5. KLUBBENS TURNERINGSUDVALG 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5. KLUBBENS TURNERINGSUDVALG 2015"

Transkript

1 5. KLUBBENS TURNERINGSUDVALG 2015 Organisation s. 2-4 Placering i klubbens organisation Funktionsbeskrivelse Udvalgsmedlemmer og hjælpere Arbejdsmaterialer Forretningsorden Arbejdsproces Målsætning s. 4 Hovedopgaver s Tilrettelæggelse af turneringsprogram Antallet af turneringer Variation i turneringsprogram Ugedagsturneringer Begynderturneringer Klubmesterskaber, en model Publicering Udformning af turneringsbetingelser Generelle turneringsbetingelser, model Turneringsafvikling Instruks til turneringsledelsen Instruks til starter Instruks til dommer Økonomi Annoncer Sponsorer og sponsorindtægter Turneringsgebyr Særlige opgaver s Fraktionsturneringer Lokale regler, markeringer og ordensforskrifter Handicapregulering Klubhold udtagelseskomité Bruttohold Udtagelse af hold Forberedelse af hold Holdopstilling Langsomt spil Afhjælpning af langsomt spil Vinke igennem Starttidsreservering/boldrende Overtrædelse af etikette- og ordensregler Banerekord Hole-in-one 1

2 ORGANISATION Placering i klubbens organisation Funktionsbeskrivelse Udvalgsmedlemmer og hjælpere Turneringsudvalget vil ofte være et af de udvalg, som vedtægterne udtrykkeligt nævner, og det bør nedsættes af bestyrelsen. Udvalgets størrelse vil være afhængig af det antal turneringer, som klubben gennemfører årligt, men fire til seks aktive personer vil i de fleste tilfælde være nok til at løse såvel de administrative opgaver og de praktiske opgaver som turneringsledere. Herudover bør udvalget finde et antal medhjælpere, som assisterer ved turneringerne. En af udvalgets vigtigste opgaver består i at sammensætte et turneringsprogram, som dækker behovet for klubbens turneringsaktive spillere på forskellige niveauer. Antallet af turneringer og omfanget af disse bør afstemmes med klubbens bestyrelse. Udvalget er endvidere ansvarlig for at udfærdige turneringsbetingelserne, og det skal sikre en korrekt afvikling af turneringerne. Bestyrelsen fastlægger udvalgets generelle opgaver og kompetence. Turneringsudvalget har til opgave at tilrettelægge og afvikle klubbens turneringer. I en funktionsbeskrivelse for udvalget vil dette være nærmere uddybet til: 1) at lægge et varieret program for sæsonens turneringer under hensyntagen til de ikketurneringsspillende medlemmer. 2) at publicere et turneringsprogram for sæsonen, eventuelt i samarbejde med sponsorudvalget 3) at udarbejde i detaljer og til stadighed ajourføre skriftlige betingelser for samtlige turneringer og bekendtgøre disse. 4) at udpege en ansvarlig turneringsleder for hver enkelt turnering, og sikre korrekt afvikling af turneringerne 5) ved hver turnering at træffe aftaler med eventuelle sponsorer om præmier, reklamer, taler etc., eventuelt i samarbejde med klubbens sponsorudvalg, informationsudvalg el. lign. 6) at udarbejde forslag til lokale regler, markeringer og ordensforskrifter i samarbejde med baneudvalget 7) at sætte banen til hver turnering sammen med baneudvalget og/eller green-keeperen 8) sammen med handicapkomitéen at fastsætte, hvilke turneringer der er tællende og i øvrigt samarbejde med handicapkomitéen om registrering af scores 9) at godkende og kontrollere turneringsaktiviteterne i klubbens underafdelinger 10) at udtage, forberede og udsende repræsentative hold, hvis ikke et særligt udvalg hertil findes 11) at sikre, eventuelt sammen med informationsudvalget, det fornødne kendskab hos medlemmerne til turneringsformer, etiketteregler og golfregler 12) at bestræbe sig på, at der i klubben er DGU-autoriserede klubdommere 13) at sørge for, at udvalgsmedlemmer kommer på DGU-turneringsleder kursus En række af disse opgaver vil blive behandlet mere indgående i det følgende, idet de under punkterne 1), 2), 3) og 4) nævnte opgaver anses for udvalgets almindelige hovedopgaver, mens de øvrige anses for udvalgets særlige delopgaver. Til at varetage disse opgaver må udvalget have et vist antal medlemmer, som til en vis grad afhænger af klubbens størrelse. Normalt er det mest hensigtsmæssigt, at udvalget ikke er for stort og uhåndterligt, 5-7 medlemmer, idet udvalget om nødvendigt tilknytter hjælpere til de forskellige enkeltstående opgaver i en turnering, f.eks. turneringsledere, startere og tavleførere. Det er ofte nemmere at få folk til at påtage sig en afgrænset enkeltopgave end til at deltage perifert i et større udvalgsarbejde. Hjælper-systemet har også den fordel, at kendskab til turneringsafvikling og lignende spredes til et større antal af medlemmerne. Det er vanskeligt at sige noget præcist om, hvilke kvalifikationer et turneringsudvalgsmedlem skal have; men generelt skal man søge efter egenskaber som ordenssans, tålmodighed, autoritet og smidighed. Vedkommende skal have eller hurtigt kunne skaffe sig et indgående kendskab til spille- og 2

3 turneringsformer, turneringsbestemmelser, golf-, etikette-, og amatørregler, bestemmelser om lokale regler, markeringer og et rimeligt kendskab til handicap- og Course Rating systemet. Arbejdsmaterialer Forretningsorden Hvert medlem af udvalget bør udstyres med følgende arbejdsmateriale (i den udstrækning det eksisterer), som leveres tilbage til turneringsudvalget, når vedkommende træder ud af udvalget: 1) klubbens vedtægter 2) organisationsplan 3) målsætning 4) udvalgets opgavebeskrivelse 5) forretningsorden 6) aktivitetsplan 7) budget 8) arbejdsfordelingsplan 9) mødereferater og årsberetninger for det sidste år 10) instrukser, retningslinjer og formularsæt 11) golfreglerne 12) Håndbog for Turneringsledere, som kan findes på følgende link på DGUs hjemmeside: 13) Guidance on Running a Competition, som findes på følgende link hos R&A: Udvalget bør fastsætte sin egen forretningsorden, som kan se således ud: 1) Udvalget konstituerer sig med et medlem som formand og med et medlem som sekretær. 2) Formanden (i dennes fravær sekretæren) indkalder skriftligt til udvalgsmøder med mindst én uges varsel og med angivelse af dagsorden. 3) Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. 4) Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal, i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 5) Sekretæren udarbejder referat af møderne, som betragtes som godkendt, hvis indsigelser ikke er modtaget inden for 3 dage efter udsendelsen. Referatet sendes herefter til bestyrelsen, eventuelt klubbladet og andre berørte udvalg. 6) I rutinesager eller situationer, hvor udvalget ikke kan samles inden en afgørelse skal træffes, kan formanden alene træffe en afgørelse inden for udvalgets målsætning. 7) Formanden skal godkende og attestere alle udgiftsbilag. 8) Skriftlig årsberetning udarbejdes til generalforsamlingen. 3

4 Arbejdsproces Effektivt udvalgsarbejde følger denne procesmodel: Målformulering Planlægning Udførelse Resultatkontrol Vurdering MÅLSÆTNING Udvalget skal have en målsætning for sit arbejde. Hvad vil klubben opnå med det turneringsprogram, medlemmerne tilbydes? Der er flere muligheder som f.eks. kunne være ét eller flere af nedenstående ønsker: - at organiseret konkurrence er det vigtigste i golfspillet, og derfor vil man have så mange turneringer som muligt og eventuelt så mange deltagere som muligt, - at konkurrence er spillernes egen sag, og da de fleste helst vil spille for og mod sig selv, vil man derfor kun have få turneringer som tilbud til de få og ivrige, - at medlemmerne skal gøres til elitespillere, og man vil derfor have scratchturneringer, store åbne slagspilturneringer beregnet for unge og ambitiøse, - at der skal være munter og venlig kappestrid, og derfor vil man have brede uhøjtidelige handicapturneringer med start på alle teesteder og frokost bagefter, - at turneringerne skal give økonomisk tilskud til klubbens drift, og derfor vil man have stort turneringsgebyr, mange deltagere og en hvilken som helst sponsor, - at turneringerne primært skal være spillemæssigt attraktive og opfylde et behov for deltagerne, og derfor vil man have lavt turneringsgebyr, hæderspræmier og homogene deltagergrupper, - at man vil tiltrække greenfeespillere og derfor have få og åbne turneringer, - etc. Man kan vælge mange forskellige mål og tage mange hensyn, som både supplerer og modarbejder hinanden. Turneringsudvalgets målsætning for turneringsaktiviteterne skal selvfølgelig passe ind i klubbens overordnede målsætning. Målsætningen skal ikke bare være et ønske, men være en realistisk mulighed i forhold til klubbens baneforhold, klubhusforhold, medlemssammensætning, økonomi og mandskabsressourcer. Målsætningen vil for de fleste klubbers vedkommende nok ligge midt imellem de ovennævnte yderpunkter, svarende til den varierede medlemssammensætning de fleste klubber har. Golfspillets store styrke er, at det er så fleksibelt, at det kan opfylde næsten et hvilket som helst idræts- og motionsbehov, som spillerne måtte have. Denne differentiering bør være grundlaget for klubbens politik og dermed klubbens turneringsaktiviteter. 4

5 HOVEDOPGAVER Turneringsudvalget har 4 almindelige hovedopgaver: 1) Tilrettelæggelse af turneringsprogram. 2) Udformning af turneringsbetingelser. 3) Afvikling af turneringer. 4) Økonomi. Tilrettelæggelse af turneringsprogram Antallet af turneringer Variation i turneringsprogram Når sæsonen er slut omkring oktober måned, bør udvalget samles til drøftelse af den forløbne sæson og til planlægning af den kommende. Et foreløbig turneringsprogram skal udarbejdes og et skelet hertil findes på forhånd, idet en række turneringer er faste år for år og skal falde på nogenlunde samme tidspunkter. Det gælder f.eks. klubmesterskaber, forskellige vandrepokaler, visse sponsorturneringer, pinse-, Skt. Hans-, jule-, og andre tidsbestemte turneringer. Disse fastlægges først, og hertil kommer DGU s og andre organisationers turneringer, man evt. er vært for i den kommende sæson. En større åben scratchturnering, som man plejer at afholde, bør lægges på samme tidspunkt år for år og søges koordineret med andre klubbers tilsvarende turneringer. Der er således en række udefra kommende turneringsdatoer, som udvalget må tage hensyn til og er nødt til at overholde. Oplysninger om disse kommer normalt på følgende måde: 1. Senest 1. september udsender DGU sit turneringsprogram for det følgende år. Heraf fremgår blandt andet, på hvilke datoer runderne i Danmarksturneringen vil blive spillet. Disse datoer er klubbens turneringsudvalg forpligtet til at friholde, såfremt de har hold i danmarksturneringen. Der angives også her 2 weekends i august/september, hvor det anbefales at afholde klubmesterskaber. 2. Medio oktober er der tilmelding til Danmarksturneringens kvalifikationsrække, og DGU indkalder oplysninger om planlagte større åbne scratchturneringer. 3. Ultimo november udsender DGU spilleplan for Danmarksturneringen samt oversigt over større åbne scratchturneringer, således at klubber, der måtte have sammenfaldende turneringsdatoer, eventuelt kan flytte sig for hinanden. På de weekends og helligdage, som efter at de ovennævnte turneringer er placerede, anbringes de øvrige turneringer. En del af disse dage bør dog være helt fri for turneringer, og man bør kun sjældent spille turnering både lørdag og søndag. Turneringsprogrammet skal indeholde turneringer, som passer de forskellige spillergrupper, som klubben har, og som giver passende variation i turnerings- og spilleform - jf. ovenfor om turneringsudvalgets målsætning. Der bør være slagspil-, stableford-, par- og hulspilturneringer. Der bør være Foursome, greensome og mixed foursome turneringer. Se kapitel 2 om forskellige spille- og turneringsformer. Der bør være en åbningsturnering og en sæsonafslutningsturnering, en pinsemorgen-, og en juleturnering o.l. Der bør være en turnering imod naboklubben, og større klubber kan arrangere en åben elite-, eller subeliteturnering. 5

6 Ugedags-turneringer Begynder-turneringer Gennemgående turneringer Klubmesterskab, en model Klubmesterskab, en alternativ model Publicering Der kan være en løbende hverdagsturnering. Det kan være eclecticturnering, en hulspilsturnering i puljer, en skiftende slagspils-, stableford- og parturnering, hvor der er en vinder hver uge, og hvor placeringer giver points til en måneds- eller årsvinder. Man kan også lade uge og/eller månedsvindere mødes i en mesterturnering ved sæsonafslutningen. Arrangering af disse ugeturneringer vil i øvrigt ofte af turneringsudvalget være uddelegeret til "klubber i klubben", f.eks. herre- og dameklubben. Der bør være generationsturneringer og begynderturneringer, disse f.eks. som 9 hullers turneringer en hverdagsaften, eventuelt arrangeret sammen med et særligt begynderudvalg. Der bør være særlige arrangementer for juniorerne, hvis de ikke fuldt ud må deltage i klubturneringerne, men som regel vil dette ligge i juniorudvalgets regi. Der skal i den forbindelse være klare regler for, hvilke turneringer juniorerne må deltage i. Det kan være en god idé at have en gennemgående turnering over hele sæsonen, som evt er baseret på de allerede planlagte turneringer. Her kan klubben evt. benytte sig af tilbud fra DGU som Synoptik Cup turneringen. Der skal selvfølgelig også være et klubmesterskab, som bør ligge sidst på sæsonen, evt. på de af DGU anbefalede weekends. Klubmesterskaberne kan spilles både som hulspil og slagspil, men selvfølgelig altid uden handicap, da det handler om at få kåret klubbens absolut bedste spillere.. DGU anbefaler følgende model, som både resulterer i mestre for de forskellige aldersgrupper og en samlet klubmester, den bedste spiller i klubben: 1. Mesterskaberne afholdes over to på hinanden følgende weekends. 2. Den første weekend spilles 36 hullers slagspil, hvis resultat giver klubmestrene i de aldersbestemte mesterskaber (juniorer, damer/herrer, mid-age, seniorer og veteraner), selvfølgelig alt sammen i både en herre- og en damerække. 3. Samtidig benyttes den første weekends 36 hullers resultat som kvalifikationsturnering til den efterfølgende weekends finalerunde om klubmesterskabet for damer og herrer. 4. De 8 (4) bedste scores for herrerne, henholdsvis damerne, uanset hvilken aldersgruppe de tilhører, går videre til hulspil efter cupsystemet om at blive klubmester. 5. Den følgende lørdag spilles kvart- og semifinale over 18 huller, mens der om søndagen spilles finale over 36 (18) huller. Såfremt klubben ikke følger ovenstående model, men i stedet kun afholder slagspilsmestersskaber, så anbefales det, at laveste score, spillet fra samme teested og over samme antal huller, vinder uanset hvilken række/klasse der er stillet op i. Dette princip gælder eks. til DM for seniorer og veteraner, hvor de veteraner, der klarer cuttet i seniormesterskabet, har mulighed for at vinde såvel senior, som veteranmesterskabet. Så hvis Juniorklubmesterskabet og Herre/Dameklubmesterskabet spilles samme dag, fra samme teested og samme antal huller - så burde en junior kunne vinde begge mesterskaber såfremt scoren også er lavest også selvom det modsatte ikke er tilfældet. I praksis vil juniorer, seniorer og veteraner typisk spille færre huller eller fra andre teesteder, og i disse tilfælde må den enkelte spiller selv kunne vælge, hvilket mesterskab der stilles op i. Hvis klubbens på papiret bedste spiller eks. er junior eller senior, så bør denne ikke være udelukket for at stille op i Herre/Damemesterskabet. Når udvalget endeligt har fastlagt sæsonens turneringsprogram, skal det godkendes af bestyrelsen og offentliggøres til medlemmerne ved opsætning i klubhuset, publicering på klubbens hjemmeside, ved udsendelse til medlemmerne og til øvrige klubber samt eventuelt til den lokale presse med et par ord om de særligt interessante turneringer. Samtidig med den endelige fastlæggelse af turneringsprogrammet skal der udpeges en leder for hver turnering. Det bør være et medlem af udvalget, som kan knytte hjælpere til sig uden for udvalget. Turneringslederen har ansvaret for den fuldstændige forberedelse og gennemførelse af turneringen. I turneringsprogrammet bør anføres navn og telefonnummer på turneringsleder, så forespørgsler kan 6

7 rettes direkte til vedkommende. Udformning af turneringsbetingelser Udvalget skal udfærdige udførlige skriftlige betingelser for hver enkelt turnering og løbende ajourføre og korrigere dem på baggrund af de erfaringer man måtte indhøste. Turneringslederen bør efter hver turnering udfærdige en turneringsrapport, som beskriver turneringens forløb, regelafgørelser og diskvalifikationer, vejrbetingelser og afbrydelser, forslag til forbedringer etc. Turneringslederen og hans hjælpere skal selvfølgelig være i besiddelse af den fulde ordlyd af turneringsbetingelserne, som også skal være tilgængelig for medlemmerne og for deltagerne i den enkelte turnering. Da en del bestemmelser imidlertid er generelt gældende for næsten alle turneringer i klubben, vil det være praktisk at samle disse og publicere dem som "Generelle turneringsbetingelser", og så i forbindelse med afvikling af den enkelte turnering henvise til de generelle turneringsbestemmelser og nøjes med at angive de særlige turneringsbetingelser, (inkl. eventuelle afvigelser fra de generelle), som måtte gælde for netop denne turnering. Generelle turneringsbetingelser, model "Generelle turneringsbetingelser" kan f.eks. have følgende indhold: Såfremt ikke andet fremgår af betingelserne til en turnering, gælder følgende generelle turneringsbetingelser: Tilmeldingsliste opsættes 14 dage før turneringen. Tilmeldingsfristen udløber kl , 3 dage før turneringen. Startliste opsættes senest kl dagen før turneringen. Oplysning om starttid kan fås på klubbens hjemmeside Bortset fra mesterskaber og turneringer om vandrepokaler kræves der mindst 8 deltagere i en række for at turneringen afholdes. Aflysning vil ikke blive meddelt direkte til de tilmeldte. Turneringsledelsen afgør, om eftertilmeldinger inden 1. start i turneringen kan indplaceres på startlisten i tilfælde af afbud eller god plads. Turneringsgebyret er ens for alle spillere. Juniorer kan deltage i alle turneringer, medmindre andet fremgår af turneringsbetingelserne Herrer spiller fra gul tee og damerne fra rød tee. Hvis turneringen spilles i flere rækker vil inddelingen være således: A-rækken: Hcp.: under 12,4 B-rækken: Hcp.: 12,5-20,4 C-rækken: Hcp.: 20,5-36,0 D-rækken: Hcp.: Ved afbud senere end én time før første start eller udeblivelse uden afbud skal turneringsgebyr fortsat betales. Spillerne idømmes turneringskarantæne indtil det skyldige beløb er betalt. En spiller kan ligeledes idømmes karantæne fra turneringer i tilfælde af gentagen udeblivelse uden afbud. Turneringsgebyr betales, og scorekort udleveres fra turneringskontoret i klubhuset fra en 1/2 time før første start. Turneringsgebyret skal være indbetalt inden start for at spilleren kan få lov til at starte. Spilleren bør melde sig til starteren senest 5 min. før sit starttidspunkt. Klubbens turneringer, bortset fra mesterskaber og turneringer om vandrepokaler, er åbne for alle klubbens medlemmer. De med O mærkede turneringer er åbne for spillere fra andre klubber. I tilfælde af lige resultater afgøres placeringerne således: Hulspil: Sudden death play off fra hul 1 og videre. 7

8 Slagspil: Laveste score (netto) på sidste huller. Hvis stadig lige: lodtrækning. Med hensyn til det nærmere indhold af de for hver enkelt turnering gældende særlige betingelser henvises til kapitel 4, hvori der er angivet, hvilke oplysninger turneringsbetingelserne skal give spillerne, og hvilke problemer turneringsbetingelserne skal opstille løsninger for. De fuldstændige turneringsbetingelser skal som nævnt selvfølgelig foreligge skriftligt, være til rådighed for turneringslederen og hans hjælpere samt kunne forevises for deltagerne på anmodning, eller ved afgørelse af tvivlsspørgsmål. Turneringsafvikling Ansvaret for korrekt afvikling af den enkelte turnering påhviler den udpegede turneringsleder lige fra opsætning af tilmeldingsliste til indgravering af vindernavn i pokalen. Turneringslederen skal være erfaren, dvs. de første gange må han være føl hos en erfaren turneringsleder. Det er hensigtsmæssigt, at turneringsudvalget udarbejder en generel instruks for turneringsledere, som disse bl.a. kan bruge som checkliste. Instruksen kan udbygges med underinstrukser til turneringslederens hjælpere, f.eks. instruks til starter og dommer. I kapitel 4 er forberedelse og afvikling af en turnering udførligt behandlet, og indholdet kan her forkortes til følgende eksempler på instrukser: 8

9 Instruks/checkliste til turneringsledelsen: Før turneringen: 1. Opsæt/udsend invitation og tilmeldingsliste. 2. Indkøb præmier, adviser sponsor. 3. Kontrollér banemarkeringer og lokale regler med baneudvalget. 4. Aftal flag- og teestedsplaceringer med baneudvalget/greenkeeper. 5. Aftal bespisning og eventuelle forfriskninger på banen med restaurant. 6. Aftal åbningstider og træningsbolde med pro'en. 7. Bekendtgør, hvornår banen er lukket. 8. Skaf hjælpere: starter, resultattavlefører, dommer og forecaddier og instruer dem. 9. Klargør resultattavlen. 10. Nedtag tilmeldingslisten, udfærdig samt opsæt startliste. Kopi til starter, restaurant m.m. 11. Udskrift af scorekort. Under turneringen: 1. Kontrollér banens tilstand lige inden starten. 2. Hejs flaget (ikke før kl. 8:00). 3. Kontrollér at starter er på plads og klar. 4. Udlevér scorekort og tag imod turneringsgebyr. 5. Informer starteren om afbud/udeblivelse. 6. Følg spillet på banen, med hensyn til langsomt spil, regelspørgsmål og eventuel afbrydelse. 7. Gør klar til præmieoverrækkelsen. 8. Gør klar til at meddele resultatet til pressen. 9. Modtag og kontroller scorekort. 10. Anfør resultater på start/resultatliste. 11. Foretag resultatregistrering til handicapudvalget. 12. Kontrollér om alle scorekort er indleveret 13. Kontrollér de placeredes resultater endnu engang inden præmieuddelingen. 14. Foretag præmieoverrækkelse Efter turneringen: 1. Meddel resultatet til pressen og klubbladet. 2. Skriv turneringsrapport. 3. Klargør resultatliste/scorekort til handicapregistrering og -regulering. 4. Overfør fremmede spilleres scorekort/resultater til deres hjemmeklub. 5. Fjern eventuelle særlige markeringer og skilte på banen. 6. Rengør resultattavlen. 7. Tag flaget ned og tak hjælperne. 9

10 Instruks til starter: Informationer til starter 1. Kend turneringsbetingelserne, herunder især reglerne for for sen ankomst til start. 2. Udlever Lokale Regler og evt. midlertidige Lokale Regler eller henvis til opslag herom ved teestedet. Der må oplyses om Lokale Regler, men ikke tolkes, hvad de indebærer. 3. Kontrollér uret med et eventuelt ur i klubhuset og med turneringslederens ur. 4. Vær forsynet med startliste, blyanter, tees, ekstra scorekort, flagplaceringsskitser og lokale regler. 5. Hav kontakt med turneringslederen med henblik på udeblivelse og for sen ankomst. 6. Udlevér eventuelle scorekort, flagplaceringsskitser, lokale regler eller henvis til opslag herom ved teestedet. 7. Sørg for ro på teestedet, når der startes. 8. Noter aktuelle starttider for hvert hold, så evt. forsinkelser registreres. 9. Meddel eventuel forsinkelse til turneringslederen og spillerne. 10. Sørg for at ikke-turneringsdeltagere ikke starter umiddelbart efter sidste hold - indsæt og instruer stopbold. Information fra starter til spillere 1. Bed spillerne kontrollere kølleantal. 2. Bed spillerne mærke deres bolde, så de kan identificeres. 3. Mind spillere om, at driver og bolde skal være omfattet af R&A s liste over godkendte drivere og bolde. 4. Bed spillerne om at oprette nedslagsmærker og lægge turf på plads. 5. Gør opmærksom på den maksimale spilletid og opfordr til at spille i godt tempo og holde trit med forangående gruppe. 6. Oplys om eventuelle forecaddies og signalerne fra forecaddies. 7. Udråb navnet på den startende, når alt er klart til start 8. Ønsk god tur, når holdet forlader teestedet. 10

11 Instruks/checkliste til dommer: Før turneringen: 1. Studer de lokale regler, specielt med hensyn til lempelse. 2. Vær forsynet med: regelbog, startliste, scorekort, lokale regler, blyant, målebånd og ur til tidtagning ved søgning eller langsomt spil. Under turneringen: 1. Hjælp spillerne med at undgå regelbrud ved at påpege eventuelle regelbrud, de synes at være på vej til at begå. 2. Læg mærke til spillernes adressering og tilslag til bolden. 3. Kontrollér, at bolden er korrekt markeret. 4. Løft aldrig en bold, pas aldrig en flagstang og gå aldrig ned i en bunker. 5. Kontrollér, at spilleren genplacerer en løftet og markeret bold korrekt. 6. Kontrollér spilletider. I tilfælde af eventuelle regelspørgsmål: 1. Klarlæg fakta, forsøg at bedømme spillerens hensigter og afsig kendelse med oplæsning af den relevante regel. 2. Væsentlige spørgsmål, som dommeren skal søge besvaret i bestemte situationer: a) Da bolden blev adresseret, bevægede den sig? b) En anden bold er ved at blive sat i spil, er den provisorisk efter regel 27-2? en anden bold, som spilles med tab af slag og afstand efter 27-1? en alternativ bold efter regel 3-3? c) Boldens leje på banen. Forbedrede spilleren boldens leje eller mulighederne for at svinge ved at: eliminere uregelmæssighed i jordoverfladen? berøre græsset? flytte buske eller træer på ulovlig vis? d) Boldens leje. Ligger den: inden for grænserne af en hazard? out of bounds (lokal regel)? i areal under reparation (lokal regel om spilleforbud)? i tilfældigt vand? e) Hazard (vandhazard): er der nogen tvivl om grænserne? berørte spilleren nogen løs naturgenstand? hvilede køllen på jorden i hazarden? f) Hvis bolden påvirkes af noget udenforstående, var bolden da: i bevægelse eller i hvile? g) Spilleren dømmer sin bold ubrugelig til spil: hvor indtraf skaden og hvornår blev en opdaget? h) Tilvirkede forhindringer: (evt. lokal regel)? er forhindringen til gene for spilleren? hvilket er det nærmeste punkt fra yderkanten af forhindringen? i) På greenen berørtes puttelinien for at: fjerne løse naturgenstande, herunder sand og løs jord? måle, hvem der skal putte først? 11

12 Økonomi Turneringer koster nok penge, men giver også indtægter. Samtidig med at udvalget udarbejder sin aktivitetsplan for året, især i form af et turneringsprogram, skal et tilsvarende budget udarbejdes. Dette skal ligesom aktivitetsplanen godkendes af bestyrelsen. For at vise de reelle omkostninger ved turneringsudvalgets aktiviteter bør budgettet også indeholde udgifter, som eventuelt posteres på andre afdelingers konti, men som reelt er forårsaget helt eller delvist af turneringsudvalgets aktiviteter. F.eks. betaling for overarbejde til greenkeeperen i anledning af en større turnering. Udgifterne kunne f.eks. være: trykning og distribution af turneringsprogram præmier trykning og distribution af plakater trykning af scorekort og baneskitser møde- og rejseudgifter udgifter ved træning og udsendelse af hold og enkeltspillere, (hvis dette henhører under turneringsudvalget) måltider og lign. til turneringsledere og hjælpere materialer i form af spillernumre, reklameskilte, resultattavler og lign. forsikringer porto, telefon, fotokopier, håndbøger og lign. eventuel udgift til ekstra banearbejde. Indtægterne kunne være: annoncer i forbindelse med turneringsprogram annoncer på scorekort annoncer i program for enkelt-turneringer turneringsgebyrer sponsorbidrag i form af kontantbeløb, præmier eller varer og materialer salg af baneguide Annoncer Annoncer i forbindelse med turneringsprogrammet, på scorekort og lign. kan tegnes igennem et bureau, men som regel vil der være en person i klubben, som kan gøre det nemmere og billigere og med større provenu til klubben. Annoncetegningen skal ske i samarbejde med et eventuelt sponsorudvalg og med klubbladets eventuelle annoncetegning. Scorekort kan dog også betragtes som hørende under klubbens almindelige tryksager og derfor uden for turneringsudvalgets budget. En baneskitse eller -guide kan udmærket gøres til en lille permanent tryksag, som måske kan bære nogle annoncer og sælges til gæstespillere. Sponsorer og sponsorindtægter Sponsoraftaler skal indgås i god tid, som regel om efteråret når virksomhederne lægger budget. Sponsoremnerne skal udvælges med omhu under hensyntagen til, om netop den målgruppe, som golfspillere og deres omgangskreds udgør, er et relevant marked for den mulige sponsor, og om netop det medie, som en golfturnering er, vil være relevant for det budskab, som sponsor kan tænkes at ville bringe. Sponsor kan være interesseret i omtale af et bestemt produkt, eller i almindelig positiv omtale af sit firma, imagesalg. Til mødet med en eventuel sponsor skal man være velforberedt med udførlige oplysninger om det påtænkte arrangement, beskrivelse af mulige reklameindslag, redegørelse for pressekontakt, sponsors personlige medvirken ved præmieoverrækkelse o.lign. Medbring eventuelle fotos, avisudklip, klubbladsomtale af et tilsvarende arrangement. Fremlæg et klart forslag til hvad sponsor skal yde i form af penge, præmier, reklamemateriale, tryksager, promotionsarbejde. Vær ikke for grådig; lov ikke mere, end der kan holdes. Forsøg at få en flerårig aftale. Undgå, at præmier til turneringer udelukkende består af sponsors produkter. Spirituspræmier bør begrænses og slet ikke anvendes i turneringer, hvor også juniorer skal deltage. Tænk på den personlige pleje af sponsor. Det er ofte ligeså vigtigt for sponsor, at spillerne/klubben viser 12

13 glæde over hans sponsorat, som at der står adskillige spalter i den lokale avis. Men pas på, at turneringer ikke laves, blot fordi man kan finde en eller anden lille engangssponsor, og at ikke en hvilken som helst turnering "sælges" til en sponsor for enhver pris. Turneringer skal arrangeres for deltagerne og for det sportslige. Vær opmærksom på amatørreglernes bestemmelser om reklamer, udgiftsgodtgørelse, præmieregulativ m.m. Se kapitel 9. Vær i øvrigt også opmærksom på Naturfredningslovens bestemmelser om skiltning og reklame i det åbne land. Bemærk, at sponsor-/annonceindtægter kan være momspligtig omsætning. Turneringsgebyr Turneringsgebyret bør være af en sådan overkommelig størrelsesorden, at ingen - især ikke juniorer og yngre spillere - udelukkes fra at deltage i turneringerne. Undertiden ønsker klubben, at turneringsaktiviteterne totalt set skal give et overskud til klubbens almindelige drift. Det kan forsvares som deltagernes betaling for at få reserveret banen, men bør ikke være et selvstændigt formål med turneringsvirksomheden eller den enkelte turnering. 13

14 SÆRLIGE OPGAVER Ud over de ovennævnte hovedopgaver vil en række særlige delopgaver i forbindelse med spillet i klubben normalt påhvile turneringsudvalget, alene eller i samarbejde med andre udvalg. Fraktions-turneringer Lokale regler, markeringer og ordensforskrifter Handicap-regulering Uden for turneringsudvalget afvikles en del turneringer, f.eks. i juniorafdelingen, hos tirsdagsdamerne, torsdagsherrerne, i seniorklubben osv. Disse turneringer er for deltagerne lige så vigtige som klubbens "officielle". Det er derfor vigtigt, at turneringerne inden for fraktionerne i klubben afvikles efter de samme generelle bestemmelser og retningslinier som turneringsudvalgets arrangementer. Det er også vigtigt, at der sker en vis koordination af alle disse turneringer. Turneringsudvalget kan sikre dette ved at give retningslinier, råd og vejledning, godkende turneringsbetingelser og programmer, kontrollere turneringsafviklinger, træffe afgørelser i tvivlsspørgsmål osv. Organisatorisk gøres dette mest enkelt ved, at der i turneringsudvalget sidder en repræsentant for de vigtigste af de fraktioner, som mere fast arrangerer turneringer, eller omvendt ved, at et medlem af turneringsudvalget sidder i fraktionskomitéerne. Endvidere bør turneringsudvalget i forbindelse med udarbejdelsen af turneringsprogrammet indkalde til et koordineringsmøde med fraktioner. I samarbejde med baneudvalget og med bestyrelsens godkendelse, skal turneringsudvalget fastsætte eventuelle lokale regler, som måtte være påkrævet for spillets afvikling på banen. Klubbens lokale regler skal godkendes af DGU. Endvidere skal udvalget, også sammen med baneudvalget, oprette og til stadighed kontrollere tilstedeværelsen af de fornødne markeringer på banen, dvs. af hazards, out of bounds grænser, areal under reparation, forhindringer og lign. Endelig vil det ofte være turneringsudvalget, som sammen med baneudvalget og evt. sekretæren fastsætter ordensforskrifter til sikring af en hensigtsmæssig trafik på banen. Ordensforskrifter for adfærden omkring og i klubhuset hører under klubhusudvalget eller sekretæren. Med hensyn til nærmere retningslinier og regler for fastsættelse af lokale regler, markeringer og ordensforskrifter henvises til den udførlige behandling af dette emne i kapitel 7. Det her i landet gældende handicapsystem er gengivet på DGU s hjemmeside. Det er den enkelte spillers egen pligt at kende sit handicap og sørge for det fornødne i relation til regulering af handicappet, herunder at beregne og sammentælle Stableford points til handicapregulering i slagspilsturneringer. I de fleste klubber vil der være nedsat et særligt udvalg til at tage sig af regulering og registrering af medlemmernes handicap, men turneringsudvalget har naturligt nok også opgaver i denne forbindelse. Først skal man ved planlægningen af årets turneringsprogram sørge for, at der er et passende antal turneringer, som kan anvendes til handicapregulering, såkaldte tællende turneringer. Efter nugældende regler skal spilleren indlevere mindst 4 tællende scorer for at bevare sit EGA-handicap. Dernæst, da alle resultater fra en tællende turnering skal registreres i handicapregistret, skal der mellem turnerings- og handicapudvalget tilrettelægges en praktisk fremgangsmåde, som sikrer, at dette sker. Oprindeligt afleverede turneringslederen blot samtlige scorekort til handicapudvalget, som har ansvaret for registrering og regulering. Men i dag, hvor mange klubber anvender Golfbox el. lign edb-system, foregår denne regulering mere enkelt. Turneringslederen eller en af hans hjælpere indtaster alle scores i edb-systemet med henblik på at udarbejde en samlet resultatliste, og samtidigt hermed bliver alle scores gjort klar i systemet til den efterfølgende CBA-beregning for turneringen samt handicapregistrering og regulering. Efter en turnering, når turneringslederen foretager denne handicapregistrering og opdatering, vil de fremmede spilleres scores helt automatisk via edb-systemet blive fremsendt til deres respektive hjemmeklubber. Dette gælder dog kun for klubber som bruger Golfbox. Ifølge EGA Handicapsystemet skal alle spilleres scorekort opbevares af den arrangerende klub i min. 2 måneder, og fremmede spilleres scorekort kan efter anmodning blive fremsendt til hjemmeklubben. Endelig vil det også være naturligt, at handicapudvalget hører turneringsudvalget i tilfælde af vanskelige skønsmæssige reguleringer eller anvendelse af sanktioner. 14

15 Klubhold - udtagelseskomité Bruttohold Udtagelse af hold Forberedelse af holdet Holdopstilling Såfremt der ikke i klubben er nedsat et særligt spilleudvalg eller et eliteudvalg, vil det normalt være turneringsudvalgets opgave at udtage, forberede, udsende, og lede klubbens hold til forskellige turneringer. Juniorhold vil dog som regel ligge i juniorudvalgets regi. Til denne særlige opgave bør turneringsudvalget nedsætte et underudvalg, en udtagelseskomité, som kan bestå af én eller to medlemmer fra turneringsudvalget, træneren og et medlem af juniorudvalget, da denne normalt vil have et godt kendskab til spillerne. En tidligere elitespiller vil også være et godt medlem. Udtagelseskomitéens medlemmer vil som regel fungere som kaptajner for de hold, der udsendes. De holdturneringer, det typisk vil dreje sig om, er Danmarksturneringen og Regionsgolf. Til de mere seriøse holdopgaver skal man i god tid før turneringen udtage et bruttohold, som kan være ca. 25% større end det endelige hold og indeholde de spillere, som man mener at kunne bruge. Det bedste, men sværeste at forsvare, er, at bruttoholdet udtages efter komitéens skøn. Hvis man lægger resultater i nogle turneringer til grund, skal man sikre sig, at man har et par fripladser til udtagelse på skøn. Det er vigtigt, at de præcise udtagelseskriterier offentliggøres til spillerne på forhånd. Bruttoholdet (og/eller det endelige hold - afhængig af tid og penge) tilbydes og forpligter sig til et fælles træningsprogram, som kan indeholde instruktion, gratis træningsbolde, udsendelse til turneringer, træningskampe og træning på kampbanen. Det endelige hold til den enkelte opgave skal fortrinsvis tages fra bruttoholdet, men udtagelseskomitéen bør give sig selv mulighed for at vælge en spiller uden for bruttoholdet; der skal være plads til et "stjerneskud". Jo længere tid, der er mellem udtagelse af bruttoholdet og af det endelige hold, jo større er muligheden for, at nye kandidater presser sig på. Denne udtagelsesfrihed for komitéen skal præciseres klart over for bruttoholdets spillere og udenforstående aspiranter og i øvrigt administreres skønsmæssigt. Ud over at sikre udtagelse af det aktuelt bedste hold forhindrer udtagelsesfriheden også, at bruttoholdspillerne falder i søvn eller at aspiranter opgiver håbet. Man bør altid udtage det stærkest mulige hold, dvs. det hold, der har størst chance for at vinde netop den kamp, det drejer sig om. Det vil selvfølgelig først og fremmest sige de individuelt bedste spillere på det pågældende tidspunkt, men dernæst skal holdet skræddersys til opgaven, dvs. hensyn skal også tages til turneringens art (hulspil, slagspil, single, foursome) til banens art (lang, kort, smal, åben), til eventuelt tilskuerpres, til modstanderne, til holdånden, til om en solid præstation kræves, eller om der skal laves mirakler, om alle spillerne på holdet tæller til holdets resultat, etc. Når det endelige hold er udtaget til kampen, overtages det af holdkaptajnen, som i øvrigt bør have deltaget i udtagelsen. Holdkaptajnen kan være én af spillerne på holdet. Holdkaptajnen må gerne være en (tidligere) god spiller, men behøver ikke at være det. Han skal først og fremmest kende sine spillere, have overblik og autoritet, være positiv og sprede tryghed. Han skal være accepteret af spillerne. Holdkaptajnen skal sørge for at opbygge en korpsånd, iværksætte specialtræning, lade holdet træne på konkurrencebanen, orientere holdet om turneringens betingelser, banen, modstanderne, rejsen etc. Han skal afprøve forskellige holdopstillinger, foursome-kombinationer, m.m. På selve kampdagen skal han afgive holdopstillingen til turneringsledelsen, sørge for at spillerne varmer op, er koncentreret om kampen og møder rettidigt op til start. Ude på banen skal han møde hver spiller et par gange, være opmuntrende, positiv og informere om holdkammeraters og modstanderes resultater. Hvis holdopstillingen skal være i styrkeorden, er holdkaptajnen selvfølgelig bundet til at placere sine spillere i henhold til den fastlagte opstillingsorden, f.eks. med laveste handicap som første single, spilleren med næstlaveste handicap som anden single og så fremdeles. Såfremt opstillingen ikke nødvendigvis skal være i styrkeorden, må holdkaptajnen forsøge at sætte sit hold således, at han vinder det tilstrækkelige antal enkeltkampe til at vinde hele holdkampen. Det kræver hensyntagen til formodning om modstandernes styrke, deres opstilling, og om hans egne spillere kan lide at starte først eller sidst, bære det pres, eventuelt at skulle vinde den sidste kamp, spille afslappet uden at vide noget om stillingen etc. 15

16 Det er i øvrigt uanstændigt at melde fra til en kamp, blot fordi man ikke kan stille i stærkeste opstilling. Et sådant afbud kan påvirke øvrige holds placering i turneringen. Efter kampen bør forløbet drøftes med spillerne og eventuelt træneren med henblik på forbedringer til næste kamp. Det forannævnte om holdopstilling mv. gælder også i tillempet form, når det drejer sig om udtagelse af én eller flere individuelle spillere til deltagelse i en individuel turnering. Med hensyn til dækning af udgift ved udsendelse af hold eller enkeltspillere henvises til Amatørreglerne i kapitel 8. Langsomt spil Langsomt spil - når det tager mere end 4 til 5 timer for et 3-mandshold at spille 18 huller - er et af golfspillets helt store problemer, både fordi det formindsker en banes kapacitet, og fordi det bliver for tidskrævende og for sløvt at spille golf. Langsomt spil er dårlige vaner, og der er to midler til imødegåelse heraf: oplysning/opdragelse og sanktioner. For så vidt angår sanktionerne anbefales det i første omgang at fastsætte maximale spilletider i turneringer, se kapitel 3, og dernæst at fastsætte tilsvarende maximale spilletider for private runder, hvilket er nemmest, hvis man også samtidigt praktiserer en form for starttidsreservering. Men maximale spilletider i private runder kræver kontrol, som de færreste steder kan iværksættes, hvorfor påbuddet som oftest må nøjes med at blive en kraftig henstilling. Hvad enten man vil anvende sanktioner mod langsomt spil eller ej, må man ved at oplyse spillerne om hvor tiden spildes, ved at påtale konkrete forsømmelser og ved at demonstrere den rigtige adfærd, forsøge at opdrage spillerne til de gode vaner. Tiden forbruges på 4 faser i spillet: 1) Vandringen mellem slagene. 2) Forberedelsen af slaget. 3) Udførelsen af slaget. 4) Opsamlingen efter slaget. Tidsforbruget, og dermed tidsspildet er ofte stort i fase 1, 2 og 4. Gå tempoet er normalt rimeligt, men ruten, man går ad, er ikke altid den korteste og nemmeste. Selve svinget tager ikke særlig lang tid, men hvis vi antager, at fase 3 begynder, når spilleren kunne have taget opstilling og adresseret bolden, går der ofte, især ved putting, alt for lang tid inden slaget gennemføres. Afhjælpning af langsomt spil Spillerne skal opfordres til at analysere deres eget tidsforbrug/tidsspild i en række situationer, og derefter forsøge at lægge vanerne om: Gå direkte efter egen bold, følg ikke snakkende med de andre spillere til deres bolde. Se også efter de andres bolde, så du ved hvor den lander (hvor der skal ledes) Vink igennem med det samme, når I skal ud at lede efter en bold Vide, hvornår det er din tur til at slå - og vær parat. Vælg slag og kølle, mens de andre slår. Nøjes med et enkelt prøvesving. Undgå at "nusse" for meget rundt i opstillingen. Undgå at "fryse" i opstillingen, inden svinget startes. Placer vogn/bag lige ud for bolden. Når bolden er på green, placeres vogn/bag ved greenkanten der, hvor ruten til næste tee begynder. Hav pitchfork eller tee i lommen og reparer nedslagsmærket, mens de andre putter. Læs green fra kun én vinkel, og mens de andre putter. Rens kun bolden én gang på green, og kun når det er nødvendigt. Put korte puts ud med det samme i slagspil for at undgå den megen tidsrøvende markering. Markér og løft kun bolden, når det er nødvendigt for de andres spil. Få kun andre bolde markeret, når de direkte er i vejen. 16

17 Fjern flaget, så snart alle bolde er i rimelig nærhed af hullet. Undgå pasning af flaget til korte puts. Spilleren, der har puttet ud først, skal være parat til at sætte flaget på plads, når sidste mand har puttet ud. Undlad at øveputte efter kikseren, især når man er forsinket. Forlad green straks, diskutér scoren undervejs til næste teested og udfyld scorekortet ved teestedet, mens de andre slår. Undlad at undervise medspillerne. Undlad at analysere og rette svinget efter kiksede slag. Afbryd selv den mest interessante diskussion, når du er fremme ved din bold. Tag landkending der, hvor bolden forsvandt for at lette eftersøgningen. Skynd på de langsomme, selv om de bliver sure. Vinke igennem Turneringsudvalget har sammen med turneringslederne en pligt til under turneringer at følge op på, om spillerne lukker igennem og påtale det, hvis det ikke sker. Det vil have en almen opdragende effekt og være oplysende for alle i klubben. Langt de fleste spillere kender udmærket reglerne for at vinke igennem ude på banen, men det er kun et fåtal der efterlever dem fuldt og helt: Vink altid holdet bagved igennem, når det er op mod et tomt hul foran, og gruppen bagved står og venter på at kunne slå. Vink altid holdet bagved igennem, når der skal ledes efter en bold. 2-bolde har ikke fortrinsret ude på banen En langsomtgående gruppe skal opfordre en hurtiggående gruppe til at gå igennem, dvs. en 2-bold skal vinke en 3- eller 4-bold igennem, hvis 2-bolden ikke kan følge med holdet foran dem. Det samme gælder for en single spiller, som også skal tilbydes at blive vinket igennem. Startreservering / boldrende Når man nærmer sig en vis belastning af banen, kan det være hensigtsmæssigt og nødvendigt at indføre startreservering for at udnytte banens kapacitet bedst. Det vil ofte være turneringsudvalget og klubbens sekretær, der udformer reserveringssystemet. Det enkleste er en boldrende, hvori én af spillerne på det hold, der ønsker at sikre sig en start, placerer en mærket bold. Rækkefølgen af boldene bestemmer så startrækkefølgen. Når holdet har slået ud, tager det bolden med sig. Hvis holdet til næste bold ikke er klar, mister det sin plads; bolden fjernes, og det efterfølgende hold starter. Der må kun lægges én bold pr. hold, hvad enten det er 2-, 3- eller 4-bolde, der spilles. Da der kan være flest spillere på banen, hvis der spilles 3- og 4-bolde, kan systemet udbygges med regler om, at der kun må starte 3- og 4-bolde i de mest travle perioder, f.eks. således: Lørdage - søndage og helligdage må kun 3- og 4-bolde starte. Hvis teestedet er frit må 2-bolde dog starte. En enkelt spiller har ingen ret til at starte på noget tidspunkt. For at tilgodese 2-boldene, der gerne vil spille en hurtig runde, kan der f.eks. indføres en regel om, at kun 2-bolde må starte tidligt om morgenen på lørdage, søn- og helligdage, f.eks. indtil kl. 9. Reglerne for boldrenden skal helst være opslået i nærheden af boldrenden af hensyn til greenfeespillerne. I dag har mange klubber indført et system til tidsbestilling, hvor man efter nærmere angivne regler og procedurer i forvejen kan bestille en bestemt starttid. Det foregår via klubbens hjemmeside og/eller edbsystem, hvor spillernes navne og nr. registreres på den pågældende starttid. Denne reservation kræver som oftest en bekræftelse fra spillerne et vist antal minutter forud for teeoff. 17

18 Overtrædelse af etikette- og ordensregler De fleste klubbers vedtægter giver bestyrelsen ret til selv, eller ved delegering at fastsætte ordensregler og sanktioner for overtrædelse. Hvis ordensregler, etiketteregler eller almindelig hensyntagen til andre spillere er groft tilsidesat af et medlem under eller i forbindelse med en turnering, vil det naturligt være turneringsudvalget, som skal påtale opførslen og efterfølgende indstille til bestyrelsen, at en sanktion iværksættes. Det bemærkes, at sanktioner for overtrædelse af golfregler og handicapsystem er fastsat i disse regelsæt, og at andre sanktioner, end de deri nævnte, ikke kan tages i anvendelse for disse typer af overtrædelser. For grove overtrædelser af etikette- og ordensregler under en turnering er der i golfreglernes 33-7 åbnet mulighed for at straffe gentagne og grove overtrædelser med diskvalifikation. Det skal dog understreges, at der ved første overtrædelse (som skal være af grov karakter) bør gives en advarsel af turneringslederen direkte til spilleren med besked om, at en gentagelse kan/vil føre til diskvalifikation. Den normale sanktion fra klubbens side, som også kan udløses efter at der er givet en advarsel under en turnering som følge af et groft etikettebrud, vil normalt være karantæne for deltagelse i bestemte turneringer eller i et vist antal turneringer. I grovere tilfælde kan karantænen udvides til forbud mod at spille på banen i det hele taget i en vis periode (suspension), og i yderste konsekvens kan sanktionen være eksklusion af klubben. Inden udvalget indstiller til eller bestyrelsen fastsætter en karantæne, skal den pågældende spiller og eventuelt andre involverede have lejlighed til at udtale sig om det passerede. Endvidere skal man være opmærksom på eventuelle bestemmelser i vedtægterne om, at generalforsamlingen skal involveres, og at sanktioner kan ankes efter gældende regler til DGU / DIF. Jf. i øvrigt afsnittet i kapitel 8 om A & O`s Råd og hjælp til konfliktløsning. Det skal understreges, at overtrædelse af klubbens etikette- og ordensregler som oftest ikke har nogen direkte indflydelse på afviklingen af turneringen. Kun i de tilfælde, hvor det fremgår af klubbens ordensreglement, at en overtrædelse medfører øjeblikkelig bortvisning, kan overtrædelsen begrænse spillerens deltagelse i turneringen. Banerekord Hole in one Turneringsudvalget bør fastsætte og bekendtgøre regler for, hvornår man vil anerkende en score som en banerekord. Se de i kapitel 3 anbefalede regler. Turneringsudvalget bør fastsætte og bekendtgøre regler for, hvornår man vil anerkende et slag som hole in one. Se de i kapitel 3 anbefalede regler. 18

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering.

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. 1. Regler Alle turneringer afvikles efter de af The Royal & Ancient Golf Club

Læs mere

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelserne er udarbejdet af Turneringsudvalget og fastlægger retningslinjer for, hvorledes turneringer planlægges og afholdes i Søhøjlandet Golf. Definitioner Turneringer

Læs mere

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB Godkendt af Turnerings-, Handicap-, Ordens- og Regeludvalget JANUAR 2013 1 ÆNDRING I FORHOLD TIL TIDLIGERE GÆLDENDE. Punkt

Læs mere

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee D A N S K G O L F U N I O N Golfkørekortet Så er der ikke langt til 1. tee Teori spil indhold til regelmøder teorispørgsmål H O V E D S P O N S O R Golfkørekortet Det skal du igennem Så er der ikke langt

Læs mere

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation.

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation. Golf Opdateret april 2009 Generelle turnerings- og spilleregler 1. Turnerings- og spilleregler Nedennævnte turnerings- og spilleregler er gældende for DM-stævner, der arrangeres under Dansk Firmaidrætsforbund.

Læs mere

Nr 1. Indspil November 2014

Nr 1. Indspil November 2014 Nr 1. Indspil November 2014 TURNERINGER Klubbens Alvidende blæksprutte når det gælder turneringer, afvikling af turneringer og indtastninger af resultater i GOLFBOX. Kjeld Hansen k.hansen45@hotmail.com

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Indholdsfortegnelse Side Side Side Side Side 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Kredsturnering 2011 Distrikt 2: Kreds syd Turneringsbetingelser:

Læs mere

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben Husketavlen Vi spiller med teeoff fra kl. 15:00 til kl. 16:30, dog har vi i år givet tilladelse til teeoff fra kl. 06:00 til 16:30. Vi spiller i 2 serier fordelt med lige antal deltager pr. serie på selve

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund JUN 2015 KAPITEL 18 GOLF. Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3.

Dansk Militært Idrætsforbund JUN 2015 KAPITEL 18 GOLF. Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3. KAPITEL 18 GOLF Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3. Yderligere henvises der til stævnemanualen. A. GENERELT Forbundsmesterskabet i golf, er en golfturneringen der

Læs mere

2. SPILLE- OG TURNERINGSFORMER

2. SPILLE- OG TURNERINGSFORMER 2. SPILLE- OG TURNERINGSFORMER Spilleformer Single Specialturneringer Bermuda Threesome Bisque Blind makker Chicago system Three-ball Cross country Derby Turneringsformer Slagspilturneringer Slagspil Hulspil

Læs mere

Turneringsbetingelserne er opdelt i 3 afsnit: Landsdelskvalifikation, afholdes samme dag øst og vest for Storebælt

Turneringsbetingelserne er opdelt i 3 afsnit: Landsdelskvalifikation, afholdes samme dag øst og vest for Storebælt SPORTSJOURNALISTERNES JUNIORHOLDTURNERING Opbygning Turneringen spilles i én række og afvikles i to etaper: Landsdelskvalifikation Landsfinale Turneringsbetingelserne er opdelt i 3 afsnit: Generelle turneringsbetingelser

Læs mere

En Hurtig Guide til Golfreglerne

En Hurtig Guide til Golfreglerne En Hurtig Guide til Golfreglerne Regelkomiteen Regelkomiteen Ret til ændringer forbeholdes indtil endelig godkendelse fra The R&A, St. Andrews foreligger. En Hurtig Guide til Golfreglerne Da golfspillet

Læs mere

KALUNDBORG GOLFKLUB.

KALUNDBORG GOLFKLUB. KALUNDBORG GOLFKLUB. MATCHER 2015. 12 Apr. ÅBNINGSNMATCH 2015. Sponsor: SPAR NORD HOLBÆK. Matchform: Greensome høj/lav 18 huller. Max. HCP. 44,0 gunstart. Mødetid: Kl. 9:00 Turneringsleder: Max Anthoni

Læs mere

REGELPRØVE. Aarhus Golf Club. Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget

REGELPRØVE. Aarhus Golf Club. Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget REGELPRØVE arhus Golf lub Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget Den store blå regelprøve Prøven (PDF) består af 17 spørgsmål med et separat svarark (Word) og et scorekort med et fiktivt handicap.

Læs mere

Velkommen. til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub.

Velkommen. til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub. Program sæson 2015 Velkommen til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub. Men s Section byder tidligere og ikke mindst nye medlemmer velkommen til en ny spændende sæson torsdag 2. april 2015, hvor

Læs mere

Inden tilmeldingsfristens udløb skal spillerne være i besiddelse af et EGA-handicap. Spillerne kan have såvel amatør- som professionel status.

Inden tilmeldingsfristens udløb skal spillerne være i besiddelse af et EGA-handicap. Spillerne kan have såvel amatør- som professionel status. DGU CHALLENGER TOUR FOR HERRER 2015 Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af denne hjemmeklub, som skal være

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub juni 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub Nyt fra bestyrelsen I forbindelse med ændringer i klubbens organisation har bestyrelsen besluttet at oprette et markedsføringsudvalg og at flytte aktiviteterne

Læs mere

Informationer til nye golfspiller

Informationer til nye golfspiller Skanderborg golfklub kan tilbyde et prøvemedlemskab med en varighed på 3 måneder, som introduktion til golf og ikke mindst, den rette måde at lære spillets finesser på. Et prøvemedlemsskab for 2015 indeholder:

Læs mere

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Agenda Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Juniorafdelingen Juniorer pr. 1.3.2015 162 juniormedlemmer 46

Læs mere

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren.

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren. Forretningsorden og opgaver for Eliteudvalget i Odense Golfklub Formål: At tilstræbe for at der til stadighed deltages med minimum såvel 1 herre- som 1damehold i Dansk Golf Unions Danmarksturnering og

Læs mere

I løbet af vinteren har vi arbejdet med at lave en spændende program, sponsorer. Section, Horsens, Juelsminde og Lyngbygaard

I løbet af vinteren har vi arbejdet med at lave en spændende program, sponsorer. Section, Horsens, Juelsminde og Lyngbygaard Mens section 2014 Captain byder velkommen til ny sæson Matchkalenderen - se midtersiderne Se hvordan du tilmelder dig til mens section side 2 SAT Cup 2014 side 2 Reglerne i Mens Section side 6 Tour de

Læs mere

Idrætsinformation 18/2012

Idrætsinformation 18/2012 JYDSKE DRAGONREGIMENTS IDRÆTSFORENING Kasernevej 5 7500 Holstebro Telefon til idrætskontoret: +45 96 130 268 E-post: jdri@mil.dk www.jdri.dk Idrætsinformation 18/2012 Til JDRI medlemmer. 07-05-2012 Emne:

Læs mere

I særlige tilfælde kan wildcards dog tildeles udenlandske spillere.

I særlige tilfælde kan wildcards dog tildeles udenlandske spillere. DGU ELITE TOUR FOR HERRER 2015 Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af denne hjemmeklub, som skal være en

Læs mere

Bilag 2 Årets vægtede antal medlemmer opgøres på følgende måde: De enkelte medlemskategorier har følgende vægte: art vægt seniorer 1 flexmedlemmer 0,64 ungseniorer 0,68 juniorer 0,34 æresmedlemmer. Max

Læs mere

Golfregler. Vi følger John og Maria rundt på 18 hullers slagspil (stableford)

Golfregler. Vi følger John og Maria rundt på 18 hullers slagspil (stableford) Golfregler Vi følger John og Maria rundt på 18 hullers slagspil (stableford) SPØRGSMÅL 1: Maria driver ud på hul 1 og lægger sig langt ud til venstre. Hun er bange for, at bolden er out of bounds, så hun

Læs mere

Information til nye Golfspillere

Information til nye Golfspillere Information til nye Golfspillere Nye Golfspillere Hedensted Golf Klub byder dig velkommen som ny golfspiller, eller kanin, som vi kalder det indtil du er færdig med din golfuddannelse. Vi håber du får

Læs mere

Vedtægter for. Viborg Golfklub

Vedtægter for. Viborg Golfklub Vedtægter for Viborg Golfklub 1. Klubbens navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Viborg Golfklub. Klubbens hjemsted er Viborg. Klubben er stiftet den 16. april 1973. Klubbens adresse er: Spangsbjerg

Læs mere

Dagens program er: Regler for spil på. Tee sted. Green. Andre småting.

Dagens program er: Regler for spil på. Tee sted. Green. Andre småting. Dagens program er: Regler for spil på Tee sted. Green. Andre småting. SPIL på Tee sted Man skal slå ud mellem Teemarkeringerne og højst 2 køllelængder bagud. 2 køllelængder Spilleren må stå hvor han vil!

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

HÅNDBOG FOR TURNERINGSLEDERE 2015

HÅNDBOG FOR TURNERINGSLEDERE 2015 HÅNDBOG FOR TURNERINGSLEDERE 1. Dansk Golf Union Målsætning Side 2 Kompetence 3 Rådgivningsvirksomhed 4 Turneringsplanlægningspolitik 5 Opgaver 6 2. Spille- og turneringsformer 3. Fælles bestemmelser og

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

DRIVING RANGE KLUB HUS A R T - W O R K

DRIVING RANGE KLUB HUS A R T - W O R K Baneguide 2012 4 7 3 5 8 2 6 DRIVING RANGE 9 1 1 KLUB HUS 6 7 5 4 2 9 18 10 P 3 8 17 12 11 14 16 13 15 A R T - W O R K Velkommen til Køge Golf Klub Banens første 9 huller er anlagt i 1970 og de sidste

Læs mere

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst)

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst) Forslag til ændring af vedtægter BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis 1 stk. 3 (nuværende tekst) Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1 stk. 3 ændres til Klubben

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club Bakbjergvej 7 8653 Them. Tlf.: 87 98 31 00 Fax: 87 98 31 31. Mail: hgc@himmelbjerggolf.dk. www.himmelbjerggolf.

Himmelbjerg Golf Club Bakbjergvej 7 8653 Them. Tlf.: 87 98 31 00 Fax: 87 98 31 31. Mail: hgc@himmelbjerggolf.dk. www.himmelbjerggolf. VELKOMMEN TIL Himmelbjerg Golf Club Bakbjergvej 7 8653 Them Tlf.: 87 98 31 00 Fax: 87 98 31 31 Mail: hgc@himmelbjerggolf.dk www.himmelbjerggolf.dk 2 VELKOMMEN TIL HIMMELBJERG GOLF CLUB Vi vil med dette

Læs mere

HEDEMÆNDENE 2015 PROGRAM, TURNERINGSPLAN OG PROPORTIONER

HEDEMÆNDENE 2015 PROGRAM, TURNERINGSPLAN OG PROPORTIONER HEDEMÆNDENE 2015 PROGRAM, TURNERINGSPLAN OG PROPORTIONER ENDELIG EN NY SÆSON Velkommen til endnu en sæson i Hedemændene. I denne sæson vil der være 4 rækker. A række der spiller slagspil, B og C række

Læs mere

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK.

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK. Østre Stationsvej 43, 1. 5000 Odense C Tlf. 66 12 03 03 J. nr. 13272 JPH/bk/cp VEDTÆGTER Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere

Læs mere

Gældende for sæsonen 2015

Gældende for sæsonen 2015 Officielle Medalist Dartliga.dk regler TRIO (Danmark) Gældende for sæsonen 2015 1. Inddeling i divisioner 1.1. Dartliga.dk har 3 forskellige divisioner i ligaen. De er herefter nævnt som A, B og C-divisionen.

Læs mere

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen Program: 1. Velkomst 2. MGC junior afdeling / hjemmeside 3. MGC juniorudvalg 4. Visioner for juniorafdelingen 5. MGC Pro er / Golfudstyr 6. Træning / Træningshold

Læs mere

PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B

PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B MEDLEMSBETINGELSER Alle kvindelige medlemmer af Trehøje Golfklub, der er over 18 år, og har hcp 40 eller derunder kan være medlem af Trehøje-Pigerne. Vi spiller

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet den 17. marts 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt:

Referat fra bestyrelsesmødet den 17. marts 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt: Referat fra bestyrelsesmødet den 17. marts 2014 Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00 Indkaldt: Klaus Gundertofte (KG) Torben Rydiander (TR) Peter Bundgaard Hansen (PBH) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe

Læs mere

FAQ om FGK's golfbane

FAQ om FGK's golfbane FAQ om FGK's golfbane (Ofte stillede spørgsmål) Indhold Banens turnering... 3 Hvad er det for en turnering?... 3 Banens længde.... 4 Er banens længde altid de meter der står på scorekortet?... 4 Bunkerriven....

Læs mere

Regler. www.payandplay.dk. Definitioner. Adressere bolden

Regler. www.payandplay.dk. Definitioner. Adressere bolden Regler Definitioner Adressere bolden En spiller har adresseret bolden", når han har taget sin stance og samtidig har placeret (grounded) sin kølle ved bolden; dog har spilleren i en hazard adresseret bolden,

Læs mere

De faktiske ændringer i den konkrete tekst er redaktionelle ændringer, bl.a. i 5, samt indførelse af følgende:

De faktiske ændringer i den konkrete tekst er redaktionelle ændringer, bl.a. i 5, samt indførelse af følgende: 2002 DGU's Handicap- og Course Rating Komité. 7. februar 2002. INDHOLD Indledning 1 Unionens rettigheder og pligter. 2 Medlemsklubbens rettigheder og pligter. 3 Handicapkomitéens (hjemmeklubben) rettigheder

Læs mere

Fusionsaftale Mellem. Nordbornholms Golf Klub. Gudhjem Golfklub

Fusionsaftale Mellem. Nordbornholms Golf Klub. Gudhjem Golfklub Fusionsaftale Mellem Nordbornholms Golf Klub Bornholms Golf Klub Gudhjem Golfklub Nexø Golf Klub Om fælleshold i Danmarksturneringen fra 2012 frem til og med 2014. Holdnavn: FH Team Golfbornholm 1 & 2

Læs mere

DANSK GOLF UNION. Golfkørekortet. Nu er der ikke langt til 1. hul

DANSK GOLF UNION. Golfkørekortet. Nu er der ikke langt til 1. hul DANSK GOLF UNION Golfkørekortet Nu er der ikke langt til 1. hul TEORI prøver spil Golfkørekortet Golf er den mest populære voksensport i Danmark, og det er der mange grunde til. Og en ting er sikkert:

Læs mere

Sponsorklubben Grenaa Golf.

Sponsorklubben Grenaa Golf. Sponsorklubben Grenaa Golf. Reklame værdi Kundepleje Værdi Individuel værdi Sponsor aftale Medarbejder værdi Udviklings Værdi - værdiskabelse er grundlaget for et godt samarbejde! Kære sponsorer. I er

Læs mere

Ordens- og etiketteregler

Ordens- og etiketteregler Ordens- og etiketteregler i Ordens- og etiketteregler i Viborg Golfklub 1 Bestyrelsen for Viborg Golfklub har som målsætning, at det skal være en god oplevelse for alle medlemmer og gæster at færdes på

Læs mere

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet.

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet. Nye vedtægter for Himmelbjerg Golf Club. (ændringer med kursiv) Vedtægt for Himmelbjerg Golf Club 1 Klubbens navn er HIMMELBJERG GOLF CLUB og dens hjemsted er Silkeborg Kommune. Klubbens formål er at leje

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

HÅNDBOG FOR TURNERINGSLEDERE - 2010

HÅNDBOG FOR TURNERINGSLEDERE - 2010 HÅNDBOG FOR TURNERINGSLEDERE - 1. Dansk Golf Union Målsætning Side 3 Kompetence 4 Rådgivningsvirksomhed 5 Turneringsplanlægningspolitik 6 Opgaver 7 2. Spille- og turneringsformer Spilleformer Side 9 Turneringsformer

Læs mere

Nyhedsbrev April 2007

Nyhedsbrev April 2007 Nyhedsbrev April 2007 Sæsonen er i fuld gang husk Golfens dag! Nu er foråret kommet og der er gang i rigtig mange aktiviteter i Greve Golf Center. Vores næste store projekt bliver Golfens dag, hvor vi

Læs mere

GOLF CLUB HAREKÆR ÅRBOG 2007

GOLF CLUB HAREKÆR ÅRBOG 2007 GOLF CLUB HAREKÆR ÅRBOG 2007 INDHOLD INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen...Side 3 Informationsaktiviteter...Side 4 Baggrund & organisation...side 5 Bestyrelse & sekretariat...side 6 Udvalg m.m...side 7-12 Kontingent...Side

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre.

Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre. Juniorpolitik: Indledning: Velkommen til Søllerød Golfklub. Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre. Som junior golfspiller kan der opstå mange spørgsmål

Læs mere

Torben Larsen 16-04-2012. VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012

Torben Larsen 16-04-2012. VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012 Torben Larsen 16-04-2012 VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Navn, hjemsted samt formål... side 3 2. Medlemskab af Dansk Golf Union... side 3 3. Medlemskab af golfklubben...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER Økonomi Drift Sportsudvalg Sponsorudvalg Matchudvalget Natur & Miljø Klubber-iklubben Golfspilleren i Centrum HCP / Kanin / Par 3 udvalgene Baner / Træningsanlæg Ejendomme Kommunikation

Læs mere

DGU ANALYSEN 2005 DGU analysen 2005

DGU ANALYSEN 2005 DGU analysen 2005 DGU ANALYSEN 2005 DGU ANALYSEN 2005 Foretaget blandt: Bestyrelsesmedlemmer klubsekretærer/ forretningsførere BAGGRUND Klubberne er DGU s vigtigste målgruppe. Derfor bør DGU have et klart billede af klubbernes

Læs mere

Regler for UV-Rugby juni 2005

Regler for UV-Rugby juni 2005 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby Elite og Underliggende Divisioner Juni 2005. Indhold. 1. Afvikling af kampe for Elite divisionen. 2. Afvikling af kampe udenfor elite - divisionen.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Greve Golfklub Bestyrelsen Referat fra bestyrelsesmøde Deltagere Frede Kruse-Christiansen Claus Lindqvist Stig Person Claus Voglhofer Tine Grening Tino Petersen Jørgen Gotfredsen Fraværende Roland Pedersen,

Læs mere

Sand / Sky. konverteringstabeller GOLF CLUB

Sand / Sky. konverteringstabeller GOLF CLUB Sand / Sky sa n d / S k y e g l leer r LLookkaal le rreg M ikdol n e vr tei rdte i grien lgosta kab l er el l ge lre r konverteringstabeller GOLF CLUB ff oor rrlllüüübbbkkekererrgggooollffl fc CCl ul ub

Læs mere

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen Side 1 af 5 Dato 7 april 2005 kl. 19.00 Sted Deltagere Afbud Klubhuset Charlie Herbst CH Formand Kenneth Radoor KR Næstformand Lars Storr LS Sekretær Alice Ogstrup AO Kassere Merethe Aggergren MA Medl.

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club Vedtægter for Hvalpsund Golf Club opdateret 15. april 2014 1 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hvalpsund Golf Club. Dens hjemsted er i Vesthimmerlands kommune. 2 Formål Det er klubbens formål at skabe

Læs mere

Nordborg Golfklub www.nordborg-golfklub.dk

Nordborg Golfklub www.nordborg-golfklub.dk Nordborg d. 12. marts 2008 Skal Deres firma være synligt på golfbanen? Nordborg Golfklubs 18 hullers golfbane, er beliggende imellem Nordborg og Havnbjerg. En rigtig flot golfbane, der på smukkeste vis

Læs mere

Indbydelse. Danske Politimesterskaber i golf 2014

Indbydelse. Danske Politimesterskaber i golf 2014 Indbydelse Danske Politimesterskaber i golf 2014 Sct. Knuds Golfklub Slipshavnsvej 16 5800 Nyborg 65 31 12 12 Nyborg Politi Idrætsforening har hermed fornøjelsen i samarbejde med Dansk Politiidrætsforbund,

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og

Læs mere

Små, men vigtige ændringer, vedr. spil på banen. Redaktion: Nyt fra kontoret. Dette nyhedsbrev udgives af Kommunikationsudvalget i Søllerød golfklub.

Små, men vigtige ændringer, vedr. spil på banen. Redaktion: Nyt fra kontoret. Dette nyhedsbrev udgives af Kommunikationsudvalget i Søllerød golfklub. Redaktion: Dette nyhedsbrev udgives af Kommunikationsudvalget i Søllerød golfklub. Udvalget består af: Peter Windfeld-Hansen (formand) Helle Hessellund Birte Linnebjerg Skriv til Kommunikationsudvalget

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Golfreglerne. Rules of and the Rules of Amateur Status 2012 2015. og Amatørreglerne 2012 2015

Golfreglerne. Rules of and the Rules of Amateur Status 2012 2015. og Amatørreglerne 2012 2015 Golfreglerne Rules of and the Rules of Amateur Status 2012 2015 og Amatørreglerne 2012 2015 A RULES OF GOLF SCOTLAND, 1744. WITH A SIMPLE BELIEF IN FAIRNESS, A GROUP OF MEN ESTABLISHED THE RULES OF GOLF.

Læs mere

Mikrogolf. Gyttegård Golf Klub. Version 4.1 side 1

Mikrogolf. Gyttegård Golf Klub. Version 4.1 side 1 Mikrogolf Gyttegård Golf Klub 2010 Version 4.1 side 1 Mikrogolf golf for sjov Fokus Sjovt, sikkert og grundlæggende golfkendskab Baggrund Klubbens engagement i mikrogolf begrundes med et ønske om at sikre

Læs mere

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog Udgivet september 2014 Sponsorkatalog GK Storstrømmen har et omfattende sponsorsamarbejde. Et samarbejde der er til gavn for begge parter. Det er vigtigt at sponsorrelationer opbygges og udvikles i tæt

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub oktober 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub DM til klubbens junior U19A hold Roskilde Golfklub har fået sit første danske mesterskab for juniorhold, da vores U19A i weekenden slog Svendborg ved finalestævnet

Læs mere

Vejledning for nygolfere i 2015

Vejledning for nygolfere i 2015 Opdateret den 15. april Vejledning for nygolfere i 2015 Håndbog for dig som aldrig før har spillet golf Gilleleje Golfklub Sophienlund Alle 13 3250 Gilleleje Tlf.: 49718056 E-mail: info@ggk.dk web: www.ggk.dk

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt.

Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt. Dansk Lacrosse Liga Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt. Regler 2011 Dette dokument indeholder reglerne for Dansk Lacrosse Liga. Den DLL ansvarlige udpeges af DLF for en sæson.

Læs mere

Behandling af disciplinærsager

Behandling af disciplinærsager Behandling af disciplinærsager i Behandling af disciplinærsager 1 Indholdsfortegnelse 1. Viborg Golfklubs Ordens- og etiketteregler 2010 2. Viborg Golfklubs vedtægter 12 - Amatør- og Ordensudvalg 3. Viborg

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Stensballegaard Golfklub og dens hjemsted er i Horsens

1.1 Klubbens navn er Stensballegaard Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Lett Advokatfirma Adv. Carsten Henriksen J.nr. 208877-LGU 14. maj 2008 Revideret af Golfklubben i 2011 og 2012 VEDTÆGTER for Stensballegaard Golfklub 1. Klubbens navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Stensballegaard

Læs mere

Åbent Hus 15. april. Klubben har brug for flere medlemmer. - og for din hjælp

Åbent Hus 15. april. Klubben har brug for flere medlemmer. - og for din hjælp MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Åbent Hus 15. april Klubben har brug for flere medlemmer - og for din hjælp Spil en 9 hullers makkerturnering med en Åbent Hus-gæst kl. 10 eller kl. 14 Eller

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg NAVN OG FORMÅL 1 Navnet er Kollegianerforeningen, Aalborghus Kollegiet i Aalborg, som forkortes: K.A.K. Under Kollegianerforeningen

Læs mere

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk Regler Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84 Fax: 43 26 23 86 E-mail: dai@dai-sport.dk

Læs mere

Kørestolsfodbold. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab april 2014

Kørestolsfodbold. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab april 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab 1.1. Speedtestregler og spilleregler 1.2. Turneringsudvalg 1.3. Turneringens opbygning 1.4. Turneringssæson 1.5. Holdtilmelding

Læs mere

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 1 - Navn/hjemsted Foreningens navn er "Mountainbike Club Vejle" forkortet MCV med hjemsted i Vejle Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Old Boys / Girls Stævner... 2 KBU Kredskamp... 4 KBU Åbningsstævne... 5 KM Indledende... 6 KM Single Finaler... 8 KM Mix... 9 KBU Cup Indledende... 10 KBU

Læs mere

Nyt fra Roskilde Golf Klub September 2015

Nyt fra Roskilde Golf Klub September 2015 Nyt fra Roskilde Golf Klub September 2015 Siden sidst Så er sæsonen ved at tage sin afslutning og diverse Klub i Klub, ungdoms- og elite afdelinger afholder i disse dage deres årlige afslutningsarrangementer

Læs mere

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Mollerup Golf Club Bestyrelsesmøde Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 20. Januar 2015 kl. 16.30 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Tilstede:

Læs mere

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER Serie 1 M/K Kampafvikling: Fire hold mødes over 4 baner, og der spilles 30 slag på hver bane, fordelt med 15 slag i venstre side og 15 slag i højre side.

Læs mere

Juniorafdelingen Sæson 2012

Juniorafdelingen Sæson 2012 Juniorafdelingen Sæson 2012 Velkommen til endnu en golf sæson Så er det tid til at planlægge sæsonens golfaktiviteter og denne folder er et godt redskab for dig og din familie så sørg for at I har den

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

EGA handicapsystemet 2012-2015

EGA handicapsystemet 2012-2015 EGA handicapsystemet 2012-2015 DGUs Handicap- og Course Rating Komité Maj 2012 INDHOLD Indledning 1 Definitioner, se EGA System 2 Baner og Bane Rating se EGA System 3 Handicap 3.1 Dansk Golf Unions rettigheder

Læs mere

Frederikssund Golfklub VEDTÆGTER

Frederikssund Golfklub VEDTÆGTER VEDTÆGTER Senest opdateret på generalforsamlingen 2014 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Frederikssund Golfklub og dens hjemsted er Frederikssund kommune. Klubben er tilsluttet Dansk Golf Union (DGU)

Læs mere

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER 16. Østdanmarksserien. OP- OG NEDRYKNINGSREGLER ØSTDANMARKSSERIEN er unionens øverste række, hvorfra der er oprykning til Danmarksturneringens 2. division. Det bedst placerede, oprykningsberettigede hold

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde.

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde. Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: A. Konstatering af fremmødte B. Gennemgang og underskrift af referater fra sidste møde Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere