Næstved Varmeværk A.m.b.A.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Næstved Varmeværk A.m.b.A."

Transkript

1 Næstved Varmeværk A.m.b.A. Revisionsprotokollat til årsrapport for 2011/12 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr Toldbuen 1, 4700 Næstved T: , F: , pwc.dk

2 Næstved Varmeværk A.m.b.A. Revisionsprotokollat til årsrapport for 2011/12 Indhold Afsnitsnr. Indledning 1-2 Konklusion på den udførte revision 3-4 Redegørelse for den udførte revision med kommentarer 5-34 Andre ydelser 35 Afslutning 36 Indledning 1 Vi har afsluttet revisionen af årsregnskab ( regnskabet ) for regnskabsåret 1. juni maj Regnskabet udviser et resultat af selskabets aktiviteter på DKK og en egenkapital på DKK Vi henviser til vores redegørelse om ansvar for aflæggelsen af årsrapporten mv. samt revisionens udførelse og omfang i vores tiltrædelsesprotokollat af 20. august 2010, siderne Revisionen er udført i overensstemmelse med de der beskrevne principper. Konklusion på den udførte revision 3 Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i vores revisionspåtegning på regnskabet. 4 Vi har forsynet regnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold men med supplerende oplysning om, at "Der er ikke foretaget revision af de i årsregnskabet viste budgettal, og vi kan derfor ikke udtale os herom. Redegørelse for den udførte revision med kommentarer 5 Vedrørende den i årets løb udførte forberedende revision og konklusion derpå, henvises til vores revisionsprotokollat af 21. juni 2012, siderne Om den afsluttende revision af regnskabet skal vi redegøre for følgende væsentlige poster og forhold. 253

3 Ændring af regnskabspraksis 7 Der henvises til ledelsesberetningen i årsrapporten og note 12 egenkapital, der er konsekvens af den valgte tilretning, således at der afskrives på samme måde efter årsregnskabsloven og varmeforsyningsloven. 8 Det er vores vurdering, at nedskrivningen af selskabets anlægsaktiver er i overensstemmelse med årsregnskabsloven regler om værdiansættelse af anlægsaktiver til genindvindingsværdien. Der er ifølge Erhvervsstyrelsen herefter alene krav om nedskrivningstest, såfremt der efter anskaffelsen er indtruffet begivenheder som indikerer nedskrivningsbehov. 9 Vi vurderer, at værdiansættelsen af selskabet anlægsaktiver til værdien efter varmeforsyningslovens regler er et korrekt udtryk for anlægsaktivernes værdi. 10 Som følge af, at der kun er aflagt et regnskab som opfylder kravene i såvel årsregnskabs- og varmeforsyningsloven indregnes årets resultat som mellemværende med selskabets forbrugere i balancen som tilgodehavende eller gæld. Resultatet efter årsregnskabsloven blev tidligere overført til egenkapitalen i henhold til årsregnskabsloven regler. 11 Vi er enige i selskabets resultatdisponering i forbindelse med resultatopgørelsen og indregning i balancen som mellemregning med forbrugerne. Tilgodehavende/skyldige efterbetalinger 12 Varmeværket har pr. 31. maj 2012 kr til gode hos forbrugerne og har en gæld til forbrugerne på kr vedrørende årsreguleringer af varmeforbruget for 2011/12 og tidligere år. 13 Årsreguleringerne er revideret i sammenhæng med revisionen af omsætningen, og tilgodehavende/skyldige efterbetalinger er afstemt med forbrugersystemet. 14 Selskabet har ændret praksis således, at der ikke hensættes til tab på debitorer, men i henhold til varmeforsyningsloven, først indregnes tab når fordringen er konstateret uerholdelig i retten eller ved konkurserklæring. 15 Selskabet har fortsat rykkerprocedure, hvor der udsendes et rykkerbrev og herefter lukkevarsel. Såfremt forbruger herefter ikke indbetaler, forestår værket selv lukning uden fogedforretning. Ved forsat manglende betaling føres inkassosag ved fogedretten via advokat. 16 På grundlag heraf, samt svaret på vores advokatbreve, er det vores opfattelse, at tab på fordringer er korrekt indregnet i årsrapporten. 254

4 Anlægsinvesteringer m.m. centraler og ledningsnet 17 Ved revisionen af varmeværkets anlægsinvesteringer m.m. i centraler og ledningsnet, har vi påset, at registreringen af anlægsudgifter sker på en kontrolmæssig betryggende måde i varmeværkets bogholderi og anlægskartotek. Vi har afstemt beløb ifølge anlægskartoteket med årsrapporten. Afregning af kraftvarme 18 Som det fremgår af ledelsesberetning og årsrapportens note 18 eventualforpligtelser, verserer en uoverensstemmelse med AffaldPlus om ekstra betaling for 2007/08. Desuden har varmeværket stillet en række spørgsmål til varmeopgørelser fra AffaldPlus. 19 Vi har gennemgået opgørelser og afstemning af mellemværende med AffaldPlus, og vi er enige i, at en tabt sag som anført i årsrapportens note 18, ikke vil medføre en merudgift. 20 Selskabet har indregnet en pris på kr. 94 pr. GJ for perioden 1. maj 31. december 2011 svarende til den omkostningsbestemte pris i henhold til opgørelse for året 2011 fra AffaldPlus. For perioden 1. januar 31. maj 2012 har selskabet indregnet en pris på kr. 106 pr. GJ svarende til a conto betalingerne. 21 Når den omkostningsbestemte pris er beregnet for året 2012 indregnes regulering i regnskabet for 2012/13 herunder for perioden 1. januar 31. maj Diskussionsemnerne med AffaldPlus kan sammenfattes i 4 punkter, og der er den 4. juli 2012 modtaget svar fra Energitilsynet, således at 2 af punkterne kan betragtes som afklaret. Dog mangler den økonomiske opgørelse over hvilke beløb, der skal tilbagebetales til Næstved Varmeværk punkter er stadig ikke afklaret. Diskussionspunkterne kan opsummeres. Emne 1. Spørgsmål om hvilket afskrivningsgrundlag AffaldPlus kan anvende i varmeregnskabet. Er afklaret, men afventer økonomisk opgørelse. 2. AffaldPlus har indregnet deponering af brændbart affald i varmeprisen. Dette er afklaret med prisreduktion, men økonomisk opgørelse afventer. 3. Overførsel af overskud. Sagen er ikke afgjort. 4. Forrentning af egenkapital. Sagen er ikke afgjort. 255

5 Forsikringsforhold 24 Vi har under vores revision på sædvanlig vis konstateret, at varmeværket har tegnet relevante forsikringer. 25 Vi skal dog for god ordens skyld gøre opmærksom på, at vi efter vores gennemgang ikke indestår for, at selskabets forsikringsforhold med hensyn til forsikringssummer mv. er tilstrækkelige. 26 Vi har fået oplyst, at selskabets ledelse normalt gennemgår selskabets forsikringer mindst en gang om året sammen med en forsikringskonsulent. Egenkapital 27 Egenkapitalen udgør ifølge årsrapporten kr Dette beløb sammensætter sig således: Akkumuleret saldo fra 1984 og overtagelse af Ll. Næstved Varmeværk pr. 31/ Overførsel til anlægsaktiver Efter henvendelse til Energistyrelsen har selskabet besluttet at regulere egenkapitalen med kr , således at egenkapitalen udgør overskud fra før 1981 og egenkapital ved fusion med Ll. Næstved Varmeværk i Regulering som følge af ændring af regnskabspraksis henvises til årsrapportens note 12. Forhandlingsprotokoller og indhentede erklæringer 30 Vi har indhentet sædvanlig regnskabserklæring underskrevet af direktøren, administrationschefen, bestyrelsesformanden og bestyrelsesnæstformanden Vi har endvidere indhentet advokatbreve og engagementsoversigter fra henholdsvis advokatforbindelser og banker mv. 31 Bestyrelsens forhandlingsprotokol til og med referat af mødet den 12. juni 2012 er gennemlæst med det formål at sikre, dels at de dispositioner, som er af usædvanlig art eller størrelse, er vedtaget af bestyrelsen, dels at beslutningerne har fundet rigtigt udtryk i regnskabet. 32 Det modtagne materiale har ikke afdækket forhold, som ikke er behørigt medtaget i regnskabet. Lovpligtige fortegnelser m.m. 33 I overensstemmelse med kravene i selskabsloven har vi påset, at selskabets bestyrelse har oprettet og fører en fortegnelse over andelshavere. Vi har endvidere påset, at der er udarbejdet en forretningsorden, og at der føres en forhandlingsprotokol. Forhandlingsprotokollens indhold god- 256

6 kendes på næstfølgende bestyrelsesmøde. Vi har endvidere kontrolleret, at revisionsprotokollen fremlægges og underskrives af bestyrelsen. 34 I overensstemmelse med kravene i erklæringsbekendtgørelsen har vi påset, at lovgivningen om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale er overholdt. Andre ydelser 35 Ud over revision af selskabets regnskab har vi, efter aftale, udført diverse rådgivningsopgaver. Afslutning 36 I henhold til revisorloven skal vi oplyse: at at vi opfylder lovgivningens krav til revisors uafhængighed vi har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om. Næstved, den 21. august 2012 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Arne Frandsen statsautoriseret revisor Morten K. Nielsen statsautoriseret revisor Siderne er behandlet på bestyrelsesmødet den / Bestyrelsen Lindy Nymark Christensen Formand Kristoffer Petersen næstformand Lars Fischer Søren Hartmann Peter Frederiksen Jens Møller Michael Rex 257 c:\users\dkmsb\pa\pwc archive temp\prot næstved varmeværk 11-12{pwc-27drzqbm}.docx njn /msb

Revisionsprotokollat til årsrapporten

Revisionsprotokollat til årsrapporten Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Resenvej 81, Postboks 19, 7800 Skive

Læs mere

Næstved Varmeværk A.m.b.A. Revisionsprotokollat til årsrapport 2013/14

Næstved Varmeværk A.m.b.A. Revisionsprotokollat til årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Næstved Varmeværk A.m.b.A.

Læs mere

Fonden Københavns Madh. Revisionsprotokollat til årsrapport for 2012

Fonden Københavns Madh. Revisionsprotokollat til årsrapport for 2012 pwc Fonden Københavns Madh Revisionsprotokollat til årsrapport for 2012 PriceiuaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartner selskab, CVR-nr, 33 7712 31 Strandvejen 44,2900 Hellerup T: 3945 3945,

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014 Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Revisionsprotokollat for 2014 Indholdsfortegnelse 1.0 Revision af årsrapporten for 2014 48 1.1 Indledning 48 1.2 Konklusion på den udførte revision og revisionspåtegning

Læs mere

Vallensbæk Strands Vandværk AMBA Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand. Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007. CVR. nr.

Vallensbæk Strands Vandværk AMBA Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand. Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007. CVR. nr. Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007 CVR. nr. 37069612 TimeVision Taastrup Registreret revisionsaktieselskab Taastrup Hovedgade 92 DK-2630 Taastrup

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

Gedser Fjernvarme A.m.b.a.

Gedser Fjernvarme A.m.b.a. vedrørende Årsrapport for 2012/13 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Nykøbing

Læs mere

pwc værka.m.b.a. Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 40 40 23 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012

pwc værka.m.b.a. Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 40 40 23 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Fjernvarme- Fensmark værka.m.b.a. Årsrapport for 211/12 CVR-nr. 4 4 23 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 212 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

REVISIONSPROTOKOLLAT 2011 KONSTRUKTØRFORENINGEN

REVISIONSPROTOKOLLAT 2011 KONSTRUKTØRFORENINGEN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOLLAT 2011 KONSTRUKTØRFORENINGEN Vester Voldgade 111, 3 1552 København V CVR-nummer 21 55 60 17 INFO:REVISION A/S Buddingevej 312 DK 2860 Søborg Tel. 39 53 50 00 www.info-revision.dk

Læs mere

NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN Revisionsprotokollat af

Læs mere

Svendborg Affald A/S under stiftelse. Rapport til stifteren om revisors udførte arbejde. Udkast af 1. juni 2010 10-rp002 916590 09001 Affald.

Svendborg Affald A/S under stiftelse. Rapport til stifteren om revisors udførte arbejde. Udkast af 1. juni 2010 10-rp002 916590 09001 Affald. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Rapport til stifteren om revisors udførte

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen

Læs mere

Andelsboligforeningen Klosterparken, Esrum

Andelsboligforeningen Klosterparken, Esrum Andelsboligforeningen Klosterparken, Esrum Årsrapporten 2014 Godkendt på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling den 21. marts 2015 dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer

Læs mere

sag nr. 142/2013 Revisortilsynet Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 sag nr. 143/2013 Revisortilsynet

sag nr. 142/2013 Revisortilsynet Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 sag nr. 143/2013 Revisortilsynet Den 1. juli 2014 blev der i sag nr. 142/2013 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 og sag nr. 143/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Regnar Jørgensen

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde Beretning nr. 4 (side 27-34) Revision af årsregnskabet for 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

Akademisk Boldklub A/S (AB A/S) Revisionsprotokollat til årsrapport 2011

Akademisk Boldklub A/S (AB A/S) Revisionsprotokollat til årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Akademisk Boldklub A/S (AB

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09 13

Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09 13 Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09 13 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

SKOVSBO VANDVÆRK (CVR nr. 10 14 69 09) 4571 Grevinge

SKOVSBO VANDVÆRK (CVR nr. 10 14 69 09) 4571 Grevinge SKOVSBO VANDVÆRK (CVR nr. 10 14 69 09) 4571 Grevinge Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2011 Indholdsfortegnelse 1. Årsregnskab for Skovsbo Vandværk... 77 2. Konklusion på revision af årsregnskabet

Læs mere

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22)

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22) Revisionsprotokol for 2014 (rne 19-22) den selvejende institution Syddjurs Egnsteater Hotellet Hovedgaden 10 8410 Rønde cvr. 31 97 57 27 registreret revisor Knud E. Bendtsen HD-R Vestre Ringgade 186, 1.

Læs mere

Revisionsprotokollat af xx. juli 2008

Revisionsprotokollat af xx. juli 2008 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af xx. juli 2008 til årsregnskab

Læs mere

Vrå Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 64 77 17 28

Vrå Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 64 77 17 28 CVR-nr. 64 77 17 28 Årsrapport for 2012/13 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Sorø Internationale Musikfestival. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010/11

Sorø Internationale Musikfestival. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010/11 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Sorø Internationale Musikfestival Revisionsprotokollat

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat

Læs mere