Generelle vilkår for højrente- og opsparingsprodukter Privatkunder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle vilkår for højrente- og opsparingsprodukter Privatkunder"

Transkript

1 Generelle vilkår for højrente- og opsparingsprodukter Privatkunder Disse generelle vilkår gælder for alle højrente- og opsparingsprodukter mellem Santander Consumer Bank og privatkunder, hvorved forstås personer, som handler uden for deres erhverv. Højrente- og opsparingsprodukterne er ikke betalingskonti og kan ikke benyttes til betalingstjenester eller lignende. Disse generelle vilkår indgår som en integreret del af kontoaftalen, der indgås ved kontooprettelsen. Hvis der er modstrid mellem de generelle vilkår og kontoaftalen, har indholdet af sidstnævnte forrang. 1. Generelt Kontohaver ( Kunden ) i Santander Consumer Bank, Filial af Santander Consumer Bank AS, Norge (CVR nr ) ( Banken eller Santander Consumer Bank ) accepterer, at alle indskud til en konto i Santander Consumer Bank kun kan ske fra Kundens konto i et andet pengeinstitut i Danmark eller kundens konti i Santander Consumer Bank. Ligeledes kan enhver hævning fra kontoen kun ske til Kundens NEMKonto i et pengeinstitut i Danmark, se pkt. 10 nedenfor. For at kunne oprette konto hos Banken skal Kunden have bopæl i Danmark. Al kommunikation fra Banken til Kunden kan ske i elektronisk form. Kunden vil modtage alle breve og dokumenter fra Banken til Kunden elektronisk på sin MinSide, som indeholder en elektronisk postkasse, alternativt efter Bankens valg til Kundens -adresse. Meddelelser om f.eks. generelle pris- og renteændringer vil således modtages på ovennævnte måde. 2. Oprettelse af konto Kunden opretter en konto ved at følge den fremgangsmåde, som er angivet på Bankens hjemmeside: Som led i oprettelsen af en konto skal Kunden oplyse sit fulde navn, sin danske bopælsadresse, sit CPR-nummer og legitimere sig ved brug af NemID. Ved efterfølgende ændringer i de ved oprettelsen anførte oplysninger og kontaktinformation i øvrigt skal Kunden meddele Banken herom hurtigst muligt. Såfremt Banken stiller krav om yderligere legitimationsdokumentation i forbindelse med eller efter kontooprettelsen, skal Kunden forsyne Banken hermed. 3. Kontoaftale Kontoaftalen indgås skriftligt elektronisk og vil være tilgængelig på Kundens MinSide. Aftaler, meddelelser og kommunikation fra Banken under aftaleforholdets løbetid vil være på dansk, medmindre andet er aftalt. 4. Bankens persondataregler 4.1 Regler om Bankens behandling af kundeoplysninger Banken er ved sin behandling af kundeoplysninger underlagt persondataloven. Med kundeoplysninger forstås oplysninger om Kunden og Kundens konti. Banken vil i reglerne nedenfor give generel information om behandling af kundeoplysninger. Information om Kundens aftaler med Banken vil som udgangspunkt blive gjort tilgængelig i Kundens netbank. Såfremt der ikke foreligger andet hjemmelsgrundlag, vil Bankens behandling basere sig på samtykke fra Kunden. Samtykke er f.eks. ikke nødvendigt for kundeoplysninger, som registreres og bruges af Banken for at gennemføre en aftale eller udføre et opdrag fra Kunden. Kunden kan ved skriftlig henvendelse til Banken kræve indsigt i registrerede kundeoplysninger, beskrivelse af hvilke typer oplysninger, som behandles, samt nærmere information om Bankens behandling af oplysningerne. 4.2 Behandlingens formål Formålet med Bankens behandling af kundeoplysninger er i første række at muliggøre varetagelsen af dens opgaver inden for rammerne af kontoaftalen med Kunden. Banken vil i øvrigt behandle kundeoplysninger på den måde, som Banken er berettiget eller forpligtet til i henhold til lovgivningen, eller som Kunden har givet samtykke til. Side 1 af 8

2 Derudover behandles personoplysninger bl.a. til kundeopfølgning og markedsføring (se pkt. 4.7) og forebyggelse og afdækning af strafbare handlinger (se pkt. 4.8). 4.3 Kundeoplysninger, som indhentes af Banken Kundeoplysninger, som registreres modtaget af Banken, hidrører i hovedsagen direkte fra Kunden. Ved indsamling af oplysninger fra tredjemand (f.eks. fra offentlige myndigheder) vil Kunden blive underrettet herom, medmindre Banken er afskåret herfra i henhold til lovgivningen, underretningen er umulig eller uforholdsmæssigt vanskelig, eller det er sikkert, at Kunden allerede kender til den information, som underretningen vil indeholde. Såfremt Banken ønsker at indhente oplysninger fra Kunden, som ikke er nødvendige for at opfylde aftaleforholdet, skal Banken først informere Kunden om, at det er frivilligt at give oplysningen, og hvad oplysningen vil blive brugt til (dvs. formålet med behandlingen). 4.4 Kundeoplysninger, som registreres af Banken Banken vil i forbindelse med kontoaftalens indgåelse og under aftaleforholdet med Kunden registrere oplysninger om Kunden og eventuelle andre personer, som har tilknytning til aftaleforholdet. Banken vil også registrere oplysninger om personer, som Banken har afslået at indgå aftale med, med den hensigt at kunne underrette vedkommende om afslaget og eventuelt i fremtiden at kunne dokumentere forholdet, herunder at afslaget var sagligt begrundet. 4.5 Udlevering Registrerede kundeoplysninger vil blive udleveret til offentlige myndigheder og andre udenforstående, når lovgivningen berettiger eller forpligter hertil. Såfremt lovgivningen tillader det, og såfremt Bankens tavshedspligt ikke er til hinder herfor, vil kundeoplysninger også kunne blive udleveret til andre banker og finansielle virksomheder samt samarbejdspartnere til brug inden for de formål, som er angivet for behandlingen. Overførsel af kundeoplysninger til Bankens databehandlere anses ikke som udlevering. Banken vil også udlevere kundeoplysninger til andre selskaber i koncernen, hvori Banken indgår, såfremt udlevering er nødvendig for at opfylde koncernbaserede styrings-, kontrol- eller rapporteringskrav fastsat i henhold til lovgivningen. Det forudsættes, at behandlingen af kundeoplysningerne er underlagt tavshedspligt i det selskab, som oplysningerne udleveres til. 4.6 Koncernkunderegister Banken kan udlevere oplysninger vedrørende Kunden til kunderegisteret for koncernen, hvori Banken indgår. Formålet med koncernkunderegisteret er at administrere kundeforholdet og samordne tilbuddet af tjenester og rådgivning fra de forskellige selskaber i koncernen. Koncernkunderegisteret vil indeholde neutrale oplysninger om Kunden som navn, fødselsdato, adresse og kontaktoplysninger, oplysninger om hvilket koncernselskab, som vedkommende er kontohaver i, og hvilke tjenester og produkter, som Kunden har indgået aftale om. Personnummer kan udleveres til og registreres i koncernkunderegisteret, forudsat at formålet er administration af kundeforhold. 4.7 Kundeopfølgning og markedsføring Uden samtykke fra Kunden vil Banken kunne benytte følgende neutrale oplysninger til kundeopfølgning og markedsføring: Kundens navn, kontaktoplysninger, fødselsdato og hvilke tjenester eller produkter, som Kunden har indgået aftale om. Markedsføres der produkter og tjenester inden for en anden produktkategori end den, som Banken og Kunden har indgået aftale om (dvs. opsparings- og indskudsprodukter), kræves der samtykke fra Kunden for at benytte andre kundeoplysninger end de neutrale. Kunden kan ved henvendelse til Banken kræve sit navn spærret for brug i markedsføringsøjemed. 4.8 Forebyggelse og afdækning af strafbare handlinger hvidvaskningsmeldinger Banken vil behandle kundeoplysninger med det formål at forebygge, afdække, opklare og håndtere bedrageri og andre strafbare handlinger. Oplysningerne vil blive indhentet fra og udleveret til andre banker og finansinstitutter, politiet og andre offentlige myndigheder. Opbevaringstiden vil være indtil 10 år efter registreringen. Banken vil behandle personoplysningerne for at opfylde undersøgelses- og rapporteringspligten af mistænkelige transak- Side 2 af 8

3 tioner efter hvidvaskningsloven. Banken er pålagt at rapportere oplysninger og transaktioner til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK). Kunden har ikke indsigt i de oplysninger, som Banken har registreret til opfyldelsen af disse formål. 4.9 Rettelse og sletning Banken vil slette eller anonymisere registrerede kundeoplysninger, når formålet med den enkelte behandling er opfyldt, medmindre oplysninger skal eller kan opbevares længere som følge af lovgivningen. Inden for de begrænsninger, som er fastsat i persondataloven, kan Kunden kræve at få indsigt i, hvilke oplysninger om Kunden, som Banken behandler, samt at få rettet eller slettet mangelfulde og unødvendige kundeoplysninger Cookies Bankens hjemmeside, indeholder cookies. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din maskine. Filen indeholder information (eksempelvis din IP-adresse) og bliver kun brugt til statistiske formål (igennem statistikværktøjerne Webtrends og Google Analytics). Kunden kan justere indstillingerne i din internetbrowser, såfremt Kunden ikke ønsker at anvende cookies. Ved at afvise cookies fra denne side er det muligt, at Kunden ikke kan benytte netstedet fuldt ud. 5. Disponering af kontoen Kontoen kan bruges til ind- og udbetalinger i overensstemmelse med kontoaftalen. Kontoen føres i danske kroner, medmindre andet er aftalt. Udbetalinger fra kontoen kan kun ske ved overførsel til Kundens NEMKonto i et pengeinstitut i Danmark. Banken kan afslå at gennemføre en udbetaling, hvis Banken er i tvivl om vedkommendes dispositionsret til kontoen. Kunden har ikke ret til at udbetale et større beløb fra kontoen end det beløb, som på udbetalingstidspunktet er disponibelt. Uberettiget udbetaling skal dækkes af Kunden med det samme. Kunden kan kræve kontoen spærret, hvis f.eks. der er risiko for uberettiget råden over kontoen eller anden form for misbrug. Skal der disponeres over en afdød kundes konto, skal der fremlægges skifteattest fra skifteretten. 6. Renter og renteberegninger omkostninger ved at oprette, disponere eller afvikle kontoen Bankens gældende rentesatser fremgår af Bankens prisliste på kontoinformation og/eller oplyses på anden egnet måde. Omkostninger ved at oprette, have, disponere over eller afvikle kontoen fremgår af Bankens prisliste på kontoinformation og/eller oplyses på anden egnet måde. Forrentning og tilskrivning af renter vil ske efter de vilkår, der gælder for kontoaftalen knyttet til det enkelte højrente- og opsparingsprodukt. Omkostninger ved brug af aftalte tjenester kan debiteres den pågældende konto. Det samme gælder gebyrer i henhold til Bankens prisliste. Medmindre andet er aftalt, kan Bankens variable renter på højrente- og opsparingsprodukterne ændres efter følgende regler: Ændring uden varsel Bankens variable rentesatser kan ændres uden varsel, såfremt: ændringen er til fordel for Kunden, hvis ændringen skyldes penge- eller kreditpolitiske ændringer i ind- eller udland, som påvirker det almindelige renteniveau på en måde, der har betydning for Banken, eller udvikling i det almindelige renteniveau, herunder på penge- og obligationsmarkederne, sker på en måde, der har Side 3 af 8

4 betydning for Banken. Hvis det er aftalt, at renten er tilknyttet en referencesats, kan renten tillige ændres straks og uden forhåndsvarsling. Medmindre andet er aftalt, kan Banken ændre sine priser for enkeltstående serviceydelser uden varsel, ligesom ændringer til fordel for Kunden kan ske uden varsel. Ændring med 1 måneds varsel Banken kan endvidere med 1 måneds varsel ændre de variable rentesatser som følge af markedsmæssige forhold, herunder: konkurrencemæssige forhold i ind- og udland, indtjeningsmæssige forhold, herunder en hensigtsmæssig anvendelse af Bankens ressourcer, eller ændrede forhold hos Kunden, herunder såfremt de forudsætninger, der lå til grund for de aftalte rentevilkår, ikke længere er opfyldt. Banken kan uden varsel ændre prisen for enkeltstående serviceydelser og med 1 måneds varsel ændre prisen på løbende serviceydelser, der indgår i en kontoaftale, hvis ændringen skyldes markeds- eller indtjeningsmæssige forhold, herunder: markedsmæssige forhold, herunder konkurrencemæssige forhold i ind- og udland, en mere hensigtsmæssig brug af Bankens ressourcer, Banken ønsker at ændre sin generelle prisstruktur og prisfastsættelse af forretningsmæssige grunde, eller der er sket væsentlige ændringer i forhold til det grundlag, som priserne tidligere blev fastsat på baggrund af. 7. Renteberegning Valørdagen er den dag, hvor en ind- eller udbetaling får virkning for beregning af rente på kontoen. Ved indbetalinger er valørdagen den dag, hvor Banken modtager indbetalingen. Ved udbetalinger er valørdagen dagen før udbetalingsdagen. 8. Beskeder og information til Kunden Alle meddelelser, informationer og varsler vedrørende kontoforholdet, f.eks. varsel om ændringer i rentesats eller omkostninger mv., sendes til Kundens postkasse på MinSide, alternativt efter Bankens valg til Kundens -adresse. 9. Kontoinformation og kontrol Bevægelser på Kundens konto vil fremgå af Kundens MinSide, hvorfra Kunden også selv kan generere kontooversigt. Kontooversigt indeholder saldo og alle bevægelser på kontoen i den af Kunden valgte periode. Kunden skal snarest muligt kontrollere oplysningerne fra Banken. Ved uoverensstemmelser skal Kunden underrette Banken uden ugrundet ophold. 10. Brug af konto til udbetaling Kunden kan kun udbetale indeståendet på Kundens konto hos Banken til sin NEMKonto i et andet pengeinstitut i Danmark. Banken kan spærre Kundens konto for udbetalinger, hvis Banken antager, at der er konkret fare for misbrug foretaget enten af Kunden selv eller af en uberettiget tredjemand. 11. Modtagelse af udbetalingsanmodninger En overførselsordre anses for modtaget af Banken på det tidspunkt, hvor Banken modtager alle oplysninger, som er nødvendige for at gennemføre betalingen. Overførselsordrer, som ikke er leveret til Banken på en bankdag, anses som modtaget på følgende bankdag. Lørdage, søn- og helligdage, Grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag er ikke bankdage. 12. Overførselstid for udbetalinger Banken vil udbetale beløbet angivet i udbetalingsanmodningen til Kundens NEMKonto i et pengeinstitut i Danmark så hurtigt, som det er transaktionsmæssigt muligt, og senest inden udløbet af to bankdage efter udgangen af bankdagen, hvor udbetalingsanmodningen anses for modtaget efter reglerne ovenfor. Banken er ikke ansvarlig for tab opstået som Side 4 af 8

5 følge forsinkelser i forbindelse med effektuering af udbetalingsinstruks, medmindre forsinkelsen er begrundet i grov uagtsomhed hos Banken, og et eventuelt ansvar er under alle omstændigheder begrænset til Kundens direkte tab. 13. Afvisning af udbetalingsanmodning Banken kan afvise en udbetalingsanmodning, hvis betingelserne i de generelle vilkår og kontoaftalen ikke er opfyldt, eller hvis en sådan adgang er bestemt i henhold til lov. Afvisningsårsagen kan f.eks. være, at der ikke er dækning på kontoen for det beløb, som skal udbetales, eller at kontoforholdet i Banken er ophørt eller spærret. Kunden underrettes om afvisningen og, hvis muligt, om årsagen hertil samt om fremgangsmåden for at rette eventuelle faktiske fejl, der er årsag til afvisningen, medmindre andet er bestemt i henhold til lov. Underretningen skal gives til Kundens MinSide og inden for de frister, som gælder for udbetalingen af beløbet. En udbetalingsanmodning, som er afvist, regnes ikke som modtaget. Såfremt Banken gennemfører dækningskontrol, og der ikke er dækning på kontoen på udbetalingsdagen, kan Banken uden hensyn til bestemmelserne ovenfor i indtil fem derpå følgende bankdage forsøge at gennemføre udbetalingsanmodningen. 14. Tilbagekaldelse af udbetalingsanmodning Kunden kan ikke tilbagekalde en udbetalingsanmodning, efter at den er modtaget af Banken. 15. Bankens ansvar for udførelse af udbetalingsanmodning Banken er ansvarlig over for Kunden for korrekt gennemførelse af udbetalingsanmodningen. Sker der ikke korrekt gennemførelse på grund af forhold, som ligger uden for Bankens kontrol, er Banken dog ikke ansvarlig over for Kundens eventuelle tab. I tilfælde af eventuelt ansvar for manglende korrekt gennemførelse af udbetalingsanmodningen skal Banken uden ugrundet ophold overføre beløbet for udbetalingsanmodningen til Kunden og eventuelt genoprette tilstanden på Kundens konto til den, som den ville have været, hvis den manglende udbetalingsanmodning var gennemført korrekt, herunder dække Kundens rentetab. Bankens ansvar omfatter også gebyrer og renter, som Kunden må betale som følge af, at en udbetalingsordre ikke er gennemført korrekt. Bankens ansvar som beskrevet ovenfor er betinget af, at Kunden reklamerer uden ugrundet ophold, efter at Kunden blev eller burde være blevet bekendt med forholdet. Ved Kundens reklamation skal Banken umiddelbart forsøge at spore udbetalingsanmodningen og underrette Kunden om resultatet af en sådan sporing. Hvis Kunden hævder, at en udbetalingsanmodning ikke er korrekt gennemført, påhviler det Banken at bevise, at den er korrekt registreret og bogført og ikke ramt af teknisk svigt eller andre fejl. Forsinkelse eller manglende gennemførelse af overførselsordre, efter at beløbet er korrekt overført til Kundens NEMKonto i et pengeinstitut i Danmark, er ikke et anliggende mellem Kunden og Banken. 16. Fejl ved indbetaling Såfremt et beløb ved en fejl er indsat på Kundens konto, eller såfremt der ved en fejl er trukket et for lille beløb, kan Banken rette sådanne fejl uden Kundens samtykke inden udløbet af tredje bankdag. Hvis fejlen har sammenhæng med et strafbart forhold fra Kundens side eller fra en anden, som har ret til at disponere over kontoen, kan Banken også foretage korrektion efter udløbet af tredagesfristen. Ved sådanne fejl vil Banken underrette Kunden uden ugrundet ophold, medmindre fejlen er blevet rettet på en sådan måde, at der ikke er nogen reel mulighed for, at Kunden har kunnet konstatere og indrette sig på fejlen. At Banken ikke har adgang til at berigtige fejlen ved debitering af kontoen efter ovenstående, er ikke til hinder for, at Banken kan kræve tilbagesøgning eller efterdebitering efter de almindelige regler herom. 17. Fejl ved trækning af beløb Hvis Banken ved en fejl har trukket et beløb på Kundens konto, skal Banken uden ugrundet ophold godskrive kontoen et tilsvarende beløb. Ved sådanne fejl vil Banken underrette Kunden uden ugrundet ophold, medmindre fejlen er blevet rettet, således at der ikke er nogen reel mulighed for, at Kunden har kunnet konstatere og indrette sig på fejlen. Banken skal desuden erstatte rentetab og andet direkte tab, som er opstået ved den fejlagtige trækning. Banken kan ikke holdes ansvarlig for indirekte tab, som måtte være forårsaget af den fejlagtige trækning. 18. Fejl fra Kundens side ved udførelse af overførselsordre Side 5 af 8

6 Bestrider Kunden at have gennemført en betalingsanmodning, skal Banken dokumentere, at transaktionen er autentificeret, korrekt registreret og bogført og ikke ramt af teknisk svigt eller anden fejl. Selv om Banken ikke er ansvarlig for, at en betalingstransaktion ikke bliver gennemført korrekt, vil Banken efter begæring fra Kunden alligevel foretage rimelige tiltag for at få beløbet tilbageført. Banken kan kræve et gebyr af Kunden for denne bistand. Såfremt Kunden mistænker, at han kan have været udsat for et strafbart forhold i forbindelse med udbetalingsanmodningen, kan Banken kræve, at Kunden anmelder forholdet til politiet. 19. Modregning Banken kan uden forudgående meddelelse modregne ethvert forfaldent krav mod Kunden i ethvert indestående eller tilgodehavende, som Kunden har hos Banken. Banken kan desuden udøve tilbageholdsret i ethvert indestående eller tilgodehavende, som Kunden har hos Banken. Bestemmelsen ovenfor er ikke til hinder for, at der efter gældende lovgivning etableres en frivillig eller tvungen sikkerhedsret i indestående. 20. Midlertidigt ophør af Bankens forpligtelser (force majeure) Bankens forpligtelser i forhold til Kunden ophører midlertidigt, såfremt der indtræder usædvanlige omstændigheder uden for Bankens kontrol, og som Banken ikke kunnet forudse eller undgå følgerne af, og som umuliggør opfyldelse af Bankens forpligtelser, såsom: Nedbrud i eller manglende adgang til it-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er Banken selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne, naturkatastrofer, krig, oprør eller uroligheder, svigt i strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og hacking), og strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Banken selv eller dens organisation og uanset konfliktens årsag. I ovennævnte situationer er Banken ikke ansvarlig for Kundens tab, medmindre Banken burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået, eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet, eller hvis lovgivningen under alle omstændigheder gør Banken ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet. 21. Konto som ikke bruges Er der ikke ind- eller udbetalt beløb eller tilskrevet renter eller i øvrigt sket posteringer på kontoen i 10 år, skal Banken i rekommanderet brev til Kundens eller arvingernes sidst kendte adresse orientere om, at indeståendet i Banken vil kunne forældes. Orienteringen skal angive, hvornår forældelsesfristen begynder at løbe, hvornår fristen udløber, og hvad der kræves for at afbryde fristen. Omkostninger, som er nødvendige for at komme i kontakt med Kunden eller arvinger, kan modregnes i indeståendet på kontoen. 22. Ændring af kontoaftale Hvis Banken og Kunden er enige herom, eller hvis ændringerne er til fordel for Kunden, kan kontoaftalen ændres uden varsel. Ændring sker som udgangspunkt på samme måde, som indgås der en ny aftale. Banken kan ensidigt ændre kontoaftalen til Kundens skade med virkning 1 måned efter, at Banken skriftligt har sendt varsel til Kunden om ændringen. Kunden anses for at have accepteret ændringen, hvis ikke Kunden skriftligt meddeler Banken det modsatte og opsiger kontoaftalen før ikrafttrædelsestidspunktet for de varslede ændringer. I meddelelsen om ændring af aftalen skal Banken oplyse om dette og Kundens ret til at opsige aftalen vederlagsfrit og med øjeblikkelig virkning inden ikrafttrædelsestidspunktet for de varslede ændringer. Om ændringer i priser og renter, se pkt Kundens opsigelse eller ophævelse af aftalen Kunden kan opsige kontoaftalen i overensstemmelse med de krav, der er knyttet til den pågældende opsparingskonto. For Højrente Fri kan kunden frit opsige kontoen. Ved opsigelse af Højrente Fri skal kunden inden udløbet af 3 bankdage have udbetalt indeståendet på kontoen med påløbne renter. Side 6 af 8

7 For Højrente Plus gælder der ved opsigelse en 31 dages løbende varslingsperiode. Ved opsigelse af Højrente Plus skal kunden efter udløbet af varslingsperioden, inden udløbet af 3 bankdage have udbetalt indeståendet på kontoen med påløbne renter. For Højrente 24 gælder en bindingsperiode på 2 år fra oprettelsen af kontoen. Ved opsigelse af Højrente 24 skal kunden inden udløbet af 3 bankdage have udbetalt indeståendet på kontoen med påløbne renter, men med fradrag for en eventuel dekort, jf. punkt 6. ovenfor sammenholdt med Prislisten. Dette vil sige, at såfremt der hæves før bindingsperioden er udløbet, så er dekorten på 1 % af det hævede beløb per resterende påbegyndte 12 mdr. af bindingsperioden, dog minimum kr Ved udbetaling af større beløb kan Banken dog kræve forhåndsvarsel af hensyn til egen kontantbeholdning eller af sikkerhedsmæssige årsager. Kunden kan ophæve aftalen, såfremt der fra Bankens side foreligger en væsentlig misligholdelse af kontoaftalen eller Bankens forpligtelser i øvrigt. Krav om ophævelse skal fremsættes inden for rimelig tid, efter at Kunden konstaterede eller burde have konstateret det forhold, som kan begrunde en ophævelse. Ved Kundens opsigelse af kontoaftalen efter varsel fra Banken om ændringer i Kundens kontoaftale til skade for Kunden eller ved ophævelse af kontoaftalen, skal Kunden have udbetalt indestående på kontoen med påløbne renter og uden fradrag for eventuelle gebyrer for afvikling af kontoforholdet. Banken kan ikke holdes erstatningsansvarlig for indirekte tab. 24. Bankens opsigelse eller ophævelse af aftalen Banken kan skriftligt opsige aftalen med mindst 1 måneds varsel, såfremt der foreligger en saglig grund herfor, og såfremt der ikke er aftalt bindingstid for indeståendet. Årsagen til opsigelsen skal oplyses. Ved opsigelse fra Bankens side skal Kundens indestående på kontoen med påløbne renter udbetales og ske uden fradrag for eventuelt aftalte gebyrer for afvikling af kontoforholdet. Banken kan skriftligt ophæve aftalen ved væsentlig misligholdelse fra Kundens side. Årsagen til ophævelsen skal oplyses. Kunden kan ikke holdes ansvarlig for Bankens indirekte tab. 25. Klager Opstår der en tvist mellem Kunden og Banken, kan Kunden indgive en klage til den klageansvarlige i Banken. Henvendelse sker til Bankens kundeservice i henhold til nærmere anvisninger, der fremgår af Klager over Banken kan også indbringes for Pengeinstitutankenævnet. Henvendelse sker til: Pengeinstitutankenævnet, Amaliegade 8B, 2., Postboks 9029, 1022 København K. Klager vedrørende Bankens overholdelse af den finansielle lovgivning kan indgives til Finanstilsynet: Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø. Klager vedrørende Bankens behandling af personoplysninger kan indgives til Datatilsynet: Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K. 26. Om Bankens virksomhed, tilladelse og tilsynsmyndighed Banken er en filial af det norske selskab Santander Consumer Bank AS (selskabsregistreringsnr ), hvis hovedaktivitet er bank- og finansieringsvirksomhed, og som har en pengeinstitutlicens i Norge. Banken er undergivet tilsyn af det norske og danske Finanstilsyn. 27. Indskudsgaranti Kundens indestående i Banken er dækket af den norske sikringsfond, Bankenes Sikringsfond. Bankenes Sikringsfond dækker indestående op til et beløb svarende til dækningen ifølge den til enhver tid gældende danske indskydergarantiordning, dvs. pt EUR. Dækningen finder anvendelse, hvis Banken skulle blive ude af stand til at dække sine forpligtelser. Oplysning om dækning fra Bankenes Sikringsfond kan fås på Side 7 af 8

8 Der gøres opmærksom på, at Kundens indestående på grund af ovennævnte dækning i Bankenes Sikringsfond i Norge ikke er dækket af den danske Indskydergarantifonden. 28. Fortrydelsesret Kunden kan fortryde oprettelse af Højrente Fri efter forbrugeraftalelovens dages fristen beregnes fra den dag, hvor Kunden modtager den aftalte ydelse under forudsætning af, at Kunden har modtaget de oplysninger, som denne har krav på efter forbrugeraftaleloven, hvilket blandt andet omfatter information om fortrydelsesretten og oplysninger om produktet, som Kunden har bestilt. Hvis Kunden ikke har fået de nødvendige oplysninger senest i forbindelse med modtagelse af den aftalte ydelse, beregnes fristen først fra den dag, hvor Kunden modtager oplysninger. Kunden kan ikke fortryde Højrente Plus og Højrente 24, da forbrugeraftalelovens fortrydelsesregler ikke gælder for disse produkter, jf. forbrugeraftalelovens 18, stk. 2, nr. 15. Såfremt kunder hæver fra Højrente 24 produktet før tid, skal kunden svare en dekort af det hævede beløb i henhold til punkt 6 ovenfor. Hvis fristen udløber på en lørdag, søn- eller helligdag, Grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udløber fristen den førstkommende bankdag. Hvis Kunden fortryder en aftale med Banken, skal denne kontakte Banken inden fristens udløb. Udnyttes fortrydelsesretten, skal Kunden tilbagelevere det, som denne har modtaget. Banken tilbagefører herefter det indestående, som Kunden måtte have indsat på en oprettet konto, til Kundens NEMKonto i et pengeinstitut i Danmark. Banken har ret til og kan vælge at modregne Bankens almindelige ekspeditionsgebyr og eventuelle etableringsomkostninger i indeståendet. Side 8 af 8

Almindelige forretningsbetingelser for indlån og pensionsopsparing i Føroya Banks kontor i København

Almindelige forretningsbetingelser for indlån og pensionsopsparing i Føroya Banks kontor i København Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for indlån og pensionsopsparing i Føroya Banks kontor i København De almindelige forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 Her kan du læse de regler der gælder for debitorer i BetalingsserviceGenerelle regler

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVATKUNDER Gældende fra den 19. oktober 2015

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVATKUNDER Gældende fra den 19. oktober 2015 ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVATKUNDER Gældende fra den 19. oktober 2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Basisbank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger

Læs mere

Regler for betalingstilladelse

Regler for betalingstilladelse Regler for betalingstilladelse Generelt for Danske Bank Indbetalingskort tilmeldes Betalingsservice efterhånden som de enkelte kreditorer bliver tilmeldt. For overførsler via Betalingsservice gælder Generelle

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice. Gældende fra 1. august 2015

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice. Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. august 2015 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. HVAD ER

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 1. november 2015. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med HVIDBJERG BANK, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med HVIDBJERG BANK gælder

Læs mere

R E G L E R F O R B E T A L I N G S T I L L A D E L S E Gældende fra 1. august 2015

R E G L E R F O R B E T A L I N G S T I L L A D E L S E Gældende fra 1. august 2015 R E G L E R F O R B E T A L I N G S T I L L A D E L S E Gældende fra 1. august 2015 Reglerne for betalingstilladelse gælder for betalinger, der tilmeldes Betalingsservice, indbetalingskort og faste kontooverførsler.

Læs mere

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice 1. Banken må, om ønsket, gennemføre betalinger via Nets Betalingsservice. Nærværende aftale og vilkår gælder tillige for alle andre,

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Tillægsaftale om Betalingsservice TILLÆGSAFTALE OM BETALINGSSERVICE 1. DEBITORER I BETALINGSSERVICE 1.1

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 6 Dokumentnummer 2009-12-15-11.24.24.942847 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og SALLING BANK A/S, Frederiksgade 6, 7800 Skive, sb@sallingbank.dk, har

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. januar 2018 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner

Læs mere

Regler for debitorer i Betalingsservice. 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice. 2. Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Regler for debitorer i Betalingsservice. 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice. 2. Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice 1.1 Tilslutning 1.1.1 Kundens tilslutning til Betalingsservice er underlagt "Generelle regler for debitorer i Betalingsservice", der fremgår nedenfor,

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2013-06-06-13.28.34.798224 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og Lægernes Pensionsbank, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, lpb@lpk.dk,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Middelfart Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 19-10-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Middelfart Sparekasse, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 11. februar 2016. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV)

GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV) GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV) Gældende fra 1. november 2009 Disse generelle regler regulerer betalinger af mellemværender som erhvervsbetalinger med SEPA Direct

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2011-12-07-15.38.36.067830 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og FJORDBANK MORS af 2011, Algade 2, 7900 Nykøbing M., mail@fjordbank.dk,

Læs mere

Gældende fra 17. november 2012.

Gældende fra 17. november 2012. Gældende fra 17. november 2012. Disse generelle regler regulerer kreditors brug af SEPA Direct Debit. 1. Hvad er SEPA Direct Debit? 1.1 Direct Debit SEPA Direct Debit er en betalingstjeneste, som kreditorer

Læs mere

Generelle regler for debitorer i SEPA Direct Debit (Core/Privat)

Generelle regler for debitorer i SEPA Direct Debit (Core/Privat) Generelle regler for debitorer i SEPA Direct Debit (Core/Privat) Gældende fra 1. november 2009. Disse generelle regler regulerer privates betalinger af mellemværender med SEPA Direct Debit. 1 Hvad er SEPA

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Ballings almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 15-02-2016 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Balling, medmindre andet

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR DEBITORER I BETALINGSSERVICE

GENERELLE REGLER FOR DEBITORER I BETALINGSSERVICE GENERELLE REGLER FOR DEBITORER I BETALINGSSERVICE Gældende pr. 01.01.2018 Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. januar 2018 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 1. november 2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Fynske Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Fynske Bank gælder der

Læs mere

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt.

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt. B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y - P O R T A L E N Gældende fra den 8. maj 2017 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København MobilePay-portalen (i det følgende kaldet portalen ) giver

Læs mere

Generelle regler for erhvervsdebitorer i SEPA Direct Debit (B2B/Erhverv)

Generelle regler for erhvervsdebitorer i SEPA Direct Debit (B2B/Erhverv) Generelle regler for erhvervsdebitorer i SEPA Direct Debit (B2B/Erhverv) Gældende fra 1. november 2009. Disse generelle regler regulerer betalinger af mellemværender som erhvervsbetalinger med SEPA Direct

Læs mere

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice Læs om Gældende pr. 1. august 2015 Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice 1. Banken må, om ønsket, gennemføre betalinger via Nets Betalingsservice. Nærværende aftale og

Læs mere

Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling 1. Vilkår for Betalingsservice 1.1 Nykredit Bank gennemfører på dine vegne betalinger via Betalingsservice efter anmodning fra dig, og når betalingen

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er fx en lønkonto,

Læs mere

De almindelige forretningsbetingelser gælder mellem Maj Bank A/S og Maj Bank A/S' kunder, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem parterne.

De almindelige forretningsbetingelser gælder mellem Maj Bank A/S og Maj Bank A/S' kunder, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem parterne. Almindelige forretningsbetingelser De almindelige forretningsbetingelser gælder mellem Maj Bank A/S og Maj Bank A/S' kunder, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem parterne. 1. Etablering af kundeforhold

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Gældende fra den 4. marts 2016 Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser PRIVATKUNDER Gældende fra den 01.01.2010 De almindelige forretningsbetingelser gælder ethvert mellemværende mellem andelskassen og dens kunder, medmindre andet udtrykkeligt

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

For oprettelse af kundeforhold i FIH Indlån gælder følgende særlige betingelser: Det er en forudsætning, at kunden er tilmeldt FIH Netbank (netbank).

For oprettelse af kundeforhold i FIH Indlån gælder følgende særlige betingelser: Det er en forudsætning, at kunden er tilmeldt FIH Netbank (netbank). Indledning Almindelige betingelser for FIH Indlån finder anvendelse på FIH DtD konti og FIH Højrentekonti, og i øvrigt på ethvert mellemværende mellem FIH Erhvervsbank (FIH) og kunden, medmindre andet

Læs mere

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort Gældende pr. 20. november 2017 Tillægsaftale om Elektronisk 1. Elektronisk 1.1 Kunden og Nykredit Bank, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, kundeservice@nykredit.dk,har dags dato i henhold til Aftale

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Side 1 af 5 Forretningsbetingelserne gælder for alle jeres forretninger med Andelskassen Fælleskassen, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Andelskassen Fælleskassen gælder der også

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Aftale om Betalingsservice

Aftale om Betalingsservice Aftale om Betalingsservice PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Aftale om Betalingsservice AFTALE OM BETALINGSSERVICE BETINGELSER 1. PenSam Bank må, om ønsket, gennemføre betalinger

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E I det følgende kan du læse de regler, der gælder for kreditorer i LeverandørService. 1 Hvad er LeverandørService

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem BankNordik og Dem,

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Grindsted. Kundens underskrift Dato: Pengeinstituttets underskrift Dato:

Grindsted. Kundens underskrift Dato: Pengeinstituttets underskrift Dato: Tilslutningsaftale til SEPA Direct Debit - privatkunder Parter Kunde Pengeinstitut Den Jyske Sparekasse Grindsted Postboks 79, Borgergade 3 7200 Grindsted Side 1 af 5 CPR-/CVR-nr. Indhold 1. Mellem Den

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. maj 2011 1. Hvad er indbetalingskort? Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Elektronisk kuvertløsning. i Internetbanken. Elektronisk kuvertløsning. Flere transaktioner samles i kuvert. Brugere kan få forskellige rettigheder

Elektronisk kuvertløsning. i Internetbanken. Elektronisk kuvertløsning. Flere transaktioner samles i kuvert. Brugere kan få forskellige rettigheder Elektronisk kuvertløsning i Internetbanken Elektronisk kuvertløsning Kuvertløsningen gør det nemmere at foretage betalinger og giver mulighed for flere brugere med forskellige rettigheder. Flere transaktioner

Læs mere

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse om de betingelser, der gælder, når

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske

Læs mere

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Virksomhed: Kundenummer: Evt. forretningssted: indgår hermed en aftale med Danske Bank A/S om behandling af erhvervsmæssige indbetalinger. Aftalen omfatter _ Indbetalinger

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

BETINGELSER FOR KONTI MED HÆVEKORT

BETINGELSER FOR KONTI MED HÆVEKORT BETINGELSER FOR KONTI MED HÆVEKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Lån & Spar Bank A/S's almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Lån & Spar Bank A/S, medmindre andet

Læs mere

Almindelige Forretningsbetingelser Privatkunder

Almindelige Forretningsbetingelser Privatkunder Almindelige Forretningsbetingelser - Privatkunder Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Coop Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Coop Bank gælder der

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank

Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank Gældende pr. 1. juni 2015 De almindelige forretningsbetingelser gælder i alle forhold mellem Nykredit Bank og dens privatkunder, medmindre

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice

Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kreditor kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med BankNordik, medmindre andet er aftalt. For de

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder Gældende fra 1. juni 2015 w w w. dro n s p ar. d k Dronninglund Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Rønde Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Rønde Sparekasse, medmindre andet er aftalt.

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto. Bortset fra kontante

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR KREDITORER I LEVERANDØRSERVICE

GENERELLE REGLER FOR KREDITORER I LEVERANDØRSERVICE GENERELLE REGLER FOR KREDITORER I LEVERANDØRSERVICE Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer.

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer. Merkur Andelskasse Vesterbrogade 40, 1 1620 København V Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan

Læs mere

Regler for selvbetjening edankort

Regler for selvbetjening edankort Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle råd ved handel på nettet 2. Særlige råd ved

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBE- TINGELSER GÆLDENDE FRA DEN 01.07.2015

ALMINDELIGE FORRETNINGSBE- TINGELSER GÆLDENDE FRA DEN 01.07.2015 FORRETNINGSBE- TINGELSER GÆLDENDE FRA DEN 01.07.2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med pengeinstituttet, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med pengeinstituttet

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Privatkunder i Nykredit Bank

Privatkunder i Nykredit Bank Almindelige forretningsbetingelser for Gældende pr. 1. august 2015 Privatkunder i Nykredit Bank 0815 Nykredit Bank A/S CVR-nr. 10 51 96 08 København R5008 Propellant.dk De almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Vendsyssels almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Vendsyssel, medmindre

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

BETINGELSER FOR MOBILEPAY-PORTALEN

BETINGELSER FOR MOBILEPAY-PORTALEN BETINGELSER FOR MOBILEPAY-PORTALEN Gældende fra den 1. januar 2018 MobilePay-portalen (i det følgende kaldet Portalen ) giver virksomheden mulighed for at administrere sine MobilePay-løsninger, når de

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Den Jyske Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med

Læs mere

Generelle regler for kreditorer i LeverandørService

Generelle regler for kreditorer i LeverandørService Generelle regler for kreditorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Fyn A /S's almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Fyn A/S, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sønderhå - Hørsted Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sønderhå - Hørsted Sparekasse,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sønderhå - Hørsted Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 19-10-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sønderhå - Hørsted Sparekasse,

Læs mere

Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder

Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder 24.06.2013 1. Tilmelding Tilmelding til Kreditbankens NetBank og accept af "Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder". 2. Muligheder i NetBanken

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med check og hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Vilkår for Ringkjøbing Landbobanks NetBank for privatkunder

Vilkår for Ringkjøbing Landbobanks NetBank for privatkunder Vilkår for Ringkjøbing Landbobanks NetBank for privatkunder 1. Tilmelding Tilmelding til Ringkjøbing Landbobanks NetBank og accept af "Vilkår for Ringkjøbing Landbobanks NetBank for privatkunder". 2. Muligheder

Læs mere

Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder

Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder 24.06.2013 1. Tilmelding Tilmelding til Nordjyske Banks Nordbank og accept af "Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder". 2. Muligheder

Læs mere

Brugerregler for Swipp - Privat

Brugerregler for Swipp - Privat Brugerregler for Swipp - Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Djurslands almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Djursland, medmindre andet

Læs mere

BETINGELSER FOR MOBILEPAY- PORTALEN

BETINGELSER FOR MOBILEPAY- PORTALEN BETINGELSER FOR MOBILEPAY- PORTALEN Gældende fra den 1. oktober 2017 MobilePay-portalen (i det følgende kaldet Portalen ) giver virksomheden mulighed for at administrere sine MobilePay-løsninger, når de

Læs mere

Swipp er tiltænkt privatpersoner. Swipp-overførsler kan kun foretages i danske kroner (DKK), og Swipp må ikke benyttes til ulovlige formål.

Swipp er tiltænkt privatpersoner. Swipp-overførsler kan kun foretages i danske kroner (DKK), og Swipp må ikke benyttes til ulovlige formål. Regler for Swipp Gældende fra 8. august 2013 Reglerne for Swipp er særlige regler, som supplerer Alm. Brand Banks Almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante regler for betalingsinstrumenter

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Mobilpenge udsteder Hovedkontor: Lån & Spar Bank A/S, CVR13538530, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, E-mail lsb@lsb.dk Ret til at fortryde aftalen vedrørende Mobilpenge. Kontohaver/bruger har mulighed

Læs mere