brugshunderådet fastsat passende antal udtagelseskonkurrencer. Udtagelseskonkurrencer er som udgangspunkt et 1 dages arrangement. Ansøgning om arrangement Se IPO 3 udtagelser 25

Brugshunderådet Dagsorden / referat

Brugshunderådet Dagsorden / referat Brugshunderådet Dagsorden / referat Mødedato: 3. september 2009 Sted: Fjeldsted Skovkro Deltagere: Alan Brettschneider (AB), Berith Andersen (BA), Birthe Neumann (BM), Erik Ahrends (EA), Hanne Boe (HA),

Læs mere

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglementet (revideret april 2015) 1 Formål Markprøverne skal være avlsvejledende med det overordnede

Læs mere

Nyt fra dommersiden Vi har fået godkendt en ny brugsprøvedommer i Schæferhundeklubben. Et nok ikke helt ukendt ansigt.

Nyt fra dommersiden Vi har fået godkendt en ny brugsprøvedommer i Schæferhundeklubben. Et nok ikke helt ukendt ansigt. Årgang 2, Nummer 1 Nyheds- og infobrev! 1. Kvartal 2008 Så er det igen blevet tid for nyheder og generel information fra Brugshunderådet. Oplagt når vi ligeledes er startet på et nyt år Nyhedsbrevet er,

Læs mere

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion.

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Dagsorden: 10:00 10:30 Ankomst og kaffe/rundstykke 10:30 11:00 Velkomst og generel orientering, v/landsformand Poul Meineche 11:00 11:30

Læs mere

Velkommen til træning i Kreds 65. ... stedet hvor brugshundefolk mødes

Velkommen til træning i Kreds 65. ... stedet hvor brugshundefolk mødes Velkommen til træning i Kreds 65... stedet hvor brugshundefolk mødes Velkommen i kreds 65 Kreds 65 er en forening under Schæferhundeklubben for Danmark. Schæferhundeklubben for Danmark er Danmarks største

Læs mere

Gældende bestemmelser Afsnit H. Brugshunderådets kursusvirksomhed

Gældende bestemmelser Afsnit H. Brugshunderådets kursusvirksomhed Afsnit H. Brugshunderådets kursusvirksomhed Maj 2010 1 af 16 Indledning Brugshunderådet tilbyder følgende kurser: Træner- og figurantkurser Disse kurser retter sig mod kredsenes trænere, figuranter og

Læs mere

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Bilag til love for Schæferhundeklubben for Danmark Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Kreds 30 Greve 1 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted... 3 2. Kredsens formål... 3 3. Medlemskab...

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2006 i Langhårsklubben Fredag den 25. august 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

Formandsmøde d. 3.2.2013 kl. 13.00 17.59 på Vejle Stadion

Formandsmøde d. 3.2.2013 kl. 13.00 17.59 på Vejle Stadion Formandsmøde d. 3.2.2013 kl. 13.00 17.59 på Vejle Stadion Dagsorden: 12.30-13.00: Ankomst og let fortæring 13.-13.30: Velkomst og generel orientering om Schæferhundeklubben. 4.-15: Gennemgang af handleplanernes

Læs mere

BEAGLE KLUBBEN. Beagle Klubben s. Gebyr-, Omkostnings- og Regnskabsinstruks 2.4. Gældende fra 1. januar 2014 1

BEAGLE KLUBBEN. Beagle Klubben s. Gebyr-, Omkostnings- og Regnskabsinstruks 2.4. Gældende fra 1. januar 2014 1 2.4 Beagle Klubben s Gebyr-, Omkostnings- og Regnskabsinstruks 1 1.0 Gebyr-, omkostnings- og regnskabsinstruks generelt 3 2.0 Kontingenter og gebyrer 4 2.1 Medlemskab af Beagle Klubben kontingent 4 2.2

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer DKK s Schweisshundeudvalg Regler for uddannelse til schweissdommer Gældende fra 1. januar 2012 1. Krav til optagelse som dommerelev Som hundefører Skal have ført mindst 2 forskellige hunde til 2 præmie

Læs mere

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Newfoundlandklubben i 2012 Danmark Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Danmark NFK Sundhedsudvalget v/wivi Mørch 01-05- 2012 Indledning...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING 1. Foreningens navn er Brenderup og Omegns civile Hundeførerforening (BocH). Dens hjemsted er Middelfart Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

Deltagere: Gordon Steffensen, Per Frost, Jan Stilling, Erling Mortensen, Lars Juhl, Anne-Mette Lynge og Lene Carlson (referent)

Deltagere: Gordon Steffensen, Per Frost, Jan Stilling, Erling Mortensen, Lars Juhl, Anne-Mette Lynge og Lene Carlson (referent) Dagsorden for HB-mødet den 4. november 2010 i Hundehuset Deltagere: Gordon Steffensen, Per Frost, Jan Stilling, Erling Mortensen, Lars Juhl, Anne-Mette Lynge og Lene Carlson (referent) 1. Godkendelse og

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Schæferhundeklubben for Danmark, Repræsentantskabsmøde 23. marts 2014

Schæferhundeklubben for Danmark, Repræsentantskabsmøde 23. marts 2014 Indkomne forslag Schæferhundeklubben for Danmark, Repræsentantskabsmøde 23. marts 2014 Indkomne forslag... 1 Forslag 1 1 Navn og hjemsted... 2 Forslag 2 2 Organisation... 3 Forslag 3 3 Klubbens formål...

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Deltagere Lene Carlson (LC), Erling Mortensen (EM), Fritz Bennedbæk (FB) Lars Juul (LJ), Anne Mette Lynge (AML), og Kim Kristoffersen (KK).

Deltagere Lene Carlson (LC), Erling Mortensen (EM), Fritz Bennedbæk (FB) Lars Juul (LJ), Anne Mette Lynge (AML), og Kim Kristoffersen (KK). HB-møde den 16. januar 2010 på Hotel Ansgar, Odense Deltagere Lene Carlson (LC), Erling Mortensen (EM), Fritz Bennedbæk (FB) Lars Juul (LJ), Anne Mette Lynge (AML), og Kim Kristoffersen (KK). Jan Stilling

Læs mere

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg Promotor: Tidsplan: Dansk Taekwondo Klub Sidste frist for authorization på TPSS.NL Arrangør: 12. april 2013 Esbjerg Taekwondo Klub Sidste tilmelding: Dato: 15. april 2013 4. maj 2013 Info mail sendes til

Læs mere

Gældende bestemmelser for. Kreds 56. Præstø. Schæferhundeklub. (9.udgave)

Gældende bestemmelser for. Kreds 56. Præstø. Schæferhundeklub. (9.udgave) Gældende bestemmelser for Kreds 56 Præstø Schæferhundeklub 2011 (9.udgave) Forord Som den første kreds i Danmark indførte Kreds 56 i 1994 et sæt Gældende Bestemmelser (GB) til regulering af Kredsens virke.

Læs mere

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Taastrup Taekwondo Klub Dato: 06-06-2015 Sted: T.I.K Hallerne Parkvej 78 2630 Taastrup Kampregler: DTaF s kampreglement BEMÆRK: Øvet vil bruge Daedo elektroniske

Læs mere

TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DE DANSKE SKYTTEFORENINGER

TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DE DANSKE SKYTTEFORENINGER TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DE DANSKE SKYTTEFORENINGER 14-02-2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Tilskudsregler til aktiviteter i De Danske Skytteforeninger (DDS)... 3 1. Geværterrænskydning,

Læs mere

Vedtægter DcH Svenstrup

Vedtægter DcH Svenstrup Vedtægter DcH Svenstrup 1 Foreningens navn er Danmarks Civile Hundeførerforening, Svenstrup (forkortes DcH). Foreningens hjemsted er Svenstrup i Aalborg Kommune. Foreningen er medlem af Landsforeningen

Læs mere

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 1 - Navn/hjemsted Foreningens navn er "Mountainbike Club Vejle" forkortet MCV med hjemsted i Vejle Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT INDHOLDSFORTEGNELSE PUNKT EMNE 1. Generelt 2 2. Indbydelse og propositioner 2 3. Anmeldelse 2 4. Startlisten/programmet 3 5. Resultatlisten 3 6. Tidtagning 4 7. Præmier 4 8. Reklamer på badetøj 4 9. Reklamer

Læs mere

Landsformand Poul Meineche (PM) bød velkommen og bad forsamlingen holde et minuts stilhed for afdøde medlemmer.

Landsformand Poul Meineche (PM) bød velkommen og bad forsamlingen holde et minuts stilhed for afdøde medlemmer. Referat Repræsentantskabsmøde søndag d. 22.3.2015 "Huset" Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart. Landsformand Poul Meineche (PM) bød velkommen og bad forsamlingen holde et minuts stilhed for afdøde medlemmer.

Læs mere

Love For SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK

Love For SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Love For SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK INDEKS 1. Navn og hjemsted:... 3 2. Organisation:... 3 3. Klubbens formål:... 3 4. Medlemskab:... 4 5. Familiemedlemmer:... 4 6. Ungdomsmedlemmer:... 4 7. Folkepensionister/invalidepensionister:...

Læs mere

DANSK SHETLAND SHEEPDOG KLUB

DANSK SHETLAND SHEEPDOG KLUB DANSK SHETLAND SHEEPDOG KLUB Indkalder hermed til Ordinær Generalforsamling Lørdag d. 11. april 2015, kl. 11.00 på Danhostel Fredericia (Fredericia Vandrerhjem), Vester Ringvej 98, 7000 Fredericia Dagsorden

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Introduktion Svømning er blandt de mest træningskrævende sportsgrene, og belønningen for de mange timer i

Læs mere

28. Euro-OES-Show 22.-25. maj 2015 - Nyborg Tilmeldingsliste samt regler og retningslinjer.

28. Euro-OES-Show 22.-25. maj 2015 - Nyborg Tilmeldingsliste samt regler og retningslinjer. 1 Tidsfrister: Tidsfrist for rabatteret tilmelding (Closing 1): 1. april. Sidste frist for tilmelding (Closing 2): 1. maj. (Dette gælder ikke lydighed (lørdag). Deadline for indlevering af katalog annoncer:

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 25. marts 2012

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 25. marts 2012 Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 25. marts 2012 Mødet blev afholdt på Scandic Hotel, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Dagsorden i henhold til vedtægterne = OK Valg af dirigent

Læs mere

UDTAGELSE OG TILMELDING TIL DcH s DM

UDTAGELSE OG TILMELDING TIL DcH s DM 53/14 ORIENTERING NR. 71 Oktober 2013 UDTAGELSE OG TILMELDING TIL DcH s DM UDTAGELSESRESULTATER Til udtagelse til Danmarksmesterskaberne gælder resultater opnået i konkurrencer, hvortil alle kredsens lokalforeninger

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Spidshundeklubbens Sporudvalg

Spidshundeklubbens Sporudvalg Spidshundeklubbens Sporudvalg Generelle bestemmelser vedrørende sporprøver for: Finsk Spids Hvid svensk Elghund Jämthund Karelsk Bjørnehund Norbottenspids Norsk Elghund, grå Norsk Elghund, sort Russisk

Læs mere

Referat af HB-møde den 29. marts 2007 kl. 18.00 Hotel Comwell, Karensmindevej 3, Middelfart

Referat af HB-møde den 29. marts 2007 kl. 18.00 Hotel Comwell, Karensmindevej 3, Middelfart Referat af HB-møde den 29. marts 2007 kl. 18.00 Hotel Comwell, Karensmindevej 3, Middelfart Tilstede: Referent: Karin Christiansen (KC), Allan Chr. Andersen (ACA), Bent Andersen (BA), Jørgen U. Sørensen

Læs mere

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram.

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram. RETSFORBUNDETS VEDTÆGTER Navn og formål 1. Partiets navn er Retsforbundet. 2. Eventuelle misbrug indberettes til landsledelsen. Landsledelsen træffer afgørelse om eventuel forfølgelse af sagen. 3. Partiets

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde I Spaniel klubben Den 5. november 2014 kl. 18.30 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde I Spaniel klubben Den 5. november 2014 kl. 18.30 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat fra Hovedbestyrelsesmøde I Spaniel klubben Den 5. november 2014 kl. 18.30 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere: Bestyrelsen, Regions kontaktpersoner, repræsentant fra Udstillingsudvalget,

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Dansk Retriever Klubs vildtspor prøvereglement.

Dansk Retriever Klubs vildtspor prøvereglement. Dansk Retriever Klubs vildtspor prøvereglement. Indhold: Side Kapitel 01 Sporprøvernes formål.. 02 Kapitel 02 Prøveform og klasseinddeling 02 Kapitel 03 Kvalifikationsprøver, Sportype, Sporenes opbygning

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen.

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015 Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Afbud: Frank Andersen og Louise Hoff Kloster Lauridsen.

Læs mere

Indbydelse til Esbjerg Teknik Plus Cup

Indbydelse til Esbjerg Teknik Plus Cup Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Esbjerg Taekwondo Klub Dato: 28-02-2014 Sted: EFI Hallerne Sportsvej 21 6705 Esbjerg Ø Regler: DTaF s regler for teknik mesterskaber Deltager krav: Gruppe oversigt

Læs mere

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba Vedtægter for Tryg i Danmark smba CVR-nr. 10430410 Navn og hjemsted 1 1.1 Selskabets navn er Tryg i Danmark smba. Selskabet udøver også virksomhed under binavnet TrygFonden smba. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

Sted: Erik Lillesøe, Ørbækvej 22, 5400 Bogense 18.30

Sted: Erik Lillesøe, Ørbækvej 22, 5400 Bogense 18.30 Se bestyrelsens bud på et referat af generalforsamlingen. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Referat bestyrelsesmøde, 1. juli.

Læs mere

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma.

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma. 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Foreningen Vestas Shareholders". Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til

Læs mere

Amager Atletik Club. Retningslinjer for tilskud til klubbens medlemmer. Bestyrelsen, februar 2014, revideret august 2015 Side 1 af 5

Amager Atletik Club. Retningslinjer for tilskud til klubbens medlemmer. Bestyrelsen, februar 2014, revideret august 2015 Side 1 af 5 Amager Atletik Club Retningslinjer for tilskud til klubbens medlemmer Bestyrelsen, februar 2014, revideret august 2015 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Startgebyrer... 3 3 Transport...

Læs mere

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter VEDTÆGTER Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter Senest revideret 5. september 2009 1 Hjemsted og formål Foreningens navn er: Danske Massører & Terapeuter, www.d-m-t.dk Foreningens adresse fremgår

Læs mere

Referat Raceledelsen for Flatcoated Retriever

Referat Raceledelsen for Flatcoated Retriever LEDELSESMØDE Face to Face Dato: 29. oktober 2013 Kl.: 17.00-22.00 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Ejby Til stede: Christian Brix Søndergaard, Kresten Henriksen, Susanne Tillge, Dot Preil, Afbud: Referat Bjarke

Læs mere

Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening II: MEDLEMSFORHOLD M.M.

Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening II: MEDLEMSFORHOLD M.M. Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening I: NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED M.M. 1. Navn, formål og hjemsted Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening, F.K.I.F., der er stiftet den 5. maj 1930

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DGI SKYDNING

TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DGI SKYDNING TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DGI SKYDNING 01-01-2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Tilskudsregler til aktiviteter i DGI Skydning... 3 1. Geværterrænskydning, langdistance... 4 2. Geværterrænskydning,

Læs mere

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelserne er udarbejdet af Turneringsudvalget og fastlægger retningslinjer for, hvorledes turneringer planlægges og afholdes i Søhøjlandet Golf. Definitioner Turneringer

Læs mere

O P D A T E R E T 2015

O P D A T E R E T 2015 O P D A T E R E T 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 - FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL... 3 1 NAVN, HJEMSTED, BOMÆRKE OG ORGANISATORISK TILKNYTNING... 3 2 FORMÅL... 3 KAPITEL 2 - FORENINGENS MEDLEMMER...

Læs mere

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Generelle oplysninger Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål Stiftet den 25. januar 1978 Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST Sidste ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 3. marts 2010 Navn og formål Klubbens navn er KANOKLUBBEN PUST, hjemsted er radiobugten ved

Læs mere

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK BRRK Opstaldningsaftale BRRK har indgået følgende aftale vedrørende opstaldning af: Hest (sæt X) Pony (sæt X) Hestens/ponyens Navn Opstalder Opstalders navn Adresse Postnr. og by E-mail Telefon / mobil

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Love og regler. August 2015. Boxer-klubbens love og regler (august 2015) 1

Love og regler. August 2015. Boxer-klubbens love og regler (august 2015) 1 Love og regler August 2015 Boxer-klubbens love og regler (august 2015) 1 1. Navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Boxer-klubben, i forkortelse benævnt BK. 1.2. Klubbens hjemsted er den kommune, hvor sekretæren

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Reglement for fremstilling af orienteringskort er vedtaget på hovedbestyrelsesmøde den 25. april 2007, revideret 8. februar 2012.

Reglement for fremstilling af orienteringskort er vedtaget på hovedbestyrelsesmøde den 25. april 2007, revideret 8. februar 2012. Kortreglement Reglement for fremstilling af orienteringskort er vedtaget på hovedbestyrelsesmøde den 25. april 2007, revideret 8. februar 2012. 1. Gyldighed 1.1. Reglerne omfatter alle typer orienteringskort

Læs mere

Carsten Lawets, Niels Grønbæk, NG, Jens Jensen, JJ og Bent Hansen, BH

Carsten Lawets, Niels Grønbæk, NG, Jens Jensen, JJ og Bent Hansen, BH REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 6-2014 i Langhårsklubben Fredag den 21. november 2014 kl.: 17:00 i Ejby hallen Deltagere: Fraværende: Referent: Just Mikkelsen, JM Ida Thyssen, IT Gitte Becher,

Læs mere

Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter

Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter Indhold: 1 Klubben...2 2 Tegning...2 3 Formål...2 4 Kontingent...2 5 Medlemskab...3 6 Bestyrelsen...3 7 Budget, regnskab og formueforhold...5 8 Generalforsamling...5

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HSDK

Ordinær generalforsamling i HSDK Ordinær generalforsamling i HSDK Afholdes i år d. 22. marts 2015 kl. 14.00 i Tune Menighedscenter, Tune center 17, 4030 Tune. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning

Læs mere

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog Hjælp til at udfylde blanketten: Se vejledningen på side 6. Husk at skrive tydeligt og brug latinske bogstaver (ABCD

Læs mere

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune.

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 2 Klubbens formål er at skabe en platform hvor triatlon interesserede på alle niveauer, kan finde

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Om holdene i DcH Herning

Om holdene i DcH Herning Om holdene i DcH Herning Få svar på spørgsmål vedr. vores hold og tilmelding til disse BEMÆRK: Der arbejdes i øjeblikket på en omstrukturering af klubbens hold så der kan ske ændringer i løbet af 2014.

Læs mere

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise, Jan Werner og Laura Jensen

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise, Jan Werner og Laura Jensen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 3. december 2012 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Susan Hansen Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise,

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

World BBQ Association Danmark DET OFFICIELLE REGELSÆT

World BBQ Association Danmark DET OFFICIELLE REGELSÆT World BBQ Association Danmark DET OFFICIELLE REGELSÆT 1 DELTAGERNE 1.1 Alle deltagende hold dyster på lige vilkår. Der gøres ikke forskel på professionelle og amatører. 1.2 Et hold består af maksimum 4

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE 1 NAVN Togpersonalets lokalgruppe Odense 2 FORMÅL At søge medlemmernes interesse fremmet mest muligt. At søge samarbejde med andre personalegrupper, såvel

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse Bestyrelsesmøde Dato: 1/10, 2012 kl. 19.00 Tilstede: Leif Christensen, Lene Hansen, Jens Brøndum, Pernille Skovgaard, Leif Jørgensen, Hanne Schrøderog Merete Frank Christensen. Referent: Merete Frank Christensen.

Læs mere

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM 1. Indbydelse til DM skal udsendes som brev eller e-mail til alle medlemmer med licens. Indbydelsen skal afgives til postbefordring mindst 3 dage før første sejldag dvs. onsdag, hvis første sejldag er

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere