5. KLUBBENS TURNERINGSUDVALG 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5. KLUBBENS TURNERINGSUDVALG 2015"

Transkript

1 5. KLUBBENS TURNERINGSUDVALG 2015 Organisation s. 2-4 Placering i klubbens organisation Funktionsbeskrivelse Udvalgsmedlemmer og hjælpere Arbejdsmaterialer Forretningsorden Arbejdsproces Målsætning s. 4 Hovedopgaver s Tilrettelæggelse af turneringsprogram Antallet af turneringer Variation i turneringsprogram Ugedagsturneringer Begynderturneringer Klubmesterskaber, en model Publicering Udformning af turneringsbetingelser Generelle turneringsbetingelser, model Turneringsafvikling Instruks til turneringsledelsen Instruks til starter Instruks til dommer Økonomi Annoncer Sponsorer og sponsorindtægter Turneringsgebyr Særlige opgaver s Fraktionsturneringer Lokale regler, markeringer og ordensforskrifter Handicapregulering Klubhold udtagelseskomité Bruttohold Udtagelse af hold Forberedelse af hold Holdopstilling Langsomt spil Afhjælpning af langsomt spil Vinke igennem Starttidsreservering/boldrende Overtrædelse af etikette- og ordensregler Banerekord Hole-in-one 1

2 ORGANISATION Placering i klubbens organisation Funktionsbeskrivelse Udvalgsmedlemmer og hjælpere Turneringsudvalget vil ofte være et af de udvalg, som vedtægterne udtrykkeligt nævner, og det bør nedsættes af bestyrelsen. Udvalgets størrelse vil være afhængig af det antal turneringer, som klubben gennemfører årligt, men fire til seks aktive personer vil i de fleste tilfælde være nok til at løse såvel de administrative opgaver og de praktiske opgaver som turneringsledere. Herudover bør udvalget finde et antal medhjælpere, som assisterer ved turneringerne. En af udvalgets vigtigste opgaver består i at sammensætte et turneringsprogram, som dækker behovet for klubbens turneringsaktive spillere på forskellige niveauer. Antallet af turneringer og omfanget af disse bør afstemmes med klubbens bestyrelse. Udvalget er endvidere ansvarlig for at udfærdige turneringsbetingelserne, og det skal sikre en korrekt afvikling af turneringerne. Bestyrelsen fastlægger udvalgets generelle opgaver og kompetence. Turneringsudvalget har til opgave at tilrettelægge og afvikle klubbens turneringer. I en funktionsbeskrivelse for udvalget vil dette være nærmere uddybet til: 1) at lægge et varieret program for sæsonens turneringer under hensyntagen til de ikketurneringsspillende medlemmer. 2) at publicere et turneringsprogram for sæsonen, eventuelt i samarbejde med sponsorudvalget 3) at udarbejde i detaljer og til stadighed ajourføre skriftlige betingelser for samtlige turneringer og bekendtgøre disse. 4) at udpege en ansvarlig turneringsleder for hver enkelt turnering, og sikre korrekt afvikling af turneringerne 5) ved hver turnering at træffe aftaler med eventuelle sponsorer om præmier, reklamer, taler etc., eventuelt i samarbejde med klubbens sponsorudvalg, informationsudvalg el. lign. 6) at udarbejde forslag til lokale regler, markeringer og ordensforskrifter i samarbejde med baneudvalget 7) at sætte banen til hver turnering sammen med baneudvalget og/eller green-keeperen 8) sammen med handicapkomitéen at fastsætte, hvilke turneringer der er tællende og i øvrigt samarbejde med handicapkomitéen om registrering af scores 9) at godkende og kontrollere turneringsaktiviteterne i klubbens underafdelinger 10) at udtage, forberede og udsende repræsentative hold, hvis ikke et særligt udvalg hertil findes 11) at sikre, eventuelt sammen med informationsudvalget, det fornødne kendskab hos medlemmerne til turneringsformer, etiketteregler og golfregler 12) at bestræbe sig på, at der i klubben er DGU-autoriserede klubdommere 13) at sørge for, at udvalgsmedlemmer kommer på DGU-turneringsleder kursus En række af disse opgaver vil blive behandlet mere indgående i det følgende, idet de under punkterne 1), 2), 3) og 4) nævnte opgaver anses for udvalgets almindelige hovedopgaver, mens de øvrige anses for udvalgets særlige delopgaver. Til at varetage disse opgaver må udvalget have et vist antal medlemmer, som til en vis grad afhænger af klubbens størrelse. Normalt er det mest hensigtsmæssigt, at udvalget ikke er for stort og uhåndterligt, 5-7 medlemmer, idet udvalget om nødvendigt tilknytter hjælpere til de forskellige enkeltstående opgaver i en turnering, f.eks. turneringsledere, startere og tavleførere. Det er ofte nemmere at få folk til at påtage sig en afgrænset enkeltopgave end til at deltage perifert i et større udvalgsarbejde. Hjælper-systemet har også den fordel, at kendskab til turneringsafvikling og lignende spredes til et større antal af medlemmerne. Det er vanskeligt at sige noget præcist om, hvilke kvalifikationer et turneringsudvalgsmedlem skal have; men generelt skal man søge efter egenskaber som ordenssans, tålmodighed, autoritet og smidighed. Vedkommende skal have eller hurtigt kunne skaffe sig et indgående kendskab til spille- og 2

3 turneringsformer, turneringsbestemmelser, golf-, etikette-, og amatørregler, bestemmelser om lokale regler, markeringer og et rimeligt kendskab til handicap- og Course Rating systemet. Arbejdsmaterialer Forretningsorden Hvert medlem af udvalget bør udstyres med følgende arbejdsmateriale (i den udstrækning det eksisterer), som leveres tilbage til turneringsudvalget, når vedkommende træder ud af udvalget: 1) klubbens vedtægter 2) organisationsplan 3) målsætning 4) udvalgets opgavebeskrivelse 5) forretningsorden 6) aktivitetsplan 7) budget 8) arbejdsfordelingsplan 9) mødereferater og årsberetninger for det sidste år 10) instrukser, retningslinjer og formularsæt 11) golfreglerne 12) Håndbog for Turneringsledere, som kan findes på følgende link på DGUs hjemmeside: 13) Guidance on Running a Competition, som findes på følgende link hos R&A: Udvalget bør fastsætte sin egen forretningsorden, som kan se således ud: 1) Udvalget konstituerer sig med et medlem som formand og med et medlem som sekretær. 2) Formanden (i dennes fravær sekretæren) indkalder skriftligt til udvalgsmøder med mindst én uges varsel og med angivelse af dagsorden. 3) Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. 4) Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal, i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 5) Sekretæren udarbejder referat af møderne, som betragtes som godkendt, hvis indsigelser ikke er modtaget inden for 3 dage efter udsendelsen. Referatet sendes herefter til bestyrelsen, eventuelt klubbladet og andre berørte udvalg. 6) I rutinesager eller situationer, hvor udvalget ikke kan samles inden en afgørelse skal træffes, kan formanden alene træffe en afgørelse inden for udvalgets målsætning. 7) Formanden skal godkende og attestere alle udgiftsbilag. 8) Skriftlig årsberetning udarbejdes til generalforsamlingen. 3

4 Arbejdsproces Effektivt udvalgsarbejde følger denne procesmodel: Målformulering Planlægning Udførelse Resultatkontrol Vurdering MÅLSÆTNING Udvalget skal have en målsætning for sit arbejde. Hvad vil klubben opnå med det turneringsprogram, medlemmerne tilbydes? Der er flere muligheder som f.eks. kunne være ét eller flere af nedenstående ønsker: - at organiseret konkurrence er det vigtigste i golfspillet, og derfor vil man have så mange turneringer som muligt og eventuelt så mange deltagere som muligt, - at konkurrence er spillernes egen sag, og da de fleste helst vil spille for og mod sig selv, vil man derfor kun have få turneringer som tilbud til de få og ivrige, - at medlemmerne skal gøres til elitespillere, og man vil derfor have scratchturneringer, store åbne slagspilturneringer beregnet for unge og ambitiøse, - at der skal være munter og venlig kappestrid, og derfor vil man have brede uhøjtidelige handicapturneringer med start på alle teesteder og frokost bagefter, - at turneringerne skal give økonomisk tilskud til klubbens drift, og derfor vil man have stort turneringsgebyr, mange deltagere og en hvilken som helst sponsor, - at turneringerne primært skal være spillemæssigt attraktive og opfylde et behov for deltagerne, og derfor vil man have lavt turneringsgebyr, hæderspræmier og homogene deltagergrupper, - at man vil tiltrække greenfeespillere og derfor have få og åbne turneringer, - etc. Man kan vælge mange forskellige mål og tage mange hensyn, som både supplerer og modarbejder hinanden. Turneringsudvalgets målsætning for turneringsaktiviteterne skal selvfølgelig passe ind i klubbens overordnede målsætning. Målsætningen skal ikke bare være et ønske, men være en realistisk mulighed i forhold til klubbens baneforhold, klubhusforhold, medlemssammensætning, økonomi og mandskabsressourcer. Målsætningen vil for de fleste klubbers vedkommende nok ligge midt imellem de ovennævnte yderpunkter, svarende til den varierede medlemssammensætning de fleste klubber har. Golfspillets store styrke er, at det er så fleksibelt, at det kan opfylde næsten et hvilket som helst idræts- og motionsbehov, som spillerne måtte have. Denne differentiering bør være grundlaget for klubbens politik og dermed klubbens turneringsaktiviteter. 4

5 HOVEDOPGAVER Turneringsudvalget har 4 almindelige hovedopgaver: 1) Tilrettelæggelse af turneringsprogram. 2) Udformning af turneringsbetingelser. 3) Afvikling af turneringer. 4) Økonomi. Tilrettelæggelse af turneringsprogram Antallet af turneringer Variation i turneringsprogram Når sæsonen er slut omkring oktober måned, bør udvalget samles til drøftelse af den forløbne sæson og til planlægning af den kommende. Et foreløbig turneringsprogram skal udarbejdes og et skelet hertil findes på forhånd, idet en række turneringer er faste år for år og skal falde på nogenlunde samme tidspunkter. Det gælder f.eks. klubmesterskaber, forskellige vandrepokaler, visse sponsorturneringer, pinse-, Skt. Hans-, jule-, og andre tidsbestemte turneringer. Disse fastlægges først, og hertil kommer DGU s og andre organisationers turneringer, man evt. er vært for i den kommende sæson. En større åben scratchturnering, som man plejer at afholde, bør lægges på samme tidspunkt år for år og søges koordineret med andre klubbers tilsvarende turneringer. Der er således en række udefra kommende turneringsdatoer, som udvalget må tage hensyn til og er nødt til at overholde. Oplysninger om disse kommer normalt på følgende måde: 1. Senest 1. september udsender DGU sit turneringsprogram for det følgende år. Heraf fremgår blandt andet, på hvilke datoer runderne i Danmarksturneringen vil blive spillet. Disse datoer er klubbens turneringsudvalg forpligtet til at friholde, såfremt de har hold i danmarksturneringen. Der angives også her 2 weekends i august/september, hvor det anbefales at afholde klubmesterskaber. 2. Medio oktober er der tilmelding til Danmarksturneringens kvalifikationsrække, og DGU indkalder oplysninger om planlagte større åbne scratchturneringer. 3. Ultimo november udsender DGU spilleplan for Danmarksturneringen samt oversigt over større åbne scratchturneringer, således at klubber, der måtte have sammenfaldende turneringsdatoer, eventuelt kan flytte sig for hinanden. På de weekends og helligdage, som efter at de ovennævnte turneringer er placerede, anbringes de øvrige turneringer. En del af disse dage bør dog være helt fri for turneringer, og man bør kun sjældent spille turnering både lørdag og søndag. Turneringsprogrammet skal indeholde turneringer, som passer de forskellige spillergrupper, som klubben har, og som giver passende variation i turnerings- og spilleform - jf. ovenfor om turneringsudvalgets målsætning. Der bør være slagspil-, stableford-, par- og hulspilturneringer. Der bør være Foursome, greensome og mixed foursome turneringer. Se kapitel 2 om forskellige spille- og turneringsformer. Der bør være en åbningsturnering og en sæsonafslutningsturnering, en pinsemorgen-, og en juleturnering o.l. Der bør være en turnering imod naboklubben, og større klubber kan arrangere en åben elite-, eller subeliteturnering. 5

6 Ugedags-turneringer Begynder-turneringer Gennemgående turneringer Klubmesterskab, en model Klubmesterskab, en alternativ model Publicering Der kan være en løbende hverdagsturnering. Det kan være eclecticturnering, en hulspilsturnering i puljer, en skiftende slagspils-, stableford- og parturnering, hvor der er en vinder hver uge, og hvor placeringer giver points til en måneds- eller årsvinder. Man kan også lade uge og/eller månedsvindere mødes i en mesterturnering ved sæsonafslutningen. Arrangering af disse ugeturneringer vil i øvrigt ofte af turneringsudvalget være uddelegeret til "klubber i klubben", f.eks. herre- og dameklubben. Der bør være generationsturneringer og begynderturneringer, disse f.eks. som 9 hullers turneringer en hverdagsaften, eventuelt arrangeret sammen med et særligt begynderudvalg. Der bør være særlige arrangementer for juniorerne, hvis de ikke fuldt ud må deltage i klubturneringerne, men som regel vil dette ligge i juniorudvalgets regi. Der skal i den forbindelse være klare regler for, hvilke turneringer juniorerne må deltage i. Det kan være en god idé at have en gennemgående turnering over hele sæsonen, som evt er baseret på de allerede planlagte turneringer. Her kan klubben evt. benytte sig af tilbud fra DGU som Synoptik Cup turneringen. Der skal selvfølgelig også være et klubmesterskab, som bør ligge sidst på sæsonen, evt. på de af DGU anbefalede weekends. Klubmesterskaberne kan spilles både som hulspil og slagspil, men selvfølgelig altid uden handicap, da det handler om at få kåret klubbens absolut bedste spillere.. DGU anbefaler følgende model, som både resulterer i mestre for de forskellige aldersgrupper og en samlet klubmester, den bedste spiller i klubben: 1. Mesterskaberne afholdes over to på hinanden følgende weekends. 2. Den første weekend spilles 36 hullers slagspil, hvis resultat giver klubmestrene i de aldersbestemte mesterskaber (juniorer, damer/herrer, mid-age, seniorer og veteraner), selvfølgelig alt sammen i både en herre- og en damerække. 3. Samtidig benyttes den første weekends 36 hullers resultat som kvalifikationsturnering til den efterfølgende weekends finalerunde om klubmesterskabet for damer og herrer. 4. De 8 (4) bedste scores for herrerne, henholdsvis damerne, uanset hvilken aldersgruppe de tilhører, går videre til hulspil efter cupsystemet om at blive klubmester. 5. Den følgende lørdag spilles kvart- og semifinale over 18 huller, mens der om søndagen spilles finale over 36 (18) huller. Såfremt klubben ikke følger ovenstående model, men i stedet kun afholder slagspilsmestersskaber, så anbefales det, at laveste score, spillet fra samme teested og over samme antal huller, vinder uanset hvilken række/klasse der er stillet op i. Dette princip gælder eks. til DM for seniorer og veteraner, hvor de veteraner, der klarer cuttet i seniormesterskabet, har mulighed for at vinde såvel senior, som veteranmesterskabet. Så hvis Juniorklubmesterskabet og Herre/Dameklubmesterskabet spilles samme dag, fra samme teested og samme antal huller - så burde en junior kunne vinde begge mesterskaber såfremt scoren også er lavest også selvom det modsatte ikke er tilfældet. I praksis vil juniorer, seniorer og veteraner typisk spille færre huller eller fra andre teesteder, og i disse tilfælde må den enkelte spiller selv kunne vælge, hvilket mesterskab der stilles op i. Hvis klubbens på papiret bedste spiller eks. er junior eller senior, så bør denne ikke være udelukket for at stille op i Herre/Damemesterskabet. Når udvalget endeligt har fastlagt sæsonens turneringsprogram, skal det godkendes af bestyrelsen og offentliggøres til medlemmerne ved opsætning i klubhuset, publicering på klubbens hjemmeside, ved udsendelse til medlemmerne og til øvrige klubber samt eventuelt til den lokale presse med et par ord om de særligt interessante turneringer. Samtidig med den endelige fastlæggelse af turneringsprogrammet skal der udpeges en leder for hver turnering. Det bør være et medlem af udvalget, som kan knytte hjælpere til sig uden for udvalget. Turneringslederen har ansvaret for den fuldstændige forberedelse og gennemførelse af turneringen. I turneringsprogrammet bør anføres navn og telefonnummer på turneringsleder, så forespørgsler kan 6

7 rettes direkte til vedkommende. Udformning af turneringsbetingelser Udvalget skal udfærdige udførlige skriftlige betingelser for hver enkelt turnering og løbende ajourføre og korrigere dem på baggrund af de erfaringer man måtte indhøste. Turneringslederen bør efter hver turnering udfærdige en turneringsrapport, som beskriver turneringens forløb, regelafgørelser og diskvalifikationer, vejrbetingelser og afbrydelser, forslag til forbedringer etc. Turneringslederen og hans hjælpere skal selvfølgelig være i besiddelse af den fulde ordlyd af turneringsbetingelserne, som også skal være tilgængelig for medlemmerne og for deltagerne i den enkelte turnering. Da en del bestemmelser imidlertid er generelt gældende for næsten alle turneringer i klubben, vil det være praktisk at samle disse og publicere dem som "Generelle turneringsbetingelser", og så i forbindelse med afvikling af den enkelte turnering henvise til de generelle turneringsbestemmelser og nøjes med at angive de særlige turneringsbetingelser, (inkl. eventuelle afvigelser fra de generelle), som måtte gælde for netop denne turnering. Generelle turneringsbetingelser, model "Generelle turneringsbetingelser" kan f.eks. have følgende indhold: Såfremt ikke andet fremgår af betingelserne til en turnering, gælder følgende generelle turneringsbetingelser: Tilmeldingsliste opsættes 14 dage før turneringen. Tilmeldingsfristen udløber kl , 3 dage før turneringen. Startliste opsættes senest kl dagen før turneringen. Oplysning om starttid kan fås på klubbens hjemmeside Bortset fra mesterskaber og turneringer om vandrepokaler kræves der mindst 8 deltagere i en række for at turneringen afholdes. Aflysning vil ikke blive meddelt direkte til de tilmeldte. Turneringsledelsen afgør, om eftertilmeldinger inden 1. start i turneringen kan indplaceres på startlisten i tilfælde af afbud eller god plads. Turneringsgebyret er ens for alle spillere. Juniorer kan deltage i alle turneringer, medmindre andet fremgår af turneringsbetingelserne Herrer spiller fra gul tee og damerne fra rød tee. Hvis turneringen spilles i flere rækker vil inddelingen være således: A-rækken: Hcp.: under 12,4 B-rækken: Hcp.: 12,5-20,4 C-rækken: Hcp.: 20,5-36,0 D-rækken: Hcp.: Ved afbud senere end én time før første start eller udeblivelse uden afbud skal turneringsgebyr fortsat betales. Spillerne idømmes turneringskarantæne indtil det skyldige beløb er betalt. En spiller kan ligeledes idømmes karantæne fra turneringer i tilfælde af gentagen udeblivelse uden afbud. Turneringsgebyr betales, og scorekort udleveres fra turneringskontoret i klubhuset fra en 1/2 time før første start. Turneringsgebyret skal være indbetalt inden start for at spilleren kan få lov til at starte. Spilleren bør melde sig til starteren senest 5 min. før sit starttidspunkt. Klubbens turneringer, bortset fra mesterskaber og turneringer om vandrepokaler, er åbne for alle klubbens medlemmer. De med O mærkede turneringer er åbne for spillere fra andre klubber. I tilfælde af lige resultater afgøres placeringerne således: Hulspil: Sudden death play off fra hul 1 og videre. 7

8 Slagspil: Laveste score (netto) på sidste huller. Hvis stadig lige: lodtrækning. Med hensyn til det nærmere indhold af de for hver enkelt turnering gældende særlige betingelser henvises til kapitel 4, hvori der er angivet, hvilke oplysninger turneringsbetingelserne skal give spillerne, og hvilke problemer turneringsbetingelserne skal opstille løsninger for. De fuldstændige turneringsbetingelser skal som nævnt selvfølgelig foreligge skriftligt, være til rådighed for turneringslederen og hans hjælpere samt kunne forevises for deltagerne på anmodning, eller ved afgørelse af tvivlsspørgsmål. Turneringsafvikling Ansvaret for korrekt afvikling af den enkelte turnering påhviler den udpegede turneringsleder lige fra opsætning af tilmeldingsliste til indgravering af vindernavn i pokalen. Turneringslederen skal være erfaren, dvs. de første gange må han være føl hos en erfaren turneringsleder. Det er hensigtsmæssigt, at turneringsudvalget udarbejder en generel instruks for turneringsledere, som disse bl.a. kan bruge som checkliste. Instruksen kan udbygges med underinstrukser til turneringslederens hjælpere, f.eks. instruks til starter og dommer. I kapitel 4 er forberedelse og afvikling af en turnering udførligt behandlet, og indholdet kan her forkortes til følgende eksempler på instrukser: 8

9 Instruks/checkliste til turneringsledelsen: Før turneringen: 1. Opsæt/udsend invitation og tilmeldingsliste. 2. Indkøb præmier, adviser sponsor. 3. Kontrollér banemarkeringer og lokale regler med baneudvalget. 4. Aftal flag- og teestedsplaceringer med baneudvalget/greenkeeper. 5. Aftal bespisning og eventuelle forfriskninger på banen med restaurant. 6. Aftal åbningstider og træningsbolde med pro'en. 7. Bekendtgør, hvornår banen er lukket. 8. Skaf hjælpere: starter, resultattavlefører, dommer og forecaddier og instruer dem. 9. Klargør resultattavlen. 10. Nedtag tilmeldingslisten, udfærdig samt opsæt startliste. Kopi til starter, restaurant m.m. 11. Udskrift af scorekort. Under turneringen: 1. Kontrollér banens tilstand lige inden starten. 2. Hejs flaget (ikke før kl. 8:00). 3. Kontrollér at starter er på plads og klar. 4. Udlevér scorekort og tag imod turneringsgebyr. 5. Informer starteren om afbud/udeblivelse. 6. Følg spillet på banen, med hensyn til langsomt spil, regelspørgsmål og eventuel afbrydelse. 7. Gør klar til præmieoverrækkelsen. 8. Gør klar til at meddele resultatet til pressen. 9. Modtag og kontroller scorekort. 10. Anfør resultater på start/resultatliste. 11. Foretag resultatregistrering til handicapudvalget. 12. Kontrollér om alle scorekort er indleveret 13. Kontrollér de placeredes resultater endnu engang inden præmieuddelingen. 14. Foretag præmieoverrækkelse Efter turneringen: 1. Meddel resultatet til pressen og klubbladet. 2. Skriv turneringsrapport. 3. Klargør resultatliste/scorekort til handicapregistrering og -regulering. 4. Overfør fremmede spilleres scorekort/resultater til deres hjemmeklub. 5. Fjern eventuelle særlige markeringer og skilte på banen. 6. Rengør resultattavlen. 7. Tag flaget ned og tak hjælperne. 9

10 Instruks til starter: Informationer til starter 1. Kend turneringsbetingelserne, herunder især reglerne for for sen ankomst til start. 2. Udlever Lokale Regler og evt. midlertidige Lokale Regler eller henvis til opslag herom ved teestedet. Der må oplyses om Lokale Regler, men ikke tolkes, hvad de indebærer. 3. Kontrollér uret med et eventuelt ur i klubhuset og med turneringslederens ur. 4. Vær forsynet med startliste, blyanter, tees, ekstra scorekort, flagplaceringsskitser og lokale regler. 5. Hav kontakt med turneringslederen med henblik på udeblivelse og for sen ankomst. 6. Udlevér eventuelle scorekort, flagplaceringsskitser, lokale regler eller henvis til opslag herom ved teestedet. 7. Sørg for ro på teestedet, når der startes. 8. Noter aktuelle starttider for hvert hold, så evt. forsinkelser registreres. 9. Meddel eventuel forsinkelse til turneringslederen og spillerne. 10. Sørg for at ikke-turneringsdeltagere ikke starter umiddelbart efter sidste hold - indsæt og instruer stopbold. Information fra starter til spillere 1. Bed spillerne kontrollere kølleantal. 2. Bed spillerne mærke deres bolde, så de kan identificeres. 3. Mind spillere om, at driver og bolde skal være omfattet af R&A s liste over godkendte drivere og bolde. 4. Bed spillerne om at oprette nedslagsmærker og lægge turf på plads. 5. Gør opmærksom på den maksimale spilletid og opfordr til at spille i godt tempo og holde trit med forangående gruppe. 6. Oplys om eventuelle forecaddies og signalerne fra forecaddies. 7. Udråb navnet på den startende, når alt er klart til start 8. Ønsk god tur, når holdet forlader teestedet. 10

11 Instruks/checkliste til dommer: Før turneringen: 1. Studer de lokale regler, specielt med hensyn til lempelse. 2. Vær forsynet med: regelbog, startliste, scorekort, lokale regler, blyant, målebånd og ur til tidtagning ved søgning eller langsomt spil. Under turneringen: 1. Hjælp spillerne med at undgå regelbrud ved at påpege eventuelle regelbrud, de synes at være på vej til at begå. 2. Læg mærke til spillernes adressering og tilslag til bolden. 3. Kontrollér, at bolden er korrekt markeret. 4. Løft aldrig en bold, pas aldrig en flagstang og gå aldrig ned i en bunker. 5. Kontrollér, at spilleren genplacerer en løftet og markeret bold korrekt. 6. Kontrollér spilletider. I tilfælde af eventuelle regelspørgsmål: 1. Klarlæg fakta, forsøg at bedømme spillerens hensigter og afsig kendelse med oplæsning af den relevante regel. 2. Væsentlige spørgsmål, som dommeren skal søge besvaret i bestemte situationer: a) Da bolden blev adresseret, bevægede den sig? b) En anden bold er ved at blive sat i spil, er den provisorisk efter regel 27-2? en anden bold, som spilles med tab af slag og afstand efter 27-1? en alternativ bold efter regel 3-3? c) Boldens leje på banen. Forbedrede spilleren boldens leje eller mulighederne for at svinge ved at: eliminere uregelmæssighed i jordoverfladen? berøre græsset? flytte buske eller træer på ulovlig vis? d) Boldens leje. Ligger den: inden for grænserne af en hazard? out of bounds (lokal regel)? i areal under reparation (lokal regel om spilleforbud)? i tilfældigt vand? e) Hazard (vandhazard): er der nogen tvivl om grænserne? berørte spilleren nogen løs naturgenstand? hvilede køllen på jorden i hazarden? f) Hvis bolden påvirkes af noget udenforstående, var bolden da: i bevægelse eller i hvile? g) Spilleren dømmer sin bold ubrugelig til spil: hvor indtraf skaden og hvornår blev en opdaget? h) Tilvirkede forhindringer: (evt. lokal regel)? er forhindringen til gene for spilleren? hvilket er det nærmeste punkt fra yderkanten af forhindringen? i) På greenen berørtes puttelinien for at: fjerne løse naturgenstande, herunder sand og løs jord? måle, hvem der skal putte først? 11

12 Økonomi Turneringer koster nok penge, men giver også indtægter. Samtidig med at udvalget udarbejder sin aktivitetsplan for året, især i form af et turneringsprogram, skal et tilsvarende budget udarbejdes. Dette skal ligesom aktivitetsplanen godkendes af bestyrelsen. For at vise de reelle omkostninger ved turneringsudvalgets aktiviteter bør budgettet også indeholde udgifter, som eventuelt posteres på andre afdelingers konti, men som reelt er forårsaget helt eller delvist af turneringsudvalgets aktiviteter. F.eks. betaling for overarbejde til greenkeeperen i anledning af en større turnering. Udgifterne kunne f.eks. være: trykning og distribution af turneringsprogram præmier trykning og distribution af plakater trykning af scorekort og baneskitser møde- og rejseudgifter udgifter ved træning og udsendelse af hold og enkeltspillere, (hvis dette henhører under turneringsudvalget) måltider og lign. til turneringsledere og hjælpere materialer i form af spillernumre, reklameskilte, resultattavler og lign. forsikringer porto, telefon, fotokopier, håndbøger og lign. eventuel udgift til ekstra banearbejde. Indtægterne kunne være: annoncer i forbindelse med turneringsprogram annoncer på scorekort annoncer i program for enkelt-turneringer turneringsgebyrer sponsorbidrag i form af kontantbeløb, præmier eller varer og materialer salg af baneguide Annoncer Annoncer i forbindelse med turneringsprogrammet, på scorekort og lign. kan tegnes igennem et bureau, men som regel vil der være en person i klubben, som kan gøre det nemmere og billigere og med større provenu til klubben. Annoncetegningen skal ske i samarbejde med et eventuelt sponsorudvalg og med klubbladets eventuelle annoncetegning. Scorekort kan dog også betragtes som hørende under klubbens almindelige tryksager og derfor uden for turneringsudvalgets budget. En baneskitse eller -guide kan udmærket gøres til en lille permanent tryksag, som måske kan bære nogle annoncer og sælges til gæstespillere. Sponsorer og sponsorindtægter Sponsoraftaler skal indgås i god tid, som regel om efteråret når virksomhederne lægger budget. Sponsoremnerne skal udvælges med omhu under hensyntagen til, om netop den målgruppe, som golfspillere og deres omgangskreds udgør, er et relevant marked for den mulige sponsor, og om netop det medie, som en golfturnering er, vil være relevant for det budskab, som sponsor kan tænkes at ville bringe. Sponsor kan være interesseret i omtale af et bestemt produkt, eller i almindelig positiv omtale af sit firma, imagesalg. Til mødet med en eventuel sponsor skal man være velforberedt med udførlige oplysninger om det påtænkte arrangement, beskrivelse af mulige reklameindslag, redegørelse for pressekontakt, sponsors personlige medvirken ved præmieoverrækkelse o.lign. Medbring eventuelle fotos, avisudklip, klubbladsomtale af et tilsvarende arrangement. Fremlæg et klart forslag til hvad sponsor skal yde i form af penge, præmier, reklamemateriale, tryksager, promotionsarbejde. Vær ikke for grådig; lov ikke mere, end der kan holdes. Forsøg at få en flerårig aftale. Undgå, at præmier til turneringer udelukkende består af sponsors produkter. Spirituspræmier bør begrænses og slet ikke anvendes i turneringer, hvor også juniorer skal deltage. Tænk på den personlige pleje af sponsor. Det er ofte ligeså vigtigt for sponsor, at spillerne/klubben viser 12

13 glæde over hans sponsorat, som at der står adskillige spalter i den lokale avis. Men pas på, at turneringer ikke laves, blot fordi man kan finde en eller anden lille engangssponsor, og at ikke en hvilken som helst turnering "sælges" til en sponsor for enhver pris. Turneringer skal arrangeres for deltagerne og for det sportslige. Vær opmærksom på amatørreglernes bestemmelser om reklamer, udgiftsgodtgørelse, præmieregulativ m.m. Se kapitel 9. Vær i øvrigt også opmærksom på Naturfredningslovens bestemmelser om skiltning og reklame i det åbne land. Bemærk, at sponsor-/annonceindtægter kan være momspligtig omsætning. Turneringsgebyr Turneringsgebyret bør være af en sådan overkommelig størrelsesorden, at ingen - især ikke juniorer og yngre spillere - udelukkes fra at deltage i turneringerne. Undertiden ønsker klubben, at turneringsaktiviteterne totalt set skal give et overskud til klubbens almindelige drift. Det kan forsvares som deltagernes betaling for at få reserveret banen, men bør ikke være et selvstændigt formål med turneringsvirksomheden eller den enkelte turnering. 13

14 SÆRLIGE OPGAVER Ud over de ovennævnte hovedopgaver vil en række særlige delopgaver i forbindelse med spillet i klubben normalt påhvile turneringsudvalget, alene eller i samarbejde med andre udvalg. Fraktions-turneringer Lokale regler, markeringer og ordensforskrifter Handicap-regulering Uden for turneringsudvalget afvikles en del turneringer, f.eks. i juniorafdelingen, hos tirsdagsdamerne, torsdagsherrerne, i seniorklubben osv. Disse turneringer er for deltagerne lige så vigtige som klubbens "officielle". Det er derfor vigtigt, at turneringerne inden for fraktionerne i klubben afvikles efter de samme generelle bestemmelser og retningslinier som turneringsudvalgets arrangementer. Det er også vigtigt, at der sker en vis koordination af alle disse turneringer. Turneringsudvalget kan sikre dette ved at give retningslinier, råd og vejledning, godkende turneringsbetingelser og programmer, kontrollere turneringsafviklinger, træffe afgørelser i tvivlsspørgsmål osv. Organisatorisk gøres dette mest enkelt ved, at der i turneringsudvalget sidder en repræsentant for de vigtigste af de fraktioner, som mere fast arrangerer turneringer, eller omvendt ved, at et medlem af turneringsudvalget sidder i fraktionskomitéerne. Endvidere bør turneringsudvalget i forbindelse med udarbejdelsen af turneringsprogrammet indkalde til et koordineringsmøde med fraktioner. I samarbejde med baneudvalget og med bestyrelsens godkendelse, skal turneringsudvalget fastsætte eventuelle lokale regler, som måtte være påkrævet for spillets afvikling på banen. Klubbens lokale regler skal godkendes af DGU. Endvidere skal udvalget, også sammen med baneudvalget, oprette og til stadighed kontrollere tilstedeværelsen af de fornødne markeringer på banen, dvs. af hazards, out of bounds grænser, areal under reparation, forhindringer og lign. Endelig vil det ofte være turneringsudvalget, som sammen med baneudvalget og evt. sekretæren fastsætter ordensforskrifter til sikring af en hensigtsmæssig trafik på banen. Ordensforskrifter for adfærden omkring og i klubhuset hører under klubhusudvalget eller sekretæren. Med hensyn til nærmere retningslinier og regler for fastsættelse af lokale regler, markeringer og ordensforskrifter henvises til den udførlige behandling af dette emne i kapitel 7. Det her i landet gældende handicapsystem er gengivet på DGU s hjemmeside. Det er den enkelte spillers egen pligt at kende sit handicap og sørge for det fornødne i relation til regulering af handicappet, herunder at beregne og sammentælle Stableford points til handicapregulering i slagspilsturneringer. I de fleste klubber vil der være nedsat et særligt udvalg til at tage sig af regulering og registrering af medlemmernes handicap, men turneringsudvalget har naturligt nok også opgaver i denne forbindelse. Først skal man ved planlægningen af årets turneringsprogram sørge for, at der er et passende antal turneringer, som kan anvendes til handicapregulering, såkaldte tællende turneringer. Efter nugældende regler skal spilleren indlevere mindst 4 tællende scorer for at bevare sit EGA-handicap. Dernæst, da alle resultater fra en tællende turnering skal registreres i handicapregistret, skal der mellem turnerings- og handicapudvalget tilrettelægges en praktisk fremgangsmåde, som sikrer, at dette sker. Oprindeligt afleverede turneringslederen blot samtlige scorekort til handicapudvalget, som har ansvaret for registrering og regulering. Men i dag, hvor mange klubber anvender Golfbox el. lign edb-system, foregår denne regulering mere enkelt. Turneringslederen eller en af hans hjælpere indtaster alle scores i edb-systemet med henblik på at udarbejde en samlet resultatliste, og samtidigt hermed bliver alle scores gjort klar i systemet til den efterfølgende CBA-beregning for turneringen samt handicapregistrering og regulering. Efter en turnering, når turneringslederen foretager denne handicapregistrering og opdatering, vil de fremmede spilleres scores helt automatisk via edb-systemet blive fremsendt til deres respektive hjemmeklubber. Dette gælder dog kun for klubber som bruger Golfbox. Ifølge EGA Handicapsystemet skal alle spilleres scorekort opbevares af den arrangerende klub i min. 2 måneder, og fremmede spilleres scorekort kan efter anmodning blive fremsendt til hjemmeklubben. Endelig vil det også være naturligt, at handicapudvalget hører turneringsudvalget i tilfælde af vanskelige skønsmæssige reguleringer eller anvendelse af sanktioner. 14

15 Klubhold - udtagelseskomité Bruttohold Udtagelse af hold Forberedelse af holdet Holdopstilling Såfremt der ikke i klubben er nedsat et særligt spilleudvalg eller et eliteudvalg, vil det normalt være turneringsudvalgets opgave at udtage, forberede, udsende, og lede klubbens hold til forskellige turneringer. Juniorhold vil dog som regel ligge i juniorudvalgets regi. Til denne særlige opgave bør turneringsudvalget nedsætte et underudvalg, en udtagelseskomité, som kan bestå af én eller to medlemmer fra turneringsudvalget, træneren og et medlem af juniorudvalget, da denne normalt vil have et godt kendskab til spillerne. En tidligere elitespiller vil også være et godt medlem. Udtagelseskomitéens medlemmer vil som regel fungere som kaptajner for de hold, der udsendes. De holdturneringer, det typisk vil dreje sig om, er Danmarksturneringen og Regionsgolf. Til de mere seriøse holdopgaver skal man i god tid før turneringen udtage et bruttohold, som kan være ca. 25% større end det endelige hold og indeholde de spillere, som man mener at kunne bruge. Det bedste, men sværeste at forsvare, er, at bruttoholdet udtages efter komitéens skøn. Hvis man lægger resultater i nogle turneringer til grund, skal man sikre sig, at man har et par fripladser til udtagelse på skøn. Det er vigtigt, at de præcise udtagelseskriterier offentliggøres til spillerne på forhånd. Bruttoholdet (og/eller det endelige hold - afhængig af tid og penge) tilbydes og forpligter sig til et fælles træningsprogram, som kan indeholde instruktion, gratis træningsbolde, udsendelse til turneringer, træningskampe og træning på kampbanen. Det endelige hold til den enkelte opgave skal fortrinsvis tages fra bruttoholdet, men udtagelseskomitéen bør give sig selv mulighed for at vælge en spiller uden for bruttoholdet; der skal være plads til et "stjerneskud". Jo længere tid, der er mellem udtagelse af bruttoholdet og af det endelige hold, jo større er muligheden for, at nye kandidater presser sig på. Denne udtagelsesfrihed for komitéen skal præciseres klart over for bruttoholdets spillere og udenforstående aspiranter og i øvrigt administreres skønsmæssigt. Ud over at sikre udtagelse af det aktuelt bedste hold forhindrer udtagelsesfriheden også, at bruttoholdspillerne falder i søvn eller at aspiranter opgiver håbet. Man bør altid udtage det stærkest mulige hold, dvs. det hold, der har størst chance for at vinde netop den kamp, det drejer sig om. Det vil selvfølgelig først og fremmest sige de individuelt bedste spillere på det pågældende tidspunkt, men dernæst skal holdet skræddersys til opgaven, dvs. hensyn skal også tages til turneringens art (hulspil, slagspil, single, foursome) til banens art (lang, kort, smal, åben), til eventuelt tilskuerpres, til modstanderne, til holdånden, til om en solid præstation kræves, eller om der skal laves mirakler, om alle spillerne på holdet tæller til holdets resultat, etc. Når det endelige hold er udtaget til kampen, overtages det af holdkaptajnen, som i øvrigt bør have deltaget i udtagelsen. Holdkaptajnen kan være én af spillerne på holdet. Holdkaptajnen må gerne være en (tidligere) god spiller, men behøver ikke at være det. Han skal først og fremmest kende sine spillere, have overblik og autoritet, være positiv og sprede tryghed. Han skal være accepteret af spillerne. Holdkaptajnen skal sørge for at opbygge en korpsånd, iværksætte specialtræning, lade holdet træne på konkurrencebanen, orientere holdet om turneringens betingelser, banen, modstanderne, rejsen etc. Han skal afprøve forskellige holdopstillinger, foursome-kombinationer, m.m. På selve kampdagen skal han afgive holdopstillingen til turneringsledelsen, sørge for at spillerne varmer op, er koncentreret om kampen og møder rettidigt op til start. Ude på banen skal han møde hver spiller et par gange, være opmuntrende, positiv og informere om holdkammeraters og modstanderes resultater. Hvis holdopstillingen skal være i styrkeorden, er holdkaptajnen selvfølgelig bundet til at placere sine spillere i henhold til den fastlagte opstillingsorden, f.eks. med laveste handicap som første single, spilleren med næstlaveste handicap som anden single og så fremdeles. Såfremt opstillingen ikke nødvendigvis skal være i styrkeorden, må holdkaptajnen forsøge at sætte sit hold således, at han vinder det tilstrækkelige antal enkeltkampe til at vinde hele holdkampen. Det kræver hensyntagen til formodning om modstandernes styrke, deres opstilling, og om hans egne spillere kan lide at starte først eller sidst, bære det pres, eventuelt at skulle vinde den sidste kamp, spille afslappet uden at vide noget om stillingen etc. 15

16 Det er i øvrigt uanstændigt at melde fra til en kamp, blot fordi man ikke kan stille i stærkeste opstilling. Et sådant afbud kan påvirke øvrige holds placering i turneringen. Efter kampen bør forløbet drøftes med spillerne og eventuelt træneren med henblik på forbedringer til næste kamp. Det forannævnte om holdopstilling mv. gælder også i tillempet form, når det drejer sig om udtagelse af én eller flere individuelle spillere til deltagelse i en individuel turnering. Med hensyn til dækning af udgift ved udsendelse af hold eller enkeltspillere henvises til Amatørreglerne i kapitel 8. Langsomt spil Langsomt spil - når det tager mere end 4 til 5 timer for et 3-mandshold at spille 18 huller - er et af golfspillets helt store problemer, både fordi det formindsker en banes kapacitet, og fordi det bliver for tidskrævende og for sløvt at spille golf. Langsomt spil er dårlige vaner, og der er to midler til imødegåelse heraf: oplysning/opdragelse og sanktioner. For så vidt angår sanktionerne anbefales det i første omgang at fastsætte maximale spilletider i turneringer, se kapitel 3, og dernæst at fastsætte tilsvarende maximale spilletider for private runder, hvilket er nemmest, hvis man også samtidigt praktiserer en form for starttidsreservering. Men maximale spilletider i private runder kræver kontrol, som de færreste steder kan iværksættes, hvorfor påbuddet som oftest må nøjes med at blive en kraftig henstilling. Hvad enten man vil anvende sanktioner mod langsomt spil eller ej, må man ved at oplyse spillerne om hvor tiden spildes, ved at påtale konkrete forsømmelser og ved at demonstrere den rigtige adfærd, forsøge at opdrage spillerne til de gode vaner. Tiden forbruges på 4 faser i spillet: 1) Vandringen mellem slagene. 2) Forberedelsen af slaget. 3) Udførelsen af slaget. 4) Opsamlingen efter slaget. Tidsforbruget, og dermed tidsspildet er ofte stort i fase 1, 2 og 4. Gå tempoet er normalt rimeligt, men ruten, man går ad, er ikke altid den korteste og nemmeste. Selve svinget tager ikke særlig lang tid, men hvis vi antager, at fase 3 begynder, når spilleren kunne have taget opstilling og adresseret bolden, går der ofte, især ved putting, alt for lang tid inden slaget gennemføres. Afhjælpning af langsomt spil Spillerne skal opfordres til at analysere deres eget tidsforbrug/tidsspild i en række situationer, og derefter forsøge at lægge vanerne om: Gå direkte efter egen bold, følg ikke snakkende med de andre spillere til deres bolde. Se også efter de andres bolde, så du ved hvor den lander (hvor der skal ledes) Vink igennem med det samme, når I skal ud at lede efter en bold Vide, hvornår det er din tur til at slå - og vær parat. Vælg slag og kølle, mens de andre slår. Nøjes med et enkelt prøvesving. Undgå at "nusse" for meget rundt i opstillingen. Undgå at "fryse" i opstillingen, inden svinget startes. Placer vogn/bag lige ud for bolden. Når bolden er på green, placeres vogn/bag ved greenkanten der, hvor ruten til næste tee begynder. Hav pitchfork eller tee i lommen og reparer nedslagsmærket, mens de andre putter. Læs green fra kun én vinkel, og mens de andre putter. Rens kun bolden én gang på green, og kun når det er nødvendigt. Put korte puts ud med det samme i slagspil for at undgå den megen tidsrøvende markering. Markér og løft kun bolden, når det er nødvendigt for de andres spil. Få kun andre bolde markeret, når de direkte er i vejen. 16

17 Fjern flaget, så snart alle bolde er i rimelig nærhed af hullet. Undgå pasning af flaget til korte puts. Spilleren, der har puttet ud først, skal være parat til at sætte flaget på plads, når sidste mand har puttet ud. Undlad at øveputte efter kikseren, især når man er forsinket. Forlad green straks, diskutér scoren undervejs til næste teested og udfyld scorekortet ved teestedet, mens de andre slår. Undlad at undervise medspillerne. Undlad at analysere og rette svinget efter kiksede slag. Afbryd selv den mest interessante diskussion, når du er fremme ved din bold. Tag landkending der, hvor bolden forsvandt for at lette eftersøgningen. Skynd på de langsomme, selv om de bliver sure. Vinke igennem Turneringsudvalget har sammen med turneringslederne en pligt til under turneringer at følge op på, om spillerne lukker igennem og påtale det, hvis det ikke sker. Det vil have en almen opdragende effekt og være oplysende for alle i klubben. Langt de fleste spillere kender udmærket reglerne for at vinke igennem ude på banen, men det er kun et fåtal der efterlever dem fuldt og helt: Vink altid holdet bagved igennem, når det er op mod et tomt hul foran, og gruppen bagved står og venter på at kunne slå. Vink altid holdet bagved igennem, når der skal ledes efter en bold. 2-bolde har ikke fortrinsret ude på banen En langsomtgående gruppe skal opfordre en hurtiggående gruppe til at gå igennem, dvs. en 2-bold skal vinke en 3- eller 4-bold igennem, hvis 2-bolden ikke kan følge med holdet foran dem. Det samme gælder for en single spiller, som også skal tilbydes at blive vinket igennem. Startreservering / boldrende Når man nærmer sig en vis belastning af banen, kan det være hensigtsmæssigt og nødvendigt at indføre startreservering for at udnytte banens kapacitet bedst. Det vil ofte være turneringsudvalget og klubbens sekretær, der udformer reserveringssystemet. Det enkleste er en boldrende, hvori én af spillerne på det hold, der ønsker at sikre sig en start, placerer en mærket bold. Rækkefølgen af boldene bestemmer så startrækkefølgen. Når holdet har slået ud, tager det bolden med sig. Hvis holdet til næste bold ikke er klar, mister det sin plads; bolden fjernes, og det efterfølgende hold starter. Der må kun lægges én bold pr. hold, hvad enten det er 2-, 3- eller 4-bolde, der spilles. Da der kan være flest spillere på banen, hvis der spilles 3- og 4-bolde, kan systemet udbygges med regler om, at der kun må starte 3- og 4-bolde i de mest travle perioder, f.eks. således: Lørdage - søndage og helligdage må kun 3- og 4-bolde starte. Hvis teestedet er frit må 2-bolde dog starte. En enkelt spiller har ingen ret til at starte på noget tidspunkt. For at tilgodese 2-boldene, der gerne vil spille en hurtig runde, kan der f.eks. indføres en regel om, at kun 2-bolde må starte tidligt om morgenen på lørdage, søn- og helligdage, f.eks. indtil kl. 9. Reglerne for boldrenden skal helst være opslået i nærheden af boldrenden af hensyn til greenfeespillerne. I dag har mange klubber indført et system til tidsbestilling, hvor man efter nærmere angivne regler og procedurer i forvejen kan bestille en bestemt starttid. Det foregår via klubbens hjemmeside og/eller edbsystem, hvor spillernes navne og nr. registreres på den pågældende starttid. Denne reservation kræver som oftest en bekræftelse fra spillerne et vist antal minutter forud for teeoff. 17

18 Overtrædelse af etikette- og ordensregler De fleste klubbers vedtægter giver bestyrelsen ret til selv, eller ved delegering at fastsætte ordensregler og sanktioner for overtrædelse. Hvis ordensregler, etiketteregler eller almindelig hensyntagen til andre spillere er groft tilsidesat af et medlem under eller i forbindelse med en turnering, vil det naturligt være turneringsudvalget, som skal påtale opførslen og efterfølgende indstille til bestyrelsen, at en sanktion iværksættes. Det bemærkes, at sanktioner for overtrædelse af golfregler og handicapsystem er fastsat i disse regelsæt, og at andre sanktioner, end de deri nævnte, ikke kan tages i anvendelse for disse typer af overtrædelser. For grove overtrædelser af etikette- og ordensregler under en turnering er der i golfreglernes 33-7 åbnet mulighed for at straffe gentagne og grove overtrædelser med diskvalifikation. Det skal dog understreges, at der ved første overtrædelse (som skal være af grov karakter) bør gives en advarsel af turneringslederen direkte til spilleren med besked om, at en gentagelse kan/vil føre til diskvalifikation. Den normale sanktion fra klubbens side, som også kan udløses efter at der er givet en advarsel under en turnering som følge af et groft etikettebrud, vil normalt være karantæne for deltagelse i bestemte turneringer eller i et vist antal turneringer. I grovere tilfælde kan karantænen udvides til forbud mod at spille på banen i det hele taget i en vis periode (suspension), og i yderste konsekvens kan sanktionen være eksklusion af klubben. Inden udvalget indstiller til eller bestyrelsen fastsætter en karantæne, skal den pågældende spiller og eventuelt andre involverede have lejlighed til at udtale sig om det passerede. Endvidere skal man være opmærksom på eventuelle bestemmelser i vedtægterne om, at generalforsamlingen skal involveres, og at sanktioner kan ankes efter gældende regler til DGU / DIF. Jf. i øvrigt afsnittet i kapitel 8 om A & O`s Råd og hjælp til konfliktløsning. Det skal understreges, at overtrædelse af klubbens etikette- og ordensregler som oftest ikke har nogen direkte indflydelse på afviklingen af turneringen. Kun i de tilfælde, hvor det fremgår af klubbens ordensreglement, at en overtrædelse medfører øjeblikkelig bortvisning, kan overtrædelsen begrænse spillerens deltagelse i turneringen. Banerekord Hole in one Turneringsudvalget bør fastsætte og bekendtgøre regler for, hvornår man vil anerkende en score som en banerekord. Se de i kapitel 3 anbefalede regler. Turneringsudvalget bør fastsætte og bekendtgøre regler for, hvornår man vil anerkende et slag som hole in one. Se de i kapitel 3 anbefalede regler. 18

5. KLUBBENS TURNERINGSUDVALG

5. KLUBBENS TURNERINGSUDVALG 5. KLUBBENS TURNERINGSUDVALG Organisation Placering i klubbens organisation 2 Funktionsbeskrivelse Udvalgsmedlemmer og hjælpere Arbejdsmaterialer 3 Forretningsorden Arbejdsproces Målsætning 4 Hovedopgaver

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering.

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. 1. Regler Alle turneringer afvikles efter de af The Royal & Ancient Golf Club

Læs mere

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelserne er udarbejdet af Turneringsudvalget og fastlægger retningslinjer for, hvorledes turneringer planlægges og afholdes i Søhøjlandet Golf. Definitioner Turneringer

Læs mere

Generelle turneringsbetingelser

Generelle turneringsbetingelser Generelle turneringsbetingelser i Generelle turneringsbetingelser i Viborg Golfklub 1 1.1. Tilmelding Der åbnes op for tilmelding senest 2 uger før turneringen afholdes, og fristen for tilmelding udløber

Læs mere

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB Godkendt af Turnerings-, Handicap-, Ordens- og Regeludvalget JANUAR 2013 1 ÆNDRING I FORHOLD TIL TIDLIGERE GÆLDENDE. Punkt

Læs mere

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee D A N S K G O L F U N I O N Golfkørekortet Så er der ikke langt til 1. tee Teori spil indhold til regelmøder teorispørgsmål H O V E D S P O N S O R Golfkørekortet Det skal du igennem Så er der ikke langt

Læs mere

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIK LING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFK LUB

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIK LING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFK LUB GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIK LING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFK LUB Godkendt af Turnerings-, Handicap-, Ordens- og Regeludvalget JANUAR 2017 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: Punkt: Side: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation.

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation. Golf Opdateret april 2009 Generelle turnerings- og spilleregler 1. Turnerings- og spilleregler Nedennævnte turnerings- og spilleregler er gældende for DM-stævner, der arrangeres under Dansk Firmaidrætsforbund.

Læs mere

1. DANSK GOLF UNION ORGANISATION 2015

1. DANSK GOLF UNION ORGANISATION 2015 1. DANSK GOLF UNION ORGANISATION 2015 Side 2 Målsætning 3 Kompetence 4 Rådgivningsvirksomhed 5 Planlægningspolitik for turneringer 6 DGU s Turnerings- og Regelkomités opgaver MÅLSÆTNING Alment Vedr. turneringer

Læs mere

Turneringsprogram 2017

Turneringsprogram 2017 Turneringsprogram 2017 Information fra turneringsudvalget om aktiviteter for året 2017. Der sker en del forandringer i forhold til sidste års turneringsplan. Der er ikke så mange turneringer. Vi gentager

Læs mere

Nr 1. Indspil November 2014

Nr 1. Indspil November 2014 Nr 1. Indspil November 2014 TURNERINGER Klubbens Alvidende blæksprutte når det gælder turneringer, afvikling af turneringer og indtastninger af resultater i GOLFBOX. Kjeld Hansen k.hansen45@hotmail.com

Læs mere

Generelle turneringsbetingelser for KM Sport Cup (Kvalifikation + Slutspil)

Generelle turneringsbetingelser for KM Sport Cup (Kvalifikation + Slutspil) Betingelser for deltagelse E-rækken: Rækken er for aktive fuldtidsmedlemmer med hjemmeklub i AGC, som af Klubbens Elitetræner, er vurderet egnet til at spille på et af klubbens hold i Danmarksturneringen.

Læs mere

Nordea Fyn Tour. Oktober Turneringsbetingelser for 2012: Sponsor: Nordea Fonden. Benævnes i daglig tale Nordea.

Nordea Fyn Tour. Oktober Turneringsbetingelser for 2012: Sponsor: Nordea Fonden. Benævnes i daglig tale Nordea. Nordea Fyn Tour Oktober 2011 Turneringsbetingelser for 2012: Sponsor: Nordea Fonden. Benævnes i daglig tale Nordea. Fyn Tour er et samarbejde mellem de fynske golfklubbers, Langelands Golfklubs og Ærø

Læs mere

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben Husketavlen Vi spiller med teeoff fra kl. 15:00 til kl. 16:30, dog har vi i år givet tilladelse til teeoff fra kl. 06:00 til 16:30. Vi spiller i 2 serier fordelt med lige antal deltager pr. serie på selve

Læs mere

1. Hvad siger reglerne om det tilfælde, hvor du rammer dig selv eller dit udstyr (i parmatcher tillige din makker) med din egen bold i slagspil?

1. Hvad siger reglerne om det tilfælde, hvor du rammer dig selv eller dit udstyr (i parmatcher tillige din makker) med din egen bold i slagspil? Teoriprøve Prøven er bestået, såfremt der er højest 2 fejl i golfregel spørgsmålene og højest 1 fejl i etikette spørgsmålene. Der er en time til besvarelsen, og der må bruges golfregler og andet kaninlitteratur

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN STATIONSTURNERINGEN 2015 Turneringsbetingelser Matchafvikling Matchen spilles mellem stationer og afdelinger samt pensionister under PI København. Puljematcher skal afvikles

Læs mere

VELKOMMEN GOLFREGLER

VELKOMMEN GOLFREGLER VELKOMMEN GOLFREGLER ET GOLFHUL FORTRINSRET PÅ BANEN Fortrinsret på banen afgøres af gruppens spilletempo Hvis en bold ikke kan findes på få sekunder, når der ledes, bør gruppen bagved vinkes igennem En

Læs mere

DISTRIKT 4 NORDSJÆLLAND OG BORNHOLM

DISTRIKT 4 NORDSJÆLLAND OG BORNHOLM 2016 JDT Turneringsbestemmelser Junior Distrikts Tour, Distrikt 4 1. Afvikling af JDT JDT spilles i fire afdelinger over 4 turneringsdage. Hver af rækkerne U/14, U/16 og U/19 & U/22 afvikles på hver sin

Læs mere

Rådgivningsvirksomhed. Planlægningspolitik for turneringer. DGU s turneringskomités opgaver

Rådgivningsvirksomhed. Planlægningspolitik for turneringer. DGU s turneringskomités opgaver 1. DANSK GOLF UNION - ORGANISATION Målsætning Rådgivningsvirksomhed Planlægningspolitik for turneringer DGU s turneringskomités opgaver MÅLSÆTNING Alment Vedr. turneringer Vedr. Golf-, Handicapog Amatørreglerne

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund JUN 2015 KAPITEL 18 GOLF. Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3.

Dansk Militært Idrætsforbund JUN 2015 KAPITEL 18 GOLF. Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3. KAPITEL 18 GOLF Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3. Yderligere henvises der til stævnemanualen. A. GENERELT Forbundsmesterskabet i golf, er en golfturneringen der

Læs mere

Par-3 banen G O LFK LU B. Baneguide

Par-3 banen G O LFK LU B. Baneguide Par-3 banen 3 2 4 5 1 GILLELEJE G O LFK LU B Baneguide 60 56 m fra tee Hul 1 68 m til midt-green 86 60 m herfra til midt-green Hul 2 102 m 91 72 Hul 3 105 m 53 Hul 4 60 m 51 41 45 Hul 5 63 m 1) Tidsbestilling

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN STATIONSTURNERINGEN 2013 Turneringsbetingelser Matchafvikling Matchen spilles mellem stationer og afdelinger samt pensionister under PI København. Puljematcher skal afvikles

Læs mere

BEGYNDERUDVALGET BEGYNDERMAPPE. Din guide til golfkørekortet

BEGYNDERUDVALGET BEGYNDERMAPPE. Din guide til golfkørekortet BEGYNDERMAPPE Din guide til golfkørekortet 1 Begynderudvalget 2016 Torben Schütt 50551045 tortov@webspeed.dk Henrik Mortensen 47333036/2532 2203 hmort@frederikssund.dk Preben Rasmussen 46733179/30253179

Læs mere

Etikette og ordensregler for Blokhus Golfklub 2015.

Etikette og ordensregler for Blokhus Golfklub 2015. Etikette og ordensregler for Blokhus Golfklub 2015. Generelt Klubbens aktive medlemmer - der ikke er i kontingentrestance eller i karantæne - har adgang til spil på banen efter de regler, der er gældende

Læs mere

TURNERINGS- OG SPILLEUDVALGET

TURNERINGS- OG SPILLEUDVALGET TURNERINGS- OG SPILLEUDVALGET TSU er ansvarlig for alle turneringer der er omfattet af Turneringsprogrammet inkl. ungdoms- og eliteturneringer, divisions-, regions-, torsdags-, kanin- og begynderturneringer.

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

Generelle turneringsbetingleser for KM Sport Elite & Junior ranglisten

Generelle turneringsbetingleser for KM Sport Elite & Junior ranglisten Betingelser for deltagelse Elite-rækken: Rækken er for aktive fuldtidsmedlemmer med hjemmeklub i AGC, som af Kristian Ravn eller Lena Tatiana, er vurderet egnet til at spille på et klubbens hold i Danmarksturneringen.

Læs mere

Junior Distrikts Tour

Junior Distrikts Tour Junior Distrikts Tour Turneringsbetingelser 2014 Turneringen arrangeres af de enkelte distrikter og er ingen DGU turnering. Formål JDT skal styrke interessen for samvær med andre ligestillede golfspillere

Læs mere

NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB. Årsberetninger. fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011. Samt Årsregnskab

NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB. Årsberetninger. fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011. Samt Årsregnskab NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB Årsberetninger 2012 fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011 Samt Årsregnskab NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB Årsberetning fra Sponsorudvalget 2012 Netop

Læs mere

Turneringen spilles i 7 pige- og 7 drengerækker, dækkende 7 årgange som følger:

Turneringen spilles i 7 pige- og 7 drengerækker, dækkende 7 årgange som følger: Aon JUNIOR CUP Rækker og etaper Turneringen spilles i 7 pige- og 7 drengerækker, dækkende 7 årgange som følger: JC12: JC13: JC14: JC15: JC16: JC17: JC18: Drenge / piger, som er 12 år eller yngre. Spilleren

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Indholdsfortegnelse Side Side Side Side Side 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Kredsturnering 2011 Distrikt 2: Kreds syd Turneringsbetingelser:

Læs mere

En Hurtig Guide til Golfreglerne

En Hurtig Guide til Golfreglerne En Hurtig Guide til Golfreglerne Regelkomiteen Regelkomiteen Ret til ændringer forbeholdes indtil endelig godkendelse fra The R&A, St. Andrews foreligger. En Hurtig Guide til Golfreglerne Da golfspillet

Læs mere

Turneringsform T.leder Bemærkninger. Margot. Sten. Kirsten S. Preben

Turneringsform T.leder Bemærkninger. Margot. Sten. Kirsten S. Preben Side 1 Dragsholm Golf Seniorklub Program 2014 Udg.1E Dato Mød e tid Turneringsform T.leder Bemærkninger 8.apr 15.apr Foursome, stableford note 3 og 11 Puttekonkurrence note 6 og 11 22.apr Hulspil:Københavner

Læs mere

2. SPILLE- OG TURNERINGSFORMER

2. SPILLE- OG TURNERINGSFORMER 2. SPILLE- OG TURNERINGSFORMER Spilleformer Single Specialturneringer Bermuda Threesome Bisque Blind makker Chicago system Three-ball Cross country Derby Turneringsformer Slagspilturneringer Slagspil Hulspil

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub juni 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub Nyt fra bestyrelsen I forbindelse med ændringer i klubbens organisation har bestyrelsen besluttet at oprette et markedsføringsudvalg og at flytte aktiviteterne

Læs mere

REGIONSGOLF 2015 - INFORMATIONER - TILMELDING - HULSPILSREGLER

REGIONSGOLF 2015 - INFORMATIONER - TILMELDING - HULSPILSREGLER REGIONSGOLF 2015 - INFORMATIONER - TILMELDING - HULSPILSREGLER Nu nærmer tiden sig hvor det er tid til at melde sig til regionsgolf og Holstebro Golfklub håber at mange vil melde sig til for at repræsentere

Læs mere

Fredensborg Golf Club. Kaninfolderen

Fredensborg Golf Club. Kaninfolderen Fredensborg Golf Club Kaninfolderen 2017 Velkommen Du er nu blevet medlem af Fredensborg Golf Club (FGC), og du har fra sekretariatet modtaget: Det midlertidige bagmærke Det midlertidige bagmærke skal

Læs mere

KLUBAFTALE. Sådan gør vi i. Forretningsorden jf. vedtægternes 5 stk. 4 for bestyrelsen

KLUBAFTALE. Sådan gør vi i. Forretningsorden jf. vedtægternes 5 stk. 4 for bestyrelsen KLUBAFTALE Sådan gør vi i Forretningsorden jf. vedtægternes 5 stk. 4 for bestyrelsen 1. Bestyrelsens første møde Bestyrelsen afholder sit første (konstituerende) møde umiddelbart efter generalforsamlingen.

Læs mere

Reglement for 9. HK's holdturnering

Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. Hovedkreds holdturnering (Fra og med turneringen 2015/16) 1 Deltagere Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage

Læs mere

Birdie - Regelprøve for Søllerød Juniorer. Spørgsmålene besvares ved at sætte kryds ud for det rigtige svar. Der kan være flere svar til spørgsmålene.

Birdie - Regelprøve for Søllerød Juniorer. Spørgsmålene besvares ved at sætte kryds ud for det rigtige svar. Der kan være flere svar til spørgsmålene. Birdie - Regelprøve for Søllerød Juniorer Vejledning til birdie prøve: Prøven består af 25 spørgsmål. Spørgsmålene besvares ved at sætte kryds ud for det rigtige svar. Der kan være flere svar til spørgsmålene.

Læs mere

Ladies Section Danmark Sæson 2011

Ladies Section Danmark Sæson 2011 Ladies Section Danmark Sæson 2011 Turneringsdatoer Indledende runder 2011 1. På egen damedag uge 19 2. På egen damedag uge 21 3. På egen damedag uge 24 Alle resultaterne fremsendes, efterhånden som de

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet den 3. november 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt:

Referat fra bestyrelsesmødet den 3. november 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt: Referat fra bestyrelsesmødet den 3. november 2014 Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00 Indkaldt: Klaus Gundertofte (KG) Torben Rydiander (TR) Peter Bundgaard Hansen (PBH) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe

Læs mere

3-4 uger før turneringen

3-4 uger før turneringen 3-4 uger før turneringen Annoncering og opslag Kontoret sørger efter aftale med turneringsudvalget (Mogens Jespersen - MJ) for, at der sættes opslag på turneringstavlen i forhallen, når der åbnes for tilmelding

Læs mere

Regelquiz. Hvor godt kender du reglerne i golf??

Regelquiz. Hvor godt kender du reglerne i golf?? Regelquiz Hvor godt kender du reglerne i golf?? Hvis du i løbet af sommeren bliver forhindret i at spille golf pga ferie eller dårligt vejr, kan du bruge lidt tid på at løse denne regelquiz og måske få

Læs mere

Seniorklubben Årsplan 2016

Seniorklubben Årsplan 2016 Seniorklubben Årsplan 2016 Blå baggrund: Gul baggrund: Grøn baggrund Finder ikke sted i Gennemgående fredagsturnering Sociale spil Højby Dato: Aktivitet: Art: Bemærkninger: marts 16.-23. Golfrejse april

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund MAJ 2016 KAPITEL 18 GOLF. Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3.

Dansk Militært Idrætsforbund MAJ 2016 KAPITEL 18 GOLF. Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3. KAPITEL 18 GOLF Der henvises generelt til DI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3. Yderligere henvises der til stævnemanualen. A. GENERELT Forbundsmesterskabet i golf, er en golfturneringen der

Læs mere

Spillerne kan have såvel amatør- som professionel status. I denne turnering gælder generelle sanktionsbestemmelser.

Spillerne kan have såvel amatør- som professionel status. I denne turnering gælder generelle sanktionsbestemmelser. DGU SÆSONFINALE FOR ELITE TOURS OG AON JUNIOR TOURS 2015 Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af denne hjemmeklub,

Læs mere

ORDENS- OG ETIKETTEREGLER FOR VÆRLØSE GOLFKLUB Vedtaget på bestyrelsesmøde 19. juni 2014.

ORDENS- OG ETIKETTEREGLER FOR VÆRLØSE GOLFKLUB Vedtaget på bestyrelsesmøde 19. juni 2014. ORDENS- OG ETIKETTEREGLER FOR VÆRLØSE GOLFKLUB Vedtaget på bestyrelsesmøde 19. juni 2014. Indhold: Generelt Ordens- & Etiketteregler for klubhus, omklædningsrum og terrasse Ordens- & Etiketteregler for

Læs mere

Udvalget og turneringslederne bag ægteparturneringen består af:

Udvalget og turneringslederne bag ægteparturneringen består af: Ægtepargolf 2015 1 Udvalget og turneringslederne bag ægteparturneringen består af: Eli Hage Niels Hage Kirsten Kobborg Niels Kobborg 30662176 51493432 40306135 30740848 labo@mail.dk kirstenkobborg@youmail.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 3-4 turneringsbetingelser 5-8 drejebog til afvikling af turneringen 9-14 brug af golfbox 15 skema til klubpoint

Indholdsfortegnelse. 3-4 turneringsbetingelser 5-8 drejebog til afvikling af turneringen 9-14 brug af golfbox 15 skema til klubpoint Indholdsfortegnelse Side Side Side Side 3-4 turneringsbetingelser 5-8 drejebog til afvikling af turneringen 9-14 brug af golfbox 15 skema til klubpoint Kredsturnering 2011 Distrikt 2: Kreds vest Turneringsbetingelser:

Læs mere

I særlige tilfælde kan wildcards dog tildeles udenlandske spillere.

I særlige tilfælde kan wildcards dog tildeles udenlandske spillere. DGU ELITE TOUR FOR DAMER 2015 Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af denne hjemmeklub, som skal være en

Læs mere

DISTRIKT 4 NORDSJÆLLAND OG BORNHOLM

DISTRIKT 4 NORDSJÆLLAND OG BORNHOLM 2015 JDT Turneringsbestemmelser Junior Distrikts Tour, Distrikt 4 1. Afvikling af JDT JDT spilles i fire afdelinger over 4 turneringsdage. Hver af rækkerne U/14, U/16 og U/19 & U/22 afvikles på hver sin

Læs mere

KALUNDBORG GOLFKLUB. PLANLAGTE MATCHER 2017.

KALUNDBORG GOLFKLUB. PLANLAGTE MATCHER 2017. KALUNDBORG GOLFKLUB. PLANLAGTE MATCHER 2017. 2 Apr. ÅBNINGSNMATCH 2017. Sponsor: SPORT OUTLET / INTER SPORT KALUNDBORG. Matchform: Greensome Høj / Lav. Max. HCP. 44,0 Mødetid: Kl. 9:00 Gunstart Kl. 10:00

Læs mere

Turneringsbetingelser 2016 =========================================================

Turneringsbetingelser 2016 ========================================================= Turneringsbetingelser 2016 ========================================================= Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt

Læs mere

Dansk Baneguide

Dansk Baneguide Dansk Baneguide 009-00 Danish Air Photo Velkommen til Solrød Golf Klub Solrød Golf klub går nu ind i sin. fulde sæson som 8 huls golfbane. Og der er sket mangt og meget på de år som er gået, siden klubben

Læs mere

Vinter 4-kølleturnering 2017.

Vinter 4-kølleturnering 2017. Fra: Breinholtgård golfklub Sendt: 13. februar 2017 15:32 Emne: Breinholtgård Golfklub - Nyhedsbrev Vinter 4-kølleturnering 2017. I anledning af at Proshoppen og Restauranten er på plads og klar til sæsonen

Læs mere

Inden tilmeldingsfristens udløb skal spillerne være i besiddelse af et EGA-handicap. I dette mesterskab gælder generelle sanktionsbestemmelser.

Inden tilmeldingsfristens udløb skal spillerne være i besiddelse af et EGA-handicap. I dette mesterskab gælder generelle sanktionsbestemmelser. DANSK GOLF UNIONs MESTERSKAB FOR SENIORDAMER OG SENIORHERRER 2016 DANSK GOLF UNIONs MESTERSKAB FOR VETERANDAMER OG VETERANHERRER 2016 Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub.

Læs mere

Teestedet. 1. Teestedet. Regel 11 Tee op indenfor 2 køllelængder. Slag udenfor teestedets grænse tæller ikke. Man får to straffeslag.

Teestedet. 1. Teestedet. Regel 11 Tee op indenfor 2 køllelængder. Slag udenfor teestedets grænse tæller ikke. Man får to straffeslag. Teestedet 0. Teestedet. Regel Tee op indenfor køllelængder. Slag udenfor teestedets grænse tæller ikke. Man får to straffeslag.. Teestedet. Tabt bold. Uspillelig bold. På fairway. Gul vandhazard 0. Areal

Læs mere

Turneringsbetingelserne er opdelt i 3 afsnit: Landsdelskvalifikation, afholdes samme dag øst og vest for Storebælt

Turneringsbetingelserne er opdelt i 3 afsnit: Landsdelskvalifikation, afholdes samme dag øst og vest for Storebælt SPORTSJOURNALISTERNES JUNIORHOLDTURNERING Opbygning Turneringen spilles i én række og afvikles i to etaper: Landsdelskvalifikation Landsfinale Turneringsbetingelserne er opdelt i 3 afsnit: Generelle turneringsbetingelser

Læs mere

Information til nye Golfspillere

Information til nye Golfspillere Information til nye Golfspillere Nye Golfspillere Hedensted Golf Klub byder dig velkommen som ny golfspiller, eller kanin, som vi kalder det indtil du er færdig med din golfuddannelse. Vi håber du får

Læs mere

Fredensborg Golf Club. Kaninfolderen. 2. Udgave - 23-03-2016

Fredensborg Golf Club. Kaninfolderen. 2. Udgave - 23-03-2016 Fredensborg Golf Club Kaninfolderen 2016 2. Udgave - 23-03-2016 Vejen til banetilladelse Du er nu blevet medlem af Fredensborg Golf Club (FGC), og du har fra sekretariatet modtaget: Det midlertidige bagmærke

Læs mere

Bilag 2 Årets vægtede antal medlemmer opgøres på følgende måde: De enkelte medlemskategorier har følgende vægte: art vægt seniorer 1 flexmedlemmer 0,64 ungseniorer 0,68 juniorer 0,34 æresmedlemmer. Max

Læs mere

VELKOMMEN TIL DEN 34. UDGAVE AF KOKKEDAL UGEN

VELKOMMEN TIL DEN 34. UDGAVE AF KOKKEDAL UGEN VELKOMMEN TIL DEN 34. UDGAVE AF KOKKEDAL UGEN VI GLÆDER OS TIL AT BYDE DIG PÅ EN UGE MED SJOVE GOLFOPLEVELSER I MUNTERT, SOCIALT SAMVÆR.. TILSAT KULINARISKE INDSLAG, LIFLIGE DRIKKE OG EN HERLIG AFSLUTNINGSAFTEN.

Læs mere

Søllerød Golfklub. 18 huls banen

Søllerød Golfklub. 18 huls banen Søllerød Golfklub 18 huls banen Søllerød Golfklub - 18 huls banen Velkommen Velkommen til Søllerød Golfklub! Hjertelig velkommen til en af Nordsjællands smukkeste og mest varierede golfbaner beliggende

Læs mere

Inden tilmeldingsfristens udløb skal spillerne være i besiddelse af et EGA-handicap. For denne turnering gælder generelle sanktionsbestemmelser.

Inden tilmeldingsfristens udløb skal spillerne være i besiddelse af et EGA-handicap. For denne turnering gælder generelle sanktionsbestemmelser. DGU CHALLENGER TOUR FOR HERRER 2016 Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af denne hjemmeklub, som skal være

Læs mere

Undtaget herfra er udenlandske senior- eller veteranspillere Inden tilmeldingsfristens udløb skal spillerne være i besiddelse af et EGA-handicap.

Undtaget herfra er udenlandske senior- eller veteranspillere Inden tilmeldingsfristens udløb skal spillerne være i besiddelse af et EGA-handicap. Segaf Open Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af denne hjemmeklub, som skal være en godkendt klub under

Læs mere

Ree Golfklub Regel- og handicapudvalget

Ree Golfklub Regel- og handicapudvalget Akkumuleret referat Opdateret juli 2013. Årshjul Oversigt over tilbagevendende opgaver, som udvalget skal tage sig af eller bidrage til. Budget Årsberetning Årsregulering af handicap Efterse Lokale Regler

Læs mere

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012 Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012 Økonomi Økonomien i Marielyst Golf Klub ser fornuftig ud. Vi kommer ud med et overskud. Det kunne være succes kriteriet, med den sommer vi havde. 6 ugers banelukning

Læs mere

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren.

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren. Forretningsorden og opgaver for Eliteudvalget i Odense Golfklub Formål: At tilstræbe for at der til stadighed deltages med minimum såvel 1 herre- som 1damehold i Dansk Golf Unions Danmarksturnering og

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN STATIONSTURNERINGEN 2017 Turneringsbetingelser Matchafvikling Matchen spilles mellem stationer og afdelinger samt pensionister under PI København. Puljematcher skal afvikles

Læs mere

Dansk Baneguide 2013

Dansk Baneguide 2013 Dansk Baneguide 0 Golfklubben Hvide Klit Ønsker gæster og medlemmer velkommen til en god runde golf. Du kan selv gøre noget for at runden bliver god for dig selv og dine medspillere. Start til tiden og

Læs mere

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Agenda Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Juniorafdelingen Juniorer pr. 1.3.2015 162 juniormedlemmer 46

Læs mere

REGELPRØVE. Aarhus Golf Club. Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget

REGELPRØVE. Aarhus Golf Club. Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget REGELPRØVE arhus Golf lub Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget Den store blå regelprøve Prøven (PDF) består af 17 spørgsmål med et separat svarark (Word) og et scorekort med et fiktivt handicap.

Læs mere

Mesterskaberne afholdes i følgende rækker - 6 drenge- og 6 pigerækker. Årgang Født i Antal drenge Antal piger Hcp drenge Hcp piger

Mesterskaberne afholdes i følgende rækker - 6 drenge- og 6 pigerækker. Årgang Født i Antal drenge Antal piger Hcp drenge Hcp piger DANSK GOLF UNIONs ÅRGANGSMESTERSKABER FOR PIGER OG DRENGE 2015 Betingelser for deltagelse Alders- og handicap begrænsning Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere

Læs mere

DET D A N S K E P O L I T I M E S T E R S K A B I G O L F

DET D A N S K E P O L I T I M E S T E R S K A B I G O L F Indbydelse til DET D A N S K E P O L I T I M E S T E R S K A B I G O L F 2 0 1 6 Sønderhedevej 11 6710 Esbjerg V 75269219 Kære golfspiller Esbjerg PI og Dansk Politiidrætsforbund har hermed fornøjelsen

Læs mere

Matchpropositioner: Smørblomsternes matcher

Matchpropositioner: Smørblomsternes matcher Blomsternes matchpropositioner side 1 af 7 Matchpropositioner: Smørblomsternes matcher Senest opdateret: 12. 03. 2013 Vælg et emne eller blad ned igennem dokumentet PROPOSITIONER Generelt Deltagere MATCHTIDER

Læs mere

Velkommen til. Kr.995,- Prøvemedlem skab. Yngling/senior GODE OPLEVELSER RELATIONER - UDVIKLING

Velkommen til. Kr.995,- Prøvemedlem skab. Yngling/senior GODE OPLEVELSER RELATIONER - UDVIKLING Velkommen til Prøvemedlem skab. Yngling/senior 2017 Kr.995,- GODE OPLEVELSER RELATIONER - UDVIKLING Sådan kommer du i gang med at spille golf som YNGLING eller SENIOR i Viborg Golfklub. 2 Kig op til Kjeld

Læs mere

Dagens program er: Regler for spil på. Tee sted. Green. Andre småting.

Dagens program er: Regler for spil på. Tee sted. Green. Andre småting. Dagens program er: Regler for spil på Tee sted. Green. Andre småting. SPIL på Tee sted Man skal slå ud mellem Teemarkeringerne og højst 2 køllelængder bagud. 2 køllelængder Spilleren må stå hvor han vil!

Læs mere

Udgave 4, 6. december 2016

Udgave 4, 6. december 2016 SENIORKLUBBEN Udgave 4, 6. december 2016 Retningslinjer for Seniorklubbens virke og afvikling af turneringer mv. Nedenstående retningslinjer er udarbejdet af bestyrelsen i henhold til vedtægternes 7, og

Læs mere

KALUNDBORG GOLFKLUB.

KALUNDBORG GOLFKLUB. KALUNDBORG GOLFKLUB. MATCHER 2015. 12 Apr. ÅBNINGSNMATCH 2015. Sponsor: SPAR NORD HOLBÆK. Matchform: Greensome høj/lav 18 huller. Max. HCP. 44,0 gunstart. Mødetid: Kl. 9:00 Turneringsleder: Max Anthoni

Læs mere

Velkommen. til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub.

Velkommen. til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub. Program sæson 2015 Velkommen til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub. Men s Section byder tidligere og ikke mindst nye medlemmer velkommen til en ny spændende sæson torsdag 2. april 2015, hvor

Læs mere

KALUNDBORG GOLFKLUB. 29/ PLANLAGTE MATCHER 2016.

KALUNDBORG GOLFKLUB. 29/ PLANLAGTE MATCHER 2016. KALUNDBORG GOLFKLUB. 29/1 2016 PLANLAGTE MATCHER 2016. 3 Apr. ÅBNINGS-MATCH. Intersport / Sport Outlet Kalundborg Matchen 2016. Sponsor: SPORT OUTLET / INTER SPORT KALUNDBORG. Matchform: Greensome høj/lav

Læs mere

TURNERINGSBETINGELSER REGIONSGOLF VEST ABCD "Ordens & Etiketteregler revideret 17 december 2016"

TURNERINGSBETINGELSER REGIONSGOLF VEST ABCD Ordens & Etiketteregler revideret 17 december 2016 Deltagende klubber: Deltagere: Tilmelding og gebyr Klubbernes administration Trukket hold: Rækkeinddeling: Regionsgolf Vest ABCD spilles mellem danske golfklubber beliggende vest for Storebælt. Klubber,

Læs mere

Inden tilmeldingsfristens udløb skal spillerne være i besiddelse af et EGA-handicap. Spillerne kan have såvel amatør- som professionel status.

Inden tilmeldingsfristens udløb skal spillerne være i besiddelse af et EGA-handicap. Spillerne kan have såvel amatør- som professionel status. DGU CHALLENGER TOUR FOR HERRER 2015 Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af denne hjemmeklub, som skal være

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Fredensborg Golf Club. Kaninfolderen. 1. Udgave - 15-01-2015

Fredensborg Golf Club. Kaninfolderen. 1. Udgave - 15-01-2015 Fredensborg Golf Club Kaninfolderen 2015 1. Udgave - 15-01-2015 Vejen til banetilladelse Du er nu blevet medlem af Fredensborg Golf Club (FGC), og du har fra sekretariatet modtaget: Det midlertidige bagmærke

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Almene regler... 2. 2. Klassificeringssystem... 2. 3. Idrætsmateriel... 2. 4. Idrætsregler... 2. 5. FM-holdturnering...

Indholdsfortegnelse. 1. Almene regler... 2. 2. Klassificeringssystem... 2. 3. Idrætsmateriel... 2. 4. Idrætsregler... 2. 5. FM-holdturnering... Indholdsfortegnelse Side 1. Almene regler... 2 2. Klassificeringssystem... 2 3. Idrætsmateriel... 2 4. Idrætsregler... 2 5. FM-holdturnering... 3 6. Ændring af turneringsregler... 6 7. Bekendtgørelse...

Læs mere

Virksomhedsplan for Golfklubben Lillebælt (GKL)

Virksomhedsplan for Golfklubben Lillebælt (GKL) Virksomhedsplan for Golfklubben Lillebælt (GKL) GKLs formål Klubbens formål Klubbens formål er at forestå driften af en golfbane med dertil hørende aktiviteter og at skabe gode muligheder for, at medlemmerne

Læs mere

Vedtægter for MUNKENE I Sebber Kloster Golf Klub.

Vedtægter for MUNKENE I Sebber Kloster Golf Klub. Vedtægter for MUNKENE I Sebber Kloster Golf Klub. Klubbens navn og formål: Foreningens navn er MUNKENE (herreklub i Sebber Kloster Golfklub). Klubben har hjemsted i Aalborg Kommune. Daglig ledelse er herreklubbens

Læs mere

HVAD ER DET NYE: 1. REGULERING FRA PRIVATE RUNDER OPHØRER. 3. KUN ÉN 9-HULLERS REGULERING PR. DAG. (HCP 18,5 TIL 54).

HVAD ER DET NYE: 1. REGULERING FRA PRIVATE RUNDER OPHØRER. 3. KUN ÉN 9-HULLERS REGULERING PR. DAG. (HCP 18,5 TIL 54). EGA HANDICAPSYSTEMET 2012-2015. Det nye handicapsystem er trådt i kraft den 2. juli 2012. Igennem de sidste mange år har golfspillere og faldskærmsudspringere haft en væsentlig ting til fælles: Ned kommer

Læs mere

Norddjurs Golfklub Formandsmøde Dato: 19.02.13 Tidspunkt: Kl. 18.00. Dagsorden:

Norddjurs Golfklub Formandsmøde Dato: 19.02.13 Tidspunkt: Kl. 18.00. Dagsorden: Norddjurs Golfklub Formandsmøde Dato: 19.02.13 Tidspunkt: Kl. 18.00 Sted: klubhuset Ordstyrer. PM Dagsorden: Referent: RK Deltagere: bestyrelsen, formænd for de faste udvalg, formænd for klubber i klubben,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune.

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane og organisere

Læs mere

Aftaler mellem Smørum Golfcenter og Smørum Golfklub for 2010. Aftaler gældende for enkeltmedlemmer

Aftaler mellem Smørum Golfcenter og Smørum Golfklub for 2010. Aftaler gældende for enkeltmedlemmer Smørum, 2. oktober 2009 Aftaler mellem Smørum Golfcenter og Smørum Golfklub for 2010 Aftaler gældende for enkeltmedlemmer 1. Fuldgyldige DGU medlemmer Alle fuldgyldige medlemmer betaler i 2 rater ved tilmelding

Læs mere

DGU RANGLISTERNE 2014

DGU RANGLISTERNE 2014 DGU RANGLISTERNE 2014 10. april 2014 VÆSENTLIGSTE ÆNDRINGER TIL TITLEIST OG AON RANGLISTERNE 2014 84 % af samtlige runder indgår i gennemsnitsberegningen Min. antal runder frem til 31. juli er 4 for at

Læs mere

Informationer til nye golfspiller

Informationer til nye golfspiller Skanderborg golfklub kan tilbyde et prøvemedlemskab med en varighed på 3 måneder, som introduktion til golf og ikke mindst, den rette måde at lære spillets finesser på. Et prøvemedlemsskab for 2015 indeholder:

Læs mere

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue.

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue. Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Turneringen spilles i 7 pige- og 7 drengerækker, dækkende 7 årgange som følger:

Turneringen spilles i 7 pige- og 7 drengerækker, dækkende 7 årgange som følger: AON JUNIOR CUP 2015 Rækker og etaper Turneringen spilles i 7 pige- og 7 drengerækker, dækkende 7 årgange som følger: JC12: JC13: JC14: JC15: JC16: JC17: JC18: Drenge / piger, som er 12 år eller yngre.

Læs mere

Alssund Golfklub. Bane Guide

Alssund Golfklub. Bane Guide Alssund Golfklub Bane Guide Alssund Golfklub - Bane Guide Velkommen Velkommen til Alssunds Golfklubs bane. Vi glæder os over, at du har valgt at spille golf her, og håber du nyder banen og naturen. Banen

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde d. 12. juni Dagsorden. Sted: Kanehøjgaard, Ishøj Golfklub Tid: kl

Referat Bestyrelsesmøde d. 12. juni Dagsorden. Sted: Kanehøjgaard, Ishøj Golfklub Tid: kl Referat Bestyrelsesmøde d. 12. juni 2017 Sted: Kanehøjgaard, Ishøj Golfklub Tid: kl. 19.00 21.00 Indkaldt Klaus Gundertofte (KG) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe Sørensen (PLS) Peter Bundgaard Hansen

Læs mere