Fra slaget ved Mutina til Ciceros død

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra slaget ved Mutina til Ciceros død"

Transkript

1 Fra slaget ved Mutina til Ciceros død Den 20. december 44 fvt. havde senatet modtaget meddelelsen om, at Decimus Junius Brutus ikke havde til hensigt at overgive sin provins, Gallia Cisalpina, til M. Antonius. Antonius var ellers allerede draget derop for at overtage provinsen i god tid. Senatet havde i juni afgjort, at provinsen ved årsskiftet 44/ 43 skulle falde til M. Antonius, der var konsul for året 44 fvt. En situation, hvor en siddende statholder i en provins nægter at adlyde Roms øverste embedsmand, konsulen, var i sig selv uhørt; at Antonius ovenikøbet havde krav på provinsen, fordi han havde fået den tildelt i senatet, gjorde ikke situationen lettere for senatet. Havde stillingen kun været sådan, var senatet ufortøvet trådt ind på Antonius' side og havde erklæret Brutus for forræder. Men så enkel var stillingen aldeles ikke. Ingen ting var helt simple; det havde de ikke været længe, og mordet på Cæsar den 15. marts 44 havde gjort situationen helt uoverskuelig. Antonius havde længe været Cæsars højre hånd. Decimus Junius Brutus havde været en af morderne. Konflikten oppe i Gallia Cisalpina var altså et udtryk for den borgerkrig, der så at sige måtte komme. Der var blevet gjort meget for at undgå den borgerkrig. Allerede et par dage efter mordet havde senatet vedtaget en amnesti for morderne. Men samtidig havde det besluttet, at alle Cæsars politiske handlinger skulle stå ved magt. Det blev Antonius, der satte sig i besiddelse af Cæsars papirer, og som derfor var i stand til at fastlægge, hvad Cæsar havde haft i tankerne. I løbet af foråret og sommeren udnyttede Antonius disse papirer til det yderste til at konsolidere sin egen position og vanskeliggøre Cæsarmordernes. Morderne måtte fortrække til forskellige steder uden for Rom. Til sidst spids ede s tingene til. I oktober-november samlede Antonius store militære styrker til sig selv, og mange i Rom frygtede, at han ville angribe byen. Antonius syntes på nippet til at bringe sig i stilling som Cæsars arvtager i et og alt. Men sådan blev det ikke. For i sit testamente havde Cæsar allerede adopteret en temmelig ukendt ung mand og indsat ham som sin arving. Denne unge mand, Cæsars grand-nevø, der ved adoptionen kom til at hedde Gaius Julius Caesar Octavianus (han var kødelig søn af en C. Octavius), ønskede at 1

2 blive ikke kun Cæsars arving, men netop også hans arvtager, og besluttede sig for at bremse Antonius. Han tog ud til de af Cæsars veteraner, der var blevet bosat i Syditalien, og påvirkede dem dels ved sin status af Cæsars adopterede søn, dels ved en klækkelig betaling, til at gribe til våben under hans egen ledelse. Hvis Antonius' plan virkelig var at erobre Rom med våben, måtte han opgive den; Antonius måtte endda lide den tort, at to af hans legioner (den tiende og den 'martiske') gik over til Octavian. Sidst i november forlod han Rom og tog til Gallien, hvor han fik lukket D. Brutus inde i byen Mutina og indledte en belejring af ham. Den unge Octavian knyttede sig til den gamle Cicero, og gjorde ham til sin vejleder i det spegede politiske spil. Cicero introducerede ham officielt i senatet den 20. december, samme dag, som D. Brutus havde erklæret Antonius sin trods, og holdt en tale (den 3. filippiske), hvor han lovpriste begge overfor senatorerne; straks derefter holdt han endnu en (den 4. filippiske), hvor han sagde stort set det samme til en folkeforsamling foran senatsbygningen. Den 3. januar blev Octavian - ganske enestående - tildelt rang af 'pro-prætor' og fik sæde i senatet. Desuden gav man ham tilladelse til at søge embedet som konsul ti år før den normale minimumsalder for kandidater, som var 42 år. Octavian var 19; der var ingen risiko - før han blev 32, ville verden sikkert se helt anderledes ud. Men alle forsøg på at erklære Antonius for forræder mislykkedes. Den 4. januar besluttede senatet endda at forhandle med Antonius. Der kom ikke noget ud af disse forhandlinger, men sålænge man forhandlede, lå D. Brutus jo belejret i Mutina. Konsulerne for året 43, Aulus Hirtius og Gaius Vibius Pansa, var (til Ciceros irritation) heller ikke meget for at indlede militære handlinger mod Antonius. Men efterhånden som Antonius' uvilje til at adlyde senatets befalinger blev tydeligere, måtte konsulerne samle styrker til at nedkæmpe ham. Octavia n stillede sine private styrker til rådighed, og konsulerne samlede nye og gamle legioner. Sidst i marts er begge taget fra Rom for at lede operationerne i Norditalien. Men meldingerne fra krigen er ikke nødvendigvis gode, og stemningen i Rom er usikker. Men den 14. april møder konsulerne Antonius i et slag ved Forum Gallorum - og vinder. Meldingen om sejren når Rom den 20. april, og dagen efter skriver Cicero begejstret dette brev (Ad. Brut. I 3) til en anden Cæsarmorder, Marcus Junius 2

3 Brutus, der befandt sig i Nordgrækenland, hvor han kommanderede en større styrke: 1 Nostrae res meliore loco videbantur; scripta enim ad te certo scio, quae gesta sint. Qualis tibi saepe scripsi consules, tales exstiterunt. Caesaris vero pueri mirifica ind oles virtutis. Utinam tam facile eum florentem et honoribus et gratia regere ae tenere possimus, quam 5 facile adhuc tenuimus! Est omnino illud difficilius, sed tamen non diffidimus; persuasum est enim adulescenti, et maxime per me, ejus opera nos esse salvos; et certe, nisi is Antonium ab urbe avertisset, perissent omnia. 2 Triduo vero aut quadriduo ante hane rem pulcherrimam timore 10 quodam perculsa civitas tota ad te se cum conjugibus et liberi s effundebat; eadem recreata a. d. XII KaI. Mai. te hue venire quam se ad te ire malebat. Quo quidem die magnorum meorum laborum multarumque vigiliarum fructum cepi maximum, si modo est aliquis fructus ex solida veraque gloria. Nam tantae multitudinis, quantam 15 capit urbs nostra, concursus est ad me factus; a qua usque in Capitolium deductus maximo clamore atque plausu in rostris conlocatus sum. Nihil est in me inane (neque enim debet), sed tamen omnium ordinum consensus, gratiarum actio gratulatioque me commovet, propterea quod popularem me esse in populi salute 20 praeclarum est. 3 Sed haec te malo ab aliis. Me velim de tuis rebus consiliisque facias diligentissime certiorem illudque consideres, ne tua liberalitas dissolutior videatur. Sic sentit senatus, sic populus Romanus, nullos umquam hostis digniores omni supplicio fuisse quam eos civis, qui hoc bello contra patriam 25 arm a ceperunt; quos quidem ego omnibus sententiis ulciscor et persequor omnibus bonis adprobantibus. Tu quid de hac re sentias, 3

4 tui judici est: ego sic sentio, trium fratrum unam et eandem esse causam. indoles, -lis, 3 f.: (medfødt) tilbøjelighed. egenskab, virtus, -utis, 3 f.: personlig kvalitet, dygtighed, 'moral'. honor, -ris, 3 m.: hæder, hædersbevisning. - Cicero tænker på hans specielle rang af proprætor mm. hengi- gratia, -ae, 1 f.: taknemlighed, venhed, 'respekt'. opera, -ae, 1 f.: værk, 'indsats'. res, rei, 5 f.: ting, sag, 'historie'. civitas, -atis, 3 f.: samfund, borgerskab; tota c.: 'alle borgerne'. per-cello, -culi, -culsum, 3: slår ned. a. d. XIII KaI. Mai. = ante die m terdecimum Kalendas Maias (20. april: se H&0 308). labor, -ris, 3 m.: arbejde, slid,,anstrengelse'. vigilia, -ae, 1 f.: nattevagt, 'søvnløs nat'. capio, cepi, captum, 3: tager, 'kan rumme'. concursus, -us, 4 m.: sammenstimlen, 'opløb', 'demonstration'. ad me: Cicero boede (som de fleste fine romere) på Palatin. rostra, -orum, 2 n. (kun i plur.): talerplatformen på forum. inanis, adj. 3: tom, 'forfængelig'. consensus, -us, 4 m.: enighed. Ciceros politiske ideal var concordia ordinum, en form for balance mellem de forskellige politiske kræfter i Rom. popularis, adj. 3: folkekær, folkelig. Normalt ville Cicero være blevet betragtet som mere aristokratisk, 'optimat'. salus, -utis, 3 f.: frelse, sikkerhed; in populi salute: 'når det drejer sig om folkets sikkerhed'. gratiarum actio: taksigelse, 'sympatitilkendegivelse' (fra udtrykket gratias ago, jeg takker). certiorem aliquem facio: gør nogen sikrere = giver nogen efterretmng om. liberalitas, -atis, 3 f.: opførsel, som passer til en fribåren mand, 'rundhåndethed', 'storsindethed'. dissolutus, adj. 1-2: opløst, 'ødsel', 'ubehersket'. judicium, -i, 2 n.: dom, vurdering; tui judici est: 'det er op til dig'. Marcus Antonius havde to brødre. Den ene, Lucius, fulgtes med ham; den anden, Gajus, lod Marcus få provinsen Makedonien for året 43. Men der sad også Marcus Brutus, og det lykkedes denne at arrestere Gajus. Brutus vægrede sig ved at likvidere Gajus; Cicero fandt, der var tale om utidig finfølelse (det er det, han mener med ordet 'liberalitas' i brevet). Brutus skrev straks tilbage til Cicero og forklarede, at han kun ønskede, at behandlingen af Gajus skulle være juridisk holdbar. 'Quod nondum senatus censuit nec populus Romanus jussit, id adroganter non praejudico 4

5 neque revoco ad arbitrium meum', skriver han tilbage, og der forelå faktisk heller ikke endnu et juridisk grundlag for at henrette Gajus. Ciceros forsøg på at få Antonius og alle hans tilhængere dømt 'fjender af Rom' var endnu ikke lykkedes. Sålænge Antonius syntes i stand til at gøre modstand, veg flertallet i senatet tilbage for denne dom. Men udviklingen i de sidste dage af april skulle ændre på situationen. Den 21. april lykkedes det endelig konsulerne at tvinge Antonius til at hæve belejringen af Mutina. Cicero får meldingen meget hurtigt derefter, og skriver derefter til Marcus Brutus den 27. april: Consules duos bonos quidem, sed dumtaxat bonos consules amisimus: Hirtius quidem in ipsa victoria occidit, cum paucis diebus ante magno proelio vicisset; nam Pansa fugerat vulneribus acceptis, quae ferre non potuit. Reliquias hostium Brutus 5 persequitur et Caesar. Hostes autem omnes judicati, qui M. Antoni sectam secuti sunt; itaque id senatus consultum plerique interpretantur etiam ad tuos sive captivos sive dediticios pertinere; equidem nihil disserui durius, cum nominatim de C. Antonio decernerem, quod ita statueram, a te cognoscere causam ejus 10 senatum oportere. V KaI. Mai. dumtaxat, adv.: kun, blot. Konsulerne er altså ikke 'optimi', men kun 'boni'. proelium, -i, 2 n.: slag. - 'Slaget' er kampen ved Forum Gallorum. Brutus, -i, 2 m: Decimus Junius Brutus, der havde været indesluttet i Mutina. secta, -ae, 1 f.: gruppe, slæng. dis-sero, -serui, -sertum, 3: skiller ad; redegør for; siger. durus, adj. 1-2: hård (her adv. komp., se H&0 274). de-cerno, -crevi, -cretum, 3: giver min mening til kende. Cicero har altså nu det argument imod M. Brutus, at der faktisk foreligger en senatsbeslutning vedrørende Antonius' parti. Men Cicero vil ikke foregribe M. Brutus' opfattelse og har ikke udtalt sig hårdt om Gajus Antonius. Noget kunne tyde på, at M. Brutus har opfattet G. Antonius som 5

6 en dediticius, altså en, der har overgivet sig, og ikke som captivus, altså en, der bare er fanget; for G. Antonius bliver ikke henrettet før året efter, som en konsekvens af de politiske vold, der på det tidspunkt bryder ud i Rom, og som også koster Cicero livet. Men hvis Cicero har det på M. Brutus, at han er for blød ved G. Antonius, har Brutus sine dybe tvivl om den unge 'Cæsar', dvs. Octavian. I sine breve tilbage til Cicero - og til andre - gav han ofte udtryk for, at han ikke var tryg ved ham - de to konsuler er nu døde, og hvad nu hvis den unge Cæsar vil være konsul? Timeo de consulatu ne Caesar tuus altius se ascendisse putet decretis tuis quam inde, si consul factus sit, descensurum, skriver han i midten af maj. Utinam inspectare possis timorem de illo meum! M. Brutus' tvivl om Octavians intentioner var måske bedre funderede, end vi ved af. Vi kan jo se, at Cicero regner med, at M. Brutus får oplysninger fra andre end ham selv; og vi ved i hvert fald, at det ikke er sandt, at Octavian forfulgte Antonius. Det fremgår ganske tydeligt af et brev, som Decimus Brutus skriver til Cicero den 5. maj: 1 Non mihi rem publicam plus debere arbitror quam me tibi; gratiorem me esse in te posse, quam isti perversi sint, in me exploratum habes; si tamen hoc temporis videatur did causa, malle me tuum judicium quam ex altera parte omnium istorum. Tu enim a 5 certo sensu et vero judicas de nobis; quod isti ne faciant summa malevolentia et livore impediuntur. Interpellent me, quo minus honoratus sim, dum ne interpellent, quo minus res publica a me commode administrari possit; quae quanto sit in periculo, quam potero brevissime, exponam Primum omnium quantam perturbationem rerum urbanarum adferat obitus consulum, quantamque cupiditatem hominibus iniciat vacuitas, non te fugit. Satis me multa scripsisse, quae litteris commendari possint, arbitror - scio enim, cui scribam. 3 Revertor nunc ad Antonium. Qui ex fuga cum parvulam manum 15 peditum haberet inermium, ergastula solvendo omneque genus 6

7 hominum abripiendo satis magnum numerum videtur effecisse. Huc accessit manus Ventidi, quae trans Appenninum itinere facto difficillimo ad Vada pervenit atque ibi se cum Antonio conjunxit. Est numerus veteranorum et armatorum satis frequens cum Ventidio. 20 4Consilia Antoni haec sint necesse est: aut ad Lepidum ut se conferat, si recipitur, aut Appennino AIpibusque se tene at et decursionibus per equites, quos habet multos, vastet ea Ioca, in quae incurrerit, aut rursus se in Etruriam referat, quod ea pars ItaIiae sine exercitu est. Quod si me Caesar audisset atque Appenninum 25 transisset, in tantas angustias Antonium compulissem, ut inopia potius quam ferro conficeretur. Sed neque Caesari imperari potest nec Caesar exercitui suo; quod utrumque pessimum est. Cum haec talia sint, quominus, quod ad me pertinebit, homines interpellent, ut supra scripsi, non impedio - haec quem ad modum explicari possint 30 aut, a te cum explicabuntur, ne impediantur timeo....iii Non. Majas, ex castris, Dertona. per-versus, adj. 1-2: misundelig. Der må have været nogle i Rom, der kritiserede D. Brutus' handlinger; Brutus afviser kritikken ret brysk. exploratus, adj. 1-2: udforsket, 'helt klart'; exploratum habeo: det står helt klart for mig. hoc temporis: på dette tidspunkt. video, vidi, visum, 2: ser; videtur: det synes rigtigt. causa, -ae, 1 f.: sag, årsag, 'forsvar'. livor, -ris, 3 m.: blygrå farve; misundelse. interpello, 1: afbryder, forhindrer. quo minus, konj.n m. konj.v: at (ved verber, der bet. 'forhindrer'). commodus, adj. 1-2: bekvem;,effektiv'. perturbatio, -onis, 3 f.: forvirring. cupiditas,-atis, 3 f.: begær. vacuitas, -atis, 3 f.: tomhed; 'ledigt embede'. - De to konsuler er jo døde, så nu står embedet som konsul ledigt. commendo, 1: betror. pedes, -ditis, 3 m.: fodgænger; fodsoldat. inermis, adj. 3: ubevæbnet. ergastulum, -i, 2 n.: arbejdslejr. solvo, 3: løsgør, 'åbner'. ab-ripio, -ripui, -reptum, 3: fjerner. manus, -us, 4 f.: hånd; gruppe. 7

8 Publius Ven tidius Bassus havde været under en kompetent Cæsar. Han officer førte styrken, der tales om, fra Italiens østkyst (området Picenum). iter, itineris, 3 n.: rute; march. Vada, -orum, 2 n. (plur.): Vad a Sabatia, by ved Middelhavet ca. 50 km. vest for Genova. Marcus Aemilius Lepidus havde været en ledende officer under Cæsar. I 43 var han statholder i Gallia Narbonensis (Sydfrankrig) og i den østlige del af Spanien. con-fero, -tuli, -latum, -ferre: bærer sammen; me c.: slutter mig til. decursio, -onis, 3 f.: udfald, 'partisanangreb'. angustiae, -arum, 1 f. (kun i plur.): snæverhed, 'vanskelig position'. con-ficio, -feci, -fectum, 3: gør færdig,,gør det af med'. impero, 1: befaler (m. dat.; se H&0 151, på s. 118, om passiv konstruktion. Oversæt: 'man kan ikke...') uterque, distr. pron.: enhver af to; 'begge dele'. quem ad modum: hvordan. explico, 1: udreder. Dertona, -ae, 1 f.: Dertona, by ca. 50 km. nord for Genova. Decimus Brutus' erklæring om sin gæld til Cicero er naturligvis ikke bare ord. Ciceros indsats for at få senatet til at bekæmpe Antonius kan ikke undervurderes; og de mange filippiske taler - den fjortende og sidste, vi har endnu, blev holdt den 20. april efter slaget ved Forum Gallorum - vidner stadig om denne indsats. Decimus Brutus står altså den 27. april ca. 100 km. fra Antonius. Der gik en direkte vej, via Aemilia Scauri, fra Dertona til Vada Sabatia. For at bestemme sig for sit næste træk er Brutus nødt til at gøre sig overvejelser over Antonius' planer og hans øjeblikkelige styrke. Han ved, at Antonius har vundet i styrke, og han har opgivet at udnytte Octavian og hans styrker på grund af manglende disciplin. Men Antonius' plan er endnu uklar. Det er den ikke dagen efter, den 6. maj, hvor han igen skriver til Cicero: 1 Eodem exemplo a te mihi litterae redditae sunt, quo pueri mei attulerunt. Tantum me tibi debere existimo, quantum persolvere difficile est. Scripsi tibi, quae hic gererentur. In itinere est Antonius; ad Lepidum proficiscitur; ne de Planco 5 quidem spem adhuc abjecit, ut ex libellis ejus animadverti, qui in me inciderunt; in quibus quos ad Asinium, quos ad Lepidum, quos ad Plancum mitter et, scribebat. Ego tam en non habui ambiguum et 8

9 statim ad Plancum misi, et biduo ab Allobrogibus et totius Galliae legatos exspecto, quos confirmatos domum remittam Tu quae istic opus erunt administrari, prospicies, ut ex tua voluntate reique publicae commodo fiant. Malevolentiae hominum in me, si poteris, occurres; si non potueris, hoc consolabere, quod me de statu meo nullis contumeliis deterrere possunt. Pridie Nonas Maias, ex castris, ex finibus Statiellensium. exemplum, -i, 2 n.: eksempel; 'forlæg'. - Cicero har sendt to breve med samme ordlyd af sted, det ene med Decimus normale bude ('pueri mei'), det andet ad en anden kanal. gererentur: konjunktiven har ingen god forklaring. Men Decimus bruger konjunktiv i en relativ-sætning også nedenfor (mitteret). Lucius Munatius Plancus: betroet officer under Cæsar. I var han statholder i Gallia comata, dvs. det centrale og nordlige Frankrig. ab-icio, -jeci, -jectum, 3: kaster bort; 'opgiver'. libellus, -i, 2 m.: lille bog, 'notesbog'. in me = mihi in manus. Gajus Asinius Pollio, tidligere officer under Cæsar, statholder i det vestlige Spanien i scribebat: imperfektum, se H&0 192,3.Oversæt med præsens. ambiguus, adj. 1-2: tvetydig; ambiguum habere betyder måske 'være i tvivl'. Allobroges, -gium, 3 m.: allobrogerne, et folk i det sydlige Gallien. legatus, -i, 2 m.: udsending, delegeret, diplomat. - Decimus sætter præpositionsforbindelsen ab Allobrogibus parallelt med genitiven totius Galliae, begge står adjektivisk til legatos. Oversæt: 'udsendinge fra allobrogerne og hele Gallien'. Når Cicero sådan sender to eksemplarer af sit brev afsted, har det naturligvis samme årsag, som at Decimus får fat i Antonius' notesbøger - alle parter har spioner ude, der efter bedste evne afbryder modstanderens forbindelseslinjer. Der er hverken radio eller telefon - al kommunikation brev eller bud. må foregå pr. Billedet, Decimus Brutus finder i notesbøgerne, er ikke uventet. De tre store provinser i vest var alle under kommando af tidligere Cæsarianere. Dette enorme område og de store militære styrker, der holdt dem besat, måtte naturligvis ikke falde i Antonius' hænder. Alle regnede med, at Lepidus ville støtte Antonius - i et tidligere brev kalder Decimus ham homo 9

10 ventosissimus, og er ganske overbevist om Lepidum recte facturum numquam. Pollio og Plancus har begge travlt med at skrive breve til Cicero om, hvor trofaste de er overfor senatets politik. Brevet, der følger, er det sidste bevarede brev i Ciceros korrespondance. Det er skrevet af Plancus den 28. juli 43 fvt. (Ad fam. X 24): 1Facere non possum, quin in singulas res meritaque tua tibi gratias agam, sed me hercules facio cum pudore. Neque enim tanta necessitudo, quantam tu mihi tecum esse voluisti, desiderare videtur gratiarum actionem, neque ego libenter pro maximis tuis 5 beneficiis tam vili munere defungor orationis et malo praesens observantia, indulgentia, adsiduitate memorem me tibi probare. Quod si mihi vita contigerit, omnis gratas amicitias atque etiam pias propinquitates in tua observantia, indulgentia, adsiduitate, vincam; amor enim tuus ae judicium de me utrum mihi plus 10 dignitatis in perpetuum an voluptatis cotidie sit adlaturus, non facile dixerim. 2De militum commodis fuit tibi curae; quos ego non potentiae meae causa (nihil enim me non salutariter cogitare scio) ornari volui a senatu, sed primum quod ita meritos judicabam, deinde quod ad 150mnis casus conjunctiores rei p. esse volebam, novissime ut ab omni omnium sollicitatione aversos eos talis vobis praestare possem, quales adhuc fuerunt. Nos adhuc hic omnia integra sustinuimus. 3Quod consilium nostrum, etsi quanta sit aviditas hominum non sine causa victoriae scio, tamen vobis probari spero. Non enim, si 20 quid in his exercitibus sit offensum, magna subsidia res p. habet expedita, quibus subito impetui ae latrocinio parricidarum resistat. Copias vero nostras notas tibi esse arbitror. In castris meis legiones sunt veteranae tres, tironum velluculentissima ex omnibus una, in castris Bruti una veterana legio, altera bima, octo tironum. Ha 25 universus exercitus numero amplissimus est, firmitate exiguus. 10

11 Quantum autem in acie tironi sit committendum, nimium saepe expertum habemus. 4 Ad hoc robur nostrorum exercituum sive Africanus exercitus, qui est veteranus, sive Caesaris accessisset, aequo animo summam rem p. in discrimen deduceremus; aliquanto 30 autem propius esse, quod ad Caesarem attinet, videbamus. Nihil destiti eum litteris hortari, neque ille intermisit adfirmare se sine mora venire, cum interim aversum illum ab hac cogitatione ad alia consilia video se contulisse. Ego tamen ad eum Furnium nostrum cum mandatis litterisque misi, si quid forte proficere 35 posset. 5 Scis tu, mi Cicero, quod ad Caesaris amorem attinet, societatem mihi esse tecum, vel quod in familiaritate Caesaris vivo illo jam tueri eum et diligere fuit mihi necesse, vel quod ipse, quoad ego nosse potui, moderatissimi atque humanissimi fuit sensus, vel quod ex tam insigni amicitia mea atque Caesaris hunc filii loco et 40 illius et vestro judicio substitutum non proinde habere turpe mihi videtur. 6 Sed (quicquid tibi scribo, dolenter me hercules magis quam inimice facio) quod vivit Antonius hodie, quod Lepidus una est, quod exercitus habent non contemnendos, quod sperant, quod audent, omne Caesari acceptum referre possunt. Neque ego 45 superiora repetam; sed ex eo tempore, quo ipse mihi professus est se venire, si venire voluisset, aut oppressum jam bellum esset aut in aversissimam illis Hispaniam cum detrimento eorum maximo extrusum. Quae mens eum aut quorum consilia a tanta gloria, sibi vero etiam necessaria ac salutari, avocarit et ad cogitationem 50 consulatus bimestris summo cum terror e hominum et insulsa cum efflagitatione transtulerit, exputare non possum. 7 Multum in hac re mihi videntur necessarii ejus et rei p. et ipsius causa proficere posse, plurimum, ut puto, tu quoque, cuius ille tanta merita habet, quanta nemo praeter me. Numquam enim obliviscar maxima ac 11

12 55 plurima me tibi debere. De his rebus ut exigeret cum eo, Furnio mandavi. Quod si, quantam debeo, habuero apud eum auctoritatem, plurimum ipsum juvero. 8 Nas interea duriore condicione bellum sustinemus, quod neque expeditissimam dimicationem putamus, neque tamen refugiendo 60 commissuri sumus, ut majus detrimentum res p. accipere possit. Quod si aut Caesar se respexerit, aut Africanae legiones celeriter venerint, securos vos ab hac parte reddemus. Tu, ut instituisti, me diligas raga proprieque tuum esse tibi persuadeas. V K. Sext. ex castris. facere non possum, quin: 'jeg kan ikke lade være med at'. me hercules, bandeord: 'ved Herkules!' necessitudo, -dinis, 3 f.: nær forbindelse; 'fortrolighed'. munus, -neris, 3 n.: opgave; gave. oratio, -onis, 3 f.: tale, 'bare ord'. malo, malui, -, malle: vil hellere, foretrækker. -ae, 1 f.: opmærksom observantia, hed. indulgentia, -ae, 1 f.:, tolerance, venlighed. adsiduitas, -atis, 3 f.: væren tilstede; omsorg. dignitas, -atis, 3 f.: værdighed. voluptas, -atis, 3 f.: nydelse, fornøjelse, glæde. ad-fero, -tuli, -latum, -ferre: bringer, giver. - sit adlaturus er en 'perifrastisk' futurum konjunktiv; oversæt 'vil bringe'. commodus, adj. 1-2: bekvem; commoda, 'fordele', 'privilegier'. - Soldater, der støttede senatets politik, var blevet lovet jord tildelinger; Cicero sad i den kommission, der stod for tildelingerne. cura, -ae, 1 f.: omhu, bekymring. curae er final dativ. potentia, -ae, 1 f.: magt. con-jungo, 3: binder sammen med; conjunctus: forbunden, 'loyal'. novus, adj. 1-2: ny; (superlativ) sidst. sollicitatio, -onis, 3 f.: lokken, 'propaganda'. a-verto, -verti, -versum, 3: vender bort fra; aversus: fjendtligt stemt, 'led ved'. integer, -gra, -grum, adj. 1-2: uberørt, 'uforandret'. - Plancus har ikke vovet at gå til angreb, men holdt stillingen. homo, -minis, 3 m.: menneske; homines: 'folk'. of-fendo, -fendi, -fensum, 3: støder an; fejler. expedio, 4: gør klar; expeditus: 'beredt'. latrocinium, -i, 2 n.: røvertogt. 'rede', 12

13 parricida, -ae, 1 m.: morder. Plancus tænker på Antonius og Lepidus. tiro, -onis, 3 m.: rekrut. vel, adv.: 'vel nok'. luculentus, adj. 1-2: lysende; 'strålende'. - Plancus tænker vel ikke på dens kampevne, men dens kampvilje. bimus, adj. 1-2: andet-års. firmitas, -atis, 3 f.: fasthed; 'soliditet'. acies, -ei, 5 f.: skarphed; slag, kamp. expertus, adj. 1-2: afprøvet. robur, roboris, 3 n.: styrke. Africanus exercitus: to venteranlegioner, der om sommeren overførtes fra provinsen Africa til Italien. summus, adj. 1-2 (super!. af superus): øverst; vigtigst; det vigtigste af... (H&0 277); 'sta tens allerhelligste'. discrimen, -mini s, 3 n.: afgørelse, 'kamp'. de-duco, 3: fører ud (teknisk om at føre hæren ud til slag o. lign.) quod ad Caesarem attinet: 'det, som hører til Octavian' - en underlig omskrivning for 'Octavians hær'. Men måske havde Octavian stadig disciplinære problemer. videbamus, nm!. Plancus og Decimus Brutus. nihil = non. pro-ficio, -feci, -fectum, 3: gør fremskridt, 'gør noget ved det'. vel... vel, konj.n: såvel... som. familiaritas, -atis, 3 f.: nært bekendtskab, 'daglig omgang'. illo = den gamle Cæsar. nosse = navisse. moderatus, adj. 1-2: modereret, 'afbalanceret'. - sensus e r beskr. gen. sub-stituo, 3: indsætter i stedet for, filii loco... substitutus: "i søns sted'. proinde, adv.: derfra, 'ligefrem'. Adverbiet lægger sig til turpe. turpis, adj. 3: skændig, skammelig, umoralsk, 'urimelig', 'uforsvarlig'. dolenter, adv.: 'med smerte'. quod, konj.n: fordi; hvad angår det, at, 'at'. una, adv.: sammen (med ham). accipio, -cepi, -ceptum, 3: modtager; acceptum refero alicui: jeg skriver det på nogens konto. superior, adj. 3 (komp. af superus): tidligere, 'forudgående'. ex-tru do, -trudi, -trusum, bort. 3: driver mens, mentis, 3 f.: sind, tanke, 'forestilling'. vero, adv.: i sandhed, 'endda'. bimestris, adj. 3: to-måneders. insulsus, adj. 1-2: usaltet, 'usmagelig'. efflagitatio, -onis, 3 f.: udæsken, 'krævementalitet'. ex-puto, 1: lodder (dybden af ngt.) necessarius, adj. 1-2: nærmeste (venner eller familie, her måske 'rådgivere'). JUvo, juvi, jutum, 1: hjælper (m. akk. obj.) re-spicio, -spexi, -spectum, 3: ser tilbage på, betænker; m e respicio, 'besinder mig'. 13

14 prop nus, adj. 1-2: egen, propyle, 'fuldt og helt'. Karakteristikken af Octavian er naturligvis det vigtigste. Den unge mands vindende egenskaber står i centrum for Plancus - som han antager, de gør for Cicero - og dertil kommer Plancus' fornemmelse af ansvar over for den gamle Cæsars arving. Men Plancus kan ikke se andet, end at det er Octavians ansvar, at problemet Antonius ikke er blevet løst. Og det står nu klart, at Octavian har tænkt sig at søge det konsulat, som stadig står ledigt efter Hirtius og Pansa. Plancus kan tilsyneladende nærmest ikke kende den dannede unge mand igen, som han har holdt så meget af. Som sagen står nu, står Plancus militært, selv med Brutus nær ved, langt dårligere end Antonius og Lepidus. For ikke at sætte alt på et bræt har Plancus derfor bare hold t sin stilling - ikke angrebet. Med alle de gunstbevisninger, soldaterne og Plancus selv har fået, ikke mindst på Cicero s foranledning, gør det helt ondt i Plancus at indrømme det - men han indrømmer det, syltet ind i endeløse taksigelser og forsikringer om evig troskab. Den slags sprogbrug kan ofte afsløre, at folk er alt andet end sikre på, hvad de siger. Og mindre end en måned efter, at Plancus har skrevet dette til Cicero, har den militære situation fået Plancus over på Antonius' og Lepidus' side. Ikke længe efter følger Pollio trop. Vesten er på Antonius' side - Rom er ikke mere 'sikkert fra denne side'. Den 19. august vælges Octavian til konsul - endnu ikke 20 år gammel, og godt hjulpet af 11 legioner lejret lige uden for Rom. Kort tid efter vedtages en lov, der landsforviser Cæsarmorderne. Derpå ophæves fordømmelsen af Antonius og Lepidus. I oktober mødes Antonius, Lepidus og Octavia n nær Bologna og aftaler den videre procedure. 27. november vedtages i Rom en lov, der opretter det andet triumvirat, bestående af netop de tre, og gældende for fem år. De vigtigste forretninger for triumvirerne var at skaffe deres soldater jord til belønning for deres indsats, og skaffe sig af med deres fjender. Decimus var allerede død, da Plancus gik over; Marcus skulle siden lide døden i slaget ved Philippi. Cicero døde den 7. december. Hans død blev beskrevet i Titus Livius' monumentale romerske historie - i bog 120. Stykket står at læse i Cicero - en antologi ss

15 Octavian blev siden til Augustus, 'Den ophøjede hersker'. Mod enden af sit liv så han tilbage på sin politiske karrieres begyndelse og beskrev den i begyndelsen af sine 'Res Gestae'. Teksten står i Vita Romana s Det hele er bare så retfærdigt, så effektivt... Antonius døde efter slaget ved Actium; i sidste ende kunne hans utrolige overlever-egenskaber ikke frelse ham for Octavian. Lepidus døde, ensom og forstødt, i 12 fvt. Pollio trak sig tilbage fra politik, men forblev hele sit liv en af de få selvstændige personligheder i Rom, som Augustus ikke bremsede. Det var Plancus, der i januar 27 fvt. foreslog, at man skulle kalde Octavian for Augustus. Ikke underligt, at Plancus gjorde en formidabel karriere og endte som censor i 22 fvt. 15

glimt fra Stephanius og Pontanus Saxo-diskussioner sidst i 1620rne

glimt fra Stephanius og Pontanus Saxo-diskussioner sidst i 1620rne DET STED HOS S AXO DU SPØRGER OM glimt fra Stephanius og Pontanus Saxo-diskussioner sidst i 1620rne Af Karen Skovgaard-Petersen Locus porro, de quo quæris, Saxonis nostri Grammatici glimpses of Stephanius

Læs mere

Gaius Julius Cæsar borgerkrigen OVErsaT af hans bæk hansen historiens VErdEN det historiske akademi

Gaius Julius Cæsar borgerkrigen OVErsaT af hans bæk hansen historiens VErdEN det historiske akademi Gaius Julius Cæsar borgerkrigen oversat AF hans BÆK HANSEN Historiens Verden Det historiske akademi Gaius Julius Cæsar Borgerkrigen Oversat af Hans Bæk Hansen Det Historiske Akademi Gaius Julius Cæsar

Læs mere

Oxymoron eller overset?

Oxymoron eller overset? et speciale om retorisk gestik Foto: Heine Pedersen Mathias Grüttner Vejleder: Jette Barnholdt Hansen Afdeling for retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Københavns Universitet 2005 - Et

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

Quintilian. (35 100 e.kr.) Talerens Uddannelse. oversat af. Søren Hindsholm. Forlag???

Quintilian. (35 100 e.kr.) Talerens Uddannelse. oversat af. Søren Hindsholm. Forlag??? Quintilian (35 100 e.kr.) Talerens Uddannelse oversat af Søren Hindsholm Forlag??? 2 Quintilian Talerens Uddannelse oversat af Søren Hindsholm c 2014 by Søren Hindsholm Kopiering fra denne bog må kun finde

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed ANDET TRIN: Vi kom til den erkendelse, at en Magt større end os selv kunne give os vor sunde fornuft tilbage. Kapitel 2 Der findes en løsning Læs kapitlet i sin helhed Med sygdommen alkoholisme følger

Læs mere

Til gennemsyn - ikke til undervisning

Til gennemsyn - ikke til undervisning Indholdsfortegnelse Prøveoplæg til Indblik og udsyn... 2 Vurderingsskema til den mundtlige afgangsprøve... 4 Grundloven 1849... 5 Stormen på Dybbøl 1864... 8 Slaget på Fælleden...11 Systemskiftet 1901...14

Læs mere

Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7. Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12. Hold dig nær til Jehova SIDE 17

Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7. Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12. Hold dig nær til Jehova SIDE 17 1 5. JANUAR 201 3 34567 STUDIEARTIKLER 25. FEBRUAR 3. MARTS Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7 SANGE: 60, 23 4.-10. MARTS Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12 SANGE: 106, 51 11.-17. MARTS Hold dig

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Side 4. Indhold. Side 13 22 SID/FOA mæglingsmand. Brancheafdelingens generalforsamling. side 4

Side 4. Indhold. Side 13 22 SID/FOA mæglingsmand. Brancheafdelingens generalforsamling. side 4 Brancheafdelingens fagblad nr. 8 November 2004 52. år gang Brancheafdelingens generalforsamling Side 4 side 4 Indhold Side 13 22 SID/FOA mæglingsmand LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 8 FUMLEBY s. 26 HJERNEVRIDEREN

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Marquisen. Af Nils Aage Jensen

Marquisen. Af Nils Aage Jensen Marquisen Af Nils Aage Jensen Der hænger et maleri på Rådhuset i Nyborg. Det forestiller en lidt gråhåret herre i en farvestrålende uniform, som med en flot drejning af overkroppen vender sig ud mod tilskueren.

Læs mere

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen 1 Er du sikker i din tro Af Peter Madsen Palma Forlaget 2 Indhold Indledning 1. Ung og usikker 2. Det er synd for danskerne 3. Vigtigt at vide 4. Blodet vidner 5. Enten eller 6. New Age 7. En mægtig virkende

Læs mere

tillæg til grænseland

tillæg til grænseland tillæg til grænseland 1864 1 Hans Jørgen L. Larsen Baggrunden for krigen i 1864 Indledning Da fredsforhandlingerne i forbindelse med 1864 krigen var i gang i London i sommeren 1864, skulle den engelske

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

Det Ny Babylons to love!

Det Ny Babylons to love! 1 4004 dyrets-mærkeny Det Ny Babylons to love! Før du læser denne bog eller endnu bedre, før du med din Bibel i hånden begynder at undersøge om det jeg her skriver om er i overensstemmelse med det der

Læs mere

Illustreret af Anders Morgenthaler. Jens Moberg. Rettidig omsorg. Gyldendal Business

Illustreret af Anders Morgenthaler. Jens Moberg. Rettidig omsorg. Gyldendal Business Illustreret af Anders Morgenthaler Jens Moberg Rettidig omsorg Gyldendal Business Indhold Forord 5 Tak 10 1. Selvbevidsthed om at kende sig selv som leder 13 Succesfuld ledelse starter med selvbevidsthed

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning Kap. 1 Noget er anderledes Kap. 2 Livet forandres Kap. 3 Nye valg og udfordringer

Indholdsfortegnelse Indledning Kap. 1 Noget er anderledes Kap. 2 Livet forandres Kap. 3 Nye valg og udfordringer 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kap. 1 Noget er anderledes... 4 De første små tegn... 4 Omkring diagnosen... 5 Dagen jeg aldrig glemmer... 6 Nedtur...... 8 Kap. 2 Livet forandres..... 11 Den svære

Læs mere

Fra Dybet. Copyright 2012 by John Schou Cover: Johannes Schou Published by John Schou at Smashwords ISBN 9781301502233

Fra Dybet. Copyright 2012 by John Schou Cover: Johannes Schou Published by John Schou at Smashwords ISBN 9781301502233 Fra Dybet Copyright 2012 by John Schou Cover: Johannes Schou Published by John Schou at Smashwords ISBN 9781301502233 This ebook is licensed for your personal enjoyment only. This ebook may not be re-sold

Læs mere

Tidsskrift for åndsvidenskab

Tidsskrift for åndsvidenskab Nummer 3 - Juni 2013-31. årgang Tidsskrift for åndsvidenskab Om en vågen samvittighed At lære de guddommelige love at kende er ensbetydende med, at man ønsker at efterleve dem, men i grænsezonen mellem

Læs mere

F O R E L S K E L S E

F O R E L S K E L S E F O R E L S K E L S E UNG/2000 nr. 1, side 4-5. TEKST: JAKOB WILLADSEN Udskriv side H v a d s k e r d e r n å r d u b l i v e r f o r e l s k e t? - Det er først, når du oplever forelskelse for første

Læs mere

Ordo Missæ. Den Hellige Messe. Efter messebogen af 1962

Ordo Missæ. Den Hellige Messe. Efter messebogen af 1962 Ordo Missæ Den Hellige Messe Efter messebogen af 1962 Introduktion Messebogen af 1962 har en lang historie der strækker sig tilbage til den tidligste romerske messeform. Den romerske liturgi har udviklet

Læs mere

the work of byron katie En ende på lidelsen

the work of byron katie En ende på lidelsen the work of byron katie En ende på lidelsen "Der er ingen andre end dig selv, der kan sætte dig fri. Denne lille bog kan vise dig hvordan." - Byron Katie Om Katie & The Work I 1986 var Byron Kathleen Reid

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Førstehjælp til et såret ægteskab.

Førstehjælp til et såret ægteskab. Førstehjælp til et såret ægteskab. Af: Marilyn Phillipps Copyright 1987 / dansk 1997 ISBN 1-884794-00-9 / dansk 87-986739-0-4 Reprinted 1989, 1991, 1993 Revised 1992 /dansk 2001 Vi opfordrer dig til at

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Om at spille Hoshi Indholdsfortegnelse: Hvis du læser dette dokument online, kan du klikke på et hvilket som helst af de nedenstående emner for at komme til pågældende sektion. Indledning...4 1. Indflydelse...

Læs mere

John Schou. Tunnellen og Hulen. Udvalgte Noveller

John Schou. Tunnellen og Hulen. Udvalgte Noveller John Schou Tunnellen og Hulen Udvalgte Noveller Copyright 2012 by John Schou Cover: Borut Jemec Published by John Schou at Smashwords ISBN 9781476336480 This ebook is licensed for your personal enjoyment

Læs mere