L O K A L P L A N N R. F for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret"

Transkript

1 Fod af skrænt HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. F.24.2 for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Lokalplan forslag den 27. juni 2001 Lokalplan vedtaget den 26. september 2001 Lokalplan tinglyst den 8. oktober 2002 Holmegaardsvej 4 Fensmark 4700 Næstved Tlf Fax Åbningstid: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag , mandag tillige 13-15, torsdag tillige Onsdag lukket Telefontider: Mandag - fredag , mandag og tirsdag tillige 13-15, torsdag tillige

2 REDEGØRELSE LOKALPLANENS BELIGGENHED OG FORMÅL Arealet ejes af Holmegaard kommune. I kommuneplanens rammebestemmelser skal område 24 planlægges til følgende formål: Ældrecenter Senior-bofællesskaber Projekt Jord for SFO og skoleområdet Boligbebyggelse Glas-/mosemuseum Området skal vejbetjenes fra Tørvevej Sibberupvej Glasværksvej, således at området omkring Holmegaardskolen ikke bliver belastet af kørende trafik. Der skal skabes stiforbindelser til Holmegaardsvej og bymidten for gående og cyklende. LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen skal indeholde bestemmelser og nærmere beskrivelse for områdets anvendelse. Område C disponeres til senior-bofællesskab mod vest og ældre-egnede almene boliger samt boliger evt. kombineret med liberalt erhverv mod øst. Område D disponeres udelukkende til boligbebyggelse LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionplanlægning Arealet er medtaget i det fremsendte forslag til regionplan. Kommuneplanlægning Ved den netop vedtagne revision af kommuneplanen er området medtaget i rammerne for lokalplanlægningen, hvor følgende bestemmelser skal være gældende: Lokalplanen omfatter en del af matr.nr. 3 q Fensmark by, Fensmark med et areal på ca. 7.7 ha, hvorpå der er landbrugspligt samt deklaration om pligt til landbrugsmæssig drift indtil arealet inddrages til byudvikling ved revision af kommuneplanen og udarbejdelse af lokalplan. a. Områdets anvendelse fastlægges til boligformål samt til offentlige formål herunder insti- tutioner og evt. museumsbyggeri. b. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 25 % c. Langs med Chr. Winthersvej stien ( Den gamle vej ) skal der friholdes en bræmme på 20 m bredde for bebyggelse og evt. beplantning må max. blive 1 m i højden. I bræmmeområdet skal det være muligt at etablere en åben grøft til bortførsel af regn- /overfladevand. Spildevandsplanlægning. 1

3 Området medtages i den kommende revision af spildevandsplanen. Området skal separat kloakeres med mulighed for at opsamle og bortlede regnvand og overfladevand i en åben grøft i den bygningsfri bræmme langs Chr. Winthersvej. Varmeforsyningsplanlægning. Lokalplanområdet skal forsynes med fjernvarme i overensstemmelse med intentionerne i varmeplanen. Virkeliggørelsen af planens formål er i øvrigt ikke afhængig af tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder end Storstrøms amt og kommunalbestyrelsen. 2

4 Lokalplanens retsvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmlelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Indtil forslaget er endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter planlovens 17 et midlertidtigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet den 28. august 2001, kan kommunalbestyrelsen give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget. En forudsætning herfor er, at planlovens bestemmelser om mindste grundstørrelse, om max. bebyggelsesprocent og max. bebyggelseshøjde og etageantal overholdes. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra datoen for forslagets offentliggørelse og indtil forslaget er vedtaget, dog højst et år efter offentliggørelsen. Adgang til indsigelser og fremsættelse af ændringsforslag. Nærværende forslag til lokalplan nr. F er fremlagt til almindeligt eftersyn i 8 uger fra den 2. juli Eventuelle indsigelser og ændringsforslag skal være Holmegaard kommunes tekniske forvaltning i hænde senest den 28. august Derefter vil kommunalbestyrelsen behandle disse, forinden endelig vedtagelse af forslaget med eventuelle ændringer. 3

5 LOKALPLAN NR. F I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 518 af 11. juni 2000) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål: 1.1 Lokalplanen har til formål at sikre en fremtidig disponering af en del af matr.nr. 3 q Fensmark by, Fensmark, således: - område B til offentlige formål som f.eks. Projekt Jord for SFO og skoleområdet - område C til boligformål med evt. tilknyttet liberalt erhverv, senior- /bofællesskab og ældreegnede almene boliger - område D til boligformål Områdets afgrænsning: Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag og omfatter en del af matr.nr. 3 q Fensmark by, Fensmark. Ved den endelige godkendelse af lokalplanen søges landbrugspligten ophævet samt deklaration om fortsat landbrugsmæssig drift aflyst. Ved den endelige godkendelse af lokalplanen overgår lokalplanområdet til byzone. 4

6 3 Områdets anvendelse: 3.1 Område B Offentlige formål. Området er p.t. forbeholdt SFO og skoleområdet og kan blive inddelt i forskellige aktivitetsområder, som f.eks. bål-område, sten-område, snitte- og pionerområde, krydderurte-haven m.fl. 3.2 Område C Den vestlige del af området agtes anvendt til senior-bofællesskab (ca. 20 boliger + fælleshus) mens der i den østlige del skabes mulighed for ældreegnedealmene boliger og boliger evt. kombineret med liberalt erhverv. 3.3 Område D Området agtes anvendt til bebyggelse med individuelle boliger (ca. 25 stk.) 4 Udstykninger: 4.1 Yderligere udstykning af området kan kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse. 5 Vej- og stiforhold: 5.1 Vejadgangen til de 2 nye boligområder område C og D skal ske ad Tørvevej mod nord ad Sibberupvej - Glasværksvej, idet eksisterende Tørvevej er spærret med bom for biler umiddelbart syd for tilslutningen af den nye adgangsvej - Røjlevej. 5.2 Der er etableret en 3 m bred cykel-/gangsti vest for den eksisterende trærække langs Tørvevej Område B: Adgangen til området sker overvejende fra Chr. Winthersvej, men vil i øvrigt næsten udelukkende være til fods eller evt. cykel. Område C: Vejadgangen til det nye boligområde vil blive fra den nye adgangsvej Røjlevej, evt. med direkte adgang til Tørvevej fra bebyggelsen i områdets østlige ende. Der skal etableres stiforbindelse fra området med ældrecenter, igennem område B og C. 6

7 5.5 Område D: Vejadgangen til området skal ske fra Tørvevej. Disponeringen af området er ikke endeligt fastlagt, men vej- og stiføringen er skitsemæssigt angivet. 6 Bebyggelsens omfang og placering i område C og D: 6.1 Bebyggelseprocenten må ikke overstige 25 %. 6.2 Bygninger må ikke opføres med mere end 1 etage med udnyttelig tagetage. Tagets vinkel med det vandrette plan skal være mellem 25 o og 45 o. 6.3 Foruden evt. garage eller carport skal der yderligere være plads til mindst 1 gæsteparkering på egen grund. Undtaget herfra er dog bebyggelsen til senior-bofællesskabet og det almene boligbyggeri, hvor placering af evt. carporte vil blive fastlagt i den endelige bebyggelsesplan. Garager, carporte og/eller udhuse, der placeres i skel eller nærmere skel end 2,5 m, må have en højde på 2,5 m i skel stigende til 3,5 m i en afstand af 2,5 m fra skel. 6.4 Byggelinie langs vejene er 2,5 m fra vejskel. Mod stier og fællesarealer skal bebyggelsen overholde de normale afstandsregler til naboskel. 6.5 Facadehøjden ved traditionelle huse med sadeltag må max. være 3,80 m målt fra terræn til skæring mellem facade og tagflade. Afvigelser skal godkendes af kommunalbestyrelsen. 7 Bebyggelsens ydre fremtræden i område C og D: 7.1 Bygninger skal opføres med facader i blank mur eller med pudsede eller vandskurede mure eller af træ. Fundamenter og kælderydermure med større højde end 0,5 m over færdigt terræn må ikke fremtræde i beton, men skal udføres i blank mur eller med pudsede eller vandskurede mure eller af træ. Tage skal dækkes med tegl eller cementtagsten. Andre tag-/facadematerialer kan anvendes med kommunalbestyrelsens særlige godkendelse. 7.2 Alle materialer skal holdes i farver dannet af hvidt, sort eller jordfarverne (okker, terra de sienna, umbra, engelsk-rødt, dodenkop eller disse sidstnævnte farvers blanding med hvidt, gråt eller sort. 7.3 Garager, carporte, udhuse, containerrum o.lign. mindre bygninger skal opføres med vægge af mursten eller træ. Farvemulighederne skal være de samme som anvendes ved beboelsesbygninger. 7

8 8 Grundejerforening. 8.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af grunde indenfor lokalplanens område C og D. 8.2 Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af de på kortbilaget viste grønne områder og stierne. 8.3 Den 20 m brede bygningsfrie bræmme langs med Chr. Winthersvej vedligeholdes af kommunen. 9 Kloakforhold: 9.1 Spildevand og regnvand skal separeres og tilsluttes den offentlige kloak. Der kan dog blive mulighed for tilslutning af regnvand til en evt. kommende åben grøft. 10 Vandforsyning: 10.1 I henhold til kommunens gældende vandforsyningsplan skal området forsynes med vand fra Fensmark Vandværk. 11 Varmeforsyning: 11.1 Samtlige bygninger i området skal tilsluttes fjernvarme i overensstemmelse med Holmegaard kommunes varmeplan. 12 Fællesantenneanlæg: 12.1 Der bliver mulighed for tilslutning til fællesantenne og det vil ikke være tilladt at opsætte udendørs antenner bortset fra paraboler på jorden. 13 Terrænforhold: 13.1 Det naturligt forekommende terræn må ikke ændres væsentligt ved afgravning eller påfyldning. Terrænreguleringer til tilvejebringelse af terrasse, opholdsplads, gårdsplads, parkeringsplads el. lign. kan dog udføres efter kommunalbestyrelsens godkendelse i hvert enkelt tilfælde, når reguleringen efter kommunalbestyrelsens skøn ikke afgørende slører den naturlige terrænform eller er til gene for naboer. Således vedtaget af Holmegaard kommunalbestyrelse, den 27. juni

9 Verner Hansen formand for teknisk udvalg / Finn Wedendahl kommuneingeniør I høringsperioden er der indkommet bemærkninger fra Næstved Museum, naboer samt administrativ indsigelse fra Storstrøms amt. Bemærkningerne fra naboer er behandlet i teknisk udvalg og kommunalbestyrelsen, men de har ikke givet anledning til ændringer. Herefter godkendte kommunalbestyrelsen på sit møde den 26. september 2001 lokalplanen endeligt under forudsætning af amtets endelige godkendelse af regionplanen. Med den endelige vedtagelse af regionplanen på Amtsrådets møde den 19. december 2001 og brev af 8. januar 2002 fra Storstrøms amt bortfalder den administrative godkendelse, hvorefter lokalplanen er endeligt vedtaget. Anette Brix Petersen formand for teknisk udvalg / Finn Wedendahl kommuneingeniør Herefter begæres lokalplanen i medfør af Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse nr. 518 af 11. juni 2000) 31, stk. 2 tinglyst på det foran i 2.1 nævnte del af matr.nr. 3 q Fensmark by, Fensmark med Holmegaard kommune som påtaleberettiget og med de af 18 i samme lov følgende retsvirkninger. Med hensyn til de på forannævnte matr.nr. tinglyste servitutter henvises til ejendommens blad i tingbogen. Holmegaard kommune, den 3. oktober Anette Brix Andreasen formand for teknisk udvalg / Finn Wedendahl kommuneingeniør 9

10

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og indsigelsesfrist

INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og indsigelsesfrist INDLEDNING Gundsø Byråd har den 11. april 2001 endeligt vedtaget denne lokalplan for et lille boligområde, omfattende det gamle stuehus og en ny oldekolle-bebyggelsc ved Bistrup Ladegård i den østlige

Læs mere

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093 RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093 KUN GYLDIGT MtO AÉSTCMPLHYG AF DOMM RKONTORETS KASSEKøttTROLAPfARAT K 645820 \ Lokalplan nr. 01.093 for et område til boligformål, enkelte butikker samt offentlige

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52. Fanø Kommune. For et sommerhusområde i Sønder Gregerses dal ved Torp plantage

LOKALPLAN NR. 52. Fanø Kommune. For et sommerhusområde i Sønder Gregerses dal ved Torp plantage LOKALPLAN NR. 52 Fanø Kommune For et sommerhusområde i Sønder Gregerses dal ved Torp plantage Oktober 1995 2 Lokalplan 52 Fanø Kommune GÆLDENDE FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I SØNDER GREGERSES DAL VED TORP PLANTAGE

Læs mere

Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01. Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21

Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01. Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21 Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01 Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 4 Lokalplaners indhold Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte Lovgrundlag

Læs mere

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV Holbækvej Rugvænget Rugvænget Rugvænget Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej

Læs mere

Haslev Kommune Lokalplan nr. 68

Haslev Kommune Lokalplan nr. 68 Side 1 af 24 Haslev Kommune Lokalplan nr. 68 For et nyt boligområde på trekantsarealet afgrænset af Bråbyvej, Ny Ulsevej og Det tidligere Haslev Teknikum Maj 2006 Side 2 af 24 Side 3 af 24 REDEGØRELSE

Læs mere

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo Lokalplan nr. 299 For et boligområde i Nødebo Hillerød Kommune - Teknik Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 marts 2008 2 Lokalplan SKA.234-B Indholdsfortegnelse Indhold Forord 5 Hvad er en lokalplan? 7 Lokalplaners indhold 7 Eksisterende lovlig anvendelse

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Forslag LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Ikast Kommune September 2006 Titel Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 Sønderborg Kommune LOKALPLAN LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk I ndholdsfortegnelse [

Læs mere