DANMARKS NATIONALBANK KONTOBESTEMMELSER. 1. august 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANMARKS NATIONALBANK KONTOBESTEMMELSER. 1. august 2014"

Transkript

1 DANMARKS NATIONALBANK KONTOBESTEMMELSER 1. august 2014

2 DANMARKS NATIONALBANK KONTOBESTEMMELSER Dokumentationsgrundlag for pengepolitiske instrumenter og betalingsafvikling i DKK, EUR, SEK og ISK

3 INDHOLD 4 GENERELT 17 BETALINGSAFVIKLING I DANSKE KRONER SAMT PENGEPOLITISKE INSTRUMENTER 89 BETALINGSAFVIKLING I EURO 200 BETALINGSAFVIKLING I SVENSKE KRONER 208 BETALINGSAFVIKLING I ISLANDSKE KRONER 216 FAX-FORMATER TIL NØDPROCEDURER VEDR. DANSKE KRONER

4 GENERELT 1. Generelle bestemmelser for pengepolitiske instrumenter samt betalingsafvikling i danske kroner, svenske kroner og islandske kroner 2. Ekspeditionsdage 3. Gebyrer og priser 4. Anmodning om tilslutning til Kronos og DN-Forespørgselsservice

5 GENERELLE BESTEMMELSER FOR PENGEPOLITISKE INSTRUMENTER SAMT BETALINGSAFVIKLING I DANSKE KRONER, SVENSKE KRONER OG ISLANDSKE KRONER I DANMARKS NATIONALBANK Disse Generelle bestemmelser for pengepolitiske instrumenter samt betalingsafvikling i danske kroner, svenske kroner og islandske kroner i Danmarks Nationalbank finder anvendelse på ethvert forhold for de nedennævnte typer af kontohavere og konti i forbindelse med pengepolitiske instrumenter samt betalingsafvikling i danske kroner, svenske kroner og islandske kroner i Danmarks Nationalbank. 1. Definitioner Ved "foliokonto" forstås en foliokonto i danske kroner. Ved afviklingskonti forstås konti oprettet og knyttet til betalingsafviklingen i betalingssystemer eller værdipapirafviklingssystemer i Nationalbanken. Ved "kontohavere" forstås kreditinstitutter, investeringsselskaber og filialer heraf samt andre, der har fået oprettet en foliokonto i Nationalbanken, såvel som pengeinstitutter, realkreditinstitutter og filialer heraf, der af Nationalbanken tillige har fået adgang til de pengepolitiske instrumenter, jf. Bestemmelser for foliokonto i danske kroner i Danmarks Nationalbank. Ved kreditinstitutter og investeringsselskaber forstås sådanne institutter og selskaber, som er defineret i henholdsvis Rådets direktiv 2006/48 (adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut) og Rådets direktiv 2004/39 (investeringsservicedirektivet). Ved "pengeinstitutter" forstås banker, sparekasser og andelskasser med tilladelse fra Finanstilsynet til at drive pengeinstitutvirksomhed efter lov om finansiel virksomhed. Ved "realkreditinstitutter" forstås institutter med tilladelse fra Finanstilsynet til at drive realkreditvirksomhed efter lov om finansiel virksomhed. Ved "pengepolitiske instrumenter" forstås forrentet indskud på foliokonto, pengepolitiske lån og indskudsbeviser. Ved "pengepolitisk modpart" forstås en kontohaver, der har adgang til at benytte de pengepolitiske instrumenter. Ved "folioramme" forstås det til enhver tid fastsatte loft for en pengepolitisk modparts samlede indestående kl på foliokonti og andre konti, som normalt vil være tømt kl De pengepolitiske modparters samlede folioramme er lig summen af de individuelle foliorammer.

6 Ved "transaktioner" forstås enhver disposition over foliokontoen, en afviklingskonto, en SCP-konto og en sikkerhedsretskonto eller som vedrører pengepolitiske lån og indskudsbeviser, konti tilknyttet kontantdepoter samt frigivelse, indlæggelse og ombytning af sikkerheder. Ved Kronos forstås Nationalbankens realtids bruttoafviklingssystem i danske kroner. Ved "CLS" forstås Continuous Linked Settlement, et clearing- og afviklings system, der afvikler valutatransaktioner i en række valutaer. Ved "SCP" forstås Scandinavian Cash Pool, et automatisk system til grænseover skridende sikkerhedsstillelse mellem Danmarks Nationalbank, Norges Bank og Sveriges Riksbank. 2. Tegnings- og fuldmagtsforhold a) Danske kroner Kontohaveren skal ved oprettelse af en konto i danske kroner dokumentere, hvem der kan tegne kontohaveren ("tegningsberettigede"). Prøver på de tegningsberettigedes underskrifter skal vedlægges. Ændringer i kontohaverens tegningsforhold skal meddeles skriftligt til Nationalbanken, Bank- og Markedsafdelingen. Kontohaveren skal skriftligt meddele Nationalbanken, Bank- og Markedsafdelingen, såfremt andre end de tegningsberettigede skal have fuldmagt til at foretage transaktioner efter skriftlig anmodning ("befuldmægtigede"). Har kontohaveren adgang til at anvende de pengepolitiske instrumenter, skal meddelelsen gives på formularen "Fuldmagt til foliokonto i danske kroner og pengepolitiske transaktioner i Danmarks Nationalbank". Har kontohaveren alene en foliokonto i Nationalbanken, skal meddelelsen gives på formularen "Fuldmagt til foliokonto i danske kroner i Danmarks Nationalbank". Fuldmagt til at anmode om udtagning af fondsaktiver fra pantsat VP-konto gives på formularen "Retningslinier for udtagning fra pantsat VP-konto for kredit i danske kroner i Danmarks Nationalbank". De nævnte formularer skal indeholde de befuldmægtigedes navne og prøver på deres underskrifter. Meddelelsen skal være underskrevet af tegningsberettigede. Ændringer i kontohaverens fuldmagtsforhold skal meddeles skriftligt til Nationalbanken, Bank- og Markedsafdelingen, på nævnte formularer. Hvis kontohaverens virksomhed ikke er registreret i Erhvervsstyrelsen, skal kontohaveren på en for Nationalbanken tilfredsstillende måde godtgøre tegnings- og fuldmagtsforholdets juridiske gyldighed m.v. efter hjemlandets lovgivning. b) Svenske kroner Kontohaveren skal ved oprettelse af en VP-afviklingskonto i svenske kroner dokumentere, hvem der kan tegne kontohaveren ("tegningsberettigede"). Prøver på de tegningsberettigedes underskrifter skal vedlægges. Ændringer i kontohaverens tegningsforhold skal meddeles skriftligt til Nationalbanken, Bank- og Markedsafdelingen.

7 Kontohaveren skal skriftligt meddele Nationalbanken, Bank- og Markedsafdelingen, såfremt andre end de tegningsberettigede skal have fuldmagt til at foretage transaktioner efter skriftlig anmodning ("befuldmægtigede"). Meddelelsen skal gives på formularen Fuldmagt til VP-afviklingskonto i svenske kroner i Danmarks Nationalbank. Formularen skal indeholde de befuldmægtigedes navne og prøver på deres underskrifter. Meddelelsen skal være underskrevet af tegningsberettigede. Ændringer i kontohaverens fuldmagtsforhold skal meddeles skriftligt til Nationalbanken, Bank- og Markedsafdelingen, på nævnte formular. Hvis kontohaverens virksomhed ikke er registreret i Erhvervsstyrelsen, skal kontohaveren på en for Nationalbanken tilfredsstillende måde godtgøre tegnings- og fuldmagtsforholdets juridiske gyldighed m.v. efter hjemlandets lovgivning. c) Islandske kroner Kontohaveren skal ved oprettelse af en VP-afviklingskonto i islandske kroner dokumentere, hvem der kan tegne kontohaveren ("tegningsberettigede"). Prøver på de tegningsberettigedes underskrifter skal vedlægges. Ændringer i kontohaverens tegningsforhold skal meddeles skriftligt til Nationalbanken, Bank- og Markedsafdelingen. Kontohaveren skal skriftligt meddele Nationalbanken, Bank- og Markedsafdelingen, såfremt andre end de tegningsberettigede skal have fuldmagt til at foretage transaktioner efter skriftlig anmodning ("befuldmægtigede"). Meddelelsen skal gives på formularen Fuldmagt til VP-afviklingskonto i islandske kroner i Danmarks Nationalbank. Formularen skal indeholde de befuldmægtigedes navne og prøver på deres underskrifter. Meddelelsen skal være underskrevet af tegningsberettigede. Ændringer i kontohaverens fuldmagtsforhold skal meddeles skriftligt til Nationalbanken, Bank- og Markedsafdelingen, på nævnte formular. Hvis kontohaverens virksomhed ikke er registreret i Erhvervsstyrelsen, skal kontohaveren på en for Nationalbanken tilfredsstillende måde godtgøre tegnings- og fuldmagtsforholdets juridiske gyldighed m.v. efter hjemlandets lovgivning. 3. Fuldmagt til anden deltager Kontohavere med foliokonto i danske kroner kan give en anden Kronos-deltager fuldmagt til at foretage transaktioner via Kronos på kontohaverens konti i danske kroner. Såfremt dette sker skal det samtidigt meddeles Nationalbanken, Bank- og Markedsafdelingen. Aftaler om afgivelse af fuldmagt til en anden Kronos-deltager træffes bilateralt mellem de involverede parter og enhver disposition i henhold hertil er uden ansvar for Nationalbanken. 4. Transaktioner Transaktioner vedr. pengepolitiske instrumenter skal foretages af kontohaveren via DN- Forespørgselsservice. For kontantdepoter skal transaktioner vedrørende mellemregningskonti og lånekonti ligeledes foretages via DN-Forespørgselsservice. Øvrige transaktioner skal foretages af kontohaveren via Kronos. Ved kontohaverens udførelse af betalinger på vegne private af kunder via Kronos, er kontohaveren dataansvarlig og Nationalbanken databehandler, hvilket bl.a. indebærer, at Nationalbanken i nogle tilfælde opbevarer visse kundedata i en begrænset tidsperiode.

8 Nationalbankens behandling af data sker i øvrigt alene efter instruks fra den dataansvarlige. Reglerne i 41, stk. 3-5 i lov om behandling af personoplysninger gælder ligeledes for Nationalbankens behandling. Reglerne for tilslutning til og anvendelse af DN-Forespørgselsservice fremgår af Håndbog for DN-Forespørgselsservice, som kan rekvireres i Nationalbanken, Bank- og Markedsafdelingen. Reglerne for tilslutning til og anvendelse af Kronos fremgår af Nationalbankens hjemmeside på internettet (www.nationalbanken.dk) og kan rekvireres ved henvendelse til Nationalbanken, Bank- og Markedsafdelingen. 5. Nødprocedurer Hvis der ikke er forbindelse til Kronos, kan kontohaveren i hvert enkelt tilfælde efter forudgående telefonisk aftale med Nationalbanken, Bank- og Markedsafdelingen, foretage transaktioner efter anmodning ved anvendelse af særlige formularer, jf. Anmodning om udtagning fra pantsat VP-konto for kredit i danske kroner i Danmarks Nationalbank, Anmodning om overførsel fra foliokonto i danske kroner i Danmarks Nationalbank, Anmodning om prioritering af likviditetskø i danske kroner i Kronos, "Anmodning om overførsel fra afviklingskonto i danske kroner i Danmarks Nationalbank" og "Anmodning om overførsel fra CLS-afviklingskonto eller foliokonto i danske kroner i Danmarks Nationalbank til CLS' foliokonto i danske kroner i Danmarks Nationalbank." Hvis der ikke er forbindelse til SWIFT, kan kontohaveren i hvert enkelt tilfælde efter forudgående telefonisk aftale med Nationalbanken, Bank- og Markedsafdelingen, foretage transaktioner efter anmodning ved anvendelse af særlige formularer, jf. Anmodning om overførsel fra VP-afviklingskonto i svenske kroner i Danmarks Nationalbank og Anmodning om overførsel fra VP-afviklingskonto i islandske kroner i Danmarks Nationalbank". Hvis der ikke er forbindelse til DN-Forespørgselsservice, kan kontohaveren i hvert enkelt tilfælde efter forudgående telefonisk aftale med Nationalbanken, Bank- og Markedsafdelingen, foretage transaktioner efter anmodning ved anvendelse af særlige formularer, jf. Anmodning om køb af indskudsbeviser, Anmodning om salg af indskudsbeviser og Anmodning om optagelse af pengepolitiske lån. 6. Deltagelse i test Kontohaver er på opfordring uden særskilt honorering forpligtet til at deltage i de tests, som Nationalbanken måtte foranstalte. Obligatorisk deltagelse i test kan være af enkeltstående karakter så som i forbindelse med tilslutning til et system eller test af tilrettelser til et system eller af tilbagevendende karakter i forbindelse med test af nødprocedurer, jf. afsnit Korrektioner En urigtig transaktion, der er forårsaget af Nationalbanken, korrigeres af Nationalbanken i videst muligt omfang. Nationalbanken er herunder berettiget til at tilbageføre transaktionen. Nationalbankens forpligtelse omfatter udelukkende de for korrektionen nødvendige omposteringer og valideringer. Nationalbanken hæfter ikke for tab, der opstår som følge af, at Nationalbanken ikke er i stand til at tilbageføre en urigtig transaktion.

9 En urigtig transaktion, der ikke er forårsaget af Nationalbanken, korrigeres ikke af Nationalbanken og er Nationalbanken uvedkommende. 8. Gebyrer og priser Nationalbankens gebyrer og priser fremgår af den af Nationalbanken til enhver tid udarbejdede oversigt "Gebyrer og priser i Danmarks Nationalbank. 9. Sikkerhedsstillelse Bestemmelser om og krav til sikkerhedsstillelse fremgår af Bestemmelser for sikkerhedsstillelse for kredit i danske kroner i Danmarks Nationalbank og af "Sikkerhedsretsaftale". 10. Ansvar Nationalbanken er ikke ansvarlig for tab, der er opstået som følge af driftsforstyrrelser, transmissionsfejl, transmissionsforsinkelser, programfejl eller uberettiget indtrængen på datatransmissionsforbindelser. Nationalbanken er ikke ansvarlig for tab, der er opstået som følge af fejl eller misbrug i forbindelse med andre systemer, som kontohaveren måtte anvende som opkobling, kommunikation og/eller gennemstilling til Nationalbankens systemer. Nationalbanken er ikke ansvarlig for tab, der er opstået i forbindelse med transaktioner, med mindre tabet kan henføres til en fejl i Nationalbanken, som kan tilregnes Nationalbanken, jf. dog afsnit 7. Nationalbanken er ikke under nogen omstændigheder ansvarlig for kontohaverens indirekte eller afledte tab. 11. Slutafregning Nationalbanken kan kræve slutafregning ved netting, hvis kontohaver misligholder sine forpligtelser, herunder hvis kontohaver tages under insolvensbehandling, jf. værdipapirhandelsloven 58h, stk.1, eller der bliver foretaget udlæg i en fordring omfattet af slutafregningsbestemmelsen. Slutafregning kan foretages i enhver nuværende og fremtidig forpligtelse mellem Danmarks Nationalbank og kontohaver, omfattet af disse Generelle bestemmelser for pengepolitiske instrumenter samt betalingsafvikling i danske kroner, svenske kroner og islandske kroner i Danmarks Nationalbank", som giver ret til kontant afregning eller levering af værdipapirer. I forbindelse med slutafregningens gennemførelse opgøres de omfattede forpligtelser til danske kroner og udlignes til ét nettomellemværende. Slutafregning finder sted, når Danmarks Nationalbank giver meddelelse herom til kontohaveren. 12. Afvigelse fra sædvanlig praksis Nationalbanken har til enhver tid uden varsel af penge- og valutapolitiske hensyn ret til uden ansvar at fravige reglerne i disse Generelle bestemmelser for pengepolitiske instrumenter samt betalingsafvikling i danske kroner, svenske kroner og islandske kroner i Danmarks Nationalbank og de underliggende bestemmelser, jf. afsnit 14.

10 13. Lovvalg og værneting Enhver tvist mellem parterne, der måtte udspringe af disse og de underliggende bestemmelser, jf. afsnit 14, skal afgøres efter dansk ret ved Nationalbankens værneting. 14. Andre bestemmelser og vilkår Bestemmelser for foliokonto i danske kroner i Danmarks Nationalbank, Bestemmelser for indskudsbeviser i Danmarks Nationalbank, Bestemmelser for pengepolitiske lån i Danmarks Nationalbank, Bestemmelser for sikkerhedsstillelse for kredit i danske kroner i Danmarks Nationalbank, Bestemmelser for afviklingskonto til brug for detailbetalinger i danske kroner i Danmarks Nationalbank, Bestemmelser for VP-afviklingskonto for handelstransaktioner i danske kroner i Danmarks Nationalbank, Bestemmelser for VP-afviklingskonto for periodiske kørsler i danske kroner i Danmarks Nationalbank, "Bestemmelser for CLSafviklingskonto i danske kroner i Danmarks Nationalbank" Bestemmelser for sikkerhedsretskonto i Danmarks Nationalbank, "Bestemmelser for SCP-lånekonti i danske kroner i Danmarks Nationalbank", "Bestemmelser for SCP-pantkonti i danske kroner i Danmarks Nationalbank", Bestemmelser for PvP-afviklingskonto i danske kroner i Danmarks Nationalbank, Bestemmelser for VP-afviklingskonto i svenske kroner i Danmarks Nationalbank, Bestemmelser for VP-afviklingskonto i islandske kroner i Danmarks Nationalbank, Gebyrer og priser i Danmarks Nationalbank og Ekspeditionsdage i Danmarks Nationalbank udgør en integreret del af disse Generelle bestemmelser for pengepolitiske instrumenter samt betalingsafvikling i danske kroner, svenske kroner og islandske kroner i Danmarks Nationalbank. Såfremt der er uoverensstemmelse mellem nærværende bestemmelser og ovennævnte andre bestemmelser, er nærværende bestemmelser gældende, med mindre de andre bestemmelser specifikt angiver at ville fravige nærværende bestemmelser. 15. Sprog Disse samt de underliggende bestemmelser, jf. afsnit 14, er udfærdiget på dansk samt i en engelsk oversættelse. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den danske tekst og den til engelsk oversættelse er det den danske tekst, der er gældende. Henvendelser fra Nationalbanken til kontohaveren sker på dansk. 16. Kontoudskrift Der sendes kontoudskrift for alle konti til kontohaveren på alle ekspeditionsdage for danske kroner, jf. Ekspeditionsdage i Danmarks Nationalbank, såfremt der er bevægelse på de respektive konti, dog altid ultimo hvert år. Kontoudskrifter kan på kontohaverens anmodning endvidere sendes via SWIFT. De dataudtræk, som af kontohaver kan foretages i Kronos, er uden nogen form for ansvar for Nationalbanken. Ved uoverensstemmelser mellem kontohaverens egne noteringer og Nationalbankens kontoudskrift skal kontohaveren straks ved skriftlig meddelelse underrette Nationalbanken, Revisionskontoret, herom. Kontoudskriften anses som godkendt, med mindre kontohaveren straks efter modtagelsen har gjort indsigelse over for Nationalbanken. I tilfælde af manglende rettidig reklamation er en udskrift af Nationalbankens bøger afgørende. Såfremt

11 Nationalbanken ønsker at indhente saldoanerkendelse fra kontohaveren, skal kontohaveren straks over for Nationalbanken, Revisionskontoret, bekræfte rigtigheden af en fremsendt opgørelse eller gøre indsigelse, såfremt opgørelsen ikke er i overensstemmelse med kontohaverens egne noteringer. 17. Meddelelser og anmodninger Meddelelser og anmodninger skal gives pr. brev, der sendes med post, telefax eller overbringes. En meddelelse eller anmodning, der sendes med post eller overbringes, skal stiles til: Danmarks Nationalbank Bank- og Markedsafdelingen Havnegade København K En meddelelse eller anmodning pr. telefax skal sendes til Nationalbanken på telefax , såfremt meddelelsen/anmodningen vedrører danske kroner, svenske kroner eller islandske kroner, og på telefax , såfremt meddelelsen/anmodningen vedrører euro. 18. Ændring af bestemmelser Nationalbanken kan til enhver tid ændre disse Generelle bestemmelser for pengepolitiske instrumenter samt betalingsafvikling i danske kroner, svenske kroner og islandske kroner i Danmarks Nationalbank samt de underliggende bestemmelser, jf. afsnit 14, til ikrafttræden med 14 dages varsel efter meddelelse fra Nationalbanken er udsendt. Ændring kan ske med kortere varsel end 14 dage, hvis Nationalbanken skønner dette nødvendigt eller hvis forhold, som Nationalbanken ikke har indflydelse på, gør det nødvendigt. De i de nævnte bestemmelser fastsatte gebyrer og priser samt dage og tidspunkter kan dog ændres uden varsel. Såfremt Nationalbanken anmoder herom, skal kontohaver straks bekræfte modtagelsen af de ændrede bestemmelser. Nationalbanken kan inden for rammerne af disse Generelle bestemmelser for pengepolitiske instrumenter samt betalingsafvikling i danske kroner, svenske kroner og islandske kroner i Danmarks Nationalbank" samt de underliggende bestemmelser, jf. afsnit 14, til enhver tid og uden varsel fastsætte supplerende bestemmelser. 19. Ikrafttræden Disse bestemmelser træder i kraft med virkning fra den 25. juni 2010 og erstatter Generelle bestemmelser for pengepolitiske instrumenter samt betalingsafvikling i danske kroner, svenske kroner og islandske kroner i Danmarks Nationalbank af 1. maj København, den 10. juni 2010 Danmarks Nationalbank

12 EKSPEDITIONSDAGE I DANMARKS NATIONALBANK GÆLDENDE PR. 19. MAJ 2008: Nationalbankens ekspeditionsdage for danske kroner, svenske kroner og islandske kroner omfatter alle dage, undtagen: Lørdage Søndage Nytårsdag Skærtorsdag Langfredag 2. Påskedag Store Bededag Kristi Himmelfartsdag Dagen efter Kristi Himmelfartsdag 2. Pinsedag Grundlovsdag Juleaftensdag 1. Juledag 2. Juledag 31. december Nationalbanken kan til enhver tid uden varsel ændre ekspeditionsdagene.

13 GEBYRER OG PRISER I DANMARKS NATIONALBANK 1. Tilslutning til og anvendelse af Kronos Prisen for tilslutning til og anvendelse af Kronos består af 2 komponenter, der er fastsat med henblik på brugerfinansiering af såvel udvikling som drift af systemet: Et månedligt kontingent til dækning af løbende, faste driftsomkostninger En variabel månedlig forbrugsafgift, der dækker den enkelte kontohavers faktiske brug af systemet. En detaljeret gennemgang af principperne for prisfastsættelse I Kronos kan findes på Nationalbankens hjemmeside (www.nationalbanken.dk) eller kan rekvireres ved henvendelse til Nationalbanken, Bank- og Markedsafdelingen. De for indeværende gældende transaktionspriser for anvendelse af Kronos fremgår af nedenstående tabel. Kontohavernes egne SWIFT-omkostninger er ikke medtaget. Transaktionspriser i Kronos Transaktionspriser i Kronos, pris pr. transaktion Betalinger: Indenlandsk betaling (DKK) betalinger pr. måned betalinger pr. måned betalinger pr. måned Egne overførsler inkl. stående ordre (DKK) Poseidon/SWIFT betaling (DKK) til/fra terminalkontohaver DKK 1,00 DKK 0,50 DKK 0,25 DKK 0,10 DKK 1,00 DKK 3,56 Kronos-terminalen: Ekspedientafgift pr. ekspedient pr. måned Terminalopdatering pr. opdatering DKK 35,00 DKK 0,015 SWIFT servicemeddelelser: SWIFT MT 900 SWIFT MT 910 SWIFT MT 941 SWIFT MT 942 SWIFT MT 950 SWIFT MT 298sub251 SWIFT MT 298sub999 DKK 1,00 DKK 1,00 DKK 1,00 DKK 1,00 DKK 1,00 DKK 1,00 DKK 1,00 Prisen for Poseidon betalinger og SWIFT servicemeddelelser vil variere med euro-kursen

14 2. Tilslutning til og anvendelse af DN-Forespørgselsservice Priser for anvendelse af DN-Forespørgselsservice fremgår af håndbogen for DN- Forespørgselsservice. 3. Ændringer af gebyrer og priser Nationalbanken kan til enhver tid uden varsel ændre nærværende bestemmelser, herunder størrelsen af de fastsatte gebyrer og priser. 4. Ikrafttræden Disse gebyrer og priser træder i kraft med virkning fra den 25. juni 2010 og erstatter Gebyrer og priser i Danmarks Nationalbank af 1. maj København, den 10. juni 2010 Danmarks Nationalbank

15 Danmarks Nationalbank Bank- og Markedsafdelingen Havnegade København K ANMODNING OM TILSLUTNING TIL KRONOS OG DN-FORESPØRGSELSSERVICE I DANMARKS NATIONALBANK Navn: Adresse: Postnr. og by: Telefonnummer: Telefaxnummer: CVR-nummer: Tilslutning til Kronos Reglerne for tilslutning til og anvendelse af Kronos fremgår af Nationalbankens hjemmeside på internettet (www.nationalbanken.dk). Reglerne kan også rekvireres ved henvendelse til Nationalbanken, Bank- og Markedsafdelingen. Undertegnede er bekendt med og løbende forpligtet til at holde sig bekendt med disse regler. Anvendelse af Kronos sker på kontohaverens ansvar og for dennes risiko og regning. Kontohaveren er ansvarlig for ethvert tab som følge af brug og misbrug i denne forbindelse. Kronos består af 2 moduler, hvor tilslutning til basismodulet (indeholder samtlige funktioner til behandling af betalinger, herunder Kronos-terminalen og SWIFT-indgang) er obligatorisk for alle kontohavere. Tilslutning til Poseidon-modulet (konverterer betalinger mellem ikke-swift-havende og SWIFT-havende kontohavere) er valgfrit. Den samlede pris for tilslutning til og anvendelse af Kronos afhænger af de valgte moduler. Undertegnede anmoder hermed om tilslutning til følgende Kronos-moduler (sæt kryds): Basismodulet: Poseidon-modulet: X

16 Tilslutning til DN-Forespørgselsservice Reglerne for tilslutning til og anvendelse af DN-Forespørgselsservice fremgår af Håndbog for DN- Forespørgselsservice. Undertegnede er bekendt med og løbende forpligtet til at holde sig bekendt med disse regler. Anvendelse af DN-Forespørgselsservice sker på kontohaverens ansvar og for dennes risiko og regning. Kontohaveren er ansvarlig for ethvert tab som følge af brug og misbrug i denne forbindelse. Det er muligt at søge om dispensation fra kravet om tilslutning til DN-Forespørgselsservice, jf. Bestemmelser for foliokonto i danske kroner i Danmarks Nationalbank, afsnit 1.c. Såfremt der ønskes en sådan dispensation, skal der ved fremsendelse af nærværende anmodning vedlægges en særskilt anmodning herom. Undertegnede anmoder hermed om tilslutning til DN-Forespørgselsservice. Dato: Tegningsberettigedes underskrifter

17 BETALINGSAFVIKLING I DANSKE KRONER SAMT PENGEPOLITISKE INSTRUMENTER 1. Bestemmelser for foliokonto i danske kroner 2. Anmodning om foliokonto i danske kroner 3. Fuldmagt til foliokonto i danske kroner 4. Anmodning om foliokonto i danske kroner samt adgang til de pengepolitiske instrumenter 5. Fuldmagt til foliokonto i danske kroner og pengepolitiske transaktioner 6. Bestemmelser for indskudsbeviser 7. Bestemmelser for pengepolitiske lån Korte pengepolitiske lån 3-årige lån Anmodning om optagelse af 3-årigt lån Anmodning om førtidsindfrielse af 3-årigt lån 8. Bestemmelser for sikkerhedsstillelse for kredit i danske kroner 9. Pantsætningserklæring for kredit i danske kroner 10. Retningslinier for udtagning fra pantsat VP-konto for kredit i danske kroner 11. Bestemmelser for afviklingskonto til brug for detailbetalinger i danske kroner 12. Anmodning om afviklingskonto til brug for detailbetalinger i danske kroner 13. Bestemmelser for VP-afviklingskonto for handelstransaktioner i danske kroner 14. Bestemmelser for VP-afviklingskonto for periodiske kørsler i danske kroner 15. Anmodning om VP-afviklingskonti i danske kroner 16. Bestemmelser for sikkerhedsretskonto 17. Sikkerhedsretsaftale 18. Bestemmelser for CLS-afviklingskonto i danske kroner 19. Anmodning om CLS-afviklingskonto i danske kroner 20. Bestemmelser for SCP-lånekonti i danske kroner 21. Anmodning om SCP-lånekonti i danske kroner 22. Bestemmelser for SCP-pantkonti i danske kroner

18 23. Anmodning om SCP-pantkonti i danske kroner 24. Pantsætningserklæringer for kredit i danske kroner i SCP 25. Bestemmelser for PvP-afviklingskonto i danske kroner 26. Anmodning om PvP-afviklingskonto i danske kroner

19 BESTEMMELSER FOR FOLIOKONTO I DANSKE KRONER I DANMARKS NATIONALBANK 1. Adgang til foliokonto og pengepolitiske instrumenter a) Adgang til foliokonto i danske kroner Nationalbanken kan give følgende adgang til at føre en foliokonto i danske kroner: i. kreditinstitutter og investeringsselskaber under tilsyn af Finanstilsynet, ii. iii. iv. filialer i Danmark af udenlandske kreditinstitutter og investeringsselskaber, der er under tilsyn i et andet land inden for EU eller i et land, med hvilket EU har indgået samarbejdsaftale om hjemlandstilsyn, filialer i Danmark af udenlandske kreditinstitutter og investeringsselskaber under tilsyn af Finanstilsynet, udenlandske kreditinstitutter og investeringsselskaber, der er under tilsyn i et andet land inden for EU eller i et land, med hvilket EU har indgået samarbejdsaftale om hjemlandstilsyn, og som udøver grænseoverskridende virksomhed i Danmark, samt v. andre, som efter Nationalbankens vurdering har væsentlig betydning for betalingsafviklingen i Nationalbanken. b) Adgang til pengepolitiske instrumenter Nationalbanken kan give følgende adgang til at anvende de pengepolitiske instrumenter: i. Pengeinstitutter, ii. iii. iv. filialer i Danmark af udenlandske kreditinstitutter, der er under tilsyn i et andet land inden for EU eller i et land, med hvilket EU har indgået samarbejdsaftale om hjemlandstilsyn, der driver pengeinstitutvirksomhed i Danmark som defineret i lov om finansiel virksomhed, filialer i Danmark af udenlandske kreditinstitutter fra lande uden for EU med hvilke EU ikke har indgået samarbejdsaftale om hjemlandstilsyn, der driver pengeinstitutvirksomhed i Danmark som defineret i lov om finansiel virksomhed efter tilladelse fra Finanstilsynet, realkreditinstitutter,

20 v. filialer i Danmark af udenlandske kreditinstitutter, der er under tilsyn i et andet land inden for EU eller i et land, med hvilket EU har indgået samarbejdsaftale om hjemlandstilsyn, der driver realkreditvirksomhed i Danmark som defineret i lov om finansiel virksomhed, samt filialer i Danmark af udenlandske kreditinstitutter fra lande uden for EU med hvilke EU ikke har indgået samarbejdsaftale om hjemlandstilsyn, der driver realkreditvirksomhed i Danmark som defineret i lov om finansiel virksomhed efter tilladelse fra Finanstilsynet. c) Betingelser for adgang Det er en betingelse for Nationalbankens godkendelse af en kontohaver, at kontohaveren: er tilsluttet DN-Forespørgselsservice, og er tilsluttet Kronos. Kontohavere, som alene vil skulle anvende DN-Forespørgselsservice til indskudsbevistransaktioner og som ikke ønsker adgang til kreditfaciliteter, kan ved skriftlig henvendelse til Nationalbanken, Bank- og Markedsafdelingen, søge dispensation fra kravet om DN-Forespørgselsservice. 2. Oprettelse af foliokonto i danske kroner og adgang til de pengepolitiske instrumenter Oprettelse af en foliokonto samt adgang til at anvende de pengepolitiske instrumenter sker efter anmodning til Nationalbanken, Bank- og Markedsafdelingen, ved anvendelse af formularen "Anmodning om foliokonto i danske kroner samt adgang til de pengepolitiske instrumenter i Danmarks Nationalbank. De kreditinstitutter, investeringsselskaber eller filialer heraf, der alene anmoder om oprettelse af en foliokonto, skal anvende formularen "Anmodning om foliokonto i danske kroner i Danmarks Nationalbank. Endvidere skal alle ansøgere anvende formularen Anmodning om tilslutning til Kronos og DN- Forespørgselsservice i Danmarks Nationalbank. 3. Ophør af foliokonto i danske kroner og udelukkelse fra de pengepolitiske instrumenter Nationalbanken er til enhver tid berettiget til uden varsel at bringe foliokontoen til ophør og/eller udelukke kontohaveren fra de pengepolitiske instrumenter, uanset om der foreligger misligholdelse, og forlange ethvert mellemværende indfriet straks. Indfries mellemværendet ikke, er Nationalbanken berettiget til at søge sig fyldestgjort uden varsel i de af kontohaveren stillede sikkerheder. Ved ophør af foliokontoen og/eller udelukkelse af kontohaveren fra de pengepolitiske instrumenter er Nationalbanken tillige berettiget til straks at førtidsindfri kontohaverens indskudsbeviser til dagskurs. Kontohaveren er berettiget til at bringe sin foliokonto i danske kroner til ophør på betingelse af, at alle forpligtelser, der er opstået som følge af foliokontoens anvendelse og deltagelse i Kronos og DN-Forespørgselsservice, er opfyldt.

21 4. Transaktioner Transaktioner af enhver art på foliokonto i danske kroner sker i kontohaverens navn. Foliokonto i danske kroner kan kun anvendes til transaktioner i danske kroner. Træk på foliokontoen kan kun gennemføres, såfremt der er dækning på kontoen, jf. afsnit 7. Såfremt der ikke er dækning for en transaktion, afventer denne gennemførsel, indtil dækning tilvejebringes. Transaktionen vil fremgå af likviditetskøen. Undtagelse herfor er stående ordre og andre overførsler til afviklingskonti, jf. afsnit 6. Kontohaver kan indsende betalinger med valør på afsendelsesdagen og op til 14 kalenderdage frem. Betalinger med valør efter afsendelsesdagen opsamles i valørkøen. Transaktioner på foliokonto i danske kroner bliver afviklet enkeltvis, efterhånden som der er dækning for de enkelte transaktioner. Nationalbanken har dog ret til for to eller flere kontohavere at afvikle to eller flere betalinger, for hvilke der ikke isoleret set er dækning, i umiddelbar forlængelse af hinanden, i det omfang der er dækning for transaktionerne som helhed. På foliokontoen i danske kroner kan foretages: transaktioner mellem kontohaveren og Nationalbanken, transaktioner mellem kontohaveren og en anden kontohaver i Nationalbanken, jf. afsnit 5, samt transaktioner mellem kontohaverens foliokonto og kontohaverens afviklingskonti i Nationalbanken, jf. afsnit 6. En transaktion er gennemført, når den er registreret på foliokontoen. En transaktion mellem to eller flere kontohavere i Nationalbanken er dog først gennemført, når den er registreret på samtlige af transaktionen berørte konti i Nationalbanken. 5. Transaktioner mellem kontohaveren og en anden kontohaver i Nationalbanken En transaktion mellem kontohaveren og en anden kontohaver i Nationalbanken kan alene foretages på den betrukne kontohavers foranledning. Kontohaveren kan foretage transaktioner til fordel for en anden kontohaver ved anvendelse af Kronos. Kronos er åbent for gennemførsel af betalinger i danske kroner alle ekspeditionsdage, jf. Ekspeditionsdage i Danmarks Nationalbank fra kl Betalinger fra kontohaverens foliokonto skal være modtaget i Kronos inden kl på valørdagen. Betalinger, for hvilke der ikke er dækning, vil blive annulleret fra likviditetskøen kl Ved overførsel fra kontohaverens foliokonto til et kontantdepots mellemregningskonto skal kontohaverens registreringsnummer indtastes som reference.

22 6. Transaktioner mellem kontohaverens foliokonto i danske kroner og afviklingskonti i Nationalbanken Såfremt kontohaveren fører afviklingskonti i danske kroner i Nationalbanken, anvendes foliokontoen i danske kroner til transaktioner til og fra afviklingskontiene, jf. de til enhver tid gældende bestemmelser for afviklingskonti i Nationalbanken. Transaktioner fra kontohaverens foliokonto i danske kroner foretages via Kronos. Kontohaveren kan ved anvendelse af Kronos oprette en stående ordre, hvorved der hver ekspeditionsdag på de i Kronos angivne tidspunkter overføres et fast beløb til en eller flere af kontohaverens egne afviklingskonti i Nationalbanken eller kl et beløb svarende til kontohaverens på overførselstidspunktet disponible beløb (funktionen "mest muligt") til kontohaverens afviklingskonto til brug for detailbetalinger i danske kroner. Det disponible beløb opgøres i overensstemmelse med "Bestemmelser for sikkerhedsstillelse i danske kroner i Danmarks Nationalbank" afsnit 15. Oprettelse, ændring eller ophævelse af en stående ordre (med et fast beløb) samt til- og framelding af funktionen "mest muligt" kan foretages på ekspeditionsdage mellem kl og kl Kontohaverens overførsler til afviklingskonti, herunder stående ordrer, bortfalder, såfremt der ikke på overførelsestidspunktet er fuld dækning på foliokontoen for samtlige overførsler. Nationalbanken er bemyndiget til i forbindelse med sum- og intradagclearingen kl , kl og kl at debitere foliokontoen et beløb, der opgøres i overensstemmelse med "Bestemmelser for afviklingskonto til brug for detailbetalinger i danske kroner i Danmarks Nationalbank" afsnit 5, i de i samme afsnit angivne situationer. Beløbet krediteres på kontohaverens afviklingskonto til brug for detailbetalinger i danske kroner. 7. Intradag-overtræk Kontohaverens maksimale intradag-overtræk beregnes efter reglerne fastsat i Bestemmelser for sikkerhedsstillelse for kredit i danske kroner i Danmarks Nationalbank. Nationalbankens afviklingsdøgn starter en ekspeditionsdag kl og slutter kl den følgende ekspeditionsdag. Kontohaveren er forpligtet til at inddække intradag-overtræk indenfor samme afviklingsdøgn senest kl Udviser foliokontoen en gæld til Nationalbanken efter kl , er kontohaveren, ud over omgående at foretage inddækning, forpligtet til at betale et beløb til Nationalbanken på 0,02 procent af overtræksbeløbet, dog minimum kr ,00 og maksimum kr ,00. Nationalbanken er samtidig berettiget til uden forudgående retsforfølgning og uden varsel at søge sig fyldestgjort i de aktiver, som kontohaver stiller til sikkerhed for gælden. Ved gentagne forsinkelser i forbindelse med inddækning af intradag-overtræk forbeholder Nationalbanken sig ret til at bringe overtræksadgangen til ophør uden varsel.

23 8. Rente Pengeinstitutter, realkreditinstitutter og filialer heraf, der har fået adgang til Nationalbankens pengepolitiske instrumenter, jf. afsnit 1.b, har adgang til forrentning af indeståender på foliokonto. Indestående forrentes med den af Nationalbanken fastsatte rente af folioindeståender. Renten fastsættes dagligt og offentliggøres via nyhedsbureauer og på Nationalbankens hjemmeside på internettet (www.nationalbanken.dk). Renten beregnes dagligt på basis af faktiske dage/360 dage. Renten tilskrives den sidste ekspeditionsdag i måneden. 9. Maksimalt indskud Hver ekspeditionsdag opgør Nationalbanken den enkelte pengepolitiske modparts samlede indestående kl på foliokonti og andre konti, som normalt vil være tømt kl Såfremt summen af samtlige pengepolitiske modparters indestående overstiger de pengepolitiske modparters samlede folioramme, vil Nationalbanken på vegne af den enkelte modpart købe indskudsbeviser modsvarende værdien af den del af modpartens indestående, der overstiger modpartens individuelle folioramme. Placeringen sker i indskudsbeviser, og til en af Nationalbanken fastsat kurs. Det antal indskudsbeviser, der købes på vegne af den enkelte kontohaver, rundes op til nærmeste hele antal. 10. Andre bestemmelser Der henvises i øvrigt til de Generelle bestemmelser for pengepolitiske instrumenter samt betalingsafvikling i danske kroner, svenske kroner og islandske kroner i Danmarks Nationalbank. 11. Ikrafttræden Disse Bestemmelser træder i kraft med virkning fra den 6. september 2013 og erstatter Bestemmelser for foliokonto i danske kroner i Danmarks Nationalbank af 1. maj København, den 30. august 2013 Danmarks Nationalbank

24 Danmarks Nationalbank Bank- og Markedsafdelingen Havnegade København K ANMODNING OM FOLIOKONTO I DANSKE KRONER I DANMARKS NATIONALBANK Undertegnede anmoder hermed om oprettelse af en foliokonto i danske kroner i Nationalbanken. Undertegnede er bekendt med og tiltræder ved sin underskrift på denne anmodning de Generelle bestemmelser for pengepolitiske instrumenter samt betalingsafvikling i danske kroner, svenske kroner og islandske kroner i Danmarks Nationalbank, Bestemmelser for foliokonto i danske kroner i Danmarks Nationalbank og Bestemmelser for sikkerhedsstillelse for kredit i danske kroner i Danmarks Nationalbank. Navn: Adresse: Postnr. og by: Telefonnummer: Telefaxnummer: CVR-nummer: Undertegnede vedlægger (i) dokumentation for tegningsforhold og tegningsberettigelse, (ii) prøve på de tegningsberettigedes underskrifter samt (iii) kopi af tilladelse fra Finanstilsynet til at drive virksomhed som kreditinstitut eller investeringsselskab. Dato: Tegningsberettigedes underskrifter

25 Danmarks Nationalbank Bank- og Markedsafdelingen Havnegade København K FULDMAGT TIL FOLIOKONTO I DANSKE KRONER I DANMARKS NATIONALBANK Foliokontonummer: Kontohavers navn: Nedennævnte befuldmægtiges til efter anmodning afgivet i overensstemmelse med de af Nationalbanken fastsatte bestemmelser at foretage enhver transaktion på ovennævnte foliokonto i forhold til Nationalbanken. De under I nævnte personer kan tegne enten to i forening eller alene i forening med en af de under II nævnte personer. I Befuldmægtigedes navne: Underskriftsprøver: (fortsættes på næste side)

26 II Befuldmægtigedes navne: _ Underskriftsprøver: Denne fuldmagt erstatter alle tidligere afgivne fuldmagter vedrørende ovennævnte transaktioner og er gældende, indtil skriftlig tilbagekaldelse er modtaget og bekræftet af Nationalbanken. Dato: Tegningsberettigedes underskrifter

27 Danmarks Nationalbank Bank- og Markedsafdelingen Havnegade København K ANMODNING OM FOLIOKONTO I DANSKE KRONER SAMT ADGANG TIL DE PENGEPOLITISKE INSTRUMENTER I DANMARKS NATIONALBANK Undertegnede anmoder hermed om oprettelse af en foliokonto i danske kroner samt adgang til de pengepolitiske instrumenter i Nationalbanken. Undertegnede er bekendt med og tiltræder ved sin underskrift på denne anmodning de Generelle bestemmelser for pengepolitiske instrumenter samt betalingsafvikling i danske kroner, svenske kroner og islandske kroner i Danmarks Nationalbank, Bestemmelser for foliokonto i danske kroner i Danmarks Nationalbank, Bestemmelser for indskudsbeviser i Danmarks Nationalbank, Bestemmelser for pengepolitiske lån i Danmarks Nationalbank og Bestemmelser for sikkerhedsstillelse for kredit i danske kroner i Danmarks Nationalbank. Navn: Adresse: Postnr. og by: Telefonnummer: Telefaxnummer: CVR-nummer: Undertegnede vedlægger (i) dokumentation for tegningsforhold og tegningsberettigelse, (ii) prøve på de tegningsberettigedes underskrifter samt (iii) kopi af tilladelse fra Finanstilsynet til at drive virksomhed som kreditinstitut eller investeringsselskab. Dato: Tegningsberettigedes underskrifter

28 Danmarks Nationalbank Bank- og Markedsafdelingen Havnegade København K FULDMAGT TIL FOLIOKONTO I DANSKE KRONER OG PENGEPOLITISKE TRANSAKTIONER I DANMARKS NATIONALBANK Foliokontonummer: Kontohavers navn: Nedennævnte befuldmægtiges til efter anmodning afgivet i overensstemmelse med de af Nationalbanken fastsatte bestemmelser at foretage enhver transaktion på ovennævnte foliokonto samt vedrørende de pengepolitiske instrumenter i forhold til Nationalbanken. De under I nævnte personer kan tegne enten to i forening eller alene i forening med en af de under II nævnte personer. I Befuldmægtigedes navne: Underskriftsprøver: (fortsættes på næste side)

29 II Befuldmægtigedes navne: _ Underskriftsprøver: Denne fuldmagt erstatter alle tidligere afgivne fuldmagter vedrørende ovennævnte transaktioner og er gældende, indtil skriftlig tilbagekaldelse er modtaget og bekræftet af Nationalbanken. Dato: Tegningsberettigedes underskrifter

30 BESTEMMELSER FOR INDSKUDSBEVISER I DANMARKS NATIONALBANK 1. Nationalbankens salg af indskudsbeviser Nationalbanken åbner normalt den sidste ekspeditionsdag i hver uge for salg af en serie indskudsbeviser med forfald den sidste ekspeditionsdag i den følgende uge, dvs. almindeligvis 7 dage senere. Hver serie betegnes med årstal og ugenummer, der refererer til forfaldstidspunktet. Stykstørrelsen er 1 mio. kr. Som hovedregel sælger Nationalbanken kun indskudsbeviser i en serie på seriens åbningsdag, men serien kan genåbnes, hvis Nationalbanken finder det nødvendigt. Salg af indskudsbeviser og senere omsætning af indskudsbeviser registreres alene på kontohavernes indskudsbeviskonti i Nationalbanken. Udover den i afsnit 15 i de "Generelle bestemmelser for pengepolitiske instrumenter samt betalingsafvikling i danske kroner, svenske kroner og islandske kroner i Danmarks Nationalbank" nævnte kontoudskrift udstedes ingen dokumentation for indskuddet. 2. Nationalbankens tilbagekøb af indskudsbeviser og indgåelse af indskudsswaps Nationalbanken åbner for tilbagekøb af indskudsbeviser, når Nationalbanken finder det nødvendigt. Indskudsbevisswaps (dvs. en samtidig indgået spot- og terminsforretning i indskudsbeviser) kan indgås, når Nationalbanken finder det nødvendigt. 3. Afvikling Nationalbankens salg, tilbagekøb eller indfrielse af indskudsbeviser afregnes over foliokontoen, og provenuet bringes derved i modregning i den til enhver tid værende debetsaldo på denne. Enhver indfrielse/overdragelse af indskudsbeviser formindsker således samtidig automatisk kontohaverens eventuelle træk på foliokontoen. På forfaldsdagen indfries indskudsbeviserne ved kreditering af den pålydende værdi på de pågældende kontohaveres foliokonti, inden Kronos åbner. Nationalbanken kan førtidsindfri indskudsbeviserne til dagskurs uden særskilt opsigelse. Nationalbankens salg eller tilbagekøb sker med afvikling straks efter handelens indgåelse. Afvikling af terminsdelen af en indskudsbevisswap sker kl på den aftalte afviklingsdag. Kontohaveren kan via DN-Forespørgselsservice mellem kl og kl den pågældende dag anmode om køb fra eller tilbagesalg til Nationalbanken. Kontohaveren kan, såfremt Nationalbanken har dispenseret fra kravet om DN- Forespørgselsservice eller som nødprocedure i øvrigt, ved anvendelse af formularerne "Anmodning om køb af indskudsbeviser" og "Anmodning om salg af indskudsbeviser"

31 anmode om køb fra og tilbagesalg til Nationalbanken af indskudsbeviser. Anmodningen skal være forsynet med forpligtende underskrifter. Anmodningen skal være Nationalbanken i hænde inden for de ovenfor anførte tidspunkter. Nationalbanken kan forlange, at en anmodning pr. telefax skal bekræftes ved en meddelelse, der sendes med post eller overbringes. En korrekt udformet anmodning vil blive søgt gennemført snarest muligt efter modtagelsen. d) Indbyrdes handel med almindelig afvikling Indskudsbeviser kan handles mellem kontohaverne med afvikling på handelsdagen og samtidig overførsel af betaling herfor på kontohavernes foliokonti. Dette fordrer meddelelse mellem kl og kl samme dag fra såvel sælger som køber enten via DN-Forespørgselsservice eller, hvis kontohaveren har fået dispensation fra kravet om DN- Forespørgselsservice eller som nødprocedure i øvrigt, ved anvendelse af formularerne "Anmodning om køb af indskudsbeviser" og "Anmodning om salg af indskudsbeviser". Anmodningen skal være forsynet med forpligtende underskrifter. Anmodningen skal være Nationalbanken i hænde inden for de ovenfor anførte tidspunkter. Såfremt indberetning af en handel ikke modsvares af en tilsvarende indberetning fra modparten, bortfalder indberetningen. Den enkelte kontohaver kan via DN-Forespørgselsservice få oplyst sine ikke-matchede handler. Handler med indskudsbeviser til kurser under den af Nationalbanken til enhver tid fastsatte mindstekurs, p.t. 99, vil ikke blive gennemført. Den mindstekurs, under hvilken handler ikke vil blive gennemført, fastsættes af Nationalbanken under hensyntagen til det aktuelle renteniveau. e) Indbyrdes handel med senere afvikling Kontohaverne kan endvidere efter ovenstående retningslinjer indberette indbyrdes handel med indskudsbeviser til senere afvikling. Med senere afvikling forstås alle ekspeditionsdage i perioden fra ekspeditionsdagen efter indberetningen til ekspeditionsdagen før forfald. Indberetning af en handel med senere afvikling bortfalder, såfremt den ikke modsvares af en tilsvarende indberetning fra modparten samme dag. Via DN-Forespørgselsservice kan den enkelte kontohaver få oplyst sine ikke-matchede handler med senere afvikling. Afvikling af handler med senere afvikling sker kl på den indberettede afviklingsdag. f) Generelt I forbindelse med afviklingen vil Nationalbanken for hver handel kontrollere, at der på sælgers indskudsbeviskonto er indskudsbeviser til rådighed for handlens gennemførelse. Endvidere vil der ske kontrol af, at en eventuel gæld på købers foliokonto i tilfælde af handlens gennemførelse er mindre end adgangen til intradag-overtræk på foliokontoen, jf. Bestemmelser for sikkerhedsstillelse for kredit i danske kroner i Danmarks Nationalbank. Er forudsætningerne ikke opfyldt, bortfalder afviklingen af handlen.

32 4. Omsættelighed Indskudsbeviser sælges kun til de i afsnit 1.b i Bestemmelser for foliokonto i danske kroner i Danmarks Nationalbank nævnte pengeinstitutter, realkreditinstitutter og filialer heraf og kan alene handles mellem disse indbyrdes og med Nationalbanken. 5. Pantsætning, udlæg mv. Indskudsbeviserne kan ikke gøres til genstand for pantsætning. Forsøg på pantsætning, udlæg, udpantning, kontohavers konkurs eller betalingsstandsning betragtes som misligholdelse, der berettiger Nationalbanken til med omgående virkning at kræve indskudsbeviserne førtidsindfriet til dagskurs, uanset foliokontoen ikke bringes til ophør og/eller kontohaveren ikke udelukkes fra de pengepolitiske instrumenter, jf. afsnit 3 i Bestemmelser for foliokonto i danske kroner i Danmarks Nationalbank. 6. Rente Indskudsbeviserne bærer ingen rente (nulkuponpapirer), og indfries til pari på forfaldstidspunktet. Ved tilbagesalg til Nationalbanken beregnes kursen på grundlag af den pågældende indskudsbevisrente tillagt et af Nationalbanken fastsat rentetillæg. 7. Information I den månedlige prognose for statslige betalingers påvirkning af kontohavernes likviditet på daglig basis oplyser Nationalbanken samtidig planlagte datoer for tilbagekøb af indskudsbeviser, salg af indskudsbeviser og indgåelse af indskudsbevisswaps. Såfremt der i løbet af måneden opstår behov for at give meddelelse om yderligere operationer, vil meddelelse herom blive givet via nyhedsbureauer og på Nationalbankens hjemmeside på internettet (www.nationalbanken.dk). Meddelelse om åbning for salg, tilbagekøb eller indgåelse af indskudsbevisswaps, den tilbudte kurs og dertil svarende rente beregnet efter faktiske dage/360 dage sker normalt kl på handelsdagen via nyhedsbureauer og på Nationalbankens hjemmeside på internettet (www.nationalbanken.dk). 8. Andre bestemmelser Der henvises i øvrigt til de Generelle bestemmelser for pengepolitiske instrumenter samt betalingsafvikling i danske kroner, svenske kroner og islandske kroner i Danmarks Nationalbank. 9. Ikrafttræden Disse Bestemmelser træder i kraft med virkning fra 11. juni 2012 og erstatter Bestemmelser for indskudsbeviser i Danmarks Nationalbank af 19. maj København, den 8. juni 2012 Danmarks Nationalbank

33 BESTEMMELSER FOR PENGEPOLITISKE LÅN I DANMARKS NATIONALBANK BESTEMMELSER FOR KORTE PENGEPOLITISKE LÅN 1. Optagelse af korte pengepolitiske lån Nationalbanken åbner normalt den sidste ekspeditionsdag i hver uge for en serie korte pengepolitiske lån med forfald den sidste ekspeditionsdag i den følgende uge, dvs. almindeligvis 7 dage senere. Hver serie betegnes med årstal og ugenummer, der refererer til forfaldstidspunktet. Kontohaveren kan via DN-Forespørgselsservice anmode om optagelse af korte pengepolitiske lån mellem kl og kl den pågældende dag. Lånet vil blive udbetalt til kontohaverens foliokonto umiddelbart efter modtagelse af korrekt udformet anmodning via DN-Forespørgselsservice, forudsat fornøden sikkerhed er til stede, jf. Bestemmelser for sikkerhedsstillelse for kredit i danske kroner i Danmarks Nationalbank. Er der ikke ved Nationalbankens modtagelse af anmodningen fornøden sikkerhed til stede, vil lånet ikke blive udbetalt, hverken helt eller delvist. Ved lånets udbetaling debiteres en af kontohaverens lånekonti i Nationalbanken det lånte beløb, der samtidig krediteres kontohaverens foliokonto. Nationalbanken beslutter, hvilken af kontohaverens lånekonti det lånte beløb skal debiteres. Udover den i afsnit 16 i de Generelle bestemmelser for pengepolitiske instrumenter samt betalingsafvikling i danske kroner, svenske kroner og islandske kroner i Danmarks Nationalbank nævnte kontoudskrift udstedes ingen dokumentation for lånet. 2. Indfrielse De enkelte lån forfalder til fuld indfrielse, inden Kronos åbner den sidste ekspeditionsdag i den følgende uge, dvs. almindeligvis 7 dage efter lånets optagelse. Indfrielse sker via foliokontoen, idet Nationalbanken er bemyndiget til at debitere foliokontoen for det lånte beløb inkl. tilskrevne renter. Førtidsindfrielse, uanset om kontohaveren betaler renter til og med forfaldstidspunktet, kan ikke finde sted. 3. Rente De enkelte lån forrentes med Nationalbankens udlånsrente, der fastsættes af Nationalbanken, jf. afsnit 5. Renten for låneperioden vedrørende de enkelte lån beregnes ved lånets optagelse på basis af faktiske dage/360 dage og tilskrives den dag, lånet forfalder.

BESTEMMELSER FOR SIKKERHEDSSTILLELSE FOR KREDIT I DANSKE KRONER I DANMARKS NATIONALBANK

BESTEMMELSER FOR SIKKERHEDSSTILLELSE FOR KREDIT I DANSKE KRONER I DANMARKS NATIONALBANK BESTEMMELSER FOR SIKKERHEDSSTILLELSE FOR KREDIT I DANSKE KRONER I DANMARKS NATIONALBANK Nationalbanken beslutter, hvilke aktiver der kan tjene til sikkerhed for kredit i danske kroner. Nationalbankens

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter isparekassen Faaborg A/S. I øvrigt gælder Sparekassen Faaborg

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Introduktion til den danske finansielle infrastruktur

Introduktion til den danske finansielle infrastruktur N O T A T Introduktion til den danske finansielle infrastruktur 8. maj 2015 1 Indledning Dette notat har til formål at oplyse nye pengeinstitutter om den danske finansielle infrastruktur kaldet kerneinfrastrukturen.

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 6 Dokumentnummer 2009-12-15-11.24.24.942847 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og SALLING BANK A/S, Frederiksgade 6, 7800 Skive, sb@sallingbank.dk, har

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2013-06-06-13.28.34.798224 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og Lægernes Pensionsbank, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, lpb@lpk.dk,

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER

BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S (herefter Spar Nord). I øvrigt gælder Spar Nords

Læs mere

Vurdering af Kronos. Efter Core Principles for Systemically Important Payment Systems

Vurdering af Kronos. Efter Core Principles for Systemically Important Payment Systems Vurdering af Kronos Efter Core Principles for Systemically Important Payment Systems Marts 2012 2 Indhold 1. INDLEDNING...1 1.1 NATIONALBANKENS OVERVÅGNINGSROLLE... 1 1.2 AFGRÆNSNING... 2 1.3 STANDARDER

Læs mere

DE FØRSTE ERFARINGER MED STRAKSOVERFØRSLER

DE FØRSTE ERFARINGER MED STRAKSOVERFØRSLER DE FØRSTE ERFARINGER MED STRAKSOVERFØRSLER Af Anders Tofthøj Andersen, Betalingsformidlingsafdelingen og Tommy Meng Gladov, Administrationsafdelingen. INDLEDNING I november 214 blev det muligt for borgere

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E I det følgende kan du læse de regler, der gælder for kreditorer i LeverandørService. 1 Hvad er LeverandørService

Læs mere

STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN

STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN 1 Lånets formål 1.1 Lånet må alene anvendes af Låntager til finansiering af Låntages virksomhed i overensstemmelse med forretningsplanen som Låntager har fremlagt for Vækstfonden

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

GENERELLE DEPOTBETINGELSER

GENERELLE DEPOTBETINGELSER De generelle depotbetingelser er gældende i ethvert mellemværende mellem Carnegie Bank A/S (herefter benævnt Banken ) og Bankens kunder vedrørende opbevaring af værdipapirer i depot, medmindre andet udtrykkeligt

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer,

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer, INVESTERINGSAFTALE 2 Mellem [Navn og adresse på Investor] CVR nr. [xx xx xx xx] (herefter benævnt Investor ) og og og [øvrige aktionærer]..............................,...,... er herefter samlet benævnt

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om udbud af online væddemål og bekendtgørelse om landbaserede væddemål træder i kraft Vilkår der gælder ved udbud af både online og landbaserede

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO

Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO Indhold Indhold... 2 Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 2. Kontraktlig forhold... 3 2.1 Godkendelse... 3 2.2 Afdeling for kredit registrering... 3 2.3 Yderligere

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen.

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Pengeinstituttet. I øvrigt gælder Pengeinstituttets "Almindelige

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Garantiformuen

Spørgsmål og Svar om Garantiformuen Spørgsmål og Svar om Garantiformuen Emne Spørgsmål Svar Udbetaling / behandlingstid Institutter Hvor lang er behandlingstiden for anmodninger om udbetaling af dækning fra Garantiformuen? Tilskrives der

Læs mere

BankNordiks regler for handel med værdipapirer

BankNordiks regler for handel med værdipapirer BankNordiks regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer gennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel mv. samt NASDAQ OMX Nordic

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer

Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer gennem Lån & Spar Bank A/S. Handel med værdipapirer

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT

BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser gælder for alle virksomhedens SEPA Direct Debit-opkrævninger i euro, som sker via Danske

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice

Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kreditor kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet)

Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet) Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet) Generelt om spillet herunder definitioner 1. Klasselotteriet er et spil, hvor en spiller spiller på et

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Kontrakt. Aftale om balanceansvar. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia. (i det følgende kaldet "Energinet.dk")

Kontrakt. Aftale om balanceansvar. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia. (i det følgende kaldet Energinet.dk) Kontrakt Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia (i det følgende kaldet "Energinet.dk") og «Aftalefirma langt_navn» «Aktør_adresse_1» «Aktør_adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende kaldet "aktøren")

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Aftale om fuldmagtsforhold og tilslutning til Nykredit Internetbank Erhverv

Aftale om fuldmagtsforhold og tilslutning til Nykredit Internetbank Erhverv Aftale om fuldmagtsforhold og tilslutning til Nykredit Internetbank Erhverv Gebyr- og afregningskonto Cvr/CPR-nr. Kontohaver Adresse Postnr. By indgår aftale med Nykredit Bank om tilslutning til Nykredit

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E

P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E mellem FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S (herefter FormueFyn) og (herefter Kunden ) (FormueFyn og kunden benævnes Parterne ) FormueFyn Fondsmæglerselskab

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for insideres handel med selskabets værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør af Aktieselskabslovens 53 (bilag 1), Lov om Værdipapirhandel 28

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Bilag 6. Garantier

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Bilag 6. Garantier Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Bilag 6 Garantier Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Introduktion... 2 1.1 Formål... 2 Garanti i Bygge- og anlægsfasen

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2015 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang... 3 4)

Læs mere

For yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S.

For yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2012 Hellerup den 4. april 2012 CVR nr. 21 33 56 14 Pensionskassernes Ejendomme A/S offentliggør tvangsindløsning af minoritetsaktionærer i Dan-Ejendomme

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

VEDTÆGTER. for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND. Navn og hjemsted Bonusfonden VEDTÆGTER for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND 1 Navn og hjemsted Fondens navn er Hærens Konstabel- og Korporalforenings Bonusfond, som har hjemsted i København. Fonden er en

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

Regler for selvbetjening edankort

Regler for selvbetjening edankort Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle råd ved handel på nettet 2. Særlige råd ved

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Aftale om børshandelsadgang

Aftale om børshandelsadgang December 2011 Aftale om børshandelsadgang Aftalen om børshandelsadgang gælder Sydbanks ebanking-løsninger (NetBank for private, MobilBank og Online Banking for erhverv). Ved børshandelsadgang har du mulighed

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Terminskonto. 1. Rentevilkår. 5. Dispositionsadgang. 2. Kontoudskrifter. 6. Tilbageførsel af terminsydelser. 3. Gebyrer

Terminskonto. 1. Rentevilkår. 5. Dispositionsadgang. 2. Kontoudskrifter. 6. Tilbageførsel af terminsydelser. 3. Gebyrer Terminskonto For kontoen gælder Nykredit Banks Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank i det omfang, disse beting elser ikke er fraveget i nærværende aftale. Herudover er følgende

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Udlodnings- og tilbagekøbsprogram samt afholdelse af ekstraordinær generalforsamling

Udlodnings- og tilbagekøbsprogram samt afholdelse af ekstraordinær generalforsamling Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Elektronisk fremsendelse Fondsbørsmeddelelse 04/2007 Silkeborg, den 6. februar 2007 Udlodnings- og tilbagekøbsprogram samt afholdelse af ekstraordinær

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE Sted/ Dato.. Mellem Gentofte Kommune og Fritvalgs-leverandøren (Virksomhedens fulde navn og CVR-nr.): ----------------------------------------------------------------------- indgås herved følgende KONTRAKT

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Jyske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 19. marts 2014, kl. 15.00 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg,

Læs mere

Almindelige serviceydelser pr. 1. september 2012. J.A.K Andelskasse Østervrå. Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og budgetskema

Almindelige serviceydelser pr. 1. september 2012. J.A.K Andelskasse Østervrå. Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og budgetskema Almindelige serviceydelser pr. 1. september 2012 J.A.K Andelskasse Østervrå Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og budgetskema 2. Oversigter og udskrifter 3. Check 4. Flyttegebyr til andet pengeinstitut

Læs mere

Vedtægt for Esbjerg Taxas Økonomiske forenings Bestillingskontor i Varde.

Vedtægt for Esbjerg Taxas Økonomiske forenings Bestillingskontor i Varde. Vedtægt for Esbjerg Taxas Økonomiske forenings Bestillingskontor i Varde. Esbjerg Taxas økonomiske forening har i henhold til lov nr. 107 af 30. januar 2013 bekendtgørelse om Taxikørsel, samt trafikministeriets

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere