Anmeldelse af Næstved Kommunes aftale med Maglemølle Erhvervspark A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anmeldelse af Næstved Kommunes aftale med Maglemølle Erhvervspark A/S"

Transkript

1 Anmeldelse af Næstved Kommunes aftale med Maglemølle Erhvervspark A/S Journal nr.3/ /service/vis Rådsmødet den 25. september 2002 Resumé 1. Næstved Kommune har med brev af 27. december 2000 (registreret i Konkurrencestyrelsen den 2. januar 2001) anmeldt, at kommunen stiller et areal på m² inkl m² bygninger til rådighed for Maglemølle Erhvervspark A/S (MEP). Kommunen ønsker at få en erklæring om, at støtten ikke er konkurrenceforvridende. Kommunen stiller arealet til rådighed for MEP mod, at erhvervsparken afholder samtlige drift- og vedligeholdelsesudgifter på kommunens areal og bygninger. 2. MEP råder i tilknytning til kommunens område over et areal på 9 ha med ca m² bebygget areal. Kommunens og MEP s arealer er dele af en stor industrigrund, som stammer fra den nedlagte Maglemølle Papirfabrik. 3. MEP udlejer kommunens bygninger og egne bygninger som erhvervslejemål. Lejemålene udlejes på almindelige markedsvilkår og til en lejepris, der svarer til markedslejen i forhold til tilstand og beliggenhed i Næstved-området. 4. Konkurrencerådet kan i medfør af konkurrencelovens 11 a, stk. 6, efter anmeldelse erklære, at offentlig støtte ikke, efter de forhold som Konkurrencerådet har kendskab til, er konkurrenceforvridende, jf. konkurrencelovens 11 a, stk. 2, nr En erklæring fra Konkurrencerådet efter 11 a, stk. 6, indebærer, at der ikke senere vil kunne gives påbud om at bringe den pågældende støtte til ophør eller om at tilbagebetale støtten, med mindre grundlaget for afgørelsen ændrer sig, eller der gør sig forhold gældende, som Konkurrencerådet ikke havde kendskab til, da Rådet traf afgørelsen. 6. MEP har oplyst, at virksomheden som følge af aftalen har haft udgifter, der overstiger MEP s indtægter på kommunens areal og bygninger med i alt 1,4 mio. kr. i perioden Alene i 2000 oversteg MEP s udgifter indtægterne med 0,5 mio. kr. MEP s forpligtelser i henhold til aftalen betyder således, at aftalen ikke forbedrer MEP s økonomiske situation. 7. En uvildig vurdering viser, at erhvervsparken udlejer kommunens lokaler til priser på niveau med markedslejen i området. MEP s underskud skyldes derfor ikke, at der kanaliseres støtte videre til MEP s lejere i form af lejemål til lejepriser under markedslejen. 8. Der er heller ikke tale om, at MEP s råderet over kommunens bygninger, herunder nogle fælles faciliteter, giver væsentlige økonomiske fordele for MEP ved udlejning af egne lokaler.

2 9. På den baggrund konkluderer Konkurrencerådet, at der ikke er tale om støtte. Der kan derfor efter de forhold som rådet har kendskab til - gives en ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens 11 a, stk. 6, da aftalen ikke udgør støtte, der har til formål eller til følge at forvride konkurrencen, jf. 11 a, stk. 1, og stk. 2, nr. 1. Afgørelse 10. Der meddeles Næstved Kommune en ikke-indgrebserklæring efter 11 a, stk. 6, idet det er Konkurrencerådets vurdering, at der ikke foreligger støtte med offentlige midler, der har til formål eller til følge at forvride konkurrencen, jf. konkurrencelovens 11a, stk. 1, og stk. 2, nr. 1. Indledning 11. Næstved Kommune har i brev af 27. december 2000 anmeldt, at kommunen vederlagsfrit stiller et grundareal på m² til rådighed for Maglemølle Erhvervspark A/S (MEP). Arealet indeholder m² bygninger og ca m² vej, der fører op til bygningerne. Det resterende areal består af omkringliggende grønne områder med græsplæner og træer. 12. Næstved Kommune har anmeldt aftalen, jf. konkurrencelovens 11a, stk Tilsynsrådet for Storstrøms Amt er blevet orienteret om anmeldelsen og har i den forbindelse oplyst, at tilsynsrådet ikke har modtaget klager over aftalen mellem Næstved Kommune og MEP. Sagens baggrund 14. I 1993 lukkede en af Næstved Kommunes store virksomheder Maglemølle Papirfabrik. Fabrikken var ejet af Stora Papyrus Dalum A/S. 15. MEP overtog i 1994 størstedelen af Maglemølle Papirfabrik med det formål at skabe et erhvervsmiljø i fabriksbygningerne. MEP ejes af Næstved Egnens Udviklingsfond, som er stiftet af Næstved Erhvervsråd. MEP er omtalt udførligt senere i notatet. Erhvervsparken disponerer således over et større bygningskompleks, der har direkte adgang til erhvervshavn med kranfaciliteter og til jernbanespor. Erhvervsparken dækker et areal på 9 ha med ca m² bebygget areal, der udlejes til produktion, lager og kontorer. 16. Næstved Kommune købte en mindre del af fabriksområdet (parcel 4 af matr. nr. 8 L1 Næstved, Næstved Jorder) på i alt m² inkl m² bygninger, som bl.a. indeholdt omklædningsfaciliteter, kantine og kontorer. Samtidig med købet af parcel 4 købte kommunen et andet stykke af fabriksområdet. Det er et m² ubebygget areal (parcel 2), som ikke lejes ud til MEP eller til erhvervsformål. Næstved Kommune betalte en samlet pris på 3,6 mio. kr. for de i alt m², dvs. en gennemsnitlig m²-pris på ca. 38 kr. pr. m². 17. Årsagen til, at kommunen købte fabrikkens bygning med fælles faciliteter, var, at man ville sikre, at disse faciliteter vedvarende var til rådighed for alle nuværende og fremtidige brugere af området, udover MEP således også Stora Papyrus Dalum A/S, der fortsat ejer en nabogrund til erhvervsparken.

3 18. Der er indgået aftale om fællesfaciliteterne mellem Stora Papyrus Dalum A/S, Næstved Kommune og MEP. Aftalen er tinglyst på ejendommen. Aftalen giver lejerne i MEP adgang til 234 m² fælles faciliteter (bad- og omklædning, frokoststue, mødelokale og gæstetoilet) i kommunens bygninger. Stora Papyrus Dalum A/S udnytter ikke sin brugsret til fællesfaciliteterne, men har via aftalen stadig adgang til mod betaling at udnytte denne ret. 19. Bygningen med fællesfaciliteterne er fra Bade- og omklædningsfaciliteter og frokoststuen på i alt 151 m² af de 234 m² er ikke ændret siden Kantinen er nedlagt. 20. Det følger af aftalen, at brugsretten til fællesfaciliteterne skal modsvares af betaling af rimelig leje. MEP s lejere betaler for adgangen til fællesfaciliteterne via deres almindelige husleje. MEP har til brug for sagen fået en statsautoriseret ejendomsmægler til at udarbejde en rapport om lejepriserne på udleje af kommunens bygninger. Ejendomsmægleren oplyser, at lejepriserne for lokalerne inkl. disse faciliteter svarer til markedslejen i Næstved-området. 21. Der er indgået aftale mellem MEP og Næstved Kommune om, at kommunen vederlagsfrit stiller det samlede areal på m² af parcel 4 af matr. nr. 8 L1 Næstved, Næstved Jorder inkl. de m² bygninger med 234 m² fælles faciliteter til rådighed for MEP mod, at erhvervsparken afholder samtlige drifts- og vedligeholdelsesudgifter på arealet og bygningerne. Bygningerne ligger for sig selv, men i umiddelbar tilknytning til MEP s egne bygninger. Det er endvidere aftalt, at MEP kan beholde lejeindtægterne fra kommunens bygninger. Aftalen mellem MEP og kommunen er mundtlig. 22. De m² kommunale bygninger anvendes af MEP som følger: Fællesfaciliteterne (bad- og omklædning, frokoststue, mødelokale og gæstetoilet) 234 m² Lokaler udlejet i BBR 64 og m² M² udlejet i BBR 54 (kold hal) 462 m² MEP s administration 52 m² Kælder under bygning BBR 54, 64 og m² Restareal, der udgøres af gangarealer, uudlejede lokaler m.v m² Bygninger i alt (BBR 54, 64 og 84) m² 23. MEP udlejer en del af kommunens lokaler (BBR. nr. 64 og 84) som kontorer og værksteder til mindre erhvervsdrivende og iværksættere. I øjeblikket er der 18 lejemål, og der er samlet udlejet 986 m². 24. I BBR nr. 64 er der 10 lejemål på mellem 20 og 132 m². Den årlige m²-pris for disse lejemål ligger mellem 200 og 550 kr. 25. I BBR nr. 84 er der 8 lejemål på mellem 14 og 60 m², herunder anvender MEP 52 m² til erhvervsparkens administration. MEP betaler ikke husleje for disse lokaler. De andre lejere i denne bygning betaler en årlig m²-pris på mellem 300 og 381 kr. Værdien af, at MEP ikke betaler husleje

4 for administrationslokalerne i kommunens bygning, skønnes årligt at udgøre knap kr. beregnet på baggrund af en m²-pris på 381 kr. 26. BBR nr. 54, der er en kold hal på 892 m², udlejes til lager og opmagasinering fordelt på lejemål helt ned til få m². Der i øjeblikket 8 lejemål på mellem 4 og 260 m², og der er i alt udlejet 462 m². Den årlige m²-pris for disse lejemål er 225 kr. med undtagelse af lejemålet på 260 m²., hvor den årlige m²-pris er 175 kr. 27. Bygningerne har i alt 901 m² kælder. Den statsautoriserede ejendomsmægler har oplyst, at der er tale om kælderlokaler af en sådan kvalitet, at de ikke kan udlejes. 28. Restarealet på m² er gangarealer og uudlejede lokaler. De uudlejede lokaler står tomme. Lokalerne er ikke udlejet, fordi det er svært at udleje lokaler af denne kvalitet, da der som nævnt nedenfor er tale ældre bygninger, der er uhensigtsmæssigt indrettet. 29. Konkurrencestyrelsen har været på besøg i erhvervsparken. Kommunens bygninger er nedslidte og mellem 37 og 52 år gamle. Den kolde hal står som i 1994, og der er ikke afholdt udgifter til vedligeholdelse m.v. på denne bygning. I de to andre bygninger og det tilknyttede areal er der for MEP s regning gennemført vedligeholdelse, ombygning og istandsættelse af bygninger, veje og kloakering for 1,375 mio. kr. i perioden Det er kommunens hensigt, at kommunens areal inkl. bygningerne snarest skal sælges, således at aftalen bringes til ophør. Maglemølle Erhvervspark 31. MEP s hovedaktivitet er udleje af erhvervslejemål. Selskabet blev stiftet den 1. juli Erhvervsparken ejes af Næstved Egnens Udviklingsselskab A/S, der igen ejes af Næstved Egnens Udviklingsfond. 32. Næstved Egnens Udviklingsfond er en erhvervsdrivende fond stiftet af Næstved Erhvervsråd. Fonden hviler i sig selv. Fondens grundkapital på 1,15 mio. kr. er tilvejebragt uden anvendelse af kommunale eller andre offentlige tilskud. Fonden har til formål at virke til fremme af Næstved- Egnens Erhvervsudvikling. 33. Fondens bestyrelse består af 8 medlemmer. Medlemmerne vælges således, at 1 medlem udpeges af Holmegaard Erhvervsforening, 1 medlem udpeges af Næstved Erhvervsråd, 1 medlem udpeges af Suså Erhvervsråd, 3 medlemmer udpeges af Næstved Egnens Turistforening, 1 medlem udpeges af DA i Næstved og omegn, og 1 medlem udpeges af LO Sektion Næstved og Omegn. Fondens årsregnskab skal i henhold til vedtægterne udarbejdes efter de for erhvervsfonde gældende regler. Regnskabet er undergivet revision af en statsautoriseret eller registreret revisor. Støtte 34. Det skal vurderes, om der er tale om støtte ydet ved hjælp af offentlige midler. Støttebegrebet i 11 a omfatter ikke alene direkte kontante tilskud, men også alle former for indirekte støtte, der letter en virksomheds budget, og som derved, uden at være tilskud i ordets egentlige forstand, er af

5 samme art og har tilsvarende virkninger. Det afgørende er således effekten på støttemodtagerens økonomiske stilling Kommunen stiller vederlagsfrit et areal på m² inkl. bygninger på i alt m² til rådighed mod, at MEP selv afholder samtlige driftsudgifter, vedligeholdelses- og istandsættelsesudgifter til veje, bygninger og kloakering m.v. MEP har endvidere ret til at beholde evt. lejeindtægter fra kommunens bygninger. Udover afholdelse af alle udgifter varetager MEP kommunens forpligtelser om at stille fællesfaciliteterne til rådighed for MEP, MEP s lejere og Stora Papyrus Dalum A/S, iht. aftalen. 36. Der foreligger støtte, hvis aftalen med kommunen forbedrer MEP s økonomiske situation. Støtte til MEP gennem udleje af kommunens bygninger? 37. Næstved Kommune har ikke en opgørelse over MEP s udgifter og indtægter på kommunens areal og bygninger. Kommunen skønner, at MEP s afholdelse af alle udgifter til vedligeholdelse og forbedring på bygningerne og veje svarer til den leje, kommunen ville kunne opnå. Kommunen mener derfor, at arealet stilles til rådighed på almindelige markedsvilkår. 38. MEP s regnskaber indeholder ikke særskilte oplysninger om udgifter og indtægter på kommunens areal og bygninger. Konkurrencestyrelsen har derfor bedt MEP lave en opgørelse over de udgifter og indtægter, som MEP har haft. MEP har indsendt en opgørelse over virksomhedens udgifter og indtægter i perioden på kommunens areal og bygninger. 39. Samlet er MEP s udgifter på kommunens bygninger i perioden opgjort til 2,8 mio. kr. Den største udgift vedrører vedligeholdelse og istandsættelse af bygninger, veje og kloakering. MEP har i perioden anvendt 1,375 mio. kr. hertil. MEP har oplyst, at tallene er opgjort på baggrund af en systematisk gennemgang af de respektive regnskabsår, hvor der bilag for bilag er foretaget beregninger og vurderinger af, hvilke vedligeholdelsesudgifter m.v., der vedrører kommunens bygninger. 40. MEP har haft udgifter til varme, el, rengøring og service i kommunens bygninger på 1,1 mio. kr. Denne udgift vedrører alene MEP s forbrug af disse ydelser, idet lejerne i henhold til lejeaftalerne betaler særskilt betaling for eget forbrug af el, vand, varme og service. 41. Udover udgifter til vedligeholdelse, varme, el, rengøring og service har MEP i perioden afholdt udgifter til bygningernes drift (vand, snerydning, administration, bogholderi og revision) for ca. 0,4 mio. kr. 42. De samlede indtægter fra udgør 1,4 mio. kr. og vedrører alene indtægter ved udleje af lokaler. MEP s udgifter i perioden oversteg således indtægterne med ca. 1,4 mio. kr., alene i 2000 oversteg MEP s udgifter indtægterne med 0,5 mio. kr. 43. Da MEP har underskud som følge af aftalen, har rådet undersøgt, om dette skyldes, at der kanaliseres støtte videre til MEP s lejere i form af erhvervslejemål til lejepriser under markedslejen. 44. MEP har udlejet m² af kommunens bygninger. Den af en statsautoriseret ejendomsmægler udarbejdede rapport om lejepriserne på udleje af kommunens bygninger konkluderer følgende:

6 45. Jeg har fået udleveret og gennemgået lejevilkår samt en liste over nuværende og tidligere lejere i bygningerne i perioden 1. januar januar Det er klart min opfattelse at under hensyn til lokalernes beliggenhed, størrelse, indretning, personalefaciliteter - eller mangel på samme, alternative anvendelsesmuligheder o.l. er lejepriserne på samme niveau som kan anses for at være markedslejen i Næstved-området. Det er ligeledes min vurdering, at lejevilkårene er sammenlignelige med de på markedet almindeligt forekommende, og hverken specielt mere eller mindre byrdefulde f.s.v angår vilkår som opsigelse, ind- og udvendig vedligeholdelse, aftale om fremtidige lejestigninger og særskilt betaling for eget forbrug af el, vand og varme Det fremgår således, at lejepriserne for lokalerne inkl. fælles faciliteter svarer til markedslejen i Næstved-området. 47. Konkurrencerådet finder på denne baggrund, at MEP s underskud som følge af aftalen med Næstved Kommune ikke skyldes, at der kanaliseres støtte videre til MEP s lejere i kommunens bygninger, idet udleje af lokalerne sker til lejepriser, der er ens med markedslejen for Næstvedområdet. 48. Endelig bør det vurderes, om det er sandsynligt, at MEP på sigt opnår overskud gennem aftalen og dermed opnår støtte fra Næstved Kommune. Det kunne fx være tilfældet, hvis MEP i de kommende år kan reducere de løbende drift- og vedligeholdelsesudgifter væsentligt, uden det har negative virkninger på huslejeindtægterne. 49. Som nævnt i pkt. 29, er der tale om nedslidte og gamle bygninger. Det må derfor forventes, at fortsat udleje af bygningerne vil kræve drift- og vedligeholdelsesudgifter af en vis størrelse. Det bemærkes i den forbindelse, at MEP gennem aftalen med kommunen er forpligtet til at holde bygningerne ved lige. Rådet skønner på denne baggrund, at det ikke er sandsynligt, at MEP på sigt opnår overskud gennem aftalen, og dermed heller ikke opnår støtte fra Næstved Kommune. Dette skal også ses i sammenhæng med, at Næstved Kommune har til hensigt snarest at sælge arealet og dermed bringe aftalen til ophør. 50. MEP har således ikke opnået en forbedret økonomisk stilling som følge af aftalen med Næstved Kommune. Støtte som følge af at MEP kan disponere over kommunens bygninger? 51. MEP har samlet set overskud ved sin virksomhed, dvs. aktiviteterne ved sin egen del af erhvervsparken samt ved udlejning af kommunens bygninger. I 1999 og 2000 havde MEP et resultat før skat på hhv kr. og kr. Det skal derfor undersøges, om MEP s egen del af erhvervsparken opnår fordele ved, at MEP frit kan disponere over kommunens areal og bygninger, som forbedrer MEP s økonomiske stilling. 52. Som nævnt ovenfor bor MEP s administration gratis i kommunens bygninger. Værdien af dette udgør skønsmæssigt kr. årligt. MEP har således skønsmæssigt sparet kr. i husleje i perioden Dette beløb bør derfor fradrages MEP s underskud som følge af aftalen med kommunen. Samlet har MEP således i perioden haft et underskud på 1,3 mio. kr. 53. MEP s lejere i erhvervsparkens egne bygninger har via den tinglyste aftale om fælles faciliteter adgang til 234 m² i kommunens bygninger (bad- og omklædning, frokoststue, mødelokale og

7 gæstetoilet). Spørgsmålet er, om denne råderet sikrer MEP en højere lejeindtægt, end hvis MEP ikke kunne tilbyde deres lejere adgang til kommunens fælles faciliteter. 54. MEP har oplyst, at lejerne kun anvender fællesfaciliteterne i begrænset omfang. Endvidere er der tale om ældre og nedslidte lokaler: Bygningen, hvor fællesfaciliteterne ligger i, er fra Bade- og omklædningsfaciliteter og frokoststuen på i alt 151 m² af de 234 m² er ikke ændret siden På den baggrund vurderes det, at adgangen til fællesfaciliteterne har en ringe betydning for huslejeniveauet. Det er derfor begrænset, hvilket støttemoment der kan være indeholdt heri, når dette sammenholdes med MEP s samlede underskud på kommunens areal og bygninger på i alt 1,3 mio. kr. 56. MEP har udover sine administrationslokaler adgang til et areal på m² i kommunens bygninger samt 901 m² kælder. Arealet indeholder gangarealer, uudlejede lokaler og kælderlokaler, der står tomme, fordi det ikke har været muligt at udleje samtlige af kommunens lokaler. Der er tale om ældre og nedslidte lokaler i bygninger, der er mellem 37 og 52 år gamle. Vedrørende kælderlokalerne har den statsautoriserede ejendomsmægler udtalt, at hun vurderer, at det er umuligt at udleje disse lokaler uanset om disse renoveres. Adgang til disse lokaler skønnes også her at indeholde et meget ringe element af støtte. 57. MEP s adgang til frit at kunne disponere over kommunens areal og bygninger indeholder således ikke en afgørende forbedring af MEP s økonomiske stilling, når der henses til MEP s underskud ved drift og udleje af kommunens areal og bygninger. Rådet finder derfor, at retten til at disponere over kommunens bygninger ikke indebærer, at MEP har fået støtte fra Næstved Kommune. Konklusion 58. Konkurrencerådet finder, at aftalen mellem MEP og Næstved kommune ikke udgør støtte, jf. konkurrencelovens 11a, stk. 1, og der er dermed ikke tale om støtte, der har til formål eller til følge at forvride konkurrencen, jf. 11 a, stk. 2, nr. 1. Næstved Kommune kan dermed gives en ikke-indgrebserklæring, jf. konkurrencelovens 11 a, stk Begrebet offentlige midler skal også forstås bredt. Det omfatter midler fra såvel staten som andre offentlige myndigheder. 2 Notatet har været i høring hos sagen parter, som ikke havde yderligere bemærkninger til sagen.

IRMA S JORDLEJEKONTRAKT I VÆRLØSE BYMIDTE

IRMA S JORDLEJEKONTRAKT I VÆRLØSE BYMIDTE 21-12-2011 4/0120-0225-0005 /GRH & CHJ PUNKT 2: RÅDSMØDET 21. DECEMBER 2011 IRMA S JORDLEJEKONTRAKT I VÆRLØSE BYMIDTE KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN ØKONOMI OG ERHVERVSMINISTERIET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

2006-10-25: Anmeldelse af aftale om ophør af R98's koncession

2006-10-25: Anmeldelse af aftale om ophør af R98's koncession 2006-10-25: Anmeldelse af aftale om ophør af R98's koncession Rådsmødet den 25. oktober 2006 Journal nr. 4/0102-0400-0017/ISA/ULS Resumé 1. Renholdningsselskabet af 1898 (herefter R98) samt Københavns

Læs mere

Vejledning om konkurrenceforvridende

Vejledning om konkurrenceforvridende Vejledning om konkurrenceforvridende støtte 2000 135136_omslag9.p65 2 25-10-00, 11:56 Indhold 2 1 Indledning 5 2 Hvilke aktiviteter er omfattede? ÿ 2.1 Hvad er støtte? 8 2.2. Hvad er erhvervsvirksomhed?

Læs mere

REDEGØRELSE. om kommuners engagement i professionel fodbold. Kapitel 1. Indledning. INDENRIGSMINISTERIET Dato: 17. september 2001

REDEGØRELSE. om kommuners engagement i professionel fodbold. Kapitel 1. Indledning. INDENRIGSMINISTERIET Dato: 17. september 2001 INDENRIGSMINISTERIET Dato: 17. september 2001 Kontor: 2. kommunekontor J. nr.: 2000/11021-45 REDEGØRELSE om kommuners engagement i professionel fodbold Kapitel 1 Indledning Denne redegørelse omhandler

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod 1 K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) og Lynettens Bådservice v/klaus Schlichter mod Konkurrencerådet

Læs mere

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Fremsat den januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af Carsten Hansen. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af Carsten Hansen. Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af Carsten Hansen Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse og udvikling af byer, lov om leje af almene boliger

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 109 Folketinget 2012-13. Fremsat den 19. december 2012 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 109 Folketinget 2012-13. Fremsat den 19. december 2012 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) til Lovforslag nr. L 109 Folketinget 2012-13 Fremsat den 19. december 2012 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 9. marts 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 9. marts 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 9. marts 2007 til en borger: 09-03- 2007 Den 26. januar 2004 modtog det daværende Statsamtet Sønderjylland nu Statsforvaltningen Syddanmark via Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM Afsagt den 17. april 2009 af Sø og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, direktør Jørgen Gawinetski

Læs mere

Notat om støtte til socialøkonomiske virksomheder

Notat om støtte til socialøkonomiske virksomheder 12. august 2013 Notat om støtte til socialøkonomiske virksomheder 0. Konklusion Generelt om støtte til socialøkonomiske virksomheder: Det må antages at være ulovligt efter statsstøttereglerne at give støtte

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Udvidelse af sælgerens oplysningsforpligtelse, oplysningspligt for finansielle virksomheder, karensperiode

Læs mere

Salg af Østre Havn...1 1. Resumé...2 2. Afgørelse...4 3. Sagsfremstilling...5

Salg af Østre Havn...1 1. Resumé...2 2. Afgørelse...4 3. Sagsfremstilling...5 Punkt 3 Rådsmødet den 25. november 2009 25-11-2009 4/0120-8901-0899 /MCR, MBD Salg af Østre Havn Salg af Østre Havn...1 1. Resumé...2 2. Afgørelse...4 3. Sagsfremstilling...5 3.1. Indledning...5 3.2. Virksomhederne...5

Læs mere

Klage over konkurrenceforvridende støtte til skolen for

Klage over konkurrenceforvridende støtte til skolen for Klage over konkurrenceforvridende støtte til skolen for luftfartsuddannelser Journal nr. 3/1120-0100-0713/LHH/MJE/ISA Rådsmødet 26. november 2003 Resumé 1. Styrelsen undersøgte på baggrund af en klage

Læs mere

mm.>,.-?:.. ' I-'. "- V, *- ;!-^V ; " '^ >'^S3K^ V.,. v^ '.c-. -' v.j.''" Å D V o KATE

mm.>,.-?:.. ' I-'. - V, *- ;!-^V ;  '^ >'^S3K^ V.,. v^ '.c-. -' v.j.'' Å D V o KATE mm.>,.-?:.. ' I-'. "- V, *- ;!-^V ; " '^ >'^S3K^ V.,. v^ '.c-. -' v.j.''" Å D V o KATE Indholdsfortegnelse: Udstykning 1 Beslutningskompetence 2 Handelspris 2 Ansvarsfraskrivelse 3 Offentlig støtte 3 Økonomi

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - IDI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 18. juni 2013 U-4-11 Hellers Yachtværft ApS (Advokat Ejnar Bækgaard) mod Konkurrencerådet (Kammeradvokaten v/ advokat Jacob Pinborg) Indledning

Læs mere

Viborg Byråd Rødevej 3 8800 Viborg. Vedr. Viborg Kommunes j. nr. 2003/03322

Viborg Byråd Rødevej 3 8800 Viborg. Vedr. Viborg Kommunes j. nr. 2003/03322 Viborg Byråd Rødevej 3 8800 Viborg 27-10- 2008 TILSYNET Vedr. Viborg Kommunes j. nr. 2003/03322 A rettede ved brev af 3. maj 2004 henvendelse til Statsamtet Nordjylland, vedrørende anvendelsen af den af

Læs mere

Fremsat den november 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

Fremsat den november 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST NOTAT Dato: 16. september 2014 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-2665 Sagsbeh.: Dok id: Fremsat den november 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov

Læs mere

Realkredit Danmark A/S formidlingsaftaler med ejendomsmæglere

Realkredit Danmark A/S formidlingsaftaler med ejendomsmæglere Realkredit Danmark A/S formidlingsaftaler med ejendomsmæglere Journal nr. 3/1120-0301-0223/Fødevare- og Finans//KE Rådsmødet den 29. januar 2003 Resumé 1. Realkredit Danmark A/S (RD) har den 3. september

Læs mere

22.01.2015. Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver

22.01.2015. Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver 22.01.2015 Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver Erhvervslejeret Forår 2015 1 Tidligere eksamensopgaver: - Eksamen EA Erhvervslejeret 2014, rettevejledning - Eksamen EA Erhvervslejeret 2013, rettevejledning

Læs mere

AFTALE MELLEM CHRISTIANIA OG STATEN

AFTALE MELLEM CHRISTIANIA OG STATEN AFTALE MELLEM CHRISTIANIA OG STATEN Finansministeriet OKTOBER 2007 AFTALE MELLEM CHRISTIANIA OG STATEN INDHOLD Forord............................................... 5 Statens tilbud af 26. september 2006

Læs mere

Viterra Energy Service' vilkår for salg af varmefordelingsmålere

Viterra Energy Service' vilkår for salg af varmefordelingsmålere 1 af 9 21-06-2012 11:46 Viterra Energy Service' vilkår for salg af varmefordelingsmålere Journal nr. 2:801-434/cga/industri Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Andelsboligforeningen Poppelgården har klaget

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

RAPPORT DANMARKS ANVENDELSE AF KOMMISSIONENS BESLUTNING AF 28. NOVEMBER 2005 OM TJENESTEYDELSER AF ALMINDELIG ØKONOMISK INTERESSE.

RAPPORT DANMARKS ANVENDELSE AF KOMMISSIONENS BESLUTNING AF 28. NOVEMBER 2005 OM TJENESTEYDELSER AF ALMINDELIG ØKONOMISK INTERESSE. RAPPORT OM DANMARKS ANVENDELSE AF KOMMISSIONENS BESLUTNING AF 28. NOVEMBER 2005 OM TJENESTEYDELSER AF ALMINDELIG ØKONOMISK INTERESSE December 2008 INDHOLD Indledning...3 A. Kompensation for offentlig tjeneste

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Boligreguleringsloven

Boligreguleringsloven 1 Boligreguleringsloven Indholdsfortegnelse Lovens gyldighedsområde... 2 Huslejeregulering for beboelseslejligheder... 3 Vedligeholdelse og opretning...14 Vedligeholdelseskonto i Grundejernes Investeringsfond...19

Læs mere

Endelig har arbejdsgruppen anbefalet, at der arbejdes videre med løsningsmodel 2.

Endelig har arbejdsgruppen anbefalet, at der arbejdes videre med løsningsmodel 2. NOTAT Tværgående Planlægning J.nr. NST-103-00066 Ref. kisda Den 4. juli 2012, revideret den 26. september 2012 Rapport om udlejningspriser for arealer til kolonihaveformål Sammenfatning Udredningen vedr.

Læs mere

Sagens omstændigheder: I den påklagede afgørelse af 25. oktober 2004 hedder det blandt andet:

Sagens omstændigheder: I den påklagede afgørelse af 25. oktober 2004 hedder det blandt andet: Kendelse af 19. juni 2006 (J.nr. 04-259.072). Påbud om berigtigelse af realkreditlån ophævet Lov om realkreditlån og realkreditobligationer og bekendtgørelse om realkreditinstitutters værdiansættelse og

Læs mere

Forslag til Lov om sommerhuse på fremmed grund

Forslag til Lov om sommerhuse på fremmed grund NOTAT Dato: Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2012-138 Sagsbehandler: mpk/map Dok id: Forslag til Lov om sommerhuse på fremmed grund Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for leje af grunde,

Læs mere