Revision Næstved ÅRSREGNSKAB DEN SELVEJENDE INSTITUTION ISHØJTEATER. BRENTEDAIEN 8 TRIII\TEGILDE 2635 [S}]øJ. Registrerede Revisorer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revision Næstved ÅRSREGNSKAB DEN SELVEJENDE INSTITUTION ISHØJTEATER. BRENTEDAIEN 8 TRIII\TEGILDE 2635 [S}]øJ. Registrerede Revisorer"

Transkript

1 Revision Næstved Registrerede Revisorer Stig Henrikson H.D. Donit Vibeke Jensen Vagn Karlshøj Petersen ÅRSREGNSKAB 212 DEN SELVEJENDE INSTITUTION ISHØJTEATER BRENTEDAIEN 8 TRIII\TEGILDE 2635 [S}]øJ lvlessebuen 3. 47OO Næstved.Telefon Tel fax dk

2 1 INDHOLDSFORTEGNELSE STÅMOPLYSN]NGER.. BEST\?EI ENS UNDERSKRIF-IER.. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING ÅN\,ENDT REGNSKABSPRÅKSIS. RESULTATOPGØRELSE. BÅIANCE PR. 31. DECEMBER 212. NOTF,R

3 2 STAMOPLYSNINGER Navn: Den Selvejende Institution Ishøj Teatet CVR: Bestvrelse: Nina Schiøttz Henrik Olsen Anni Pedemen?oul Rosenbaum Sussi Andetsen Fotrrrand: Ditektion: Nina Schiøtø Allan Gtynnetup Revision: Revision Næswed Messebuen 3 47 Næstved

4 t 3 BEST\'RELSENS UNDERSKRIFTER Efterstående årsregnskab fot perioden 1. Januat afbestytelsen. 31. December 212 er forelagt og godkendt b lshøi, det l1/3 213 BestFelsen: Nm,tu4

5 Den ua{hængige tevisors påtegning på årsregnskabet Tit bestyrelsen på Ishøj Teatet Yi har revideret årsregnsl'abet for Dcn selvejendc Institution "Ishøj Teater" lor regnskabsårct 1. januar 31. deccmbei 212 dcr omfatter anr-cndt regnskabspraksis, resultatopgotclsc, balance og notet. Årsregnskabct udarbejdes cftcr årsregnskabsloven. Bestyrclsens ansvar fot årslegnskabet Ledelsen har ansr.eret for udarbejdelsen af ct årsregnskab, dct giver et retvisende billede i overensstemmclse med årcregnskabsloyen- Lcdclsen har endvidcrc ansvaret lot den intcrne kontrol, som ledelsen anser nodvendig for er tdatbejdc cl årsregnskab uden \'æsendig fejlinformation, urnser om denne skyldcs besvigelset ellcr fejl. Relesots ansvat Vort ansvar et at udtryk}e en konklusion om årsregnskabet På gundlag afvores rerision. Vi har udføtt revisionen i overensstemmelse med intcmationale stendarder om revision og yderfuere krav ifølgc dansl, revisorlovgivning. Dettc kræver, ar 1.i overholder etiskc krav samt planla'ggct og udforer rctisionen for at opnå høj grad af sillerhed for, om årsregnskabct cr uden væsendig fejlinformation. En rcvision omfattcr udfotelse af revisionshandlinger lor at opnå revisionsbeds for bcløb og oplysninget i årstegnskabet. Dc vrlgte revisionshandlinget afhenger af revisots vudcring, herundet vurderingcn af risici for r,æsentlig fejlinformatiofl i årstegnskabet, uaflset om denne slf'ldes besvigclser cllcr fejl. Yed risikor.urderingcn oven'ejet revisor intem kontrol, der er relevaflt for insdrutionens udarbeidelse af et åtsrcgnshab, der givcr et retvisendc billedc. Fotmå1et hemed er at udforme revisionshandlinger, der et Passende eftet omstændighedeme, mcn il'le at udtykke cfl konllusion om effektir-iteten af instirutionens internc kontrol. En tcvision omfattet endvidere I'urdering a! om lcdelsens valg af regnsl'ebsptaksis er passende, om ledelsens tegaskabsmæssige slon cr rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabct. Dct er vor opfattelse, at det opnåede re\.isionsbcr,is er tilsttæl*e1igt og egnet som grundlag for vores konklusion. Rcvisionen hat ikl'c gir.et anledning til forbehold. Konklusion Det er vot opfattelse, at åtsregnshabet giver et retvisende billedc af institutionens aktivcr, passiver og Enansielle stilling pr. 31. dcccmber 212 samt af resultatet af instit[tionens aktir.itctcr for regflskabsåret 1. ianuar 31. december 212 i ovetensstcmmelse med åtstcgnskabsloyen. Næstved, defl 13. lebruar 213 REVISION NÆSTVED /').,ttt/"c r.1 t(t,) Dorit Vibc[dey'sen ieg treret revtsof

6 5 ANVENDT REGNSKAB SPRAKSIS Generelt Årsregnskabet er afl agt eltet åtsregnsliabsloven. Resulritonqørelsen Indtægtskritedum Som indtrgtskdterium cr anvcndt fakturcriogskritcdct- Indtægtsg$ndl2gct cr udskrcvnc fakruraer og fakturerbare solgte vatet og ydelset. Budgettal og sammentigningstal Der er kun anfot budgcttal for indcvætcndc åt i rcsultatopgotclscn, da dcr iklc cr lawct statusbudget. Der er ikl,e anlort sammenligningstal i omsartdflgsnoten. Forestillingerne et iklre de samme (undtagcn cn i 212), og dcrfor giver det ingen meniag. Omsætningstotalen for årct Balancen Materielle anlægsaktiver,\ndrc anlæg driltsmateriel og inr.entar szmr ifldretdrg af lejede Iokaler værdiansættes til kospris med fradrag af aklumuletede afskrivninget ellet tidligete hensatte beiob til inventar. Afskrir.'nings gtundlager Åfskivningsgrundlaget er kostpris med fradtag ef forventet restværdi eftcr afsluttet brugstid. Kostprisen omfater anskaffelsesprisen samt omlostdnger direkte tilknyttet anskallelsen indtil det tidspunkq hvor aktivet er lilff til at blivc teget i brug. Det foretages lineære afskdvningcr bascrct på fø cndc vurdcing afaktivcrncs forvcntcdc brugstider: Ombygning Iejede lokaler, 1 år Ån&e anlæg, driftsmetcricl og inventar, 5 år ÅLtiver, hvor ledelsen skonfler 1t driftsmidlet bot staksafskrives indregnes som omkostninger i rcsultatopgørelsen i anskalfelsesåret. Tilgodehavender Tilgodehavender lra salg og tjenesteydelser værdiansætes til kostpris. Det svate i al r-asertlighed ti1 dcbitorcrncs nominelle værdi reducerct med nedslrivninger til imødegåclsc af Periodeafutænsningsposter indregnet under al,tir.er omfatter afholdte oml,ostninger vedrørende efterfølgendc lcgnskebsår. Egenkapiral lidligere år har man vcd ovcrshud hensat belob til en såkaldt "b1,gge og inventarfondr', hvilkct var ell hensarttelse afoverskud trl scrlcrc invcstcringcr. Man har nu valgt at ladc dissc hensættelser fremgå af egenlapitalen i sredet. Gældsforpligtelset generelt Gæld værdiansættes som udgmgspuakt til den nominelle restgæld.

7 6 RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR DECEMBER 212 Nsle Btudget INDT,;EGTER: I Bil', rjrdrrg., r m v. u./nqporr \a.916 t.a spoa.or.rolte tO 2i.9t 15 INDTÆGTER T ALT ' a I]DGIFTER: 3 Cager,rdmru'rrJo\r og kun'rnerr'1,t I ore.rling.omlo'rnrne t22.53a Sr'gromko-ninger \Jlll]ni',Jr8on.o4ko.,nrnecr Omk i u-ne,ca cr OO7 21.a17 8 Lokal, omlo.t tinger I lono o at \n!, ntcr t Renreudgi6eroE ta*e.ltfe-ttcet ', L DGI FTER I ArT...,... RESU LTAT rør T1LSKUD... TILSKUD: ', s ',t.857 'Icr,erfælles"(.'bet Kun*'ryre1 en ) ls. Juni Fondea r)sl'ld l-hoi Kommur, Tll-SKUD I ALT A n.4', (t t8 2.1t2.312 ' IINDERSKUD FØR OVERFøRT FRA TIDLIGERE ÅRS OVERSKUD OVERFØRT FRA TIDLIGERE ÅRS OVERSKTJD 46.', NETTORESULTAT FØR SKAT... 32, :kd......,... RESr LTAT

8 7 BAI.ANCE PR. 31. DECEMBER 272 AI(TIl'ER IMMATERIELLE ANI.IEGSAKTIVER: ljeposrilrm posr!æ.m trankenng... IMMATERIELLE ANItrEGSAKTIVER IALT ÅNIjEGSAKTTVER I Å1T BEHOLDMNGER: Varetager BEHOLDNINGER r 4LT TILGODEHAVENDER: 18 Moms Tilgodehar endet TrJgodehar endet vedr. foresollinger TTLGODEHAYENDER I AIT... Lil'vide beholdnirger... LIKVIDE BEHOLDNINGER I ALT... OMSÆTNINGSAKTTVER I AIT... AKf TVER I ALT a aA

9 8 BALANCE PR. 31. DECEMBER 212 PASSTI'ER Note EGENKAPITAI-: EgenkapiuI... 81gge og inventarfonde EGENKAPITÅI IALT KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER: S ldige beløb vedr. Iøn"i.g Petiodisering OrnLostningskreditorcr KORTFRISTET GÆLD IALT...,... PASSIVER IÅLT

10 9 NOTER 212 2AA Billerindtægter m.v. Antalmed- Åntal opføvitkende relset Åntal solg te billetter Indtægt i alt incl. Moms Det hulens Træ Snehvide og de 7 små dværge, gæstespil Julen det blev væk Trclden og Prinsessen, tumcteater Troldefars Fridag, tumeteat f '7 2.t BilJerindtægrer exd. Vom Tmnsportindtægt... Beulingsgebyrer. indrrgr SaJg bøger. plakater og CD er Rerteindtægrer... Afskrivning debuorer... 72a Trqnsponudgift Tilslmd udovet Ishøi Kommrne Sponsorstøtte

11 1 Note 3 Gager (administtative Å-indkomst". " R indkomst.... " "" l-or lig Jyr te LYngbr-r """ og L:unstnedske) Rctunderri løn.." """"" Opkvalificeing af medarbeidete"" "" "" "" t-i"x- oe Basel'or']nlng r...'"i* p-'""'t' 1p'r'oa'tI mjbcr'ølinser\""' Å$cjdsmarkedsbi&T g Sygesikring... "". ' Slyldg Iøn Primo""' ""' Skyldig lon ultimo "' "" "' "'""' ÅTP års jubileum"" " ' ' s ', A.575, ',7',l n i.a ; Løntdnqe! 1fu 4hi!4 qp&l! SkuesPiler Teatededer..... " Forretningsfører- ""'- -" ' Biiletkofltor...""' Juleassistance." ""... ' Kunstnedsk assistent ' KontotmedhjælP r" " " " ' Tumeansvarlig " "' Prcjekdeder...." " "" Dramaleder. "" "" """ " """"""" "' 83.96s t5.7a ', ) 41O

12 l1 Note 212 2t7 4 Forcstiltinssomkostning t Dekorarion' malea'rler og l'o'rumer" " " "" ""' Småbø9er......' varelaget primo Varelagerultimo.... ' Ro1alry udbetalt... " "'-.- - Kantineudgifter... Dr*r vedr. proveperiod Køtselsgodtgorelse..."" -' Rep./vedligehold teknisk udstvr" """ " Torden og LYnild... Gæ.tespi. Trnte ÅIfred... """"""" ' Retund ret elå fgitt. 4Iol Koteogtafiundervisning"" "" Bømeteatedestival...."""...' 33.9s3 28; O L ', ',71.62', '7', t iL Salssomko tning t CD6r "- -' Brochurer Plakater ' Markedsføring... Transportkampagne.... "' 58.2r'7 4A.1',

13 tz Nsrc Administrationsomkostninger Rcgnshbsassistanceogrevision.... N{,tiannes projekt... Lorpligtigc forsikringer Porto Chxinbox E handel... IGndegebyt Teaterbilletter Klikgebyt... Kontorartiller Seff iceabonnementcr... Bestyrelsesmode... Repræsentationsudgi{tcr Multi-data oml'ostningc Konsulentbistand vedr. E,DB... Juridlsk assistance kontrakter..... IT konsulent... Opgradedng af C5... Irep. og vedligehold... Divese omkostninger. Soft lare-...- Lcasin9... 4nnoncet... Google adwords... OIO)G,IL faktua a ', a a ,t8 s i '1', s ', a t ?47 2a4.99', A G3.a _

14 13 Nels Afskrivninser N1'ansl,affeiser 1% (anskaffclsessum u/12.3) ,1 S,rlg vrrer ogn Renteudgifter Rentcr skat 't Selskabsskat Skåt tidlisere åt l2 Tilqodehavender Sr*r Ånd, rocn. udlæg... N"nna Nordh"t n... Srnne Soren.en... I rlgodeh,rende feri, Lon S rne Ge.r1sen so ',t t 1.85 s. 17A.65L Egenkapiial Egenkapital primo... Overfort ovetslrrd tidligete år Fta lrz 2') 2. Fra InddækninE af underskud _6 Ovetfot årets resultat

15 14 Note Overforte overckud fra tidligcre åt til investetinger 28 Saldo primo i overflrt ril cgenkrpital. -293' Overført til ceenkapital ' Ow.rfort til egdrkapital ', S ldige beløb vedr. lonningcr 'lilbxgeholdt Å skat... Arbejdsmarkcdsbidtag. Flcx/barselsordning... Å'tP... FIB bidtag... Fcdepengeforpligtelse , ', , ',7 5A 19.4t3 6t Petiodisering Forudbctalinger forcstdlinger" Petiodisctet tilskud Kunstsotelsen-... Ishoj Kommune invcntartilskud 213 Ishoj Kommune ombl gningstilskud t) ', MslB.r,i l.ig mom, truno... Udgående moms... Indgaende moms... LrJrs',. c: Betalt moms J ', , ',726 18:1.363

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Kirkhoff & Tyrrestrup

Kirkhoff & Tyrrestrup Kirkhoff & Tyrrestrup Foreningen Hårbølle Havn Hårbølle Bro 10, 4792 Askeby CVR.nr. 19 59 03 80 Årsregnskab 2014 Nærværende årsregnskab er godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22 / 3 2015 Dirigent:

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

Vibyantenne. Årsrapport 2014

Vibyantenne. Årsrapport 2014 Vibyantenne Årsrapport 2014 Vibyantenne Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Den Selvejende Institution Venø Havn. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014

Den Selvejende Institution Venø Havn. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Den Selvejende Institution Venø Havn CVR-nummer: 10 03 68 01 Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vi er tættere på dig INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring...

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab Bryggervej 28 8240 Risskov Tlf. 87 43 96 00 Fax 87 43 96 02 E-mail post@revision-aarhus.dk CVR-nr. 16 17 04 45 %%WatermarkEnable: True%% %%WatermarkSelected:Logo%%

Læs mere

Hundested Erhverv Forårsbakken 25 3390 Hundested CVR-nr. 33 44 04 56. Årsrapport for året 2013/14

Hundested Erhverv Forårsbakken 25 3390 Hundested CVR-nr. 33 44 04 56. Årsrapport for året 2013/14 Hundested Erhverv Forårsbakken 25 3390 Hundested CVR-nr. 33 44 04 56 Årsrapport for året 2013/14 Hundested Erhverv INDHOLDSFORTEGNELSE Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 1 Ledelsens påtegning

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Dansk Revision. Havdrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nummer 26 10 45 64. Årsrapport 2011

Dansk Revision. Havdrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nummer 26 10 45 64. Årsrapport 2011 Revision Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Ny Østergade 11, 4-5 DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevlslon.dk Telefon:+45 44 53 77 44 Telefax:+45 44 53 77 04 CVR: DK 14

Læs mere

Årsregnskab 2014 Fanø Erhvervs- og Turistråd

Årsregnskab 2014 Fanø Erhvervs- og Turistråd Årsregnskab 2014 Fanø Erhvervs- og Turistråd Skolevej 5 6720 Fanø CVR nr. 33791615 Indholdsfortegnelse Årsregnskabets godkendelse 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013 Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet CVR nr. 20 88 41 77 Årsrapport 1. januar 31. december 2013 (16. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Beretning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt

Læs mere

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/7 2014 30/6 2015 29. REGNSKABSÅR

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/7 2014 30/6 2015 29. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/7 2014 30/6 2015 29. REGNSKABSÅR CVR-NR. 16 14 77 37 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2013/14 Jens Baggesens Vej 90N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk,

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Dienesmindes venner. Årsrapp ort 2012. CVRnr. 1627 5476

Dienesmindes venner. Årsrapp ort 2012. CVRnr. 1627 5476 Dienesmindes venner (selvej ende institution) Årsrapp ort 212 CVRnr. 1627 5476 MEDLEM AF DÅNSKE REVISORER F5K* Telefon,," 726 66, mail@revisionskontoretvest.dk i vrww.revisionskontoretvest'dk Holstebro:

Læs mere

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 ~ REVISORHuSET Hals Antenneforening Årsregnskab 2011 www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 Hals Antenneforening INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere