Fra slaget ved Mutina til Ciceros død

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra slaget ved Mutina til Ciceros død"

Transkript

1 Fra slaget ved Mutina til Ciceros død Den 20. december 44 fvt. havde senatet modtaget meddelelsen om, at Decimus Junius Brutus ikke havde til hensigt at overgive sin provins, Gallia Cisalpina, til M. Antonius. Antonius var ellers allerede draget derop for at overtage provinsen i god tid. Senatet havde i juni afgjort, at provinsen ved årsskiftet 44/ 43 skulle falde til M. Antonius, der var konsul for året 44 fvt. En situation, hvor en siddende statholder i en provins nægter at adlyde Roms øverste embedsmand, konsulen, var i sig selv uhørt; at Antonius ovenikøbet havde krav på provinsen, fordi han havde fået den tildelt i senatet, gjorde ikke situationen lettere for senatet. Havde stillingen kun været sådan, var senatet ufortøvet trådt ind på Antonius' side og havde erklæret Brutus for forræder. Men så enkel var stillingen aldeles ikke. Ingen ting var helt simple; det havde de ikke været længe, og mordet på Cæsar den 15. marts 44 havde gjort situationen helt uoverskuelig. Antonius havde længe været Cæsars højre hånd. Decimus Junius Brutus havde været en af morderne. Konflikten oppe i Gallia Cisalpina var altså et udtryk for den borgerkrig, der så at sige måtte komme. Der var blevet gjort meget for at undgå den borgerkrig. Allerede et par dage efter mordet havde senatet vedtaget en amnesti for morderne. Men samtidig havde det besluttet, at alle Cæsars politiske handlinger skulle stå ved magt. Det blev Antonius, der satte sig i besiddelse af Cæsars papirer, og som derfor var i stand til at fastlægge, hvad Cæsar havde haft i tankerne. I løbet af foråret og sommeren udnyttede Antonius disse papirer til det yderste til at konsolidere sin egen position og vanskeliggøre Cæsarmordernes. Morderne måtte fortrække til forskellige steder uden for Rom. Til sidst spids ede s tingene til. I oktober-november samlede Antonius store militære styrker til sig selv, og mange i Rom frygtede, at han ville angribe byen. Antonius syntes på nippet til at bringe sig i stilling som Cæsars arvtager i et og alt. Men sådan blev det ikke. For i sit testamente havde Cæsar allerede adopteret en temmelig ukendt ung mand og indsat ham som sin arving. Denne unge mand, Cæsars grand-nevø, der ved adoptionen kom til at hedde Gaius Julius Caesar Octavianus (han var kødelig søn af en C. Octavius), ønskede at 1

2 blive ikke kun Cæsars arving, men netop også hans arvtager, og besluttede sig for at bremse Antonius. Han tog ud til de af Cæsars veteraner, der var blevet bosat i Syditalien, og påvirkede dem dels ved sin status af Cæsars adopterede søn, dels ved en klækkelig betaling, til at gribe til våben under hans egen ledelse. Hvis Antonius' plan virkelig var at erobre Rom med våben, måtte han opgive den; Antonius måtte endda lide den tort, at to af hans legioner (den tiende og den 'martiske') gik over til Octavian. Sidst i november forlod han Rom og tog til Gallien, hvor han fik lukket D. Brutus inde i byen Mutina og indledte en belejring af ham. Den unge Octavian knyttede sig til den gamle Cicero, og gjorde ham til sin vejleder i det spegede politiske spil. Cicero introducerede ham officielt i senatet den 20. december, samme dag, som D. Brutus havde erklæret Antonius sin trods, og holdt en tale (den 3. filippiske), hvor han lovpriste begge overfor senatorerne; straks derefter holdt han endnu en (den 4. filippiske), hvor han sagde stort set det samme til en folkeforsamling foran senatsbygningen. Den 3. januar blev Octavian - ganske enestående - tildelt rang af 'pro-prætor' og fik sæde i senatet. Desuden gav man ham tilladelse til at søge embedet som konsul ti år før den normale minimumsalder for kandidater, som var 42 år. Octavian var 19; der var ingen risiko - før han blev 32, ville verden sikkert se helt anderledes ud. Men alle forsøg på at erklære Antonius for forræder mislykkedes. Den 4. januar besluttede senatet endda at forhandle med Antonius. Der kom ikke noget ud af disse forhandlinger, men sålænge man forhandlede, lå D. Brutus jo belejret i Mutina. Konsulerne for året 43, Aulus Hirtius og Gaius Vibius Pansa, var (til Ciceros irritation) heller ikke meget for at indlede militære handlinger mod Antonius. Men efterhånden som Antonius' uvilje til at adlyde senatets befalinger blev tydeligere, måtte konsulerne samle styrker til at nedkæmpe ham. Octavia n stillede sine private styrker til rådighed, og konsulerne samlede nye og gamle legioner. Sidst i marts er begge taget fra Rom for at lede operationerne i Norditalien. Men meldingerne fra krigen er ikke nødvendigvis gode, og stemningen i Rom er usikker. Men den 14. april møder konsulerne Antonius i et slag ved Forum Gallorum - og vinder. Meldingen om sejren når Rom den 20. april, og dagen efter skriver Cicero begejstret dette brev (Ad. Brut. I 3) til en anden Cæsarmorder, Marcus Junius 2

3 Brutus, der befandt sig i Nordgrækenland, hvor han kommanderede en større styrke: 1 Nostrae res meliore loco videbantur; scripta enim ad te certo scio, quae gesta sint. Qualis tibi saepe scripsi consules, tales exstiterunt. Caesaris vero pueri mirifica ind oles virtutis. Utinam tam facile eum florentem et honoribus et gratia regere ae tenere possimus, quam 5 facile adhuc tenuimus! Est omnino illud difficilius, sed tamen non diffidimus; persuasum est enim adulescenti, et maxime per me, ejus opera nos esse salvos; et certe, nisi is Antonium ab urbe avertisset, perissent omnia. 2 Triduo vero aut quadriduo ante hane rem pulcherrimam timore 10 quodam perculsa civitas tota ad te se cum conjugibus et liberi s effundebat; eadem recreata a. d. XII KaI. Mai. te hue venire quam se ad te ire malebat. Quo quidem die magnorum meorum laborum multarumque vigiliarum fructum cepi maximum, si modo est aliquis fructus ex solida veraque gloria. Nam tantae multitudinis, quantam 15 capit urbs nostra, concursus est ad me factus; a qua usque in Capitolium deductus maximo clamore atque plausu in rostris conlocatus sum. Nihil est in me inane (neque enim debet), sed tamen omnium ordinum consensus, gratiarum actio gratulatioque me commovet, propterea quod popularem me esse in populi salute 20 praeclarum est. 3 Sed haec te malo ab aliis. Me velim de tuis rebus consiliisque facias diligentissime certiorem illudque consideres, ne tua liberalitas dissolutior videatur. Sic sentit senatus, sic populus Romanus, nullos umquam hostis digniores omni supplicio fuisse quam eos civis, qui hoc bello contra patriam 25 arm a ceperunt; quos quidem ego omnibus sententiis ulciscor et persequor omnibus bonis adprobantibus. Tu quid de hac re sentias, 3

4 tui judici est: ego sic sentio, trium fratrum unam et eandem esse causam. indoles, -lis, 3 f.: (medfødt) tilbøjelighed. egenskab, virtus, -utis, 3 f.: personlig kvalitet, dygtighed, 'moral'. honor, -ris, 3 m.: hæder, hædersbevisning. - Cicero tænker på hans specielle rang af proprætor mm. hengi- gratia, -ae, 1 f.: taknemlighed, venhed, 'respekt'. opera, -ae, 1 f.: værk, 'indsats'. res, rei, 5 f.: ting, sag, 'historie'. civitas, -atis, 3 f.: samfund, borgerskab; tota c.: 'alle borgerne'. per-cello, -culi, -culsum, 3: slår ned. a. d. XIII KaI. Mai. = ante die m terdecimum Kalendas Maias (20. april: se H&0 308). labor, -ris, 3 m.: arbejde, slid,,anstrengelse'. vigilia, -ae, 1 f.: nattevagt, 'søvnløs nat'. capio, cepi, captum, 3: tager, 'kan rumme'. concursus, -us, 4 m.: sammenstimlen, 'opløb', 'demonstration'. ad me: Cicero boede (som de fleste fine romere) på Palatin. rostra, -orum, 2 n. (kun i plur.): talerplatformen på forum. inanis, adj. 3: tom, 'forfængelig'. consensus, -us, 4 m.: enighed. Ciceros politiske ideal var concordia ordinum, en form for balance mellem de forskellige politiske kræfter i Rom. popularis, adj. 3: folkekær, folkelig. Normalt ville Cicero være blevet betragtet som mere aristokratisk, 'optimat'. salus, -utis, 3 f.: frelse, sikkerhed; in populi salute: 'når det drejer sig om folkets sikkerhed'. gratiarum actio: taksigelse, 'sympatitilkendegivelse' (fra udtrykket gratias ago, jeg takker). certiorem aliquem facio: gør nogen sikrere = giver nogen efterretmng om. liberalitas, -atis, 3 f.: opførsel, som passer til en fribåren mand, 'rundhåndethed', 'storsindethed'. dissolutus, adj. 1-2: opløst, 'ødsel', 'ubehersket'. judicium, -i, 2 n.: dom, vurdering; tui judici est: 'det er op til dig'. Marcus Antonius havde to brødre. Den ene, Lucius, fulgtes med ham; den anden, Gajus, lod Marcus få provinsen Makedonien for året 43. Men der sad også Marcus Brutus, og det lykkedes denne at arrestere Gajus. Brutus vægrede sig ved at likvidere Gajus; Cicero fandt, der var tale om utidig finfølelse (det er det, han mener med ordet 'liberalitas' i brevet). Brutus skrev straks tilbage til Cicero og forklarede, at han kun ønskede, at behandlingen af Gajus skulle være juridisk holdbar. 'Quod nondum senatus censuit nec populus Romanus jussit, id adroganter non praejudico 4

5 neque revoco ad arbitrium meum', skriver han tilbage, og der forelå faktisk heller ikke endnu et juridisk grundlag for at henrette Gajus. Ciceros forsøg på at få Antonius og alle hans tilhængere dømt 'fjender af Rom' var endnu ikke lykkedes. Sålænge Antonius syntes i stand til at gøre modstand, veg flertallet i senatet tilbage for denne dom. Men udviklingen i de sidste dage af april skulle ændre på situationen. Den 21. april lykkedes det endelig konsulerne at tvinge Antonius til at hæve belejringen af Mutina. Cicero får meldingen meget hurtigt derefter, og skriver derefter til Marcus Brutus den 27. april: Consules duos bonos quidem, sed dumtaxat bonos consules amisimus: Hirtius quidem in ipsa victoria occidit, cum paucis diebus ante magno proelio vicisset; nam Pansa fugerat vulneribus acceptis, quae ferre non potuit. Reliquias hostium Brutus 5 persequitur et Caesar. Hostes autem omnes judicati, qui M. Antoni sectam secuti sunt; itaque id senatus consultum plerique interpretantur etiam ad tuos sive captivos sive dediticios pertinere; equidem nihil disserui durius, cum nominatim de C. Antonio decernerem, quod ita statueram, a te cognoscere causam ejus 10 senatum oportere. V KaI. Mai. dumtaxat, adv.: kun, blot. Konsulerne er altså ikke 'optimi', men kun 'boni'. proelium, -i, 2 n.: slag. - 'Slaget' er kampen ved Forum Gallorum. Brutus, -i, 2 m: Decimus Junius Brutus, der havde været indesluttet i Mutina. secta, -ae, 1 f.: gruppe, slæng. dis-sero, -serui, -sertum, 3: skiller ad; redegør for; siger. durus, adj. 1-2: hård (her adv. komp., se H&0 274). de-cerno, -crevi, -cretum, 3: giver min mening til kende. Cicero har altså nu det argument imod M. Brutus, at der faktisk foreligger en senatsbeslutning vedrørende Antonius' parti. Men Cicero vil ikke foregribe M. Brutus' opfattelse og har ikke udtalt sig hårdt om Gajus Antonius. Noget kunne tyde på, at M. Brutus har opfattet G. Antonius som 5

6 en dediticius, altså en, der har overgivet sig, og ikke som captivus, altså en, der bare er fanget; for G. Antonius bliver ikke henrettet før året efter, som en konsekvens af de politiske vold, der på det tidspunkt bryder ud i Rom, og som også koster Cicero livet. Men hvis Cicero har det på M. Brutus, at han er for blød ved G. Antonius, har Brutus sine dybe tvivl om den unge 'Cæsar', dvs. Octavian. I sine breve tilbage til Cicero - og til andre - gav han ofte udtryk for, at han ikke var tryg ved ham - de to konsuler er nu døde, og hvad nu hvis den unge Cæsar vil være konsul? Timeo de consulatu ne Caesar tuus altius se ascendisse putet decretis tuis quam inde, si consul factus sit, descensurum, skriver han i midten af maj. Utinam inspectare possis timorem de illo meum! M. Brutus' tvivl om Octavians intentioner var måske bedre funderede, end vi ved af. Vi kan jo se, at Cicero regner med, at M. Brutus får oplysninger fra andre end ham selv; og vi ved i hvert fald, at det ikke er sandt, at Octavian forfulgte Antonius. Det fremgår ganske tydeligt af et brev, som Decimus Brutus skriver til Cicero den 5. maj: 1 Non mihi rem publicam plus debere arbitror quam me tibi; gratiorem me esse in te posse, quam isti perversi sint, in me exploratum habes; si tamen hoc temporis videatur did causa, malle me tuum judicium quam ex altera parte omnium istorum. Tu enim a 5 certo sensu et vero judicas de nobis; quod isti ne faciant summa malevolentia et livore impediuntur. Interpellent me, quo minus honoratus sim, dum ne interpellent, quo minus res publica a me commode administrari possit; quae quanto sit in periculo, quam potero brevissime, exponam Primum omnium quantam perturbationem rerum urbanarum adferat obitus consulum, quantamque cupiditatem hominibus iniciat vacuitas, non te fugit. Satis me multa scripsisse, quae litteris commendari possint, arbitror - scio enim, cui scribam. 3 Revertor nunc ad Antonium. Qui ex fuga cum parvulam manum 15 peditum haberet inermium, ergastula solvendo omneque genus 6

7 hominum abripiendo satis magnum numerum videtur effecisse. Huc accessit manus Ventidi, quae trans Appenninum itinere facto difficillimo ad Vada pervenit atque ibi se cum Antonio conjunxit. Est numerus veteranorum et armatorum satis frequens cum Ventidio. 20 4Consilia Antoni haec sint necesse est: aut ad Lepidum ut se conferat, si recipitur, aut Appennino AIpibusque se tene at et decursionibus per equites, quos habet multos, vastet ea Ioca, in quae incurrerit, aut rursus se in Etruriam referat, quod ea pars ItaIiae sine exercitu est. Quod si me Caesar audisset atque Appenninum 25 transisset, in tantas angustias Antonium compulissem, ut inopia potius quam ferro conficeretur. Sed neque Caesari imperari potest nec Caesar exercitui suo; quod utrumque pessimum est. Cum haec talia sint, quominus, quod ad me pertinebit, homines interpellent, ut supra scripsi, non impedio - haec quem ad modum explicari possint 30 aut, a te cum explicabuntur, ne impediantur timeo....iii Non. Majas, ex castris, Dertona. per-versus, adj. 1-2: misundelig. Der må have været nogle i Rom, der kritiserede D. Brutus' handlinger; Brutus afviser kritikken ret brysk. exploratus, adj. 1-2: udforsket, 'helt klart'; exploratum habeo: det står helt klart for mig. hoc temporis: på dette tidspunkt. video, vidi, visum, 2: ser; videtur: det synes rigtigt. causa, -ae, 1 f.: sag, årsag, 'forsvar'. livor, -ris, 3 m.: blygrå farve; misundelse. interpello, 1: afbryder, forhindrer. quo minus, konj.n m. konj.v: at (ved verber, der bet. 'forhindrer'). commodus, adj. 1-2: bekvem;,effektiv'. perturbatio, -onis, 3 f.: forvirring. cupiditas,-atis, 3 f.: begær. vacuitas, -atis, 3 f.: tomhed; 'ledigt embede'. - De to konsuler er jo døde, så nu står embedet som konsul ledigt. commendo, 1: betror. pedes, -ditis, 3 m.: fodgænger; fodsoldat. inermis, adj. 3: ubevæbnet. ergastulum, -i, 2 n.: arbejdslejr. solvo, 3: løsgør, 'åbner'. ab-ripio, -ripui, -reptum, 3: fjerner. manus, -us, 4 f.: hånd; gruppe. 7

8 Publius Ven tidius Bassus havde været under en kompetent Cæsar. Han officer førte styrken, der tales om, fra Italiens østkyst (området Picenum). iter, itineris, 3 n.: rute; march. Vada, -orum, 2 n. (plur.): Vad a Sabatia, by ved Middelhavet ca. 50 km. vest for Genova. Marcus Aemilius Lepidus havde været en ledende officer under Cæsar. I 43 var han statholder i Gallia Narbonensis (Sydfrankrig) og i den østlige del af Spanien. con-fero, -tuli, -latum, -ferre: bærer sammen; me c.: slutter mig til. decursio, -onis, 3 f.: udfald, 'partisanangreb'. angustiae, -arum, 1 f. (kun i plur.): snæverhed, 'vanskelig position'. con-ficio, -feci, -fectum, 3: gør færdig,,gør det af med'. impero, 1: befaler (m. dat.; se H&0 151, på s. 118, om passiv konstruktion. Oversæt: 'man kan ikke...') uterque, distr. pron.: enhver af to; 'begge dele'. quem ad modum: hvordan. explico, 1: udreder. Dertona, -ae, 1 f.: Dertona, by ca. 50 km. nord for Genova. Decimus Brutus' erklæring om sin gæld til Cicero er naturligvis ikke bare ord. Ciceros indsats for at få senatet til at bekæmpe Antonius kan ikke undervurderes; og de mange filippiske taler - den fjortende og sidste, vi har endnu, blev holdt den 20. april efter slaget ved Forum Gallorum - vidner stadig om denne indsats. Decimus Brutus står altså den 27. april ca. 100 km. fra Antonius. Der gik en direkte vej, via Aemilia Scauri, fra Dertona til Vada Sabatia. For at bestemme sig for sit næste træk er Brutus nødt til at gøre sig overvejelser over Antonius' planer og hans øjeblikkelige styrke. Han ved, at Antonius har vundet i styrke, og han har opgivet at udnytte Octavian og hans styrker på grund af manglende disciplin. Men Antonius' plan er endnu uklar. Det er den ikke dagen efter, den 6. maj, hvor han igen skriver til Cicero: 1 Eodem exemplo a te mihi litterae redditae sunt, quo pueri mei attulerunt. Tantum me tibi debere existimo, quantum persolvere difficile est. Scripsi tibi, quae hic gererentur. In itinere est Antonius; ad Lepidum proficiscitur; ne de Planco 5 quidem spem adhuc abjecit, ut ex libellis ejus animadverti, qui in me inciderunt; in quibus quos ad Asinium, quos ad Lepidum, quos ad Plancum mitter et, scribebat. Ego tam en non habui ambiguum et 8

9 statim ad Plancum misi, et biduo ab Allobrogibus et totius Galliae legatos exspecto, quos confirmatos domum remittam Tu quae istic opus erunt administrari, prospicies, ut ex tua voluntate reique publicae commodo fiant. Malevolentiae hominum in me, si poteris, occurres; si non potueris, hoc consolabere, quod me de statu meo nullis contumeliis deterrere possunt. Pridie Nonas Maias, ex castris, ex finibus Statiellensium. exemplum, -i, 2 n.: eksempel; 'forlæg'. - Cicero har sendt to breve med samme ordlyd af sted, det ene med Decimus normale bude ('pueri mei'), det andet ad en anden kanal. gererentur: konjunktiven har ingen god forklaring. Men Decimus bruger konjunktiv i en relativ-sætning også nedenfor (mitteret). Lucius Munatius Plancus: betroet officer under Cæsar. I var han statholder i Gallia comata, dvs. det centrale og nordlige Frankrig. ab-icio, -jeci, -jectum, 3: kaster bort; 'opgiver'. libellus, -i, 2 m.: lille bog, 'notesbog'. in me = mihi in manus. Gajus Asinius Pollio, tidligere officer under Cæsar, statholder i det vestlige Spanien i scribebat: imperfektum, se H&0 192,3.Oversæt med præsens. ambiguus, adj. 1-2: tvetydig; ambiguum habere betyder måske 'være i tvivl'. Allobroges, -gium, 3 m.: allobrogerne, et folk i det sydlige Gallien. legatus, -i, 2 m.: udsending, delegeret, diplomat. - Decimus sætter præpositionsforbindelsen ab Allobrogibus parallelt med genitiven totius Galliae, begge står adjektivisk til legatos. Oversæt: 'udsendinge fra allobrogerne og hele Gallien'. Når Cicero sådan sender to eksemplarer af sit brev afsted, har det naturligvis samme årsag, som at Decimus får fat i Antonius' notesbøger - alle parter har spioner ude, der efter bedste evne afbryder modstanderens forbindelseslinjer. Der er hverken radio eller telefon - al kommunikation brev eller bud. må foregå pr. Billedet, Decimus Brutus finder i notesbøgerne, er ikke uventet. De tre store provinser i vest var alle under kommando af tidligere Cæsarianere. Dette enorme område og de store militære styrker, der holdt dem besat, måtte naturligvis ikke falde i Antonius' hænder. Alle regnede med, at Lepidus ville støtte Antonius - i et tidligere brev kalder Decimus ham homo 9

10 ventosissimus, og er ganske overbevist om Lepidum recte facturum numquam. Pollio og Plancus har begge travlt med at skrive breve til Cicero om, hvor trofaste de er overfor senatets politik. Brevet, der følger, er det sidste bevarede brev i Ciceros korrespondance. Det er skrevet af Plancus den 28. juli 43 fvt. (Ad fam. X 24): 1Facere non possum, quin in singulas res meritaque tua tibi gratias agam, sed me hercules facio cum pudore. Neque enim tanta necessitudo, quantam tu mihi tecum esse voluisti, desiderare videtur gratiarum actionem, neque ego libenter pro maximis tuis 5 beneficiis tam vili munere defungor orationis et malo praesens observantia, indulgentia, adsiduitate memorem me tibi probare. Quod si mihi vita contigerit, omnis gratas amicitias atque etiam pias propinquitates in tua observantia, indulgentia, adsiduitate, vincam; amor enim tuus ae judicium de me utrum mihi plus 10 dignitatis in perpetuum an voluptatis cotidie sit adlaturus, non facile dixerim. 2De militum commodis fuit tibi curae; quos ego non potentiae meae causa (nihil enim me non salutariter cogitare scio) ornari volui a senatu, sed primum quod ita meritos judicabam, deinde quod ad 150mnis casus conjunctiores rei p. esse volebam, novissime ut ab omni omnium sollicitatione aversos eos talis vobis praestare possem, quales adhuc fuerunt. Nos adhuc hic omnia integra sustinuimus. 3Quod consilium nostrum, etsi quanta sit aviditas hominum non sine causa victoriae scio, tamen vobis probari spero. Non enim, si 20 quid in his exercitibus sit offensum, magna subsidia res p. habet expedita, quibus subito impetui ae latrocinio parricidarum resistat. Copias vero nostras notas tibi esse arbitror. In castris meis legiones sunt veteranae tres, tironum velluculentissima ex omnibus una, in castris Bruti una veterana legio, altera bima, octo tironum. Ha 25 universus exercitus numero amplissimus est, firmitate exiguus. 10

11 Quantum autem in acie tironi sit committendum, nimium saepe expertum habemus. 4 Ad hoc robur nostrorum exercituum sive Africanus exercitus, qui est veteranus, sive Caesaris accessisset, aequo animo summam rem p. in discrimen deduceremus; aliquanto 30 autem propius esse, quod ad Caesarem attinet, videbamus. Nihil destiti eum litteris hortari, neque ille intermisit adfirmare se sine mora venire, cum interim aversum illum ab hac cogitatione ad alia consilia video se contulisse. Ego tamen ad eum Furnium nostrum cum mandatis litterisque misi, si quid forte proficere 35 posset. 5 Scis tu, mi Cicero, quod ad Caesaris amorem attinet, societatem mihi esse tecum, vel quod in familiaritate Caesaris vivo illo jam tueri eum et diligere fuit mihi necesse, vel quod ipse, quoad ego nosse potui, moderatissimi atque humanissimi fuit sensus, vel quod ex tam insigni amicitia mea atque Caesaris hunc filii loco et 40 illius et vestro judicio substitutum non proinde habere turpe mihi videtur. 6 Sed (quicquid tibi scribo, dolenter me hercules magis quam inimice facio) quod vivit Antonius hodie, quod Lepidus una est, quod exercitus habent non contemnendos, quod sperant, quod audent, omne Caesari acceptum referre possunt. Neque ego 45 superiora repetam; sed ex eo tempore, quo ipse mihi professus est se venire, si venire voluisset, aut oppressum jam bellum esset aut in aversissimam illis Hispaniam cum detrimento eorum maximo extrusum. Quae mens eum aut quorum consilia a tanta gloria, sibi vero etiam necessaria ac salutari, avocarit et ad cogitationem 50 consulatus bimestris summo cum terror e hominum et insulsa cum efflagitatione transtulerit, exputare non possum. 7 Multum in hac re mihi videntur necessarii ejus et rei p. et ipsius causa proficere posse, plurimum, ut puto, tu quoque, cuius ille tanta merita habet, quanta nemo praeter me. Numquam enim obliviscar maxima ac 11

12 55 plurima me tibi debere. De his rebus ut exigeret cum eo, Furnio mandavi. Quod si, quantam debeo, habuero apud eum auctoritatem, plurimum ipsum juvero. 8 Nas interea duriore condicione bellum sustinemus, quod neque expeditissimam dimicationem putamus, neque tamen refugiendo 60 commissuri sumus, ut majus detrimentum res p. accipere possit. Quod si aut Caesar se respexerit, aut Africanae legiones celeriter venerint, securos vos ab hac parte reddemus. Tu, ut instituisti, me diligas raga proprieque tuum esse tibi persuadeas. V K. Sext. ex castris. facere non possum, quin: 'jeg kan ikke lade være med at'. me hercules, bandeord: 'ved Herkules!' necessitudo, -dinis, 3 f.: nær forbindelse; 'fortrolighed'. munus, -neris, 3 n.: opgave; gave. oratio, -onis, 3 f.: tale, 'bare ord'. malo, malui, -, malle: vil hellere, foretrækker. -ae, 1 f.: opmærksom observantia, hed. indulgentia, -ae, 1 f.:, tolerance, venlighed. adsiduitas, -atis, 3 f.: væren tilstede; omsorg. dignitas, -atis, 3 f.: værdighed. voluptas, -atis, 3 f.: nydelse, fornøjelse, glæde. ad-fero, -tuli, -latum, -ferre: bringer, giver. - sit adlaturus er en 'perifrastisk' futurum konjunktiv; oversæt 'vil bringe'. commodus, adj. 1-2: bekvem; commoda, 'fordele', 'privilegier'. - Soldater, der støttede senatets politik, var blevet lovet jord tildelinger; Cicero sad i den kommission, der stod for tildelingerne. cura, -ae, 1 f.: omhu, bekymring. curae er final dativ. potentia, -ae, 1 f.: magt. con-jungo, 3: binder sammen med; conjunctus: forbunden, 'loyal'. novus, adj. 1-2: ny; (superlativ) sidst. sollicitatio, -onis, 3 f.: lokken, 'propaganda'. a-verto, -verti, -versum, 3: vender bort fra; aversus: fjendtligt stemt, 'led ved'. integer, -gra, -grum, adj. 1-2: uberørt, 'uforandret'. - Plancus har ikke vovet at gå til angreb, men holdt stillingen. homo, -minis, 3 m.: menneske; homines: 'folk'. of-fendo, -fendi, -fensum, 3: støder an; fejler. expedio, 4: gør klar; expeditus: 'beredt'. latrocinium, -i, 2 n.: røvertogt. 'rede', 12

13 parricida, -ae, 1 m.: morder. Plancus tænker på Antonius og Lepidus. tiro, -onis, 3 m.: rekrut. vel, adv.: 'vel nok'. luculentus, adj. 1-2: lysende; 'strålende'. - Plancus tænker vel ikke på dens kampevne, men dens kampvilje. bimus, adj. 1-2: andet-års. firmitas, -atis, 3 f.: fasthed; 'soliditet'. acies, -ei, 5 f.: skarphed; slag, kamp. expertus, adj. 1-2: afprøvet. robur, roboris, 3 n.: styrke. Africanus exercitus: to venteranlegioner, der om sommeren overførtes fra provinsen Africa til Italien. summus, adj. 1-2 (super!. af superus): øverst; vigtigst; det vigtigste af... (H&0 277); 'sta tens allerhelligste'. discrimen, -mini s, 3 n.: afgørelse, 'kamp'. de-duco, 3: fører ud (teknisk om at føre hæren ud til slag o. lign.) quod ad Caesarem attinet: 'det, som hører til Octavian' - en underlig omskrivning for 'Octavians hær'. Men måske havde Octavian stadig disciplinære problemer. videbamus, nm!. Plancus og Decimus Brutus. nihil = non. pro-ficio, -feci, -fectum, 3: gør fremskridt, 'gør noget ved det'. vel... vel, konj.n: såvel... som. familiaritas, -atis, 3 f.: nært bekendtskab, 'daglig omgang'. illo = den gamle Cæsar. nosse = navisse. moderatus, adj. 1-2: modereret, 'afbalanceret'. - sensus e r beskr. gen. sub-stituo, 3: indsætter i stedet for, filii loco... substitutus: "i søns sted'. proinde, adv.: derfra, 'ligefrem'. Adverbiet lægger sig til turpe. turpis, adj. 3: skændig, skammelig, umoralsk, 'urimelig', 'uforsvarlig'. dolenter, adv.: 'med smerte'. quod, konj.n: fordi; hvad angår det, at, 'at'. una, adv.: sammen (med ham). accipio, -cepi, -ceptum, 3: modtager; acceptum refero alicui: jeg skriver det på nogens konto. superior, adj. 3 (komp. af superus): tidligere, 'forudgående'. ex-tru do, -trudi, -trusum, bort. 3: driver mens, mentis, 3 f.: sind, tanke, 'forestilling'. vero, adv.: i sandhed, 'endda'. bimestris, adj. 3: to-måneders. insulsus, adj. 1-2: usaltet, 'usmagelig'. efflagitatio, -onis, 3 f.: udæsken, 'krævementalitet'. ex-puto, 1: lodder (dybden af ngt.) necessarius, adj. 1-2: nærmeste (venner eller familie, her måske 'rådgivere'). JUvo, juvi, jutum, 1: hjælper (m. akk. obj.) re-spicio, -spexi, -spectum, 3: ser tilbage på, betænker; m e respicio, 'besinder mig'. 13

14 prop nus, adj. 1-2: egen, propyle, 'fuldt og helt'. Karakteristikken af Octavian er naturligvis det vigtigste. Den unge mands vindende egenskaber står i centrum for Plancus - som han antager, de gør for Cicero - og dertil kommer Plancus' fornemmelse af ansvar over for den gamle Cæsars arving. Men Plancus kan ikke se andet, end at det er Octavians ansvar, at problemet Antonius ikke er blevet løst. Og det står nu klart, at Octavian har tænkt sig at søge det konsulat, som stadig står ledigt efter Hirtius og Pansa. Plancus kan tilsyneladende nærmest ikke kende den dannede unge mand igen, som han har holdt så meget af. Som sagen står nu, står Plancus militært, selv med Brutus nær ved, langt dårligere end Antonius og Lepidus. For ikke at sætte alt på et bræt har Plancus derfor bare hold t sin stilling - ikke angrebet. Med alle de gunstbevisninger, soldaterne og Plancus selv har fået, ikke mindst på Cicero s foranledning, gør det helt ondt i Plancus at indrømme det - men han indrømmer det, syltet ind i endeløse taksigelser og forsikringer om evig troskab. Den slags sprogbrug kan ofte afsløre, at folk er alt andet end sikre på, hvad de siger. Og mindre end en måned efter, at Plancus har skrevet dette til Cicero, har den militære situation fået Plancus over på Antonius' og Lepidus' side. Ikke længe efter følger Pollio trop. Vesten er på Antonius' side - Rom er ikke mere 'sikkert fra denne side'. Den 19. august vælges Octavian til konsul - endnu ikke 20 år gammel, og godt hjulpet af 11 legioner lejret lige uden for Rom. Kort tid efter vedtages en lov, der landsforviser Cæsarmorderne. Derpå ophæves fordømmelsen af Antonius og Lepidus. I oktober mødes Antonius, Lepidus og Octavia n nær Bologna og aftaler den videre procedure. 27. november vedtages i Rom en lov, der opretter det andet triumvirat, bestående af netop de tre, og gældende for fem år. De vigtigste forretninger for triumvirerne var at skaffe deres soldater jord til belønning for deres indsats, og skaffe sig af med deres fjender. Decimus var allerede død, da Plancus gik over; Marcus skulle siden lide døden i slaget ved Philippi. Cicero døde den 7. december. Hans død blev beskrevet i Titus Livius' monumentale romerske historie - i bog 120. Stykket står at læse i Cicero - en antologi ss

15 Octavian blev siden til Augustus, 'Den ophøjede hersker'. Mod enden af sit liv så han tilbage på sin politiske karrieres begyndelse og beskrev den i begyndelsen af sine 'Res Gestae'. Teksten står i Vita Romana s Det hele er bare så retfærdigt, så effektivt... Antonius døde efter slaget ved Actium; i sidste ende kunne hans utrolige overlever-egenskaber ikke frelse ham for Octavian. Lepidus døde, ensom og forstødt, i 12 fvt. Pollio trak sig tilbage fra politik, men forblev hele sit liv en af de få selvstændige personligheder i Rom, som Augustus ikke bremsede. Det var Plancus, der i januar 27 fvt. foreslog, at man skulle kalde Octavian for Augustus. Ikke underligt, at Plancus gjorde en formidabel karriere og endte som censor i 22 fvt. 15

Historisk Bibliotek. Augustus. Jesper Carlsen

Historisk Bibliotek. Augustus. Jesper Carlsen Historisk Bibliotek Jesper Carlsen Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Jesper Carlsen Redaktør: Thomas Meloni Rønn Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars Groth Læs mere om serien

Læs mere

Modernitet og tradition hos Catul. ved Finn Lyngholm Christensen Holstebro Gymnasium

Modernitet og tradition hos Catul. ved Finn Lyngholm Christensen Holstebro Gymnasium Modernitet og tradition hos Catul ved Finn Lyngholm Christensen Holstebro Gymnasium Materiale: Catul 1, 3, 5, 8, 13, 79, 101 Cicero: Pro Caelio 30-36 oversættelse (perspektiverende) Vergil: Aeneiden IV,

Læs mere

Kapitel A til Grafisk design. ZebraSoft

Kapitel A til Grafisk design. ZebraSoft Kapitel A til Grafisk design Kapitel A 2 Elektroniske blanketter Som du kan se i brochuren med printerlister, er der et hav af varianter i blanketter og formularer. Kunderne har forskellige behov/krav,

Læs mere

Senatus auctoritas populique Romani Marcus Tullius libertas Cicero: med indledning, tekst og gloser 4. filippiske tale tilrettelagt af Simon Laursen

Senatus auctoritas populique Romani Marcus Tullius libertas Cicero: med indledning, tekst og gloser 4. filippiske tale tilrettelagt af Simon Laursen Senatus auctoritas populique Romani Marcus Tullius Cicero: 4. filippiske tale libertas med indledning, tekst og gloser tilrettelagt af Simon Laursen LITTERIS ET ARTIBUS Ribe Katedralskole Publications

Læs mere

Vejen til effektiv tilbudsteknik

Vejen til effektiv tilbudsteknik Vejen til effektiv tilbudsteknik Opgaven( ( indhold Priser & Tidslinjen( Formål Beskriv kort, hvad tilbuddets formål er, og hvad kunden får ud af det, du tilbyder. Baggrund Det er sandsynligt, at andre

Læs mere

Kejser Augustus. Augustus' familie. Borgerkrig. Vidste du, at.. Slaget ved Actium. Augustus' regeringstid. Fakta. Augustus' eftertid

Kejser Augustus. Augustus' familie. Borgerkrig. Vidste du, at.. Slaget ved Actium. Augustus' regeringstid. Fakta. Augustus' eftertid Historiefaget.dk: Kejser Augustus Kejser Augustus Kejser Augustus levede på den tid, hvor der var jernalder i Danmark. Han var Romerrigets første kejser fra 27 f.v.t. til 14 e.v.t. Han er bl.a. kendt for

Læs mere

Evaluering af skriftlig eksamen i latin maj/juni 2013

Evaluering af skriftlig eksamen i latin maj/juni 2013 Evaluering af skriftlig eksamen i latin maj/juni 2013 Indledning I år var der 126 besvarelser af opgave 1 og 1 besvarelse af opgave 2. Der var ikke sygeeksamen i latin i år. I alt 127 elever indstillede

Læs mere

Kejser Augustus. Augustus' familie. Borgerkrig. Vidste du, at... Slaget ved Actium. Augustus' bygningsværker. Fakta. Augustus' eftertid

Kejser Augustus. Augustus' familie. Borgerkrig. Vidste du, at... Slaget ved Actium. Augustus' bygningsværker. Fakta. Augustus' eftertid Historiefaget.dk: Kejser Augustus Kejser Augustus Kejser Augustus levede på den tid, hvor der var jernalder i Danmark. Han var Romerrigets første kejser fra 27 f.v.t. til 14 e.v.t. Han er bl.a. kendt for

Læs mere

Arrangementer for børn. Vinter og forår 2013. Biblioteket. Gratis Billetter udleveres fra d. 1.2.13. Billetter udleveres i bibliotekets åbningstid

Arrangementer for børn. Vinter og forår 2013. Biblioteket. Gratis Billetter udleveres fra d. 1.2.13. Billetter udleveres i bibliotekets åbningstid Arrangementer for børn Vinter og forår 2013 Biblioteket Billetter udleveres i bibliotekets åbningstid Arrangementoversigt Arrangementoversigt Efterårsferien 2 www.biblioteket.sonderborg.dk Billetter udleveres

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Introduktion til designet for 100året

Introduktion til designet for 100året Introduktion til designet for 100året Version 1.0 Januar 2015 Side 1 Logoelementer + Logoet består af to elementer: Den runde roset og det store navnetræk "100året" i to linjer. Side 2 Primær logo til

Læs mere

BYDELSMØDRE-GRUPPEN BLIVER EN FORENING

BYDELSMØDRE-GRUPPEN BLIVER EN FORENING Bydelsmødregruppen bliver en forening BYDELSMØDRE-GRUPPEN BLIVER EN FORENING Når Bydelsmødrene er godt i gang med deres frivillige indsats som Bydelsmødre, er næste skridt, at gruppen organiserer sig som

Læs mere

BYDELSMØDRENES GRUNDUDDANNELSE

BYDELSMØDRENES GRUNDUDDANNELSE Bydelsmødrenes grunduddannelse Bydelsmødrenes Grunduddannelse BYDELSMØDRENES GRUNDUDDANNELSE Når de kommende Bydelsmødre er rekrutteret, begynder den obligatoriske grunduddannelse - en af grundpillerne

Læs mere

Ild fortællingen - Fysisk Frihed

Ild fortællingen - Fysisk Frihed Ild fortællingen - Fysisk Frihed Anslag Igangsættende plotpunkt Eskalation Vendepunkt Point of no return Klimaks Erobring og besættelse Tilfangetagelse og slaveri Oprør og væbnet modstand Magten slår tilbage

Læs mere

Mennesket bruger et tilbud i et forsøg på at forstå og navigere i, hvad der vil ske når en beslutning tages. Et tilbud vil som udgangspunkt være et

Mennesket bruger et tilbud i et forsøg på at forstå og navigere i, hvad der vil ske når en beslutning tages. Et tilbud vil som udgangspunkt være et Mennesket bruger et tilbud i et forsøg på at forstå og navigere i, hvad der vil ske når en beslutning tages. Et tilbud vil som udgangspunkt være et forsøg på at sikre sig mod tab! Det effektive tilbud

Læs mere

Latin 10 gode råd: ikke Afleveringer Syntaktisk analyse

Latin 10 gode råd: ikke Afleveringer Syntaktisk analyse Latin Det overordnet formål med skriftlig latin i gymnasieksolen er at vise, at man har forstået sproget både gennem syntaktisk analyse / oversættelse og analyse af indholdet. Lige meget hvilken type opgave,

Læs mere

Citation for published version (APA): Lange, C. H. (2015). Augustus og borgerkrigens triumf. Carlsbergfondet. Aarsskrift, 26-31.

Citation for published version (APA): Lange, C. H. (2015). Augustus og borgerkrigens triumf. Carlsbergfondet. Aarsskrift, 26-31. Aalborg Universitet Augustus og borgerkrigens triumf Lange, Carsten Hjort Published in: Carlsbergfondet. Aarsskrift Publication date: 2015 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to

Læs mere

Text Memory Monument

Text Memory Monument Tværfaglig sommerskole i Rom om brugen af fortiden i italiensk renæssance Exegi monumentum aere perennius regalique situ pyramidum altius, quod non imber edax, non Aquilo inpotens possit diruere aut innumerabilis

Læs mere

KOM GODT FRA START. Kom godt fra start EN KOORDINATOR SKAL:

KOM GODT FRA START. Kom godt fra start EN KOORDINATOR SKAL: Kom godt fra start KOM GODT FRA START Når det er besluttet at etablere en Bydelsmor-gruppe, er første skridt at finde en engageret koordinator, som det næste års tid bruger cirka 8 timer om ugen på at

Læs mere

Guds fulde rustning JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING

Guds fulde rustning JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Guds fulde rustning JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Du er i krig Når du blev en kristen så fik du samtidig en fjende. Derfor stemmer det ikke at alle dine problemer vil blive løst om du bare tager

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17,

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17, Bruger Side 1 08-05-2016 Tekst: Johs. 17, 20-26. Dette er en usædvanlig og helt speciel tekst, som vi lige har hørt. Et medhør ind i Guds eget lønkammer. Gud Fader og Gud søn taler sammen. Vi kalder kap

Læs mere

Denne pdf-fil er downloadet fra Illustreret Videnskab Histories website (www.historie-net.dk) og må ikke videregives til tredjepart.

Denne pdf-fil er downloadet fra Illustreret Videnskab Histories website (www.historie-net.dk) og må ikke videregives til tredjepart. Kære bruger Denne pdf-fil er downloadet fra Illustreret Videnskab Histories website (www.historie-net.dk) og må ikke videregives til tredjepart. Af hensyn til copyright er nogle af billederne fjernet.

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Folkene er ivrige efter at høre dig, cæsar...

Folkene er ivrige efter at høre dig, cæsar... Denne tredje dag før Ides i oktober regner det over byen. I nogle timer har Rom, den hovmodige by, haft en ny cæsar. Kejser Claudius er død i nattens løb. hans efterfølger vil handle hurtigt. Hans navn

Læs mere

Identitetsdesign. for Lærings- og mestringsuddannelser. Center for Folkesundhed Regionshuset Holstebro

Identitetsdesign. for Lærings- og mestringsuddannelser. Center for Folkesundhed Regionshuset Holstebro for s- suddannelser Center for Folkesundhed Regionshuset Holstebro Præsentation af identitetsdesign Udarbejdet af: Mediegrafiker, Mette Rumpelthiin Bligaard Indhold Side 4 Side 4 Region Midt farver Præsentation

Læs mere

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11.

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1 Hvis der nogensinde har eksisteret et menneske, der har turdet kalde tingene ved rette navn, så er det Jesus. Han kaldte det onde for ondt. Satan for Satan. Det

Læs mere

Designmanual November 2011

Designmanual November 2011 Designmanual November 2011 Indhold Intro Velkommen...Side 5 Om os...side 7 Guidelines Logo...Side 9 5. Element...Side 13 Spirer og Grønsmutter...Side 15 Farver...Side 17 Fonte...Side 19 Billeder...Side

Læs mere

IKKE SÅ FIRKANTET BOLIGSELSKABET VISUEL IDENTITET 18 INSPIRATION IMAGECONSULT

IKKE SÅ FIRKANTET BOLIGSELSKABET VISUEL IDENTITET 18 INSPIRATION IMAGECONSULT IKKE SÅ FIRKANTET BOLIGSELSKABET VISUEL IDENTITET 18 INSPIRATION BOLIGSELSKABET VISUEL IDENTITET 19 INSPIRATION BOLIGSELSKABET VISUEL IDENTITET 20 INSPIRATION BOLIGSELSKABET VISUEL IDENTITET 21 INSPIRATION

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk optagne foredrag af Bruno Gröning, som han har holdt den 29. september 1950 hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. Foredrag af Bruno Gröning, München,

Læs mere

Designmanual 1.0 Lej1bil.dk

Designmanual 1.0 Lej1bil.dk Designmanual 1.0 Lej1bil.dk 01 Intro 02 Logo Farvekoder Grafisk grundelement 04 Beklædning 05 Typografi 06 Brevlinje 10 Tryksager 11 Webdesign På de følgende sider findes en intro til Lej1bil.dks visuelle

Læs mere

BYDELSMØDRENE GÅR I GANG

BYDELSMØDRENE GÅR I GANG Bydelsmødrene går i gang 26 BYDELSMØDRENE GÅR I GANG Nu hvor uddannelsen er afrundet, skal Bydelsmødrene øve sig i at være Bydelsmødre i praksis. I denne fase er det altafgørende, at Bydelsmødrene bliver

Læs mere

Evaluering af skriftlig eksamen i latin maj/juni 2015

Evaluering af skriftlig eksamen i latin maj/juni 2015 Evaluering af skriftlig eksamen i latin maj/juni 2015 Indledning I år var der som sidste år kun en eksamensbegivenhed i skriftlig latin, og der var altså heller ikke sygeeksamen i latin. Antallet af elever,

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Lektion 11: Det augustæiske Principat

Lektion 11: Det augustæiske Principat Romerrigets historie Lektion 11: Det augustæiske Principat Indholdsfortegnelse 1. Vejledning 2. Introduktion 3. Reorganiseringen af Romerriget 4. Principatet - fred og fremgang 5. Tronfølgen 6. Arbejdsopgaver

Læs mere

BYDELSMØDRE - skaber forandring. Vejledning i opstart af Bydelsmødre

BYDELSMØDRE - skaber forandring. Vejledning i opstart af Bydelsmødre BYDELSMØDRE - skaber forandring Vejledning i opstart af Bydelsmødre 1 Indholdsfortegnelse Introduktion Kom godt fra start Bydelsmødrenes grunduddannelse Bydelsmødrene går i gang Bydelsmødregruppen bliver

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 7.s.e.trinitatis Prædiken til 7. søndag efter trinitatis Tekst. Luk. 19,1-10.

Bruger Side Prædiken til 7.s.e.trinitatis Prædiken til 7. søndag efter trinitatis Tekst. Luk. 19,1-10. Bruger Side 1 30-07-2017 Prædiken til 7. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Luk. 19,1-10. Små historier kan rejse store spørgsmål. Det er sommetider sådan at i en lille hverdagshandling sker der store

Læs mere

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen Metodeopgave Denne opgave har jeg valgt at inddele i tre afsnit: Erik Dahlbergs rolle Karl X Gustavs rolle Corfitz Ulfelds rolle Jeg vil undersøge og diskutere hver af de tre personers roller i overgangen

Læs mere

Censorberetning skr. LA 2016

Censorberetning skr. LA 2016 Censorberetning skr. LA 2016 Indledning I år var der som i de to foregående år kun en eksamensbegivenhed i skriftlig latin, og der var altså heller ikke sygeeksamen i latin. Antallet af elever, der indstillede

Læs mere

AUGUSTUS OG BORGER- KRIGENS TRIUMF

AUGUSTUS OG BORGER- KRIGENS TRIUMF 26 4 AUGUSTUS OG BORGER- KRIGENS TRIUMF Af CARSTEN HJORT LANGE ADJUNKT, PH.D., INSTITUT FOR KULTUR OG GLOBALE STUDIER HISTORIE, AALBORG UNIVERSITET. MODTAGET STØTTE TIL PROJEKTET TRIUMPH IN THE AGE OF

Læs mere

Papirlinie og identifikation

Papirlinie og identifikation Papirlinie og identifikation 2 12 14 6 2 10 pkt. størrelse / 1 pkt. linieafstand Vejnavn 8 10 pkt. størrelse / 1 pkt. linieafstand 10/1 Obit vendae endusci litaque des aut volum que ipsunt resectur? Poriaspedis

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

En supersproglig international studieretning

En supersproglig international studieretning En supersproglig international studieretning med Engelsk A, Spansk A / Fransk A, Tysk B, Latin C 1) Præsentation LL og HB fra SG. Vi vil udbyde en supersproglig international studieretning i det kommende

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

BYDELSMØDRE - skaber forandring. Vejledning i opstart af Bydelsmødre

BYDELSMØDRE - skaber forandring. Vejledning i opstart af Bydelsmødre BYDELSMØDRE - skaber forandring Vejledning i opstart af Bydelsmødre 1 Indholdsfortegnelse Introduktion Kom godt fra start Bydelsmødrenes grunduddannelse Bydelsmødrene går i gang Bydelsmødregruppen bliver

Læs mere

Prædiken til 2. søndag trinitatis, Luk 14,25-35. 2. tekstrække

Prædiken til 2. søndag trinitatis, Luk 14,25-35. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag trinitatis, Luk 14,25-35. 2. tekstrække Salmer DDS 36: Befal du dine veje DDS 62: Jesus, det eneste DDS 508:

Læs mere

grafisk design esti odi te vero dolupta Jeg tentur har valg emballagedesign som valgfag i forbindelse med en skoleperiode.

grafisk design esti odi te vero dolupta Jeg tentur har valg emballagedesign som valgfag i forbindelse med en skoleperiode. forside doluptam, inciam samusam, modisit iaectus expeligniae heni ssimus ad magni omnihil s cum fugiti voluptas ex est, esti odi te vero dolupta Jeg tentur har valg emballagedesign som valgfag i forbindelse

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.s.e.trinitatis 2015. Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26..

Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.s.e.trinitatis 2015. Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26.. Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26.. Det var sådan lidt underligt at vælge første salme til gudstjenesten i dag. Jeg skulle måske have

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

- elevmanual ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA. SOLENS FOLK et undervisningsmateriale fra C:NTACT 1

- elevmanual ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA. SOLENS FOLK et undervisningsmateriale fra C:NTACT 1 - elevmanual ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA SOLENS FOLK et undervisningsmateriale fra C:NTACT 1 Elevmanual Indledning Nu er det jeres tur til at afvikle Solens Folk! I dette materiale får I alt det at vide,

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Kronologi i punktform for krigen i Vesteuropa: 10. maj - 25. juni 1940. Kort Udtrykket "den allierede hovedstyrke" skal her forstås som den belgiske hær og de dele

Læs mere

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed Du gode Gud, jeg takker dig for livet, fordi jeg lever og er til i dag. Jeg rækker hånden ud mod livets gave og mod den kærlighed, der ligger bag. Du giver hele verden liv og ånde og holder gang i alle

Læs mere

Bliv afhængig af kritik

Bliv afhængig af kritik Bliv afhængig af kritik - feedback er et forslag og ikke sandheden Kritik er for mange negativt ladet, og vi gør gerne rigtig meget for at undgå at være modtager af den. Måske handler det mere om den betydning,

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

CANASTAKLUBBEN. stiftet 20. januar 1995. For at fremme kammeratlig sammenvær og hygge, for klubbens medlemmer og ikke mindst deres børn.

CANASTAKLUBBEN. stiftet 20. januar 1995. For at fremme kammeratlig sammenvær og hygge, for klubbens medlemmer og ikke mindst deres børn. CANASTAKLUBBEN stiftet 20. januar 1995 For at fremme kammeratlig sammenvær og hygge, for klubbens medlemmer og ikke mindst deres børn. Canasta er et ungt spil, hvori man finder ideer fra flere kortspil.

Læs mere

Blandt hedenold (Sigmunds vísa)

Blandt hedenold (Sigmunds vísa) Blandt hedenold (Sigmunds vísa) Blandt hedenold de Nordens gjæve helte, og Sigmund var den ædle Færøersmand. :/: Af alle dem, som spændte sværd ved bælte, i kampen ingen djærvere end han. :/: 2. Ved mangt

Læs mere

2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644. Åbningshilsen

2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644. Åbningshilsen 1 2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644 Åbningshilsen Vi er kommet til anden søndag i fasten. For at det kan blive forår, må vi gennemleve

Læs mere

IMPERIUM. Senatus Populusque Romanus Senatet og det romerske folk. Nøglepunkter for magistraternes erstatning af kongedømmet

IMPERIUM. Senatus Populusque Romanus Senatet og det romerske folk. Nøglepunkter for magistraternes erstatning af kongedømmet Senatus Populusque Romanus Senatet og det romerske folk IMPERIUM Romerne var overbevist om at imperium, som det var brugt på deres tid, var et levn fra kongetiden. Imperium (at beordre) var efter sigende

Læs mere

Evaluering af skriftlig eksamen i latin 26. og 27. maj 2011

Evaluering af skriftlig eksamen i latin 26. og 27. maj 2011 Evaluering af skriftlig eksamen i latin 26. og 27. maj 2011 Indledning I år blev skriftlig eksamen som sidste år afviklet over to dage, henholdsvis den 26. og den 27. maj. Opgavesæt 1 blev besvaret af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Designprocessen... 6. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4

Indholdsfortegnelse. Designprocessen... 6. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 0 Indholdsfortegnelse Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 Designprocessen... 6 WBS (Work Breakdown Structure)... 6 Procesnedbrydning og SWOT... 7 1 JB Plastics visuelle identitet Ønsker og mål

Læs mere

4. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 1. juli 2012 kl Salmer: 31/434/366/313//688/695,v.6.7 Uddelingssalme: 726

4. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 1. juli 2012 kl Salmer: 31/434/366/313//688/695,v.6.7 Uddelingssalme: 726 1 4. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 1. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 31/434/366/313//688/695,v.6.7 Uddelingssalme: 726 Åbningshilsen Denne søndag handler om næstekærlighed. Du skal elske din

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Cicero mod Verres - indledning - s. 1-1/13/2012 12:58. Indledning

Cicero mod Verres - indledning - s. 1-1/13/2012 12:58. Indledning Cicero mod Verres - indledning - s. 1-1/13/2012 12:58 Indledning Året 70 fvt. var afgørende ikke bare i Roms historie, men også for Ciceros politiske karriere. Forfatningen blev ændret. To fremtrædende

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. 19-06-2016 side 1 Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. Klokken seks gik alt dødt, og der var helt stille, skrev en anonym engelsk soldat i avisen The Times 1. januar 1915. Han var ved fronten

Læs mere

18. s. e. trin. I 2015 Ølgod

18. s. e. trin. I 2015 Ølgod For nogle år siden læste jeg i en avis om en ung kvinde, der var det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Hun blev det tilfældige offer for en overfaldsmand, og blev nedværdiget og ydmyget i al offentlighed.

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

nobilita tis ausa Uddrag af Ciceros forsvar for Sextus Roscius fra Ameria LITTERIS ET ARTIBUS Indledning, tekstudvalg og glosering af Simon Laursen

nobilita tis ausa Uddrag af Ciceros forsvar for Sextus Roscius fra Ameria LITTERIS ET ARTIBUS Indledning, tekstudvalg og glosering af Simon Laursen C ausa nobilita tis Uddrag af Ciceros forsvar for Sextus Roscius fra Ameria Indledning, tekstudvalg og glosering af Simon Laursen LITTERIS ET ARTIBUS Ribe Katedralskole Publications 2014 Indledning Marcus

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

Salmer: Lihme Nu vågne alle, Dåb: 448 Fyldt med glæde, 41 Lille Guds barn, 321 O kristelighed, 725 Det dufter

Salmer: Lihme Nu vågne alle, Dåb: 448 Fyldt med glæde, 41 Lille Guds barn, 321 O kristelighed, 725 Det dufter Tekster: Es 44,1-8, Rom 8,24-28, Joh 17,1-11 Salmer: Lihme 9.00 748 Nu vågne alle, Dåb: 448 Fyldt med glæde, 41 Lille Guds barn, 321 O kristelighed, 725 Det dufter Rødding 10.30 748 Nu vågne alle, 313

Læs mere

Giovanni Battista PERGOLESI ( ) Transcription pour orgue : R. LOPES

Giovanni Battista PERGOLESI ( ) Transcription pour orgue : R. LOPES Giovai Battista PERGOLESI (110-1) Stabat Mate Tascitio ou ogue : R. LOPES 1....... 8. 9. 10 11. 1. Stabat Mate doloosa Cuus aimam gemetem O quam tistis et alicta Quae moeebat et dolebat Quis est homo Vidit

Læs mere

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 5. november 2017 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Es 60,18-22; Åb 7,1-17; Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 568 * 571 * 566 * 784 I 1800-tallet skrev

Læs mere

Hvad er en målgruppe?

Hvad er en målgruppe? Beboerkommunikation BL: Målgrupper Paul R. Metelmann 1 Hvad er en målgruppe? En målgruppe er den gruppe mennesker, man som afsender er interesseret i at kommunikere til, hvad enten man vil: Oplyse dem

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud.

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. I armene på russerne Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. Havde det bare været kanonskud, ville det nærmest have virket beroligende, for så havde russerne stadig været et

Læs mere

1. s. i advent 30. november 2014 - Haderslev Domkirke kl. 10

1. s. i advent 30. november 2014 - Haderslev Domkirke kl. 10 1. s. i advent 30. november 2014 - Haderslev Domkirke kl. 10 74-83 447-73 / 90-102,2-78 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus (21,1-9): Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved

Læs mere

Rough - visuel idéudvikling

Rough - visuel idéudvikling 1 Roskilde Universitetscenter, Institut for Kommunikation, journalistik og datalogi, PO.Box 260. 4000 Roskilde. (2002) Bruno Ingemann in Tekster skal ses! Nøgleord: Rough, udkast, struktur, billedbrug

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

Evaluering af skriftlig eksamen i latin maj 2009

Evaluering af skriftlig eksamen i latin maj 2009 Evaluering af skriftlig eksamen i latin maj 2009 Indledning I år indstillede 56 eksaminander sig til skriftlig eksamen i latin, færre end nogensinde tidligere. Det lave antal skyldes bl.a., at ikke alle

Læs mere

Prædiken til 14. s. e. trin. 21. sept. 2014 kl. 10.00

Prædiken til 14. s. e. trin. 21. sept. 2014 kl. 10.00 1 Prædiken til 14. s. e. trin. 21. sept. 2014 kl. 10.00 747 Lysets engel 448 Fyldt af glæde 441 Alle mine kilder 157 Betesdasøjlernes buegange Bernhard Christensen Nadververs 143 v. 7 på Op alle folk på

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

3. s. i fasten II 2016 Ølgod 9.00, Bejsnap , 473 til nadver

3. s. i fasten II 2016 Ølgod 9.00, Bejsnap , 473 til nadver Vi er i denne vidner til en hård kamp mellem vinteren og foråret. Bedst som vi troede, foråret havde vundet, bedst som vi vejrede forårsluft og følte forårsstemningen brede sig, og begyndte at fantasere

Læs mere

18.s.e.trinitatis Matt. 22,34-46; Es 40,18-25; 1. kor. 1,4-8 Salmer: 748, 422, 57 54, 192 (alterg.), 696

18.s.e.trinitatis Matt. 22,34-46; Es 40,18-25; 1. kor. 1,4-8 Salmer: 748, 422, 57 54, 192 (alterg.), 696 18.s.e.trinitatis Matt. 22,34-46; Es 40,18-25; 1. kor. 1,4-8 Salmer: 748, 422, 57 54, 192 (alterg.), 696 Lad os alle bede! Kære Herre, tak fordi Du er kærligheden og derfor vil du, at vi skal leve i din

Læs mere

Prædiken Fastelavns søndag. Holdt i Hinge kl. 9.00 og i Thorning kl. 10.30.

Prædiken Fastelavns søndag. Holdt i Hinge kl. 9.00 og i Thorning kl. 10.30. Prædiken Fastelavns søndag. Holdt i Hinge kl. 9.00 og i Thorning kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Korsvar Jesus tog de tolv til side og sagde til dem:»se, vi går op til Jerusalem,

Læs mere

Tale på Sommersted Efterskole d. 16. maj 2009 til Multiaften ved Daniel Præstholm

Tale på Sommersted Efterskole d. 16. maj 2009 til Multiaften ved Daniel Præstholm Emne: Global Gud Tale på Sommersted Efterskole d. 16. maj 2009 til Multiaften ved Daniel Præstholm Målgruppe: teenagers, ca. 150-200 stk. Tekster: Sl 139,1-18 + Jes 49,15 Sl 139,1-18 v1 For korlederen.

Læs mere

Udarbejdet af weltklasse. Designmanual

Udarbejdet af weltklasse. Designmanual Designmanual 1 Minimumsafstanden fra kanten af det gældende medie, bestemmes af logoets grafikdel. Respektafstand 2 Logoet kan bruges på hvid, sort og billedbaggrund Bruges logoet på billedbaggrund, er

Læs mere

Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN

Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN 6. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Hvidbjerg v. Å Mattæus 19, 16-26 Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN De vidste det allerede i 1241, da jyske lov

Læs mere

Hvem heler Gud? lidelsens udfordring. v. Frank Risbjerg Kristensen

Hvem heler Gud? lidelsens udfordring. v. Frank Risbjerg Kristensen Hvem heler Gud? lidelsens udfordring v. Frank Risbjerg Kristensen Gud er min hyrde, jeg er tryg I fredstider Når tilliden til Gud vælter Gud er min hyrde, jeg er tryg; Han sørger for mig nat og dag Han

Læs mere

Prædiken til 11. Søndag efter Trinitatis

Prædiken til 11. Søndag efter Trinitatis Prædiken til 11. Søndag efter Trinitatis Salmer Indgangssalme: DDS 736: Den mørke nat forgangen er (mel.: Winding) Salme mellem læsninger: DDS 6: Dig være, mildeste Gud Fader Salme før prædikenen: DDS

Læs mere

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15).

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Salmer: Hinge kl.9: 422-7/ 728-373 Vinderslev kl.10.30: 422-7- 397/ 728-510,v.5-6- 373 Dette hellige evangelium

Læs mere

Mariæ Bebudelsesdag d.10.4.11. Luk.1,26-38.

Mariæ Bebudelsesdag d.10.4.11. Luk.1,26-38. Mariæ Bebudelsesdag d.10.4.11. Luk.1,26-38. 1 Der er ni måneder til juleaften. Derfor hører vi i dag om Marias bebudelse. Hvad der skulle ske hende overgik langt hendes forstand, men hun nægtede alligevel

Læs mere

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 1 1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Det er forår og faste. Og 1.

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

7. søndag efter Trinitatis

7. søndag efter Trinitatis 7. søndag efter Trinitatis Salmevalg 492: Guds igenfødte, ny-levende sjæle 305: Kom, Gud Helligånd, kom brat 487: Nu fryde sig hver kristenmand 367: Vi rækker vore hænder frem 471: O glædelig dag Dette

Læs mere

Banedanmarks logo. Minimumstørrelse. Symbolets størrelse og proportioner må ikke ændres. Symbolet har en fast placering under navnetrækket.

Banedanmarks logo. Minimumstørrelse. Symbolets størrelse og proportioner må ikke ændres. Symbolet har en fast placering under navnetrækket. Banedanmarks logo Navnetræk Symbol Minimumstørrelse Bredde: 4,5 mm Designprogrammets bærende element er logoet. Logoet består af navnetrækket Banedanmark og af et symbol. Den grafiske opdeling i navnetrækket

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere