Fra slaget ved Mutina til Ciceros død

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra slaget ved Mutina til Ciceros død"

Transkript

1 Fra slaget ved Mutina til Ciceros død Den 20. december 44 fvt. havde senatet modtaget meddelelsen om, at Decimus Junius Brutus ikke havde til hensigt at overgive sin provins, Gallia Cisalpina, til M. Antonius. Antonius var ellers allerede draget derop for at overtage provinsen i god tid. Senatet havde i juni afgjort, at provinsen ved årsskiftet 44/ 43 skulle falde til M. Antonius, der var konsul for året 44 fvt. En situation, hvor en siddende statholder i en provins nægter at adlyde Roms øverste embedsmand, konsulen, var i sig selv uhørt; at Antonius ovenikøbet havde krav på provinsen, fordi han havde fået den tildelt i senatet, gjorde ikke situationen lettere for senatet. Havde stillingen kun været sådan, var senatet ufortøvet trådt ind på Antonius' side og havde erklæret Brutus for forræder. Men så enkel var stillingen aldeles ikke. Ingen ting var helt simple; det havde de ikke været længe, og mordet på Cæsar den 15. marts 44 havde gjort situationen helt uoverskuelig. Antonius havde længe været Cæsars højre hånd. Decimus Junius Brutus havde været en af morderne. Konflikten oppe i Gallia Cisalpina var altså et udtryk for den borgerkrig, der så at sige måtte komme. Der var blevet gjort meget for at undgå den borgerkrig. Allerede et par dage efter mordet havde senatet vedtaget en amnesti for morderne. Men samtidig havde det besluttet, at alle Cæsars politiske handlinger skulle stå ved magt. Det blev Antonius, der satte sig i besiddelse af Cæsars papirer, og som derfor var i stand til at fastlægge, hvad Cæsar havde haft i tankerne. I løbet af foråret og sommeren udnyttede Antonius disse papirer til det yderste til at konsolidere sin egen position og vanskeliggøre Cæsarmordernes. Morderne måtte fortrække til forskellige steder uden for Rom. Til sidst spids ede s tingene til. I oktober-november samlede Antonius store militære styrker til sig selv, og mange i Rom frygtede, at han ville angribe byen. Antonius syntes på nippet til at bringe sig i stilling som Cæsars arvtager i et og alt. Men sådan blev det ikke. For i sit testamente havde Cæsar allerede adopteret en temmelig ukendt ung mand og indsat ham som sin arving. Denne unge mand, Cæsars grand-nevø, der ved adoptionen kom til at hedde Gaius Julius Caesar Octavianus (han var kødelig søn af en C. Octavius), ønskede at 1

2 blive ikke kun Cæsars arving, men netop også hans arvtager, og besluttede sig for at bremse Antonius. Han tog ud til de af Cæsars veteraner, der var blevet bosat i Syditalien, og påvirkede dem dels ved sin status af Cæsars adopterede søn, dels ved en klækkelig betaling, til at gribe til våben under hans egen ledelse. Hvis Antonius' plan virkelig var at erobre Rom med våben, måtte han opgive den; Antonius måtte endda lide den tort, at to af hans legioner (den tiende og den 'martiske') gik over til Octavian. Sidst i november forlod han Rom og tog til Gallien, hvor han fik lukket D. Brutus inde i byen Mutina og indledte en belejring af ham. Den unge Octavian knyttede sig til den gamle Cicero, og gjorde ham til sin vejleder i det spegede politiske spil. Cicero introducerede ham officielt i senatet den 20. december, samme dag, som D. Brutus havde erklæret Antonius sin trods, og holdt en tale (den 3. filippiske), hvor han lovpriste begge overfor senatorerne; straks derefter holdt han endnu en (den 4. filippiske), hvor han sagde stort set det samme til en folkeforsamling foran senatsbygningen. Den 3. januar blev Octavian - ganske enestående - tildelt rang af 'pro-prætor' og fik sæde i senatet. Desuden gav man ham tilladelse til at søge embedet som konsul ti år før den normale minimumsalder for kandidater, som var 42 år. Octavian var 19; der var ingen risiko - før han blev 32, ville verden sikkert se helt anderledes ud. Men alle forsøg på at erklære Antonius for forræder mislykkedes. Den 4. januar besluttede senatet endda at forhandle med Antonius. Der kom ikke noget ud af disse forhandlinger, men sålænge man forhandlede, lå D. Brutus jo belejret i Mutina. Konsulerne for året 43, Aulus Hirtius og Gaius Vibius Pansa, var (til Ciceros irritation) heller ikke meget for at indlede militære handlinger mod Antonius. Men efterhånden som Antonius' uvilje til at adlyde senatets befalinger blev tydeligere, måtte konsulerne samle styrker til at nedkæmpe ham. Octavia n stillede sine private styrker til rådighed, og konsulerne samlede nye og gamle legioner. Sidst i marts er begge taget fra Rom for at lede operationerne i Norditalien. Men meldingerne fra krigen er ikke nødvendigvis gode, og stemningen i Rom er usikker. Men den 14. april møder konsulerne Antonius i et slag ved Forum Gallorum - og vinder. Meldingen om sejren når Rom den 20. april, og dagen efter skriver Cicero begejstret dette brev (Ad. Brut. I 3) til en anden Cæsarmorder, Marcus Junius 2

3 Brutus, der befandt sig i Nordgrækenland, hvor han kommanderede en større styrke: 1 Nostrae res meliore loco videbantur; scripta enim ad te certo scio, quae gesta sint. Qualis tibi saepe scripsi consules, tales exstiterunt. Caesaris vero pueri mirifica ind oles virtutis. Utinam tam facile eum florentem et honoribus et gratia regere ae tenere possimus, quam 5 facile adhuc tenuimus! Est omnino illud difficilius, sed tamen non diffidimus; persuasum est enim adulescenti, et maxime per me, ejus opera nos esse salvos; et certe, nisi is Antonium ab urbe avertisset, perissent omnia. 2 Triduo vero aut quadriduo ante hane rem pulcherrimam timore 10 quodam perculsa civitas tota ad te se cum conjugibus et liberi s effundebat; eadem recreata a. d. XII KaI. Mai. te hue venire quam se ad te ire malebat. Quo quidem die magnorum meorum laborum multarumque vigiliarum fructum cepi maximum, si modo est aliquis fructus ex solida veraque gloria. Nam tantae multitudinis, quantam 15 capit urbs nostra, concursus est ad me factus; a qua usque in Capitolium deductus maximo clamore atque plausu in rostris conlocatus sum. Nihil est in me inane (neque enim debet), sed tamen omnium ordinum consensus, gratiarum actio gratulatioque me commovet, propterea quod popularem me esse in populi salute 20 praeclarum est. 3 Sed haec te malo ab aliis. Me velim de tuis rebus consiliisque facias diligentissime certiorem illudque consideres, ne tua liberalitas dissolutior videatur. Sic sentit senatus, sic populus Romanus, nullos umquam hostis digniores omni supplicio fuisse quam eos civis, qui hoc bello contra patriam 25 arm a ceperunt; quos quidem ego omnibus sententiis ulciscor et persequor omnibus bonis adprobantibus. Tu quid de hac re sentias, 3

4 tui judici est: ego sic sentio, trium fratrum unam et eandem esse causam. indoles, -lis, 3 f.: (medfødt) tilbøjelighed. egenskab, virtus, -utis, 3 f.: personlig kvalitet, dygtighed, 'moral'. honor, -ris, 3 m.: hæder, hædersbevisning. - Cicero tænker på hans specielle rang af proprætor mm. hengi- gratia, -ae, 1 f.: taknemlighed, venhed, 'respekt'. opera, -ae, 1 f.: værk, 'indsats'. res, rei, 5 f.: ting, sag, 'historie'. civitas, -atis, 3 f.: samfund, borgerskab; tota c.: 'alle borgerne'. per-cello, -culi, -culsum, 3: slår ned. a. d. XIII KaI. Mai. = ante die m terdecimum Kalendas Maias (20. april: se H&0 308). labor, -ris, 3 m.: arbejde, slid,,anstrengelse'. vigilia, -ae, 1 f.: nattevagt, 'søvnløs nat'. capio, cepi, captum, 3: tager, 'kan rumme'. concursus, -us, 4 m.: sammenstimlen, 'opløb', 'demonstration'. ad me: Cicero boede (som de fleste fine romere) på Palatin. rostra, -orum, 2 n. (kun i plur.): talerplatformen på forum. inanis, adj. 3: tom, 'forfængelig'. consensus, -us, 4 m.: enighed. Ciceros politiske ideal var concordia ordinum, en form for balance mellem de forskellige politiske kræfter i Rom. popularis, adj. 3: folkekær, folkelig. Normalt ville Cicero være blevet betragtet som mere aristokratisk, 'optimat'. salus, -utis, 3 f.: frelse, sikkerhed; in populi salute: 'når det drejer sig om folkets sikkerhed'. gratiarum actio: taksigelse, 'sympatitilkendegivelse' (fra udtrykket gratias ago, jeg takker). certiorem aliquem facio: gør nogen sikrere = giver nogen efterretmng om. liberalitas, -atis, 3 f.: opførsel, som passer til en fribåren mand, 'rundhåndethed', 'storsindethed'. dissolutus, adj. 1-2: opløst, 'ødsel', 'ubehersket'. judicium, -i, 2 n.: dom, vurdering; tui judici est: 'det er op til dig'. Marcus Antonius havde to brødre. Den ene, Lucius, fulgtes med ham; den anden, Gajus, lod Marcus få provinsen Makedonien for året 43. Men der sad også Marcus Brutus, og det lykkedes denne at arrestere Gajus. Brutus vægrede sig ved at likvidere Gajus; Cicero fandt, der var tale om utidig finfølelse (det er det, han mener med ordet 'liberalitas' i brevet). Brutus skrev straks tilbage til Cicero og forklarede, at han kun ønskede, at behandlingen af Gajus skulle være juridisk holdbar. 'Quod nondum senatus censuit nec populus Romanus jussit, id adroganter non praejudico 4

5 neque revoco ad arbitrium meum', skriver han tilbage, og der forelå faktisk heller ikke endnu et juridisk grundlag for at henrette Gajus. Ciceros forsøg på at få Antonius og alle hans tilhængere dømt 'fjender af Rom' var endnu ikke lykkedes. Sålænge Antonius syntes i stand til at gøre modstand, veg flertallet i senatet tilbage for denne dom. Men udviklingen i de sidste dage af april skulle ændre på situationen. Den 21. april lykkedes det endelig konsulerne at tvinge Antonius til at hæve belejringen af Mutina. Cicero får meldingen meget hurtigt derefter, og skriver derefter til Marcus Brutus den 27. april: Consules duos bonos quidem, sed dumtaxat bonos consules amisimus: Hirtius quidem in ipsa victoria occidit, cum paucis diebus ante magno proelio vicisset; nam Pansa fugerat vulneribus acceptis, quae ferre non potuit. Reliquias hostium Brutus 5 persequitur et Caesar. Hostes autem omnes judicati, qui M. Antoni sectam secuti sunt; itaque id senatus consultum plerique interpretantur etiam ad tuos sive captivos sive dediticios pertinere; equidem nihil disserui durius, cum nominatim de C. Antonio decernerem, quod ita statueram, a te cognoscere causam ejus 10 senatum oportere. V KaI. Mai. dumtaxat, adv.: kun, blot. Konsulerne er altså ikke 'optimi', men kun 'boni'. proelium, -i, 2 n.: slag. - 'Slaget' er kampen ved Forum Gallorum. Brutus, -i, 2 m: Decimus Junius Brutus, der havde været indesluttet i Mutina. secta, -ae, 1 f.: gruppe, slæng. dis-sero, -serui, -sertum, 3: skiller ad; redegør for; siger. durus, adj. 1-2: hård (her adv. komp., se H&0 274). de-cerno, -crevi, -cretum, 3: giver min mening til kende. Cicero har altså nu det argument imod M. Brutus, at der faktisk foreligger en senatsbeslutning vedrørende Antonius' parti. Men Cicero vil ikke foregribe M. Brutus' opfattelse og har ikke udtalt sig hårdt om Gajus Antonius. Noget kunne tyde på, at M. Brutus har opfattet G. Antonius som 5

6 en dediticius, altså en, der har overgivet sig, og ikke som captivus, altså en, der bare er fanget; for G. Antonius bliver ikke henrettet før året efter, som en konsekvens af de politiske vold, der på det tidspunkt bryder ud i Rom, og som også koster Cicero livet. Men hvis Cicero har det på M. Brutus, at han er for blød ved G. Antonius, har Brutus sine dybe tvivl om den unge 'Cæsar', dvs. Octavian. I sine breve tilbage til Cicero - og til andre - gav han ofte udtryk for, at han ikke var tryg ved ham - de to konsuler er nu døde, og hvad nu hvis den unge Cæsar vil være konsul? Timeo de consulatu ne Caesar tuus altius se ascendisse putet decretis tuis quam inde, si consul factus sit, descensurum, skriver han i midten af maj. Utinam inspectare possis timorem de illo meum! M. Brutus' tvivl om Octavians intentioner var måske bedre funderede, end vi ved af. Vi kan jo se, at Cicero regner med, at M. Brutus får oplysninger fra andre end ham selv; og vi ved i hvert fald, at det ikke er sandt, at Octavian forfulgte Antonius. Det fremgår ganske tydeligt af et brev, som Decimus Brutus skriver til Cicero den 5. maj: 1 Non mihi rem publicam plus debere arbitror quam me tibi; gratiorem me esse in te posse, quam isti perversi sint, in me exploratum habes; si tamen hoc temporis videatur did causa, malle me tuum judicium quam ex altera parte omnium istorum. Tu enim a 5 certo sensu et vero judicas de nobis; quod isti ne faciant summa malevolentia et livore impediuntur. Interpellent me, quo minus honoratus sim, dum ne interpellent, quo minus res publica a me commode administrari possit; quae quanto sit in periculo, quam potero brevissime, exponam Primum omnium quantam perturbationem rerum urbanarum adferat obitus consulum, quantamque cupiditatem hominibus iniciat vacuitas, non te fugit. Satis me multa scripsisse, quae litteris commendari possint, arbitror - scio enim, cui scribam. 3 Revertor nunc ad Antonium. Qui ex fuga cum parvulam manum 15 peditum haberet inermium, ergastula solvendo omneque genus 6

7 hominum abripiendo satis magnum numerum videtur effecisse. Huc accessit manus Ventidi, quae trans Appenninum itinere facto difficillimo ad Vada pervenit atque ibi se cum Antonio conjunxit. Est numerus veteranorum et armatorum satis frequens cum Ventidio. 20 4Consilia Antoni haec sint necesse est: aut ad Lepidum ut se conferat, si recipitur, aut Appennino AIpibusque se tene at et decursionibus per equites, quos habet multos, vastet ea Ioca, in quae incurrerit, aut rursus se in Etruriam referat, quod ea pars ItaIiae sine exercitu est. Quod si me Caesar audisset atque Appenninum 25 transisset, in tantas angustias Antonium compulissem, ut inopia potius quam ferro conficeretur. Sed neque Caesari imperari potest nec Caesar exercitui suo; quod utrumque pessimum est. Cum haec talia sint, quominus, quod ad me pertinebit, homines interpellent, ut supra scripsi, non impedio - haec quem ad modum explicari possint 30 aut, a te cum explicabuntur, ne impediantur timeo....iii Non. Majas, ex castris, Dertona. per-versus, adj. 1-2: misundelig. Der må have været nogle i Rom, der kritiserede D. Brutus' handlinger; Brutus afviser kritikken ret brysk. exploratus, adj. 1-2: udforsket, 'helt klart'; exploratum habeo: det står helt klart for mig. hoc temporis: på dette tidspunkt. video, vidi, visum, 2: ser; videtur: det synes rigtigt. causa, -ae, 1 f.: sag, årsag, 'forsvar'. livor, -ris, 3 m.: blygrå farve; misundelse. interpello, 1: afbryder, forhindrer. quo minus, konj.n m. konj.v: at (ved verber, der bet. 'forhindrer'). commodus, adj. 1-2: bekvem;,effektiv'. perturbatio, -onis, 3 f.: forvirring. cupiditas,-atis, 3 f.: begær. vacuitas, -atis, 3 f.: tomhed; 'ledigt embede'. - De to konsuler er jo døde, så nu står embedet som konsul ledigt. commendo, 1: betror. pedes, -ditis, 3 m.: fodgænger; fodsoldat. inermis, adj. 3: ubevæbnet. ergastulum, -i, 2 n.: arbejdslejr. solvo, 3: løsgør, 'åbner'. ab-ripio, -ripui, -reptum, 3: fjerner. manus, -us, 4 f.: hånd; gruppe. 7

8 Publius Ven tidius Bassus havde været under en kompetent Cæsar. Han officer førte styrken, der tales om, fra Italiens østkyst (området Picenum). iter, itineris, 3 n.: rute; march. Vada, -orum, 2 n. (plur.): Vad a Sabatia, by ved Middelhavet ca. 50 km. vest for Genova. Marcus Aemilius Lepidus havde været en ledende officer under Cæsar. I 43 var han statholder i Gallia Narbonensis (Sydfrankrig) og i den østlige del af Spanien. con-fero, -tuli, -latum, -ferre: bærer sammen; me c.: slutter mig til. decursio, -onis, 3 f.: udfald, 'partisanangreb'. angustiae, -arum, 1 f. (kun i plur.): snæverhed, 'vanskelig position'. con-ficio, -feci, -fectum, 3: gør færdig,,gør det af med'. impero, 1: befaler (m. dat.; se H&0 151, på s. 118, om passiv konstruktion. Oversæt: 'man kan ikke...') uterque, distr. pron.: enhver af to; 'begge dele'. quem ad modum: hvordan. explico, 1: udreder. Dertona, -ae, 1 f.: Dertona, by ca. 50 km. nord for Genova. Decimus Brutus' erklæring om sin gæld til Cicero er naturligvis ikke bare ord. Ciceros indsats for at få senatet til at bekæmpe Antonius kan ikke undervurderes; og de mange filippiske taler - den fjortende og sidste, vi har endnu, blev holdt den 20. april efter slaget ved Forum Gallorum - vidner stadig om denne indsats. Decimus Brutus står altså den 27. april ca. 100 km. fra Antonius. Der gik en direkte vej, via Aemilia Scauri, fra Dertona til Vada Sabatia. For at bestemme sig for sit næste træk er Brutus nødt til at gøre sig overvejelser over Antonius' planer og hans øjeblikkelige styrke. Han ved, at Antonius har vundet i styrke, og han har opgivet at udnytte Octavian og hans styrker på grund af manglende disciplin. Men Antonius' plan er endnu uklar. Det er den ikke dagen efter, den 6. maj, hvor han igen skriver til Cicero: 1 Eodem exemplo a te mihi litterae redditae sunt, quo pueri mei attulerunt. Tantum me tibi debere existimo, quantum persolvere difficile est. Scripsi tibi, quae hic gererentur. In itinere est Antonius; ad Lepidum proficiscitur; ne de Planco 5 quidem spem adhuc abjecit, ut ex libellis ejus animadverti, qui in me inciderunt; in quibus quos ad Asinium, quos ad Lepidum, quos ad Plancum mitter et, scribebat. Ego tam en non habui ambiguum et 8

9 statim ad Plancum misi, et biduo ab Allobrogibus et totius Galliae legatos exspecto, quos confirmatos domum remittam Tu quae istic opus erunt administrari, prospicies, ut ex tua voluntate reique publicae commodo fiant. Malevolentiae hominum in me, si poteris, occurres; si non potueris, hoc consolabere, quod me de statu meo nullis contumeliis deterrere possunt. Pridie Nonas Maias, ex castris, ex finibus Statiellensium. exemplum, -i, 2 n.: eksempel; 'forlæg'. - Cicero har sendt to breve med samme ordlyd af sted, det ene med Decimus normale bude ('pueri mei'), det andet ad en anden kanal. gererentur: konjunktiven har ingen god forklaring. Men Decimus bruger konjunktiv i en relativ-sætning også nedenfor (mitteret). Lucius Munatius Plancus: betroet officer under Cæsar. I var han statholder i Gallia comata, dvs. det centrale og nordlige Frankrig. ab-icio, -jeci, -jectum, 3: kaster bort; 'opgiver'. libellus, -i, 2 m.: lille bog, 'notesbog'. in me = mihi in manus. Gajus Asinius Pollio, tidligere officer under Cæsar, statholder i det vestlige Spanien i scribebat: imperfektum, se H&0 192,3.Oversæt med præsens. ambiguus, adj. 1-2: tvetydig; ambiguum habere betyder måske 'være i tvivl'. Allobroges, -gium, 3 m.: allobrogerne, et folk i det sydlige Gallien. legatus, -i, 2 m.: udsending, delegeret, diplomat. - Decimus sætter præpositionsforbindelsen ab Allobrogibus parallelt med genitiven totius Galliae, begge står adjektivisk til legatos. Oversæt: 'udsendinge fra allobrogerne og hele Gallien'. Når Cicero sådan sender to eksemplarer af sit brev afsted, har det naturligvis samme årsag, som at Decimus får fat i Antonius' notesbøger - alle parter har spioner ude, der efter bedste evne afbryder modstanderens forbindelseslinjer. Der er hverken radio eller telefon - al kommunikation brev eller bud. må foregå pr. Billedet, Decimus Brutus finder i notesbøgerne, er ikke uventet. De tre store provinser i vest var alle under kommando af tidligere Cæsarianere. Dette enorme område og de store militære styrker, der holdt dem besat, måtte naturligvis ikke falde i Antonius' hænder. Alle regnede med, at Lepidus ville støtte Antonius - i et tidligere brev kalder Decimus ham homo 9

10 ventosissimus, og er ganske overbevist om Lepidum recte facturum numquam. Pollio og Plancus har begge travlt med at skrive breve til Cicero om, hvor trofaste de er overfor senatets politik. Brevet, der følger, er det sidste bevarede brev i Ciceros korrespondance. Det er skrevet af Plancus den 28. juli 43 fvt. (Ad fam. X 24): 1Facere non possum, quin in singulas res meritaque tua tibi gratias agam, sed me hercules facio cum pudore. Neque enim tanta necessitudo, quantam tu mihi tecum esse voluisti, desiderare videtur gratiarum actionem, neque ego libenter pro maximis tuis 5 beneficiis tam vili munere defungor orationis et malo praesens observantia, indulgentia, adsiduitate memorem me tibi probare. Quod si mihi vita contigerit, omnis gratas amicitias atque etiam pias propinquitates in tua observantia, indulgentia, adsiduitate, vincam; amor enim tuus ae judicium de me utrum mihi plus 10 dignitatis in perpetuum an voluptatis cotidie sit adlaturus, non facile dixerim. 2De militum commodis fuit tibi curae; quos ego non potentiae meae causa (nihil enim me non salutariter cogitare scio) ornari volui a senatu, sed primum quod ita meritos judicabam, deinde quod ad 150mnis casus conjunctiores rei p. esse volebam, novissime ut ab omni omnium sollicitatione aversos eos talis vobis praestare possem, quales adhuc fuerunt. Nos adhuc hic omnia integra sustinuimus. 3Quod consilium nostrum, etsi quanta sit aviditas hominum non sine causa victoriae scio, tamen vobis probari spero. Non enim, si 20 quid in his exercitibus sit offensum, magna subsidia res p. habet expedita, quibus subito impetui ae latrocinio parricidarum resistat. Copias vero nostras notas tibi esse arbitror. In castris meis legiones sunt veteranae tres, tironum velluculentissima ex omnibus una, in castris Bruti una veterana legio, altera bima, octo tironum. Ha 25 universus exercitus numero amplissimus est, firmitate exiguus. 10

11 Quantum autem in acie tironi sit committendum, nimium saepe expertum habemus. 4 Ad hoc robur nostrorum exercituum sive Africanus exercitus, qui est veteranus, sive Caesaris accessisset, aequo animo summam rem p. in discrimen deduceremus; aliquanto 30 autem propius esse, quod ad Caesarem attinet, videbamus. Nihil destiti eum litteris hortari, neque ille intermisit adfirmare se sine mora venire, cum interim aversum illum ab hac cogitatione ad alia consilia video se contulisse. Ego tamen ad eum Furnium nostrum cum mandatis litterisque misi, si quid forte proficere 35 posset. 5 Scis tu, mi Cicero, quod ad Caesaris amorem attinet, societatem mihi esse tecum, vel quod in familiaritate Caesaris vivo illo jam tueri eum et diligere fuit mihi necesse, vel quod ipse, quoad ego nosse potui, moderatissimi atque humanissimi fuit sensus, vel quod ex tam insigni amicitia mea atque Caesaris hunc filii loco et 40 illius et vestro judicio substitutum non proinde habere turpe mihi videtur. 6 Sed (quicquid tibi scribo, dolenter me hercules magis quam inimice facio) quod vivit Antonius hodie, quod Lepidus una est, quod exercitus habent non contemnendos, quod sperant, quod audent, omne Caesari acceptum referre possunt. Neque ego 45 superiora repetam; sed ex eo tempore, quo ipse mihi professus est se venire, si venire voluisset, aut oppressum jam bellum esset aut in aversissimam illis Hispaniam cum detrimento eorum maximo extrusum. Quae mens eum aut quorum consilia a tanta gloria, sibi vero etiam necessaria ac salutari, avocarit et ad cogitationem 50 consulatus bimestris summo cum terror e hominum et insulsa cum efflagitatione transtulerit, exputare non possum. 7 Multum in hac re mihi videntur necessarii ejus et rei p. et ipsius causa proficere posse, plurimum, ut puto, tu quoque, cuius ille tanta merita habet, quanta nemo praeter me. Numquam enim obliviscar maxima ac 11

12 55 plurima me tibi debere. De his rebus ut exigeret cum eo, Furnio mandavi. Quod si, quantam debeo, habuero apud eum auctoritatem, plurimum ipsum juvero. 8 Nas interea duriore condicione bellum sustinemus, quod neque expeditissimam dimicationem putamus, neque tamen refugiendo 60 commissuri sumus, ut majus detrimentum res p. accipere possit. Quod si aut Caesar se respexerit, aut Africanae legiones celeriter venerint, securos vos ab hac parte reddemus. Tu, ut instituisti, me diligas raga proprieque tuum esse tibi persuadeas. V K. Sext. ex castris. facere non possum, quin: 'jeg kan ikke lade være med at'. me hercules, bandeord: 'ved Herkules!' necessitudo, -dinis, 3 f.: nær forbindelse; 'fortrolighed'. munus, -neris, 3 n.: opgave; gave. oratio, -onis, 3 f.: tale, 'bare ord'. malo, malui, -, malle: vil hellere, foretrækker. -ae, 1 f.: opmærksom observantia, hed. indulgentia, -ae, 1 f.:, tolerance, venlighed. adsiduitas, -atis, 3 f.: væren tilstede; omsorg. dignitas, -atis, 3 f.: værdighed. voluptas, -atis, 3 f.: nydelse, fornøjelse, glæde. ad-fero, -tuli, -latum, -ferre: bringer, giver. - sit adlaturus er en 'perifrastisk' futurum konjunktiv; oversæt 'vil bringe'. commodus, adj. 1-2: bekvem; commoda, 'fordele', 'privilegier'. - Soldater, der støttede senatets politik, var blevet lovet jord tildelinger; Cicero sad i den kommission, der stod for tildelingerne. cura, -ae, 1 f.: omhu, bekymring. curae er final dativ. potentia, -ae, 1 f.: magt. con-jungo, 3: binder sammen med; conjunctus: forbunden, 'loyal'. novus, adj. 1-2: ny; (superlativ) sidst. sollicitatio, -onis, 3 f.: lokken, 'propaganda'. a-verto, -verti, -versum, 3: vender bort fra; aversus: fjendtligt stemt, 'led ved'. integer, -gra, -grum, adj. 1-2: uberørt, 'uforandret'. - Plancus har ikke vovet at gå til angreb, men holdt stillingen. homo, -minis, 3 m.: menneske; homines: 'folk'. of-fendo, -fendi, -fensum, 3: støder an; fejler. expedio, 4: gør klar; expeditus: 'beredt'. latrocinium, -i, 2 n.: røvertogt. 'rede', 12

13 parricida, -ae, 1 m.: morder. Plancus tænker på Antonius og Lepidus. tiro, -onis, 3 m.: rekrut. vel, adv.: 'vel nok'. luculentus, adj. 1-2: lysende; 'strålende'. - Plancus tænker vel ikke på dens kampevne, men dens kampvilje. bimus, adj. 1-2: andet-års. firmitas, -atis, 3 f.: fasthed; 'soliditet'. acies, -ei, 5 f.: skarphed; slag, kamp. expertus, adj. 1-2: afprøvet. robur, roboris, 3 n.: styrke. Africanus exercitus: to venteranlegioner, der om sommeren overførtes fra provinsen Africa til Italien. summus, adj. 1-2 (super!. af superus): øverst; vigtigst; det vigtigste af... (H&0 277); 'sta tens allerhelligste'. discrimen, -mini s, 3 n.: afgørelse, 'kamp'. de-duco, 3: fører ud (teknisk om at føre hæren ud til slag o. lign.) quod ad Caesarem attinet: 'det, som hører til Octavian' - en underlig omskrivning for 'Octavians hær'. Men måske havde Octavian stadig disciplinære problemer. videbamus, nm!. Plancus og Decimus Brutus. nihil = non. pro-ficio, -feci, -fectum, 3: gør fremskridt, 'gør noget ved det'. vel... vel, konj.n: såvel... som. familiaritas, -atis, 3 f.: nært bekendtskab, 'daglig omgang'. illo = den gamle Cæsar. nosse = navisse. moderatus, adj. 1-2: modereret, 'afbalanceret'. - sensus e r beskr. gen. sub-stituo, 3: indsætter i stedet for, filii loco... substitutus: "i søns sted'. proinde, adv.: derfra, 'ligefrem'. Adverbiet lægger sig til turpe. turpis, adj. 3: skændig, skammelig, umoralsk, 'urimelig', 'uforsvarlig'. dolenter, adv.: 'med smerte'. quod, konj.n: fordi; hvad angår det, at, 'at'. una, adv.: sammen (med ham). accipio, -cepi, -ceptum, 3: modtager; acceptum refero alicui: jeg skriver det på nogens konto. superior, adj. 3 (komp. af superus): tidligere, 'forudgående'. ex-tru do, -trudi, -trusum, bort. 3: driver mens, mentis, 3 f.: sind, tanke, 'forestilling'. vero, adv.: i sandhed, 'endda'. bimestris, adj. 3: to-måneders. insulsus, adj. 1-2: usaltet, 'usmagelig'. efflagitatio, -onis, 3 f.: udæsken, 'krævementalitet'. ex-puto, 1: lodder (dybden af ngt.) necessarius, adj. 1-2: nærmeste (venner eller familie, her måske 'rådgivere'). JUvo, juvi, jutum, 1: hjælper (m. akk. obj.) re-spicio, -spexi, -spectum, 3: ser tilbage på, betænker; m e respicio, 'besinder mig'. 13

14 prop nus, adj. 1-2: egen, propyle, 'fuldt og helt'. Karakteristikken af Octavian er naturligvis det vigtigste. Den unge mands vindende egenskaber står i centrum for Plancus - som han antager, de gør for Cicero - og dertil kommer Plancus' fornemmelse af ansvar over for den gamle Cæsars arving. Men Plancus kan ikke se andet, end at det er Octavians ansvar, at problemet Antonius ikke er blevet løst. Og det står nu klart, at Octavian har tænkt sig at søge det konsulat, som stadig står ledigt efter Hirtius og Pansa. Plancus kan tilsyneladende nærmest ikke kende den dannede unge mand igen, som han har holdt så meget af. Som sagen står nu, står Plancus militært, selv med Brutus nær ved, langt dårligere end Antonius og Lepidus. For ikke at sætte alt på et bræt har Plancus derfor bare hold t sin stilling - ikke angrebet. Med alle de gunstbevisninger, soldaterne og Plancus selv har fået, ikke mindst på Cicero s foranledning, gør det helt ondt i Plancus at indrømme det - men han indrømmer det, syltet ind i endeløse taksigelser og forsikringer om evig troskab. Den slags sprogbrug kan ofte afsløre, at folk er alt andet end sikre på, hvad de siger. Og mindre end en måned efter, at Plancus har skrevet dette til Cicero, har den militære situation fået Plancus over på Antonius' og Lepidus' side. Ikke længe efter følger Pollio trop. Vesten er på Antonius' side - Rom er ikke mere 'sikkert fra denne side'. Den 19. august vælges Octavian til konsul - endnu ikke 20 år gammel, og godt hjulpet af 11 legioner lejret lige uden for Rom. Kort tid efter vedtages en lov, der landsforviser Cæsarmorderne. Derpå ophæves fordømmelsen af Antonius og Lepidus. I oktober mødes Antonius, Lepidus og Octavia n nær Bologna og aftaler den videre procedure. 27. november vedtages i Rom en lov, der opretter det andet triumvirat, bestående af netop de tre, og gældende for fem år. De vigtigste forretninger for triumvirerne var at skaffe deres soldater jord til belønning for deres indsats, og skaffe sig af med deres fjender. Decimus var allerede død, da Plancus gik over; Marcus skulle siden lide døden i slaget ved Philippi. Cicero døde den 7. december. Hans død blev beskrevet i Titus Livius' monumentale romerske historie - i bog 120. Stykket står at læse i Cicero - en antologi ss

15 Octavian blev siden til Augustus, 'Den ophøjede hersker'. Mod enden af sit liv så han tilbage på sin politiske karrieres begyndelse og beskrev den i begyndelsen af sine 'Res Gestae'. Teksten står i Vita Romana s Det hele er bare så retfærdigt, så effektivt... Antonius døde efter slaget ved Actium; i sidste ende kunne hans utrolige overlever-egenskaber ikke frelse ham for Octavian. Lepidus døde, ensom og forstødt, i 12 fvt. Pollio trak sig tilbage fra politik, men forblev hele sit liv en af de få selvstændige personligheder i Rom, som Augustus ikke bremsede. Det var Plancus, der i januar 27 fvt. foreslog, at man skulle kalde Octavian for Augustus. Ikke underligt, at Plancus gjorde en formidabel karriere og endte som censor i 22 fvt. 15

Kapitel A til Grafisk design. ZebraSoft

Kapitel A til Grafisk design. ZebraSoft Kapitel A til Grafisk design Kapitel A 2 Elektroniske blanketter Som du kan se i brochuren med printerlister, er der et hav af varianter i blanketter og formularer. Kunderne har forskellige behov/krav,

Læs mere

Vejen til effektiv tilbudsteknik

Vejen til effektiv tilbudsteknik Vejen til effektiv tilbudsteknik Opgaven( ( indhold Priser & Tidslinjen( Formål Beskriv kort, hvad tilbuddets formål er, og hvad kunden får ud af det, du tilbyder. Baggrund Det er sandsynligt, at andre

Læs mere

IKKE SÅ FIRKANTET BOLIGSELSKABET VISUEL IDENTITET 18 INSPIRATION IMAGECONSULT

IKKE SÅ FIRKANTET BOLIGSELSKABET VISUEL IDENTITET 18 INSPIRATION IMAGECONSULT IKKE SÅ FIRKANTET BOLIGSELSKABET VISUEL IDENTITET 18 INSPIRATION BOLIGSELSKABET VISUEL IDENTITET 19 INSPIRATION BOLIGSELSKABET VISUEL IDENTITET 20 INSPIRATION BOLIGSELSKABET VISUEL IDENTITET 21 INSPIRATION

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Designprocessen... 6. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4

Indholdsfortegnelse. Designprocessen... 6. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 0 Indholdsfortegnelse Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 Designprocessen... 6 WBS (Work Breakdown Structure)... 6 Procesnedbrydning og SWOT... 7 1 JB Plastics visuelle identitet Ønsker og mål

Læs mere

De grammatiske betegnelser og deres historie

De grammatiske betegnelser og deres historie 1 De grammatiske betegnelser og deres historie I Babelstårnet bruges de såkaldte latinske betegnelser om de grammatiske begreber. Udtrykket latinsk er i denne forbindelse både rigtigt og forkert, for nok

Læs mere

Ønsker og mål... 3 Et nyt logo Link: http://www.m54.itkn.dk/projects/jbplastics/jb-plastics-logo-vector.ai... 3

Ønsker og mål... 3 Et nyt logo Link: http://www.m54.itkn.dk/projects/jbplastics/jb-plastics-logo-vector.ai... 3 1 Indholdsfortegnelse Ønsker og mål... 3 Et nyt logo Link: http://www.m54.itkn.dk/projects/jbplastics/jb-plastics-logo-vector.ai... 3... 5 Visitkort og brevpapir Visitkort: http://www.m54.itkn.dk/projects/jbplastics/visitkort.ai...

Læs mere

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Kronologi i punktform for krigen i Vesteuropa: 10. maj - 25. juni 1940. Kort Udtrykket "den allierede hovedstyrke" skal her forstås som den belgiske hær og de dele

Læs mere

Spørgeskema om studietur til Berlin 2014

Spørgeskema om studietur til Berlin 2014 Skole Adresse DK-Xxxx By CPH West Skagensgade 3 DK-2630 Taastrup Att: Peter Larsen Spørgeskema om studietur til Berlin 2014 Guide til besvarelse: Sæt kryds ved det tilsagn, der passer bedst på din oplevelse,

Læs mere

Sådan sætter du et dokument op med billeder i Microsoft Word (2003)

Sådan sætter du et dokument op med billeder i Microsoft Word (2003) Sådan sætter du et dokument op med billeder i Microsoft Word (2003) Denne vejledning gennemgår hvordan man indsætter billeder i Word, og forklarer de basale værktøjer der kan bruges til at lave layout

Læs mere

Lejemålet vil kunne blive istandsat af udlejer inden overtagelse, i samråd med den nye lejer.

Lejemålet vil kunne blive istandsat af udlejer inden overtagelse, i samråd med den nye lejer. RÅ LOKALER PÅ Sydhavnsgade 7 er super attraktiv placeret på Aarhus Havn tæt på midtbyen, Lystbådehavnen og lige ved udmundingen af indfaldsvejen til E45. Bag bygningens rå og industrielle facader gemmer

Læs mere

Edinburgh Photographic Society

Edinburgh Photographic Society Edinburgh Photographic Society 27-10-2010 Duis Sed Sapien Aenean sit amet lacus in tortor fermentum blandit. Quisque at purus in nulla. Page 3 Nunc Et Orci Page 4 Morbi Posuere Pellentesque odio risus,

Læs mere

RESPONSIVE DESIGN. Fleksibelt, platformuafhængigt webdesign. Frank Thomsen & Toke Fritzemeier Efterår 2012

RESPONSIVE DESIGN. Fleksibelt, platformuafhængigt webdesign. Frank Thomsen & Toke Fritzemeier Efterår 2012 RESPONSIVE DESIGN Fleksibelt, platformuafhængigt webdesign Frank Thomsen & Toke Fritzemeier Efterår 2012 Første browser med grafik 1993 Første browser med grafik 1993 1995 100% 1995 2003 Første browser

Læs mere

Programvalg Al typografi og ombrydning er lavet i InDesign.

Programvalg Al typografi og ombrydning er lavet i InDesign. Typografi og ombrydning Beskrivelse Opgaven 32 siders Blå Bog + omslag. Jeg modtog teksterne i word samt enkelte billeder. De resterende billeder var jeg ude at fotografere til elevernes gallafest. Programvalg

Læs mere

Dolor Set Amet. Bogtitel

Dolor Set Amet. Bogtitel Dolor Set Amet Bogtitel Sund kost på Marienlyst Produktions højskole Sund kost På højskolen Marienlyst, bliver der spist sund kost, da skolen ønsker sine elever sunde, og veltilpasse. Derfor serveres der

Læs mere

Forside Om Skjøde Vores byggerier Sådan arbejder vi Miljø & energi Job & karriere Kontakter Nyhedsarkiv

Forside Om Skjøde Vores byggerier Sådan arbejder vi Miljø & energi Job & karriere Kontakter Nyhedsarkiv Forside Om Skjøde Vores byggerier Sådan arbejder vi Miljø & energi Job & karriere Kontakter Nyhedsarkiv Nyt projekt på Odense Havn Fakta om lys og energi Rådgivning hele vejen rundt Nyhedsarkiv 10.05.11:

Læs mere

DESIGN MANUAL. Dansk Firmaidrætsforbunds grafiske linje

DESIGN MANUAL. Dansk Firmaidrætsforbunds grafiske linje DESIGN MANUAL Dansk Firmaidrætsforbunds grafiske linje 1 Udgiver og ansvarshavende Kommunikationsudvalget og Kommunikationsafdelingen Dansk Firmaidrætsforbund Februar 2012 - version 4 Udarbejdet af Kreativ

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

KONCEPT & GRAFIK // www.muuni.dk DESIGNGUIDE FRIE

KONCEPT & GRAFIK // www.muuni.dk DESIGNGUIDE FRIE DESIGNGUIDE FRIE skolers ledere de tre grundværdier Logoet for Frie Skolers Ledere signalerer: Frihed Sikkerhed Personlighed Frihed er det fundament, som alle frie skoler bygger på. Frihed til at have

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

INDHOLD. 01. Introduktion. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Netværkscentret Gammel Mønt 4, 2 1117 København K. 02. Brevpapir. 03.

INDHOLD. 01. Introduktion. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Netværkscentret Gammel Mønt 4, 2 1117 København K. 02. Brevpapir. 03. DESIGNMANUAL INDHOLD Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Netværkscentret Gammel Mønt 4, 2 1117 København K Telefon: 41 71 78 30 E-mail: netvaerkscenter@mbbl.dk ISB-nr. 978-87-7134-125-6 01. Introduktion

Læs mere

Programvalg Al typografi og ombrydning er lavet i InDesign.

Programvalg Al typografi og ombrydning er lavet i InDesign. Typografi og ombrydning Beskrivelse Opgaven 32 siders Blå Bog + omslag. Jeg modtog teksterne i word samt enkelte billeder. De resterende billeder var jeg ude at fotografere til elevernes gallafest. Programvalg

Læs mere

Gaius Julius Cæsar borgerkrigen OVErsaT af hans bæk hansen historiens VErdEN det historiske akademi

Gaius Julius Cæsar borgerkrigen OVErsaT af hans bæk hansen historiens VErdEN det historiske akademi Gaius Julius Cæsar borgerkrigen oversat AF hans BÆK HANSEN Historiens Verden Det historiske akademi Gaius Julius Cæsar Borgerkrigen Oversat af Hans Bæk Hansen Det Historiske Akademi Gaius Julius Cæsar

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

NICOLE PIPER. Designguide

NICOLE PIPER. Designguide Designguide Titel: Nicole Piper Navn: Line Lundquist Årgang: 2010 Hold: 4DesI Vejleder: BIP og REB Studieretning: Design Studieelement: Iscenesættelse Designvalg Designet til Nicole Piper udspringer af

Læs mere

DESIGN- OG BRANDMANUAL INTRODUKTION BRANDPLATFORM DESIGNPROGRAM

DESIGN- OG BRANDMANUAL INTRODUKTION BRANDPLATFORM DESIGNPROGRAM DESIGN- OG BRANDMANUAL 2008 INTRODUKTION BRANDPLATFORM DESIGNPROGRAM 2 TMF DESIGN- OG BRANDMANUAL TMF DESIGN- OG BRANDMANUAL 3 INDHOLDSFORTEGNELSE A. INTRODUKTION 1.0 OM DESIGN- OG BRANDMANUALEN X B. BRANDPLATFORM

Læs mere

Forklarende noter til Ciceros brev til Quintus fra efteråret 60 fvt.

Forklarende noter til Ciceros brev til Quintus fra efteråret 60 fvt. Cic. ad Qu. fr. I 1 noter - 32/36 17/12/08 20:35 Forklarende noter til Ciceros brev til Quintus fra efteråret 60 fvt. 2 Prætorerne var (valgte) embedsmænd i Rom med særligt ansvar for retsvæsenet. Efter

Læs mere

DesignGuide HILLERØD FORSYNING. Sådan bruger du denne guide Grundelementer. Papirlinje. Publikationer og annoncer Merchandise / Yderligere info

DesignGuide HILLERØD FORSYNING. Sådan bruger du denne guide Grundelementer. Papirlinje. Publikationer og annoncer Merchandise / Yderligere info DesignGuide Sådan bruger du denne guide Grundelementer 2 3 Logo Logotype Det 5. element Farver Typografi Papirlinje 4 Brevpapir Kuverter Visitkort Publikationer og annoncer Merchandise / Yderligere info

Læs mere

DIN SCHRIFT 1451 Engschrift

DIN SCHRIFT 1451 Engschrift 1 Opgaven Opgaven gik up på at lave en ny identitet til en allerede eksisterende bar i indre København. Der skulle laves et nyt logo, til brug på facade samt paperline og diverse materialer. Det eneste

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

A logo abbr. of logotype, from Greek: λόγος (logos) word, idea. + Greek: τύπος (typos) imprint, picture. Kilde: eng. Wikipedia

A logo abbr. of logotype, from Greek: λόγος (logos) word, idea. + Greek: τύπος (typos) imprint, picture. Kilde: eng. Wikipedia GRAFISK DESIGN REDEGØRELSE { A logo abbr. of logotype, from Greek: λόγος (logos) word, idea } + Greek: τύπος (typos) imprint, picture. Kilde: eng. Wikipedia Opgaven Opgaven gik ud på at designe logo og

Læs mere

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Slide 1: forside Slide 2: Introduktion Vi vil gerne klæde jer forældre bedre på til at hjælpe jeres børn, når de havner i

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Alice Junker. unker. Alice Junker. Alice Junker. Alice Junker. Alice Junker. unker ALICE JUNKER ALICE JUNKER ALICE JUNKER ALICE JUNKER ICE JUNKER

Alice Junker. unker. Alice Junker. Alice Junker. Alice Junker. Alice Junker. unker ALICE JUNKER ALICE JUNKER ALICE JUNKER ALICE JUNKER ICE JUNKER ICE JUNKER ER ICE JUNKER ER REGNSKABSKRAFT REGNSKABT Alice J Regne Alice Regnskabsløsninger AJ - Revision AJ - Regnskaber AJ - Regnskabshjælp AJ - Løsninger r JUNKER ALIC DINCond - light, italic, bold,

Læs mere

BOGKORT VEJLEDNING TJEKLISTE FØR DU GÅR I GANG

BOGKORT VEJLEDNING TJEKLISTE FØR DU GÅR I GANG formater som vises BOGKORT VEJLEDNING TJEKLISTE FØR DU GÅR I GANG FORSIDE STAMDATA (skal med) Foto af bogen (3D) eller en illustration af bogens forside (2D)? Det skal i begge tilfælde være i høj opløsning,

Læs mere

Hjemmesideoptimering/synlighed

Hjemmesideoptimering/synlighed Hjemmesideoptimering/synlighed Søgemaskineoptimering/webdesign To sider af samme sag Søgemaskineoptimering/webdesign Hvad vil det sige at optimere for søgemaskiner? Søgemaskineoptimering handler ikke længere

Læs mere

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter 3. Håndtering og forebyggelse af konflikter Konflikter er naturlige og opstår hele tiden. De kan både medføre positive og negative konsekvenser for skibet. Det er måden de løses på, som afgør udfaldet.

Læs mere

FARVER PANTONE C: 179 C CMYK: 0/85/75/0. HEX: #f04d46 PANTONE U: 179 U CMYK AVIS: 0/85/75/0 RGB: 240/77/70 PANTONE U: 441 U CMYK AVIS: 15/5/15/0

FARVER PANTONE C: 179 C CMYK: 0/85/75/0. HEX: #f04d46 PANTONE U: 179 U CMYK AVIS: 0/85/75/0 RGB: 240/77/70 PANTONE U: 441 U CMYK AVIS: 15/5/15/0 DESIGNGUIDE 2014 FARVER 0/85/75/0 0/85/75/0 179 C 179 U 240/77/70 #f04d46 20/10/20/0 15/5/15/0 441 C 441 U 203/212/201 #d6dace 20/5/0/90 0/0/0/85 432 C 433 U 50/55/62 #32373e 0/0/0/7 0/0/0/7 Cool Gray

Læs mere

Oxymoron eller overset?

Oxymoron eller overset? et speciale om retorisk gestik Foto: Heine Pedersen Mathias Grüttner Vejleder: Jette Barnholdt Hansen Afdeling for retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Københavns Universitet 2005 - Et

Læs mere

DET DANSKE SPEJDERKORPS DESIGNGUIDE

DET DANSKE SPEJDERKORPS DESIGNGUIDE DET DANSKE SPEJDERKORPS DESIGNGUIDE Side 2 / Det danske spejderkorps / INDTRODUKTION Visuel identitet til DET DANSKE SPEJDERKORPS Det Danske Spejderkorps visuelle identitet udtrykker kammeratskab, ansvar,

Læs mere

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011).

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011). D O M afsagt den 10. april 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Elisabeth Mejnertz og Gitte Kuhlwein (kst.)) i ankesag V.L. B 0913 13 D (advokat Paul Björn, Randers)

Læs mere

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen Metodeopgave Denne opgave har jeg valgt at inddele i tre afsnit: Erik Dahlbergs rolle Karl X Gustavs rolle Corfitz Ulfelds rolle Jeg vil undersøge og diskutere hver af de tre personers roller i overgangen

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Ringkøbing Fjord Guide 2015 Velkommen

Ringkøbing Fjord Guide 2015 Velkommen Velkommen Kære Annoncør Vi fortsætter det høje ambitionsniveau for Ringkøbing Fjord Guiden! I 2015 sætter vi fokus på at skabe endnu mere tiltrækkende artikler og fotos, og vi optimerer guidens kortfunktion.

Læs mere

Konflikthandtering og fa Ellesskab O M

Konflikthandtering og fa Ellesskab O M Konflikthandtering og fa Ellesskab o D A O M K E T R I Indhold Materialet består af to bevægelsesøvelser om konflikthåndtering. Den første er en armlægningsøvelse, der illustrerer for eleverne to markant

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Human Performance Institute.dk. By Johan Munck Larholm. Unleash The. Champion. Within. 6 Hours Concept. Professional Business Advisor Human Resource

Human Performance Institute.dk. By Johan Munck Larholm. Unleash The. Champion. Within. 6 Hours Concept. Professional Business Advisor Human Resource Unleash The Champion Within 6 Hours Concept Titelbælte 2014 Hvad Human performance Institute har betydet for mig! Af Joachim Christensen Hvis man ser bort fra Johans og min relation fra de tidligere år

Læs mere

Hvilke ord 'trigger' dine kunder?

Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Af Rikke Moos, Webskribenten Du kender talemåden: vælg dine ord med omhu. Et fornuftigt råd, der er værd at følge, hvis du vil undgå at blive misforstået af andre. Men

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

ARBEJDSMILJØKAMPAGNE TJEK APPETIT PÅ APV GRATIS TILBUD: TEMAMØDER OG KURSER. TJEK Gør APV nyt, nemt og nyttigt. arbejdsmiljøkøbenhavn

ARBEJDSMILJØKAMPAGNE TJEK APPETIT PÅ APV GRATIS TILBUD: TEMAMØDER OG KURSER. TJEK Gør APV nyt, nemt og nyttigt. arbejdsmiljøkøbenhavn ARBEJDSMILJØKAMPAGNE TJEK APPETIT PÅ APV GRATIS TILBUD: TEMAMØDER OG KURSER TJEK Gør APV nyt, nemt og nyttigt arbejdsmiljøkøbenhavn Indhold Introduktion til TJEK Appetit på APV 3 Suppleringskursus: Hold

Læs mere

Forside. Republikken. Om republikken Indbyggere Projekter Arrangementer. Bliv indbygger Booking Søg

Forside. Republikken. Om republikken Indbyggere Projekter Arrangementer. Bliv indbygger Booking Søg Forside volorepero Nos sitas id molorib eatempor moloreptia cume vent, sinullo ressentius ex ent omnimol estrumquas niendeliatet pliquo qui quidit quia apiet alitatem aliqui conet por solorerion nihitiatet

Læs mere

Guide til brug af materialer ved den fællesoffentlige kampagne om digitalisering

Guide til brug af materialer ved den fællesoffentlige kampagne om digitalisering Guide til brug af materialer ved den fællesoffentlige kampagne om digitalisering Baggrund Med digitaliseringsstrategien 2011-2015 sker der en trinvis overgang til obligatorisk selvbetjening for ansøgninger

Læs mere

Belkacem Bensayah. Guantánamo. Belkacem Bensayah

Belkacem Bensayah. Guantánamo. Belkacem Bensayah Belkacem Bensayah Belkacem Bensayah Belkacem Bensayah er født i Algeriet, men var bosat i Bosnien. Han har været tilbageholdt på uden sigtelse siden januar 2002. Anklagerne mod Bensayah bygger på usikre

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

KØKKENBORDPLADER. K-bord/1301

KØKKENBORDPLADER. K-bord/1301 KØKKENBORDPLADER DuPont Corian FormaCor K-bord/1301 Kundetilpassede bordplader i højeste kvalitetsniveau Overvej kortere overskrift QualityBrands.dk er din danske bordpladespecialist. Vores produktion

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW HOVEDFORLØB 2 AARHUS TECH 2014

GRAFISK WORKFLOW HOVEDFORLØB 2 AARHUS TECH 2014 GRAFISK WORKFLOW HOVEDFORLØB 2 AARHUS TECH 2014 G H1 H3 REDESIGN AF WEBSITE - FRU MØLLERS MØLLERI Processen 1. skal have optimeret deres website med en som får den position, som den skal have, hvis netaktiviteterne

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

RØDE KORS DESIGNMANUAL IDENTITET.

RØDE KORS DESIGNMANUAL IDENTITET. RØDE KORS DESIGNMANUAL IDENTITET. RØDE KORS DESIGNMANUAL LOGO. RØDE KORS LOGO Introduktion I Røde Kors skelner vi mellem det røde kors som beskyttelsesmærke og det røde kors som logo. Beskyttelsesmærke

Læs mere

Ajos visuel identitet. Designguide

Ajos visuel identitet. Designguide Ajos visuel identitet Designguide Version 1.2 2012 Designguide Indhold 2 Forord Side 3 Grundelementer Logo 4 Logofrizone 5 Farver 6 Typografi 7 Grafisk elementer 8 Formater 9 Brand billedbehandling 10

Læs mere

Med kærlighed. - til den gode fisk - til den autentiske mad - til havet og naturen - til Svaneke og Bornholm

Med kærlighed. - til den gode fisk - til den autentiske mad - til havet og naturen - til Svaneke og Bornholm Med kærlighed - til den gode fik - til den autentike mad - til havet og naturen - til Svaneke og Bornholm LOGO - Farver PRIMÆRFARVER VIOLET PANTONE: 5285 C E194-6 CMYK: 45-35-0-15 RGB: 138-145-187 BLÅ

Læs mere

Konflikthåndtering. freddy.sahl@webspeed.dk

Konflikthåndtering. freddy.sahl@webspeed.dk Konflikthåndtering 1 !" # # 2 Hvorfor arbejde med konflikter? De er uundgåelige frugtbare og smertelige Man kan lære at håndtere dem bedre og dermed minimere vold og lidelser, spare tid, penge og energi.

Læs mere

Hvordan kommer man i Himlen?

Hvordan kommer man i Himlen? Hvordan kommer man i Himlen? Opgave Giv teenagerne nogle få minutters stilhed til at tænke over følgende spørgsmål: Hvis du kunne gå hen til Jesus og stille ham ét spørgsmål, som han straks ville svare

Læs mere

BørnSulter. Update. Barmhjertighed. godhed. Beloved Children Home. Oktober2013. Retfærdighed

BørnSulter. Update. Barmhjertighed. godhed. Beloved Children Home. Oktober2013. Retfærdighed Oktober2013 BørnSulter Update...på lang sigt kommer drivkræfterne til at afgøre vores handlinger d Barmhjertighed Retfærdighed godhed NÅR DRIVKRAFTEN ER AFGØRENDE Indimellem kan man forledes til at tro,

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

Forelsket i den forkerte.

Forelsket i den forkerte. Forelsket i den forkerte. Guds gode gave Enhver der har prøvet at være forelsket véd, at det er en følelse og en stemning ud over det almindelige. Triste og grå dage bliver pludselig til dage med solskin.

Læs mere

RØDE KORS DESIGNMANUAL IDENTITET.

RØDE KORS DESIGNMANUAL IDENTITET. RØDE KORS DESIGNMANUAL IDENTITET. DE VISUELLE DRIVERS Handlekraftig Kompetent og innovativ Nærværende Troværdig Begreberne fortolket visuelt Solidt, robust og ikke til at overse. Det røde kors er garant

Læs mere

DOKU- MEN- TATION TEK- NISK

DOKU- MEN- TATION TEK- NISK TEK- NISK DOKU- MEN- TATION GRUPPE 21: AMALIE HOVGESEN- CLEA-MARIE FIND PALUDAN THERESE HASSE LARSEN - CECILIE POSS AMALIE LEONORA DAM - KASPER MUNK JENSEN : http://miex5619.keaweb.dk/seasight/ 1. MOCKUP

Læs mere

Tilmelding til Spillet. Hent spillet

Tilmelding til Spillet. Hent spillet Tilmelding til Spillet For at kunne tilmelde sig Runerod, skal skolen være tilmeldt og have logget ind på www.matematikkensunivers.dk, idet spillet kun kan hentes fra Matematikkens Univers. Det er kun

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

Et udvalg af Martials digte

Et udvalg af Martials digte Et udvalg af Martials digte af Kurt G. Rasmussen: Nogle temaer hos Martial: I. AMPHITHEATRUM FLAVIUM (= COLOSSEUM): I år 80 blev Amphitheatrum Caesareum (Flavium), senere mere kendt under navnet Colosseum,

Læs mere

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015 Kære studenter For godt en måneds tid siden holdt vi jeres sidste skoledag. I holdt middag for jeres lærere med taler, quiz og billeder fra jeres tre år på GG. Jeg var rundt i alle klasser og det var skønt

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Spilstrategier. 1 Vindermængde og tabermængde

Spilstrategier. 1 Vindermængde og tabermængde Spilstrategier De spiltyper vi skal se på her, er primært spil af følgende type: Spil der spilles af to spillere A og B som skiftes til at trække, A starter, og hvis man ikke kan trække har man tabt. Der

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Kan du huske, hvordan vi har talt om at hvis du har et ønske / et behov, så er opfyldelsen her allerede!

Kan du huske, hvordan vi har talt om at hvis du har et ønske / et behov, så er opfyldelsen her allerede! Dag 6: Sådan finder du dine muligheder I dag skal vi tale om dine muligheder. Kan du huske, hvordan vi har talt om at hvis du har et ønske / et behov, så er opfyldelsen her allerede! I dag skal du finde

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre

Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre Socialudvalget 2012-13 SOU alm. del Bilag 72 Offentligt Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre Den 19 september blev der afholdt en stor konference på Christiansborg med

Læs mere

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006 Den Talende Kamel MB 2006 2.a s storyline om Aladdin Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: Den Talende Kamel Den Talende Kamel Ørkenscene: Troldmand, 3 kameler: Ali og den bedrøvede og

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

OPGAVEN FORMAT OG KVALITET TRYKDETALJER OFFSETTRYK VS. DIGITALTRYK VÆRKTØJER:

OPGAVEN FORMAT OG KVALITET TRYKDETALJER OFFSETTRYK VS. DIGITALTRYK VÆRKTØJER: OPGAVEN Kontrol og klargøring af kundens fremsendte PDF til trykken. Jeg har konverteret farverummet til CMYK og udarbejdet en lakform til partiel uv - lak. Skrifter er embeded Korrekt format og orientering

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

DESIGNMANUAL Til brug ved ekstern annonceproduktion i forbindelse med lokalannoncering

DESIGNMANUAL Til brug ved ekstern annonceproduktion i forbindelse med lokalannoncering DESIGNMANUAL Til brug ved ekstern annonceproduktion i forbindelse med lokalannoncering Download alt materiale på: Irma.dk/designmanual Eksempler på Der bruges som hovedregel packs. Det vigtigste er at

Læs mere

Du ved måske ikke at jeg har studeret i Oxford, i London, i New York og Paris, jeg foretrækker ørkenen!

Du ved måske ikke at jeg har studeret i Oxford, i London, i New York og Paris, jeg foretrækker ørkenen! Du ved måske ikke at jeg har studeret i Oxford, i London, i New York og Paris, men jeg foretrækker ørkenen! 17 Hmm Hvorfor det? Fordi den er ren! Det bliver ikke let at komme ind i Turban-fortet Det er

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Særrapport. prognose 2015. Se prognoser for 2015 samt et. overblik over realiserede bygge-

Særrapport. prognose 2015. Se prognoser for 2015 samt et. overblik over realiserede bygge- Særrapport prognose 215 Se prognoser for 215 samt et overblik over realiserede bygge- og anlægsprojekter i 213 & 214 indholdsfortegnelse Indledning side 3 Overblik hele landet / regioner side 5 Prognose

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

De væsentlige ændringer og nye regler per 1. juli 2014.

De væsentlige ændringer og nye regler per 1. juli 2014. Område Beskrivelse Regel Kampområdet Der er nu mulighed for at bruge en Oktogon-form Artikel 3 Kampområdet (Ottekantet-form) bane til stævnerne. Punkt 1.2 og 2.2 Kampområdet Sekundanterne skal sidde udenfor

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Sådan hjælper du dine børn bedst gennem skilsmissen

Sådan hjælper du dine børn bedst gennem skilsmissen Sådan hjælper du dine børn bedst gennem skilsmissen Når kærligheden mellem to voksne blegner, og forholdet bliver for problemfyldt, trist eller uoverskueligt, vælger mange at gå hver til sit og søge om

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14.

Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14. 1 Grindsted Kirke. Tirsdag d. 24. december 2013 kl. 15.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14. Forløb Klokkeringning. Præludium. Indgangsbøn. 1. salme: DDS 94 Det kimer nu til julefest.

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0171 aq. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt A/S Bytorvet 31 2620 Albertslund

Klager. J.nr. 2011-0171 aq. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt A/S Bytorvet 31 2620 Albertslund 1 København, den 17. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt A/S Bytorvet 31 2620 Albertslund Nævnet har modtaget klagen den 26. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Skak-regler. Inhold Förmål med spillet Forberedelset Flytning av brikkerne. Flyttning af hver enkel brik

Skak-regler. Inhold Förmål med spillet Forberedelset Flytning av brikkerne. Flyttning af hver enkel brik 1 / 5 29.7.2008 10:54 Skak regler Inhold Förmål med spillet Forberedelset Flytning av brikkerne Flyttning af hver enkel brik - Kongen - Dronningen - Tårnet - Løberen - Springeren - Bonden Spillet Skakmat

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere