Anmeldelse af Næstved Kommunes aftale med Maglemølle Erhvervspark A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anmeldelse af Næstved Kommunes aftale med Maglemølle Erhvervspark A/S"

Transkript

1 Anmeldelse af Næstved Kommunes aftale med Maglemølle Erhvervspark A/S Journal nr.3/ /service/vis Rådsmødet den 25. september 2002 Resumé 1. Næstved Kommune har med brev af 27. december 2000 (registreret i Konkurrencestyrelsen den 2. januar 2001) anmeldt, at kommunen stiller et areal på m² inkl m² bygninger til rådighed for Maglemølle Erhvervspark A/S (MEP). Kommunen ønsker at få en erklæring om, at støtten ikke er konkurrenceforvridende. Kommunen stiller arealet til rådighed for MEP mod, at erhvervsparken afholder samtlige drift- og vedligeholdelsesudgifter på kommunens areal og bygninger. 2. MEP råder i tilknytning til kommunens område over et areal på 9 ha med ca m² bebygget areal. Kommunens og MEP s arealer er dele af en stor industrigrund, som stammer fra den nedlagte Maglemølle Papirfabrik. 3. MEP udlejer kommunens bygninger og egne bygninger som erhvervslejemål. Lejemålene udlejes på almindelige markedsvilkår og til en lejepris, der svarer til markedslejen i forhold til tilstand og beliggenhed i Næstved-området. 4. Konkurrencerådet kan i medfør af konkurrencelovens 11 a, stk. 6, efter anmeldelse erklære, at offentlig støtte ikke, efter de forhold som Konkurrencerådet har kendskab til, er konkurrenceforvridende, jf. konkurrencelovens 11 a, stk. 2, nr En erklæring fra Konkurrencerådet efter 11 a, stk. 6, indebærer, at der ikke senere vil kunne gives påbud om at bringe den pågældende støtte til ophør eller om at tilbagebetale støtten, med mindre grundlaget for afgørelsen ændrer sig, eller der gør sig forhold gældende, som Konkurrencerådet ikke havde kendskab til, da Rådet traf afgørelsen. 6. MEP har oplyst, at virksomheden som følge af aftalen har haft udgifter, der overstiger MEP s indtægter på kommunens areal og bygninger med i alt 1,4 mio. kr. i perioden Alene i 2000 oversteg MEP s udgifter indtægterne med 0,5 mio. kr. MEP s forpligtelser i henhold til aftalen betyder således, at aftalen ikke forbedrer MEP s økonomiske situation. 7. En uvildig vurdering viser, at erhvervsparken udlejer kommunens lokaler til priser på niveau med markedslejen i området. MEP s underskud skyldes derfor ikke, at der kanaliseres støtte videre til MEP s lejere i form af lejemål til lejepriser under markedslejen. 8. Der er heller ikke tale om, at MEP s råderet over kommunens bygninger, herunder nogle fælles faciliteter, giver væsentlige økonomiske fordele for MEP ved udlejning af egne lokaler.

2 9. På den baggrund konkluderer Konkurrencerådet, at der ikke er tale om støtte. Der kan derfor efter de forhold som rådet har kendskab til - gives en ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens 11 a, stk. 6, da aftalen ikke udgør støtte, der har til formål eller til følge at forvride konkurrencen, jf. 11 a, stk. 1, og stk. 2, nr. 1. Afgørelse 10. Der meddeles Næstved Kommune en ikke-indgrebserklæring efter 11 a, stk. 6, idet det er Konkurrencerådets vurdering, at der ikke foreligger støtte med offentlige midler, der har til formål eller til følge at forvride konkurrencen, jf. konkurrencelovens 11a, stk. 1, og stk. 2, nr. 1. Indledning 11. Næstved Kommune har i brev af 27. december 2000 anmeldt, at kommunen vederlagsfrit stiller et grundareal på m² til rådighed for Maglemølle Erhvervspark A/S (MEP). Arealet indeholder m² bygninger og ca m² vej, der fører op til bygningerne. Det resterende areal består af omkringliggende grønne områder med græsplæner og træer. 12. Næstved Kommune har anmeldt aftalen, jf. konkurrencelovens 11a, stk Tilsynsrådet for Storstrøms Amt er blevet orienteret om anmeldelsen og har i den forbindelse oplyst, at tilsynsrådet ikke har modtaget klager over aftalen mellem Næstved Kommune og MEP. Sagens baggrund 14. I 1993 lukkede en af Næstved Kommunes store virksomheder Maglemølle Papirfabrik. Fabrikken var ejet af Stora Papyrus Dalum A/S. 15. MEP overtog i 1994 størstedelen af Maglemølle Papirfabrik med det formål at skabe et erhvervsmiljø i fabriksbygningerne. MEP ejes af Næstved Egnens Udviklingsfond, som er stiftet af Næstved Erhvervsråd. MEP er omtalt udførligt senere i notatet. Erhvervsparken disponerer således over et større bygningskompleks, der har direkte adgang til erhvervshavn med kranfaciliteter og til jernbanespor. Erhvervsparken dækker et areal på 9 ha med ca m² bebygget areal, der udlejes til produktion, lager og kontorer. 16. Næstved Kommune købte en mindre del af fabriksområdet (parcel 4 af matr. nr. 8 L1 Næstved, Næstved Jorder) på i alt m² inkl m² bygninger, som bl.a. indeholdt omklædningsfaciliteter, kantine og kontorer. Samtidig med købet af parcel 4 købte kommunen et andet stykke af fabriksområdet. Det er et m² ubebygget areal (parcel 2), som ikke lejes ud til MEP eller til erhvervsformål. Næstved Kommune betalte en samlet pris på 3,6 mio. kr. for de i alt m², dvs. en gennemsnitlig m²-pris på ca. 38 kr. pr. m². 17. Årsagen til, at kommunen købte fabrikkens bygning med fælles faciliteter, var, at man ville sikre, at disse faciliteter vedvarende var til rådighed for alle nuværende og fremtidige brugere af området, udover MEP således også Stora Papyrus Dalum A/S, der fortsat ejer en nabogrund til erhvervsparken.

3 18. Der er indgået aftale om fællesfaciliteterne mellem Stora Papyrus Dalum A/S, Næstved Kommune og MEP. Aftalen er tinglyst på ejendommen. Aftalen giver lejerne i MEP adgang til 234 m² fælles faciliteter (bad- og omklædning, frokoststue, mødelokale og gæstetoilet) i kommunens bygninger. Stora Papyrus Dalum A/S udnytter ikke sin brugsret til fællesfaciliteterne, men har via aftalen stadig adgang til mod betaling at udnytte denne ret. 19. Bygningen med fællesfaciliteterne er fra Bade- og omklædningsfaciliteter og frokoststuen på i alt 151 m² af de 234 m² er ikke ændret siden Kantinen er nedlagt. 20. Det følger af aftalen, at brugsretten til fællesfaciliteterne skal modsvares af betaling af rimelig leje. MEP s lejere betaler for adgangen til fællesfaciliteterne via deres almindelige husleje. MEP har til brug for sagen fået en statsautoriseret ejendomsmægler til at udarbejde en rapport om lejepriserne på udleje af kommunens bygninger. Ejendomsmægleren oplyser, at lejepriserne for lokalerne inkl. disse faciliteter svarer til markedslejen i Næstved-området. 21. Der er indgået aftale mellem MEP og Næstved Kommune om, at kommunen vederlagsfrit stiller det samlede areal på m² af parcel 4 af matr. nr. 8 L1 Næstved, Næstved Jorder inkl. de m² bygninger med 234 m² fælles faciliteter til rådighed for MEP mod, at erhvervsparken afholder samtlige drifts- og vedligeholdelsesudgifter på arealet og bygningerne. Bygningerne ligger for sig selv, men i umiddelbar tilknytning til MEP s egne bygninger. Det er endvidere aftalt, at MEP kan beholde lejeindtægterne fra kommunens bygninger. Aftalen mellem MEP og kommunen er mundtlig. 22. De m² kommunale bygninger anvendes af MEP som følger: Fællesfaciliteterne (bad- og omklædning, frokoststue, mødelokale og gæstetoilet) 234 m² Lokaler udlejet i BBR 64 og m² M² udlejet i BBR 54 (kold hal) 462 m² MEP s administration 52 m² Kælder under bygning BBR 54, 64 og m² Restareal, der udgøres af gangarealer, uudlejede lokaler m.v m² Bygninger i alt (BBR 54, 64 og 84) m² 23. MEP udlejer en del af kommunens lokaler (BBR. nr. 64 og 84) som kontorer og værksteder til mindre erhvervsdrivende og iværksættere. I øjeblikket er der 18 lejemål, og der er samlet udlejet 986 m². 24. I BBR nr. 64 er der 10 lejemål på mellem 20 og 132 m². Den årlige m²-pris for disse lejemål ligger mellem 200 og 550 kr. 25. I BBR nr. 84 er der 8 lejemål på mellem 14 og 60 m², herunder anvender MEP 52 m² til erhvervsparkens administration. MEP betaler ikke husleje for disse lokaler. De andre lejere i denne bygning betaler en årlig m²-pris på mellem 300 og 381 kr. Værdien af, at MEP ikke betaler husleje

4 for administrationslokalerne i kommunens bygning, skønnes årligt at udgøre knap kr. beregnet på baggrund af en m²-pris på 381 kr. 26. BBR nr. 54, der er en kold hal på 892 m², udlejes til lager og opmagasinering fordelt på lejemål helt ned til få m². Der i øjeblikket 8 lejemål på mellem 4 og 260 m², og der er i alt udlejet 462 m². Den årlige m²-pris for disse lejemål er 225 kr. med undtagelse af lejemålet på 260 m²., hvor den årlige m²-pris er 175 kr. 27. Bygningerne har i alt 901 m² kælder. Den statsautoriserede ejendomsmægler har oplyst, at der er tale om kælderlokaler af en sådan kvalitet, at de ikke kan udlejes. 28. Restarealet på m² er gangarealer og uudlejede lokaler. De uudlejede lokaler står tomme. Lokalerne er ikke udlejet, fordi det er svært at udleje lokaler af denne kvalitet, da der som nævnt nedenfor er tale ældre bygninger, der er uhensigtsmæssigt indrettet. 29. Konkurrencestyrelsen har været på besøg i erhvervsparken. Kommunens bygninger er nedslidte og mellem 37 og 52 år gamle. Den kolde hal står som i 1994, og der er ikke afholdt udgifter til vedligeholdelse m.v. på denne bygning. I de to andre bygninger og det tilknyttede areal er der for MEP s regning gennemført vedligeholdelse, ombygning og istandsættelse af bygninger, veje og kloakering for 1,375 mio. kr. i perioden Det er kommunens hensigt, at kommunens areal inkl. bygningerne snarest skal sælges, således at aftalen bringes til ophør. Maglemølle Erhvervspark 31. MEP s hovedaktivitet er udleje af erhvervslejemål. Selskabet blev stiftet den 1. juli Erhvervsparken ejes af Næstved Egnens Udviklingsselskab A/S, der igen ejes af Næstved Egnens Udviklingsfond. 32. Næstved Egnens Udviklingsfond er en erhvervsdrivende fond stiftet af Næstved Erhvervsråd. Fonden hviler i sig selv. Fondens grundkapital på 1,15 mio. kr. er tilvejebragt uden anvendelse af kommunale eller andre offentlige tilskud. Fonden har til formål at virke til fremme af Næstved- Egnens Erhvervsudvikling. 33. Fondens bestyrelse består af 8 medlemmer. Medlemmerne vælges således, at 1 medlem udpeges af Holmegaard Erhvervsforening, 1 medlem udpeges af Næstved Erhvervsråd, 1 medlem udpeges af Suså Erhvervsråd, 3 medlemmer udpeges af Næstved Egnens Turistforening, 1 medlem udpeges af DA i Næstved og omegn, og 1 medlem udpeges af LO Sektion Næstved og Omegn. Fondens årsregnskab skal i henhold til vedtægterne udarbejdes efter de for erhvervsfonde gældende regler. Regnskabet er undergivet revision af en statsautoriseret eller registreret revisor. Støtte 34. Det skal vurderes, om der er tale om støtte ydet ved hjælp af offentlige midler. Støttebegrebet i 11 a omfatter ikke alene direkte kontante tilskud, men også alle former for indirekte støtte, der letter en virksomheds budget, og som derved, uden at være tilskud i ordets egentlige forstand, er af

5 samme art og har tilsvarende virkninger. Det afgørende er således effekten på støttemodtagerens økonomiske stilling Kommunen stiller vederlagsfrit et areal på m² inkl. bygninger på i alt m² til rådighed mod, at MEP selv afholder samtlige driftsudgifter, vedligeholdelses- og istandsættelsesudgifter til veje, bygninger og kloakering m.v. MEP har endvidere ret til at beholde evt. lejeindtægter fra kommunens bygninger. Udover afholdelse af alle udgifter varetager MEP kommunens forpligtelser om at stille fællesfaciliteterne til rådighed for MEP, MEP s lejere og Stora Papyrus Dalum A/S, iht. aftalen. 36. Der foreligger støtte, hvis aftalen med kommunen forbedrer MEP s økonomiske situation. Støtte til MEP gennem udleje af kommunens bygninger? 37. Næstved Kommune har ikke en opgørelse over MEP s udgifter og indtægter på kommunens areal og bygninger. Kommunen skønner, at MEP s afholdelse af alle udgifter til vedligeholdelse og forbedring på bygningerne og veje svarer til den leje, kommunen ville kunne opnå. Kommunen mener derfor, at arealet stilles til rådighed på almindelige markedsvilkår. 38. MEP s regnskaber indeholder ikke særskilte oplysninger om udgifter og indtægter på kommunens areal og bygninger. Konkurrencestyrelsen har derfor bedt MEP lave en opgørelse over de udgifter og indtægter, som MEP har haft. MEP har indsendt en opgørelse over virksomhedens udgifter og indtægter i perioden på kommunens areal og bygninger. 39. Samlet er MEP s udgifter på kommunens bygninger i perioden opgjort til 2,8 mio. kr. Den største udgift vedrører vedligeholdelse og istandsættelse af bygninger, veje og kloakering. MEP har i perioden anvendt 1,375 mio. kr. hertil. MEP har oplyst, at tallene er opgjort på baggrund af en systematisk gennemgang af de respektive regnskabsår, hvor der bilag for bilag er foretaget beregninger og vurderinger af, hvilke vedligeholdelsesudgifter m.v., der vedrører kommunens bygninger. 40. MEP har haft udgifter til varme, el, rengøring og service i kommunens bygninger på 1,1 mio. kr. Denne udgift vedrører alene MEP s forbrug af disse ydelser, idet lejerne i henhold til lejeaftalerne betaler særskilt betaling for eget forbrug af el, vand, varme og service. 41. Udover udgifter til vedligeholdelse, varme, el, rengøring og service har MEP i perioden afholdt udgifter til bygningernes drift (vand, snerydning, administration, bogholderi og revision) for ca. 0,4 mio. kr. 42. De samlede indtægter fra udgør 1,4 mio. kr. og vedrører alene indtægter ved udleje af lokaler. MEP s udgifter i perioden oversteg således indtægterne med ca. 1,4 mio. kr., alene i 2000 oversteg MEP s udgifter indtægterne med 0,5 mio. kr. 43. Da MEP har underskud som følge af aftalen, har rådet undersøgt, om dette skyldes, at der kanaliseres støtte videre til MEP s lejere i form af erhvervslejemål til lejepriser under markedslejen. 44. MEP har udlejet m² af kommunens bygninger. Den af en statsautoriseret ejendomsmægler udarbejdede rapport om lejepriserne på udleje af kommunens bygninger konkluderer følgende:

6 45. Jeg har fået udleveret og gennemgået lejevilkår samt en liste over nuværende og tidligere lejere i bygningerne i perioden 1. januar januar Det er klart min opfattelse at under hensyn til lokalernes beliggenhed, størrelse, indretning, personalefaciliteter - eller mangel på samme, alternative anvendelsesmuligheder o.l. er lejepriserne på samme niveau som kan anses for at være markedslejen i Næstved-området. Det er ligeledes min vurdering, at lejevilkårene er sammenlignelige med de på markedet almindeligt forekommende, og hverken specielt mere eller mindre byrdefulde f.s.v angår vilkår som opsigelse, ind- og udvendig vedligeholdelse, aftale om fremtidige lejestigninger og særskilt betaling for eget forbrug af el, vand og varme Det fremgår således, at lejepriserne for lokalerne inkl. fælles faciliteter svarer til markedslejen i Næstved-området. 47. Konkurrencerådet finder på denne baggrund, at MEP s underskud som følge af aftalen med Næstved Kommune ikke skyldes, at der kanaliseres støtte videre til MEP s lejere i kommunens bygninger, idet udleje af lokalerne sker til lejepriser, der er ens med markedslejen for Næstvedområdet. 48. Endelig bør det vurderes, om det er sandsynligt, at MEP på sigt opnår overskud gennem aftalen og dermed opnår støtte fra Næstved Kommune. Det kunne fx være tilfældet, hvis MEP i de kommende år kan reducere de løbende drift- og vedligeholdelsesudgifter væsentligt, uden det har negative virkninger på huslejeindtægterne. 49. Som nævnt i pkt. 29, er der tale om nedslidte og gamle bygninger. Det må derfor forventes, at fortsat udleje af bygningerne vil kræve drift- og vedligeholdelsesudgifter af en vis størrelse. Det bemærkes i den forbindelse, at MEP gennem aftalen med kommunen er forpligtet til at holde bygningerne ved lige. Rådet skønner på denne baggrund, at det ikke er sandsynligt, at MEP på sigt opnår overskud gennem aftalen, og dermed heller ikke opnår støtte fra Næstved Kommune. Dette skal også ses i sammenhæng med, at Næstved Kommune har til hensigt snarest at sælge arealet og dermed bringe aftalen til ophør. 50. MEP har således ikke opnået en forbedret økonomisk stilling som følge af aftalen med Næstved Kommune. Støtte som følge af at MEP kan disponere over kommunens bygninger? 51. MEP har samlet set overskud ved sin virksomhed, dvs. aktiviteterne ved sin egen del af erhvervsparken samt ved udlejning af kommunens bygninger. I 1999 og 2000 havde MEP et resultat før skat på hhv kr. og kr. Det skal derfor undersøges, om MEP s egen del af erhvervsparken opnår fordele ved, at MEP frit kan disponere over kommunens areal og bygninger, som forbedrer MEP s økonomiske stilling. 52. Som nævnt ovenfor bor MEP s administration gratis i kommunens bygninger. Værdien af dette udgør skønsmæssigt kr. årligt. MEP har således skønsmæssigt sparet kr. i husleje i perioden Dette beløb bør derfor fradrages MEP s underskud som følge af aftalen med kommunen. Samlet har MEP således i perioden haft et underskud på 1,3 mio. kr. 53. MEP s lejere i erhvervsparkens egne bygninger har via den tinglyste aftale om fælles faciliteter adgang til 234 m² i kommunens bygninger (bad- og omklædning, frokoststue, mødelokale og

7 gæstetoilet). Spørgsmålet er, om denne råderet sikrer MEP en højere lejeindtægt, end hvis MEP ikke kunne tilbyde deres lejere adgang til kommunens fælles faciliteter. 54. MEP har oplyst, at lejerne kun anvender fællesfaciliteterne i begrænset omfang. Endvidere er der tale om ældre og nedslidte lokaler: Bygningen, hvor fællesfaciliteterne ligger i, er fra Bade- og omklædningsfaciliteter og frokoststuen på i alt 151 m² af de 234 m² er ikke ændret siden På den baggrund vurderes det, at adgangen til fællesfaciliteterne har en ringe betydning for huslejeniveauet. Det er derfor begrænset, hvilket støttemoment der kan være indeholdt heri, når dette sammenholdes med MEP s samlede underskud på kommunens areal og bygninger på i alt 1,3 mio. kr. 56. MEP har udover sine administrationslokaler adgang til et areal på m² i kommunens bygninger samt 901 m² kælder. Arealet indeholder gangarealer, uudlejede lokaler og kælderlokaler, der står tomme, fordi det ikke har været muligt at udleje samtlige af kommunens lokaler. Der er tale om ældre og nedslidte lokaler i bygninger, der er mellem 37 og 52 år gamle. Vedrørende kælderlokalerne har den statsautoriserede ejendomsmægler udtalt, at hun vurderer, at det er umuligt at udleje disse lokaler uanset om disse renoveres. Adgang til disse lokaler skønnes også her at indeholde et meget ringe element af støtte. 57. MEP s adgang til frit at kunne disponere over kommunens areal og bygninger indeholder således ikke en afgørende forbedring af MEP s økonomiske stilling, når der henses til MEP s underskud ved drift og udleje af kommunens areal og bygninger. Rådet finder derfor, at retten til at disponere over kommunens bygninger ikke indebærer, at MEP har fået støtte fra Næstved Kommune. Konklusion 58. Konkurrencerådet finder, at aftalen mellem MEP og Næstved kommune ikke udgør støtte, jf. konkurrencelovens 11a, stk. 1, og der er dermed ikke tale om støtte, der har til formål eller til følge at forvride konkurrencen, jf. 11 a, stk. 2, nr. 1. Næstved Kommune kan dermed gives en ikke-indgrebserklæring, jf. konkurrencelovens 11 a, stk Begrebet offentlige midler skal også forstås bredt. Det omfatter midler fra såvel staten som andre offentlige myndigheder. 2 Notatet har været i høring hos sagen parter, som ikke havde yderligere bemærkninger til sagen.

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven.

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Resume Iværksætterhus erhvervsudviklingsloven Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Tilsynet lagde

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

NOTAT. Grundlag for aftale om fastsættelsen af markedsleje ved udleje til mobilmaster og - antenner

NOTAT. Grundlag for aftale om fastsættelsen af markedsleje ved udleje til mobilmaster og - antenner NOTAT Dato: 31. januar 2014 Grundlag for aftale om fastsættelsen af markedsleje ved udleje til mobilmaster og - antenner For at fjerne barrierer for udbygning af teledækningen i kommunen, har Byrådet i

Læs mere

LEJEOPSTILLING. Lager, produktion og kontor udlejes Lejemål fra 110 til 12.500 kvm. Etageareal 13.590 m 2 Leje pr. kvm. fra kr. 175,- til kr.

LEJEOPSTILLING. Lager, produktion og kontor udlejes Lejemål fra 110 til 12.500 kvm. Etageareal 13.590 m 2 Leje pr. kvm. fra kr. 175,- til kr. LEJEOPSTILLING Lager, produktion og kontor udlejes Lejemål fra 110 til 12.500 kvm. Etageareal 13.590 m 2 Leje pr. kvm. fra kr. 175,- til kr. 350,- Reskavej 2, 4220 Korsør Sag 42_02478 BESKRIVELSE AF LEJEMÅLET

Læs mere

Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 2860 Søborg. Statsforvaltningen har i dg skrevet således til Gladsaxens redaktion ved John Damm Sørensen:

Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 2860 Søborg. Statsforvaltningen har i dg skrevet således til Gladsaxens redaktion ved John Damm Sørensen: Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 2860 Søborg 17-12- 2013 Statsforvaltningen har i dg skrevet således til Gladsaxens redaktion ved John Damm Sørensen: Tilsynet Akademisk Boldklub A/S leje af Gladsaxe Stadion

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS 1 1 Navn, hjemsted og formål 1.1. Den selvejende institutions navn er Musikkens Hus. 1.2. Den selvejende institutions hjemsted er Fanø Kommune 1.3.

Læs mere

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA Foreningens navn Regnskabsår: Kassererens E-mail adresse Momsregistreret: Ja Nej Kassererens tlf.: nr. Arbejde: Mobil: CVR. nr. Foreningens egne lokaler og lejrpladser (skriv

Læs mere

Bilag til overdragelsesaftale mellem. Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune

Bilag til overdragelsesaftale mellem. Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune Bilag til overdragelsesaftale mellem Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune Bilag 1. Fortegnelse over verserende retssager og klagesager Ingen. Bilag 2. Ejendomme med tilknytning til det kommunale

Læs mere

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf:

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf: Til repræsentantskabett Parkvænget 25 4000 Roskilde Telefon: 46 30 47 00 Fax: 46 30 47 57 www.bosj.dk 20. april 2010 Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 8. april 2010, kl. 18.30

Læs mere

Salgsprospekt. Midtergade 23, 45 og 47, 9370 Hals

Salgsprospekt. Midtergade 23, 45 og 47, 9370 Hals Mægler: Sag: Per Fragtrup VIB000408 Salgsprospekt Midtergade 23, 45 og 47, 9370 Hals 3 ERHVERVSEJERLEJLIGHEDER SÆLGES - I ALT 1.051 M² ALLE 3 ERHVERVSEJERLEJLIGHEDER ER UDLEJET PRIS KR. 8.500.000,00 KONTANT

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer)

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer) Praktisk vejledning for Dats medlemsgrupper og scener omkring leje/lån af lokaler herunder bestyrelsens ansvar.(advokat Sven Brouer Seedorff, judica advokaterne. www.judica.dk.) Generelt: En stor del af

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Fonden Fonden om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til at forlænge areallejeaftaler

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod 1 K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) og Lynettens Bådservice v/klaus Schlichter mod Konkurrencerådet

Læs mere

Vejledning om konkurrenceforvridende

Vejledning om konkurrenceforvridende Vejledning om konkurrenceforvridende støtte 2000 135136_omslag9.p65 2 25-10-00, 11:56 Indhold 2 1 Indledning 5 2 Hvilke aktiviteter er omfattede? ÿ 2.1 Hvad er støtte? 8 2.2. Hvad er erhvervsvirksomhed?

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på betaling af et vurderingshonorar som krævet.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på betaling af et vurderingshonorar som krævet. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Ege Christiansen og Mads Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Nævnet har modtaget klagen den 26. juni 2012. Klagen

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

Fuldt udlejet produktionsejendom sælges

Fuldt udlejet produktionsejendom sælges Fuldt udlejet produktionsejendom sælges Sag 16243 FINLANDSVEJ 12A, 6100 HADERSLEV Salgspris kontant: 16.350.000 kr. Bruttoleje: 1.407.127 kr. Startforrentning v. kontant handel ca. 8,75% Erhvervsareal

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning. 1 København, den 19. november 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Boligkontoret Dybdahl/Riis ApS Stolbergsvej 26 2970 Hørsholm Nævnet har modtaget klagen den 8. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling 30. juli 2012. Forældrekøb en omkostningsfri investering i dit barns fremtid I dag, den 30. juli, får over 80.700 unge det længe ventede brev ind af brevsprækken, nemlig svaret på om de er kommet ind på

Læs mere

UDKAST. til. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger

UDKAST. til. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger UDKAST til Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger I medfør af 6, stk. 2 og 4, i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 1716 af 16. december

Læs mere

Stationscenter med udviklingspotentiale. Tåstrup Stationscenter Selsmosevej 2, 2630 Taastrup

Stationscenter med udviklingspotentiale. Tåstrup Stationscenter Selsmosevej 2, 2630 Taastrup Stationscenter med udviklingspotentiale Tåstrup Stationscenter Selsmosevej 2, 2630 Taastrup EJENDOMMEN: Tåstrup Stationscenter er opført i 1973 med etagehøje betonelementer og built-up tag. Ejendommen

Læs mere

SALGSOPSTILLING. 800 m² lastvorgnsgarage/-værksted 9 porte - grav på 20 meter - lift m.v. Rosbjergvej 4, 4160 Herlufmagle.

SALGSOPSTILLING. 800 m² lastvorgnsgarage/-værksted 9 porte - grav på 20 meter - lift m.v. Rosbjergvej 4, 4160 Herlufmagle. SALGSOPSTILLING 800 m² lastvorgnsgarage/-værksted 9 porte - grav på 20 meter - lift m.v. Rosbjergvej 4, 4160 Herlufmagle Sag ERH15020 Kontor, køkken, omklædning og toiletter Den ene port er adskilt fra

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus

V E D T Æ G T E R. for. Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus V E D T Æ G T E R for Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Fondens navn er Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus. 1.02 Fondens hjemsted er Norddjurs Kommune. 2. FORMÅL

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg.

Institutionens navn er Houlkærhallen med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Navn og hjemsted: Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Formål: Institutionen har til formål at opføre og drive en idrætshal til brug for idræts- og ungdomsforeninger

Læs mere

Vedtægt for Fonden Bagsværd Rostadion

Vedtægt for Fonden Bagsværd Rostadion Præambel Bagsværd Rostadion trænger til en omfattende opgradering. Bygninger, Bagsværd Sø og udstyret på søen er nu i en tilstand, der ikke længere er tidssvarende i forhold til at facilitere træningen

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Henrik Ejby ApS og statsaut. ejendomsmægler MDE Per E. Hansen v/advokat Annette With Sørensen Københavnsvej 13 B 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Taxbo Bolig & Erhverv Statsaut. ejendomsmæglere MDE og Valuar Gl. Hovedgade 10, P.Box 153, 2970 Hørsholm Fax 45 76 22 44 * Tlf.

Taxbo Bolig & Erhverv Statsaut. ejendomsmæglere MDE og Valuar Gl. Hovedgade 10, P.Box 153, 2970 Hørsholm Fax 45 76 22 44 * Tlf. Taxbo Bolig & Erhverv Statsaut. ejendomsmæglere MDE og Valuar Gl. Hovedgade 10, P.Box 153, 2970 Hørsholm Fax 45 76 22 44 * Tlf. 45 76 66 33 LEJEPROSPEKT Ejendommen set fra indkørslen Ejendom med tilhørende

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 20. december 2013. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger. 16. december 2013. Nr. 1539.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 20. december 2013. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger. 16. december 2013. Nr. 1539. Lovtidende A 2013 Udgivet den 20. december 2013 16. december 2013. Nr. 1539. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger I medfør af 6, stk. 2 og 4, i lov om andelsboligforeninger og andre

Læs mere

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

Page 1 of 6 BEK nr 1539 af 16/12/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 20-12-2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Udlevering

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Marskvej 27A, 4700 Næstved. Sag ERH12105

SALGSOPSTILLING. Marskvej 27A, 4700 Næstved. Sag ERH12105 SALGSOPSTILLING Marskvej 27A, 4700 Næstved Sag ERH12105 Ejendommen er pæn og velholdt udvendigt. Moderne og indbydende indvendigt. Kontorer/lejemål i varierende størrelser. Super flotte fællesfaciliteter

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner Vedtægter for Foreningen Skagens Venner 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål 3 2. Medlemskab.. 3 3. Ledelse.. 3 4. Udmeldelse og eksklusion 4 5. Finansiering og kontingent..

Læs mere

BUTIKSEJERLEJLIGHED I BROBJERGHUS, AARHUS C. Østergade 1, st., 8000 Aarhus C Sag 16395

BUTIKSEJERLEJLIGHED I BROBJERGHUS, AARHUS C. Østergade 1, st., 8000 Aarhus C Sag 16395 BUTIKSEJERLEJLIGHED I BROBJERGHUS, AARHUS C Østergade 1, st., 8000 Aarhus C Sag 16395 Lighthouse/Isbjerget Bestseller Butiksejerlejlighed Østergade 1 Magasin Domkirken Busgadehuset Hotel Scandic Salling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

ERHVERVSLOKALER UDLEJES

ERHVERVSLOKALER UDLEJES ERHVERVSLOKALER UDLEJES BORUP ERHVERVSHUS Møllevej 15 19, 4140 Borup Januar 2013 PRÆSENTATION AF EJENDOMMEN BORUP ERHVERVSHUS er beliggende yderst centralt i naturskønne omgivelser i udkanten af Borup,

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

Præstøvej 111, 4700 Næstved

Præstøvej 111, 4700 Næstved SALGSOPSTILLING Velholdt kontorejendom med synlig beliggenhed Præstøvej 111, 4700 Næstved Sag ERH15008 . Mægler: Annelise Petersen Dato: 11. september 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse Præstøvej

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 129

SALGSPROSPEKT Sag nr. 129 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 129 Kongensgade 20, st., 6700 Esbjerg Udlejet butiks-ejerlejlighed på gågaden Pris kontant kr. 4.300.000 Afkast 1. år, anslået: 7,1% Årlig lejeindtægt: Kr. 366.138

Læs mere

Danske Havnes standardlejekontrakt

Danske Havnes standardlejekontrakt Danske Havnes standardlejekontrakt Journal nr. 4/0120-0389-0008/ISA/KHS Rådsmødet den 29. november 2006 Resumé 1. Ved skrivelse af 20. december 2005 har Brancheforeningen Danske Havne anmeldt foreningens

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune September 2012 Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune Hvem kan få tilskud? 1. Godkendte frivillige folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Favrskov Kommune.

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008. Er lejer forpligtet til at betale husleje i istandsættelsesperioden?... 1 Offentlig vurdering af erhvervsejendomme...

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008. Er lejer forpligtet til at betale husleje i istandsættelsesperioden?... 1 Offentlig vurdering af erhvervsejendomme... NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ERHVERVSEJENDOMME Er lejer forpligtet til at betale husleje i istandsættelsesperioden?... 1 Offentlig vurdering af erhvervsejendomme... 4 Er lejer forpligtet til at betale

Læs mere

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Rolighedsvej 28-32, 7400 Herning. Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby.

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Rolighedsvej 28-32, 7400 Herning. Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby. Lejeprospekt Kontorlokaler Rolighedsvej 28-32, 7400 Herning Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby. Samlet areal: 595 m 2 Årlig leje ekskl. drift: kr. 575 pr. m 2 Sags

Læs mere

VESTERGADE 5 5484 Gudme til salg

VESTERGADE 5 5484 Gudme til salg Sønderlandsgade 44 7500 Holstebro Telefon: 70 11 75 00 Fax: 70 11 75 25 www.difko.dk VESTERGADE 5 5484 Gudme til salg E-mail: asj@difko.dk 1 Vestergade 5 Ejendom med 5 lejligheder på i alt 436 m 2 og lager/kontor

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG

24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG 24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BAGGRUND...3 1 JULIAN 3 APS...5 2 STREET FOOD SUPPLIES...6 3 STADEHOLDERFORENINGEN...6 4 STREET FOOD RÅDET...7

Læs mere

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Du betaler 145.000 kr. for at blive ejer af 1/12 af en stor lækker græsk lejlighed, hvor du har adgang til at bruge denne 4 uger om året. Årligt betaler

Læs mere

KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ SØNDERHØJ 1, 8260 VIBY J

KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ SØNDERHØJ 1, 8260 VIBY J KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ Sag 8528-10 SØNDERHØJ 1, 8260 VIBY J Statsaut. ejendomsmæglere, MDE, valuar og chartered surveyors København: 7022 9601 Aarhus: 7022 9602 EJENDOMMEN - 70.000 M 2 UDLEJET

Læs mere

Hillerødvej 51, 3540 Lynge

Hillerødvej 51, 3540 Lynge SALGSPROSPEKT Hillerødvej 51, 3540 Lynge Sag 94500010998 Boligudlejningsejendom beliggende i landlige omgivelser . Mægler: Johnny Hallas Dato: 7. april 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse Hillerødvej

Læs mere

Investeringsejendom i Esbjerg

Investeringsejendom i Esbjerg Salgsopstilling Investeringsejendom i Esbjerg Sag 114002 Stenhuggervej 12-14, 6710 Esbjerg V Udlejet til Semco Maritime A/S Består af kontor- og lagerfaciliteter Fremstår flot, fleksibelt og indbydende

Læs mere

Ringstedgade 19A, st., 4700 Næstved

Ringstedgade 19A, st., 4700 Næstved SALGSOPSTILLING 177 m² ejerlejlighed til erhverv - fri for lejemål. Ringstedgade 19A, st., 4700 Næstved Sag ERH15105 God erhvervsejerlejlighed - beliggende i hyggelig handelsgade Her god gående trafik

Læs mere

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Bredgade 45, 1. og 2. sal 7400 Herning. Fleksible kontorlejemål i Herning City.

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Bredgade 45, 1. og 2. sal 7400 Herning. Fleksible kontorlejemål i Herning City. clausen-erhverv.dk, statsautoriseret. ejendomsmægler, valuar, MDE Lejeprospekt Kontorlokaler Bredgade 45, 1. og 2. sal 7400 Herning Fleksible kontorlejemål i Herning City. Lejemål mellem: 20-155 m 2 Årlig

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

UNDERVISNINGS-/KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ

UNDERVISNINGS-/KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ UNDERVISNINGS-/KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ Sag 8528-11 SØNDERHØJ 16, 8260 VIBY J Statsaut. ejendomsmæglere, MDE, valuar og chartered surveyors København: 7022 9601 Aarhus: 7022 9602 EJENDOMMEN

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

AFTALE OM LEJE AF LOFTSRUM

AFTALE OM LEJE AF LOFTSRUM Ejd. nr.: 507-999-99 Matr.nr.: 999 Christianshavns Kvarter, Kbh. Ejerl.nr.: 99 Advokat (H) Torben H. Andersen Nørre Voldgade 88 Beliggenhed: 1358 København K.. 1429 København K AFTALE OM LEJE AF LOFTSRUM

Læs mere

Aabenraa Kommune. Bygningstilskud private fritidshjem. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr.

Aabenraa Kommune. Bygningstilskud private fritidshjem. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr. Aabenraa Kommune Bygningstilskud private fritidshjem PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr. 16 99 42 94 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 3 2. Kommissorium 3 3. Sammenfatning

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T S A M E J E O V E R E N S K O M S T Undertegnede Louise Bxxxx-Jensen, cpr.nr. xxxxxx-1800 og medundertegnede Jesper xxxx, cpr. nr. xxxxxx-2455, begge boende Falkevej 1, 8000 Xkøbing, har d.d. indgået følgende

Læs mere

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne. Modeller for organisering og finansiering af en udvidelse af Roskilde-Hallerne 22. november 2007 I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

Læs mere

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads.

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads. ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Blandet bolig og erhvervsejerlejlighed 20 meter fra Strøget. Torvegade 7c, 7100 Vejle. Sag 34241

SALGSOPSTILLING. Blandet bolig og erhvervsejerlejlighed 20 meter fra Strøget. Torvegade 7c, 7100 Vejle. Sag 34241 Rådhustorvet 4, 4.sal., 7100 Vejle Tlf.: 75840123 hesel@hesel.dk - www.hesel.dk SALGSOPSTILLING Blandet bolig og erhvervsejerlejlighed 20 meter fra Strøget. Torvegade 7c, 7100 Vejle Sag 34241 Gode og stabile

Læs mere

Almene boligorganisationer SPØRGESKEMA Regnskabsperiode 01.01.2014-31.12.2014. for administreret organisation)

Almene boligorganisationer SPØRGESKEMA Regnskabsperiode 01.01.2014-31.12.2014. for administreret organisation) Aarhus Stenvej 21 B, 1. 8270 Højbjerg Almene boligorganisationer SPØRGESKEMA Regnskabsperiode 01.01.2014-31.12.2014 Boligorganisation Administrator (udfyldes for administreret organisation) Tilsynsførende

Læs mere

København S, Strandlodsvej: 475 m2 kontor/showroom til leje

København S, Strandlodsvej: 475 m2 kontor/showroom til leje København S, Strandlodsvej: 475 m2 kontor/showroom til leje Sagsnr. E5783 Nyistandsat Godt naboskab Gode parkeringsmuligheder LEJEPROSPEKT STRANDLODSVEJ Beskrivelse af lejemål Ejendom med kreative naboer

Læs mere

Notat om støtte til socialøkonomiske virksomheder

Notat om støtte til socialøkonomiske virksomheder 12. august 2013 Notat om støtte til socialøkonomiske virksomheder 0. Konklusion Generelt om støtte til socialøkonomiske virksomheder: Det må antages at være ulovligt efter statsstøttereglerne at give støtte

Læs mere

Investeringsejendom i Kolding Nord

Investeringsejendom i Kolding Nord Salgsopstilling Investeringsejendom i Kolding Nord Sag 113292 Kokholm 13, 6000 Kolding Fuldt udlejet logistikejendom Få minutters kørsel til motorvej E45/E20 Flere sluseporte med rampe Større flisebelagt

Læs mere

Produktion / Lager / Kontor

Produktion / Lager / Kontor Lejeopstilling Produktion / Lager / Kontor Sag 7658-1 Østre Havnevej 25, 5700 Svendborg Attraktiv beliggenhed på havnen Mulighed for individuel opdeling og indretning Etageareal fra 400 til 7.100 m 2 Årlig

Læs mere

VEJLEDNING OM. uddelinger

VEJLEDNING OM. uddelinger VEJLEDNING OM uddelinger UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Hvad kan anvendes til uddelinger... 2 3. Pligt til at foretage uddelinger... 3 4. Hvornår besluttes rammen

Læs mere

Notat 3 - Økonomi. Offentligt vejnet: Nærhed til hovedveje / motorveje.

Notat 3 - Økonomi. Offentligt vejnet: Nærhed til hovedveje / motorveje. Notat 3 - Økonomi Dette notat er udarbejdet med henblik på at give en generel orientering om forhold, der kan være relevante og/eller som man bør være opmærksom på i forbindelse med udarbejdelse af en

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v.

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. BEK nr 2 af 06/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. august 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2014-3305 Senere

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

" Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by)

 Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by) Kendelse af 6. oktober 1997. J.nr. 97-24.703. Nærmere bestemt udlejningsvirksomhed i strid med forbudet om udøvelse af anden virksomhed end revisionsvirksomhed. Lov om statsautoriserede revisorer 10. Suzanne

Læs mere

Udlejning af ejerboligen

Udlejning af ejerboligen - 1 Udlejning af ejerboligen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Flere læsere har fremsendt spørgsmål om udlejning af ejerboliger, som ikke har kunnet sælges på et kriseramt boligmarked. Jeg

Læs mere

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende kendelse: Senest ved mail af 16. januar 2014 har A på egne vegne

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Hvad er en forening? En forening er en sammenslutning af en gruppe mennesker med fælles interesser og med ønske om, at samarbejde omkring et fælles formål og

Læs mere

Baldersbækvej 8A-D, 2635 Ishøj. Kontantpris: 17.500.000,- Forrentning: 7,2 %

Baldersbækvej 8A-D, 2635 Ishøj. Kontantpris: 17.500.000,- Forrentning: 7,2 % Baldersbækvej 8A-D, 2635 Ishøj Kontantpris: 17.500.000,- Forrentning: 7,2 % EJENDOMMEN ADRESSE: Baldersbækvej 8A-8D, 2635 Ishøj MATR.NR.: 13 AA AREALER IFØLGE BBR: Grundareal: Bebygget areal: Erhvervsareal

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK INDHOLD FORORD...2 DATAGRUNDLAG...3 HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK...5 DEL 1. HUSLEJEN...7 DEL 2. DE ALMENE BOLIGAFDELINGERS UDGIFTER - BUDGET... 24 DEL 3. DE ALMENE

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere