Til Vejdirektoratet. Dokumenttype Rapport. Dato Juli 2010 NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED SUPPLERENDE VVM-UNDERSØGELSE TEKNISK RAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til Vejdirektoratet. Dokumenttype Rapport. Dato Juli 2010 NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED SUPPLERENDE VVM-UNDERSØGELSE TEKNISK RAPPORT"

Transkript

1 Til Vejdirektoratet Dokumenttype Rapport Dato Juli 2010 NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED SUPPLERENDE VVM-UNDERSØGELSE

2 Revision 1 Dato Udarbejdet af Jens Anker Jaquet m.fl. Kontrolleret af Emil Larsen Godkendt af Jens Anker Jaquet Beskrivelse Teknisk rapport Ref A/R-002 Rambøll Bredevej 2 DK-2830 Virum T F

3 INDHOLD 1. Projektet Baggrund Projektstade Sammenfatning Vejprojektet Trafik Støj Eksisterende Forhold Naturforhold Arealerhvervelse Gennemførelse af projektet Miljøvurdering Landskab Økonomi og samfundsnytte Vejteknisk vurdering Grundlag og forudsætninger Projektgrundlag Ændringer i forhold til Vejreglerne Trafikdata Topografi og geoteknik Ledninger og andre tekniske anlæg Beskrivelse af vejanlægget Linieføring/tracé Oversigt Liniebeskrivelse Adgangsforhold Tværsnit Skråninger Vejtype og hastigheder Stier og lokale veje Tilslutninger og kryds Dimensionsgivende køretøjer Knudepunkter Belægninger Vej- og stibefæstelser 20 3/6

4 2.7 Afvanding Generelt Gennemgang af vejstrækninger Dimensionering Vejudstyr og belysning Bygværker og faunapassager Bygværkstyper Frihøjder og højde af overbygning på bygværk Faunapassager mv Trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevision Støjkortlægning Vejstøj Vejledende grænseværdier for vejstøj Støjkortlægning Støjreducerende tiltag Resultater af støjundersøgelserne Støj i anlægsfasen Opdatering af planforhold og beskyttelseshensyn Skovrejsning Lavbundsarealer Kommuneplanrammer Lokalplaner Ejendomsforhold og arealerhvervelse Omfartsvejens arealbehov Permanente arealer Midlertidige arbejdsarealer Anlægsforhold og trafikafvikling Anlægsbevilling Anlægsarbejderne Miljømæssig gennemgang Natura Konsekvensvurdering af vejvand Habitatområde nr. 194 og Habitatområde nr. 148 og fuglebeskyttelsesområde nr Bilag IV-arter flagermus Afværgeforanstaltninger Generelle afværgeforanstaltninger 46 4/6

5 7.3.2 Specifikke afværgeforanstaltninger Forurenede grunde Vurdering af krydsning af Susåen Anlægsfase Driftsfase Fornødne tilladelser Oversigt over tilladelser for Nye veje ved Næstved Referencer Landskab Krydsning af Susådalen Vurdering af bro og landskab Broens arkitektur Landskabet set fra broen Broen set fra landskabet Påvirkning af broens nære omgivelser Tilslutningsanlæg og vejomlægning Lavbro kontra højbro Økonomisk gennemgang Anlægsoverslag Fysikoverslag Efterkalkulationsbidrag Basisoverslag og ankerbudget Anlæggets udførelse Samfundsøkonomisk analyse Anlægsomkostninger Samfundsøkonomi Miljøomkostninger Konsekvenser for erhvervslivet Risikovurdering 66 5/6

6 BILAG Bilag 1 Bilag 2 Skitser Trafikmodelberegninger 6/6

7 1. PROJEKTET 1.1 Baggrund Det tidligere Storstrøms Amt vedtog i december 2006 et regionplantillæg nr. 6 til Storstrøms Amts regionplan for anlæg af en nordlig, østlig og sydlig omfartsvej ved Næstved. I forlængelse af kommunalreformen og amtets nedlæggelse har staten påtaget sig ansvaret for den videre planlægning af den nordlige omfartsvej, mens den østlige og sydlige omfartsvej planlægges af Næstved Kommune. I forbindelse med vedtagelsen af en grøn transportpolitik den 29. januar 2009, besluttede de politiske partier bag aftalen at gennemføre en konsolidering af det amtslige projekt for en nordlig omfartsvej ved Næstved. Konsolideringen blev gennemført i 2009 og omfattede en teknisk, miljømæssig og økonomisk gennemgang af det foreliggende projekt Rapporten er i det følgende benævnt Konsolideringsrapporten. I Konsolideringsrapporten er der peget på fire ændringsforslag til det oprindelige projekt: 1. Reduktion af tværprofilet i forhold til det tidligere projekt 2. Ændret krydsning af Susådalen og Ringstedbanen på højbro i stedet for lavbro 3. Tilslutningsanlæg ved Fensmarkvej udgår 4. Ændret udformning af fordelingsanlæg ved Køgevej Ved aftalen af d. 2. december 2009 om Bedre veje mv. mellem regeringen (Venstre og Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance blev parterne enige om at anlægge en nordlig omfartsvej ved Næstved, som foreslået i det konsoliderede projekt. Vejen skal anlægges som en 2+1 motortrafik vej og bliver ca. 7 km lang. Parterne var ligeledes enige om, at krydsningen af Susådalen skal ske med en højbro i stedet for en lavbro. Etablering af en højbro kræver en supplerende VVM-undersøgelse. Når den supplerende VVMundersøgelse er færdig, er det muligt for transportministeren at fremsætte forslag til anlægslov. Næstved Kommune har besluttet at anlægge den østlige del af omfartsvejen. Denne forventes at kunne ibrugtages i Vejdirektoratet har på denne baggrund gennemført den supplerende VVM undersøgelse af krydsningen af Susådalen på en højbro. Projektet har været drøftet med Næstved Kommune og By- og Landskabsstyrelsen. Nærværende rapport beskriver det opdaterede projekt med ovennævnte ændringer indarbejdet. Desuden er der redegjort for de supplerende VVM-undersøgelser, der er foretaget vedrørende landskab, naturmiljø, støj, arealbehov og økonomi til brug for udarbejdelsen af en supplerende VVM-redegørelse for den ændrede krydsning af Susådalen. 1/66

8 Rambøll, bistået af Thing & Wainø, har for Vejdirektoratet vurderet de vej- og brotekniske forhold samt støj- og landskabsforholdene, mens Vejdirektoratet har forestået vurderingen af øvrige miljøforhold, samt arealerhvervelsen. Vejdirektoratet har også udført de samfundsøkonomiske analyser af projektet. Disse forhold er indarbejdet i nærværende rapport. Thing& Wainø har bidraget med de viste fotos og visualiseringer. Næstved Kommune har udført trafikmodelberegninger og beregning af de trafikale effekter. Den supplerende VVM-undersøgelse er sammenfattet i følgende rapport: Nordlig omfartsvej ved Næstved Supplerende VVM-undersøgelse Sammenfattende rapport Vejdirektoratet, Rapport 365, Projektstade Grundlaget for nærværende projekt er ovennævnte Konsolideringsrapport med de fire ændringsforslag. Arbejdet med nærværende Tekniske rapport er gennemført i perioden Maj Juli Projektet er gennemført uden detailopmåling af terræn og geotekniske undersøgelser. Projektet er gennemført på grundlag af projekteringsforudsætninger beskrevet i Konsolideringsrapporten. Trafiksikkerhedsrevision trin 1 er gennemført for det konsoliderede projekt, men ikke for det opdaterede projekt. Relevante problemer og bemærkninger er indarbejdet i nærværende projekt. 1.3 Sammenfatning Vejprojektet Projektet for Nordlig omfartsvej ved Næstved er gennemført på grundlag af foreliggende projektmateriale stillet til rådighed af Næstved Kommune samt ændringer foreslået i Konsolideringsrapporten. Omfartsvejen bliver godt 7 km lang og anlægges som en 2+1 motortrafikvej. Der er tre overordnede knudepunkter, en rundkørsel hvor vejen starter ved Vestre Ringvej/Slagelsevej, et tilslutningsanlæg af B-type ved Ringstedgade, samt en niveaufri fordelerring ved Køgevej/Østlig fordelingsvej hvor vejen slutter i et sammenløb med Køgevej. Der er langs hele strækningen planlagt dobbeltrettet fællessti i eget tracé. Stien føres dog med over landskabsbroen der krydser Susådalen. 2/66

9 Landskabsbroen, der fører vej og sti over Susådalen, udføres som en 198 m lang højbro.omfartsvejen føres ligeledes over jernbanen Ringsted - Vordingborg, og der etableres umiddelbart øst for jernbanen et nyt tilslutningsanlæg af B-type med tilslutning til Ringstedgade. Det overvejes i en senere projektfase i samråd med Næstved Kommune at udrette Susåens løb under broen og i stedet genslynge åen syd for vejpassagen. Formålet med dette vil være at fjerne risikoen for erosion omkring bropillernes fundamenter. Figur 1.1: Oversigtskort 3/66

10 1.3.2 Trafik Nedlæggelsen af tilslutningsanlægget ved Fensmarkvej gør at trafikmængden øst for Ringstedgade reduceres. Ændringen giver kun anledning til mindre ændringer i det trafikale grundlag og de trafikale konsekvenser vurderes at være uændrede. Der foreligger trafikberegninger for den ændrede situation. I nedenstående tabel er vist den beregnede årsdøgntrafik på den nordlige omfartsvej, svarende til prognoseåret Vejstrækning Antal køretøjer årsdøgntrafik Slagelsevej Ringstedgade Ringstedgade Køgevej Tabel. 1.1 Beregnet årsdøgntrafik i Støj Der er gennemført opdaterede støjberegninger for projektet med en højbro over ådalen. Derudover er de støjmæssige forhold sammenlignet med det amtslige projekt med en lavbro over Susådalen. Der er gennemført støjberegninger med en højbro med og uden en støjskærm. Forskellen med og uden en støjskærm vil udgøre op til 2 db ved de nærmeste boliger. Figur 1.2: Beregnet støjudbredelse i 2030 med støjskærme på bro 4/66

11 Anlæggelse af en højbro vil medføre en større støjudbredelse i ådalen og de øvrige omgivelser end ved en lavbro. Ved de nærmeste boliger til broen vil forskellen mellem en højbro og en lavbro være i størrelsesordenen 3 5 db mere støj fra højbroen afhængig af om den har støjskærm eller ej (se kapitel 3). På den baggrund foreslås der opsat 2 m høje støjskærme på broen på en strækning af ca. 200 m. Der er ingen sammenhængende boligområder, som vil blive belastet med mere end 58 db. Der er 3 4 enkeltliggende ejendomme på den sydvestlige side af Sorøvej, som vil blive støjbelastet med mere end 58 db fra det nye vejanlæg. Vedrørende støjforholdene på den øvrige strækning henvises til Konsolideringsrapporten Eksisterende Forhold Den planlagte omfartsvej fra Storstrøms Amts regionplantillæg fra 2006 har været medtaget i den kommunale planlægning, hvor der har været taget højde for det planlagte vejanlæg. Der er i Næstved Kommune vedtaget og udarbejdet planer for skovrejsning i området, nye lavbundsarealer, flere lokalplaner i området samt udarbejdet et forslag til en Grøn plan for Næstved. Ingen af disse planer er til hinder for at vejanlægget kan gennemføres. Planerne er nærmere gennemgået i kap Naturforhold Området omkring Susåen, hvor højbroen krydser ådalen omfatter flere lokaliteter, der er beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens 3. Derudover er selve Susåen og Vasegrøften udpeget som EF-habitatområde. 5/66

12 Figur 1.3: EF-habitatsområdets afgrænsning Der er i kap. 7 foretaget en gennemgang af de enkelte lokaliteter og disses naturkvaliteter. Der er i den amtslige VVM-redegørelse foretaget en omfattende kortlægning af Bilag IV- arter, og det er vurderet at bilag IV arterne på nær flagermus var grundigt nok belyst. Der er derfor foretaget en flagermusundersøgelse på strækningen i 2009 med henblik på at skitsere de nødvendige afværgeforanstaltninger for at opretholde den økologiske funktionalitet for flagermus. Der blev fundet 3 lokaliteter med forekomster af flagermus. De nødvendige afværgeforanstaltninger er indarbejdet Den planlagte højbro krydser Susåen og Vasegrøften, og forlægningen af Sorøvej vil berøre Natura 2000 område. Susåen med de nærmeste omgivelser samt mose og søer langs Vasegrøften fra Gangesbro til Slagmose udgør en del af EF-habitatområde nr Suså med Tystrup Bavelse Sø og Slagmosen. I projektområdet er udpegningsgrundlaget for nr. 194 knyttet til selve å-løbene. 6/66

13 De arter og naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget, og som er registreret eller formodes at forekomme i Susåen og Vasegrøften i projektområdet er de 2 fiskearter Pigsmerling og Bæklampret samt naturtyperne Vandløb med vandplanter og Bræmmer med høje urter samt sump-vindelsnegl. I kapitel 7 er bevaringsstatus og målsætning for de udpegede arter og naturtyper nærmere beskrevet. Figur 1.4: Susådalen Arealerhvervelse Der skønnes at være behov for permanent arealerhvervelse ved ekspropriation af ha til vejanlægget. Heraf ejer Næstved kommune ca. halvdelen af arealerne. Dette vil berøre ca. 15 ejendomme. Arealerne medgår til udbygning af selve vejstrækningen. Det vurderes, at der er 2 ejendomme der skal totaleksproprieres. Adgangsveje vil blive omlagt i forhold til projektskitserne. Af hensyn til gennemførelse af anlægsarbejderne skal der ske en midlertidig ekspropriation til arbejdsarealer og udsætningsområder for deponering af jord i anlægsperioden, Størrelsen af disse arealer vurderes til ca. 10 ha. Arealerne retableres og leveres tilbage til berørte ejendomme efter endt brug. Det er Ekspropriationskommissionen, der til sin tid træffer den endelige afgørelse om ekspropriationernes omfang Gennemførelse af projektet Anlæg af den nordlige omfartsvej ved Næstved forventes at kunne gennemføres på 2,5 til 3 år. Selve anlægget af broen over Susådalen forventes at tage 1,5 til 2 år. Dalbroen over Susådalen forudsættes bygget i beton der støbes på stedet. Broen udføres ved at opbygge en forskalling til broens form som er understøttes på et stillads. Stilladset skal funderes midlertidigt i dalbunden under udførelse. Det vil i anlægsperioden være nødvendigt at kunne komme over Susåen med materialer m.m.. Til det formål forudsættes etableret en midlertidig arbejdsbro over Susåen, som er placeret umiddelbart parallelt med den nye højbro. Den midlertidige bro vil have landfæster på begge bredder af åen. Den midlertidige bro etableres med en højde over vandspejlet på ca. 1,5 m således, at der er passage for kanotrafik. 7/66

14 Figur 1.3: Forskallingsprincip for højbroen Miljøvurdering Der er gennemført vurderinger af projektets påvirkninger på støj, natur, vandmiljø og rekreative interesser i både anlægs- som driftsfasen. For øvrige miljøkonsekvenser, som skal vurderes i forhold til VVM-direktivet, såsom kulturarv, luftforurening, jord, grundvand, råstoffer etc., er påvirkningerne fra en højbro vurderet som uændret i forhold til en lavbro. Anlægsarbejdet skal foregå i et område beskyttet af Naturbeskyttelseslovens 3 og EF-habitatdirektivet. Der er derfor ved tilrettelæggelsen af arbejdet fundet løsninger, der i størst mulig grad tager hensyn til dette. Selve anlægsarbejdet er beskrevet i kap. 6. Anlægsarbejdet vil påvirke områdets naboer, dyre- og planteliv samt rekreative interesser. Anlægsarbejdet vil dog foregå i et forholdsvis begrænset område og tidsrum, men det kan ikke undgås påvirkninger i de områder der skal anvendes til kørevej, krankørsel m.m. Der er 3 naturtyper i området der påvirkes i anlægsfasen. Disse er en mose vest for Susåen, en fersk eng nordvest for Vasegrøften samt et overdrev nordøst for Vasegrøften. Det er muligt at undgå at forlægge Susåen under anlægsarbejdet ved at anlægge en interimsbro med landfæste på begge bredder af åen. Den etableres med en højde på 1,5 m, således at der er passage for kanotrafik. Det er også en mulighed, at omlægge Susåen i nye slyngninger, således at åen passerer broen vinkelret på, så erosion af dæmningen undgås. Herved opnås en forbedring af vandløbet på strækningen langs med Humlebjerg. Et sådant vandløbsprojekt skal aftales med Næstved Kommune inden detailprojektering En evt. omlægning vil medføre en midlertidig påvirkning af den ferske eng samt åen. Det vurderes dog at området vil blive genoprettet efter en kort årrække. Vasegrøften skal ligeledes omlægges på en mindre delstrækning, og vil derfor blive påvirket fysisk i anlægsfasen. Det vurderes dog som minimum at opretholde de fysiske forhold i åen i forhold til i dag. Omlægning vil i givet fald kunne ske i sammenhæng med en evt. omlægning af Susåen i et fælles vandløbsprojekt med Næstved Kommune. I forhold til påvirkningerne af EF-habitatområde nr. 194 er der 3 arter som udgør udpegningsgrundlaget (bæklampret, pigsmerling og sumpvindelsnegl). Projektet 8/66

15 vurderes ikke at ville influere på de faktorer, der skal sikre en naturlig bestand af de 3 arter og deres mulighed for at opnå gunstig bevaringsstatus. De 2 naturtyper (rigkær og kalk overdrev) er beliggende nord for Sorøvej, og forlægningen af Sorøvej vil muligvis påvirke et meget lille areal på den sydlige del af habitatområdet. Det vurderes, at projektet ikke vil skade naturtyperne. I forhold til bilag IV arter, vil der i forbindelsen med forlægningen af Sorøvej blive indført restriktioner i forhold til anlægsarbejderne på skråningen ved krydsningen af jernbanen, hvor der er observeret markfirben i området. Der er i forbindelse med den supplerende feltundersøgelse for flagermus i 2009 observeret 3 lokaliteter med forskellige arter af flagermus. Området langs Susåen anvendes sandsynligvis af både vandflagermus og dværgflagermus. Det er vurderet at flyveruterne vil blive påvirket i anlægsfasen i mindre grad, men samtidig er det også vurderet at dyrene kan flyve udenom, således at den økologiske funktionalitet kan opretholdes. Sammenfattende vurderes, at anlægsfasen ikke vil påvirke projektets gunstige bevaringsstatus for arter og naturtyper for udpegningsgrundlaget i EF-habitatområdet. Det vurderes også at de midlertidige påvirkninger som følge af omlægninger af Susåen og Vasegrøften ikke vil skade arterne og naturtyperne på udpegningsgrundlaget. Ligeledes vurderes det, at den økologiske funktionalitet kan opretholdes for flagermus og markfirben. Kanosejlads vil blive opretholdt i anlægsperioden. Højbroen bliver 198 meter lang og vil have en højde på 12 m mod vest og 13 m mod øst. Der er planlagt en afstand på 37 meter mellem bropillerne. Broens afstand mellem brosøjlerne medfører, at der ikke vil være nogen barriereeffekt for mennesker og dyr. Det vurderes at flagermusarterne i området overvejende vil flyve under broen. Er passagen under broen for lav og smal er der risiko for at flagermusene vælger at flyve over vejen i stedet, med risiko for kollision med biler. En højbro vurderes til at være bedre miljømæssigt for dyrelivet, som frit vil kunne passere under broen i forhold til en lavbro. Vejvand bliver opsamlet i afvandingssystemet og via regnvandsbassiner med sandfang og olieudskiller vil udledningen af renset vejvand ske til Susåen. Der er gennemført en vurdering af virkningerne på naturtyper og arter af den forøgede mængde af renset vejvand, der tilføres områderne. Det vurderes, at der ved en gennemsnitlig årlig middelvandføring ikke vil blive udledt tungmetaller, der overskrider de fastsatte kvalitetskrav. Det vurderes at naturtyper og arter på udpegningsområdet ikke vil tage skade af udledning af tungmetaller i de størrelsesordener der udledes. Sammenfattende vurderes det for driftsfasen at projektet ikke vil påvirke gunstig bevaringsstatus for arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget i Natura 2000 området. 9/66

16 Eventuel mindre arealinddragelse af rigkær kan afværges fuldstændigt ved pleje af det resterende areal. Etablering af en højbro i stedet for en lavbro medfører kun marginale forskelle i arealforbruget Landskab Det er af stor betydning for broens samspil med det karakterfulde landskab omkring Susåen, at broarkitekturen fremstår så enkel som muligt, således at broen ikke dominerer det visuelle indtryk af landskabets forløb på tværs af vejanlægget. Som trafikant vil passagen af Susådalen på en højbro betyde, at man ikke opfatter broens nære landskaber, men får mulighed for nogle lange udsyn over Susådalen og det bynære landskab nord for Næstved. Broen vil fremstå som et markant og også visuelt dominerende element i dalstrøget. Set fra syd rummer broens enkle og afklarede samspil med landskabet store arkitektoniske kvaliteter. Set fra nord betyder opfyldning i begge sider af ådalen at broanlægget virker mere sammensat og slørende for opfattelsen af dalforløbet Økonomi og samfundsnytte De samlede udgifter til projektering, arealerhverelse og anlæg af en nordlig omfartsvej ved Næstved er opgjort til 737 mio. kr. i prisniveau 2010, indeks 180,8. Projektets interne rente er beregnet til 12,7 %, og nettonutidsværdien er beregnet til mio. kr. Når projektet udvælges til anlæg, kan projektet gennemføres efter følgende overordnede tidsplan: Gennemførelse af VVM-undersøgelse afsluttes ultimo år 1 Anlægslov foreligger og detailprojekt igangsættes primo år 2 Besigtigelse medio år 2 Ekspropriation primo år 3 Anlægsstart medio år 3 Åbning ultimo år 6 Med ovenstående tidsplan og et samlet bevillingsbehov på 737 mio. kr. forventes følgende budgetafløb (samlet bevilling): År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År Tabel 1.2: Forventet budgetafløb fra projektstart (Mio. kr.) 10/66

17 2. VEJTEKNISK VURDERING 2.1 Grundlag og forudsætninger Projektgrundlag Projektet er baseret på Konsolideringsrapporten, se ovenfor. I det følgende opsummeres projekteringsforudsætningerne, som de fremgår af Konsolideringsrapporten. Anvendte koordinat og højdesystemer Efter sædvanlig praksis for Vejdirektoratet er i nærværende rapport anvendt følgende: Koordinatsystem: Højdesystem: Kp2000s DVR Ændringer i forhold til Vejreglerne De geometriske projekteringsparametre er ikke i overensstemmelse med det seneste udkast til vejregler. Dette udkast undergår for tiden yderligere rettelser. Siden Konsolideringsrapporten er udgivet er reglerne for beregning af stopsigt på motorveje ændret. I denne vurdering er det derfor valgt at lade de nye motorvejsregler gælde. Det vurderes derved muligt at opnå ønsket hastighed 90 km/t med den givne kurvatur, jf. afsnit Dette vil blive afklaret i forbindelse med detailprojekteringen. Der er gennemført revisioner til vejreglerne for afvanding Disse revisioner anvendes i nærværende opdatering, jf. afsnit Det opdaterede projekt er gennemregnet med de nye støjberegningsregler Nord 2000, jf. kapitel Trafikdata Trafikunderlaget er genberegnet og fremskrevet til år 2030 i Næstved Kommunes trafikmodel, idet det er antaget at den østlige og sydlige fordelingsvej er anlagt, samt at tilslutningsanlægget ved Fensmarkvej udgår. Næstved kommune overvejer i stedet at gennemføre et nyt vejanlæg fra fordeleranlægget ved Køgevej til Fensmark. Trafikmodelberegningerne viser at anlæg af denne vej vil give anledning til en mindre stigning i den beregnede trafik. Se tabel 2.1 nedenfor: Vejstrækning Antal køretøjer (ÅDT) Uden kommunevej til Fensmark fra Køgevej Antal køretøjer (ÅDT) Uden kommunevej til Fensmark fra Køgevej Slagelsevej Ringstedgade Ringstedgade - Køgevej Tabel 2.1: Beregnet årsdøgntrafik i 2030 I forbindelse med trafikmodelberegningerne er der også beregnet køretider og kørselslængder til brug for den samfundsøkonomiske beregning. Trafikmodelberegninger er vist i Bilag 2. 11/66

18 2.1.4 Topografi og geoteknik Terrændata Projektet er udført på Næstved Kommunes grundkort i seneste udgave. Der er ikke foretaget topografisk opmåling af vejlinjen. Som højdemodel er anvendt Næstved Kommunes Højdemodel. Denne model er baseret på et 1 m kvadratnet. Data på denne form er meget omfattende og tunge at arbejde med. Ved mængdeberegningen er kvadratnettet derfor øget til 10 m, stadig svarende til en god detaljeringsgrad. Geotekniske forundersøgelser Der er ikke i forbindelse med denne eller tidligere faser af projektet udført geotekniske boringer eller sonderinger og der er ikke indsamlet eksisterende boreprofiler eller andre data. Imidlertid foreligger der forskellige former for geologiske oplysninger som sammen med den almindelige viden om områdets geologi har givet et overordnet overblik over den forventede lagserie. Denne viden er lagt til grund for vurdering af jordbundens bæreevne for vejanlægget og for funderingsbehovet for bygværkerne. Det skal dog understreges at de valgte forudsætninger skal dokumenteres ved en geoteknisk undersøgelse i en senere fase af projektet. Til grund for vurderingerne ligger især: Det geologiske karteringskort over området visende jordlagenes karakter i den øverste meter under terrænoverfladen udarbejdet af GEUS (daværende DGU i 1982) Det geologiske basisdatakort over området udarbejdet af GEUS (daværende DGU i 1977) Beskrivelse til Ingeniørgeologisk kort over Næstved udarbejdet af Erik Maagaard Jacobsen for firmaet Nielsen og Risager ApS i 1981 Artiklen "Landskabsformer i sydlige Sjælland" med tilhørende kort udarbejdet af Johannes Krüger og udgivet i Geografisk Tidsskrift i Det fremgår af materialet, at den planlagte vej kun passerer igennem ét blødbundsområde. Dette er beliggende i Susåens brede dal, som passeres af vejforløbet mellem dettes ca. st og Ådalen forgrener sig umiddelbart syd for stedet, og muligvis vil det vise sig, at der er et smalt område midt i dalen hvor der ikke træffes blødbundslag. Desuden findes der ifølge det geologiske karteringskort et meget lille blødbundsområde umiddelbart nord for tracéet nær dettes st Tykkelsen af blødbundslagene i ådalen er ifølge signaturen på et af de Ingeniørgeologiske Kort (Nielsen og Risager) større end 2 m. Desværre findes der ikke på det geologiske basisdatakort oplysninger om relevant placerede boringer med oplysninger om blødbundstykkelser i dalen. I et større, sammenhængende område mellem ca. st og st forløber tracéet ifølge karteringskortet hen over en større, sammenhængende smeltevands- 12/66

19 sand-/grusforekomst, som udgør en nordlig fortsættelse af Mogenstrup Ås. Mindre sand-/grusforekomster findes desuden i den markante bakke, som passeres mellem ca. st og 1+550, lokalt i Øllebjerg (vejens st ) samt i området mellem ca. st og Under den øvrige del af vejstrækningen forventes der at ligge moræneler direkte under mulden eller eventuelle lokale fyldlag Ledninger og andre tekniske anlæg Data vedrørende eksterne ledninger i projektområdet er i forbindelse med konsolideringen indsamlet via Ledningsejerregisteret (LER). Følgende ledningsejere har indmeldt ledninger og har leveret planmateriale på papir eller i digitalt format: Ledningsejer Ledningstyper Bemærkninger DONG Gas Distribution A/S Gasledninger Fordelingsledninger Global Connect Tele- og TV ledninger Fordelerkabler Næstved Vandforsyning Vandledninger Fordelings- og distributionsledninger Næstved Kommune Kloak Drænledninger Rørlagte vandløb Enkelte større ledninger To rørlagte vandløb Fensmark Varmeværk Fjernvarme Berører ikke projektet NKE Elnet A/S Lokal elforsyning Kun mindre ledninger og kabler SEAS-NVE Holding A/S Regional elforsyning Flere 132kV luftledninger TDC Totalløsninger Tele- og TV ledninger Enkelte større kabelforløb Telia Danmark Tele- og TV ledninger Fordelingskabler Stofa Tele- og TV ledninger Fordelingskabler Tabel 2.2: Registrerede ledningsejere og deres anlæg En del af de modtagne ledningsdata er mangelfulde, idet der i flere tilfælde ikke er leveret data om ledningsdimensioner, materialer og dybder. Næstved kommune oplyser om to rørlagte vandløb, som ønskes frilagt. På grundlag af ældre planer mener vi at der er tale om to rørlagte vandløb, som krydser vejen i ca. st og 5+200, begge med udløb til Suså og begge placeret i det planlagte 13/66

20 skovrejsningsområde ved Vridsløse. Der er ingen oplysninger om dimensioner, men der er tale om relativt små oplande. På baggrund af de indsamlede data er omlægningen for større ledninger fastsat individuelt ved overslagsberegningen, mens der er skønnet et beløb pr km til brug for omlægning og beskyttelse af diverse mindre distributionsledninger m.v. 2.2 Beskrivelse af vejanlægget Linieføring/tracé Dimensionerings- og projekteringsparametre De vigtigste dimensionerings- og projekteringsparametre, der blev benyttet i VVMprojektet, er vist i tabel 2.3 herunder: Parameter Fordelings Lokal- veje veje Ønsket hastighed 80 km/t 50 km/t Sikkerhedstillæg 10 km/t - Min. horisontal kurveradius 610 m 220 m Min. konveks vertikalkurveradius m m Tabel 2.3: VVM-projektets dimensioneringsparametre Horisontalkurvaturparametrene er baseret på stopsigt over 2,5 m rabat på våd vej. Længdeprofilparametrene er baseret på stopsigt langs vejen. Der forelå ikke i VVM-projektet oplysninger om dimensioneringsparametrene for øvrige veje og stier. I September 2006 fremkom Nyt forslag til Vejregler for åbent land. Det var i det følgende forudsat at disse vejregler skulle følges, selv om de først fremkom efter fremstillingen af VVM-projektet. Imidlertid er disse vejregler allerede under revision, for så vidt angår de grundlæggende bremselængder og hastighedsdefinitioner. Foreløbig er de nye regler bragt i anvendelse på motorveje, hvor stopsigt nu defineres til det forankørende køretøjs baglygter i stedet for til en genstand på vejen. Den herved beregnede stopsigtelængde svarer nogenlunde til den stopsigtelængde der beregnedes efter gældende regler, såfremt der regnes med tør vej. Det er sandsynligt at der også vil blive ændrede regler for hastighedstillægget, der hidtil er sat til 20 km/t. I forventning om at de nye stopsigtregler også kan anvendes for højklassede to- og tresporede veje og at hastighedstillægget måske justeres i nedadgående retning fastholdes ovenstående dimensioneringsparametre fra VVM-projektet indtil videre, men det er sandsynligt at skiltet hastighed med den nuværende minimumsradius på 610 km/t kan løftes til 90 km/t, med status som motortrafikvej. Den endelige afklaring af dette vil ske i forbindelse med detailprojekteringen. 14/66

21 Ved tilslutningen til Køgevej var der i det oprindelige projekt anvendt en radius på 400 m, svarende til en ønsket hastighed på 70 km/t. I det opdaterede projekt er denne radius rettet til 610 m svarende til minimumsradius på den øvrige strækning. Den nuværende skiltede hastighed på Køgevej i tilslutningsområdet er 80 km/t (normal landevej). Det er valgt at anlægge dobbeltrettet fællessti langs hele vejens højre side (sydside). Stien føres dog over dalbroen sammen med vejen, men stadig som en dobbeltrettet fællessti behørigt afskærmet fra køresporene. Det viste forløb fremgår af SK-001 og 002 (Bilag 1). Denne løsning imødekommer Næstved Kommunes generelle ønsker om at anlægge stier i eget tracé Oversigt Projektet omfatter følgende veje: Nordlig omfartsvej (NH) Forlægning af Sorøvej Forlægning af Fensmarkvej Otte til- og frakørselsramper Overføring af Ladbyvej Overføring af Vridsløsevej Længde i alt 7,3 km 0,4 km 0,7 km ca. 2,4 km 0,3 km 0,3 km 11,4 km I ovenstående er ikke medregnet ca. 300 m forlængelse af Øverup Allé mod syd. Denne vejstrækning er forudsat at skulle anlægges af Næstved Kommune som en del af den igangværende kommunale byggemodning. Desuden indgår følgende adgangsveje samt stier i eget tracé: Sti langs omfartsvej Forlagt Kirkesti Sti til Fensmarkvej Ny vej ved Jelshøjvej Underføring af Kalsagervej Ny adgangsvej til DR sendestation Længde i alt 7,2 km 0,3 km 0,4 km 0,3 km 0,3 km 0,2 km 8,7 km Liniebeskrivelse Omfartsvejen er en ca. 7 km lang 2+1 sporet vej. Den planlagte vej fremgår af vedlagte skitser SK-001 og 002 (planer 1:5000) samt SK-003 og 004 (længdeprofiler). Omfartsvejen starter som den nordøstlige gren i den eksisterende rundkørsel der forbinder Vestre Ringvej med Slagelsevej. I Slagelsevejs nordside findes en dobbeltrettet fællessti, hvis længdeprofil er forberedt på at passere den nye vej i en under- 15/66

22 føring. Omfartsvejens dobbeltrettede fællessti tilsluttes denne sti og forløber langs vejens højre side. Figur 2.1:Dobbeltrettet fællessti langs Slagelsevejs nordside Fra rundkørslen passerer omfartsvejen kuperet terræn, først i en højredrejende radius 610 m til krydsning af Ladbyvej ved indkørslen til Beredskabsstyrelsens øvelsesterræn. Ladbyvej føres over omfartsvejen. Derefter fortsættes videre i en venstredrejende radius 610 m som krydser øvelsesterrænet og den nu nedlagte Slagelsebane og fortsætter over et højdedrag. Slagelsebanen er planlagt ombygget til en dobbeltrettet sti. For at undgå at udføre en meget skæv stiunderføring for Slagelsebanen, føres denne i stedet, som en mere økonomisk løsning ad den projekterede Kirkesti til nord-sydgående sti i st. ca , som føres omtrent vinkelret under omfartsvejen. Det videre forløb frem mod krydsningen af Susådalen foregår i en højredrejende radius 610 m nord om en vildtremise over et nyt højdedrag. Susådalen passeres i en ret linie nogenlunde vinkelret på en 198 m lang højbro mellem st og st Åen har en slyngning netop hvor broen passerer. Åens forløb har været drøftet med Næstved Kommune og der er enighed om at undersøge muligheden for at udrette åløbet under broen for derved at undgå erosion omkring bropillernes fundamenter, der hvor de står tæt ved det kurvede forløb. Vasegrøften har sit nuværende forløb i vejlinien. Dette vandløb foreslås ført under broen og tilsluttet Susåen syd for broen. Detaljeringen af disse vandløbsforlægninger planlægges i samråd med kommunen i en senere projektfase. Umiddelbart øst for dalen føres omfartsvejen over Ringstedbanen og rammer midt i det nuværende kryds mellem Sorøvej og Ringstedgade. Øst for Ringstedgade etableres et B-anlæg, som tilsluttes den nuværende Ringstedgade i to rundkørsler. Sorøvej forlægges og tilsluttes Ringstedgade i den nordlige rundkørsel. Ringstedgade bevarer sit nuværende tværsnit med cykelstier. De to rundkørsler udføres som eksisterende rundkørsel ved Holsted Allé med diameter 30 m. 16/66

23 Forslaget for en højbro over jernbanen tager udgangspunkt i det omkringliggende terræn således at længdeprofilet svæver mellem højdedrag vest og øst for ådalen. Den dobbeltrettede sti føres med over højbroen, Ringstedbanen og Ringstedgade, men følger derefter igen sit eget tracé gennem B-anlægget hvor der etableres tilslutning til stierne langs Ringstedgade gennem den sydligste rundkørsel. I fortsættelsen mod øst følger omfartsvejen de udlagte byggearealer i bydelen Holsted i en svagt højredrejende kurve med radius 4000 m. Undervejs passeres Vridsløsevej, der føres over omfartsvejen, samt en ubenyttet sti, der afbrydes. Fensmarkvej afbrydes, men tilsluttes Øverup Allé ad et nyt vejstykke syd for og parallelt med omfartsvejen. Øverup Allé føres under omfartsvejen og tilsluttes Fensmarkvej mod nord og den nuværende Øverup Allé mod syd. Jeshøjvej afbrydes. I stedet anlægges en vejforbindelse mellem Jeshøjvej og Kalsagervej nord for omfartsvejen og Kalsagervej føres under omfartsvejen. Omfartsvejen afsluttes med en venstredrejende radius 610 m som tilsluttes Køgevej umiddelbart syd for DR s sendestation. Her anlægges en fordelerring over omfartsvejen, hvor planlagt Østlig fordelingsvej, samt Køgevejs vestlige gren tilsluttes, og hvor omfartsvejen tilsluttes med to par ramper. Fra fordelerringen etableres en vejgren mod Fensmark. Indtil kommunen anlægger en ny vej til Fensmark benyttes grenen som adgangsvej til DR s sendestation samt de to ejendomme nord for st Den dobbeltrettede stiforbindelse fortsætter frem til fordelerringen ved Køgevej. Der udføres tilslutning til Fensmarkvej syd for st. ca og nord for st. ca Ved fordelerringen fortsættes i underføringer under Køgevej og Østlig fordelingsvej til st. ca hvor stien med en underføring under Køgevej splittes op og forbindes til de to enkeltrettede stier langs Køgevej Adgangsforhold Der er generelt ikke problemer med at skabe adgang til gennemskårne arealer fra hver sin side af den nye vej. Landejendommen syd for st er opkøbt af Næstved Kommune, som er i gang med at planlægge byggemodning af ejendommens jorder til nye industriarealer. Der skønnes derfor ikke at være behov for at opretholde den nuværende adgang fra Køgevej idet der vil blive etableret alternativ adgang til området Tværsnit Vejtværsnittet skal være som et 2+1 sporet tværsnit, jf. figur 2.2. Tværsnit for ramper og øvrige veje foreslås udført som angivet i figur 2.3 nedenfor: 17/66

24 Figur 2.2: Omfartsvejens normaltværsnit 18/66

25 Figur 2.3: Anvendte tværsnit for øvrige veje og stier Skråninger Der er forudsat a=2 skråninger med afrundingsbanket hvor dette er påkrævet. Dette betyder at der sættes autoværn ved påfyldningsskråninger. 2.3 Vejtype og hastigheder Valg af vejtype Normaltværsnittet for Nordlig omfartsvej skal være en 2+1 vej som beskrevet ovenfor. Vejtypen antages at være en motortrafikvej med 2+1 spor som vejregelens type 10. Vejen planlægges med en hastighed på 80 km/t, men i den videre detailprojektering undersøges muligheden for 90 km/t. Trafikken overstiger ikke på nogen delstrækning kapaciteten for en normal tosporet vej, men af sikkerhedsårsager udføres vejen som en 2+1 vej. Der er ikke umiddelbart grundlag for forberedelse for 4 spor. 2.4 Stier og lokale veje Stiforløbet udføres som beskrevet ovenfor som en dobbeltrettet fællessti i eget tracé. 2.5 Tilslutninger og kryds Dimensionsgivende køretøjer Der er for tiden ikke planer om at Næstved Havn eller industrier omkring Næstved indgår som mål for modulvogntog. Dimensionsgivende køretøj er derfor SVT for alle større veje og rundkørsler og LV for alle andre veje. Der benyttes i nogle tilfælde overkørbare arealer for at sikre passage af det dimensionerende køretøj Knudepunkter Der indgår følgende større knudepunkter: 19/66

26 Knudepunkt Slagelsevej/Vestlig omkørselsvej Ringstedgade/ Sorøgade Tilslutningsanlæg med Køgevej og Østlig omfartsvej Udformning Omfartsvejen tilsluttes den nuværende rundkørsel. Den dobbeltrettede sti nord for Slagelsevej er sænket, således at der kun skal udføres et bygværk omkring stien. Tilslutning er foreslået som et B-anlæg med østvendte ramper der tilsluttes den nuværende Ringstedgade i to rundkørsler. Sorøvej forlægges mod nord og tilsluttes den nordligste rundkørsel. Knudepunktet tænkes udført som et 2 plans kryds med en fordelerring (stor rundkørsel lagt over gennemgående vej). Tilstødende veje og ramper tilsluttes fordelerringen. Stiforløbet lægges uden på ramper og rundkørsel. Tabel 2.5:Projektets knudepunkter Fordelerringen ved Køgevej tilpasses Østlig fordelingsvej og den eksisterende Køgevej som vist på skitse SK-002. Der er ikke gennemført kapacitetsvurderinger af knudepunkterne, bortset fra knudepunktet ved Køgevej. Med de beregnede trafiktal forudses der dog ikke problemer i de planlagte rampekryds. 2.6 Belægninger Vej- og stibefæstelser På grundlag af karteringskort og øvrige geotekniske data, dimensioneringen af Østlig og Sydlig fordelingsvej, samt Vejdirektoratets erfaringstal, er følgende vej- og stibelægninger antaget til brug for prisberegningen: Lag Omfartsvej Ramper Andre større veje Stier Slidlag 20 mm SRS 20 mm SRS 30 mm AB 20 mm PA Mod. ABB 70 mm 70 mm 60 mm GAB II 40/ mm 120 mm 180 mm 50 mm (GAB 0) Stabilgrus 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm Bundsikring 340 mm 390 mm 430 mm 330 mm Tykkelse i alt 800 mm 800 mm 800 mm 600 mm Tabel 2.6: Forudsatte belægningsdimensioner 20/66

27 2.7 Afvanding Generelt Som grundlag for Projektets afvandingsdimensionering anvendes: Vejregel for Afvandingskonstruktioner, december Denne udgave giver anvisninger for hvordan der tages højde for klimaændringer ved beregning af nedbørsmængde og bassindimensioner. Den væsentligste del af afstrømningen sker til Susåen gennem to bassiner, et nordvest for højbroen og et i det nordlige øje af B-anlægget. Bassinerne er dimensionerede for et max afløb på 1,0 l/s/ha. Det skal verificeres om denne mængde stadig er tilladt, samt om den angivne bassinplacering er acceptabel. For at reducere rørdimensioner og bassinstørrelser i Susådalen, der er et Natura 2000 område, kan størrelsen af de to bassiner ved Susåen reduceres ved at anlægge serieforbundne bassiner undervejs i systemet, som beskrevet i det følgende. For at reducere den vandmængde der føres østpå til Susåen bør det i detailprojekteringen overvejes om en større del af den vestlige vejstrækning kan afvandes til Evegrøften. Selv om Evegrøften også føres til Suså, sker dette tæt på udløbet i Karrebæk fjord, hvor åen må formodes at være mindre følsom for vejvandets skadelige stoffer. Alle afløb fra vejen passerer forsinkelsesbassin der forsynes med sandfang og olieudskiller. Hvor vejanlæg og bassiner placeres i områder med drikkevandsinteresser, vil der blive udført tiltag til beskyttelse mod nedsivning af vejvand. Dette gælder lokalt ved vejens start og afslutning. Ved bassin 2 er der ingen umiddelbar recipient som kan modtage det afledte regnvand. Derfor føres vandet til bassin 3 for derfra at udlede regnvandet til Susåen Gennemgang af vejstrækninger Strækning Som i oprindeligt projekt samles vandet i station og her foreslås enten at regnvandet samles i bassin og pumpes til Evegrøft med forbindelse til Susåen vest for eksisterende rundkørsel på Slagelsevej. Alternativt samles regnvandet i bassin og ledes via gravitation til recipient (mindre sø) beliggende mellem den nye omfartsvej og Gammel Skovridervej. Søen har formentlig afledning til Evegrøft via rørledning. Vandhullet og dets afløb bør undersøges nærmere for vurdering af mulig udledning. Placering af bassinet ville være hensigtsmæssig på den østlige side af omfartsvejen, da man derved kan udnytte hældningen i kurven på vejbanen optimalt. Alternativt kan det undersøges om det har et praktisk formål at rykke bassinets placering til Beredskabsstyrelsens øvelsesområde, hvorved de kan anvende dette bassin som branddam. 21/66

28 Strækning I VVM-projektet har man vurderet at man kan føre den samlede regnvandsmængde direkte til bassin placeret i station 3+300, hvilket vil medføre store ledningsdimensioner (ø800 mm) og gravedybder over 7 m på længere stræk. Dette vil være en relativ dyr løsning. I stedet foreslås at vandet opsamles i et bassin placeret i station og afledningen fra bassinet tilpasses kapaciteten i en Ø 250 som udføres vha. styret underboring. Strækning Der placeres et bassin på Susåens vestlige side, nord for st , hvilket findes fornuftigt for udledning til recipienten. Regnvandet fra station og frem til Susåen sammen med tilledningen af regnvandet på strækningen vil være dimensionsgivende for bassinet. Strækning Denne strækning indeholder større bygværker, som højbro over Susåen samt overføring over Ringstedbanen. Strækning Regnvandet ledes fra station til bassin i Station i B-anlæggets nordlige øje. Regnvandet kan føres i en relativ lille ledning i begge tilfælde grundet det store længdefald der er ned mod bassinplaceringen. Man kan indregne et forsinkelsesbassin ved station for at nedsætte dimensionen på den resterende ledning, men det vurderes at anlægsomkostningerne af bassinet vil overstige besparelsen på at føre ledningen videre i en lidt større dimension. Strækning Som i VVM-projektet samles vandet i station hvor fordelerringen ved Køgevej etableres. Regnvandet kan føres på systemet for Østlig fordelingsvej og derved ledes til projekteret bassin som har afløb til Ellebæk. Der er skærpede krav på 0,4 l/sek/ha for udledning til Ellebæk Dimensionering Ledningsdimensionering: Der er udført ledningsdimensionering til brug for prisoverslag. Bassindimensionering: Bassinvoluminer er udregnet efter følgende forudsætninger: Årsmiddelnedbør (mm) 700 Region 2 Gentagelsesperiode (år) 5 Sikkerhedfaktor 1,3 Derved ser bassinvoluminer ud som følgende, med et udledningskrav på 1 l/sek/ha Det skal dog bemærkes at Bassin 2 er dimensioneret udfra en afledning af 43 l/sek, da det er max belastningen på den beregnede Ø250 og bassinets funktion ikke er at udlede til en recipient og derved ikke har et udlederkrav. 22/66

29 Bassin nr. Station Volumen B m3 B m3 B m3 B m3 2.8 Vejudstyr og belysning Sideanlæg I projektet indgår ikke sideanlæg eller buslommer på de aktuelle vejstrækninger. Belysning Der skal opsættes vejbelysning i alle rundkørsler og fordelerringe. Der foreslås desuden belysning i alle stiunderføringer. Kollektiv trafik Der er ikke påregnet stoppesteder eller andre foranstaltninger for den kollektive trafik. 2.9 Bygværker og faunapassager Bygværkstyper Projektet forudsætter, at bygværkerne udføres som in-situ støbt beton. Følgende typer af bygværker er benyttet i projektet: Krydsning af Susåen. Broen udføres som en traditionel dalbro i efterspændt beton med vederlag skjult i skråningerne. Vejoverføringer, skærende veje og fordelerringe antages udført som trefagsbroer med skråningsanlæg under bro. Krydsning af mindre veje uden tilslutning: Som udgangspunkt er den mindre krydsende vej ført over den nye fordelingsvej. Den krydsende vej er ført over med et tværprofil svarende til 2 sporet vej (reduceret tværprofil). Stikrydsninger. Disse udføres som over- eller underføringer afhængigt af terrænforholdene. Det er antaget at der anvendes elementtunneler som underføringer. Krydsningen af jernbane vil ske med underført eller overført vej og med opretholdelse af togdrift i anlægsperioden. Faunapassager. Disse udføres i tre dimensioner: Type A, tunnel 3,5 m x 6 m, type B, rørprofil Ø1,4 m og type C, rektangulært profil 1,0x0,6 m På grundlag af projektets tegninger og beskrivelser fås følgende opgørelse over bygværker: Station Navn Type Bygværkstype Skæringsvinkel Bemærkninger Sti er krum. Tunnel Sti ved Slagelsesvej UF af sti Elementtunnel 90 med overbredde Ladbyvej OF vej 3 fags overføring Sti under Ladbyvej UF af sti Elementtunnel 90 Overslag Mio DKK 2,5 7,7 1,7 23/66

30 Station Navn Type Bygværkstype Skæringsvinkel Bemærkninger Slagelsesbanen UF af sti Elementtunnel Susåen UF af å Dalbro 90 Højbro Ringstedbanen UF af bane Beton ramme 75 - Sorøvej under Ringstedsbanen OF af bane Betonramme 70 Ikke på hovedlinien UF af vandløb Sorøvej, vandløbsunderføring Betonramme 90 Ikke på hovedlinien UF af Ringstedgade UF af vej Betonramme Vridsløsevej OF af vej 3 fags overføring Øverup Allé UF af vej Skråbensramme Sti over Omfartsvej OF af sti 3 fags overføring Kalsagervej OF af vej 3 fags overføring Fordelerring ved Køgevej 1 OF af vej 3 fags overføring 90 Virker klemt Fordelerring ved Køgevej 1 OF af vej 3 fags overføring 90 Virker klemt - Dobbeltrettet sti under Køgevej UF af sti Elementtunnel 90 Ikke på hovedlinien Dobbeltrettet sti under Østlig - Fordelervej UF af sti Elementtunnel 90 Ikke på hovedlinien Enkeltrettet sti under vej til Fensmark UF af sti Elementtunnel 90 Tabel 2.7: Det opdaterede projekts bygværker Overslag Mio DKK ,4 29,2 24,0 2,0 15,8 7,9 10,2 1,3 2,5 8,1 8,1 1,3 1,5 1,5 Der hersker i øjeblikket usikkerhed fra BaneDanmarks side om der skal ske en sporjustering hvor omfartsvejen krydser banen (St ). Det forventes atbehovet for sporjustering vil være afklaret inden vejen anlægges. Såfremt dette ikke er sket, udføres banekrydsningen med en overbredde på 3 m. Derved vil der være tilstrækkelig plads til at sporjusteringen kan ske uden ændring af bygværket Frihøjder og højde af overbygning på bygværk For veje er der forudsat en frihøjde på 4,63 m (4,50 + 0,13) ifølge vejreglerne. For jernbanen har Trafikstyrelsen/BaneDanmark ønsket at opretholde muligheden for at kunne øge den planlagte hastighed fra 160 km/t til 200 km/t.der var tidligere regnet med en frihøjde svarende til fjernbane (Hovedspor og øvrige spor der er planlagt for elektrificering Profil EBa) på m fra skinneoverside til underside af brodæk. Denne højde er inkl. plads til køreledninger. Af hensyn til hastighedsforøgelsen er dette mål øget med 0,50 m Faunapassager mv Regionalplantillæg nr. 6 forudsætter faunapassager, ledehegn, paddehegn mv. som angivet i tabel nedenfor: Station OF/UF Over/underføring Bemærkninger Nordlig omfartsvej Ø 1,4 m Faunarør type B Paddehegn opsættes mellem st og jf. også 24/66

31 Station OF/UF Over/underføring Bemærkninger nedenfor Ø 1,4 m Faunarør type B eller Kasseprofil Rør Ø 1,4 m. Eksisterende læhegn bevares kombineret med opsætning af paddehegn UF Landskabsbro over Susåen Ø 1,4 m Faunarør, type B Tabel 2.8: VVM-projektets faunapassager Der påregnes i VVM-projektet anlagt ca. 12 erstatningsbiotoper og kompensationsvandhuller Trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevision I forbindelse med konsolideringen er der udført trafiksikkerhedsrevision i overensstemmelse med Vejdirektoratets anbefalinger (Trin I i forbindelse med det konsoliderede projekt). Hvor det er relevant er modtagne kommentarer indarbejdet i nærværende projekt. 25/66

32 3. STØJKORTLÆGNING 3.1 Vejstøj Støj fra vejtrafikken giver ikke høreskader, men støjen kan være generende. Støjens styrke angives som et antal decibel (forkortet: db). 0 db svarer til den svageste lyd et menneske kan høre. 120 db er så kraftig støj, at det kan gøre ondt i ørene. Undertiden vil man se, at der skrives db(a). "(A)" betyder, at angivelsen af støjniveauet er tilpasset den måde et menneske oplever støjen. Vejstøj er altid db(a), også selvom der kun står db. Skalaen for støj er logaritmisk. Det betyder, at man ikke uden videre kan lægge støjniveauer sammen. Hvis man fx lægger støjen fra to lige kraftige støjkilder sammen, bliver støjniveauet altid 3 db højere. En ændring på 3 db svarer altså til en fordobling eller halvering af støjen (f.eks. ved en fordobling eller halvering af trafikken på en vej), men lyder kun som en lille ændring af det hørbare støjniveau. En støjdæmpning på 10 db lyder som en halvering, men svarer fx til, at 90 % af trafikken på en vej forsvinder. FAKTABOKS Støjens styrke angives som et antal decibel (forkortet: db). Denne figur illustrerer, hvor kraftige forskellige støjkilder er i forhold til hinanden målt i decibel. Som en tommelfingerregel kan man regne med, at ændringer i støjniveauer opleves på følgende måde: 1 db er den mindste ændring et menneske er i stand til at opfatte 3 db opleves som en lille ændring 6 db opleves som en væsentlig ændring 10 db opleves som en stor ændring og lyder som en fordobling eller halvering af støjen Illustration udlånt af DELTA Der kan være stor forskel på, hvordan støjen fra de forskellige støjkilder opleves af mennesker, også selvom støjniveauet i decibel er det samme. Der er også forskel på, hvordan forskellige mennesker oplever vejstøj, og i hvilken grad de føler sig generet af støjen. 26/66

Nordlig omfartsvej, Næstved

Nordlig omfartsvej, Næstved Vejdirektoratet Nordlig omfartsvej, Næstved Konsolidering af VVM-redegørelse September 2009 Vejdirektoratet Nordlig omfartsvej, Næstved Konsolidering af VVM-redegørelse September 2009 Ref VD-R003(3) Version

Læs mere

NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED

NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED KRYDSNING AF SUSÅEN PÅ EN HØJBRO SUPPLERENDE VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Henning Jensen, Næstved Kommune Introduktion Planlægningschef

Læs mere

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup Borgermøde Haderup Omfartsvej 1. oktober 2014 i Haderup Dagsorden for mødet 19.00-19.15 Velkomst og indledning Finn Stengel Petersen, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Herning Kommune Karsten Kirk

Læs mere

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2 VVm-undersøgelse OMFARTSVEJ VEST OM RIBE DEBATOPLÆG >>> Udbygning af rute 11 Borgermøde 30. september 2013 Se Side 2 UDGIVET September 2013 Vejdirektoratet REDAKTION / FOTOS / LAYOUT / TRYK Vejdirektoratet

Læs mere

Teknisk notat. Indledning

Teknisk notat. Indledning Teknisk notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 05.01.35-G01-1-16 Ref.: Asger Rahbek Hansen Dato: rev. 26.04.2017 Indledning På foranledning af Søren Søe er nærværende notat udarbejdet, som forslag til

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af Nordlig Omfartsvej ved Næstved

Forslag. Lov om anlæg af Nordlig Omfartsvej ved Næstved Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2010-11 Fremsat den 23. februar 2011 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om anlæg af Nordlig Omfartsvej ved Næstved 1. Transportministeren bemyndiges

Læs mere

NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED. Supplerende VVM-undersøgelse >>> Sammenfattende rapport

NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED. Supplerende VVM-undersøgelse >>> Sammenfattende rapport NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED Supplerende VVM-undersøgelse >>> Sammenfattende rapport RAPP PPOR ORT 365-2010 NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED Supplerende VVM-undersøgelse >>> Sammenfattende rapport Rapport

Læs mere

Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse. Borgermøde 21. august 2012

Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse. Borgermøde 21. august 2012 Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse Borgermøde 21. august 2012 PROGRAM 19.00 Velkomst Kommunalbestyrelsesmedlem i Kalundborg Kommune Allan Oris 19.10 Introduktion Planlægningschef Birgitte Henriksen,

Læs mere

Projektet. Hver dag. Næstved Nordlig Omfartsvej

Projektet. Hver dag. Næstved Nordlig Omfartsvej Projektet Vejdirektoratet er i fuld gang med at bygge en omfartsvej nord om Næstved fra Vestre Ringvej/Slagelsevej til Køgevej. Omfartsvejen skal forbedre forholdene for den regionale trafik og det lokale

Læs mere

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde 16. august 2011 PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Områdechef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder John H. Kristiansen, Vejdirektoratet

Læs mere

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Debatoplæg VVM-undersøgelse December 2014 VVM-undersøgelse af Rute 54 Næstved-Rønnede I trafikaftalen fra juni 2014 har en række partier i Folketinget besluttet at

Læs mere

MODERNISERING AF RESENDALVEJ

MODERNISERING AF RESENDALVEJ MODERNISERING AF RESENDALVEJ Forudgående høring April 2012 Debatoplæg Baggrund Silkeborg Kommune planlægger en modernisering af Resendalvej for at forbedre trafiksikkerheden. Den berørte strækning er ca.

Læs mere

NÆSTVED OMFARTSVEJ VANDSYNSPROTOKOL

NÆSTVED OMFARTSVEJ VANDSYNSPROTOKOL Til Næstved Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli, 2010 NÆSTVED OMFARTSVEJ VANDSYNSPROTOKOL VANDSYNSPROTOKOL Revision 1 Dato 2010-07-15 Udarbejdet af ADAS Kontrolleret af SVU Godkendt af MTV Beskrivelse

Læs mere

FORUNDERSØGELSE. Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE

FORUNDERSØGELSE. Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE FORUNDERSØGELSE Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE Projektleder Ulrik Larsen Dagsorden: Politiske aftaler Hvad er en forundersøgelse Trafikale problemstillinger Løsningsforslag Konsekvenser Trafik,

Læs mere

3. LIMFJORDSFORBINDELSE

3. LIMFJORDSFORBINDELSE 3. LIMFJORDSFORBINDELSE PRÆSENTATION AF PROJEKTET BORGERMØDE I AALBORG 18. AUGUST 2011 VELKOMST Rådmand Mariann Nørgaard Aalborg Kommune INTRODUKTION Planlægningschef Ole Kirk Vejdirektoratet TIDLIGERE

Læs mere

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN AARHUS KOMMUNE UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SAMMENFATNING,

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 Bering-beder vejen Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 1 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 kommuneplantillæg for Bering-beder vejen Udgivet af: Aarhus Kommune 2016 Indhold

Læs mere

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev Dato 13. marts 2017 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon 7244 3606 Dokument 17/00417-1 Side 1/5 Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev I

Læs mere

SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI

SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI Til Allerød Kommune Dokumenttype Notat Dato August, 2012 SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI Revision Dato 2012-08-16 Udarbejdet af Jan Villumsen Kontrolleret af cw Godkendt af Beskrivelse

Læs mere

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde Afdelingsleder BIRGITTE HENRIKSEN PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Afdelingsleder Birgitte Henriksen, Vejdirektoratet VVM-redegørelse

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

PRÆSENTATION AF VVM-REDEGØRELSEN BORGERMØDE 17. MAJ 2010 FREDERIKSSUND

PRÆSENTATION AF VVM-REDEGØRELSEN BORGERMØDE 17. MAJ 2010 FREDERIKSSUND NY FJORDFORBINDELSE VED FREDERIKSSUND PRÆSENTATION AF VVM-REDEGØRELSEN BORGERMØDE 17. MAJ 2010 FREDERIKSSUND PROGRAM for borgermødet den 17. maj 2010 Kl. 19.00 Kl. 19.05 Kl. 19.15 Kl. 20.15 Kl. 20.35 Velkomst

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

Rute 54 Næstved - Rønnede. VVM-undersøgelse Borgermøde den 12.december 2016

Rute 54 Næstved - Rønnede. VVM-undersøgelse Borgermøde den 12.december 2016 Rute 54 Næstved - Rønnede VVM-undersøgelse Borgermøde den 12.december 2016 Program for mødet Velkomst Borgmester Knud Erik Hansen, Faxe Kommune Overblik over resultaterne i VVM-undersøgelsen Projektleder

Læs mere

Storstrømsbroen. Afvanding VVM-redegørelse. Teknisk beskrivelse

Storstrømsbroen. Afvanding VVM-redegørelse. Teknisk beskrivelse Storstrømsbroen Afvanding VVM-redegørelse Teknisk beskrivelse - 2014 JUNI 2014 VEJDIREKTORATET STORSTRØMSBROEN VVM-UNDERSØGELSE AFVANDING TEKNISK BESKRIVELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens

Læs mere

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2011 11/16307 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING OPGAVEBESKRIVELSE OKTOBER 2011 Niels

Læs mere

Svendborgmotorvejen. færdiggøres og åbnes

Svendborgmotorvejen. færdiggøres og åbnes MOTORVEJSÅBNING: ODENSE-SVENDBORG Svendborgmotorvejen færdiggøres og åbnes Svendborg er nu forbundet med det øvrige motorvejsnet anlæg af 35 km motorvej fra Odense til Svendborg er afsluttet. Trafikanterne

Læs mere

Notat: Samarbejdsaftale mellem Banedanmark og Vejen Kommune

Notat: Samarbejdsaftale mellem Banedanmark og Vejen Kommune Sagsnr: 12/23574 Dato: 16. august 2013 Notat: Samarbejdsaftale mellem Banedanmark og Vejen Kommune Baggrund Nærværende samarbejdsaftale mellem Banedanmark og Vejen Kommune er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding. Delstrækning 33,50 34,74 Løven Å til Romvigvej

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding. Delstrækning 33,50 34,74 Løven Å til Romvigvej Holstebromotorvejen Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding Delstrækning 33,50 34,74 Løven Å til Romvigvej Deltagere 2 Projektleder John Kjærsgaard Landinspektør Karin Møller- Clausen Ingeniør (projekt)

Læs mere

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser MANGE BLIVER PÅVIRKET

Læs mere

UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING

UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Maj 2012 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING OPGAVEBESKRIVELSE

Læs mere

Hillerødmotorvejens forlængelse

Hillerødmotorvejens forlængelse Hillerødmotorvejens forlængelse Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelsen Informationspjece - juni 2017 VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse I denne pjece kan du læse om baggrund,

Læs mere

Faxe cykelsti. Faxe Kommune. Projektforslag. Februar Faxe cykelsti Projektforslag. Udgivelsesdato : 4. marts 2015 Projekt :

Faxe cykelsti. Faxe Kommune. Projektforslag. Februar Faxe cykelsti Projektforslag. Udgivelsesdato : 4. marts 2015 Projekt : Side 1 Faxe Kommune Faxe cykelsti Februar 2015 Udgivelsesdato : 4. marts 2015 Projekt : 22.6007.00 Version 3 Udarbejdet : Jacob Rasmussen Kontrolleret : Anja Irene Bæk Godkendt : Anja Irene Bæk Side 2

Læs mere

MILJØVURDERING AF TILSLUTNINGSANLÆG MED SHUNT

MILJØVURDERING AF TILSLUTNINGSANLÆG MED SHUNT Til Femern A/S Dokumenttype Rambøll-Arup-TEC Rapport Dato Februar 2015 MILJØVURDERING AF TILSLUTNINGSANLÆG MED SHUNT MILJØVURDERING AF TILSLUTNINGSANLÆG MED SHUNT Revision 1 Dato 2015/02/25 Udarbejdet

Læs mere

HERNING - HOLSTEBRO MOTORVEJEN INFORMATIONSMØDE FOR LEVERANDØRER VEDR. UDBUDSSTRATEGI DEN 26. FEBRUAR 2014

HERNING - HOLSTEBRO MOTORVEJEN INFORMATIONSMØDE FOR LEVERANDØRER VEDR. UDBUDSSTRATEGI DEN 26. FEBRUAR 2014 HERNING - HOLSTEBRO MOTORVEJEN INFORMATIONSMØDE FOR LEVERANDØRER VEDR. UDBUDSSTRATEGI DEN 26. FEBRUAR 2014 PROGRAM 12.30 Velkomst og præsentation Formål med mødet Strategi for udbud og overvejelser - ved

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. Januar /14954 Niels Fejer Christiansen

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. Januar /14954 Niels Fejer Christiansen Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 178 Offentligt DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. Januar 2012 11/14954 Niels Fejer Christiansen nfc@vd.dk 7244 3333 Transportministeriet Center for

Læs mere

Erstatningsanlæg i Svenstrup. - Teknisk vurdering af tunnel- og broløsning

Erstatningsanlæg i Svenstrup. - Teknisk vurdering af tunnel- og broløsning Erstatningsanlæg i Svenstrup - Teknisk vurdering af tunnel- og broløsning Opgradering Hobro-Aalborg April 2011 Opgradering Hobro-Aalborg ISBN: 978-87-7126-087-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

Trafikale gener i anlægsfasen Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Trafikale gener i anlægsfasen Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Trafikale gener i anlægsfasen Havnevej Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 30. maj 2008 3 Trafikale gener i anlægsfasen Havnevej Forord Forord Dette fagnotat omhandler trafikale gener i anlægsfasen

Læs mere

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet Projekt fra idé til færdigt anlæg Rute 54 Trafikale problemstillinger Årsdøgntrafik: ca.

Læs mere

Foreløbigt notat vedrørende placering af Bedstedvej

Foreløbigt notat vedrørende placering af Bedstedvej Foreløbigt notat vedrørende placering af Bedstedvej The New Line Copenhagen Ringsted Alignment and Railway Technology 23. september 2013 Alignment and Railway Technology (ART-contract) Page 1 of 15 Foreløbigt

Læs mere

Hyllegården Forslag til Lokalplan LK 34. Vejadgang via Åsen til del af udstykningen

Hyllegården Forslag til Lokalplan LK 34. Vejadgang via Åsen til del af udstykningen Hyllegården Forslag til Lokalplan LK 34 Vejadgang via Åsen til del af udstykningen 2015 Fotos er fra Google, Forslag til Lokalplan LK 34 for Hyllegården, Lejre.dk eller taget af MOE A/S. Udarbejdet af:

Læs mere

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde KØGE BUGT MOTORVEJEN Borgermøde PLANLÆGNINGSCHEF OLE KIRK PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Niels Hörup, Solrød Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder

Læs mere

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN VRANGSTRUPVEJ 51, LB. NR.15

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN VRANGSTRUPVEJ 51, LB. NR.15 Skov- og Naturstyrelsen & Landboforeningen Gefion DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN VRANGSTRUPVEJ 51, LB. NR.15 NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk

Læs mere

REBILD KOMMUNE NY NIBEVEJ SYD OM STØVRING

REBILD KOMMUNE NY NIBEVEJ SYD OM STØVRING Til Rebild Kommune Dokumenttype Rapport Dato August 2015 REBILD KOMMUNE NY NIBEVEJ SYD OM STØVRING REBILD KOMMUNE NY NIBEVEJ SYD OM STØVRING Revision 2 Dato 2015-08-20 Udarbejdet af MLE Kontrolleret af

Læs mere

NOTAT. Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget. Supplerende undersøgelser. 1. Indledning. 2. Beregningsmetode. 3. Grundlag

NOTAT. Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget. Supplerende undersøgelser. 1. Indledning. 2. Beregningsmetode. 3. Grundlag NOTAT Projekt Kunde Nordhavnsvejen Københavns Kommune Dato 5. november 2013 Til Jacob Ingvartsen, Nordhavnsvejen Fra Allan Jensen, Rambøll Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget Dato 05-11-2013

Læs mere

Banedanmark. Den nye bane København Ringsted. Vedr. skærende veje og stier i Ishøj Kommune

Banedanmark. Den nye bane København Ringsted. Vedr. skærende veje og stier i Ishøj Kommune Banedanmark : Den nye bane København Ringsted Notat: Vedr. skærende veje og stier i Version: 1 Udarbejdet af: Banedanmark Dato: 9.januar 2012 Indhold 1. Indledning... 3 2. Omlægning af veje og stier...

Læs mere

E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde

E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde Program Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Leif Skov, Vejle Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder Niels Fejer Christiansen,

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

Haderup Omfartsvej VVM-REDEGØRELSE - VEJTEKNISK BESKRIVELSE

Haderup Omfartsvej VVM-REDEGØRELSE - VEJTEKNISK BESKRIVELSE Dato 3. juli 2014 Sagsbehandlere Hanne Wærum Lene Mikkelsen Mail lmk@vd.dk Telefon 7244 2200 Dokument 14/07412-1 Side 1/3 Haderup Omfartsvej VVM-REDEGØRELSE - VEJTEKNISK BESKRIVELSE Niels Juels Gade 13

Læs mere

BILAG 1 INDSTILLING OM OPGRADERING AF E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN

BILAG 1 INDSTILLING OM OPGRADERING AF E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. oktober 2012 12/06462 Niels Fejer Christiansen nfc@vd.dk 7244 3694 BILAG 1 INDSTILLING OM OPGRADERING AF E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN 1.

Læs mere

E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN

E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN VVM- UNDERSØGELSE E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN DEBATOPL ÆG DEBATOPL ÆG OPGRADERING AF E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN TYSKLAND OG DANMARK HAR INDGÅET EN TRAKTAT OM

Læs mere

SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE

SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE KOLDING KOMMUNE SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE RESUMÉ AF FORUNDERSØGELSER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund Kolding Kommune har gennemført

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af Nordlig Omfartsvej ved Næstved

Forslag. Lov om anlæg af Nordlig Omfartsvej ved Næstved 2010/1 LSF 155 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 23. februar 2011 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag

Læs mere

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1 ASSENS KOMMUNE MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MIJØSCREENING INDHOLD 1 Indledning 1 2 Lovgrundlag

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af Nordlig Omfartsvej ved Næstved

Forslag. Lov om anlæg af Nordlig Omfartsvej ved Næstved Page 1 of 10 2010/1 LSF 155 Offentliggørelsesdato: 24-02-2011 Transportministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Fremsat den 23. februar 2011 af transportministeren (Hans Christian

Læs mere

Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE)

Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE) Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE) Dagsorden 1. Velkomst 2. Baggrund Anlægslov og VVM-undersøgelser 3. Status for Ringvejen v/holbæk Kommune 4. Tidsplan

Læs mere

Erfaringer med VVM og Natur

Erfaringer med VVM og Natur Erfaringer med VVM og Natur Hvad sker der fra VVM til færdigt projekt Anne B. Hansen, Banedanmark 14. april 2015 1 Fra VVM til virkelighedens anlægsarbejde når der skabes nye landskaber og ny natur Hvorvidt

Læs mere

Ny Storstrømsbro. Besigtigelse 14. september 2015

Ny Storstrømsbro. Besigtigelse 14. september 2015 Ny Storstrømsbro Besigtigelse 14. september 2015 Ny Storstrømsbro Gennemgang af projektet, v/ Projektchef Niels Gottlieb Støj v/ Jakob Fryd, Vejdirektoratet Gennemgang af besigtigelsesmaterialet v/ Landinspektør

Læs mere

Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø. DDO, Copyright COWI. Regionplan Tillæg nr. 12. Omfartsvej vest om Ringkøbing

Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø. DDO, Copyright COWI. Regionplan Tillæg nr. 12. Omfartsvej vest om Ringkøbing Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø DDO, Copyright COWI Regionplan 2005 Tillæg nr. 12 Marts 2006 Regionplan 2005 Tillæg nr. 12 Marts 2006 Side 2 Datablad Udgiver: Udarbejdet af: Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø

Læs mere

TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN

TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN Til Greve Kommune Dokumenttype Miljømåling-trafikstøj Dato Maj 2016 TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN TJØRNELYSKOLEN Revision 1 Dato 23-05-2016 Udarbejdet af Jacob Storm Jørgensen Kontrolleret

Læs mere

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelse Juni 2017 Ny motorvej på strækning fra Give til Haderslev Med aftale mellem regeringen (V, LA og K), S, DF,

Læs mere

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede VVM-undersøgelse Afvandingsteknisk Beskrivelse Dato September 2016 Side 1/16 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon +45 7244 3333 vd@vd.dk vejdirektoratet.dk

Læs mere

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN SKELBYVEJ 144, LB. NR. 38

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN SKELBYVEJ 144, LB. NR. 38 Skov- og Naturstyrelsen & Landboforeningen Gefion DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN SKELBYVEJ 144, LB. NR. 38 NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr.

Læs mere

Ny Fjordforbindelse ved Frederikssund. Informationsmøde i Frederikssund 19. marts 2015 kl.19.00

Ny Fjordforbindelse ved Frederikssund. Informationsmøde i Frederikssund 19. marts 2015 kl.19.00 Ny Fjordforbindelse ved Frederikssund Informationsmøde i Frederikssund 19. marts 2015 kl.19.00 Borgmester John Schmidt Andersen Frederikssund Kommune Aftenens ordstyrer Trine Sick Erik Stoklund Larsen

Læs mere

Ny bane Hovedgård-Hasselager

Ny bane Hovedgård-Hasselager Ny bane Hovedgård-Hasselager Aarhus Kommune Solbjerghallen, 18. januar 2018 Aftenens program Kl. 19.00 ca. 22.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

Kværkebyvej og Bedstedvej København-Ringsted

Kværkebyvej og Bedstedvej København-Ringsted Banedanmark Kværkebyvej og Bedstedvej København-Ringsted Trafiksikkerhedsrevision trin 2 version 2 Udgivelsesdato : September 2013 Projekt : 22.4008.01 Udarbejdet : Thomas Rud, trafiksikkerhedsrevisor

Læs mere

Miljøvurdering af lynfangere øst for linjeføringen

Miljøvurdering af lynfangere øst for linjeføringen Miljøvurdering af lynfangere øst for linjeføringen Modtager: Attention: Kopi til: Femern A/S Henrik Bay, Femern A/S Christian Henriksen, Femern A/S Sag: 01-05-01B_Ad hoc support to ENV Udarbejdet af: Martin

Læs mere

VVm- undersøgelse. Borgermøder november Se Side 2-3

VVm- undersøgelse. Borgermøder november Se Side 2-3 VVm- undersøgelse RUTE 26 ÅRHUS-Søbyvad Rødkærsbro-VIBORG v DEBATOPL ÆG Borgermøder 9. - 11. november 2010 Se Side 2-3 Truust Udgivet af Vejdirektoratet, oktober 2010 TID OG DATO FOR BORGERMØDER Redaktion

Læs mere

NY VEJADGANG SVENDBORG BRAKES DETAILPROJEKT

NY VEJADGANG SVENDBORG BRAKES DETAILPROJEKT Til Svendborg Brakes A/S Svendborg Kommune Dokumenttype Projektbeskrivelse Dato Marts 2010 NY VEJADGANG SVENDBORG BRAKES DETAILPROJEKT Til Svendborg Brakes A/S Svendborg Kommune Dokumenttype Projekt beskrivelse

Læs mere

Idefasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Vigerslev

Idefasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Vigerslev Idefasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Vigerslev Idefasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-225-4 Forord Med den politiske aftale

Læs mere

Næstved Kommune - Kvalitetsstyring i Plan

Næstved Kommune - Kvalitetsstyring i Plan VVM-screening, Ring Syd m. underføring for hjortedyr. VVM-koordinatoren vil normalt anføre, hvilke spørgsmål, der ønskes besvaret af den enkelte kollega. Enhver afkrydsning og evt. bemærkning skal efterfølges

Læs mere

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger.

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger. STØJNOTAT Projekt Vejtrafikstøjberegning Skyttemarksvej, Næstved Kunde Næstved Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-06-24 Fra Jacob Storm Jørgensen og Allan Jensen, Rambøll 1. Indledning Næstved Kommune har bedt

Læs mere

M10 KØGE BUGT MOTORVEJEN 1052 GREVE S SOLRØD S ENTREPRISE 1052.100 VANDSYNSPROTOKOL

M10 KØGE BUGT MOTORVEJEN 1052 GREVE S SOLRØD S ENTREPRISE 1052.100 VANDSYNSPROTOKOL DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 25.juni 2012 M10-5123-007-0 Søren Ungstrup svu@ramboll.dk 5161 6255 M10 KØGE BUGT MOTORVEJEN 1052 GREVE S SOLRØD S ENTREPRISE 1052.100 VANDSYNSPROTOKOL ST. 126.30

Læs mere

EU: Direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet

EU: Direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet VVM - Regelsættet EU: Direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet Direktiv 97/11/EF af 3. marts 1997 om ændring af ovennævnte direktiv

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VEJTEKNISK BESKRIVELSE

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VEJTEKNISK BESKRIVELSE Til Vejdirektoratet Dokumenttype Vejteknisk rapport Dato Januar 2012 UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VEJTEKNISK BESKRIVELSE SØBYVAD-AARHUS VEJTEKNISK BESKRIVELSE Revision [xx] Dato 2012-01-31 Udarbejdet

Læs mere

Udskrift af Bro over Grenåbanen. Vejdirektoratet etablerer en vejbro over Grenåbanen og nedlægger dermed jernbaneoverskæringen.

Udskrift af Bro over Grenåbanen. Vejdirektoratet etablerer en vejbro over Grenåbanen og nedlægger dermed jernbaneoverskæringen. Side 1 af 7 Bro over Grenåbanen Ombygning af skæringen mellem Grenåvej og Grenåbanen Vejdirektoratet etablerer en vejbro over Grenåbanen og nedlægger dermed jernbaneoverskæringen. Jernbaneskæringen Trafikstyrelsen

Læs mere

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Mejrup og Tvis / st. 16,6-25,0. Delstrækning 18,80-21,40 fra Savstrup Å til Lindholtvej

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Mejrup og Tvis / st. 16,6-25,0. Delstrækning 18,80-21,40 fra Savstrup Å til Lindholtvej Holstebromotorvejen Detailbesigtigelse mellem Mejrup og Tvis / st. 16,6-25,0 Delstrækning 18,80-21,40 fra Savstrup Å til Lindholtvej Vejdirektoratets deltagere 2 Områdechef Svend Kold Projektleder Janie

Læs mere

Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm ANSØGNING OM ÆNDRING AF FORLØBET AF VANDLØBET BOLBROREN- DEN IFB. ETABLERING AF NYT AFLØBSANLÆG PÅ BOLBROENGEN. Baggrund Bolbroengen

Læs mere

Miljø og sundhed NOTAT

Miljø og sundhed NOTAT NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Byplan Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Miljø og sundhed Nærværende notat

Læs mere

Dobbeltrettet cykelsti Nørager - Rørbæk Bilag 5

Dobbeltrettet cykelsti Nørager - Rørbæk Bilag 5 Dobbeltrettet cykelsti Nørager - Rørbæk Bilag 5 Anmeldeskema Basisoplysninger Tekst Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail

Læs mere

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Mejrup og Tvis / st. 16,6-25,0. Delstrækning 21,40 25,00 fra Lindholtvej til Morrevej

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Mejrup og Tvis / st. 16,6-25,0. Delstrækning 21,40 25,00 fra Lindholtvej til Morrevej Holstebromotorvejen Detailbesigtigelse mellem Mejrup og Tvis / st. 16,6-25,0 Delstrækning 21,40 25,00 fra Lindholtvej til Morrevej Vejdirektoratets deltagere 2 Områdechef Svend Kold Projektleder Janie

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Idéfasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/opgraderingkystbanen Forord Som led i Togfonden DK er det

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord,

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, Tønder Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, august 2015 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Ref Faxe Kommune Version V1 Dato

Læs mere

Ansøgning om nedsivning af vejvand

Ansøgning om nedsivning af vejvand Rebild Kommune Ansøgning om nedsivning af Rekvirent Anders Rye-Andersen Hobrovej 160 9530 Støvring Rådgiver Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Udgivet 28-04-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Placering og

Læs mere

VVM HERNING - HOLSTEBRO

VVM HERNING - HOLSTEBRO Til Vejdirektoratet Dokumenttype Grundlagsrapport VVM Dato Marts 2012 VVM HERNING - HOLSTEBRO BYGVÆRKER NORD FOR HERNING RUTE 18 (LØSNINGSFORSLAG A) BYGVÆRKER HERNING N (FORSLAG A) 1-1 Revision 1 Dato

Læs mere

Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring

Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring September 2015 Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring Udgivet af Banedanmark Grafisk tilrettelæggelse: Karen Krarup

Læs mere

VVM-screenings skema ny vej fra den nye by Nye og til Høvej s krydsning af Letbanen Nye

VVM-screenings skema ny vej fra den nye by Nye og til Høvej s krydsning af Letbanen Nye VVM-screening i henhold til 3, stk. 1 og bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Læs mere

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev. 1 Generelle forudsætninger for skitseprojektet. Skitseprojektet omfatter følgende ydelser:

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev. 1 Generelle forudsætninger for skitseprojektet. Skitseprojektet omfatter følgende ydelser: Memo Titel Forudsætningsnotat Dato 9 marts 2009 Til Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Peter Raaschou COWI A/S Nørretorv 14 DK-4100 Ringsted Denmark Tel +45 45 97 19 00 Fax +45 45 97

Læs mere

Motorvejen Kliplev Sønderborg. et OPP-projekt

Motorvejen Kliplev Sønderborg. et OPP-projekt Motorvejen Kliplev Sønderborg et OPP-projekt Maj 2008 Et særligt projekt Fakta om motorvejsprojektet I februar 2006 overtog Vejdirektoratet et anlægsprojekt fra Sønderjyllands Amt en 25 km lang motorvej

Læs mere

ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5

ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5 Tønder Kommune Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 E-mail: teknisk@toender.dk ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5 Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes

Læs mere

VVM 3. Limfjordsforbindelse

VVM 3. Limfjordsforbindelse VVM 3. Limfjordsforbindelse Reflektioner over trafikudviklingen over Limfjorden Usikkerhed om trafikudviklingen og dermed behovet for yderligere vejkapacitet over Limfjorden Hvis udviklingen i trafikken

Læs mere

Til Aalborg Kommune. Dokumenttype VVM-anmeldelse. Date Juni 2015 UDVIDELSE AF TRANHOLMEJ FRA 2 TIL 4 SPOR MED TILHØRENDE ANLÆG VVM-ANMELDELSE

Til Aalborg Kommune. Dokumenttype VVM-anmeldelse. Date Juni 2015 UDVIDELSE AF TRANHOLMEJ FRA 2 TIL 4 SPOR MED TILHØRENDE ANLÆG VVM-ANMELDELSE Til Aalborg Kommune Dokumenttype VVM-anmeldelse Date Juni 2015 UDVIDELSE AF TRANHOLMEJ FRA 2 TIL 4 SPOR MED TILHØRENDE ANLÆG VVM-ANMELDELSE VVM-ANMELDELSE Revision 01 Dato 18-06-2015 Udarbejdet af RHOL

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Naturstyrelsen (journalnummer: NST-130-00419) Basis oplysninger

Læs mere

VEJDIREKTORATETS UDARBEJDELSE AF BESLUTNINGSGRUNDLAG

VEJDIREKTORATETS UDARBEJDELSE AF BESLUTNINGSGRUNDLAG Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 278 Offentligt VEJDIREKTORATETS UDARBEJDELSE AF BESLUTNINGSGRUNDLAG PRÆSENTATION AF TILRETTELÆGGELSE OG GENNEMFØRELSE AF BESLUTNINGSGRUNDLAG

Læs mere