Til Vejdirektoratet. Dokumenttype Rapport. Dato Juli 2010 NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED SUPPLERENDE VVM-UNDERSØGELSE TEKNISK RAPPORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til Vejdirektoratet. Dokumenttype Rapport. Dato Juli 2010 NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED SUPPLERENDE VVM-UNDERSØGELSE TEKNISK RAPPORT"

Transkript

1 Til Vejdirektoratet Dokumenttype Rapport Dato Juli 2010 NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED SUPPLERENDE VVM-UNDERSØGELSE

2 Revision 1 Dato Udarbejdet af Jens Anker Jaquet m.fl. Kontrolleret af Emil Larsen Godkendt af Jens Anker Jaquet Beskrivelse Teknisk rapport Ref A/R-002 Rambøll Bredevej 2 DK-2830 Virum T F

3 INDHOLD 1. Projektet Baggrund Projektstade Sammenfatning Vejprojektet Trafik Støj Eksisterende Forhold Naturforhold Arealerhvervelse Gennemførelse af projektet Miljøvurdering Landskab Økonomi og samfundsnytte Vejteknisk vurdering Grundlag og forudsætninger Projektgrundlag Ændringer i forhold til Vejreglerne Trafikdata Topografi og geoteknik Ledninger og andre tekniske anlæg Beskrivelse af vejanlægget Linieføring/tracé Oversigt Liniebeskrivelse Adgangsforhold Tværsnit Skråninger Vejtype og hastigheder Stier og lokale veje Tilslutninger og kryds Dimensionsgivende køretøjer Knudepunkter Belægninger Vej- og stibefæstelser 20 3/6

4 2.7 Afvanding Generelt Gennemgang af vejstrækninger Dimensionering Vejudstyr og belysning Bygværker og faunapassager Bygværkstyper Frihøjder og højde af overbygning på bygværk Faunapassager mv Trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevision Støjkortlægning Vejstøj Vejledende grænseværdier for vejstøj Støjkortlægning Støjreducerende tiltag Resultater af støjundersøgelserne Støj i anlægsfasen Opdatering af planforhold og beskyttelseshensyn Skovrejsning Lavbundsarealer Kommuneplanrammer Lokalplaner Ejendomsforhold og arealerhvervelse Omfartsvejens arealbehov Permanente arealer Midlertidige arbejdsarealer Anlægsforhold og trafikafvikling Anlægsbevilling Anlægsarbejderne Miljømæssig gennemgang Natura Konsekvensvurdering af vejvand Habitatområde nr. 194 og Habitatområde nr. 148 og fuglebeskyttelsesområde nr Bilag IV-arter flagermus Afværgeforanstaltninger Generelle afværgeforanstaltninger 46 4/6

5 7.3.2 Specifikke afværgeforanstaltninger Forurenede grunde Vurdering af krydsning af Susåen Anlægsfase Driftsfase Fornødne tilladelser Oversigt over tilladelser for Nye veje ved Næstved Referencer Landskab Krydsning af Susådalen Vurdering af bro og landskab Broens arkitektur Landskabet set fra broen Broen set fra landskabet Påvirkning af broens nære omgivelser Tilslutningsanlæg og vejomlægning Lavbro kontra højbro Økonomisk gennemgang Anlægsoverslag Fysikoverslag Efterkalkulationsbidrag Basisoverslag og ankerbudget Anlæggets udførelse Samfundsøkonomisk analyse Anlægsomkostninger Samfundsøkonomi Miljøomkostninger Konsekvenser for erhvervslivet Risikovurdering 66 5/6

6 BILAG Bilag 1 Bilag 2 Skitser Trafikmodelberegninger 6/6

7 1. PROJEKTET 1.1 Baggrund Det tidligere Storstrøms Amt vedtog i december 2006 et regionplantillæg nr. 6 til Storstrøms Amts regionplan for anlæg af en nordlig, østlig og sydlig omfartsvej ved Næstved. I forlængelse af kommunalreformen og amtets nedlæggelse har staten påtaget sig ansvaret for den videre planlægning af den nordlige omfartsvej, mens den østlige og sydlige omfartsvej planlægges af Næstved Kommune. I forbindelse med vedtagelsen af en grøn transportpolitik den 29. januar 2009, besluttede de politiske partier bag aftalen at gennemføre en konsolidering af det amtslige projekt for en nordlig omfartsvej ved Næstved. Konsolideringen blev gennemført i 2009 og omfattede en teknisk, miljømæssig og økonomisk gennemgang af det foreliggende projekt Rapporten er i det følgende benævnt Konsolideringsrapporten. I Konsolideringsrapporten er der peget på fire ændringsforslag til det oprindelige projekt: 1. Reduktion af tværprofilet i forhold til det tidligere projekt 2. Ændret krydsning af Susådalen og Ringstedbanen på højbro i stedet for lavbro 3. Tilslutningsanlæg ved Fensmarkvej udgår 4. Ændret udformning af fordelingsanlæg ved Køgevej Ved aftalen af d. 2. december 2009 om Bedre veje mv. mellem regeringen (Venstre og Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance blev parterne enige om at anlægge en nordlig omfartsvej ved Næstved, som foreslået i det konsoliderede projekt. Vejen skal anlægges som en 2+1 motortrafik vej og bliver ca. 7 km lang. Parterne var ligeledes enige om, at krydsningen af Susådalen skal ske med en højbro i stedet for en lavbro. Etablering af en højbro kræver en supplerende VVM-undersøgelse. Når den supplerende VVMundersøgelse er færdig, er det muligt for transportministeren at fremsætte forslag til anlægslov. Næstved Kommune har besluttet at anlægge den østlige del af omfartsvejen. Denne forventes at kunne ibrugtages i Vejdirektoratet har på denne baggrund gennemført den supplerende VVM undersøgelse af krydsningen af Susådalen på en højbro. Projektet har været drøftet med Næstved Kommune og By- og Landskabsstyrelsen. Nærværende rapport beskriver det opdaterede projekt med ovennævnte ændringer indarbejdet. Desuden er der redegjort for de supplerende VVM-undersøgelser, der er foretaget vedrørende landskab, naturmiljø, støj, arealbehov og økonomi til brug for udarbejdelsen af en supplerende VVM-redegørelse for den ændrede krydsning af Susådalen. 1/66

8 Rambøll, bistået af Thing & Wainø, har for Vejdirektoratet vurderet de vej- og brotekniske forhold samt støj- og landskabsforholdene, mens Vejdirektoratet har forestået vurderingen af øvrige miljøforhold, samt arealerhvervelsen. Vejdirektoratet har også udført de samfundsøkonomiske analyser af projektet. Disse forhold er indarbejdet i nærværende rapport. Thing& Wainø har bidraget med de viste fotos og visualiseringer. Næstved Kommune har udført trafikmodelberegninger og beregning af de trafikale effekter. Den supplerende VVM-undersøgelse er sammenfattet i følgende rapport: Nordlig omfartsvej ved Næstved Supplerende VVM-undersøgelse Sammenfattende rapport Vejdirektoratet, Rapport 365, Projektstade Grundlaget for nærværende projekt er ovennævnte Konsolideringsrapport med de fire ændringsforslag. Arbejdet med nærværende Tekniske rapport er gennemført i perioden Maj Juli Projektet er gennemført uden detailopmåling af terræn og geotekniske undersøgelser. Projektet er gennemført på grundlag af projekteringsforudsætninger beskrevet i Konsolideringsrapporten. Trafiksikkerhedsrevision trin 1 er gennemført for det konsoliderede projekt, men ikke for det opdaterede projekt. Relevante problemer og bemærkninger er indarbejdet i nærværende projekt. 1.3 Sammenfatning Vejprojektet Projektet for Nordlig omfartsvej ved Næstved er gennemført på grundlag af foreliggende projektmateriale stillet til rådighed af Næstved Kommune samt ændringer foreslået i Konsolideringsrapporten. Omfartsvejen bliver godt 7 km lang og anlægges som en 2+1 motortrafikvej. Der er tre overordnede knudepunkter, en rundkørsel hvor vejen starter ved Vestre Ringvej/Slagelsevej, et tilslutningsanlæg af B-type ved Ringstedgade, samt en niveaufri fordelerring ved Køgevej/Østlig fordelingsvej hvor vejen slutter i et sammenløb med Køgevej. Der er langs hele strækningen planlagt dobbeltrettet fællessti i eget tracé. Stien føres dog med over landskabsbroen der krydser Susådalen. 2/66

9 Landskabsbroen, der fører vej og sti over Susådalen, udføres som en 198 m lang højbro.omfartsvejen føres ligeledes over jernbanen Ringsted - Vordingborg, og der etableres umiddelbart øst for jernbanen et nyt tilslutningsanlæg af B-type med tilslutning til Ringstedgade. Det overvejes i en senere projektfase i samråd med Næstved Kommune at udrette Susåens løb under broen og i stedet genslynge åen syd for vejpassagen. Formålet med dette vil være at fjerne risikoen for erosion omkring bropillernes fundamenter. Figur 1.1: Oversigtskort 3/66

10 1.3.2 Trafik Nedlæggelsen af tilslutningsanlægget ved Fensmarkvej gør at trafikmængden øst for Ringstedgade reduceres. Ændringen giver kun anledning til mindre ændringer i det trafikale grundlag og de trafikale konsekvenser vurderes at være uændrede. Der foreligger trafikberegninger for den ændrede situation. I nedenstående tabel er vist den beregnede årsdøgntrafik på den nordlige omfartsvej, svarende til prognoseåret Vejstrækning Antal køretøjer årsdøgntrafik Slagelsevej Ringstedgade Ringstedgade Køgevej Tabel. 1.1 Beregnet årsdøgntrafik i Støj Der er gennemført opdaterede støjberegninger for projektet med en højbro over ådalen. Derudover er de støjmæssige forhold sammenlignet med det amtslige projekt med en lavbro over Susådalen. Der er gennemført støjberegninger med en højbro med og uden en støjskærm. Forskellen med og uden en støjskærm vil udgøre op til 2 db ved de nærmeste boliger. Figur 1.2: Beregnet støjudbredelse i 2030 med støjskærme på bro 4/66

11 Anlæggelse af en højbro vil medføre en større støjudbredelse i ådalen og de øvrige omgivelser end ved en lavbro. Ved de nærmeste boliger til broen vil forskellen mellem en højbro og en lavbro være i størrelsesordenen 3 5 db mere støj fra højbroen afhængig af om den har støjskærm eller ej (se kapitel 3). På den baggrund foreslås der opsat 2 m høje støjskærme på broen på en strækning af ca. 200 m. Der er ingen sammenhængende boligområder, som vil blive belastet med mere end 58 db. Der er 3 4 enkeltliggende ejendomme på den sydvestlige side af Sorøvej, som vil blive støjbelastet med mere end 58 db fra det nye vejanlæg. Vedrørende støjforholdene på den øvrige strækning henvises til Konsolideringsrapporten Eksisterende Forhold Den planlagte omfartsvej fra Storstrøms Amts regionplantillæg fra 2006 har været medtaget i den kommunale planlægning, hvor der har været taget højde for det planlagte vejanlæg. Der er i Næstved Kommune vedtaget og udarbejdet planer for skovrejsning i området, nye lavbundsarealer, flere lokalplaner i området samt udarbejdet et forslag til en Grøn plan for Næstved. Ingen af disse planer er til hinder for at vejanlægget kan gennemføres. Planerne er nærmere gennemgået i kap Naturforhold Området omkring Susåen, hvor højbroen krydser ådalen omfatter flere lokaliteter, der er beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens 3. Derudover er selve Susåen og Vasegrøften udpeget som EF-habitatområde. 5/66

12 Figur 1.3: EF-habitatsområdets afgrænsning Der er i kap. 7 foretaget en gennemgang af de enkelte lokaliteter og disses naturkvaliteter. Der er i den amtslige VVM-redegørelse foretaget en omfattende kortlægning af Bilag IV- arter, og det er vurderet at bilag IV arterne på nær flagermus var grundigt nok belyst. Der er derfor foretaget en flagermusundersøgelse på strækningen i 2009 med henblik på at skitsere de nødvendige afværgeforanstaltninger for at opretholde den økologiske funktionalitet for flagermus. Der blev fundet 3 lokaliteter med forekomster af flagermus. De nødvendige afværgeforanstaltninger er indarbejdet Den planlagte højbro krydser Susåen og Vasegrøften, og forlægningen af Sorøvej vil berøre Natura 2000 område. Susåen med de nærmeste omgivelser samt mose og søer langs Vasegrøften fra Gangesbro til Slagmose udgør en del af EF-habitatområde nr Suså med Tystrup Bavelse Sø og Slagmosen. I projektområdet er udpegningsgrundlaget for nr. 194 knyttet til selve å-løbene. 6/66

13 De arter og naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget, og som er registreret eller formodes at forekomme i Susåen og Vasegrøften i projektområdet er de 2 fiskearter Pigsmerling og Bæklampret samt naturtyperne Vandløb med vandplanter og Bræmmer med høje urter samt sump-vindelsnegl. I kapitel 7 er bevaringsstatus og målsætning for de udpegede arter og naturtyper nærmere beskrevet. Figur 1.4: Susådalen Arealerhvervelse Der skønnes at være behov for permanent arealerhvervelse ved ekspropriation af ha til vejanlægget. Heraf ejer Næstved kommune ca. halvdelen af arealerne. Dette vil berøre ca. 15 ejendomme. Arealerne medgår til udbygning af selve vejstrækningen. Det vurderes, at der er 2 ejendomme der skal totaleksproprieres. Adgangsveje vil blive omlagt i forhold til projektskitserne. Af hensyn til gennemførelse af anlægsarbejderne skal der ske en midlertidig ekspropriation til arbejdsarealer og udsætningsområder for deponering af jord i anlægsperioden, Størrelsen af disse arealer vurderes til ca. 10 ha. Arealerne retableres og leveres tilbage til berørte ejendomme efter endt brug. Det er Ekspropriationskommissionen, der til sin tid træffer den endelige afgørelse om ekspropriationernes omfang Gennemførelse af projektet Anlæg af den nordlige omfartsvej ved Næstved forventes at kunne gennemføres på 2,5 til 3 år. Selve anlægget af broen over Susådalen forventes at tage 1,5 til 2 år. Dalbroen over Susådalen forudsættes bygget i beton der støbes på stedet. Broen udføres ved at opbygge en forskalling til broens form som er understøttes på et stillads. Stilladset skal funderes midlertidigt i dalbunden under udførelse. Det vil i anlægsperioden være nødvendigt at kunne komme over Susåen med materialer m.m.. Til det formål forudsættes etableret en midlertidig arbejdsbro over Susåen, som er placeret umiddelbart parallelt med den nye højbro. Den midlertidige bro vil have landfæster på begge bredder af åen. Den midlertidige bro etableres med en højde over vandspejlet på ca. 1,5 m således, at der er passage for kanotrafik. 7/66

14 Figur 1.3: Forskallingsprincip for højbroen Miljøvurdering Der er gennemført vurderinger af projektets påvirkninger på støj, natur, vandmiljø og rekreative interesser i både anlægs- som driftsfasen. For øvrige miljøkonsekvenser, som skal vurderes i forhold til VVM-direktivet, såsom kulturarv, luftforurening, jord, grundvand, råstoffer etc., er påvirkningerne fra en højbro vurderet som uændret i forhold til en lavbro. Anlægsarbejdet skal foregå i et område beskyttet af Naturbeskyttelseslovens 3 og EF-habitatdirektivet. Der er derfor ved tilrettelæggelsen af arbejdet fundet løsninger, der i størst mulig grad tager hensyn til dette. Selve anlægsarbejdet er beskrevet i kap. 6. Anlægsarbejdet vil påvirke områdets naboer, dyre- og planteliv samt rekreative interesser. Anlægsarbejdet vil dog foregå i et forholdsvis begrænset område og tidsrum, men det kan ikke undgås påvirkninger i de områder der skal anvendes til kørevej, krankørsel m.m. Der er 3 naturtyper i området der påvirkes i anlægsfasen. Disse er en mose vest for Susåen, en fersk eng nordvest for Vasegrøften samt et overdrev nordøst for Vasegrøften. Det er muligt at undgå at forlægge Susåen under anlægsarbejdet ved at anlægge en interimsbro med landfæste på begge bredder af åen. Den etableres med en højde på 1,5 m, således at der er passage for kanotrafik. Det er også en mulighed, at omlægge Susåen i nye slyngninger, således at åen passerer broen vinkelret på, så erosion af dæmningen undgås. Herved opnås en forbedring af vandløbet på strækningen langs med Humlebjerg. Et sådant vandløbsprojekt skal aftales med Næstved Kommune inden detailprojektering En evt. omlægning vil medføre en midlertidig påvirkning af den ferske eng samt åen. Det vurderes dog at området vil blive genoprettet efter en kort årrække. Vasegrøften skal ligeledes omlægges på en mindre delstrækning, og vil derfor blive påvirket fysisk i anlægsfasen. Det vurderes dog som minimum at opretholde de fysiske forhold i åen i forhold til i dag. Omlægning vil i givet fald kunne ske i sammenhæng med en evt. omlægning af Susåen i et fælles vandløbsprojekt med Næstved Kommune. I forhold til påvirkningerne af EF-habitatområde nr. 194 er der 3 arter som udgør udpegningsgrundlaget (bæklampret, pigsmerling og sumpvindelsnegl). Projektet 8/66

15 vurderes ikke at ville influere på de faktorer, der skal sikre en naturlig bestand af de 3 arter og deres mulighed for at opnå gunstig bevaringsstatus. De 2 naturtyper (rigkær og kalk overdrev) er beliggende nord for Sorøvej, og forlægningen af Sorøvej vil muligvis påvirke et meget lille areal på den sydlige del af habitatområdet. Det vurderes, at projektet ikke vil skade naturtyperne. I forhold til bilag IV arter, vil der i forbindelsen med forlægningen af Sorøvej blive indført restriktioner i forhold til anlægsarbejderne på skråningen ved krydsningen af jernbanen, hvor der er observeret markfirben i området. Der er i forbindelse med den supplerende feltundersøgelse for flagermus i 2009 observeret 3 lokaliteter med forskellige arter af flagermus. Området langs Susåen anvendes sandsynligvis af både vandflagermus og dværgflagermus. Det er vurderet at flyveruterne vil blive påvirket i anlægsfasen i mindre grad, men samtidig er det også vurderet at dyrene kan flyve udenom, således at den økologiske funktionalitet kan opretholdes. Sammenfattende vurderes, at anlægsfasen ikke vil påvirke projektets gunstige bevaringsstatus for arter og naturtyper for udpegningsgrundlaget i EF-habitatområdet. Det vurderes også at de midlertidige påvirkninger som følge af omlægninger af Susåen og Vasegrøften ikke vil skade arterne og naturtyperne på udpegningsgrundlaget. Ligeledes vurderes det, at den økologiske funktionalitet kan opretholdes for flagermus og markfirben. Kanosejlads vil blive opretholdt i anlægsperioden. Højbroen bliver 198 meter lang og vil have en højde på 12 m mod vest og 13 m mod øst. Der er planlagt en afstand på 37 meter mellem bropillerne. Broens afstand mellem brosøjlerne medfører, at der ikke vil være nogen barriereeffekt for mennesker og dyr. Det vurderes at flagermusarterne i området overvejende vil flyve under broen. Er passagen under broen for lav og smal er der risiko for at flagermusene vælger at flyve over vejen i stedet, med risiko for kollision med biler. En højbro vurderes til at være bedre miljømæssigt for dyrelivet, som frit vil kunne passere under broen i forhold til en lavbro. Vejvand bliver opsamlet i afvandingssystemet og via regnvandsbassiner med sandfang og olieudskiller vil udledningen af renset vejvand ske til Susåen. Der er gennemført en vurdering af virkningerne på naturtyper og arter af den forøgede mængde af renset vejvand, der tilføres områderne. Det vurderes, at der ved en gennemsnitlig årlig middelvandføring ikke vil blive udledt tungmetaller, der overskrider de fastsatte kvalitetskrav. Det vurderes at naturtyper og arter på udpegningsområdet ikke vil tage skade af udledning af tungmetaller i de størrelsesordener der udledes. Sammenfattende vurderes det for driftsfasen at projektet ikke vil påvirke gunstig bevaringsstatus for arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget i Natura 2000 området. 9/66

16 Eventuel mindre arealinddragelse af rigkær kan afværges fuldstændigt ved pleje af det resterende areal. Etablering af en højbro i stedet for en lavbro medfører kun marginale forskelle i arealforbruget Landskab Det er af stor betydning for broens samspil med det karakterfulde landskab omkring Susåen, at broarkitekturen fremstår så enkel som muligt, således at broen ikke dominerer det visuelle indtryk af landskabets forløb på tværs af vejanlægget. Som trafikant vil passagen af Susådalen på en højbro betyde, at man ikke opfatter broens nære landskaber, men får mulighed for nogle lange udsyn over Susådalen og det bynære landskab nord for Næstved. Broen vil fremstå som et markant og også visuelt dominerende element i dalstrøget. Set fra syd rummer broens enkle og afklarede samspil med landskabet store arkitektoniske kvaliteter. Set fra nord betyder opfyldning i begge sider af ådalen at broanlægget virker mere sammensat og slørende for opfattelsen af dalforløbet Økonomi og samfundsnytte De samlede udgifter til projektering, arealerhverelse og anlæg af en nordlig omfartsvej ved Næstved er opgjort til 737 mio. kr. i prisniveau 2010, indeks 180,8. Projektets interne rente er beregnet til 12,7 %, og nettonutidsværdien er beregnet til mio. kr. Når projektet udvælges til anlæg, kan projektet gennemføres efter følgende overordnede tidsplan: Gennemførelse af VVM-undersøgelse afsluttes ultimo år 1 Anlægslov foreligger og detailprojekt igangsættes primo år 2 Besigtigelse medio år 2 Ekspropriation primo år 3 Anlægsstart medio år 3 Åbning ultimo år 6 Med ovenstående tidsplan og et samlet bevillingsbehov på 737 mio. kr. forventes følgende budgetafløb (samlet bevilling): År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År Tabel 1.2: Forventet budgetafløb fra projektstart (Mio. kr.) 10/66

17 2. VEJTEKNISK VURDERING 2.1 Grundlag og forudsætninger Projektgrundlag Projektet er baseret på Konsolideringsrapporten, se ovenfor. I det følgende opsummeres projekteringsforudsætningerne, som de fremgår af Konsolideringsrapporten. Anvendte koordinat og højdesystemer Efter sædvanlig praksis for Vejdirektoratet er i nærværende rapport anvendt følgende: Koordinatsystem: Højdesystem: Kp2000s DVR Ændringer i forhold til Vejreglerne De geometriske projekteringsparametre er ikke i overensstemmelse med det seneste udkast til vejregler. Dette udkast undergår for tiden yderligere rettelser. Siden Konsolideringsrapporten er udgivet er reglerne for beregning af stopsigt på motorveje ændret. I denne vurdering er det derfor valgt at lade de nye motorvejsregler gælde. Det vurderes derved muligt at opnå ønsket hastighed 90 km/t med den givne kurvatur, jf. afsnit Dette vil blive afklaret i forbindelse med detailprojekteringen. Der er gennemført revisioner til vejreglerne for afvanding Disse revisioner anvendes i nærværende opdatering, jf. afsnit Det opdaterede projekt er gennemregnet med de nye støjberegningsregler Nord 2000, jf. kapitel Trafikdata Trafikunderlaget er genberegnet og fremskrevet til år 2030 i Næstved Kommunes trafikmodel, idet det er antaget at den østlige og sydlige fordelingsvej er anlagt, samt at tilslutningsanlægget ved Fensmarkvej udgår. Næstved kommune overvejer i stedet at gennemføre et nyt vejanlæg fra fordeleranlægget ved Køgevej til Fensmark. Trafikmodelberegningerne viser at anlæg af denne vej vil give anledning til en mindre stigning i den beregnede trafik. Se tabel 2.1 nedenfor: Vejstrækning Antal køretøjer (ÅDT) Uden kommunevej til Fensmark fra Køgevej Antal køretøjer (ÅDT) Uden kommunevej til Fensmark fra Køgevej Slagelsevej Ringstedgade Ringstedgade - Køgevej Tabel 2.1: Beregnet årsdøgntrafik i 2030 I forbindelse med trafikmodelberegningerne er der også beregnet køretider og kørselslængder til brug for den samfundsøkonomiske beregning. Trafikmodelberegninger er vist i Bilag 2. 11/66

18 2.1.4 Topografi og geoteknik Terrændata Projektet er udført på Næstved Kommunes grundkort i seneste udgave. Der er ikke foretaget topografisk opmåling af vejlinjen. Som højdemodel er anvendt Næstved Kommunes Højdemodel. Denne model er baseret på et 1 m kvadratnet. Data på denne form er meget omfattende og tunge at arbejde med. Ved mængdeberegningen er kvadratnettet derfor øget til 10 m, stadig svarende til en god detaljeringsgrad. Geotekniske forundersøgelser Der er ikke i forbindelse med denne eller tidligere faser af projektet udført geotekniske boringer eller sonderinger og der er ikke indsamlet eksisterende boreprofiler eller andre data. Imidlertid foreligger der forskellige former for geologiske oplysninger som sammen med den almindelige viden om områdets geologi har givet et overordnet overblik over den forventede lagserie. Denne viden er lagt til grund for vurdering af jordbundens bæreevne for vejanlægget og for funderingsbehovet for bygværkerne. Det skal dog understreges at de valgte forudsætninger skal dokumenteres ved en geoteknisk undersøgelse i en senere fase af projektet. Til grund for vurderingerne ligger især: Det geologiske karteringskort over området visende jordlagenes karakter i den øverste meter under terrænoverfladen udarbejdet af GEUS (daværende DGU i 1982) Det geologiske basisdatakort over området udarbejdet af GEUS (daværende DGU i 1977) Beskrivelse til Ingeniørgeologisk kort over Næstved udarbejdet af Erik Maagaard Jacobsen for firmaet Nielsen og Risager ApS i 1981 Artiklen "Landskabsformer i sydlige Sjælland" med tilhørende kort udarbejdet af Johannes Krüger og udgivet i Geografisk Tidsskrift i Det fremgår af materialet, at den planlagte vej kun passerer igennem ét blødbundsområde. Dette er beliggende i Susåens brede dal, som passeres af vejforløbet mellem dettes ca. st og Ådalen forgrener sig umiddelbart syd for stedet, og muligvis vil det vise sig, at der er et smalt område midt i dalen hvor der ikke træffes blødbundslag. Desuden findes der ifølge det geologiske karteringskort et meget lille blødbundsområde umiddelbart nord for tracéet nær dettes st Tykkelsen af blødbundslagene i ådalen er ifølge signaturen på et af de Ingeniørgeologiske Kort (Nielsen og Risager) større end 2 m. Desværre findes der ikke på det geologiske basisdatakort oplysninger om relevant placerede boringer med oplysninger om blødbundstykkelser i dalen. I et større, sammenhængende område mellem ca. st og st forløber tracéet ifølge karteringskortet hen over en større, sammenhængende smeltevands- 12/66

19 sand-/grusforekomst, som udgør en nordlig fortsættelse af Mogenstrup Ås. Mindre sand-/grusforekomster findes desuden i den markante bakke, som passeres mellem ca. st og 1+550, lokalt i Øllebjerg (vejens st ) samt i området mellem ca. st og Under den øvrige del af vejstrækningen forventes der at ligge moræneler direkte under mulden eller eventuelle lokale fyldlag Ledninger og andre tekniske anlæg Data vedrørende eksterne ledninger i projektområdet er i forbindelse med konsolideringen indsamlet via Ledningsejerregisteret (LER). Følgende ledningsejere har indmeldt ledninger og har leveret planmateriale på papir eller i digitalt format: Ledningsejer Ledningstyper Bemærkninger DONG Gas Distribution A/S Gasledninger Fordelingsledninger Global Connect Tele- og TV ledninger Fordelerkabler Næstved Vandforsyning Vandledninger Fordelings- og distributionsledninger Næstved Kommune Kloak Drænledninger Rørlagte vandløb Enkelte større ledninger To rørlagte vandløb Fensmark Varmeværk Fjernvarme Berører ikke projektet NKE Elnet A/S Lokal elforsyning Kun mindre ledninger og kabler SEAS-NVE Holding A/S Regional elforsyning Flere 132kV luftledninger TDC Totalløsninger Tele- og TV ledninger Enkelte større kabelforløb Telia Danmark Tele- og TV ledninger Fordelingskabler Stofa Tele- og TV ledninger Fordelingskabler Tabel 2.2: Registrerede ledningsejere og deres anlæg En del af de modtagne ledningsdata er mangelfulde, idet der i flere tilfælde ikke er leveret data om ledningsdimensioner, materialer og dybder. Næstved kommune oplyser om to rørlagte vandløb, som ønskes frilagt. På grundlag af ældre planer mener vi at der er tale om to rørlagte vandløb, som krydser vejen i ca. st og 5+200, begge med udløb til Suså og begge placeret i det planlagte 13/66

20 skovrejsningsområde ved Vridsløse. Der er ingen oplysninger om dimensioner, men der er tale om relativt små oplande. På baggrund af de indsamlede data er omlægningen for større ledninger fastsat individuelt ved overslagsberegningen, mens der er skønnet et beløb pr km til brug for omlægning og beskyttelse af diverse mindre distributionsledninger m.v. 2.2 Beskrivelse af vejanlægget Linieføring/tracé Dimensionerings- og projekteringsparametre De vigtigste dimensionerings- og projekteringsparametre, der blev benyttet i VVMprojektet, er vist i tabel 2.3 herunder: Parameter Fordelings Lokal- veje veje Ønsket hastighed 80 km/t 50 km/t Sikkerhedstillæg 10 km/t - Min. horisontal kurveradius 610 m 220 m Min. konveks vertikalkurveradius m m Tabel 2.3: VVM-projektets dimensioneringsparametre Horisontalkurvaturparametrene er baseret på stopsigt over 2,5 m rabat på våd vej. Længdeprofilparametrene er baseret på stopsigt langs vejen. Der forelå ikke i VVM-projektet oplysninger om dimensioneringsparametrene for øvrige veje og stier. I September 2006 fremkom Nyt forslag til Vejregler for åbent land. Det var i det følgende forudsat at disse vejregler skulle følges, selv om de først fremkom efter fremstillingen af VVM-projektet. Imidlertid er disse vejregler allerede under revision, for så vidt angår de grundlæggende bremselængder og hastighedsdefinitioner. Foreløbig er de nye regler bragt i anvendelse på motorveje, hvor stopsigt nu defineres til det forankørende køretøjs baglygter i stedet for til en genstand på vejen. Den herved beregnede stopsigtelængde svarer nogenlunde til den stopsigtelængde der beregnedes efter gældende regler, såfremt der regnes med tør vej. Det er sandsynligt at der også vil blive ændrede regler for hastighedstillægget, der hidtil er sat til 20 km/t. I forventning om at de nye stopsigtregler også kan anvendes for højklassede to- og tresporede veje og at hastighedstillægget måske justeres i nedadgående retning fastholdes ovenstående dimensioneringsparametre fra VVM-projektet indtil videre, men det er sandsynligt at skiltet hastighed med den nuværende minimumsradius på 610 km/t kan løftes til 90 km/t, med status som motortrafikvej. Den endelige afklaring af dette vil ske i forbindelse med detailprojekteringen. 14/66

21 Ved tilslutningen til Køgevej var der i det oprindelige projekt anvendt en radius på 400 m, svarende til en ønsket hastighed på 70 km/t. I det opdaterede projekt er denne radius rettet til 610 m svarende til minimumsradius på den øvrige strækning. Den nuværende skiltede hastighed på Køgevej i tilslutningsområdet er 80 km/t (normal landevej). Det er valgt at anlægge dobbeltrettet fællessti langs hele vejens højre side (sydside). Stien føres dog over dalbroen sammen med vejen, men stadig som en dobbeltrettet fællessti behørigt afskærmet fra køresporene. Det viste forløb fremgår af SK-001 og 002 (Bilag 1). Denne løsning imødekommer Næstved Kommunes generelle ønsker om at anlægge stier i eget tracé Oversigt Projektet omfatter følgende veje: Nordlig omfartsvej (NH) Forlægning af Sorøvej Forlægning af Fensmarkvej Otte til- og frakørselsramper Overføring af Ladbyvej Overføring af Vridsløsevej Længde i alt 7,3 km 0,4 km 0,7 km ca. 2,4 km 0,3 km 0,3 km 11,4 km I ovenstående er ikke medregnet ca. 300 m forlængelse af Øverup Allé mod syd. Denne vejstrækning er forudsat at skulle anlægges af Næstved Kommune som en del af den igangværende kommunale byggemodning. Desuden indgår følgende adgangsveje samt stier i eget tracé: Sti langs omfartsvej Forlagt Kirkesti Sti til Fensmarkvej Ny vej ved Jelshøjvej Underføring af Kalsagervej Ny adgangsvej til DR sendestation Længde i alt 7,2 km 0,3 km 0,4 km 0,3 km 0,3 km 0,2 km 8,7 km Liniebeskrivelse Omfartsvejen er en ca. 7 km lang 2+1 sporet vej. Den planlagte vej fremgår af vedlagte skitser SK-001 og 002 (planer 1:5000) samt SK-003 og 004 (længdeprofiler). Omfartsvejen starter som den nordøstlige gren i den eksisterende rundkørsel der forbinder Vestre Ringvej med Slagelsevej. I Slagelsevejs nordside findes en dobbeltrettet fællessti, hvis længdeprofil er forberedt på at passere den nye vej i en under- 15/66

22 føring. Omfartsvejens dobbeltrettede fællessti tilsluttes denne sti og forløber langs vejens højre side. Figur 2.1:Dobbeltrettet fællessti langs Slagelsevejs nordside Fra rundkørslen passerer omfartsvejen kuperet terræn, først i en højredrejende radius 610 m til krydsning af Ladbyvej ved indkørslen til Beredskabsstyrelsens øvelsesterræn. Ladbyvej føres over omfartsvejen. Derefter fortsættes videre i en venstredrejende radius 610 m som krydser øvelsesterrænet og den nu nedlagte Slagelsebane og fortsætter over et højdedrag. Slagelsebanen er planlagt ombygget til en dobbeltrettet sti. For at undgå at udføre en meget skæv stiunderføring for Slagelsebanen, føres denne i stedet, som en mere økonomisk løsning ad den projekterede Kirkesti til nord-sydgående sti i st. ca , som føres omtrent vinkelret under omfartsvejen. Det videre forløb frem mod krydsningen af Susådalen foregår i en højredrejende radius 610 m nord om en vildtremise over et nyt højdedrag. Susådalen passeres i en ret linie nogenlunde vinkelret på en 198 m lang højbro mellem st og st Åen har en slyngning netop hvor broen passerer. Åens forløb har været drøftet med Næstved Kommune og der er enighed om at undersøge muligheden for at udrette åløbet under broen for derved at undgå erosion omkring bropillernes fundamenter, der hvor de står tæt ved det kurvede forløb. Vasegrøften har sit nuværende forløb i vejlinien. Dette vandløb foreslås ført under broen og tilsluttet Susåen syd for broen. Detaljeringen af disse vandløbsforlægninger planlægges i samråd med kommunen i en senere projektfase. Umiddelbart øst for dalen føres omfartsvejen over Ringstedbanen og rammer midt i det nuværende kryds mellem Sorøvej og Ringstedgade. Øst for Ringstedgade etableres et B-anlæg, som tilsluttes den nuværende Ringstedgade i to rundkørsler. Sorøvej forlægges og tilsluttes Ringstedgade i den nordlige rundkørsel. Ringstedgade bevarer sit nuværende tværsnit med cykelstier. De to rundkørsler udføres som eksisterende rundkørsel ved Holsted Allé med diameter 30 m. 16/66

23 Forslaget for en højbro over jernbanen tager udgangspunkt i det omkringliggende terræn således at længdeprofilet svæver mellem højdedrag vest og øst for ådalen. Den dobbeltrettede sti føres med over højbroen, Ringstedbanen og Ringstedgade, men følger derefter igen sit eget tracé gennem B-anlægget hvor der etableres tilslutning til stierne langs Ringstedgade gennem den sydligste rundkørsel. I fortsættelsen mod øst følger omfartsvejen de udlagte byggearealer i bydelen Holsted i en svagt højredrejende kurve med radius 4000 m. Undervejs passeres Vridsløsevej, der føres over omfartsvejen, samt en ubenyttet sti, der afbrydes. Fensmarkvej afbrydes, men tilsluttes Øverup Allé ad et nyt vejstykke syd for og parallelt med omfartsvejen. Øverup Allé føres under omfartsvejen og tilsluttes Fensmarkvej mod nord og den nuværende Øverup Allé mod syd. Jeshøjvej afbrydes. I stedet anlægges en vejforbindelse mellem Jeshøjvej og Kalsagervej nord for omfartsvejen og Kalsagervej føres under omfartsvejen. Omfartsvejen afsluttes med en venstredrejende radius 610 m som tilsluttes Køgevej umiddelbart syd for DR s sendestation. Her anlægges en fordelerring over omfartsvejen, hvor planlagt Østlig fordelingsvej, samt Køgevejs vestlige gren tilsluttes, og hvor omfartsvejen tilsluttes med to par ramper. Fra fordelerringen etableres en vejgren mod Fensmark. Indtil kommunen anlægger en ny vej til Fensmark benyttes grenen som adgangsvej til DR s sendestation samt de to ejendomme nord for st Den dobbeltrettede stiforbindelse fortsætter frem til fordelerringen ved Køgevej. Der udføres tilslutning til Fensmarkvej syd for st. ca og nord for st. ca Ved fordelerringen fortsættes i underføringer under Køgevej og Østlig fordelingsvej til st. ca hvor stien med en underføring under Køgevej splittes op og forbindes til de to enkeltrettede stier langs Køgevej Adgangsforhold Der er generelt ikke problemer med at skabe adgang til gennemskårne arealer fra hver sin side af den nye vej. Landejendommen syd for st er opkøbt af Næstved Kommune, som er i gang med at planlægge byggemodning af ejendommens jorder til nye industriarealer. Der skønnes derfor ikke at være behov for at opretholde den nuværende adgang fra Køgevej idet der vil blive etableret alternativ adgang til området Tværsnit Vejtværsnittet skal være som et 2+1 sporet tværsnit, jf. figur 2.2. Tværsnit for ramper og øvrige veje foreslås udført som angivet i figur 2.3 nedenfor: 17/66

24 Figur 2.2: Omfartsvejens normaltværsnit 18/66

25 Figur 2.3: Anvendte tværsnit for øvrige veje og stier Skråninger Der er forudsat a=2 skråninger med afrundingsbanket hvor dette er påkrævet. Dette betyder at der sættes autoværn ved påfyldningsskråninger. 2.3 Vejtype og hastigheder Valg af vejtype Normaltværsnittet for Nordlig omfartsvej skal være en 2+1 vej som beskrevet ovenfor. Vejtypen antages at være en motortrafikvej med 2+1 spor som vejregelens type 10. Vejen planlægges med en hastighed på 80 km/t, men i den videre detailprojektering undersøges muligheden for 90 km/t. Trafikken overstiger ikke på nogen delstrækning kapaciteten for en normal tosporet vej, men af sikkerhedsårsager udføres vejen som en 2+1 vej. Der er ikke umiddelbart grundlag for forberedelse for 4 spor. 2.4 Stier og lokale veje Stiforløbet udføres som beskrevet ovenfor som en dobbeltrettet fællessti i eget tracé. 2.5 Tilslutninger og kryds Dimensionsgivende køretøjer Der er for tiden ikke planer om at Næstved Havn eller industrier omkring Næstved indgår som mål for modulvogntog. Dimensionsgivende køretøj er derfor SVT for alle større veje og rundkørsler og LV for alle andre veje. Der benyttes i nogle tilfælde overkørbare arealer for at sikre passage af det dimensionerende køretøj Knudepunkter Der indgår følgende større knudepunkter: 19/66

26 Knudepunkt Slagelsevej/Vestlig omkørselsvej Ringstedgade/ Sorøgade Tilslutningsanlæg med Køgevej og Østlig omfartsvej Udformning Omfartsvejen tilsluttes den nuværende rundkørsel. Den dobbeltrettede sti nord for Slagelsevej er sænket, således at der kun skal udføres et bygværk omkring stien. Tilslutning er foreslået som et B-anlæg med østvendte ramper der tilsluttes den nuværende Ringstedgade i to rundkørsler. Sorøvej forlægges mod nord og tilsluttes den nordligste rundkørsel. Knudepunktet tænkes udført som et 2 plans kryds med en fordelerring (stor rundkørsel lagt over gennemgående vej). Tilstødende veje og ramper tilsluttes fordelerringen. Stiforløbet lægges uden på ramper og rundkørsel. Tabel 2.5:Projektets knudepunkter Fordelerringen ved Køgevej tilpasses Østlig fordelingsvej og den eksisterende Køgevej som vist på skitse SK-002. Der er ikke gennemført kapacitetsvurderinger af knudepunkterne, bortset fra knudepunktet ved Køgevej. Med de beregnede trafiktal forudses der dog ikke problemer i de planlagte rampekryds. 2.6 Belægninger Vej- og stibefæstelser På grundlag af karteringskort og øvrige geotekniske data, dimensioneringen af Østlig og Sydlig fordelingsvej, samt Vejdirektoratets erfaringstal, er følgende vej- og stibelægninger antaget til brug for prisberegningen: Lag Omfartsvej Ramper Andre større veje Stier Slidlag 20 mm SRS 20 mm SRS 30 mm AB 20 mm PA Mod. ABB 70 mm 70 mm 60 mm GAB II 40/ mm 120 mm 180 mm 50 mm (GAB 0) Stabilgrus 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm Bundsikring 340 mm 390 mm 430 mm 330 mm Tykkelse i alt 800 mm 800 mm 800 mm 600 mm Tabel 2.6: Forudsatte belægningsdimensioner 20/66

27 2.7 Afvanding Generelt Som grundlag for Projektets afvandingsdimensionering anvendes: Vejregel for Afvandingskonstruktioner, december Denne udgave giver anvisninger for hvordan der tages højde for klimaændringer ved beregning af nedbørsmængde og bassindimensioner. Den væsentligste del af afstrømningen sker til Susåen gennem to bassiner, et nordvest for højbroen og et i det nordlige øje af B-anlægget. Bassinerne er dimensionerede for et max afløb på 1,0 l/s/ha. Det skal verificeres om denne mængde stadig er tilladt, samt om den angivne bassinplacering er acceptabel. For at reducere rørdimensioner og bassinstørrelser i Susådalen, der er et Natura 2000 område, kan størrelsen af de to bassiner ved Susåen reduceres ved at anlægge serieforbundne bassiner undervejs i systemet, som beskrevet i det følgende. For at reducere den vandmængde der føres østpå til Susåen bør det i detailprojekteringen overvejes om en større del af den vestlige vejstrækning kan afvandes til Evegrøften. Selv om Evegrøften også føres til Suså, sker dette tæt på udløbet i Karrebæk fjord, hvor åen må formodes at være mindre følsom for vejvandets skadelige stoffer. Alle afløb fra vejen passerer forsinkelsesbassin der forsynes med sandfang og olieudskiller. Hvor vejanlæg og bassiner placeres i områder med drikkevandsinteresser, vil der blive udført tiltag til beskyttelse mod nedsivning af vejvand. Dette gælder lokalt ved vejens start og afslutning. Ved bassin 2 er der ingen umiddelbar recipient som kan modtage det afledte regnvand. Derfor føres vandet til bassin 3 for derfra at udlede regnvandet til Susåen Gennemgang af vejstrækninger Strækning Som i oprindeligt projekt samles vandet i station og her foreslås enten at regnvandet samles i bassin og pumpes til Evegrøft med forbindelse til Susåen vest for eksisterende rundkørsel på Slagelsevej. Alternativt samles regnvandet i bassin og ledes via gravitation til recipient (mindre sø) beliggende mellem den nye omfartsvej og Gammel Skovridervej. Søen har formentlig afledning til Evegrøft via rørledning. Vandhullet og dets afløb bør undersøges nærmere for vurdering af mulig udledning. Placering af bassinet ville være hensigtsmæssig på den østlige side af omfartsvejen, da man derved kan udnytte hældningen i kurven på vejbanen optimalt. Alternativt kan det undersøges om det har et praktisk formål at rykke bassinets placering til Beredskabsstyrelsens øvelsesområde, hvorved de kan anvende dette bassin som branddam. 21/66

28 Strækning I VVM-projektet har man vurderet at man kan føre den samlede regnvandsmængde direkte til bassin placeret i station 3+300, hvilket vil medføre store ledningsdimensioner (ø800 mm) og gravedybder over 7 m på længere stræk. Dette vil være en relativ dyr løsning. I stedet foreslås at vandet opsamles i et bassin placeret i station og afledningen fra bassinet tilpasses kapaciteten i en Ø 250 som udføres vha. styret underboring. Strækning Der placeres et bassin på Susåens vestlige side, nord for st , hvilket findes fornuftigt for udledning til recipienten. Regnvandet fra station og frem til Susåen sammen med tilledningen af regnvandet på strækningen vil være dimensionsgivende for bassinet. Strækning Denne strækning indeholder større bygværker, som højbro over Susåen samt overføring over Ringstedbanen. Strækning Regnvandet ledes fra station til bassin i Station i B-anlæggets nordlige øje. Regnvandet kan føres i en relativ lille ledning i begge tilfælde grundet det store længdefald der er ned mod bassinplaceringen. Man kan indregne et forsinkelsesbassin ved station for at nedsætte dimensionen på den resterende ledning, men det vurderes at anlægsomkostningerne af bassinet vil overstige besparelsen på at føre ledningen videre i en lidt større dimension. Strækning Som i VVM-projektet samles vandet i station hvor fordelerringen ved Køgevej etableres. Regnvandet kan føres på systemet for Østlig fordelingsvej og derved ledes til projekteret bassin som har afløb til Ellebæk. Der er skærpede krav på 0,4 l/sek/ha for udledning til Ellebæk Dimensionering Ledningsdimensionering: Der er udført ledningsdimensionering til brug for prisoverslag. Bassindimensionering: Bassinvoluminer er udregnet efter følgende forudsætninger: Årsmiddelnedbør (mm) 700 Region 2 Gentagelsesperiode (år) 5 Sikkerhedfaktor 1,3 Derved ser bassinvoluminer ud som følgende, med et udledningskrav på 1 l/sek/ha Det skal dog bemærkes at Bassin 2 er dimensioneret udfra en afledning af 43 l/sek, da det er max belastningen på den beregnede Ø250 og bassinets funktion ikke er at udlede til en recipient og derved ikke har et udlederkrav. 22/66

29 Bassin nr. Station Volumen B m3 B m3 B m3 B m3 2.8 Vejudstyr og belysning Sideanlæg I projektet indgår ikke sideanlæg eller buslommer på de aktuelle vejstrækninger. Belysning Der skal opsættes vejbelysning i alle rundkørsler og fordelerringe. Der foreslås desuden belysning i alle stiunderføringer. Kollektiv trafik Der er ikke påregnet stoppesteder eller andre foranstaltninger for den kollektive trafik. 2.9 Bygværker og faunapassager Bygværkstyper Projektet forudsætter, at bygværkerne udføres som in-situ støbt beton. Følgende typer af bygværker er benyttet i projektet: Krydsning af Susåen. Broen udføres som en traditionel dalbro i efterspændt beton med vederlag skjult i skråningerne. Vejoverføringer, skærende veje og fordelerringe antages udført som trefagsbroer med skråningsanlæg under bro. Krydsning af mindre veje uden tilslutning: Som udgangspunkt er den mindre krydsende vej ført over den nye fordelingsvej. Den krydsende vej er ført over med et tværprofil svarende til 2 sporet vej (reduceret tværprofil). Stikrydsninger. Disse udføres som over- eller underføringer afhængigt af terrænforholdene. Det er antaget at der anvendes elementtunneler som underføringer. Krydsningen af jernbane vil ske med underført eller overført vej og med opretholdelse af togdrift i anlægsperioden. Faunapassager. Disse udføres i tre dimensioner: Type A, tunnel 3,5 m x 6 m, type B, rørprofil Ø1,4 m og type C, rektangulært profil 1,0x0,6 m På grundlag af projektets tegninger og beskrivelser fås følgende opgørelse over bygværker: Station Navn Type Bygværkstype Skæringsvinkel Bemærkninger Sti er krum. Tunnel Sti ved Slagelsesvej UF af sti Elementtunnel 90 med overbredde Ladbyvej OF vej 3 fags overføring Sti under Ladbyvej UF af sti Elementtunnel 90 Overslag Mio DKK 2,5 7,7 1,7 23/66

30 Station Navn Type Bygværkstype Skæringsvinkel Bemærkninger Slagelsesbanen UF af sti Elementtunnel Susåen UF af å Dalbro 90 Højbro Ringstedbanen UF af bane Beton ramme 75 - Sorøvej under Ringstedsbanen OF af bane Betonramme 70 Ikke på hovedlinien UF af vandløb Sorøvej, vandløbsunderføring Betonramme 90 Ikke på hovedlinien UF af Ringstedgade UF af vej Betonramme Vridsløsevej OF af vej 3 fags overføring Øverup Allé UF af vej Skråbensramme Sti over Omfartsvej OF af sti 3 fags overføring Kalsagervej OF af vej 3 fags overføring Fordelerring ved Køgevej 1 OF af vej 3 fags overføring 90 Virker klemt Fordelerring ved Køgevej 1 OF af vej 3 fags overføring 90 Virker klemt - Dobbeltrettet sti under Køgevej UF af sti Elementtunnel 90 Ikke på hovedlinien Dobbeltrettet sti under Østlig - Fordelervej UF af sti Elementtunnel 90 Ikke på hovedlinien Enkeltrettet sti under vej til Fensmark UF af sti Elementtunnel 90 Tabel 2.7: Det opdaterede projekts bygværker Overslag Mio DKK ,4 29,2 24,0 2,0 15,8 7,9 10,2 1,3 2,5 8,1 8,1 1,3 1,5 1,5 Der hersker i øjeblikket usikkerhed fra BaneDanmarks side om der skal ske en sporjustering hvor omfartsvejen krydser banen (St ). Det forventes atbehovet for sporjustering vil være afklaret inden vejen anlægges. Såfremt dette ikke er sket, udføres banekrydsningen med en overbredde på 3 m. Derved vil der være tilstrækkelig plads til at sporjusteringen kan ske uden ændring af bygværket Frihøjder og højde af overbygning på bygværk For veje er der forudsat en frihøjde på 4,63 m (4,50 + 0,13) ifølge vejreglerne. For jernbanen har Trafikstyrelsen/BaneDanmark ønsket at opretholde muligheden for at kunne øge den planlagte hastighed fra 160 km/t til 200 km/t.der var tidligere regnet med en frihøjde svarende til fjernbane (Hovedspor og øvrige spor der er planlagt for elektrificering Profil EBa) på m fra skinneoverside til underside af brodæk. Denne højde er inkl. plads til køreledninger. Af hensyn til hastighedsforøgelsen er dette mål øget med 0,50 m Faunapassager mv Regionalplantillæg nr. 6 forudsætter faunapassager, ledehegn, paddehegn mv. som angivet i tabel nedenfor: Station OF/UF Over/underføring Bemærkninger Nordlig omfartsvej Ø 1,4 m Faunarør type B Paddehegn opsættes mellem st og jf. også 24/66

31 Station OF/UF Over/underføring Bemærkninger nedenfor Ø 1,4 m Faunarør type B eller Kasseprofil Rør Ø 1,4 m. Eksisterende læhegn bevares kombineret med opsætning af paddehegn UF Landskabsbro over Susåen Ø 1,4 m Faunarør, type B Tabel 2.8: VVM-projektets faunapassager Der påregnes i VVM-projektet anlagt ca. 12 erstatningsbiotoper og kompensationsvandhuller Trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevision I forbindelse med konsolideringen er der udført trafiksikkerhedsrevision i overensstemmelse med Vejdirektoratets anbefalinger (Trin I i forbindelse med det konsoliderede projekt). Hvor det er relevant er modtagne kommentarer indarbejdet i nærværende projekt. 25/66

32 3. STØJKORTLÆGNING 3.1 Vejstøj Støj fra vejtrafikken giver ikke høreskader, men støjen kan være generende. Støjens styrke angives som et antal decibel (forkortet: db). 0 db svarer til den svageste lyd et menneske kan høre. 120 db er så kraftig støj, at det kan gøre ondt i ørene. Undertiden vil man se, at der skrives db(a). "(A)" betyder, at angivelsen af støjniveauet er tilpasset den måde et menneske oplever støjen. Vejstøj er altid db(a), også selvom der kun står db. Skalaen for støj er logaritmisk. Det betyder, at man ikke uden videre kan lægge støjniveauer sammen. Hvis man fx lægger støjen fra to lige kraftige støjkilder sammen, bliver støjniveauet altid 3 db højere. En ændring på 3 db svarer altså til en fordobling eller halvering af støjen (f.eks. ved en fordobling eller halvering af trafikken på en vej), men lyder kun som en lille ændring af det hørbare støjniveau. En støjdæmpning på 10 db lyder som en halvering, men svarer fx til, at 90 % af trafikken på en vej forsvinder. FAKTABOKS Støjens styrke angives som et antal decibel (forkortet: db). Denne figur illustrerer, hvor kraftige forskellige støjkilder er i forhold til hinanden målt i decibel. Som en tommelfingerregel kan man regne med, at ændringer i støjniveauer opleves på følgende måde: 1 db er den mindste ændring et menneske er i stand til at opfatte 3 db opleves som en lille ændring 6 db opleves som en væsentlig ændring 10 db opleves som en stor ændring og lyder som en fordobling eller halvering af støjen Illustration udlånt af DELTA Der kan være stor forskel på, hvordan støjen fra de forskellige støjkilder opleves af mennesker, også selvom støjniveauet i decibel er det samme. Der er også forskel på, hvordan forskellige mennesker oplever vejstøj, og i hvilken grad de føler sig generet af støjen. 26/66

NÆSTVED OMFARTSVEJ VANDSYNSPROTOKOL

NÆSTVED OMFARTSVEJ VANDSYNSPROTOKOL Til Næstved Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli, 2010 NÆSTVED OMFARTSVEJ VANDSYNSPROTOKOL VANDSYNSPROTOKOL Revision 1 Dato 2010-07-15 Udarbejdet af ADAS Kontrolleret af SVU Godkendt af MTV Beskrivelse

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Foreløbigt notat vedrørende placering af Bedstedvej

Foreløbigt notat vedrørende placering af Bedstedvej Foreløbigt notat vedrørende placering af Bedstedvej The New Line Copenhagen Ringsted Alignment and Railway Technology 23. september 2013 Alignment and Railway Technology (ART-contract) Page 1 of 15 Foreløbigt

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen

Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen NOTAT Projekt Furesø Kommune Støjdæmpning Kunde Furesø Kommune Dato 2011-05-16 Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen Dato 2011-05-08 Dette notat indeholder et idékatalog for mulige støjdæmpningstiltag

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto STØJSKÆRM VED SKOVDIGEBROEN i bagsværd visualisering/foto Visualisering af støjskærmen ved Skovdigebroen UDGIVET AF Vejdirektoratet, april 2013 VISUALISERINGER Bjarrum Arkitekter Tryk & LAYOUT Vejdirektoratet,

Læs mere

Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012

Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012 Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012 Projektchef Carsten H. Lund fra Vejdirektoratet bemærkede indledningsvist, at formålet med

Læs mere

Konsolidering af amtsprojekt

Konsolidering af amtsprojekt Vejdirektoratet Konsolidering af amtsprojekt Motortrafikvej Sdr. Borup - Assentoft September 2009 COWI A/S Vejdirektoratet Konsolidering af amtsprojekt Motortrafikvej Sdr. Borup - Assentoft Jens Chr. Skous

Læs mere

CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER

CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER Notat 29. marts 2012 Revideret 30. jan. 2014 CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER Projekt nr. 207450 Dokument nr. 123762000 Version 1 Udarbejdet af MSZ Kontrolleret af PTK Godkendt af CWI Fase 2-programmering

Læs mere

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

Hovedprojekt Østlig fordelingsvej og Stenlængegårdsvej Dato: 2011-02-16 Tegningsliste Rev. dato: 2011-03-17. Titel

Hovedprojekt Østlig fordelingsvej og Stenlængegårdsvej Dato: 2011-02-16 Tegningsliste Rev. dato: 2011-03-17. Titel Hovedprojekt Østlig og Stenlængegårdsvej Dato: NØF-0009-01 Side 1 af 9 NØF-0009-01 NØF-0009 Tegningsliste - 2011-03-10 Oversigtsplaner NØF-1001 NØF-1000 Oversigtsplan 1:15.000 NØF-1100 NØF-1100 Oversigtsplan

Læs mere

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering

Læs mere

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE 1 INDHOLD RESUME Resume... 2 Baggrund...3 Lokal afledning af regnvand (LAR)...4 Baunebakken...5 I forbindelse

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k p rojektleder Jørgen Nielsen, Århus Am t,veje og Tra f i k, j n @ a g. a a a. d k. - og andre

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm ANSØGNING OM ÆNDRING AF FORLØBET AF VANDLØBET BOLBROREN- DEN IFB. ETABLERING AF NYT AFLØBSANLÆG PÅ BOLBROENGEN. Baggrund Bolbroengen

Læs mere

MOTORVEJEN RIIS - ØLHOLM ANL ÆGSARBEJDET

MOTORVEJEN RIIS - ØLHOLM ANL ÆGSARBEJDET MOTORVEJEN RIIS - ØLHOLM ANL ÆGSARBEJDET Har du spørgsmål, som du ikke finder svar på i denne pjece, er du velkommen til at kontakte: PROJEKTBESKRIVELSE UDGIVET AF Vejdirektoratet, Anlægsdivisionen August

Læs mere

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Sagsnr: 11/24977 Sagsansvarlig: dr29471 Sagsbehandler: hc Sagens formål Godkendelse af forslag til

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

Nej (Det tror vi ikke, da der ikke er tale om nyt spor, men kun etablering af december 2006

Nej (Det tror vi ikke, da der ikke er tale om nyt spor, men kun etablering af december 2006 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Indledende vurdering af miljøkonsekvenser ved elektrificeringen af jernbanestrækningen

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

Nykøbing Falsters omfartsvej Fra idé til færdigt plangrundlag

Nykøbing Falsters omfartsvej Fra idé til færdigt plangrundlag Nykøbing Falsters omfartsvej Fra idé til færdigt plangrundlag I mange år har det været et ønske at anlægge en østlig omfartsvej ved Nykøbing Falster, og den stadigt stigende trafik har forstærket behovet.

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader.

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader. Hedensted Bredal Daugård Assendrup Vejle Stouby Vejle Fjord Natura 2000områder Andkær Brejning Linjeføring fra forundersøgelse Natura 2000-områder Fredninger Børkop Natura 2000 er et internationalt netværk

Læs mere

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning Jammerbugt Kommune Frilægning af Blokhus Bæk, beregning af dimensioner Rekvirent Rådgiver Jammerbugt Kommune Natur og Miljø Lundbakvej 5 9490 Pandrup Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Projektnummer

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ

FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ Til Ringsted Kommune Dokumenttype Notat Dato oktober 2009 FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ Revision 0 Dato 2009-10-05 Udarbejdet af HDJ Kontrolleret

Læs mere

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Teknik- og miljøforvaltningen Dagsorden Velkomst ved Teknik- og Miljøudvalgsformand v. Mette Jorsø (5 min) Baggrund, tidsplan og præsentation

Læs mere

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser Notat Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 8. november 2012 REV.25-11-2012 Projekt nr. 211553 Dokument nr. 125590549 Version 3 Udarbejdet af MSt Kontrolleret af ERI Godkendt af MSt 1 BAGGRUNDEN

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear Industrivej 2 4683 Rønnede Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk Dear NY VINDMØLLEPARK VED TUREBYLILLE I FAXE KOMMUNE - ANSØG- NING OM DISPENSATION TIL ETABLERING AF TO NYE OVERKØRSLER INDENFOR

Læs mere

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS VVM-redegørelse >>> Supplerende materiale RAPPOR T 438 SUPPLEME MENT TIL R APPO PORT 402-2012 UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS VVM-redegørelse >>> Supplerende

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20.1 Formål Sølodsgrøften er nu rørlagt gennem Bårse, men rørledningen er gammel og tilstanden formentlig dårlig. Det er derfor overvejet at lægge en ny

Læs mere

Fly Enge. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version

Fly Enge. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Fly Enge Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Indledning og baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv om god tilstand i alle vandområder, har regeringen lanceret Grøn Vækst pakken.

Læs mere

Storstrømsforbindelsen. Vejforum 4. dec. 2014 - Ulrik Larsen og Niels Gottlieb Vejdirektoratet

Storstrømsforbindelsen. Vejforum 4. dec. 2014 - Ulrik Larsen og Niels Gottlieb Vejdirektoratet Storstrømsforbindelsen Vejforum 4. dec. 2014 - Ulrik Larsen og Niels Gottlieb Vejdirektoratet Hvorfor en ny bro? Forbindelsen har stor betydning og er samtidig en vigtig del af jernbanekorridoren mellem

Læs mere

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase Nyt godsspor til Havn Debatoplæg til idéfase Deltag i debatten For at sikre at alle relevante og lokale forhold i projektet belyses, opfordrer Banedanmark alle borgere, interesseorganisationer, virksomheder,

Læs mere

Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015

Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015 Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015 På landbrugets vegne, hvordan skal landbrugsmaskiner komme over broforbindelserne i fremtiden? Hvordan bliver de

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring Faxe Kommune Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede COWI A/S Jens Chr S 8000 Aarhu Telefon 87 Telefax 87 wwwcowid Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Forslagene til vejføring

Læs mere

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Planforhold - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Planforhold Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-238-4 Planforhold Indhold Side 1 Forord

Læs mere

NY FJORDFORBINDELSE VED FREDERIKSSUND. VVM-redegørelse >>> Oversigt over undersøgelserne

NY FJORDFORBINDELSE VED FREDERIKSSUND. VVM-redegørelse >>> Oversigt over undersøgelserne NY FJORDFORBINDELSE VED FREDERIKSSUND VVM-redegørelse >>> Oversigt over undersøgelserne INDLEDNING I oktober 2006 besluttede Folketinget at der skal udarbejdes et beslutningsgrundlag for en ny fjordforbindelse

Læs mere

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune Simested Å udspring Kort sammendrag af forundersøgelsen Mariagerfjord kommune Indledning Rebild Kommune har i samarbejde med Mariagerfjord Kommune undersøgt mulighederne for at etablere et vådområde langs

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Juni 2015 Forord Som led i forliget om Togfonden DK fra 2014 skal der etableres ny bane mellem Horsens og Aarhus. Den nye banestrækning bliver ca. 23 km lang

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN FOR JYLLAND

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN FOR JYLLAND UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN FOR JYLLAND MOTORVEJEN BORDING FUNDER (Linjebesigtigelsesforretning den 30. og 31. marts 2006) 3. hæfte Torsdag den 30. marts 2006

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Det har i forbindelse med projekteringen været nødvendigt, at flytte den tilstødende Tårupvej således, at denne også gennemskærer diget.

Det har i forbindelse med projekteringen været nødvendigt, at flytte den tilstødende Tårupvej således, at denne også gennemskærer diget. Grontmij Carl Bro A/S Skibhusvej 52 A 5000 Odense C Danmark T +45 82 20 35 00 F www.grontmij-carlbro.dk Fredericia Kommune Teknik & Miljø Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia CVR-nr. 48233511 Att.: Dorte

Læs mere

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Vej- og trafikområdet, hne@vd.dk Civilingeniør Carsten Bredahl Nielsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Miljø og landskabsæstetik ved anlæg af nye baner Niels Kjølhede, arkitekt m.a.a

Miljø og landskabsæstetik ved anlæg af nye baner Niels Kjølhede, arkitekt m.a.a Miljø og landskabsæstetik ved anlæg af nye baner Niels Kjølhede, arkitekt m.a.a Trafikministeriet nedsatte i 1994 et baneplanudvalg med henblik på at opstille en samlet langsigtet plan for udbygning og

Læs mere

Transportministeriet. Ekstern kvalitetssikring Nykøbing Falster Omfartsvej. Alle beløb angivet i reguleringsindeks vedr.

Transportministeriet. Ekstern kvalitetssikring Nykøbing Falster Omfartsvej. Alle beløb angivet i reguleringsindeks vedr. Alle beløb angivet i reguleringsindeks vedr. veje: 180,8 Capacent Indhold 1. Resume 1 2. Præsentation af projektet 3 2.1 4 3. Vurdering af anlægsbudgettet og forudsætninger 6 3.1 Vurdering af ankerbudgettet

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13.

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen Indledende høring fra 23. april til 30. maj 2014 Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. maj 2014 Om letbanen

Læs mere

I uprioriteret rækkefølge vurderer Ferslev Borgerforening, at formålet med den kombinerede gang- og cykelsti er bl.a.:

I uprioriteret rækkefølge vurderer Ferslev Borgerforening, at formålet med den kombinerede gang- og cykelsti er bl.a.: Aalborg Kommune Sundhed og Bæredygtig Udvikling Rantzausgade 4 Postboks 248 9000 Aalborg Ferslev, den 5. maj 2012 Vedr.: Sti fra Ferslev til Svenstrup 1. Baggrund Nedenstående ansøgning er udarbejdet af

Læs mere

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 Screeningsskema til vurdering af NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 JORD OG VAND GRUNDVAND Indebærer planen påvirkning af grundvandsressourcens

Læs mere

Tilslutningstilladelse

Tilslutningstilladelse 1 April 2014 Tilslutningstilladelse AFLEDNING AF OVERFLADEVAND OG DRÆNVAND TIL OFFENLTIG REGNVANDSLEDNING Fra udbygning af Nordvest banen ved Vipperød station, og Sydlig omfartsvej TIL OFFENTLIG KLOAK

Læs mere

LETBANEN I BYBILLEDET v/ Dorthe Harbo Andersen, By- og kulturforvaltningen. LEDNINGSFLYTNING v/ Lars Scheuer, Odense Letbane P/S

LETBANEN I BYBILLEDET v/ Dorthe Harbo Andersen, By- og kulturforvaltningen. LEDNINGSFLYTNING v/ Lars Scheuer, Odense Letbane P/S ODENSE LETBANE LETBANEN I BYBILLEDET v/ Dorthe Harbo Andersen, By- og kulturforvaltningen LEDNINGSFLYTNING v/ Lars Scheuer, Odense Letbane P/S TRAFIK OG PARKERING v/ Stig Langsager, By- og kulturforvaltningen

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej Nye veje ved Næstved - fra motorvej til motorvej Næstved regionalt center og opland til hovedstaden derikshavn Regionalt center Med sine 41.000 indbyggere er Næstved den største by på Sjælland uden for

Læs mere

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere

Jernbaneforbindelse på tværs af Vejle Fjord

Jernbaneforbindelse på tværs af Vejle Fjord Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Til Hærvejskomiteen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Revision 1 Dato 2013-09-18 Udarbejdet af APO

Læs mere

Notat nr. N6.029.11. Tranbjerg - støjskærm Støjskærm. : Tranbjerg Fællesråd. : Jørgen Heiden. Vedlagt : Tegning nr. 1-4. Kopi til : 1 INDLEDNING

Notat nr. N6.029.11. Tranbjerg - støjskærm Støjskærm. : Tranbjerg Fællesråd. : Jørgen Heiden. Vedlagt : Tegning nr. 1-4. Kopi til : 1 INDLEDNING Notat nr. N6.029.11 Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Tranbjerg - støjskærm Støjskærm 25. juli 2011 Projekt: 35.6315.02 Til Fra : Tranbjerg

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14 Skema til VVM Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Danica Ejendomsselskab ApS

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

Hvornår er et vandløb et vandløb

Hvornår er et vandløb et vandløb Hvornår er et et Vejledning i hvilke der er omfattet af slovens 2. Vejledningen viser en række stilistiske skitser, som er eksempler på, hvornår der er tale om et eller ej jfr. 2 i Bagest i vejledningen

Læs mere

Ballerup Kommune Måløv Station Supercykelsti gennem området ved Måløv Station

Ballerup Kommune Måløv Station Supercykelsti gennem området ved Måløv Station Måløv Station Supercykelsti gennem området ved Måløv Station NOTAT REV. NR. 02 24. september 2014 mkk/mg/mm Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 4 2 Konklusion... 4 3 Vurdering af valgt

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Holstebromotorvejen Entreprise 6714.001 Tvis - Aulum

Holstebromotorvejen Entreprise 6714.001 Tvis - Aulum Holstebromotorvejen Entreprise 6714.001 Tvis - Aulum Orienteringsmøde 25. november 2014 Program Velkomst og præsentation v/ Janie Ipsen Projektets tidsplan og leverandørportalen v/ Janie Ipsen Gennemgang

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Redegørelse om fordeling af vejbidrag ved anlæg af Ny Absalonsvej og Hærvejsstien i byudviklingsområdet

Redegørelse om fordeling af vejbidrag ved anlæg af Ny Absalonsvej og Hærvejsstien i byudviklingsområdet Aarhus Ryhavevej 7 8210 Aarhus V 7733 2121 www.le34.dk Thomas Normann Asmussen +45 7733 2106 D +45 3163 9206 M TNA@le34.dk 19. august 2015 Projekt: 1504348 Dokument: D15-150090 Side 1 af 7 Redegørelse

Læs mere

Bygningsbeskrivelse, pakke 3. September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker.

Bygningsbeskrivelse, pakke 3. September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker. September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE Driftsudbud Store Bygværker Side 1 af 12 UF af Kalvebodløbet, Kalvebodbroen, nord Kalvebodbroen indgår i motorvejstrækningen Jægersborg-Kastrup

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Informationsmøde den 10. oktober 2012. Den nye bane København-Ringsted

Informationsmøde den 10. oktober 2012. Den nye bane København-Ringsted Informationsmøde den 10. oktober 2012 Den nye bane København-Ringsted Program 19.00-19.15 Velkomst 19.15-20.15 Præsentation af projektet 20.15-21.00 Spørgehjørner Trafikomlægninger Ledningsomlægninger

Læs mere

Forbedring af banen på sydfyn April 2003. Forbedring af banen Odense-Svendborg

Forbedring af banen på sydfyn April 2003. Forbedring af banen Odense-Svendborg Forbedring af banen på sydfyn April 2003 Forbedring af banen Odense-Svendborg FORBEDRING AF BANEN ODENSE-SVENDBORG Fruens Bøge Odense Odense Sygehus Hjallelse Højby 28 Årslev Pederstrup Ringe Rudme 66

Læs mere

Den 12. marts 2015 afsagde klagenævnet afgørelse i klagesagen, hvor afgørelsen om tilladelse til udledning blev hjemsendt til fornyet sagsbehandling

Den 12. marts 2015 afsagde klagenævnet afgørelse i klagesagen, hvor afgørelsen om tilladelse til udledning blev hjemsendt til fornyet sagsbehandling Odder Kommune Planafdeling Rådhusgade 3 8300 Odder Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fornyet landzonetilladelse til etablering af regnvandsbassin, matr. 24 d Torrild by, Torrild Sagens baggrund I forbindelse

Læs mere

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1 NORDDJURS KOMMUNE TEKNIK OG DRIFT Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde 1. Projekttitel 5 fremkommelighedsprojekter på landevej 505 mellem Assens og Odense. 2. Resumé Fremkommelighed på vejene

Læs mere

Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener. Fagnotat. Køge Nord - Næstved

Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener. Fagnotat. Køge Nord - Næstved Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener Fagnotat Køge Nord - Næstved Godkendt dato Godkendt af 26.02.2014 Mette Daugaard Petersen Senest revideret dato Senest revideret af 20.02.2014 Anne Mette Bach-Jacobsen,

Læs mere

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet:

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Miljøvurdering af planer Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Kommuneplan 2013-2025 medfører følgende planændringer, som er screenet i forhold

Læs mere

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Slettebjerggård Overordnet planlægning Den udbudte storparcel indgår i et nyt planlagt boligområde med både

Læs mere

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Notat om VVM-screening af moniteringsboring 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Indledning

Læs mere

Dette notat beskriver arealbehovene for kørsel med modulvogntog mellem Køge Bugt Motorvejen og erhvervsområderne beliggende mod vest.

Dette notat beskriver arealbehovene for kørsel med modulvogntog mellem Køge Bugt Motorvejen og erhvervsområderne beliggende mod vest. NOTAT Projekt Arealbehovsanalyse for Modulvogntog Klient Greve Kommune Notat nr. 001 Dato 20100219 Til Michael Løgstrup Fra Rambøll By og Trafik 1. Indledning Dette notat beskriver arealbehovene for kørsel

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Side 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Artikel til Trafik og Veje hbe/lykk/lmi/26-10-2011 REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Lykke Møller Iversen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, lykk@vd.dk Hans Bendtsen, Vejdirektoratet,

Læs mere