Anmeldelse af Næstved Kommunes aftale med Maglemølle Erhvervspark A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anmeldelse af Næstved Kommunes aftale med Maglemølle Erhvervspark A/S"

Transkript

1 Anmeldelse af Næstved Kommunes aftale med Maglemølle Erhvervspark A/S Journal nr.3/ /service/vis Rådsmødet den 25. september 2002 Resumé 1. Næstved Kommune har med brev af 27. december 2000 (registreret i Konkurrencestyrelsen den 2. januar 2001) anmeldt, at kommunen stiller et areal på m² inkl m² bygninger til rådighed for Maglemølle Erhvervspark A/S (MEP). Kommunen ønsker at få en erklæring om, at støtten ikke er konkurrenceforvridende. Kommunen stiller arealet til rådighed for MEP mod, at erhvervsparken afholder samtlige drift- og vedligeholdelsesudgifter på kommunens areal og bygninger. 2. MEP råder i tilknytning til kommunens område over et areal på 9 ha med ca m² bebygget areal. Kommunens og MEP s arealer er dele af en stor industrigrund, som stammer fra den nedlagte Maglemølle Papirfabrik. 3. MEP udlejer kommunens bygninger og egne bygninger som erhvervslejemål. Lejemålene udlejes på almindelige markedsvilkår og til en lejepris, der svarer til markedslejen i forhold til tilstand og beliggenhed i Næstved-området. 4. Konkurrencerådet kan i medfør af konkurrencelovens 11 a, stk. 6, efter anmeldelse erklære, at offentlig støtte ikke, efter de forhold som Konkurrencerådet har kendskab til, er konkurrenceforvridende, jf. konkurrencelovens 11 a, stk. 2, nr En erklæring fra Konkurrencerådet efter 11 a, stk. 6, indebærer, at der ikke senere vil kunne gives påbud om at bringe den pågældende støtte til ophør eller om at tilbagebetale støtten, med mindre grundlaget for afgørelsen ændrer sig, eller der gør sig forhold gældende, som Konkurrencerådet ikke havde kendskab til, da Rådet traf afgørelsen. 6. MEP har oplyst, at virksomheden som følge af aftalen har haft udgifter, der overstiger MEP s indtægter på kommunens areal og bygninger med i alt 1,4 mio. kr. i perioden Alene i 2000 oversteg MEP s udgifter indtægterne med 0,5 mio. kr. MEP s forpligtelser i henhold til aftalen betyder således, at aftalen ikke forbedrer MEP s økonomiske situation. 7. En uvildig vurdering viser, at erhvervsparken udlejer kommunens lokaler til priser på niveau med markedslejen i området. MEP s underskud skyldes derfor ikke, at der kanaliseres støtte videre til MEP s lejere i form af lejemål til lejepriser under markedslejen. 8. Der er heller ikke tale om, at MEP s råderet over kommunens bygninger, herunder nogle fælles faciliteter, giver væsentlige økonomiske fordele for MEP ved udlejning af egne lokaler.

2 9. På den baggrund konkluderer Konkurrencerådet, at der ikke er tale om støtte. Der kan derfor efter de forhold som rådet har kendskab til - gives en ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens 11 a, stk. 6, da aftalen ikke udgør støtte, der har til formål eller til følge at forvride konkurrencen, jf. 11 a, stk. 1, og stk. 2, nr. 1. Afgørelse 10. Der meddeles Næstved Kommune en ikke-indgrebserklæring efter 11 a, stk. 6, idet det er Konkurrencerådets vurdering, at der ikke foreligger støtte med offentlige midler, der har til formål eller til følge at forvride konkurrencen, jf. konkurrencelovens 11a, stk. 1, og stk. 2, nr. 1. Indledning 11. Næstved Kommune har i brev af 27. december 2000 anmeldt, at kommunen vederlagsfrit stiller et grundareal på m² til rådighed for Maglemølle Erhvervspark A/S (MEP). Arealet indeholder m² bygninger og ca m² vej, der fører op til bygningerne. Det resterende areal består af omkringliggende grønne områder med græsplæner og træer. 12. Næstved Kommune har anmeldt aftalen, jf. konkurrencelovens 11a, stk Tilsynsrådet for Storstrøms Amt er blevet orienteret om anmeldelsen og har i den forbindelse oplyst, at tilsynsrådet ikke har modtaget klager over aftalen mellem Næstved Kommune og MEP. Sagens baggrund 14. I 1993 lukkede en af Næstved Kommunes store virksomheder Maglemølle Papirfabrik. Fabrikken var ejet af Stora Papyrus Dalum A/S. 15. MEP overtog i 1994 størstedelen af Maglemølle Papirfabrik med det formål at skabe et erhvervsmiljø i fabriksbygningerne. MEP ejes af Næstved Egnens Udviklingsfond, som er stiftet af Næstved Erhvervsråd. MEP er omtalt udførligt senere i notatet. Erhvervsparken disponerer således over et større bygningskompleks, der har direkte adgang til erhvervshavn med kranfaciliteter og til jernbanespor. Erhvervsparken dækker et areal på 9 ha med ca m² bebygget areal, der udlejes til produktion, lager og kontorer. 16. Næstved Kommune købte en mindre del af fabriksområdet (parcel 4 af matr. nr. 8 L1 Næstved, Næstved Jorder) på i alt m² inkl m² bygninger, som bl.a. indeholdt omklædningsfaciliteter, kantine og kontorer. Samtidig med købet af parcel 4 købte kommunen et andet stykke af fabriksområdet. Det er et m² ubebygget areal (parcel 2), som ikke lejes ud til MEP eller til erhvervsformål. Næstved Kommune betalte en samlet pris på 3,6 mio. kr. for de i alt m², dvs. en gennemsnitlig m²-pris på ca. 38 kr. pr. m². 17. Årsagen til, at kommunen købte fabrikkens bygning med fælles faciliteter, var, at man ville sikre, at disse faciliteter vedvarende var til rådighed for alle nuværende og fremtidige brugere af området, udover MEP således også Stora Papyrus Dalum A/S, der fortsat ejer en nabogrund til erhvervsparken.

3 18. Der er indgået aftale om fællesfaciliteterne mellem Stora Papyrus Dalum A/S, Næstved Kommune og MEP. Aftalen er tinglyst på ejendommen. Aftalen giver lejerne i MEP adgang til 234 m² fælles faciliteter (bad- og omklædning, frokoststue, mødelokale og gæstetoilet) i kommunens bygninger. Stora Papyrus Dalum A/S udnytter ikke sin brugsret til fællesfaciliteterne, men har via aftalen stadig adgang til mod betaling at udnytte denne ret. 19. Bygningen med fællesfaciliteterne er fra Bade- og omklædningsfaciliteter og frokoststuen på i alt 151 m² af de 234 m² er ikke ændret siden Kantinen er nedlagt. 20. Det følger af aftalen, at brugsretten til fællesfaciliteterne skal modsvares af betaling af rimelig leje. MEP s lejere betaler for adgangen til fællesfaciliteterne via deres almindelige husleje. MEP har til brug for sagen fået en statsautoriseret ejendomsmægler til at udarbejde en rapport om lejepriserne på udleje af kommunens bygninger. Ejendomsmægleren oplyser, at lejepriserne for lokalerne inkl. disse faciliteter svarer til markedslejen i Næstved-området. 21. Der er indgået aftale mellem MEP og Næstved Kommune om, at kommunen vederlagsfrit stiller det samlede areal på m² af parcel 4 af matr. nr. 8 L1 Næstved, Næstved Jorder inkl. de m² bygninger med 234 m² fælles faciliteter til rådighed for MEP mod, at erhvervsparken afholder samtlige drifts- og vedligeholdelsesudgifter på arealet og bygningerne. Bygningerne ligger for sig selv, men i umiddelbar tilknytning til MEP s egne bygninger. Det er endvidere aftalt, at MEP kan beholde lejeindtægterne fra kommunens bygninger. Aftalen mellem MEP og kommunen er mundtlig. 22. De m² kommunale bygninger anvendes af MEP som følger: Fællesfaciliteterne (bad- og omklædning, frokoststue, mødelokale og gæstetoilet) 234 m² Lokaler udlejet i BBR 64 og m² M² udlejet i BBR 54 (kold hal) 462 m² MEP s administration 52 m² Kælder under bygning BBR 54, 64 og m² Restareal, der udgøres af gangarealer, uudlejede lokaler m.v m² Bygninger i alt (BBR 54, 64 og 84) m² 23. MEP udlejer en del af kommunens lokaler (BBR. nr. 64 og 84) som kontorer og værksteder til mindre erhvervsdrivende og iværksættere. I øjeblikket er der 18 lejemål, og der er samlet udlejet 986 m². 24. I BBR nr. 64 er der 10 lejemål på mellem 20 og 132 m². Den årlige m²-pris for disse lejemål ligger mellem 200 og 550 kr. 25. I BBR nr. 84 er der 8 lejemål på mellem 14 og 60 m², herunder anvender MEP 52 m² til erhvervsparkens administration. MEP betaler ikke husleje for disse lokaler. De andre lejere i denne bygning betaler en årlig m²-pris på mellem 300 og 381 kr. Værdien af, at MEP ikke betaler husleje

4 for administrationslokalerne i kommunens bygning, skønnes årligt at udgøre knap kr. beregnet på baggrund af en m²-pris på 381 kr. 26. BBR nr. 54, der er en kold hal på 892 m², udlejes til lager og opmagasinering fordelt på lejemål helt ned til få m². Der i øjeblikket 8 lejemål på mellem 4 og 260 m², og der er i alt udlejet 462 m². Den årlige m²-pris for disse lejemål er 225 kr. med undtagelse af lejemålet på 260 m²., hvor den årlige m²-pris er 175 kr. 27. Bygningerne har i alt 901 m² kælder. Den statsautoriserede ejendomsmægler har oplyst, at der er tale om kælderlokaler af en sådan kvalitet, at de ikke kan udlejes. 28. Restarealet på m² er gangarealer og uudlejede lokaler. De uudlejede lokaler står tomme. Lokalerne er ikke udlejet, fordi det er svært at udleje lokaler af denne kvalitet, da der som nævnt nedenfor er tale ældre bygninger, der er uhensigtsmæssigt indrettet. 29. Konkurrencestyrelsen har været på besøg i erhvervsparken. Kommunens bygninger er nedslidte og mellem 37 og 52 år gamle. Den kolde hal står som i 1994, og der er ikke afholdt udgifter til vedligeholdelse m.v. på denne bygning. I de to andre bygninger og det tilknyttede areal er der for MEP s regning gennemført vedligeholdelse, ombygning og istandsættelse af bygninger, veje og kloakering for 1,375 mio. kr. i perioden Det er kommunens hensigt, at kommunens areal inkl. bygningerne snarest skal sælges, således at aftalen bringes til ophør. Maglemølle Erhvervspark 31. MEP s hovedaktivitet er udleje af erhvervslejemål. Selskabet blev stiftet den 1. juli Erhvervsparken ejes af Næstved Egnens Udviklingsselskab A/S, der igen ejes af Næstved Egnens Udviklingsfond. 32. Næstved Egnens Udviklingsfond er en erhvervsdrivende fond stiftet af Næstved Erhvervsråd. Fonden hviler i sig selv. Fondens grundkapital på 1,15 mio. kr. er tilvejebragt uden anvendelse af kommunale eller andre offentlige tilskud. Fonden har til formål at virke til fremme af Næstved- Egnens Erhvervsudvikling. 33. Fondens bestyrelse består af 8 medlemmer. Medlemmerne vælges således, at 1 medlem udpeges af Holmegaard Erhvervsforening, 1 medlem udpeges af Næstved Erhvervsråd, 1 medlem udpeges af Suså Erhvervsråd, 3 medlemmer udpeges af Næstved Egnens Turistforening, 1 medlem udpeges af DA i Næstved og omegn, og 1 medlem udpeges af LO Sektion Næstved og Omegn. Fondens årsregnskab skal i henhold til vedtægterne udarbejdes efter de for erhvervsfonde gældende regler. Regnskabet er undergivet revision af en statsautoriseret eller registreret revisor. Støtte 34. Det skal vurderes, om der er tale om støtte ydet ved hjælp af offentlige midler. Støttebegrebet i 11 a omfatter ikke alene direkte kontante tilskud, men også alle former for indirekte støtte, der letter en virksomheds budget, og som derved, uden at være tilskud i ordets egentlige forstand, er af

5 samme art og har tilsvarende virkninger. Det afgørende er således effekten på støttemodtagerens økonomiske stilling Kommunen stiller vederlagsfrit et areal på m² inkl. bygninger på i alt m² til rådighed mod, at MEP selv afholder samtlige driftsudgifter, vedligeholdelses- og istandsættelsesudgifter til veje, bygninger og kloakering m.v. MEP har endvidere ret til at beholde evt. lejeindtægter fra kommunens bygninger. Udover afholdelse af alle udgifter varetager MEP kommunens forpligtelser om at stille fællesfaciliteterne til rådighed for MEP, MEP s lejere og Stora Papyrus Dalum A/S, iht. aftalen. 36. Der foreligger støtte, hvis aftalen med kommunen forbedrer MEP s økonomiske situation. Støtte til MEP gennem udleje af kommunens bygninger? 37. Næstved Kommune har ikke en opgørelse over MEP s udgifter og indtægter på kommunens areal og bygninger. Kommunen skønner, at MEP s afholdelse af alle udgifter til vedligeholdelse og forbedring på bygningerne og veje svarer til den leje, kommunen ville kunne opnå. Kommunen mener derfor, at arealet stilles til rådighed på almindelige markedsvilkår. 38. MEP s regnskaber indeholder ikke særskilte oplysninger om udgifter og indtægter på kommunens areal og bygninger. Konkurrencestyrelsen har derfor bedt MEP lave en opgørelse over de udgifter og indtægter, som MEP har haft. MEP har indsendt en opgørelse over virksomhedens udgifter og indtægter i perioden på kommunens areal og bygninger. 39. Samlet er MEP s udgifter på kommunens bygninger i perioden opgjort til 2,8 mio. kr. Den største udgift vedrører vedligeholdelse og istandsættelse af bygninger, veje og kloakering. MEP har i perioden anvendt 1,375 mio. kr. hertil. MEP har oplyst, at tallene er opgjort på baggrund af en systematisk gennemgang af de respektive regnskabsår, hvor der bilag for bilag er foretaget beregninger og vurderinger af, hvilke vedligeholdelsesudgifter m.v., der vedrører kommunens bygninger. 40. MEP har haft udgifter til varme, el, rengøring og service i kommunens bygninger på 1,1 mio. kr. Denne udgift vedrører alene MEP s forbrug af disse ydelser, idet lejerne i henhold til lejeaftalerne betaler særskilt betaling for eget forbrug af el, vand, varme og service. 41. Udover udgifter til vedligeholdelse, varme, el, rengøring og service har MEP i perioden afholdt udgifter til bygningernes drift (vand, snerydning, administration, bogholderi og revision) for ca. 0,4 mio. kr. 42. De samlede indtægter fra udgør 1,4 mio. kr. og vedrører alene indtægter ved udleje af lokaler. MEP s udgifter i perioden oversteg således indtægterne med ca. 1,4 mio. kr., alene i 2000 oversteg MEP s udgifter indtægterne med 0,5 mio. kr. 43. Da MEP har underskud som følge af aftalen, har rådet undersøgt, om dette skyldes, at der kanaliseres støtte videre til MEP s lejere i form af erhvervslejemål til lejepriser under markedslejen. 44. MEP har udlejet m² af kommunens bygninger. Den af en statsautoriseret ejendomsmægler udarbejdede rapport om lejepriserne på udleje af kommunens bygninger konkluderer følgende:

6 45. Jeg har fået udleveret og gennemgået lejevilkår samt en liste over nuværende og tidligere lejere i bygningerne i perioden 1. januar januar Det er klart min opfattelse at under hensyn til lokalernes beliggenhed, størrelse, indretning, personalefaciliteter - eller mangel på samme, alternative anvendelsesmuligheder o.l. er lejepriserne på samme niveau som kan anses for at være markedslejen i Næstved-området. Det er ligeledes min vurdering, at lejevilkårene er sammenlignelige med de på markedet almindeligt forekommende, og hverken specielt mere eller mindre byrdefulde f.s.v angår vilkår som opsigelse, ind- og udvendig vedligeholdelse, aftale om fremtidige lejestigninger og særskilt betaling for eget forbrug af el, vand og varme Det fremgår således, at lejepriserne for lokalerne inkl. fælles faciliteter svarer til markedslejen i Næstved-området. 47. Konkurrencerådet finder på denne baggrund, at MEP s underskud som følge af aftalen med Næstved Kommune ikke skyldes, at der kanaliseres støtte videre til MEP s lejere i kommunens bygninger, idet udleje af lokalerne sker til lejepriser, der er ens med markedslejen for Næstvedområdet. 48. Endelig bør det vurderes, om det er sandsynligt, at MEP på sigt opnår overskud gennem aftalen og dermed opnår støtte fra Næstved Kommune. Det kunne fx være tilfældet, hvis MEP i de kommende år kan reducere de løbende drift- og vedligeholdelsesudgifter væsentligt, uden det har negative virkninger på huslejeindtægterne. 49. Som nævnt i pkt. 29, er der tale om nedslidte og gamle bygninger. Det må derfor forventes, at fortsat udleje af bygningerne vil kræve drift- og vedligeholdelsesudgifter af en vis størrelse. Det bemærkes i den forbindelse, at MEP gennem aftalen med kommunen er forpligtet til at holde bygningerne ved lige. Rådet skønner på denne baggrund, at det ikke er sandsynligt, at MEP på sigt opnår overskud gennem aftalen, og dermed heller ikke opnår støtte fra Næstved Kommune. Dette skal også ses i sammenhæng med, at Næstved Kommune har til hensigt snarest at sælge arealet og dermed bringe aftalen til ophør. 50. MEP har således ikke opnået en forbedret økonomisk stilling som følge af aftalen med Næstved Kommune. Støtte som følge af at MEP kan disponere over kommunens bygninger? 51. MEP har samlet set overskud ved sin virksomhed, dvs. aktiviteterne ved sin egen del af erhvervsparken samt ved udlejning af kommunens bygninger. I 1999 og 2000 havde MEP et resultat før skat på hhv kr. og kr. Det skal derfor undersøges, om MEP s egen del af erhvervsparken opnår fordele ved, at MEP frit kan disponere over kommunens areal og bygninger, som forbedrer MEP s økonomiske stilling. 52. Som nævnt ovenfor bor MEP s administration gratis i kommunens bygninger. Værdien af dette udgør skønsmæssigt kr. årligt. MEP har således skønsmæssigt sparet kr. i husleje i perioden Dette beløb bør derfor fradrages MEP s underskud som følge af aftalen med kommunen. Samlet har MEP således i perioden haft et underskud på 1,3 mio. kr. 53. MEP s lejere i erhvervsparkens egne bygninger har via den tinglyste aftale om fælles faciliteter adgang til 234 m² i kommunens bygninger (bad- og omklædning, frokoststue, mødelokale og

7 gæstetoilet). Spørgsmålet er, om denne råderet sikrer MEP en højere lejeindtægt, end hvis MEP ikke kunne tilbyde deres lejere adgang til kommunens fælles faciliteter. 54. MEP har oplyst, at lejerne kun anvender fællesfaciliteterne i begrænset omfang. Endvidere er der tale om ældre og nedslidte lokaler: Bygningen, hvor fællesfaciliteterne ligger i, er fra Bade- og omklædningsfaciliteter og frokoststuen på i alt 151 m² af de 234 m² er ikke ændret siden På den baggrund vurderes det, at adgangen til fællesfaciliteterne har en ringe betydning for huslejeniveauet. Det er derfor begrænset, hvilket støttemoment der kan være indeholdt heri, når dette sammenholdes med MEP s samlede underskud på kommunens areal og bygninger på i alt 1,3 mio. kr. 56. MEP har udover sine administrationslokaler adgang til et areal på m² i kommunens bygninger samt 901 m² kælder. Arealet indeholder gangarealer, uudlejede lokaler og kælderlokaler, der står tomme, fordi det ikke har været muligt at udleje samtlige af kommunens lokaler. Der er tale om ældre og nedslidte lokaler i bygninger, der er mellem 37 og 52 år gamle. Vedrørende kælderlokalerne har den statsautoriserede ejendomsmægler udtalt, at hun vurderer, at det er umuligt at udleje disse lokaler uanset om disse renoveres. Adgang til disse lokaler skønnes også her at indeholde et meget ringe element af støtte. 57. MEP s adgang til frit at kunne disponere over kommunens areal og bygninger indeholder således ikke en afgørende forbedring af MEP s økonomiske stilling, når der henses til MEP s underskud ved drift og udleje af kommunens areal og bygninger. Rådet finder derfor, at retten til at disponere over kommunens bygninger ikke indebærer, at MEP har fået støtte fra Næstved Kommune. Konklusion 58. Konkurrencerådet finder, at aftalen mellem MEP og Næstved kommune ikke udgør støtte, jf. konkurrencelovens 11a, stk. 1, og der er dermed ikke tale om støtte, der har til formål eller til følge at forvride konkurrencen, jf. 11 a, stk. 2, nr. 1. Næstved Kommune kan dermed gives en ikke-indgrebserklæring, jf. konkurrencelovens 11 a, stk Begrebet offentlige midler skal også forstås bredt. Det omfatter midler fra såvel staten som andre offentlige myndigheder. 2 Notatet har været i høring hos sagen parter, som ikke havde yderligere bemærkninger til sagen.

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune 1 af 5 Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune Journal nr. 3:1120-0304-4/csk/Udbud Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Herning Centralbibliotek har med brev af 22. december 2000 (registreret

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026. Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026. Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod l KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod Konkurrencerådet (Specialkonsulent Majken Bang Ditlevsen) Biintervenient

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

LEJEOPSTILLING. Lager, produktion og kontor udlejes Lejemål fra 110 til 12.500 kvm. Etageareal 13.590 m 2 Leje pr. kvm. fra kr. 175,- til kr.

LEJEOPSTILLING. Lager, produktion og kontor udlejes Lejemål fra 110 til 12.500 kvm. Etageareal 13.590 m 2 Leje pr. kvm. fra kr. 175,- til kr. LEJEOPSTILLING Lager, produktion og kontor udlejes Lejemål fra 110 til 12.500 kvm. Etageareal 13.590 m 2 Leje pr. kvm. fra kr. 175,- til kr. 350,- Reskavej 2, 4220 Korsør Sag 42_02478 BESKRIVELSE AF LEJEMÅLET

Læs mere

Værelsesudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Værelsesudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Værelsesudlejning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mangel på studieboliger trækker næsten altid overskrifter ved studiestart. Mange studerende skal i løbet af få uger mobilisere en bolig

Læs mere

----- Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Att.: Anne Bjorholm Eckhoff. Vejledende udtalelse om opstilling af el-ladestationer

----- Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Att.: Anne Bjorholm Eckhoff. Vejledende udtalelse om opstilling af el-ladestationer -------csrtj ' ----- KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Att.: Anne Bjorholm Eckhoff Dato: 13. februar 2013 Sag: ITE-12/06601-5 Vejledende udtalelse om opstilling

Læs mere

KONTOR-/LAGERLEJEMÅL VED E45 I TAULOV. C.F. Tietgens Vej 25, 7000 Fredericia Sag 8807

KONTOR-/LAGERLEJEMÅL VED E45 I TAULOV. C.F. Tietgens Vej 25, 7000 Fredericia Sag 8807 KONTOR-/LAGERLEJEMÅL VED E45 I TAULOV C.F. Tietgens Vej 25, 7000 Fredericia Sag 8807 BELIGGENHED OG OMRÅDET Beliggende i ét af Danmarks mest betydende områder for logistikvirksomhed ved Taulov i Trekantsområdet.

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på betaling af et vurderingshonorar som krævet.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på betaling af et vurderingshonorar som krævet. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Ege Christiansen og Mads Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Nævnet har modtaget klagen den 26. juni 2012. Klagen

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Overenskomst mellem Gladsaxe Kommune og Akademisk Boldklub (AB)

Overenskomst mellem Gladsaxe Kommune og Akademisk Boldklub (AB) Matr.nr. 3 ex Bagsværd Skovdiget 1 Overenskomst mellem Gladsaxe Kommune og Akademisk Boldklub (AB) Formålet er at revidere overenskomsten af 6. og 12.07.1962, med tillæg af 19.01.1963, 24.07.1963, 04.04.1964,

Læs mere

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven.

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Resume Iværksætterhus erhvervsudviklingsloven Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Tilsynet lagde

Læs mere

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA Foreningens navn Regnskabsår: Kassererens E-mail adresse Momsregistreret: Ja Nej Kassererens tlf.: nr. Arbejde: Mobil: CVR. nr. Foreningens egne lokaler og lejrpladser (skriv

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

NOTAT 19. februar 2013. Opførelse og udlejning af lokaler til Skanderborg Lokalpoliti som led i realisering af Fælledprojektet

NOTAT 19. februar 2013. Opførelse og udlejning af lokaler til Skanderborg Lokalpoliti som led i realisering af Fælledprojektet Torben Brøgger Partner Sagsnr. 019047-0031 tb/ralp/kkp T +45 72 27 34 66 tb@bechbruun.com NOTAT 19. februar 2013 Opførelse og udlejning af lokaler til Skanderborg Lokalpoliti som led i realisering af Fælledprojektet

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

NOTAT. Grundlag for aftale om fastsættelsen af markedsleje ved udleje til mobilmaster og - antenner

NOTAT. Grundlag for aftale om fastsættelsen af markedsleje ved udleje til mobilmaster og - antenner NOTAT Dato: 31. januar 2014 Grundlag for aftale om fastsættelsen af markedsleje ved udleje til mobilmaster og - antenner For at fjerne barrierer for udbygning af teledækningen i kommunen, har Byrådet i

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning. 1 København, den 19. november 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Boligkontoret Dybdahl/Riis ApS Stolbergsvej 26 2970 Hørsholm Nævnet har modtaget klagen den 8. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

SALGSOPSTILLING. 800 m² lastvorgnsgarage/-værksted 9 porte - grav på 20 meter - lift m.v. Rosbjergvej 4, 4160 Herlufmagle.

SALGSOPSTILLING. 800 m² lastvorgnsgarage/-værksted 9 porte - grav på 20 meter - lift m.v. Rosbjergvej 4, 4160 Herlufmagle. SALGSOPSTILLING 800 m² lastvorgnsgarage/-værksted 9 porte - grav på 20 meter - lift m.v. Rosbjergvej 4, 4160 Herlufmagle Sag ERH15020 Kontor, køkken, omklædning og toiletter Den ene port er adskilt fra

Læs mere

Fuldt udlejet produktionsejendom sælges

Fuldt udlejet produktionsejendom sælges Fuldt udlejet produktionsejendom sælges Sag 16243 FINLANDSVEJ 12A, 6100 HADERSLEV Salgspris kontant: 16.350.000 kr. Bruttoleje: 1.407.127 kr. Startforrentning v. kontant handel ca. 8,75% Erhvervsareal

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

Privat udlejning. For høj husleje? Lejens størrelse

Privat udlejning. For høj husleje? Lejens størrelse Privat udlejning For høj husleje? Lejens størrelse For høj husleje? 1 Huslejens størrelse afhænger af om: lejemålet er moderniseret og hvornår, der er/har været erhverv i ejendommen, antallet af lejemål

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Henrik Ejby ApS og statsaut. ejendomsmægler MDE Per E. Hansen v/advokat Annette With Sørensen Københavnsvej 13 B 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. september 2012 12/03928 BETALING FOR VEJBELYSNING Vejdirektoratet har behandlet din klage af 18. april 2012 over Kommunens afgørelse af 10. april 2012 om overdragelse

Læs mere

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune September 2012 Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune Hvem kan få tilskud? 1. Godkendte frivillige folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Favrskov Kommune.

Læs mere

UDKAST. til. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger

UDKAST. til. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger UDKAST til Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger I medfør af 6, stk. 2 og 4, i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 1716 af 16. december

Læs mere

Det er materialesamlingens (BR 619/05) udgangspunkt, at der indføres en huslejemodel for de ejendomme, hvor ejerskabet overføres.

Det er materialesamlingens (BR 619/05) udgangspunkt, at der indføres en huslejemodel for de ejendomme, hvor ejerskabet overføres. KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Ejendomme NOTAT 08-10-2013 Bilag 3 Økonomiforklaring Indledning Det er materialesamlingens (BR 619/05) udgangspunkt, at der indføres en huslejemodel for de ejendomme, hvor

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/6 2013 i sag nr. 2010-0023320 Andelsselskabet Vejgaard Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Andelsselskabet Vejgaard Vandværk har ved

Læs mere

Stort showroom med adgang til kantine og mødelokaler udlejes

Stort showroom med adgang til kantine og mødelokaler udlejes Stort showroom med adgang til kantine og mødelokaler udlejes Sigma 3-8382 Hinnerup I alt ca. 1.500m² showroom samt ca. 420m² lager mv. Showroom i særklasse med adgang til lækre mødelokaler og kantine.

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Marskvej 27A, 4700 Næstved. Sag ERH12105

SALGSOPSTILLING. Marskvej 27A, 4700 Næstved. Sag ERH12105 SALGSOPSTILLING Marskvej 27A, 4700 Næstved Sag ERH12105 Ejendommen er pæn og velholdt udvendigt. Moderne og indbydende indvendigt. Kontorer/lejemål i varierende størrelser. Super flotte fællesfaciliteter

Læs mere

Aabenraa Kommune. Bygningstilskud private fritidshjem. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr.

Aabenraa Kommune. Bygningstilskud private fritidshjem. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr. Aabenraa Kommune Bygningstilskud private fritidshjem PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr. 16 99 42 94 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 3 2. Kommissorium 3 3. Sammenfatning

Læs mere

Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 2860 Søborg. Statsforvaltningen har i dg skrevet således til Gladsaxens redaktion ved John Damm Sørensen:

Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 2860 Søborg. Statsforvaltningen har i dg skrevet således til Gladsaxens redaktion ved John Damm Sørensen: Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 2860 Søborg 17-12- 2013 Statsforvaltningen har i dg skrevet således til Gladsaxens redaktion ved John Damm Sørensen: Tilsynet Akademisk Boldklub A/S leje af Gladsaxe Stadion

Læs mere

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations Eksportrådet The Trade Council Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk www.eksportraadet.dk Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Læs mere

Bilag til overdragelsesaftale mellem. Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune

Bilag til overdragelsesaftale mellem. Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune Bilag til overdragelsesaftale mellem Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune Bilag 1. Fortegnelse over verserende retssager og klagesager Ingen. Bilag 2. Ejendomme med tilknytning til det kommunale

Læs mere

Salgsprospekt. Midtergade 23, 45 og 47, 9370 Hals

Salgsprospekt. Midtergade 23, 45 og 47, 9370 Hals Mægler: Sag: Per Fragtrup VIB000408 Salgsprospekt Midtergade 23, 45 og 47, 9370 Hals 3 ERHVERVSEJERLEJLIGHEDER SÆLGES - I ALT 1.051 M² ALLE 3 ERHVERVSEJERLEJLIGHEDER ER UDLEJET PRIS KR. 8.500.000,00 KONTANT

Læs mere

Er der indgået følgende aftale om leje af del af matrikel nr. 6A, Ladegården, Holbæk jorder

Er der indgået følgende aftale om leje af del af matrikel nr. 6A, Ladegården, Holbæk jorder VÆKST OG BÆREDYGTIGHED Lejekontrakt Mellem Holbæk Kommune Kanalstræde 2, 4300 Holbæk CVR.nr.: 2918 9447 (herefter kaldet udlejer) Fonden Sidesporet Ahlgade 1B, 4300 Holbæk (herefter kaldet lejer) Er der

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab (Det anbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Interessenterne Aftalen indgås mellem underskrevne Deltagers navn Adresse Tlf.

Læs mere

som ellers skulle ske ved virksomhedens eventuelle ophør.

som ellers skulle ske ved virksomhedens eventuelle ophør. Spørgsmål til Borgmesteren og forvaltningen vedrørende sagen på byrådsmødet den 28. juni om køb af inventar, sponsoraftale, samt tilpasning af lejeaftale med AB A/S Enhedslisten stemte for beslutningen

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

Velkomst Præsentationsrunde Rollefordeling vedr. økonomien Bogføring og årsregnskab Skat og moms Medlems-og bogføringssystemer

Velkomst Præsentationsrunde Rollefordeling vedr. økonomien Bogføring og årsregnskab Skat og moms Medlems-og bogføringssystemer Velkomst Præsentationsrunde Rollefordeling vedr. økonomien Bogføring og årsregnskab Skat og moms Medlems-og bogføringssystemer Stiftet i 1994 af Carsten H. Fohlmann Har mere end 20 års erfaring med foreninger

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Vedtægt for "Ejerforeningen matr.nr. 7av Dageløkke By, Humlebæk"

Vedtægt for Ejerforeningen matr.nr. 7av Dageløkke By, Humlebæk Vedtægt for "Ejerforeningen matr.nr. 7av Dageløkke By, Humlebæk" I anledning af at ejendommen matr.nr. 7av Dageløkke By, Humlebæk, beliggende Bakken 26, 3050 Humlebæk er opdelt i 2 ejerlejligheder, fastsættes

Læs mere

Aftale om tilskud til XX hal fra Assens Kommune fra 1. januar 2010. UDKAST TIL SKABELON pr. 30. marts 2010

Aftale om tilskud til XX hal fra Assens Kommune fra 1. januar 2010. UDKAST TIL SKABELON pr. 30. marts 2010 Aftale om tilskud til XX hal fra Assens Kommune fra 1. januar 2010 UDKAST TIL SKABELON pr. 30. marts 2010 Nedenstående aftale mellem XX hal og Assens Kommune om tilskud til hallens drift er baseret på

Læs mere

Vedtægter for Fonden Langelands Elforsyning

Vedtægter for Fonden Langelands Elforsyning Vedtægter for Fonden Langelands Elforsyning 1. 1.1 1.2 Navn og hjemsted Fondens navn er Fonden Langelands Elforsyning. Dens hjemsted er Langeland Kommune. 2. 2.1 2.2 2.3 Formål Fonden Langelands Elforsynings

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 20. december 2013. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger. 16. december 2013. Nr. 1539.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 20. december 2013. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger. 16. december 2013. Nr. 1539. Lovtidende A 2013 Udgivet den 20. december 2013 16. december 2013. Nr. 1539. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger I medfør af 6, stk. 2 og 4, i lov om andelsboligforeninger og andre

Læs mere

Taxbo Bolig & Erhverv Statsaut. ejendomsmæglere MDE og Valuar Gl. Hovedgade 10, P.Box 153, 2970 Hørsholm Fax 45 76 22 44 * Tlf.

Taxbo Bolig & Erhverv Statsaut. ejendomsmæglere MDE og Valuar Gl. Hovedgade 10, P.Box 153, 2970 Hørsholm Fax 45 76 22 44 * Tlf. Taxbo Bolig & Erhverv Statsaut. ejendomsmæglere MDE og Valuar Gl. Hovedgade 10, P.Box 153, 2970 Hørsholm Fax 45 76 22 44 * Tlf. 45 76 66 33 LEJEPROSPEKT Ejendommen set fra indkørslen Ejendom med tilhørende

Læs mere

Page 1 of 6 BEK nr 1539 af 16/12/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 20-12-2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Udlevering

Læs mere

Vedtægter for TOBAKKEN (januar 2014) Rød tekst = ny tekst. Vedtægter for TOBAKKEN(godkendt i SLU ) Grøn tekst = tekst udgår 1 Navn og hjemsted

Vedtægter for TOBAKKEN (januar 2014) Rød tekst = ny tekst. Vedtægter for TOBAKKEN(godkendt i SLU ) Grøn tekst = tekst udgår 1 Navn og hjemsted Vedtægter for TOBAKKEN(godkendt i SLU 13.12.06) Grøn tekst = tekst udgår 1 Navn og hjemsted Vedtægter for TOBAKKEN (januar 2014) Rød tekst = ny tekst 1 Navn og hjemsted TOBAKKEN er en selvejende institution.

Læs mere

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer 2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. august 2002 i sag j.nr. 02-43.017 Danmarks Restauranter og Caféer (selv v/sekretariatsleder Kirsten Hauge)

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Vedtægt for Fonden Bagsværd Rostadion

Vedtægt for Fonden Bagsværd Rostadion Præambel Bagsværd Rostadion trænger til en omfattende opgradering. Bygninger, Bagsværd Sø og udstyret på søen er nu i en tilstand, der ikke længere er tidssvarende i forhold til at facilitere træningen

Læs mere

Skat når økonomisk hjælp til søskende

Skat når økonomisk hjælp til søskende - 1 Skat når økonomisk hjælp til søskende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Midt i Finanskrisen har Skatterådet med en ny afgørelse sat fokus på økonomiske dispositioner mellem søskende. Bistand

Læs mere

Investeringsejendom i Kolding Nord

Investeringsejendom i Kolding Nord Salgsopstilling Investeringsejendom i Kolding Nord Sag 113292 Kokholm 13, 6000 Kolding Fuldt udlejet logistikejendom Få minutters kørsel til motorvej E45/E20 Flere sluseporte med rampe Større flisebelagt

Læs mere

SALGSOPSTILLING RINGAGER 17 2605 BRØNDBY

SALGSOPSTILLING RINGAGER 17 2605 BRØNDBY SALGSOPSTILLING RINGAGER 17 2605 BRØNDBY Præsentation Beskrivelse Hovedtræk Offentlige forhold Økonomi Ejendom til industri, værksted, lager og lignende lige ved motorvejsnettet og ringvejen Der er megen

Læs mere

24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG

24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG 24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BAGGRUND...3 1 JULIAN 3 APS...5 2 STREET FOOD SUPPLIES...6 3 STADEHOLDERFORENINGEN...6 4 STREET FOOD RÅDET...7

Læs mere

Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom

Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Indholdsfortegnelse Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Indledning Registrering Udlejning Bortforpagtning Salg Hvordan du bliver registreret Registrering i mindst 2 år Moms af

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 6/ i sag nr. VFL og VFL Vejle Spildevand A/S. Mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 6/ i sag nr. VFL og VFL Vejle Spildevand A/S. Mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 6/3 2015 i sag nr. VFL-1-2014 og VFL-3-2014 Vejle Spildevand A/S Mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har ved afgørelser

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Claus Skoda.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Claus Skoda. Den 21. marts 2014 blev der i sag nr. 112/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Claus Skoda afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret

Læs mere

KONTORLEJEMÅL MED FÆLLES KANTINE OG MØDEFACILITETER HEDEAGER 3, 8200 AARHUS N SAG

KONTORLEJEMÅL MED FÆLLES KANTINE OG MØDEFACILITETER HEDEAGER 3, 8200 AARHUS N SAG KONTORLEJEMÅL MED FÆLLES KANTINE OG MØDEFACILITETER HEDEAGER 3, 8200 AARHUS N SAG 166059 1 LETBANESTOP Letbanen forventes at køre til Skejby i ultimo 2017. 2 EJENDOMMEN OG OMRÅDET Ejendommen er ejet af

Læs mere

Udkast Vedtægter for den selvejende institution Næstved Hallerne

Udkast Vedtægter for den selvejende institution Næstved Hallerne Udkast 14.12 2016 Vedtægter for den selvejende institution Næstved Hallerne Navn, hjemsted og formål 1. Institutionens navn er Næstved Hallerne. Institutionens hjemsted er Næstved Kommune. Næstved Hallerne

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården Vedtægter: Vedtægter for Grundejerforeningen Klokkergården. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Klokkergården. Foreningen har hjemsted i Sorø Kommune. Foreningen omfatter ejere af de inden for

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod 1 K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) og Lynettens Bådservice v/klaus Schlichter mod Konkurrencerådet

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Samvirkende energi- og miljøkontorer

Samvirkende energi- og miljøkontorer Samvirkende energi- og miljøkontorer AFTALE om statstilskud til information og iværksættelse indgået mellem Samvirkende energi- og miljøkontorer og Samsø Energi- og Miljøkontor AFTALENS INDHOLD: Side 1.

Læs mere

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune.

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune. Lejekontrakt Mellem Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem Østervej 4 4640 Faxe Cvr.nr. 14278184 (herefter lejer) Og Faxe Kommune Frederiksgade 8 4690 Haslev Cvr.nr. 29188475 (herefter udlejer)

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

Den selvejende Institution Ringkøbing Svømmehal (DSI)

Den selvejende Institution Ringkøbing Svømmehal (DSI) Driftsoverenskomst mellem Ringkøbing-Skjern Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing og Den selvejende Institution Ringkøbing Svømmehal (DSI) Kongevejen 52 6950 Ringkøbing Om driften af Ringkøbing Svømmehal.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS 1 1 Navn, hjemsted og formål 1.1. Den selvejende institutions navn er Musikkens Hus. 1.2. Den selvejende institutions hjemsted er Fanø Kommune 1.3.

Læs mere

Investeringsejendom. Salgsopstilling. Sag E2208. Springvandspladsen 5 st. V. Hassing, 9310 Vodskov. Central beliggenhed Årlig lejeindtægt kr. 781.

Investeringsejendom. Salgsopstilling. Sag E2208. Springvandspladsen 5 st. V. Hassing, 9310 Vodskov. Central beliggenhed Årlig lejeindtægt kr. 781. Salgsopstilling Investeringsejendom Sag E2208 Springvandspladsen 5 st. V. Hassing, 9310 Vodskov Central beliggenhed Årlig lejeindtægt kr. 781.501 Kontantpris kr. 7.125.000 / Startforrentning 9,91 % Etageareal

Læs mere

Vedrørende: Ejendommen Vestervold 39, Markedsgade 29-31, matr.nr. 861 Randers Bygrunde. "Guldhuset"

Vedrørende: Ejendommen Vestervold 39, Markedsgade 29-31, matr.nr. 861 Randers Bygrunde. Guldhuset Notat Forvaltning: Miljø og Teknik, Stadsarkitektens Kontor, Henri Amsler Dato: J.nr.: Br.nr.: 21. april 2013 Vedrørende: Ejendommen Vestervold 39, Markedsgade 29-31, matr.nr. 861 Randers Bygrunde. "Guldhuset"

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager som følge af fejlagtige oplysninger om boligarealet.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager som følge af fejlagtige oplysninger om boligarealet. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Estate mæglerne Robert Børnum A/S v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Som interessenter kan alene deltage personer og virksomheder, der til enhver tid opfylder elværkernes krav for at være med i et vindmølle projekt.

Som interessenter kan alene deltage personer og virksomheder, der til enhver tid opfylder elværkernes krav for at være med i et vindmølle projekt. VEDTÆGTER 1 NAVN Interessentskabets navn er Tirslund Vindmøllelaug I/S. 2 FORMÅL Interessentskabets formål er at skabe vedvarende energi, primært ved hjælp af vindkraft, der sælges til Forsyningsselskabet

Læs mere

Udfordringer vedr. den regnskabsmæssige behandling af uddelinger

Udfordringer vedr. den regnskabsmæssige behandling af uddelinger Udfordringer vedr. den regnskabsmæssige behandling af uddelinger v. Henrik Steffensen Partner, PwC Agenda 1 Uddelinger Hvad er uddelinger? Hvornår er der tale om en uddeling hhv. en driftsomkostning for

Læs mere

Lejeprospekt. Butikslokaler. Bredgade 19, 7400 Herning. Butikslokalet på Herning Citys bedste placering.

Lejeprospekt. Butikslokaler. Bredgade 19, 7400 Herning. Butikslokalet på Herning Citys bedste placering. Lejeprospekt Butikslokaler Bredgade 19, 7400 Herning Butikslokalet på Herning Citys bedste placering. Samlet butiksareal: 710 m 2 Årlig start leje for butik: kr. 1.450,- pr. m 2 Sags nr. 14-004 Februar

Læs mere

NOTAT. Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015. Regler

NOTAT. Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015. Regler NOTAT Dato Social- og Sundhedsforvaltningen Sekretariat og Økonomi Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015 Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Nærværende notat sammenfatter

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 14. maj 2014 Fonden Erhvervsdrivende Fond (herefter Fonden ) om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Blandet bolig og erhvervsejerlejlighed 20 meter fra Strøget. Torvegade 7c, 7100 Vejle. Sag 34241

SALGSOPSTILLING. Blandet bolig og erhvervsejerlejlighed 20 meter fra Strøget. Torvegade 7c, 7100 Vejle. Sag 34241 Rådhustorvet 4, 4.sal., 7100 Vejle Tlf.: 75840123 hesel@hesel.dk - www.hesel.dk SALGSOPSTILLING Blandet bolig og erhvervsejerlejlighed 20 meter fra Strøget. Torvegade 7c, 7100 Vejle Sag 34241 Gode og stabile

Læs mere

I en af Erhvervsankenævnet indhentet redegørelse for sagens faktiske omstændigheder har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 22.

I en af Erhvervsankenævnet indhentet redegørelse for sagens faktiske omstændigheder har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 22. Kendelse af 27. juni 2006 (J.nr. 2005-0002442). Fond pålagt at indsende ny revideret årsrapport da den offentliggjorte årsrapport ikke indeholdt revisionspåtegning underskrevet af en statsautoriseret eller

Læs mere

Notat. Husleje for Musikforeningen MONO. Kulturudvalget. Kopi: til: Aarhus Kommune. Den 12. September 2013

Notat. Husleje for Musikforeningen MONO. Kulturudvalget. Kopi: til: Aarhus Kommune. Den 12. September 2013 Notat Emne: Til: Kopi: til: Husleje for Musikforeningen MONO Kulturudvalget Den 12. September 2013 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Husleje for Musikforeningen MONO MKB-Kulturforvaltningen Resume

Læs mere

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer)

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer) Praktisk vejledning for Dats medlemsgrupper og scener omkring leje/lån af lokaler herunder bestyrelsens ansvar.(advokat Sven Brouer Seedorff, judica advokaterne. www.judica.dk.) Generelt: En stor del af

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Fonden Fonden om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til at forlænge areallejeaftaler

Læs mere

VEJLEDNING OM. likvidation

VEJLEDNING OM. likvidation VEJLEDNING OM likvidation UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Beslutning om at træde i likvidation... 1 3. Valg af likvidator... 2 4. Anmeldelse og registrering...

Læs mere

Vedtægter. For Fonden Langelands Elforsyning

Vedtægter. For Fonden Langelands Elforsyning Vedtægter For Fonden Langelands Elforsyning 1. Navn og hjemsted 1.1. Fondens navn er Fonden Langelands Elforsyning. 1.2. Dens hjemsted er Langeland Kommune. 2. Formål 2.1. Fonden Langelands Elforsynings

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

FORÆLDREKØB. - et sikkert køb

FORÆLDREKØB. - et sikkert køb FORÆLDREKØB - et sikkert køb INDHOLD 4 Forældrekøb 4 Køb af lejlighed 4 Udlejning 4 Boligsikring 4 Den unges skatteforhold 4 Forældrenes skatteforhold 5 Virksomhedsskatteordningen 5 Kapitalafkastordningen

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

Præstøvej 111, 4700 Næstved

Præstøvej 111, 4700 Næstved SALGSOPSTILLING Velholdt kontorejendom med synlig beliggenhed Præstøvej 111, 4700 Næstved Sag ERH15008 . Mægler: Annelise Petersen Dato: 11. september 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse Præstøvej

Læs mere

Salgsprospekt. Vestergade 30, 9460 Brovst

Salgsprospekt. Vestergade 30, 9460 Brovst Mægler: Sag: Per Fragtrup VIB000410 Salgsprospekt Vestergade 30, 9460 Brovst ERHVERVEJERLEJLIGHED UDLEJET TIL KIWI I ALT 798 M² ERHVERV PRIS KR. 6.750.000,00 KONTANT - 1. ÅRS AFKAST 8,50 % Side 1 af 7

Læs mere

Klagerne. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg

Klagerne. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne,

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v.

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. I medfør af 6, stk. 2 og 4, i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 1716 af 16. december 2010,

Læs mere

Kontrakt mellem Årslev/Sdr. Nærå Rideklub & Faaborg- Midtfyn Kommune v.1.2

Kontrakt mellem Årslev/Sdr. Nærå Rideklub & Faaborg- Midtfyn Kommune v.1.2 Kontrakt mellem Årslev/Sdr. Nærå Rideklub & Faaborg- Midtfyn Kommune v.1.2 1 Parterne og de omhandlende bygninger Årslev/Sdr. Nærå Rideklub har selvstændig bestyrelse, vedtægt og generalforsamling. Foreningens

Læs mere

Aktivitetshuset Solhjem E-mail: info@solhjem.dk Hjemmeside: www.solhjem.dk

Aktivitetshuset Solhjem E-mail: info@solhjem.dk Hjemmeside: www.solhjem.dk Referat fra generalforsamling i foreningen Aktivitetshuset Solhjem Bjergby-Mygdal 10. marts 2016. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Valg af stemmetællere 3. Formandens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

BUTIKSEJERLEJLIGHED I BROBJERGHUS, AARHUS C. Østergade 1, st., 8000 Aarhus C Sag 16395

BUTIKSEJERLEJLIGHED I BROBJERGHUS, AARHUS C. Østergade 1, st., 8000 Aarhus C Sag 16395 BUTIKSEJERLEJLIGHED I BROBJERGHUS, AARHUS C Østergade 1, st., 8000 Aarhus C Sag 16395 Lighthouse/Isbjerget Bestseller Butiksejerlejlighed Østergade 1 Magasin Domkirken Busgadehuset Hotel Scandic Salling

Læs mere