Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle regler for debitorer i LeverandørService"

Transkript

1 Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger i danske kroner mellem deres konti, når der foreligger en gyldig betalingstilladelse mellem parterne. LeverandørService er et erhvervsprodukt, som er beregnet til tilbagevendende betalinger fra debitorer, men kreditor kan også iværksætte engangsbetalinger eller udbetaling af tilgodehavender til debitorer. 2. Definitioner 2.1 Advisering En advisering er en meddelelse fra kreditor til debitor med specificerede oplysninger om, at kreditor iværksætter en betaling fra debitors til kreditors konto ved brug af LeverandørService. 2.2 Afvisning Afvisning af en betaling medfører, at denne ikke gennemføres. Debitor kan før betalingsdagen afvise en kommende betaling. 2.3 Bankdag arbejdsdag Bankdage er alle dage, undtagen lørdage, søn og helligdage, fredag efter Kristi himmelfartsdag, grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag. 2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves eller indsættes på debitors konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. 2.5 Betalingstilladelse En betalingstilladelse er en aftale, hvor debitor giver kreditor ret til at benytte LeverandørService til at iværksætte betaling af kreditors tilgodehavender fra debitors konto eller udbetale et mellemværende til debitors konto, jf. pkt PBS PBS A/S, CVR nr , er det selskab, der administrerer LeverandørService. PBS er som udbyder af betalingstjenester underlagt Finanstilsynets tilsyn. 2.7 Tilbageførsel Tilbageførsel af en betaling medfører, at beløbet tilbageføres fra kreditors konto til debitors konto. Debitor eller debitors pengeinstitut kan anmode om tilbageførsel af en gennemført betaling, hvis betingelserne er opfyldt, jf. afsnit Debitors tilslutning til LeverandørService Det er en forudsætning for tilslutning til LeverandørService, at de ydelser, som debitor betaler via LeverandørService, er beregnet til erhvervsmæssig brug. Når debitor opretter betalingstilladelser via sit pengeinstitut, giver pengeinstituttet samtidig tilladelse til, at debitor kan bruge en eller flere konti til LeverandørService. Pengeinstituttet er ikke forpligtet til at stille en konto til rådighed for debitors brug af LeverandørService. Debitors pengeinstitut har altid ret til at afmelde indhentede betalingstilladelser, jf. pkt samt ret til at tilbageføre eventuelle gennemførte betalinger, jf. pkt. 8.3.

2 4. Debitors betalingstilladelser 4.1 Indholdet af en betalingstilladelse Debitors betalingstilladelse angiver, at kreditor må iværksætte betalinger fra debitor til kreditor via LeverandørService fra den angivne konto samt, at debitor har tiltrådt Generelle regler for debitorer i LeverandørService. Hvis debitor har givet en betalingstilladelse, der ikke kan nå at få virkning for førstkommende betaling, må debitor betale beløbet på anden vis. 4.2 Oprettelse af betalingstilladelser Debitor kan give sin betalingstilladelse på én af følgende måder: Debitor kan give betalingstilladelsen direkte til kreditor, som indberetter betalingstilladelsen elektronisk til PBS. Debitor kan give eller ændre en betalingstilladelse via sit pengeinstitut, hvor pengeinstituttet optræder på kreditors vegne. Debitor skal underskrive en særlig blanket i pengeinstituttet. Kreditor kan på sin hjemmeside have opsat et link til en tilmeldingsformular hos PBS, hvor debitor kan give sin betalingstilladelse. 4.3 Dokumentation for betalingstilladelser Kreditor skal på anmodning fra PBS kunne dokumentere, at kreditor har en gyldig betalingstilladelse fra debitor. 5. Advisering af debitor 5.1 Kreditor skal advisere debitor Kreditor skal advisere debitor om betalingen. Adviseringen skal være debitor i hænde senest 3 bankdage før betalingsdagen. Der gælder særlige regler for betalinger, der er indberettet af debitor via internettet jf. pkt Adviseringens indhold Adviseringen skal indeholde beløbet, betalingsdagen, kreditors navn samt oplysninger om, hvad betalingen vedrører, så debitor entydigt kan identificere betalingen. 6. Betalingsoplysninger indberettet af debitor via internet 6.1 Debitors indberetning af betalingsdata Hvis debitor selv indberetter betalingsoplysninger via internettet, erstattes pkt. 5 af nedenstående. 6.2 Debitors godkendelse Debitor skal for hver enkelt betaling godkende, at kreditor må iværksætte betaling fra debitors konto. Debitor skal for hver enkelt betaling godkende beløb og betalingsdag. 6.3 Kvittering til debitor Kreditor skal via internettet give debitor kvittering for modtagelsen af ovenfor nævnte godkendelse. Kvitteringen skal være debitor i hænde senest 1 bankdag før betalingsdagen. 7. Gennemførelse af betalinger 7.1 Samtykke til gennemførelse af en betaling Debitor giver samtykke til gennemførelse af en betaling, når debitor giver sin betalingstilladelse til kreditor. Samtykket kan tilbagekaldes ved at afmelde betalingstilladelsen jf. pkt eller ved at bruge retten til at afvise eller tilbageføre betalinger jf. afsnit 8. Hvis der ikke findes en gyldig betalingstilladelse, kan debitor gøre indsigelse jf. afsnit Tidspunkt for gennemførelse af betalinger Kreditor og debitor skal indbyrdes aftale, på hvilke tidspunkter kreditor er berettiget til at iværksætte betalinger fra debitors konto. Beløbet hæves på debitors konto og indsættes på kreditors konto på den betalingsdag, som kreditor har angivet i de indsendte betalingsdata.

3 Det er aftaleforholdet med kreditors pengeinstitut, som regulerer, fra hvornår der beregnes rente af gennemførte betalinger. 7.3 Dækning på debitors konto Der skal være dækning på debitors konto på betalingsdagen. Hvis der ikke er dækning på kontoen for alle betalinger den pågældende dag, er pengeinstituttet berettiget til at tilbageføre betalingen, jf. pkt Betaling og kvittering Betaling via LeverandørService anses som betaling med frigørende virkning for debitor. Der udstedes ikke særskilt kvittering til debitor for betalingen. Debitor er berettiget til at anse en kontoudskrift, hvoraf betalingen fremgår, som kvittering for gennemført betaling. Dette gælder dog ikke, hvis betalingen efterfølgende tilbageføres. 7.5 Maksimal gennemførelsestid Den samlede gennemførelsestid er maksimalt én bankdag. 8. Afvisning og tilbageførsel af betalinger 8.1 Debitors afvisning Debitor kan afvise en betaling ved at give skriftlig meddelelse til sit pengeinstitut om, at betalingen ikke må gennemføres. En betaling kan kun afvises i sin helhed. Debitors afvisning gælder kun for den eller de betalinger, der udtrykkeligt er angivet i meddelelsen. Afvisningen gælder ikke for andre eller fremtidige betalinger, der er omfattet af betalingstilladelsen. 8.2 Debitors tilbageførsel Debitor kan anmode om tilbageførsel af en gennemført betaling ved at give skriftlig meddelelse til sit pengeinstitut om, at betalingen skal tilbageføres. En betaling kan kun tilbageføres i sin helhed. Debitors anmodning om tilbageførsel skal være debitors pengeinstitut i hænde senest 2. bankdag efter betalingsdagen. Debitors pengeinstitut kan fastsætte en senere frist, dog således at anmodningen skal være PBS i hænde senest 3. bankdag efter betalingsdagen. Det overførte beløb vil herefter blive tilbageført til debitors konto. Oplysninger om tilbageførslen vil fremgå af posteringsoversigten eller kontoudskrift. Debitors tilbageførsel gælder kun for den eller de betalinger, der udtrykkeligt er angivet i debitors meddelelse. Tilbageførslen gælder ikke for fremtidige betalinger i henhold til betalingstilladelsen. 8.3 Debitors pengeinstituts tilbageførsel Debitors pengeinstitut har lov til at tilbageføre en gennemført betaling i følgende situationer: Der er ikke dækning på debitors konto på betalingsdagen. Den anvendte betalingstilladelse er afmeldt. Debitors pengeinstitut kan ikke godkende debitors betalingstilladelse. Betalingstilladelsen er bortfaldet, fordi debitors kontoforhold med pengeinstituttet er ophørt før betalingsdagen. Der er fejl ved betalingsdata eller ved behandlingen af disse. Debitors pengeinstitut vil give debitor meddelelse om tilbageførslen, når den er foretaget. 8.4 Udløb af frister Hvis den dag, hvor en frist for at anmode om afvisning eller tilbageførsel udløber, ikke er en bankdag, er fristen den første bankdag herefter.

4 9. Debitors indsigelsesmuligheder 9.1 Uautoriserede og fejlbehæftede betalinger Debitor kan over for sit pengeinstitut fremsætte indsigelse om, at debitor ikke har givet kreditor betalingstilladelse til brug af LeverandørService i det pågældende skyldforhold, eller at en betaling er fejlbehæftet. En betaling anses for uautoriseret, hvis betalingstilladelsen ikke kan dokumenteres. En betaling anses for fejlbehæftet, hvis den ikke er korrekt registreret og bogført, eller hvis den er ramt af tekniske svigt eller andre tilsvarende fejl fra PBS eller pengeinstituttets side. Debitor skal fremsætte indsigelsen over for sit pengeinstitut snarest muligt og senest 4 måneder efter betalingsdagen. Hvis betalingen er uautoriseret eller fejlbehæftet, vil betalingen i sin helhed blive tilbageført via debitors pengeinstitut. 9.2 Udløb af frister Hvis den dag, hvor en frist for at fremsætte indsigelse udløber, ikke er en bankdag, er fristen den første bankdag herefter. 10. Ophør af betalingstilladelser 10.1 Debitors afmelding af betalingstilladelser Debitor kan til enhver tid skriftligt meddele kreditor eller sit pengeinstitut, at en betalingstilladelse skal afmeldes Debitors pengeinstituts afmelding Debitors pengeinstitut er til enhver tid berettiget til at afmelde debitors betalingstilladelser Bortfald ved kontoophør Hvis kontoforholdet mellem debitor og debitors pengeinstitut ophører, herunder ved lukning eller spærring af debitors konto, bortfalder grundlaget for betalingstilladelsen. Debitors pengeinstitut vil i så fald afmelde aftalen Bortfald af betalingstilladelser ved manglende brug En betalingstilladelse kan bortfalde, hvis den ikke har været brugt inden for en periode på 18 måneder. Når betalingstilladelsen bortfalder ved manglende brug, vil den automatisk blive afmeldt Konsekvens af afmelding eller bortfald Der kan ikke længere gennemføres betalinger via LeverandørService, når betalingstilladelsen er afmeldt eller bortfaldet. Eventuelle ventende betalinger vil ikke blive gennemført Hvornår får en afmelding virkning? Afmelding af en betalingstilladelse får virkning for betalinger med betalingsdag fra og med bankdagen efter, at afmeldingen er registreret af PBS. 11. Hvis debitors pengeinstitut ikke kan opfylde sine forpligtelser Hvis en betaling i LeverandørService ikke gennemføres på grund af, at debitors pengeinstitut standser sine betalinger eller går konkurs, er kreditor henvist at opkræve beløbet hos debitor på anden vis. I denne situation kan kreditor ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende over for debitor som følge af, at betalingen ikke er blevet gennemført, hvis debitor betaler inden for den nye frist, som kreditor har fastsat.

5 12. Pengeinstituttets erstatningsansvar Debitors pengeinstitut er erstatningsansvarligt, hvis det på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er pengeinstituttet ikke ansvarlig for tab, som skyldes nedbrud i/manglende adgang til it systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er pengeinstituttet selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne, svigt i pengeinstituttets strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk herunder computervirus og hacking, strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af pengeinstituttet selv eller dens organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af pengeinstituttet, eller andre omstændigheder, som er uden for pengeinstituttets kontrol. Pengeinstituttets ansvarsfrihed gælder ikke, hvis pengeinstituttet burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet, eller lovgivningen under alle omstændigheder gør pengeinstituttet ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet. 13. Ændring af debitorreglerne 13.1 Varsling af ændringer Ændringer i Generelle regler for debitorer i LeverandørService, som er til ugunst for debitor, kan ske med 2 måneders varsel. Øvrige ændringer kan ske uden forudgående varsel. Debitor vil få besked om ændringer fx via e mail, netbank eller brevpost Godkendelse af ændringer Debitor anses for at have godkendt varslede ændringer, medmindre debitor meddeler sit pengeinstitut, at debitor ikke ønsker at være bundet af de nye vilkår. I så fald anses debitor for at have opsagt tilslutningsaftalen senest med virkning fra det tidspunkt, hvor ændringerne træder i kraft. 14. Lovvalg, værneting og tvister Disse regler er undergivet dansk ret. Tvister kan indbringes for de ordinære domstole med debitors pengeinstituts hjemting som værneting, med mindre debitor har aftalt andet med sit pengeinstitut. Hvis tvisten vedrører PBS udøvelse af virksomhed som betalingstjenesteudbyder, kan sagen indbringes for Finanstilsynet.

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E I det følgende kan du læse de regler, der gælder for kreditorer i LeverandørService. 1 Hvad er LeverandørService

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 6 Dokumentnummer 2009-12-15-11.24.24.942847 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og SALLING BANK A/S, Frederiksgade 6, 7800 Skive, sb@sallingbank.dk, har

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2013-06-06-13.28.34.798224 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og Lægernes Pensionsbank, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, lpb@lpk.dk,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske

Læs mere

Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice

Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kreditor kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Terminskonto. 1. Rentevilkår. 5. Dispositionsadgang. 2. Kontoudskrifter. 6. Tilbageførsel af terminsydelser. 3. Gebyrer

Terminskonto. 1. Rentevilkår. 5. Dispositionsadgang. 2. Kontoudskrifter. 6. Tilbageførsel af terminsydelser. 3. Gebyrer Terminskonto For kontoen gælder Nykredit Banks Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank i det omfang, disse beting elser ikke er fraveget i nærværende aftale. Herudover er følgende

Læs mere

Aftale om Nykredit Internetbank

Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Gebyrkonto Reg. nr. Kontohaver(e): Bruger-ID: Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit om tilslutning til Nykredit Internetbank, Betalingsservice,

Læs mere

Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009

Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009 Side 1 af 14 Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009 1. Definitioner 1.1 Kunden Kunden er den person, som indgår aftale med LOLLANDS BANK om brug af Netbank. Tilslutningen sker efter

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Side 1 af 10 Gældende fra den 29. april 2015. Forretningsbetingelserne gælder for alle jeres forretninger med Møns Bank, medmindre andet er aftalt. For

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Møns Bank og Jer, medmindre

Læs mere

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat)

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat) Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat) Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Webbank. 1. Webbank 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for

Læs mere

Aftale om Netbank (Privat)

Aftale om Netbank (Privat) Aftale om Netbank (Privat) Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Netbank. 1. Netbank 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for kundens tilslutning

Læs mere

Møns Banks Almindelige Forretningsbetingelser. 1. Etablering af et kundeforhold. 2. Indhentelse og behandling af oplysninger om dig. 3.

Møns Banks Almindelige Forretningsbetingelser. 1. Etablering af et kundeforhold. 2. Indhentelse og behandling af oplysninger om dig. 3. De almindelige forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende mellem Møns Bank og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en indlånsaftale, udlånsaftale (kreditaftale), i depotvilkår,

Læs mere

Tillægsaftale om Mobilpenge

Tillægsaftale om Mobilpenge Side 1 af 6 Dokumentnummer 2012-03-14-15.09.56.836195 Tillægsaftale om Mobilpenge A. Kontohaver og SALLING BANK A/S, Frederiksgade 6, 7800 Skive, sb@sallingbank.dk har dags dato i henhold til Aftale om

Læs mere

Aftale om Nykredit Internetbank

Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Gebyrkonto Reg. nr. Kontohaver(e): Bruger-ID: Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit om tilslutning til Nykredit Internetbank, Betalingsservice,

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Mobilpenge udsteder Hovedkontor: Lån & Spar Bank A/S, CVR13538530, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, E-mail lsb@lsb.dk Ret til at fortryde aftalen vedrørende Mobilpenge. Kontohaver/bruger har mulighed

Læs mere

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet. Regler for Dankort Gældende pr. 1. november 2009 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort 2 Hvad kan du bruge kortet til? 3 Opbevaring af kort og PIN-kode 4 Brug af kortet 5 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Regler for Mobilpenge (brugerregler)

Regler for Mobilpenge (brugerregler) Regler for Mobilpenge (brugerregler) BankNordik Amagerbrogade 25 2300 København S Telefon: +45 76 97 80 00 Email: kontakt@banknordik.dk Hjemmeside: banknordik.dk Fortrydelsesret gælder alene for privatkunder

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Brugerregler for Swipp Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave kontotil-konto-overførsler uden at kende Modtagers Kontonummer. Swipp kan også bruges til at anmode om at modtage

Læs mere

Aftale om SMS-Service

Aftale om SMS-Service Aftale om SMS-Service 1. SMS-Service 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for kundens tilslutning til og brug af SMS-Service. Vilkårene fremgår af de følgende sider, som kunden har modtaget og accepterer.

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Gældende fra den 31. maj 2015 Brugerregler for Swipp Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-kontooverførsler uden at kende Modtagers Kontonummer. Swipp kan også bruges

Læs mere

Regler og vilkår for privatkunder i Nordea Finans

Regler og vilkår for privatkunder i Nordea Finans Regler og vilkår for privatkunder i Nordea Finans Generelle vilkår for privatkunder - gælder fra 1. november 2010 Vilkår for betalingskonti til privatkunder - gælder fra 1. november 2009 Dette er en del

Læs mere

Vilkår for betalingskonti til privatkunder

Vilkår for betalingskonti til privatkunder Vilkår for betalingskonti til privatkunder Nordea Bank Danmarks vilkår for betalingskonti til privatkunder Vilkår for betalingskonti - privatkunder gælder for kundens betalingskonti, dvs. konti oprettet

Læs mere

Almindelige Forretningsbetingelser - Erhverv

Almindelige Forretningsbetingelser - Erhverv 1. Om forretningsbetingelserne Disse Almindelige Forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende mellem PFA Bank (Banken) og dens kunder (forbrugere), medmindre andet er udtrykkeligt aftalt mellem

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser for erhverv er gældende fra den 1. november 2009 og kan ændres af banken med 1 måneds varsel ved annoncering i dagspressen.

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere