Gældende bestemmelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gældende bestemmelser"

Transkript

1 Gældende bestemmelser

2 Indholdsfortegnelse Indledning Love og vedtægter... 6 Indmeldelse via klubben hjemmeside Vedtægterne... 6 Opstilling af dagsorden:... 6 Indkaldelse til generalforsamling:... 6 Etik og Moral... 6 Medlemskab... 7 Forsikringer... 7 Priser og gebyrer... 7 Generelt Deltagergebyr ved udstillinger/kåringer mv... 7 Aflysning af arrangementer... 8 Tilmeldingsgebyr til prøver/udtagelser mv Avlsrådet... 8 Formål... 8 Opgaver... 8 Avlsrådets sammensætning Personer med tilknytning til avlsrådet Brugshunderådet... 9 Formål Opgaver... 9 Brugshunderådets sammensætning Personer med tilknytning til brugshunderådet... 9 BRK (Brugshunderådets kontaktperson i kredsene)... 9 Bestemmelser for brugsprøvedommere og prøvefiguranter... 9 Bestemmelser for godkendelse af prøvefiguranter... 9 Bruttotrup Bestemmelser og opgaver for udvalgene Formål med udvalgene Uddannelsesudvalg Figurantudvalg Dommeruddannelsesudvalgt

3 Arrangementsudvalg Sundhedsudvalg IT udvalg Nedsættelse af AD-HOC udvalg Udstillinger og prøver Generelt Arrangementsplan Gennem gang af prøvepapirer Generelt Resultathæfte Resultatliste Dommersedler Diplomer Planlægning af prøveforløb Udstillinger/skuer Generelle bestemmelser for hvalpeshow, skue, landsdels skue og hovedavlsskue Hovedavlsskuet (HAS) Landsdelsskue Skuer / Kombiskue Hvalpeshow Avlskåring Adgangsbetingelser generelt: Gældende for Avlskåring: Genfremstilling: Afkåring: For hunde avlskåret i andet FCI land gælder: For danske hunde avlskåret i Tyskland gælder: Tilmelding: Vejledning I afholdelse af avlskåring Avlsmønstring Adgangsbetingelser generelt: Gældende for Avlsmønstring: Genfremstilling: Afmønstring:

4 Tilmelding Avlsmønstring på dagen: Prøver Generelt Prøveanmeldelse Dommer Udenlandske dommere Prøveaflysning Prøvegodkendelse Prøvetilmelding Forsikring Tilmeldingsfrist Prøveaflysning Adgangsbetingelser Prøveprogrammer Afholdelse af og deltagelse i DM/VM udtagelseskonkurrencer i IPO Ansøgning om arrangement Antal deltagere Deltagere Tilmelding Kataloget Lodtrækning: Lodtrækning i sporgrupper: Følgende skal forevises: Afregning Afregning af dommere og figuranter Figuranter Resultatlister Afholdelse af udtagelseskonkurrencer til DM for sporhunde (SPH-DM) Ansøgning om arrangement Sporlægning Antal deltagere Deltagere Tilmelding

5 Afregning Afregning af dommere Resultatlister Aflysning af udtagelse Uddannelse Generelt Uddannelsesbestemmelser Uddannelse af brugsprøvedommere Uddannelse af avlvejlederaspiranter Uddannelse af trænere og instruktører

6 Indledning Gældende bestemmelser er en fortolkning af klubbens love, forstået på den måde, at hvis man er i tvivl om hvordan en af klubbens love skal fortolkes, kan man i Gældende bestemmelser finde en uddybning af denne. Såfremt man i Gældende bestemmelser ikke finder denne uddybning, er det HB s fortolkning der vil være afgørende. Denne vil efterfølgende blive indført i GB. Opdateringen af GB er HB s ansvar og vil blive varetaget af sekretariatet. Ændringer godkendes af HB 1 Love og vedtægter. Indmeldelse via klubben hjemmeside. Hvis man melder sig ind inden kl. 16:00 på en hverdag er dette datoen for indmeldelse. Efter 16:00 og på helligdage er indmeldelsesdatoen førstkommende hverdag. Vedtægterne Opstilling af dagsorden: Den opstillede dagsorden skal mindst indeholde de i 13 nævnte punkter. Ønsker man yderligere punkter på dagsordenen, f.eks. Fremtidig virksomhed, skal det/de punkter fremgå af den dagsorden, generalforsamlingen bliver indkaldt på. Indkaldelse til generalforsamling: Indkaldelse til kredsgeneralforsamling sker jf. klubben love 13. Kredsene skal bruge den indkaldelsesform, der har størst mulighed for at nå samtlige medlemmer i kredsen. Det kan være: 1. Et kredsblad, som sendes ud til de enkelte medlemmer. 2. Et brev til det enkelte medlem 3. Ophængning af indkaldelse til generalforsamling i klubhuset 4. Annonce i ugeavis, som dækker hele kredsens område 5. Kredsens hjemmeside 6. Hovedklubbens arrangementskalender. Et kredsblad eller et brev til det enkelte medlem er den ideelle form for indkaldelse til generalforsamling. Hvorimod ophængning af indkaldelse til generalforsamling i klubhuset ikke er tilstrækkelig da alle kredsens medlemmer ikke kommer på træningspladsen. Ophængning i klubhus, kombineret med annonce i ugeavis, som dækker hele kredsens område, kan accepteres. Generalforsamlingen skal afholdes på en dato og et tidspunkt, hvor flest mulige af kredsens medlemmer har mulighed for at deltage. På hverdage anses klokken for at være et passende starttidspunkt. Etik og Moral Dommere (Brugsprøvedommere / eksteriørdommere) og figuranter, som er godkendt af Schæferhundeklubben for Danmark fremgår af klubbens hjemmeside. Personer som tildeles et fremtrædende tillidshverv i Schæferhundeklubben for Danmark skal være uangriblige og deres tilknytning til hundesporten må aldrig kunne anfægtes. Dette gælder også forholdene omkring deres eget hundehold. Der må endvidere aldrig kunne herske tvivl om en dommers/figurants upartiskhed eller objektivitet. Schæferhundeklubben for Danmark forventer, at dommeren/figuranter udviser en stor grad af etik og moral i dommergerningen. Dommeren/figuranten skal i såvel ord som handling være en god og myndig repræsentant for schæferhundesporten. 6

7 Det forventes naturligvis at dommeren/figuranten på alle måder udviser en stor grad af etik og moral i forhold til overholdelse af de til enhver tid gældende regler og forskrifter som schæferhundeklubben har vedtaget. Medlemskab Både ejer og fører SKAL være medlem ved aflæggelse af alle andre prøver end begynder B prøven. (Undtaget er føreren ved UHP her skal kun ejeren være medlem.) For udenlandske deltagere kræves medlemskab i hjemlandet. Ved avlskåringer kræves medlemskab af ejeren undtaget udenlandske hunde. Her kræves Medlemskab i hjemlandet. Ved skue, dvs. når hunden er over et år, kræves medlemskab af ejeren. Ved HAS kræves medlemskab af ejeren. Udenlandske deltagere til HAS skal være medlem i eget land. For at træne gruppe C arbejde på kredsenes træningspladser kræves medlemskab af Schæferhundeklubben af såvel ejer som hundefører. Deltagere på klubbens kurser skal være medlem. Forsikringer Ansvarsforsikring Hundeloven kræver at alle har en ansvarsforsikring på sin hund, For at træne i kreds under Schæferhundeklubben for Danmark kræves der en udvidet ansvarsforsikring. Kollektiv forsikring. Schæferhundeklubben for Danmark har gennem DKK tegnet følgende kollektive forsikringer: En arbejdsskadeforsikring der dækker de skader, som en medarbejder (lønnet eller frivillig) kan komme ud for, mens han/hun arbejder for klubben f.eks. som lydigshedstræner, som ringsekretær på en udstilling, som hjælper i klubbens sekretariat osv. En erhvervsansvarsforsikring der dækker de skader, som en medarbejder (lønnet eller frivillig) måtte forvolde på andre mennesker, hunde eller ting f.eks. hvis en dommer eller ringtræner skulle komme til at skubbe en hund ned fra et bord, så den brækker benet. Priser og gebyrer Generelt. Medlemskontingent 600,- Medlemskontingent pensionister, familie og ungdomsmedlemmer 300,- Kredsskifte uden adresseskift (adresseskift gælder i en periode på 3 md.) 200,- Gebyr for brug af tyske dommere 200,- Rykkergebyr 100,- Udstedelse af resultathæfte Vejledende 25,- Klubbens officielle km takst pr. kilometer 3,10 Deltagergebyr ved udstillinger/kåringer mv Skue 150,- Hvalpeshow 100,- AM/AK (Der afregnes der kr. 150,- pr. hund til Hovedklubben) 500,- Tandvisning i forbindelse med AK 100,- HAS 1. tilmelding 250,- HAS 2. tilmelding 350,- HAS 1. tilmelding hvalpe 4-6 måneder 150,- HAS 2. tilmelding hvalpe 4-6 måneder 200,- DNA-test 1.050,- Kredsenes gebyr for dommere til LD-skuer er pr. dommer kr. 750,-, (Der er mindst 3) ,- 7

8 Aflysning af arrangementer Kombiarrangement 1.000,- Landdelsskue 2.500,- HAS 5.000,- Tilmeldingsgebyr til prøver/udtagelser mv. IPO3-DM: *** 425,- IPO3-DM/VM udtagelse: * 450,- IPO/SPH DM: ** 425,- SPH 2-DM udtagelse: * 400,- IPO 1+2+3, SPH, FP, UHP:* 225,- SL, BEG, AGILITY, delt IPO:* 200,- For arrangementer hvor dommer/figurant har over 100 km, hver vej, udbetales et fast gebyr til 800,- dækning af overnatning og forplejning Gebyr ved for sen aflysning af prøve 500,- Af de med * markeret gebyrer, fratrækkes Kr. 25,- som reserveres domme/figurant uddannelse. Af det resterende beløb fratrækkes der herefter yderlig 20 % til hovedklubben. Det med ** markeret gebyr, fratrækkes Kr. 25,- som reserveres domme/figurant uddannelse, det resterende beløb fordeles ligeligt mellem den arrangerende kreds og Schæferhundeklubben Det med *** markerede gebyr tilfalder Schæferhundeklubben 2 Avlsrådet Formål Udgives senere Opgaver Udgives senere Avlsrådets sammensætning. Avlsrådsformanden vælges på repræsentantskabet for to år ad gangen. Efterfølgende udpeger avlsrådsformandet de øvrige medlemmer af avlsrådet. Personer med tilknytning til avlsrådet AVLSVEJLEDER Avlsvejlederne er avlsrådets repræsentant i det daglige arbejde i kredssammenhæng, samtidig med at han/hun er bindeleddet til medlemmerne i forbindelse med spørgsmål af avls- og udstillingsmæssig karakter. Avlsvejlederen deltager i landsdelsavlsvejlederudvalget og det arbejde som hører herunder. Ligeledes deltager alle avlsvejledere i det årlige avlsvejledermøde, hvortil der er mødepligt (vægtigt begrundet afbud accepteres). 8

9 ARK (Avlrådets kontaktperson ) ARK skal deltage aktivt i kredsens arbejde, både i forbindelse med arrangementer, men lige så vigtigt i det daglige, ved f.eks. at være træner på hvalpeholdet, skrive indlæg til kredsbladet, vejlede kredsens medlemmer, forestå udstillings og kåringsforberedelse herunder ringtræning, konditionstræning m.v. Eksteriør dommere Dommerliste link: Ledelse og tillidsposter herefter vælges Eksteriør dommere 3 Brugshunderådet Formål. Det til en hver tid siddende brugshuderåd har ansvar for at udvikle brugshundearbejdet og vedligeholde hundesporten. Opgaver Uddannelse, herunder gælder træner/instruktører i kredsene, prøvefiguranter og brugsprøvedommere. I sammenarbejde med kredsene gennemføres udtagelseskonkurrencer og Danmarksmesterskaber for SPH 2 og IPO 3 Brugshunderådets sammensætning. Formanden for brugshunderådet vælges på repræsentantskabet for to år ad gangen. Efterfølgende udpeger formanden for brugshunderådet de øvrige medlemmer af brugshunderådet Personer med tilknytning til brugshunderådet BRK (Brugshunderådets kontaktperson i kredsene) Kredsbestyrelsen udpeger BRK blandt kredsens medlemmer og underretter BHR om denne udpegning umiddelbart derefter. BRK skal deltage aktivt i kredsens arbejde, såvel i forbindelse med prøvearrangementer som i det daglige brugshundearbejde. Kredsbestyrelsen udarbejder sammen med BRK en oversigt over hvilke arbejdsområder der henhører i BRK s regi. Bestemmelser for brugsprøvedommere og prøvefiguranter Beskæftigelsen som brugsprøvedommer og prøvefiguranter er et væsentligt element i klubbens arbejde, hvorfor brugsprøvedommere i alle relationer må overholde klubbens vedtagelser samt gennem deltagelse i klubarrangementer m.v. sikre at videreudvikle sig. Dommer- og figurantgerningen er ulønnet hverv og må kun honoreres med de af klubben fastsatte beløb, herunder kørselsgodtgørelse. Dommer/figurantlisten Godkendte brugsprøvedommere og prøvefiguranter se Ledelse og tillidsposter Arrangementer og prøver Brugsprøvedommere og figuranter må kun arbejde ved arrangementer i Schæferhundeklubben, der er godkendt af Brugshunderådet. Kun arrangementer der er arrangeret af klubbens kredse, Hovedbestyrelsen, Avlsrådet eller Brugshunderådet kan godkendes. Brugsprøvedommeren skal selv undersøge om et arrangement er godkendt. Bestemmelser for godkendelse af prøvefiguranter Figurantmønstring og godkendelse Brugshunderådet afholder efter behov mønstring for eksisterende og godkendelse af nye prøvefiguranter. 9

10 For at opnå godkendelse som prøvefigurant skal man ved mønstring over for Figurantudvalg og Brugsprøvedommer vise følgende Brugshundeprøver: IPO1 og IPO3 samt Kåringsprogram. Figurantudvalg godkender prøvefiguranten i samråd med Brugsprøvedommer. Figuranten skal være medlem af Schæferhundeklubben for Danmark. Tilmelding til mønstring og godkendelse skal foretages af den kreds figuranten er medlem af. Figuranten skal vise 3 programmer, hvor han skal demonstrerer følgende: 1. Tydelig forskel på belastning i trængninger / stokkeslag samt løbefaser. 2. At kunne sine løbebaner korrekt og i passive situationer placerer sig korrekt i forhold til dommer og hundefører. 3. Overskud konditionsmæssigt til i en prøvesituation at kunne yde den samme indsats for 6.hund som ved den første hund på dagen. 4. Prøvefiguranten er dommerens hjælper og skal altid følge dommerens anvisninger. Figuranten skal derfor vise en tydelig kontakt til dommeren igennem programmet, dvs. vide hvor dommeren befinder sig samt have øjenkontakt i passive situationer. Bruttotrup Figurantudvalg udtager en bruttotrup af prøvefiguranter der skal anvendes ved Danmarksmesterskabet i IPO 3 samt udtagelseskonkurrencer hertil. 4 Bestemmelser og opgaver for udvalgene. Formål med udvalgene. Formålet med udvalgene er at sikre tilstrækkelig speciel viden på det fagområde, som udvalget dækker, alle udvalg udpeges af HB. Uddannelsesudvalg Udvalgets opgave er at udvikle, tilrettelægge og gennemfører, uddannelsestilbud til kredsenes trænere/instruktører Uddannelsesudvalget har ansvar for at instruktørlisten som er tilgængelig på hjemmesiden er opdateret og retvisende. Figurantudvalg Udvalgets opgave er at udvikle, tilrettelægge og gennemfører, mønstring af kredsenes figuranter, samt sikre at klubben råder over en bruttotrup, der på korrekt vis kan bistå dommeren med at afdække de i programmet nævnte egenskaber. Figuranter til udtagelser og DM, udvælges fra bruttotruppen. Figurantudvalget har ansvar for at figurantlisten som er tilgængelig på hjemmesiden er opdateret og retvisende. Dommeruddannelsesudvalgt Udvalgets opgave er at uddanne og eksaminere dommeraspiranter. Videreuddanne og opkvalificere godkendte brugsprøvedommere, samt indarbejde og fortolke på internationale bedømmelsesbeslutninger Arrangementsudvalg Koordineringen af arrangementsplanen varetages af et Arrangementsudvalg med reference til Hovedbestyrelsen (HB) således: Tommy Jensen LD 1-Sjælland og LD 4-Bornholm Gordon Steffensen LD 6-Jylland Nord og de nordligt beliggende kredse i LD 7Jylland Midt f.eks. Kreds 12, 14, 17, 21, 31, 32, 33, 45, 64, 71, 75 og 80 10

11 Karin Christiansen LD 5-Fyn og LD 8-Jylland Syd og evt. de sydligt beliggende kredse i LD 7-Jylland Midt f. eks. Kreds 65 og 34. Sundhedsudvalg Udgives senere IT udvalg. Udgives senere Nedsættelse af AD-HOC udvalg. HB opretter og nedlægger udvalg til særlige opgaver efter behov. 5 Udstillinger og prøver Generelt Tilmelding til alle arrangementer (LD-skuer, skuer, kombiarrangementer, hvalpeshows og prøver) er bindende. Ved udeblivelse er den arrangerende kreds berettiget til at opkræve det fulde tilmeldingsgebyr. Dette er også tilfældet ved afmelding efter sidste tilmeldingsdato. Arrangementsplan Der er generelt prøvestop i forbindelse med. Repræsentantskabsmøde, IPO3 DM, SPH1 DM og HAS og stop for udstillinger og avlskåringer i forbindelse med LD-skuer. Ved særlige arrangementer (f.eks. med udenlandske dommere) kan der evt. aftales stop for udstillinger og avlskåringer. Traditionsarrangementer respekteres. Arrangementer skal lokalt være jævnt fordelt over hele kalenderåret med min. 14 dage mellem hvert arrangement og med stor variation af dommere. Avlskåringer planlægges løbende (ad hoc) i forhold til behov og ønsker i de enkelte kredse. Avlsrådet (AR) meddeler senest 15. september dato, arrangører og dommere for HAS og LD-skuer til Arrangementsudvalget. Brugshunderådet (BHR) meddeler senest 15. september dato, arrangører og dommere for IPO3 DM, SPH1 DM og udtagelser til Arrangementsudvalget. Kredsene skal senest 15. oktober registrere kredsenes ønsker om datoer og dommere i arrangementsplanen i internetsystemet KredsAdm. Arrangementsudvalget aftaler én mødedato for de 3 lokale arrangementsmøder til afholdelse senest 25. oktober. På arrangementsmøderne koordineres kredsenes ønsker om dato og dommere for arrangementer. Såfremt en kreds ikke deltager i arrangementsmøde kan kredsen ikke påregne, at kredsens ønsker tilgodeses, såfremt de fremmødte kredse evt. aftaler noget andet. Arrangementsplanen ajourføres online ift. koordineringen således, at planens aktuelle stand altid er tilgængelig for alle 3 møder og alle kredse. Arrangementsplanen sendes til dommerne til orientering og bekræftelse. Senest 1. november sendes udkast til arrangementsplan til HB, AR og BHR til orientering. Senest 15. november sendes endelig arrangementsplan til godkendelse i HB som herefter orienterer bladredaktør og web-redaktør. 11

12 Alle efterfølgende behov for ændringer til arrangementsplanen meddeles til det lokale medlem af Arrangementsudvalget som koordinerer med de øvrige udvalgsmedlemmer og HB (som orienterer bladredaktør og web-redaktør).gennem gang af prøvepapirer Generelt I dette afsnit gennemgås samtlige papirer, der er nødvendige for afvikling af en prøve/udstilling. Resultathæfte Enhver ejer eller holder af en schæferhund, der ønsker at deltage i klubbens skuer, udstillinger og brugsprøver, har pligt til at anskaffe sig et resultathæfte og stille dette til rådighed for arrangementsledelsen ved klubbens arrangementer. Resultathæftet udstedes til den enkelte hund og skal følge denne. Avlskårings- eller avlsmønstringsresultat indføres af Avlsrådet ved hundenskåring/mønstring, ligesom resultater opnået på skuer og kombiarrangementer indføres af eksteriørdommeren Anmodning om udstedelse af resultathæfte rettes til kredsens ARK / BRK / FM. Til brug ved udstedelsen anvendes hundens stambog eller tydelig kopi af denne. ARK / BRK / FM kan dog til enhver tid forlange stambogen forevist i forbindelse med udstedelse af resultathæfte. Oplysning om hundens afstamning må kun indføres af ARK / BRK / FM. ANM.: Oplysning om tandsæt, testikler og HD-status må kun indføres af Avlsrådet i forbindelse med hundens fremstilling til avlskåring/avlsmønstring. Oplysninger om hundens tandsæt kan dog indføres af Avlsrådet i forbindelse med et kåringsarrangement, når hunden er fyldt 10 måneder. For udstedelse af resultathæfte betales der gebyr jf. pkt For hunde uden stambog anføres ingen stambog. Der lægges fra klubbens side stor vægt på korrekt udfyldelse af resultathæftet. Hundens navn påføres resultathæftes forside, side 1. På side 2 anføres af hvem og hvornår resultathæftet er udstedt. Side 3 udfyldes af udstederen efter stambogsoplysningerne. Side 4 må kun udfyldes af Avlsrådet i forbindelse med fremstilling til avlskåring eller avlsmønstring. Øvrige sider er til indførelse af resultater, bortset fra bagsiden, hvor eventuelle ejerskifter anføres. Eventuelle tvivlsspørgsmål afgøres af Brugshunderådet eller Avlsrådet. Udstedelse af erstatnings resultathæfte Udstedelse af erstatnings resultathæfte foregår via kredsens formand/brk/ark. Denne sender oplysninger på hund og ejer til HB s ansvarlige. Udstedelse af erstatnings resultathæfte foregår af en ansvarlig udpeget i Hovedbestyrelsen. Den ansvarlige uddelegerer og koordinerer opgaven til Avlsrådets og Brugshunderådets ansvarlige. Avlsrådets ansvarlige indfører kåring, skue- og udstillingsresultater. Brugshunderådets ansvarlige indfører brugsprøveresultater. Udgifter til rekvirering af resultatlister, forsendelse, nyt resultathæfte og lignende påhviler ejer. Tidligere opnået resultater indføres i det nye resultathæfte, udfra arkiverne af den HB ansvarlige. 12

13 Brugen af resultathæfte Ved alle arrangementer og prøver skal resultathæftet medbringes og afleveres til arrangementsledelsen eller prøvelederen inden bedømmelsen påbegyndes. Resultathæftet kan ikke forlanges fremsendt ved tilmelding, men skal som minimum medbringes på dagen. Ønsker ejeren/føreren at fremsende resultathæftet sammen med tilmeldingen er dette tilladt (Dette gælder ikke ved kåringer/skuer). Umiddelbart efter arrangementets afslutning udleveres resultathæftet igen i korrekt udfyldt og underskreven stand. Indførelse af resultater Ved indførelse af resultater i resultathæftet skal følgende klart og tydeligt fremgå Dato Sted (her er oplysning om hvilken kreds tilstrækkelig) Arrangementets art Hundeførerens navn Opnåede point og prædikat samt DSB (drift, sikkerhed og belastbarhed) såfremt dette indgår i prøven Dommerens navn med blokbogstaver Dommerens underskrift Resultathæftet kan først udleveres, når dommer har underskrevet dette. Resultatliste Dette er det vigtigste dokument ved prøveaflæggelse, idet resultatlisten - når den er godkendt af en anerkendt brugsprøvedommer - er den officielle godkendelse på at prøven er aflagt samt at de på resultatlisten anførte point er opnået. Udfyldelse af resultatliste Inden prøven udfyldes og mailes resultatlisten til den relevante dommer. Dommeren skal som minimum inden prøven have modtaget oplysninger om: HF navn H. fulde navn Chip nummer Prøvetype Indførelse af resultater Når prøven er færdig indføres resultaterne på resultatlisten med angivelse af Opnåede point, dels i hver gruppe og i alt Bestået eller ikke-bestået Opnået prædikat i DSB (drift, sikkerhed og belastbarhed) i prøver hvor dette indgår Når prøveleder har udfyldt resultatlisten med alle oplysninger og prøveresultaterne, mailes resultatlisten til dommeren, som herefter godkender og maile den godkendte resultatliste til sekretariatet med kopi til prøveleder. Dommersedler Der forefindes dommersedler til alle typer af prøver på hjemmesiden. Udfyldelse af dommersedler Inden prøven skal der foreligge dommersedler (såfremt dommeren ikke medbringer egne dommersedler) Hundens navn 13

14 Hundens køn Stambogsnummer Tatoveringsnummer Fødselsdato Race Førerens navn Brug af dommersedler Dommersedlerne udleveres til dommeren inden prøvens start og den øvrige udfyldelse foretages af dommeren. Når resultaterne er overført til resultatlisten er dommersedlerne dommerens ejendom. Dommeren har pligt til at opbevare dommersedlerne i 12 måneder. Diplomer Det er op til den enkelte kreds, hvorvidt den vil udstede diplomer til hundeførere. Planlægning af prøveforløb Ved planlægning af prøvens forløb og udarbejdelse af vejledende tidsplan jf Udstillinger/skuer Generelle bestemmelser for hvalpeshow, skue, landsdels skue og hovedavlsskue Dommere Skuelederen tager kontakt til dommeren i ugen før arrangementet, giver en orientering om tilmeldinger og praktiske foranstaltninger vedr. dommerne som f.eks. overnatning m.v Ringpersonale: Består af ringordner samt evt. ringassistent, en af disse skal være avlsvejleder. Hvis det ikke er tilfældet, skal der skaffes en avlsvejleder til tand og testikelkontrol, desuden skal anvendes en godkendt sekretær. Skueleder: Har ansvaret for afvikling af arrangementet. Er øverste myndighed på dagen undtagen i ringen, hvor dommeren har uindskrænket myndighed. Skuelederen skal desuden underskrive resultathæfte og sikre at resultatlisten udfyldes korrekt. Sekretariat: Har følgende opgaver: Modtager tilmeldingsgebyr og resultathæfter Udleverer rygnumre Sælger kataloger Sørger for resultatlister Sørger for dommerunderskrift på diplomer og i resultathæfter Deler dommersedler som lægges i den rækkefølge hundene placeres i Sørger for at et udfyldt katalog udleveres til dommeren Sørger for de i Kap 2E side 14 nævnte indsendelser til klubbens sekretariat Ringordnere Skal på dommerens anvisning sørge for, at hundene er til stede i ringen, samt sørge for pistoler og tilhørende krudt. Ringordneren skal sørge for god disciplin i ringene og sluttelig nedskrive rækkefølgen af hundene. Ringassistent Er ikke påkrævet, men kan være nyttig ved større arrangementer. Skal assistere ringordner og dommer samt renholde ringen. 14

15 Anm.: Skueleder, ringordner og ringassistent må ikke samtidig med udøvelse af deres pligter deltage i fremføring af hund. Ringsekretær Har følgende opgaver: Skrive dommerbeskrivelser efter dommerens diktat Påføre præmieringen på diplomer Udfylde katalog til dommer Hjælpe sekretariatet med færdiggørelse af dommersedler. Krav til ringen: Her skal ikke opstilles ufravigelige krav. Det vil nemlig i nogle tilfælde være sådan, at de stedlige forhold vil gøre det vanskeligt at overholde disse. Som en hovedregel må det dog slås fast, at den bedste ringform er rektangulær og den må hellere være lidt for stor end for lille. En passende størrelse på middelstore til store arrangementer kan være 30 x 50 meter. På lidt mindre skuer/hvalpeshows kan en ring på 30 x 30 meter være passende. Desuden skal der altid være en inder ring. Aflysning: Kredsen er forpligtet til at sikre gennemførelsen af arrangementet, dels gennem annoncering og anden aktiv indsats for at sikre et fornuftigt antal hunde til bedømmelse. Skulle det vise sig umuligt, at gennemføre arrangementet, skal dommere og allerede tilmeldte hundeejere adviseres i god tid, ligesom det i videst muligt omfang skal sikres at tilskuere ikke kører forgæves som minimum skal det ved opslag på den annoncerede skueplads meddeles at arrangementet er aflyst. Vaccination: Ved udlevering af ryg nummer skal gyldig vaccinationsattest forevises på forlangende. Hovedavlsskuet (HAS) Adgangsbetingelser generelt: Deltage kan schæferhunde stambogsførte i DKK/FCI anerkendt forening hvor begge forældredyr har en af DKK anerkendt HD-status. Aldersmæssig skæringsdag er lørdag i den weekend hovedavlsskuet afholdes. Resultathæfte: Der kræves resultathæfte for at kunne deltage på hovedavlsskuet, dette gælder dog ikke hvalpeklasserne. Bedømmelsen: Der konkurreres i følgende klasser, Stockhårede og Langstockhårede m/underuld : Hvalpeklasser 4-6 hanner og tæver Hvalpeklasser 6-9 hanner og tæver Hvalpeklasser 9-12 hanner og tæver Yngste klasse hanner og tæver mdr. Unghundeklasse hanner og tæver mdr. Brugsklasse hanner og tæver over 24 mdr. Veteran hanner og tæver over 7 år Der udfærdiges dommerkritik på hver hund (undtagen 4-6 mdr. hvalpe) 15

16 For hvalpeklasser 4-6 mdr. gælder, at de bedømmes, i stand og konkurrence bedømmelse, de får ingen skriftlig beskrivelse, men diplom. For samtlige klasser gælder, at bedømmelsen består af en standbedømmelse og en konkurrencebedømmelse. Der er skudprøve i alle klasser med undtagelse af hvalpeklasserne. Hunde, der har deltaget i standbedømmelsen, men udebliver fra modprøve og/eller konkurrencebedømmelsen, tildeles Utilstrækkelig (U) med mindre der foreligger en godkendt dyrlægeattest. Tandeftersyn er obligatorisk i samtlige klasser (Undtaget er 4-6 mdr.). For hanhundeklasser gælder desuden, at der foretages testikelkontrol. (Undtaget er 4-6 mdr.). For at blive placeret blandt de første 5 hunde, skal begge forældre dyr være avlskårede. Gældende for Unghunde mdr. vedr. HD / ED: Hunde der har HD status C (eller fra udland noch zugelassen) og eller ED status 2 (eller fra udland noch zugelassen) kan ikke opnå højere placering end SG 6. Gældende for brugsklasserne Have godkendt AD/HD status i DKK, eller have godkendt af DKK AD/HD-status i anden forening. Være i besiddelse af en avlskåring eller anerkendt brugsprøve. Aflægger DSB modprøve For opnåelse af Fortrinlig skal individet være i besiddelse af anerkendt brugsprøve. Godkendt HD og AD status Betingelse for at opnå Avlsklasse er: At individet er avlskåret med DSB udpræget, endvidere skal begge forældredyr være avlskårede. HD status min A/B og AD 0/1 (tysk HD Normal / fast normal - ED normal, fast normal) Aflægger DSB modprøve og består med udpræget. Har en brugshan opnået Avlsklasse med en IPO1, vil det på et efterfølgende HAS, være naturligt at brugshannen har erhvervet en højere anerkendt brugsprøve. Hunden diskvalificeres hvis: Hunden ikke kan gå fri ved fod (har 3 forsøg) Hundeføreren forlader sit udgangspunkt, hvorfra hunden skal sætte ind modprøven. Hunden slipper ikke efter de tilladte kommandoer Hunden bider andre steder end figurantens beskyttelses arm Hundefører anvender fysisk påvirkning på hunden. Opdrætsklasser: Opdrættere kan med 5 deltagende hunde (fra 9 mdr.) af eget opdræt stille en opdrætsklasse. Der skal fremføres minimum/max 5 hunde i gruppen. En opdrætter kan stille flere opdrætsklasser, ingen hund må deltage i mere end en opdrætsklasse. Veteran hunde kan deltage i en opdrætsklasse, men det kræver at den fremstilles til modprøve. Opdrætsklasserne placeres, men der gives ikke prædikater. Afkomsgrupper: Der kan stilles afkomsgrupper efter hanner / tæver med minimum 5 stk. deltagende individer (Fra 9 mdr.) For hanner gælder det at de deltagende individer skal være undfanget efter hannens fyldte 18 mdr. Afkomstgrupper og opdrætsklasser præsenteres for publikum ledsaget af en mundtlig vurdering på dagen og en efterfølgende skriftlig vurdering i Schæferhunden. 16

17 Landsdelsskue Adgangsbetingelser generelt: Deltage kan Schæferhunde / hvalpe stambogsførte i DKK/FCI anerkendt forening i alderen 6 mdr. og opefter af hår variant Stockhårede og Langstockhårede m/underuld. Gældende for Landsdelsskue: Der kræves resultathæfter for at deltage (undtaget er hvalpe 6-9 mdr. og 9-12 mdr.) Der kræves medlemskab af Schæferhundeklubben for Danmark, eller anden forening (SV) Der udfærdiges en skriftlig kritik fra dommeren fra klassen 9-12 mdr. Hvalpe 6-9 mdr. får fortrykt hvalpebedømmelse, der kan tilføjes kommentarer. Der gives prædikater Opdrætsklasser (5 stk. af samme hårvariant) kan fremføres Afkomsgrupper (min 5 stk. kan være forskellig hårvariant) kan fremføres. For alle klasser gælder at bedømmelsen består af en stand bedømmelse, og en konkurrencebedømmelse. Udebliver hunden fra konkurrencebedømmelse tildeles hunden 0 Hvis dommeren skønner det, kan hundene blive målt. Tandeftersyn og skudprøve (hvalpene har ingen skudprøve) samt aflæsning af Chip eller Tatovering er obligatorisk i alle klasser, for hanhundeklasserne gælder desuden at der foretages testikelkontrol Der konkurreres i følgende klasser: Hvalpeklasser 6-9 mdr. hanner og tæver Hvalpeklasser 9-12 mdr. hanner og tæver Yngste klasse mdr. hanner og tæver Unghunde klasse mdr. hanner og tæver Brugs klasse fra 24 mdr. hanner og tæver Veteran klasse fra 7 år hanner og tæver Klassevinderen, her skal begge forældre være avlskåret. Klassevinderen skal have min. HD/ED - B/1, eller for udenlandsk bedømmelse HD/ED fast normal/fast normal (fra unghundeklassen). For Brugsklasse gælder: Godkendt HD/ED status i DKK, eller have godkendt af DKK HD/ED status i anden forening være i besiddelse af en avlskåring eller anerkendt brugsprøve. Klassevinderen skal være avlskåret, have DSB udpræget, samt have min. HD/ED - B/1, eller for udenlandsk bedømmelse HD/ED fast normal/fast normal. For Veteranklasse gælder: Godkendt HD/ED status i DKK, eller have godkendt af DKK HD/ED status i anden forening Være i besiddelse af en avlskåring eller anerkendt brugsprøve. Resultatet sendes til sekretariatet elektronisk, senest 8 dage efter afholdelse. Skuer / Kombiskue Adgangsbetingelser generelt: Deltage kan Schæferhunde stambogsførte i DKK/FCI anerkendt forening i alderen 12 mdr. og opefter af hår variant Stockhårede og Langstockhårede m/underuld Gældende for Skue: Der kræves resultathæfter for at deltage. Der kræves medlemskab af Schæferhundeklubben for Danmark, eller anden forening (SV) Der udfærdiges en kritik fra dommeren, på et officielt standard udfærdiget af Schæferhundeklubben, undtaget er der hvor der dømmes af udenlandske dommere. 17

18 Der gives prædikater. Opdrætsklasser (5 stk. af samme hårvariant) Afkomsgrupper (min 5 stk. kan være forskellig hårvariant) kan fremføres. For alle klasser gælder at bedømmelsen består af en standbedømmelse, og en konkurrencebedømmelse. Hvis dommeren skønner det, kan hundene blive målt. Tandeftersyn og skudprøve samt aflæsning af Chip eller Tatovering er obligatorisk i alle klasser - for hanhundeklasserne gælder desuden at der foretages testikelkontrol. For Åbenklasse gælder: Godkendt HD/ED status i DKK, eller have godkendt af DKK HD/ED status i anden forening. For Brugsklasse og Veteranklasse gælder: Godkendt HD/ED status i DKK, eller have godkendt af DKK HD/ED status i anden forening Være i besiddelse af en avlskåring eller anerkendt brugsprøve. Desuden kan: Skuet`s bedste han / tæve kan konkurrere om at blive dagens bedste Der konkurreres i følgende klasser: Yngste klasse mdr. hanner og tæver Unghunde klasse mdr. hanner og tæver Åben klasse fra 24 mdr. hanner og tæver Brugs klasse fra 24 mdr. hanner og tæver Veteran klasse fra 7 år hanner og tæver Resultatet sendes til sekretariatet elektronisk, senest 8 dage efter afholdelse. Hvalpeshow Adgangsbetingelser generelt: Deltage kan Schæferhvalpe stambogsførte i DKK/FCI anerkendt forening i alderen 4-12 mdr. af hår variant Stockhårede og Langstockhårede m/underuld Gældende for Hvalpeshow : Der kræves ikke medlemskab af Schæferhundeklubben for Danmark, eller anden forening (SV) Der kræves ikke resultathæfter for at deltage. Der udfærdiges en kritik fra dommeren, på et officielt standard diplom udfærdiget af Schæferhundeklubben, undtaget er evt. der hvor der dømmes af udenlandske dommere. Der gives ikke prædikater Opdrætsklasser kan ikke fremføres Afkomsgrupper kan ikke fremføres. Hvalpekuld kan fremføres med min. 3 hvalpe fra samme kuld For alle klasser gælder at bedømmelsen består af en standbedømmelse, og en konkurrencebedømmelse. Hvis dommeren skønner det, kan hundene blive målt Tandeftersyn er obligatorisk i klasserne 9-12 mdr. - for hanhundeklasserne gælder desuden at der foretages testikelkontrol. Desuden kan: Hvalpeshowet`s bedste hvalp han / tæve konkurrere om at blive dagens bedste Der konkurreres i følgende klasser: 18

19 Hvalpe klasse 4-6 mdr. hanner og tæver Hvalpe klasse 6-9 mdr. hanner og tæver Hvalpe klasse 9-12 mdr. hanner og tæver Resultatet sendes til sekretariatet elektronisk, senest 8 dage efter afholdelse. Avlskåring Adgangsbetingelser generelt: Deltage kan Schæferhunde stambogsførte i DKK/FCI anerkendt forening af hår variant Stockhårede og Langstockhårede m/underuld. Der kræves medlemskab af Schæferhundeklubben for Danmark. Gældende for Avlskåring: Hunden selv og dens forældre skal Godkendt HD/ED status i DKK, eller have godkendt af DKK HD/ED status i anden forening. HD godkendt er A, B eller C hofter, for udenlandsk bedømmelse normal, fast normal, noch zugelassen. ED godkendt er albuestatus på 0, 1 eller 2, for udenlandsk bedømmelse, normal, fast normal, og noch zugelassen Hunden skal have en UHP FP og en af FCI anerkendt brugsprøve med min. 80 point i gruppe C. Gældende FCI anderkendte prøver er: IPO 1, IPO2, IPO3, med min. 80 i grupper C PH (politihundeforeningens prøver) HGH (Tysk hyrdehundeprøve). Hunden skal have opnået et skueresultat på min. GOD i Schæferhundeklubben for Danmark, eller anden forening (SV) hunden skal være min. 12 mdr. og på skuet skal der have været skudprøve, hvilket vil sige at DKK udstillingsresultat er IKKE gældende. Hunden skal på femstillingsdagen være fyldt 18 mdr. For at Avlskåringen er gældende skal hunden have et DNA resultat, stemplet i sin stambog Der udfærdiges en skriftlig kritik fra dommeren - endvidere er skudprøve (hunden må ikke være påvirket og skal stå med løs line) - tandeftersyn (og for hannernes vedkommende testikelkontrol) chip eller tatoveringsaflæsning - væsenstest mål, og vejning stand og travbedømmelse, samt aflæggelse af DSB (se bilag vedr. aflæggelse af DSB til avlskåring) en fast del af avlskåringen. Hunden bliver enten avlskåret eller ikke avlskåret, og der bedømmes ud fra racestandarden under FCI race 166. Genfremstilling: Enhver hund kan mod fornyet gebyr genfremstilles Kåringsdommeren kan dog vælge at vurdere, at hunden efter genfremstilling hvor den ikke opnår avlskåring, ikke kan genfremstilles yderligere. Afkåring: Avlsrådet kan hvis en hund der er avlskåret, viser sig at være uegnet jævnfør standardbeskrivelse for race Schæferhund under FCI nr. 166, afkåre hunden. For hunde avlskåret i andet FCI land gælder: De gennemgår samme forløb som hunde der er registreret i DKK, her kan man vælge at oversætte den udenlandske beskrivelse, og overføre denne til det danske avlskåringsbevis. For danske hunde avlskåret i Tyskland gælder: Disse hunde kan stille til avlskåring i Danmark, og gennemgår det samme forløb, men det har ingen indflydelse på hundens avlskåring i Tyskland, og man skal stille til livstids avlskåring hvis man ønsker den Tyske kåring opretholdt. Resultater fra Avlskåringen skal sendes til sekretariatet senest 8 dage efter afholdelse. 19

20 Tilmelding: Senest 14 dage før kåringen afholdes, se endvidere / formularer hvor det er yderligere beskrevet. Husk at medsende dokumentation. Vejledning I afholdelse af avlskåring Alle indtægter og udgifter tilfalder kredsene, (se dog tilmeldingsgebyr), der afholder kåringen, med min. 5 hunde. Kredsene skal selv kontakte dommer, godkendt sekretær, AR, figurant og kåringslederen inden godkendelsen sendes til AR, senest 4 uger før kåringen. Efter godkendelsen sættes kåringen på hjemmesiden af AR ansvarlig. AR ansvarlig: Susanne Karlsen tlf Tilmeldingsfrist fra kredsenes side: 4 uger (Kåring skal være godkendt før den kan reklameres) Tilmeldingsfrist fra HF side: 8 dage Personel. Dommer: Godkendt sekretær: AR medlem: Figurant/: Kåringsleder/ avlsvejleder: Materiel. 1 stk. Vægt til (vejning af hundene grisevægt eller personvægt) 1 stk. Målebånd (til at måle brystomfang) 1 stk. Stangmål (til at måle højden, samt brystdybde) 1 stk. Plade til at måle hundene på 1 stk. Skærm til overfald (mod og kampdrift) Lydanlæg Pistol Chip scanner Telt til dommer/ sekretær Tilmeldingssystemet fra Tommy Bærbar PC/ printer Resultatliste/ bestilles hos sekretariatet Ring af passende størrelse/ forhold til antal hunde Avlsmønstring Adgangsbetingelser generelt: Deltage kan Schæfertæver stambogsførte i DKK/FCI anerkendt forening af hår variant Stockhårede og Langstockhårede m/underuld. Der kræves medlemskab af Schæferhundeklubben for Danmark. Gældende for Avlsmønstring: Hunden selv og dens forældre skal Godkendt HD/ED status i DKK, eller have godkendt af DKK HD/ED status i anden forening. HD godkendt er A, B eller C hofter, for udenlandsk bedømmelse normal, fast normal, noch zugelassen. ED godkendt er albuestatus på 0, 1 eller 2, for udenlandsk bedømmelse, normal, fast normal, og noch zugelassen Hunden skal have en UHP FP. Hunden skal have opnået et skueresultat på min. GOD i Schæferhundeklubben for Danmark, eller anden forening (SV) hunden skal være min. 12 mdr. og på skuet skal der have været skudprøve, hvilket vil sige at DKK udstillingsresultat, eller Certifikat udstilling er IKKE gældende. 20

21 Hunden skal på fremstillingsdagen være fyldt 18 mdr. Der udfærdiges en skriftlig kritik fra dommeren, og endvidere er Tandeftersyn Chip eller tatoveringsaflæsning Væsenstest Mål, og vejning Stand og travbedømmelse, En fast del, af avlsmønstringen. Hunden bliver enten avlsmønstret eller ikke avlsmønstret, der bedømmes ud fra racestandarden under FCI race 166. Beskrivelsen af hunden udleveres på dagen til ejer/holder Genfremstilling: Enhver hund kan mod fornyet gebyr genfremstilles Kåringsdommeren kan dog vælge at vurdere, at hunden efter genfremstilling hvor den ikke opnår avlsmønstring, ikke kan genfremstilles yderligere. Afmønstring: Avlsrådet kan hvis en hund der er avlsmønstret, viser sig at være uegnet jævnfør standardbeskrivelse for race Schæferhund under FCI nr. 166, afmønstre hunden. Tilmelding Senest 8 dage før kåringen/avlsmønstringen afholdes, se endvidere / formularer hvor det er yderligere beskrevet. Husk at medsende dokumentation. Avlsmønstring på dagen: Hundene kaldes i ringen, hvor de går i præsentation, (kan godt kaldes i ringen med de tæver der stiller til avlskåring) Væsenstest, gruppe, hvor kåringsdommer og AR medlem er en del af gruppen (normalt 4 personer), her kontrolleres også Tatoverings- eller Chipnummer. Skudprøve, hundene kaldes frem i grupper, hunden skal stå i løs line, den må ikke være skudpåvirket, der bruges 6 mm. Vejning og måling, tandkontrol, foregår i ringen Stand / travbedømmelse foregår som det sidste del af kåringen, og dommeren kommenterer derefter hunden, og oplyser om den er avlsmønstret eller ikke avlsmønstret, der bedømmes udfra racestandarden under FCI race 166. Prøver Generelt Prøver i Schæferhundeklubben for Danmark gennemføres efter bestemmelser og retningslinjer som beskrevet i DKK s prøveprogram, se link: Prøveprogram Prøveanmeldelse Anmeldelse af en brugsprøve skal foretages enten ved kredsformanden eller brugshunderådets kontaktperson (BRK) til sekretariatet. Prøveanmeldelsen skal være sekretariatet i hænde senest 14 dage før prøvedagen dispensation for dette kan kun gives af BHR-formanden. Anmeldelse sker ved at sende en mail til Der er prøvestop i de weekender, hvor der afholdes IPO 3 DM, HAS og repræsentantskabsmødet 21

22 Prøveanmeldelsen skal indeholde følgende oplysninger: Navn på ansøger, kreds, ansøgers og telefonnummer. Kun BRKer og kredsformand kan ansøge Prøvedag, dato og tidspunkt for start. Prøveleder, dennes fulde navn, , postadresse og telefonnummer. Dommer Prøveart, hvilke prøver: BEGYNDER - SL - UHP FP- IPO SPH Delprøver Begynderprøver kan ikke dømmes af udenlandske dommere, da prøverne ikke er internationalt godkendt. Dommer Inden brugsprøven anmeldes skal der indhentes accept fra pågældende dommer og prøven skal være anmeldt senest 2 uger efter dommerens accept. Der skal foreligge særskilt prøveanmeldelse for hver benyttet dommer. Ved anmeldelse af prøver/konkurrencer med flere dommere, skal det fremgå hvilke(n) gruppe(r) den pågældende dommer skal dømme. En dommer kan bedømme flere slags prøver på samme prøvedag, hvis dette er anmeldt. En sidste øjebliks udvidelse med en dommer kan meddeles BHR s kontaktperson samtidig med fremsendelse af resultatlisten. Eventuelle ændringer vedrørende prøveafviklingen skal meddeles BHR hurtigst muligt. Udenlandske dommere Hvis en kreds ønsker at bruge en udenlandsk dommer, skal kredsen søge BHR om dispensation. Skal dommeren søges gennem anden forening, der ligeledes medfører betaling skal dette foretages af BHR. Derudover er det kredsens opgave at give besked til dommeren om, at prøven er godkendt af BHR. Dommere søgt gennem SV skal ansøges af BHR senest 6 uger før prøveafholdelsen. Prøveaflysning Såfremt en prøve aflyses til sekretariatet senest 8 dage før prøven, betragtes prøven som rettidigt aflyst. Aflysningen skal ske samtidig til såvel dommer som BHR. Hvis der aflyses senere end 8 dage før prøven skal der indbetales et afmeldingsgebyr på kr til sekretariatet. Har sekretariatat ikke modtaget resultatliste senest 14 dage efter en prøves afholdelse, betragtes prøven som aflyst. Prøvegodkendelse Hvis prøven godkendes, gives besked via mail til dommer og kredsens formand eller BRK. Kredsprøver SKAL afholdes på Schæferhundeklubbens officielle træningspladser. Dispensation kan kun gives ved skriftlig henvendelse til BHR. Ved brugsprøver i Schæferhundeklubben for Danmark skal der anvendes figuranter, der er godkendt i henhold til bestemmelserne. Hvis prøvegodkendelsen ikke er modtaget af henholdsvis kredsens formand eller BRK og dommer, må prøven ikke afvikles. Antal hunde pr. Dommer Bedømmelsestiden fastsættes pr. definition således: 45 minutter for SPH II 22

23 30 minutter for SPH / IPO 20 minutter for IPO VO 10 minutter for SL, gruppe A 10 minutter for SL, gruppe B 20 minutter for SL, gruppe A og B En dommer må dømme maksimalt 36 enkelte disipliner pr. dag. IPO-VO og I, II, III SPH I, II modsvarer 3 disipliner. FP modsvarer 2 disipliner. Prøvetilmelding Ved tilmelding til en af Brugshunderådets godkendte brugsprøver skal prøvelederen have følgende oplysninger fra deltagerne: Hundens fulde navn efter stambogen (eventuelt kaldenavn kan tilføjes i parentes) Hundens stambogsnummer Hundens chipnummer Hundens uddannelsesbetegnelse, såsom brugsprøver. Førerens fulde navn, adresse og telefonnummer, samt medlemsnummer og hvilken kreds føreren er medlem af. Hvilken prøve den pågældende hund skal aflægge Ved konkurrencer med særlige adgangskrav kan der dog kræves, at der medsendes særlig dokumentation, eventuelt i form af kopi af relevante sider fra resultathæftet. Forsikring For at kunne aflægge prøve, skal prøvedeltagerens hund have en udvidet ansvarsforsikring, kvittering skal på forlangende kunne forevises. Tilmeldingsfrist Hvis ikke andet er offentliggjort i forbindelse med prøven er tilmeldingsfristen 8 dage. Hvorvidt kredsene vil acceptere for sent indsendte tilmeldinger er op til de enkelte prøveledere. Der kan dog være fastsat særlige tilmeldingsfrister for konkurrencer. Prøveaflysning Såfremt en prøve aflyses til sekretariatet for prøveanmeldelser senest 8 dage før prøven, betragtes prøven som rettidigt aflyst. Afmeldelsen skal ske samtidig til dommer. Hvis der aflyses senere end 8 dage før prøven skal der indbetales et afmeldingsgebyr til sekretariatet. Gebyret fremgår af Afsnit J Gældende gebyrsatser. Har sekretariatet ikke modtaget resultatliste senest 14 dage efter en prøves afholdelse, betragtes prøven som aflyst. Adgangsbetingelser Ethvert medlem af klubben kan tilmelde sig en godkendt prøve, hvis vedkommende opfylder de øvrige betingelser for den pågældende prøve. For andre racer end schæferhunde kræves medlemskab af den pågældende specialklub. For aflæggelse af begynderprøve B kræves ikke medlemskab af Schæferhundeklubben for Danmark. En tæve må ikke stille til prøve eller skue, hvis den er parret for mere end 4 uger siden, samt hvis den har hvalpe, der er mindre end 8 uger gamle. Alle prøver er åbne for alle der opfylder betingelserne for aflæggelse af prøver. Eneste godkendte begrænsninger for antallet af deltagere ved en prøve, er begrænsninger i sporareal, dommerens bedømmelsestid, at prøven er en kredsmatch mellem to eller flere kredse eller at prøven er et kredsmesterskab. 23

24 Prøveprogrammer. I Schæferhundeklubben for Danmark kan aflægges følgende officielle prøver jævnfør gældende brugsprøveprogram for Danmark. se link: Prøveprogram Afholdelse af og deltagelse i DM/VM udtagelseskonkurrencer i IPO 3 Der afvikles et af Brugshunderådet fastsat passende antal udtagelseskonkurrencer. Ansøgning om arrangement Brugshunderådet offentliggør gennem opslag på klubbens hjemmeside, at interesserede kredse kan indsende skriftlig ansøgning om afholdelse af DM-/VM udtagelseskonkurrencer. Det vil af opslagene fremgå, i hvilken periode udtagelseskonkurrencerne ønskes afholdt, og hvornår ansøgning skal være Brugshunderådet i hænde. Ved ansøgning skal kredsen sandsynliggøre, at de er i stand til at afholde det pågældende arrangement. Det er Brugshunderådet, der udpeger arrangerende kredse efter indkommende ansøgninger, idet der skal være en geografisk overvejelse i placeringen af udtagelseskonkurrencerne. Økonomiske betingelser som er forudsat for, at man kan arrangere DM- /VM-udtagelseskonkurrence: Brugshunderådet fastsætter deltagergebyret. Det fastsatte deltagergebyr tilfalder arrangerende kreds efter normal fordelingsnøgle. Tilmeldingen er bindende, og deltagergebyret refunderes ikke ved afbud. Brugshunderådet dækker rejse og evt. overnatningsudgifter til brugsprøvedommere og prøvefiguranter efter Gældende gebyrsatser Kredsen dækker udgifter til fortæring og lignende til dommere og figuranter. Den arrangerende kreds skal afhente dommere og prøvefiguranter i lufthavn/færgehavn, efter aftale med disse. Brugshunderådet opkræver hos den arrangerende kreds en afgift til delvis dækning af rejseudgifter til brugsprøvedommere og prøvefiguranter jævnfør Gældende gebyrsatser DM/VM-udtagelser afholdes for schæferhundeklubben og i samarbejde med denne. Arrangerende kreds skal sørge for prøvehund før første hund i GR. C begge dage Den arrangerende kreds skal sørge for som minimum pokal til de 3 bedste. Brugsprøvedommer- og prøvefigurantbesætning udpeges af Brugshunderådet, der ligeledes forestår dommeranmeldelsen til klubbens sekretariat. Antal deltagere Er der ved tilmeldingsfristens udløb tilmeldt mere end 30 hunde, skal den arrangerende kreds kontakte Brugshunderådet, således at der er mulighed for at udpege flere dommere. Deltagere Ved udtagelseskonkurrencen kan udelukkende deltage hunde, der er stambogført i Dansk Kennel Klub. Deltagere ved udtagelseskonkurrencer skal være medlem af Schæferhundeklubben for Danmark og have bopæl i Danmark eller have dansk statsborgerskab. Endvidere kan den samme hund kun deltage ved en udtagelseskonkurrence med én hundefører. Kravet for at kunne stille til en DM/VM-udtagelse er en bestået IPO 2 prøve, Tilmelding Skriftlig tilmelding til udtagelseskonkurrencer skal være fremsendt til den arrangerende kreds senest 12 dage før afholdelse af arrangementet. 24

25 Tilmelding foregår direkte til afholdende kreds indeholdende oplysninger om hundens navn, reg.nr., tato.nr., fødselsdata samt hundens mor og far. Derudover skal tilmeldingen indeholde korrekte oplysninger om HF, dvs. navn, adresse, tlf.nr., evt. e- mail samt medlemsnr. (vedlæg evt. kopi af ejerattest). Mangler enten oplysninger på hund og fører eller tilmeldingsgebyr, betragtes man som værende ikke tilmeldt. Kredsen skal påføre alle tilmeldte på deltagerlisten og i katalog. Kataloget skal indeholde oplysninger om: ekvipager dommere, figuranter prøveleder, gruppeansvarlige, tidsplan Lodtrækning: Foretages på dagen i forbindelse med væsenstest. Lodtrækning i sporgrupper: Skal foregå på sporet. Følgende skal forevises: resultathæfte forsikringspolice vaccinationsattester kvittering for medlemskab Tilmeldingen er bindende, og tilmeldingsgebyret tilbagebetales ikke ved evt. afbud. Afregning Den arrangerende kreds skal ved tilmeldingsfristens udløb fremsende en deltagerliste til BHR s kontaktperson. Ud fra denne deltagerliste skal der afregnes med Schæferhundeklubben for Danmark. Afregning af dommere og figuranter Den arrangerende kreds skal ved tilmeldingsfristens udløb fremsende en deltagerliste til Sekretariatet ud fra denne deltagerliste afregnes der med Schæferhundeklubben for Danmark. Figuranter Arrangerende kreds skal erstatte figuranternes manchet efter arrangementet. Resultatlister Resultatlisterne skal være modtaget i sekretariatet senest 8 dage efter afholdt arrangement. Afholdelse af udtagelseskonkurrencer til DM for sporhunde (SPH-DM) Der afvikles et af Brugshunderådet fastsat passende antal udtagelseskonkurrencer. Udtagelseskonkurrencer er som udgangspunkt et 1 dages arrangement. Ansøgning om arrangement Se IPO 3 udtagelser 25

Gældende bestemmelser for. Kreds 56. Præstø. Schæferhundeklub. (9.udgave)

Gældende bestemmelser for. Kreds 56. Præstø. Schæferhundeklub. (9.udgave) Gældende bestemmelser for Kreds 56 Præstø Schæferhundeklub 2011 (9.udgave) Forord Som den første kreds i Danmark indførte Kreds 56 i 1994 et sæt Gældende Bestemmelser (GB) til regulering af Kredsens virke.

Læs mere

Schæferhundeklubben for Danmark, Repræsentantskabsmøde 23. marts 2014

Schæferhundeklubben for Danmark, Repræsentantskabsmøde 23. marts 2014 Indkomne forslag Schæferhundeklubben for Danmark, Repræsentantskabsmøde 23. marts 2014 Indkomne forslag... 1 Forslag 1 1 Navn og hjemsted... 2 Forslag 2 2 Organisation... 3 Forslag 3 3 Klubbens formål...

Læs mere

Dansk Kennel Klub. Schweisshundeudvalg. Prøveregler

Dansk Kennel Klub. Schweisshundeudvalg. Prøveregler Dansk Kennel Klub Schweisshundeudvalg Prøveregler Gældende fra 1. januar 2011 Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold Side 1. Schweissprøvernes formål 3 2. Klubbernes prøveprogram 3 3. Prøvens organisering

Læs mere

Udstillingsreglement 2009

Udstillingsreglement 2009 Dansk Kennel Klub Parkvej 1 2680 Solrød Strand www.dansk-kennel-klub.dk Telefon 56 18 81 00 Telefax 56 18 81 91 Informationen (direkte nr.) 56 18 81 55 Servicetelefon (hele døgnet) 56 18 81 56 Udstillingsreglement

Læs mere

DGKs Almene Brugsprøveregler

DGKs Almene Brugsprøveregler 2011 DGKs Almene Brugsprøveregler DGK Dansk Gravhundeklub Stiftet 1947 Specialklub tilsluttet DKK 01-01-2011 Gældende fra 01.01.2011 1 Indhold Indhold... 2 Brugsprøvernes formål og anvendelse... 3 Almene

Læs mere

Øvelse 9 - Rundering/Eftersøgning

Øvelse 9 - Rundering/Eftersøgning Almindelige bestemmelser Kåringsprogram Øvelserne 1-6 (lydighedsøvelser) Øvelse 7 - Gerningssted Øvelse 8 - Spor Øvelse 9 - Rundering/Eftersøgning Øvelse 10 - Anholdelsesopgave DANSK POLITIHUNDEFORENING

Læs mere

Love For SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK

Love For SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Love For SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK INDEKS 1. Navn og hjemsted:... 3 2. Organisation:... 3 3. Klubbens formål:... 3 4. Medlemskab:... 4 5. Familiemedlemmer:... 4 6. Ungdomsmedlemmer:... 4 7. Folkepensionister/invalidepensionister:...

Læs mere

Prøveledermappe B- prøver

Prøveledermappe B- prøver B- prøver Dansk Retriever Klub Februar 2009-1 - Indhold Prøvelederens ansvar og kompetence på B-prøver Ansvar Kompetence Praktiske forhold Tilrettelæggelse af prøven Ledemotivet Vildt På selve dagen Efter

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dansk Taekwondo Forbund s Lovmappe/Opslagsværk

Indholdsfortegnelse Dansk Taekwondo Forbund s Lovmappe/Opslagsværk Indholdsfortegnelse Dansk Taekwondo Forbund s Lovmappe/Opslagsværk AFSNIT 1 DTAF S LOVE OG VEDTÆGTER AFSNIT 2 DTAF S ORDENSUDVALG AFSNIT 3 REGLER VEDTAGET AF DTAF S REPRÆSENTANTSKAB AFSNIT 4 DTAF S KAMPREGLEMENT

Læs mere

Schæferhunden. Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Stiftet år 1918 35. årgang

Schæferhunden. Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Stiftet år 1918 35. årgang Schæferhunden Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Stiftet år 1918 35. årgang Nr. 5. maj 2007 Schæferhund Stærk, modig og trofast og gerne fuld af vitalitet livet igennem. En følsom hud, der skal

Læs mere

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Reglement for Rally Lydighed 2014 Indholdsfortegnelse 2014 Kapitel 1. Generelle retningslinjer.... 3 A. Generelt.... 3 B. Deltagere.... 3 1. Antal startende....

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4

INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4 Klub Håndbog Indholdsfortegnelse: INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4 4. MATERIALEFORHOLD...4 4.1 NYHØJ...5 4.2 TAASTRUP IDRÆTSPARK...5 4.3 GADEHAVESKOLEN...5

Læs mere

Nr. 1-2. Januar - februar 2015 42. årgang

Nr. 1-2. Januar - februar 2015 42. årgang Nr. 1-2 Januar - februar 2015 42. årgang Schæferhunden Det NATURLIGE valg til din hund! Karsbæk Gitana KROMIX Tlf. 75 73 18 61 - kromix@kromix.dk - www.kromix.dk INDHOLD: 32 Lederen... 4 Indkaldelse til

Læs mere

Prøveledermappe B- prøver

Prøveledermappe B- prøver B- prøver maj 2014-1 - Indhold Prøvelederens ansvar og kompetence på B-prøver Ansvar Kompetence Økonomi Praktiske forhold Brugsprøve Hvad du som prøveleder skal huske Præmielisten Tilrettelæggelse af prøven

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dansk Taekwondo Forbund s Lovmappe/Opslagsværk

Indholdsfortegnelse Dansk Taekwondo Forbund s Lovmappe/Opslagsværk Indholdsfortegnelse Dansk Taekwondo Forbund s Lovmappe/Opslagsværk AFSNIT 1 DTAF S LOVE OG VEDTÆGTER... 1 AFSNIT 2 DTAF S ORDENSUDVALG... 1 AFSNIT 3 REGLER VEDTAGET AF DTAF S REPRÆSENTANTSKAB... 1 AFSNIT

Læs mere

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen...

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... 10 8 Kredse/aktivitetsgrupper... 11 9 Ophævelse... 11 10

Læs mere

Indhold. Unionslov 2005 1

Indhold. Unionslov 2005 1 Lov for Sjællands Bowling Union 2005 Indhold 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Organisation og tilhørsforhold. 4. Klubberne. 5. Medlemmer. 6. Kontingent. 7. Regnskab. 8. Lokalkredsenes organisation. 9.

Læs mere

Prøveledermappe. A-prøver Dansk Retriever Klub. Januar 2006. Dansk Retriever Klub - 1 -

Prøveledermappe. A-prøver Dansk Retriever Klub. Januar 2006. Dansk Retriever Klub - 1 - A-prøver Dansk Retriever Klub Januar 2006-1 - Indhold Side: Markprøve A Generelt Åbenklasse Vinderklasse Prøvelederens ansvar og kompetence på A-prøver Forudsætninger for at være prøveleder Ansvar Kompetence

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG Udgave 01-06-2015 Gruppe: 000 Dato: 01-06-2015 Side: 2 (2) INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Lysegrå kapitler udgået eller ikke færdiredigerede:

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Spidshundeklubbens Sporudvalg

Spidshundeklubbens Sporudvalg Spidshundeklubbens Sporudvalg Generelle bestemmelser vedrørende sporprøver for: Finsk Spids Hvid svensk Elghund Jämthund Karelsk Bjørnehund Norbottenspids Norsk Elghund, grå Norsk Elghund, sort Russisk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 91

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 91 Fælles Bestemmelser 2. UDGAVE G Æ LDEN DE FRA 30. M A RTS Indholdsfortegnelse 0 INTRODUKTION... 4 1. Introduktion og formål... 4 2. Struktur... 5 3. Gyldighed... 6 4. Beføjelser... 6 5. Redaktion... 7

Læs mere

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform Version 1.1 - juli 2013 Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform (turneringspoker) Spillemyndigheden 2013 Side 1 / 15 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Praktiske oplysninger...

Læs mere

FCI Regler for internationale hundevæddeløbs og Lure Coursing stævner

FCI Regler for internationale hundevæddeløbs og Lure Coursing stævner FCI Regler for internationale hundevæddeløbs og Lure Coursing stævner Godkendt af FCI s Hovedbestyrelse den 12. april 2012 i Wien. Gældende fra 1. juli 2012. Dette dokument er oversat fra engelsk. I tilfælde

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

Chartret 6. april 1974. Klubhåndbog

Chartret 6. april 1974. Klubhåndbog Chartret 6. april 1974 Klubhåndbog Opdateret 14. februar 2011 FORORD Denne klubhåndbog indeholder en samling af klubbeslutninger og retningslinjer, som har blivende betydning for klubbens virke. Klubben

Læs mere

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015 Næstved I.F. Fodbold Info-håndbog for 2015 1 Orientering til trænere og ledere m.fl. i Næstved IF Fodbold Info-håndbogen er tilgængelig på fodboldafdelingens hjemmeside www.niffodbold.dk, hvortil der også

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 Bemærk: rettelser i forhold til sidste år er fremhævet med fed/kursiv. STIKORDSREGISTER Almindelige bestemmelser side 2 1.1-1.5 Aldersbestemmelserne

Læs mere

Generelle regler for Faldskærmsklubben Center Jump

Generelle regler for Faldskærmsklubben Center Jump Generelle regler for Faldskærmsklubben Center Jump Center Jump, Odense marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Bestyrelsen i Center Jump... 4 2 Ansvarsområder i bestyrelsen... 4 3 Klubbens medlemmer... 4 3.1

Læs mere

STIKORDSREGISTER TIL JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT Sæson 2011-2012

STIKORDSREGISTER TIL JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT Sæson 2011-2012 STIKORDSREGISTER TIL JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT Sæson 2011-2012 Bemærk: rettelser i forhold til sidste år er fremhævet med fed/kursiv. Almindelige bestemmelser... 1.1-1.5 Aldersbestemmelserne...

Læs mere