FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen"

Transkript

1 FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen Næstved Øvelsesplads Evaluering af drifts- og plejeplan

2 KoLOFON Titel Evaluering af Drifts- og plejeplan for Næstved Øvelsesplads. Udgivelse Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Udarbejdelse: Orbicon A/S, Asger Astrup Kristensen Kvalitetssikring: Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, forstfuldmægtig Steffen Michael Thomsen Fotos: Michael Sand og Orbicon A/S Layout og produktion: Buchs A/S ISBN: Internetversion: Planen kan findes i elektronisk format på Godkendelse Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, chef for Miljø- og energiafdeling Boie Skov Frederiksen 2 Næstved Øvelsesplads

3 Indholdsfortegnelse INDHOLD 1. Resume Militæranvendelse Naturbeskyttelse Publikumshensyn Indledning Aktivitetsgennemgang Overtagne aktiviteter Militæranvendelse Naturbeskyttelse Publikumshensyn Litteraturreferencer Evaluering af Drifts- og plejeplan

4 1. Resume 1. Resume De væsentligste konklusioner fra den samlede aktivitetsgennemgang fremgår nedenstående Militæranvendelse Drifts- og plejeplanens militære aktiviteter er for størstedelens vedkommende gennemført. Der opleves ikke større problemer med affaldsrester mv. efter øvelsesaktiviteter. Enkelte fund af patronhylstre mm. gøres dog fortsat, og en stadig fokusering på affaldshåndtering er derfor nødvendig. Ligeledes erkendes der ikke problemer med gravearbejde i forbindelse med militære uddannelsesmæssige aktiviteter, hvilket øjensynligt tidligere har været et problem. Den uddannelsesmæssige brug af terrænet har ændret væsentligt karakter, og omfatter i dag ikke gravearbejde Naturbeskyttelse Generelt er store dele af drifts- og plejetiltagene ikke gennemført som planlagt. Restaureringen og frilægningen af Rønnebækken er ikke gennemført. Planlagte plejeaktiviteter med hævning af vandstand, rydning af pilekrat, afskrab og andre genopretningstiltag i øvelsespladsens vådområder er for en stor dels vedkommende ikke gennemført. Ligesom Forsvaret heller ikke har deltaget i projekt omkring udsættelse af klokkefrø. En række aktiviteter om etablering af nye levende hegn og beplantninger er ikke gennemført i overensstemmelse med planens dispositioner. En enkelt beplantning er etableret, men ikke på det sted som planen anviser. Hovedfokus indenfor naturbeskyttelsen på øvelsespladsen ændredes radikalt efter kasernen blev solgt fra i Som følge af manglende slitage fra bæltekøretøjer og anden øvelsesaktivitet gjorde tilgroning med kæmpe-bjørneklo, at Forsvaret valgte at afgræsse arealerne med får, hvilket ikke er besluttet gennem drifts- og plejeplanens dispositioner Publikumshensyn Der er affaldsproblemer i forbindelse med flugtsskydningsbanen, herunder nedfald af hagl og lerduer i engområdet nord for banen. Udarbejdelsen af en populærudgave af drifts- og plejeplanen er ikke blevet udarbejdet. Brugere af terrænet har haft adgang i henhold til de restriktioner der opstilles i drifts- og plejeplanen for Næstved Øvelsesplads

5 1. Resume Evaluering af Drifts- og plejeplan

6 2. INDLEDNING 2. INDLEDNING Nærværende evaluering analyserer og sammenligner omfanget af henholdsvis de planlagte og de udførte drifts- og plejetiltag på Næstved Øvelsesplads i perioden Evalueringen er gennemført med udgangspunkt i de oplistede aktivitetsbeskrivelser fra den eksisterende Drifts- og Plejeplan (Miljø- og Energiministeriet et al., 1996). Planperioden er udløbet, og evalueringen er udført i forbindelse med udarbejdelsen af en ny drifts og plejeplan. Denne forventes at omfatte perioden (begge år inklusiv). Evalueringen er gennemført af Asger Astrup Kristensen, Orbicon A/S, i samarbejde med Steffen Michael Thomsen, Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste. Hovedparten af oplysningerne om den tidligere plans gennemførelse er hentet i en ikke publiceret evaluering, der 6 Næstved Øvelsesplads

7 2. INDLEDNING er lavet af Naturstyrelsens i et udkast til revision af driftsog plejeplanen for Næstved Øvelsesplads fra Notatets struktur består af et resume, der kort opridser evalueringens hovedkonklusioner. Resumeet vil efterfølgende indgå i den nye drifts- og plejeplan som bindeleddet mellem de to planudgaver. Efter resumeet fremgår en mere grundig aktivitetsgennemgang, der opdeler aktiviteterne på: Militæranvendelse, naturbeskyttelse og publikumshensyn. Inden for hvert emne gøres status over de udførte aktiviteter sammenlignet med det planlagte niveau. Aktivitetsgennemgangen efterfølges af en oversigt over de overtagne aktiviteter, der af forskellige årsager ikke er udført indenfor planperioden. Disse aktiviteter overføres som input til den nye drifts- og plejeplan, hvor de udsættes for nærmere analyse. Evaluering af Drifts- og plejeplan

8 3. Aktivitets gennemgang 3. Aktivitetsgennemgang Den samlede liste over planlagte aktiviteter fra drifts- og plejeplan er samlet og kommenteret i nedenstående skema. Det omfatter kun planlagte aktiviteter på arealer, der i dag tilhører Forsvaret. Arealerne, der er solgt fra i planperioden, er ikke behandlet. Militæranveldelse Aktivitetsbeskrivelse Planlagte aktiviteter Udførte aktiviteter Opdeling af øvelsespladsen i sektorer og tilhørende militære restriktioner. I planen for blev øvelsespladsen opdelt i sektorer for at sikre de overordnede retningsliner for øvelsespladsens anvendelse. Sektorinddelingen er udført, men ikke længere aktuel pga. salg af dele af arealet. Oprydning og fjernelse af affald. Fjernelse af affald i forbindelse med øvelsesaktiviteter i terræn. Fjernelse af afmærkningsstrimler. Der opleves ikke store problemer med affald og andre efterladenskaber efter øvelser i terrænet. Enkelte effekter kan dog findes. Fåreafgræsningens affald/brugte hegnsmateriel mm., er det der skæmmer mest i terrænet. Udført. Planering. Af hjulspor/veje i mindre omfang samt planering af kampvognsspor. Tilkastning af gravede skyttehuller og andre gravede anlæg. Udført og der erkendes ikke væsentlige terrænændringer på øvelsespladsen. Diverse. Reetablering af skilte og afmærkning af overkørsler (grøfter) kampvognsspor og hjulspor. Ikke gennemført. 8 Næstved Øvelsesplads

9 3. Aktivitets gennemgang Evaluering af Drifts- og plejeplan

10 3. Aktivitets gennemgang Naturbeskyttelse Aktivitetsbeskrivelse Planlagte aktiviteter Udførte aktiviteter Vådområder. Frilægning af Rønnebækken. Søer: Nr. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 20, 24 og 26 genoprettes. Nr. 11 Sortemose, hævning af vandstand. Nr. 19 Teglbjergmose, hævning af vandstand samt rydning af pilekrat i den sydlige og centrale del. Nr. 12, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 27. Udsætning af klokkefrø. Frilægningen er ikke gennemført. Der er kun foretaget fyldestgørende pleje af vandhul 26. Resten af vandhullerne er ikke genoprettet. Ikke udført. Ikke udført. Udført i nr.: 15, 21, 22, 25, 27. Mangelfuld pleje udført i nr.: 12, 18. Ingen pleje udført i nr.: 16, 17, 23. Forsvaret har ikke deltaget projektet omkring udsætning af klokkefrø. Retablering af levende hegn. Eksisterende hegn fra Gækhøjvej syd for Skovgård ca. 300 meter i lige linie mod øst til skel nordspidsen af Fredskov retableres eller suppleres i nødvendigt omfang. Eksisterende hegn/alle på begge sider af Gækhøjvej fra nord til retableres og suppleres i nødvendigt omfang ligesom udgåede træer i nødvendigt omfang fjernes. Ikke gennemført. Etablering af nye levende hegn. Hegn fra nordøsthjørne af Skytteskov ca. 200 meter mod øst etableres. Hegn fra sydkant af Skytteskov til administrationssporet langs jernbanen vest sprængningslund etableres. Hegn fra Gækhøjvej ca. 200 meter stik vest til pilekrat i Sortemose, i forlængelse af hegn mod øst, etableres. Hegn fra Stubhøj ca. 300 meter mod sydøst til nordspidsen af Tørvemosen etableres. Hegn fra Jagel til Skytteskov langs Rullebanen etableres. Hegn fra skovfogedbolig ved Skytteskov ca. 200 meter stik øst til Gækhøjvej etableres. Ingen af de planlagte levende hegn er etableret. Beplantninger. Beplantningerne på Jagel retableres til ca. 50x50 m. Beplantningerne på Teglbjerghus retableres til ca 50x50 m. Beplantningerne på Højegård retableres til ca. 50x50 m. Beplantningerne vest for Skovgård suppleres. Ikke gennemført. Etableret beplantning på Jagel, men ikke på det anviste sted. Gødskning og sprøjtning Fra 1/ ingen brug af kemiske bekæmpelsesmidler. Gødskning kun tilladt på SLE og AGE- arealer, til havearealer omkring bygninger samt punktgødninger af især løvtræer i skærmstillinger og nykulturer. Tågesprøjtning af kæmpe-bjørneklo. 10 Næstved Øvelsesplads

11 3. Aktivitets gennemgang Publikumshensyn Aktivitetsbeskrivelse Planlagte aktiviteter Udførte aktiviteter Information til terrænets brugere. Udarbejdelse af populærudgave af drifts- og plejeplanen. Adgang til terrænet. Denne er ikke udarbejdet. Der har i planperioden været adgang til terrænet i henhold til de anvisninger der gives i drifts- og plejeplanen. Affald. Vådområde 27 (Nissekær) skal friholdes for nedslag af hagl og lerduer fra den civile flugt- og jagtskydebane. Engen ved flugtskydningsbanen (28) skal ligeledes friholdes for nedslag af hagl og lerduer. Så vidt vides er der ikke problemer med nedfald af hagl mv. Dette overholdes ikke. Der findes mange rester efter lerduer på arealet, og det formodes, at det samme er gældende for hagl. Evaluering af Drifts- og plejeplan

12 4. Overtagne aktiviteter 4. Overtagne aktiviteter Ovenstående aktivitetsgennemgang har afdækket nedenstående uhåndterede problemstillinger, som vil indgå og analyseres i forbindelse med drifts- og plejeplanens igangværende revision Militæranvendelse Affaldshåndtering i forbindelse med uddannelsesmæssige aktiviteter Naturbeskyttelse Frilægning af Rønnebækken. Pleje og genopretning af vådområderne. Udsætning af klokkefrø Publikumshensyn Nedslag af hagl og lerduer. Sikring af fortsat adgang for områdets mange brugere. 12 Næstved Øvelsesplads

13 4. Overtagne aktiviteter Evaluering af Drifts- og plejeplan

14 5. referencer 5. referencer Miljø- og Energiministeriet. Skov- og Naturstyrelsen (1996). Drifts- og plejeplan for Næstved øvelsesplads. Miljø- og Energiministeriet. Skov- og Naturstyrelsen og Næstved Øvelsesplads (2006). Ikke publiceret forslag til revision af drifts- og plejeplanen for Næstved øvelsesplads. 14 Næstved Øvelsesplads

15 Evaluering af Drifts- og plejeplan

16 FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen Forsvarets skyde- og øvelsesterræner anvendes til militær uddannelse, men samtidig udgør arealerne nogle af de største og bedst bevarede naturområder i Danmark. Sammenlagt forvalter Forsvaret ha enestående natur, hvor den militære benyttelse går hånd i hånd med værdifulde danske naturtyper og arters beskyttelse. Mange militære arealer er i perioder åbne for publikum, så også offentligheden kan besøge og opleve de unikke naturarealer. I samarbejde med Miljøministeriet har Forsvaret udviklet et særligt koncept for udarbejdelse af drifts- og plejeplaner for terrænerne. Igennem planerne sikrer Forsvaret en passende afvejning mellem militære uddannelsesmæssige behov, naturbeskyttelse og offentlighedens adgang. Information om Forsvarets naturforvaltning kan findes på

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen HEVRING Skydeterræn natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 Kolofon Titel Hevring Skydeterræn, Natura 2000-resumé af

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen. Regan Vest Drifts- og plejeplan 2012-2026

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen. Regan Vest Drifts- og plejeplan 2012-2026 FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen Regan Vest Drifts- og plejeplan 2012-2026 2 Regan Vest Drifts- og plejeplan 2012-2026 3 KoLOFON Titel: regan Vest. Driftsog plejeplan

Læs mere

EKSTERN HØRING FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen. AFLANDSHAGE Drifts- og plejeplan 2012-2026

EKSTERN HØRING FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen. AFLANDSHAGE Drifts- og plejeplan 2012-2026 FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE EKSTERN HØRING Forsvar for naturen AFLANDSHAGE Drifts- og plejeplan 2012-2026 2 AFLANDSHAGE Drifts- og plejeplan 2012-2026 3 KoLOFON Indholdsfortegnelse INDHOLD

Læs mere

Udbud af arealer til udlejning af jagtretten. Haderslev Øvelsesplads

Udbud af arealer til udlejning af jagtretten. Haderslev Øvelsesplads VERSION 1.0 Udbud af arealer til udlejning af jagtretten Haderslev Øvelsesplads Supplerende udbudsbeskrivelse 1. Navn på terræn Haderslev Øvelsesplads ligger nord for Haderslev by. 2. Arealstørrelse Haderslev

Læs mere

$QWYRUVNRY YHOVHVSODGV 'ULIWVRJ3OHMHSODQ. Udgivet af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen og Gardehusarregimentet, 2003

$QWYRUVNRY YHOVHVSODGV 'ULIWVRJ3OHMHSODQ. Udgivet af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen og Gardehusarregimentet, 2003 $QWYRUVNRY YHOVHVSODGV 'ULIWVRJ3OHMHSODQ Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen og Gardehusarregimentet 2003 $QWYRUVNRY YHOVHVSODGV 'ULIWVRJ3OHMHSODQ Udgivet af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen

Læs mere

Forsvarets fremtidige behov og ønsker

Forsvarets fremtidige behov og ønsker Forsvarets fremtidige behov og ønsker )5(07,',*(%(+292* 16.(5 )RUVYDUHWVIUHPWLGLJHEHKRYRJ QVNHU I forbindelse med udarbejdelsen af nærværende drifts- og plejeplan har Prinsens Livregiment beskrevet de

Læs mere

Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203

Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Natura 2000-plan 2010-2015 Knudegrund Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Emneord: Habitatdirektivet,

Læs mere

Plejeplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile

Plejeplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile Plejeplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile Helsingør kommune, april 2013 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Fredningens formål... 3 Baggrund og beskrivelse af fredningsområdet... 3 Fredningsområdets

Læs mere

Natura 2000-plan 2010-2015. Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å. Natura 2000-område nr. 114 Habitatområde H98

Natura 2000-plan 2010-2015. Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å. Natura 2000-område nr. 114 Habitatområde H98 Natura 2000-plan 2010-2015 Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å Natura 2000-område nr. 114 Habitatområde H98 Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2010-2015. Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og

Læs mere

Natura 2000-handleplan 2010-2015

Natura 2000-handleplan 2010-2015 Natura 2000-handleplan 2010-2015 Horreby Lyng og Listrup Lyng Natura 2000-område nr. 175 Habitatområde H154 og H252 Titel: Udgivet af: Natura 2000-handleplan. Horreby Lyng og Listrup Lyng. Natura 2000-område

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord Side 01. En koncernfælles strategi for miljø- og natur Side 02. Fokusområder Side 33

Indholdsfortegnelse. Forord Side 01. En koncernfælles strategi for miljø- og natur Side 02. Fokusområder Side 33 Forsvarsministeriets miljø- og naturstrategi 2012-2015 Indholdsfortegnelse Forord Side 01 En koncernfælles strategi for miljø- og natur Side 02 Fokusområder Side 33 Læsevejledning, organisation og proces

Læs mere

Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Naturkvalitetsplan 2013-2030. www.naturogmiljoe.dk

Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Naturkvalitetsplan 2013-2030. www.naturogmiljoe.dk Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Naturkvalitetsplan 2013-2030 www.naturogmiljoe.dk 2 n a t u r k v a l i t e t s p l a n Indholdsfortegnelse Kap. 1 Indledning... 4 1.1 Naturens aktuelle tilstand

Læs mere

Opdateret registrering af værdifuld dansk natur ( 3-natur)

Opdateret registrering af værdifuld dansk natur ( 3-natur) Opdateret registrering af værdifuld dansk natur ( 3-natur) Kontorchef Mette Marcker Christiansen og kontorchef Søren Hald, Naturstyrelsen I november 2010 indgik KL og Miljøministeriet en aftale om opdatering

Læs mere

Tilgroning med træagtig opvækst på Flyvestation Karup.

Tilgroning med træagtig opvækst på Flyvestation Karup. Notat. Tilgroning med træagtig opvækst på Flyvestation Karup. Af Hans Jørgen Degn, Degn s Naturconsult. Udarbejdet for Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, Driftsdivisionen, 2010. 1 Formål.

Læs mere

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Nyt Hospital Nordsjælland - Program Juli 2012 Nyt Hospital Nordsjælland - Program Januar 2012 Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Region Hovedstaden

Læs mere

Ikke teknisk resume. af VVM-redegørelse og Miljørapport for et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg. Juni 2013

Ikke teknisk resume. af VVM-redegørelse og Miljørapport for et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg. Juni 2013 Ikke teknisk resume af VVM-redegørelse og Miljørapport for et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg Juni 2013 Del 1: Forslag til Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2009 Del 2: Ikke teknisk resume

Læs mere

Fremtidens natur i Aarhus Kommune

Fremtidens natur i Aarhus Kommune Fremtidens natur i Aarhus Kommune Fremtidens natur i Aarhus Kommune 1 Kreaturer på græs ved Egå Engsø. Danmarks Naturfredningsforening (DN) er Danmarks største grønne forening. Den er stiftet i 1911 og

Læs mere

Privat Skovrejsning. Vejledning om tilskud til Privat Skovrejsning

Privat Skovrejsning. Vejledning om tilskud til Privat Skovrejsning Privat Skovrejsning Vejledning om tilskud til Privat Skovrejsning 2015 Titel: Privat Skovrejsning. Vejledning om tilskud til Privat Skovdrift. Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk

Læs mere

Landbrugsdrift og Natura 2000

Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Udgivet i 2005 af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med Dansk Landbrugsrådgivning Redaktion: Erik B. Aksig, Frans Bach,

Læs mere

SEKTORPLAN. for naturforvaltning

SEKTORPLAN. for naturforvaltning SEKTORPLAN for naturforvaltning 1 KØBENHAVNS AMT Stationsparken 27 2600 Glostrup Tlf: 4322 2222 www.kbhamt.dk Foto: Københavns Amt Forside: Hjortholm Voldsted og Furesøen ved Frederiksdal ISBN: 87-7951-019-1

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Arsenalvej 55 9800 Hjørring

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Arsenalvej 55 9800 Hjørring Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Arsenalvej 55 9800 Hjørring fbe@mil.dk og fbe-ees03@mil.dk Dato Sagsbehandler J.nr. Tkoee 026053-2012 Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund Udkast til dispensation

Læs mere

Pleje- og anlægsplan

Pleje- og anlægsplan Pleje- og anlægsplan for Vestvolden 2011-2015 Skov- og Naturstyrelsen 2010 Pleje- og anlægsplan for Vestvolden 2011 2015 Udarbejdet af en arbejdsgruppe med repræsentanter for beliggenhedskommunerne, Kulturarvsstyrelsen

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FOR RAMMEOMRÅDE HS.D.5 HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Indholdsfortegnelse 3 Kommuneplantillæg 3 Retsvirkninger 3 Indledning 3 VVM og Miljøvurdering 3 VVM 4 Miljøvurdering

Læs mere

Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt

Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt Vedtaget Status Vedtaget KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt plannr Tillæg nr 8 Dato for offentliggørelse af

Læs mere

Vindmøller ved Saltø Gods. Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014)

Vindmøller ved Saltø Gods. Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014) Vindmøller ved Saltø Gods Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014) Vindmøller ved Saltø Gods Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan

Læs mere

Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse. miljørapport. For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage

Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse. miljørapport. For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse og miljørapport For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage November 2013 1 2 Del 1: Forslag til Kommuneplantillæg til Jammerbugt

Læs mere

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-214-3. Dato: 18.december 2014. Forsidefoto: Odense Å, genslynget strækning ved Nørre Broby. Fotograf: Rambøll.

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-214-3. Dato: 18.december 2014. Forsidefoto: Odense Å, genslynget strækning ved Nørre Broby. Fotograf: Rambøll. Kolofon År: 2014 Titel: Natura 2000-basisanalyse 2016-2021 Revideret udgave Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å Natura 2000-område nr. 114 Habitatområde H98 Emneord: Habitatdirektivet, fuglebeskyttelsesdirektivet,

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008 Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Januar 2009 Indhold Indledning og baggrund 3 Offentlige høringer

Læs mere

Miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2009, Norddjurs Kommune

Miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2009, Norddjurs Kommune Miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2009, Norddjurs Kommune 1. Indledning Kommuneplan 2009 for Norddjurs Kommune sætter rammerne for kommunens planlægning og administration i den kommende planperiode.

Læs mere

SPILDEVANDS PLAN 2012-2026. Helsingør Kommune

SPILDEVANDS PLAN 2012-2026. Helsingør Kommune SPILDEVANDS PLAN 2012-2026 Helsingør Kommune Spildevandsplan 2012-2026 Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026 er udarbejdet af Forsyning Helsingør og Helsingør Kommune i samarbejde med COWI. planen

Læs mere