16. april A /2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: Sted: Mødelokale 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "16. april 2015 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 108787 Sted: Mødelokale 1"

Transkript

1 DAGSORDEN Mødedato: Fredag 24. april 2015, kl april A /2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: Sted: Mødelokale 1 JKU/tof Indkaldte: AffaldPlus bestyrelsesmedlemmer Afbud: Emne: Klaus Hansen Bestyrelsesmøde Oversigt over dagsordenens punkter Beslutningssager: Godkendelse af dagsorden (B) Godkendelse af protokoludskrift fra sidste møde (B) Årsrapport 2014 (revideret regnskab) inkl. afsluttede anlægsarbejder Revisor deltager (B) Budget og takster 2016 (B) Økonomirapport pr. 28. februar 2015 (B) Efterretningssager: 6. Program for studietur (E) 7. Miljørapport 2014 (E) 8. Status for samling af kommunale driftsopgaver på affaldsområdet i AffaldPlus (E) 9. Status Indsamling af affald i samlet bebyggelse (forsøg) (E) 10. Status Forespørgsel til kommunerne om indsamling af KOD (E) 11. Evt. Dagsorden Pkt. nr. : 1 J.nr. : A /2013 Sagsnr. : 6628 Godkendelse af dagsorden (B) Indstilling: Til godkendelse. Beslutning:

2 Pkt. nr. : 2 J.nr. : A /2013 Sagsnr. : 6628 Godkendelse af protokoludskrift fra sidste møde (B) Indstilling: Til godkendelse. Beslutning: Pkt. nr. : 3 J.nr. : S /2015 Sagsnr. : 6721 Årsrapport og revisionsprotokol for 2014 (B) Revisionen har afsluttet gennemgangen af regnskabsmaterialet for 2014, og har i denne forbindelse forsynet årsrapporten med en blank påtegning. I tillæg til årsrapporten har revisionen udarbejdet revisionsprotokollat. AffaldPlus kommer ud af 2014 med et større overskud end budgetteret AffaldPlus resultat for året med et overskud på 19,4 mio. kr. er en markant fremgang i forhold til sidste års store underskud, men ligeledes et resultat som er væsentligt bedre end det budgetterede overskud på 0,7 mio. kr. Det er yderst tilfredsstillende at konstatere, at samtlige vores segmenter (afdelinger) viser overskud, idet alle segmenter i øvrigt konstaterer bedre resultater end sidste år såvel som budgetteret for indeværende år. Udvikling i aktiviteterne og økonomiske forhold Årets resultat udviser som nævnt et overskud på t.kr. mens budgettet viste et forventet overskud på 693 t.kr. Kommentarer til afdelingsresultater: Det økonomisk største område energiafdelingen - viser et overskud på t.kr., hvilket er væsentligt bedre end det budgetterede underskud. Afdelingens energiindtægter vedrører dels varmeindtægter for energiproduktion på de to forbrændingsanlæg og dels elindtægter fra anlægget i Næstved. Elindtægter har som følge af vigende elpriser ikke svaret til budgettet, og viser et mindre salg på ca. 4,6 mio. kr. De reducerede elindtægter påvirker ligeledes varmeprisen, idet indtægterne deles med varmekunderne. 2

3 Varmepriserne er direkte relateret til energiafdelingens indtægter og omkostninger i øvrigt, men til trods for de vigende elindtægter, bliver varmeprisen (i Næstved) alligevel væsentlig lavere end både sidste år, budgettet og den maksimale pris, i henhold til gældende varmeprisloft. Det er ikke mindst de reducerede omkostninger til indkøb af gas, som kan aflæses i varmeprisen. Varmeprisen i Slagelse er på niveau med sidste år, men lavere end budgetteret. For genbrugspladserne er der tale om en forbedring i forhold til sidste år, idet resultat for indeværende år giver et overskud på t.kr. mod sidste års resultat på t.kr. I forhold til budgettet er det tale om en ganske væsentlig besparelse for omkostningerne til affaldsbehandling på ca. 9,1 mio. kr. Genbrugsterminalen med salg af pap, papir og plast til oparbejdning viser et overskud på t.kr., hvilket er bedre end såvel budgetteret som sidste år. Fremgangen skyldes øgede mængder, hvilket har en effekt på såvel omsætningen som indkøb. Afdelingen har desuden øgede afskrivninger som følge af udskiftning af ballepresse. På deponi og kompostering har resultatet vist den ventede udvikling fra sidste års resultat på t.kr. til indeværende års overskud i år på t.kr. Fremgangen skyldes i høj grad de stigende takster. Kommentarer til det samlede regnskab: Den samlede omsætning er reduceret i forhold til sidste år, hvilket i overvejende grad kan henføres til det vigende energisalg. De samlede produktionsomkostninger inklusiv afskrivninger reduceres i forhold til sidste år med ca. 106,5 mio. kr., hvor især de nedsatte afskrivninger naturligvis er fremherskende. Afskrivningerne er i forhold til sidste år reduceret med ca. 82,2 mio. kr., idet afskrivningerne sidste år var præget af ekstraordinær nedskrivning på 72,6 mio. kr. Om end den væsentligste reduktion i produktionsomkostningerne kan henføres til afskrivninger, er der ligeledes andre større omkostningsreduktioner. For øvrige produktionsomkostninger er der således tale om reduktion på ca. 16,0 mio. kr., hvor besparelserne kan henføres til mindre indkøb af gas med ca. 7,2 mio. kr., afgiftsreduktion inklusiv ændringer til tidligere år med ca. 5,5 mio. kr. samt besparelser på el-området med ca. 2,4 mio. kr. Netop de reducerede gas-omkostninger er medvirkende til at varmeprisen i Næstved kan reduceres. For affaldsbehandlingsomkostningerne konstaterer genbrugspladserne en besparelse primært ved ændret behandling af træ til genanvendelse på ca. 9,1 mio. kr., idet affaldsbehandlingsomkostningerne dog samlet set reduceres med ca. 6,8 mio. kr. Reparation og vedligeholdelse er ligeledes reduceret, idet ændrede tidsterminer for revision af ovnlinje 4 i Næstved har medført en besparelse. Den samlede besparelse for omkostningsgruppen andrager ca. 3,5 mio. kr. 3

4 For de samlede fællesomkostninger konstateres reducerede omkostninger i forhold til sidste år på alle væsentlige områder. Den største enkeltbesparelse konstateres for så vidt angår administrationsomkostninger, hvor der realiseres en reduceret omkostning i omegnen af 1,7 mio. kr. Besparelsen kan i stort omfang henføres til reducerede it-omkostninger. For de finansielle omkostninger konstateres en forbedring i de finansielle indtægter som følge af forbedrede resultater i associerede virksomheder og kursregulering af værdipapirbeholdningen. De finansielle omkostninger reduceres med ca. 1,6 mio. kr. som følge af det vigende renteniveau. Ud over årets overskud på t.kr. påvirkes egenkapitalen negativt af kursreguleringen på indgåede renteswap med t.kr. Samlet forbedres hvile i sig selv kapitalen med t.kr. Der er ikke efter regnskabsårets udløb indtruffet begivenheder, som væsentlig ville kunne påvirke selskabets finansielle stilling. Der er ingen usædvanlige forhold eller væsentlig usikkerhed i forbindelse med indregning og måling, end hvad der er normalt for branchen. Der afholdes ikke omkostninger til forskning og udvikling. På bestyrelsesmødet vil revisor ligeledes være til stede og gennemgå uddrag af det samlede regnskabsmateriale, idet revisor primært vil fokusere på gennemgang af revisionsprotokollen. Som led i den ordinære revision, er der ligeledes foretaget gennemgang af generelle it-kontroller. Den i denne forbindelse modtagne rapport vedlægges, idet rapporten i øvrigt indgår i revisors gennemgang af revisionsprotokollen for Indstilling: Til godkendelse samt underskrift../. Bilag: Årsrapport Revisionsprotokol for 2014 (fortrolig). Gennemgang af generelle it-kontroller. Afsluttede anlæg. Beslutning: 4

5 Pkt. nr. : 4 J.nr. : S /2015 Sagsnr. : 6723 Budget og takster 2016 (B) Budgettet for 2016 viser et overskud på t.kr., idet budgetmaterialet i øvrigt er tilstræbt med høj grad af nøjagtighed for såvel drifts- som anlægskonti. Til budgettet kan knyttes følgende væsentlige budgetforudsætninger: Budgettet er udarbejdet i henhold til den på budgettidspunktet gældende lovgivning samt kendte fortolkninger heraf. Lønudviklingen for 2016 er baseret på lønningerne for oktober 2014 tillagt reguleringer for år 2015 på i alt 3,43 % (fordelt over året) samt tillagt år 2016 med 2,10% (fordelt over året). Afskrivningerne er beregnet ud fra de af bestyrelsen vedtagne afskrivnings- og vurderingsprincipper. Den beløbsmæssige grænse for anlægsaktivering er kr Varmepriserne for såvel Næstved som Slagelse forbrændingsanlæg er medtaget med varmepriser under hensyntagen til omkostningsægte priser, kontraktpris samt prislofter. Der er udarbejdet særskilte varmebudgetter og dermed varmepriser for begge forbrændingsanlæg. De beregnede omkostningsægte priser (kostpriser) er anvendt. Der budgetteres ikke med produktion fra ovnlinje 2 i Slagelse. Eventuelle konsekvenser af SKATs fortsat uafsluttede kontrol af afgiftsberegningerne for forbrændingsanlæggene er indregnet i såvel varmepriserne som mulige fremtidige omkostninger, med de på nuværende tidspunkt kendte forhold. For igangværende sager i Energitilsynet og retssystemet (mod Skatteministeriet) er de økonomiske konsekvenser ikke indregnet i budgettet. Forrentning af optagne lån tilhørende renteafdækning medtages med renter i henhold til de senest kendte renteaftaler. Affaldsmængderne er budgetteret til: o Forbrændingsanlæggene, tons. o Deponeringsmængderne, tons. o For haveaffald og kompostering forventes mængderne til tons. o Afsat kompostmængde, tons. o Behandlede mængder i Genbrugsterminalen, tons. Den samlede varmeafsætning på Slagelse Forbrænding, produceres udelukkende på den dampproducerende ovnlinje og budgetteres til GJ. For Næstved Forbrænding budgetteres med en varmeafsætning på GJ. 5

6 De omkostningsægte varmepriser forventes vigende i forhold til 2015 for begge forbrændingsanlæg, og de beregnede varmepriser er på nuværende tidspunkt under varmeprislofterne for I Næstved budgetteres varmeprisen til ca. 92 kr./gj og i Slagelse til ca. 71 kr./gj. Taksterne for budget 2016 er i al væsentlighed uændret i forhold til revideret budget 2015, hvilket reelt er en reducering af taksten i forhold til prisudviklingen. Det skal bemærkes, at der som følge af kørselsudligning vil være tale om differentierede takster mellem kommunerne. Kørselsudligningen er fra 1. januar 2014 indført for samtlige kommuner for takster på forbrændingsanlæg samt miljø- og komposteringsanlæg. I forhold til 2015 er taksterne ændret således: o Forbrændingen uændret. o Deponi uændret. o Komposteringsanlæg. Haveaffald reduceres med kr. 37 fra kr. 212 til kr Træstød reduceres med kr. 172 fra kr. 212 til kr. 40. o Genbrugspladserne uændret. o Kommunespecifikke ydelser stigende med 2,24 kr./indbygger til kr. 21,49. o For genbrugsterminalen er priserne markedsafhængige og forventes svagt vigende. Takststigningen for kommunespecifikke ydelser sker efter aftale med KontaktGruppen. Stigningen skyldes, at der i år 2017 og 2018 er planlagt større fælles informationsaktiviteter, som led i gennemførelsen af affaldsplanen. Driftsbudgetterne for overslagsårene er medtaget og fremskrevet med KL s fremskrivningsprocent i forhold til budget 2016, hvor budgettal på nuværende tidspunkt ikke er kendt. Pengestrømsbudgetterne er baseret på driftsbudgetterne samt investeringsaktiviteten i årene. På Slagelse Forbrændingsanlæg er der indlagt nye investeringer, så anlægget kan forlænges til år Der er ikke i energiafdelingens budget medtaget eventuelle omkostninger til større renovering af turbinen. Salg af aktier i AFATEK er medtaget i pengestrømsbudgettet, aktierne sælges til den indre værdi. Energi Fyn vil pr. 1.januar 2016 leje sig ind på grunden Ved Fjorden 13 i Næstved. Budgettet vil blive gennemgået på bestyrelsesmødet. 6

7 Indstilling: Til godkendelse../. Bilag: Budget Beslutning: Pkt. nr. : 5 J.nr. : S /2014 Sagsnr. : 6660 Økonomirapport pr. 28. februar 2015 (B) Perioderegnskabet for nævnte periode viser et overskud på t.kr Det periodiserede budget viser et overskud på t.kr , mens den tilsvarende periode sidste år viser et overskud på t.kr I perioderegnskabet er medtaget beregnede varmepriser for forbrændingsanlæggene i Næstved og Slagelse, beløbene er indregnet i regnskabet uden hensyntagen til opkrævede acontopriser. I perioderegnskabet indgår ikke periodisering af omkostningerne, forskydning i feriepenge- og pensionshensættelse samt forskydning i hensættelse til retableringsforpligtelse for deponierne. Årsbudgettet er periodiseret indenfor de væsentligste områder baseret på historiske data. Periodisering er foretaget for forbrændingen, deponi og genbrugspladsområdet på indtægtssiden samt affaldsbehandlings- og produktionsomkostninger. Der er benyttet forskellige fordelinger på afdelingerne. Budgetafvigelser skal vurderes under hensyntagen til den begrænsede regnskabsperiode. Til regnskabet kan knyttes følgende kommentarer: Omsætning Den samlede omsætning er 3,6 mio. kr. mindre end det fordelte årsbudget, afvigelsen kan primært henføres til energisalget samt reducerede affaldsgebyrer. Gebyrnedgangen opvejes i stort omfang af øgede refusioner i forbindelse med tilbageførte mellemdeponerede affaldsmængder. Indtægter for salg af varme er direkte relateret til omkostningerne, hvorfor vigende omkostninger umiddelbart medfører reducerede energiindtægter. I perioden har den milde vinter og den implementerede røggaskondensering fuldstændig fjernet brugen af gas og dermed reduceret varmeprisen yderligere. 7

8 Sammenlignes energisalget med sidste år, skyldes det vigende energisalg, ud over den fjernede gasomkostning, ligeledes den nedsatte affaldsvarmeafgift. Begge omkostninger er særomkostninger for varmesiden. Produktionsomkostninger De samlede produktionsomkostninger andrager ca. 7,1 mio. kr. mindre end budgetteret, hvilket skyldes besparelser for samtlige omkostningsgrupper. Af budgetbesparelsen for maskiner og materiel kan ca. 2,1 mio. kr. henføres til energiområdet og yderligere ca. 1,0 mio. kr. til genbrugspladserne. Besparelsen for affaldsbehandlingsomkostningerne kan for ca. 0,7 mio. kr. henføres til genbrugspladsernes affaldsbortskaffelse. Fællesomkostninger De administrative omkostninger er ca. 0,2 mio. kr. under periodebudgettet. Der er ikke tale om enkelte større afvigelser. Finansielle poster Renter af optagne lån med tilhørende renteafdækninger betales kvartalsvis, hvorfor perioden ikke indeholder renteomkostninger. Afkast af værdipapirbeholdning har ikke givet renter i kvartalet. Økonomirapporten vil blive gennemgået på bestyrelsesmødet. Indstilling: Til godkendelse../. Bilag: Økonomirapport pr. 28. februar Beslutning: 8

9 EFTERRETNINGSSAGER Pkt. nr. : 6 J.nr. : G /2014 Sagsnr. : 6687 Bestyrelsens studietur 2015 (E) På bestyrelsesmødet præsenteres programmet for studieturen den 31. maj til 7. juni Administrationen udarbejder en kort introduktion om USA og Californien (herunder noget om lovgivning og organisering på affaldsområdet samt diverse links til yderligere). Introduktionen med program og deltagerliste sendes til bestyrelsen 1-2 uger før afrejsen. Indstilling: Til efterretning. Beslutning: Pkt. nr. : 7 J.nr : S /2015 Sagsnr. : 6724 Miljørapport 2014 (E) AffaldPlus laver hvert år en miljørapport, som viser virksomhedens arbejde inden for miljøområdet. Miljørapporten indeholder driftstal, forbrugstal m.v. samt gode miljøhistorier fra året. Miljørapporten findes elektronisk på Indstilling: Til efterretning. Beslutning: 9

10 Pkt. nr. : 8 J.nr. : G /2014 Sagsnr. : 6678 Samling af kommunale driftsopgaver på affaldsområdet i Affald- Plus - Status (E) Bestyrelsen blev senest på mødet den 12. december 2014 orienteret om status for ejerkommunernes stillingtagen til AffaldPlus tilbud om at overtage driftsopgaverne på affaldsområdet. Teknik og Miljøudvalget i Faxe Kommune har den 21. januar 2015 behandlet AffaldPlus tilbud. Udvalget besluttede ikke at tage imod tilbuddet. De kommunale driftsopgaver på affaldsområdet varetages derfor fortsat af Faxe Forsyning A/S Byrådet i Slagelse Kommune behandlede tilbuddet den 23. marts I sagen indgik også et tilbud fra SK Forsyning A/S. Der var ikke flertal for at overdrage driftsopgaverne til nogen af tilbudsgiverne, hvorfor driftsopgaverne på affaldsområdet fortsat varetages af kommunen selv. Sorø og Ringsted kommuner fortsætter samarbejdet med at udarbejde et fælles beslutningsgrundlag for overdragelse af driftsopgaverne til AffaldPlus. Det er planen, at der træffes beslutning i sagen på junimøderækken, herunder skal der træffes beslutning om omfanget af overdragelsen. Parallelt hermed er arbejdet med at forberede en overdragelse af driftsopgaverne af tidsmæssige årsager sat i gang, idet det forventes, at en evt. overdragelse vil skulle ske ved årsskiftet 2015/16. AffaldPlus administration deltager i dette arbejde. Dette arbejde kan dog først rigtig sættes i gang, når der er truffet principbeslutning i de 2 kommuner. Arbejdet på nuværende tidspunkt omfatter derfor primært identifikation af de opgaver, der skal løses frem til årsskiftet, samt et estimat af det forventede tidsforbrug til at håndtere disse opgaver. Indstilling: Til efterretning. Beslutning: Pkt. nr. : 9 J.nr. : G /2015 Sagsnr. : 6727 Status Projekt Bedre affaldssortering i samlede bebyggelser (E) AffaldPlus og de 6 ejerkommuner ansøgte den 28. november 2011 om støtte til at gennemføre et forsøg med bedre sortering i samlede bebyggelser. Miljøstyrelsen gav den 16. december 2014 tilsagn om at støtte projektet. Støtten finansieres af Pulje til implementering af regeringens ressourcestrategi (Kommunepuljen). 10

11 Formålet med forsøget er at afprøve en række forskellige kommunikationsinitiativer, som skal bidrage til at få beboere i samlede bebyggelser (etagebebyggelser og tæt, lave bebyggelser) til at udsortere flere genanvendelige materialer fra dagrenovationen. Forsøget gennemføres i 4 bebyggelser i Slagelse, Næstved og Vordingborg kommuner. Alle 6 ejerkommuner er medansøgere, da forsøget har generel betydning for implementeringen af affaldsplanerne i alle kommunerne. Forberedelsen af forsøget er startet i februar og det egentlige arbejde i de samlede bebyggelser er startet den 28. marts. Forsøget afsluttes oktober 2015 og skal afrapporteres til Miljøstyrelsen og de involverede aktører - inden årsskiftet. I vedlagte notat dateret 10. april 2015, Orientering om forsøg i større samlede bebyggelser, er redegjort nærmere for forsøget. Indstilling: Til efterretning../. Bilag: Notat Orientering om forsøg i større samlede bebyggelser, dateret 10. april Beslutning: Pkt. nr. : 10 J.nr. : G /2014 Sagsnr. : 6695 Status Forespørgsel til kommunerne om indsamling af KOD (E) Principbeslutning om indsamling af KOD i kommunerne status for kommunernes behandling af AffaldPlus forespørgsel. Bestyrelsen behandlede på mødet den 27. februar 2015 et oplæg om dimensionering og lokalisering af det kommende forbehandlingsanlæg for KOD (Kildesorteret Organisk Dagrenovation). I processen siden bestyrelsens beslutning den 24. oktober 2014 har de kommunale administrationer påpeget, at der ud over de kommunale affaldsplaner ikke var truffet beslutninger om at etablere indsamling af KOD i de 6 kommuner. På denne baggrund besluttede bestyrelsen at rette henvendelse til de 6 kommuner med henblik på at få afklaret grundlaget for etableringen af forbehandlingsanlægget. 2 kommuner har allerede behandlet og besvaret henvendelsen. 11

12 Slagelse Kommune har i et brev dateret 23. marts 2015 og underskrevet af Borgmester Stén Knuth oplyst, at kommunen agter at fortsætte indsamlingen af KOD som hidtil (er p.t. eneste kommune, der indsamler KOD fra samtlige husstande og erhverv i den kommunale renovationsordning). Kommunen udtrykker samtidig bekymring for, at en udskydelse af KOD-anlægget også udskyder tidspunktet for en optimal udnyttelse af KOD en fra Slagelse Kommune. Næstved Kommune har behandlet forespørgslen i Teknisk Udvalg den 23. marts 2015 og besluttet at svare AffaldPlus at: 1. Næstved Kommune påtænker at indsamle KOD fra husholdningerne, men først kender de forventede mængder, når ordningerne er besluttet ultimo Næstved Kommune opfordrer AffaldPlus til først at etablere anlægget, når mængden af KOD er kendt i alle kommuner og kan danne grundlag for dimensioneringen. Ringsted Kommune behandler forespørgslen i Klima- og Miljøudvalget den 16. april Sagen skal også behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Faxe Kommune forventer at forespørgslen behandles på Teknik- og Miljøudvalget den 20. maj Vordingborg Kommune forventer at forespørgslen behandles på Teknik og Miljøudvalget den 6. maj Sorø Kommune har p.t. ikke oplyst noget tidspunkt for behandling af forespørgslen. Det kan således forventes, at alle kommuner har svaret inden sommerferien. På bestyrelsesmødet gives en opdatering af status. Indstilling: Til efterretning. Beslutning: Pkt. nr. : 11 J.nr. : G01/ Sagsnr. : 4400 Evt. Mødet hævet kl. 12

13 Årsrapport 2014

14

15 Årsrapport 2014 LEDELSENS BERETNING 2 ÅRSRAPPORT LEDELSEN I AFFALDPLUS 24 PÅTEGNINGER 25 SELSKABSOPLYSNINGER 27 Administration Genbrugsplads Haveaffaldsplads Forbrændingsanlæg Miljøanlæg/deponi Komposteringsanlæg Genbrugsbutik Genbrugsterminal Jordhotel

16 2 Ledelsens beretning VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE Årsrapporten for AffaldPlus indeholder den økonomiske rapportering. I/S AffaldPlus er et fælleskommunalt affaldsselskab, med det formål at løse opgaver på affalds- og ressourceområdet for de 6 interessentkommuner; Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og Vordingborg. AffaldPlus har i dag følgende aktiviteter (segmenter): - Næstved og Slagelse Forbrændingsanlæg, der behandler brændbart affald. I Slagelse produceres damp til fjernvarme, medens der i Næstved udover varmeproduktion ligeledes produceres el. Såvel el som varmeproduktion suppleres med produktion på naturgas. - Faxe og Forlev Miljøanlæg, der modtager deponiaffald, mellemdeponerer brændbart affald, sorterer affald og foretager slamkompostering (kun Faxe) - Næstved Genbrugsterminal, der behandler pap, papir og plast - Faxe, Næstved og Skælskør Komposteringsanlæg, der modtager og komposterer haveaffald i Skælskør komposteres også organisk dagrenovation - Genbrugspladser beliggende Agersø, Dalmose, Dianalund, Faxe, Fuglebjerg, Haslev, Herlufmagle, Holme- Olstrup, Korsør, Mogenstrup, Møn, Næstved, Omø, Præstø, Ringsted, Rønnede, Skælskør, Slagelse, Sorø, Vemmelev og Vordingborg. Genbrugspladserne modtager forskellige affaldsfraktioner. - Haveaffaldspladser beliggende i Bogø, Borre, Mern, Næstved, Slagelse og Stenlille. - Genbrugsbutik beliggende i Næstved. AffaldPlus dækker geografisk ca personer i kommunerne, og betjener mere end 1,9 mio. kunder og virksomheder om året. AffaldPlus har 175 fastansatte fuldtidsmedarbejdere samt vikarer omregnet til 13 fuldtidsstillinger og 5 medarbejdere i afdelingen for farligt affald. Totalt er vi således 193 medarbejdere fordelt på forskellige afdelinger og lokaliteter, hvoraf 12 medarbejdere med udgangen af året er ansat med offentlige tilskud. AffaldPlus har et sygefravær på 3,3 % som med tillæg af andet fravær på 0,2 % medfører et samlet fravær på 3,5 %. I sygefraværet for 2014 på 3,3 % er indeholdt længerevarende fravær (mere end 50 sygedage) for 6 medarbejdere. Uden dette fravær andrager sygefraværet for de resterende medarbejdere 2,8 %. Det samlede sygefravær var i 2013 inklusiv langtidssygemeldte på 4,9 % og uden 6 langtidssygemeldte 3,4 %. VISION AffaldPlus forvalter Syd- og Vestsjællands affalds- og energiressourcer til gavn for samfund og miljø. UDVIKLING I 2014 Genbrugspladserne Affaldsmængderne er vokset til ton, hvilket er 4,4% mere end året før. Samtidig er genanvendelsen vokset med 7 procentpoint fra 70,5% til 77,5%, mens deponiandelen er faldet med ca. 1,4 procentpoint til 3,97%. Baggrunden for det væsentlige løft i genanvendelsesgraden er primært den nye fraktion træ, hvor genanvendeligt træ indsamles til spånpladeproduktion. Men ligeldes har en implementering af fraktionerne keramik/porcelæn, isolering og asfalt bidraget til den nye genanvendelsesprocent og i særlig grad faldet i deponi-mængden. Det nye syn på affald, som gør, at vi betragter al affald som mulige varer i vores genbrugsbutikker, har samlet givet ca. 380 ton varer solgt til direkte genbrug fremfor en tradiotionel affaldsbehandling. Det har samlet set medført 5,5 årsværk yderligere ansat og en forøget omsætning på 2,7 mio. kr. En kundeundersdøgelse fra efteråret 2014 viste bl.a., at ca. 72% af kundernes køb i vores PlusButikker fortrænger ny-producerede varer fra hylderne. Det svarer til ca. 275 ton og med en økologisk rygsæk på en faktor 30, giver det reelt, at der med den indsats er sparet mere end ton affald eller mere end den samlede dagrenovationsmængde i Sorø. Bestyrelsen godkendte i sommeren 2014 en samlet udviklingsplan for PlusButikker og associerede aktiviteter for perioden frem til 2017, som betyder, at der skal etableres i alt 5 PlusButikker og en række associerede aktiviteter i perioden. I november besluttede bestyrelsen ligeledes en strukturtilpasning for hele genbrugsplads-området til indfasning i Det medfører bl.a. lukning af genbrugspladserne i Faxe og Holme-Olstrup, etablering af en række nye, ubemandede og døgnåbne Haveaffaldspladser samt justering i åbningstiderne for 3 genbrugspladser. Energiområdet Under overskriften Fra miljøvenlig affaldsbehandling til grøn energiproduktion har Energiafdelingen gennemført implementering af røggaskondensering på linje 4 i Næstved. Anlægget forøger energiudnyttelsen med mere ende 20% på uændret affaldsmængde. Effektivisering i afdelingen har resulteret i at råstofforbruget (kalk, aktivt kul, olie NH 3 ) pr.behandlet tons affald også i 2014 er reduceret i forhold til tidligere år. Ejernes ønske om, at selskabet skal levere bedre emissionsperformance

17 3 end myndighedernes krav, er blevet opfyldt, ved at forbrændingsanlæggene har emitteret mindre end halvdelen af det tilladte. I årene 2013 og 2014 er kompetencerne blandt medarbejderne udviklet, så personlige og faglige kompetencer, der er nødvendige for at løse afdelingens opgaver, med udgangen af 2014 tilvejebragt. Der vil i fremtiden blive igangsat en ny proces for afdækning og tilvejebringelse af kompetencebehov for, at løse fremtidige opgaver i afdelingen. I 2014 er der indgået aftale med Energi Fyn om etablering af et 36 MW regulerkraftværk i tilslutning til forbrændingskraftvarmeværket i Næstved. Aftalen er indgået for at udnytte de installerede anlægsressourcer optimalt og minimere påvirkningen på borgere og miljø, ved etablering af regulerkraftværket på Sjælland. Deponi, kompostering og genanvendelse Mængden af affald til deponering er faldende. Det er helt som det skal være mere og mere affald energiudnyttes (læs: forbrændes) eller genanvendes. Men de faldende deponimængder betyder ikke at vi bliver arbejdsløse på miljøanlægene snarere tværtimod. Hvor vi i de gode gamle dage blot læssede affaldet af på tippen og derefter indbyggede affaldet i deponiet skal hvert læs i dag gennmegås for evt. forbrændingsegnet eller genanvendeligt affald. Derudover er der kommet nye opgaver til miljøanlægene. Brændbart affald er ikke længere blot brændbart nej det frasorteres træ, der kan genanvendes. Og haveaffaldet skal ikke komposteres som tidligere. Nu skal haveaffaldet neddeles og sorteres med henblik på fremstilling af biobrændsel til forbrændingsanlægene. Vi læser færre aviser og modtager færre papir-reklamer. Alligevel er det lykkedes at tiltrække flere mængder til Næstved Genbrugsterminal i Det skyldes ikke mindst øgede mængder af lønarbejde, hvor private aktører har valgt at bruge AffaldPlus som samarbejdspartner om opgaven med sortering og balning af genanvendelige fraktioner som papir, pap og plast. Det kan vi bl.a. takke en ny og mere effektiv ballepresse for. Fælles for hele AffaldPlus Administrationen har siden fusionen, arbejdet på at skabe en robust organisation med en solid økonomi som fundament for selskabets videre drift. På baggrund af en prioritering af ønsker og forventninger har vi påbegyndt de første indledende test af ledelsesinformationssystem, hvilket er det ledelsesværktøj som skal sammenfatte vores ledelsesmæssige informationer og dermed grundlaget for styringen af virksomheden.

18 4 På IT-området står vi foran opdatering af økonomisystemet hvilket ligeledes gælder på telefoniområdet. Økonomien i AffaldPlus er samlet set bedre end i de to tidligere selskaber hver for sig. Og organisatorisk er der sket en tilpasning af arbejdsopgaverne, så IT og HR er blevet styrket på trods af en reduktion i den samlede bemanding. Vi har fået et nyt journal-system og et vejesystem integreret med økonomisystemet, så vi på disse centrale områder er up to date. AffaldPlus er sat i verden for at løse opgaver for ejerkommunerne på affalds- og energiområdet, så kommunerne i fælleskab får større værdi, end de hver især kan skabe. Som -60-selskab har vi fået overdraget en del af kommunernes kompetence, og vi skal derfor varetage kommunernes og borgernes interesser. YderZonen Formidlingscentret Yderzonen blev indviet i oktober 2013, og 2014 skulle derfor vise, om visionerne kunne omsættes til daglig drift. Vi havde på forhånd sat som mål at få besøg af børn og unge hert år, og det mål nåede vi allerede i 2014, hvor børn og unge besøgte stedet. Desuden bruges Yderzonen til workshops og andre arrangementer for voksne, som er en del af AffaldPlus indsats for at inddrage borgerne og sikre en optimal håndtering af affaldet. Strategiarbejdet AffaldPlus udviklede i 2015 en ny strategi. Den bygger videre på det arbejde, som hidtil er gjort, men tager også højde for udviklngen i branchen, hvor man blandt andet er inspireret af tankerne om cirkulær økonomi. Det er således blevet en del af affaldsselskabets opgaver også at arbejde med direkte genbrug og affaldsminimering, hvilket afspejles i den nye strategi. Genanvendelse og forbrænding med energiproduktion er dog fortsat de to store og økonomisk tunge områder. Deponering minimeres yderligere, men selskabet vil skulle tage hånd om de allerede etablerede deponier i mange år frem. Som et nyt område indeholder strategien også et spor omhandlende selskabets rolle i lokalsamfundet. Dette er sket i erkendelse af, at AffaldPlus som offentligt ejet virksomhed også har en rolle at spille som arbejdsplads og som økonomisk drivkraft i ejerkommunerne. Strategien består af en vision, en kernefortælling og fem strategiske spor. Visionen er: Der findes ikke affald kun ressourcer. Kernefortælling AffaldPlus tager sig af affaldet på Syd- og Vestsjælland. Vi arbejder i fællesskab med vores 6 ejerkommuner på at skabe et samfund, hvor affald ses og behandles som en værdifuld ressource. Sammen med borgere og virksomheder giver vi affaldet nyt liv eller forvandler det til råstoffer og miljøvenlig energi. Vi er en aktiv og respekteret medspiller i lokalsamfundet, og vi påtager os et samfundsmæssigt og socialt ansvar. Vores mål er at bidrage til en fremtid, hvor økonomisk velstand og bæredygtighed ikke er hinandens modsætninger. De 5 strategiske spor 1. Håndtering af ressourcer og affald. AffaldPlus mål er at udvikle en bæredygtig håndtering af affald samt sikre behandlingskapacitet og afsætning for alle fraktioner og ressourcer på egne anlæg eller hos offentlige og private samarbejdspartnere i overensstemmelse med den overordnede ressourcetilgang. 2. Indsamling af affald. AffaldPlus vil sikre et samlet indsamlingskoncept i kommunerne for at opfylde ressourcestrategien samt styrke genbrugspladsernes service og konkurrencekraft. 3. Energi. AffaldPlus mål er at fortsætte og udvikle produktionen af energi på et bæredygtigt grundlag samt være en foretrukken samarbejdspartner omkring drift og administration på energiområdet. 4. Lokalsamfundet og kunderne. AffaldPlus er en aktiv medspiller i lokalsamfundets udvikling og kommunikerer med borgere og virksomheder for at påvirke holdninger og ændre adfærd i overensstemmelse med den fælles vision. 5. Økonomi og organisering. AffaldPlus mål er at sikre de nødvendige økonomiske handlemuligheder for at kunne realisere den fælles vision til gavn for ejerne og brugerne. Se AffaldPlus 27 strategiske mål i strategi på AffaldPlus kommer ud af 2014 med et større overskud end budgetteret AffaldPlus resultat for året med et overskud på 19,4 mio. kr. er en markant fremgang i forhold til sidste års store underskud men ligeledes et resultat som er væsentligt bedre end det budgetterede overskud på 0,7 mio. kr.. Det er yderst tilfredsstillende at konstatere, at samtlige vores segmenter (afdelinger) viser overskud idet alle segmenter i øvrigt konstaterer bedre resultater end både sidste år og budgetteret for indeværende år. Udvikling i aktiviteterne og økonomiske forhold Årets resultat udviser som nævnt et overskud på t.kr. mens budgettet viste et forventet overskud på 693 t.kr..

19 5 Det økonomisk største område energiafdelingen - viser et overskud på t.kr., hvilket er væsentligt bedre end det budgetterede underskud. Afdelingens energiindtægter vedrører dels varmeindtægter for energiproduktion på de to forbrændingsanlæg og dels elindtægter fra anlægget i Næstved. Elindtægter har som følge af vigende elpriser ikke svaret til budgettet, og viser et mindre salg på ca. 4,6 mio. kr. De reducerede elindtægter påvirker ligeledes varmeprisen, idet indtægterne deles med varmekunderne. Varmepriserne er direkte relateret til energiafdelingens indtægter og omkostninger i øvrigt, men til trods for de vigende elindtægter bliver varmeprisen (i Næstved) alligevel væsentlig lavere end både sidste år, budgettet og den maksimale pris i henhold til gældende varmeprisloft. Det er ikke mindst de reducerede omkostninger til indkøb af gas, som kan aflæses i varmeprisen. Varmeprisen i Slagelse er på niveau med sidste år, men lavere end budgetteret. For genbrugspladserne er der tale om en forbedring i forhold til sidste år, idet resultat for indeværende år giver et overskud på t.kr. mod sidste års resultat på t.kr. I forhold til budgettet er det tale om en ganske væsentlig besparelse for omkostningerne til affaldsbehandling på ca. 9,1 mio. kr. Genbrugsterminalen med salg af pap, papir og plast til oparbejdning viser et overskud på t.kr., hvilket er bedre end såvel budgetteret som sidste år. Fremgangen skyldes øgede mængder, hvilket har en effekt på såvel omsætningen som indkøb. Afdelingen har desuden øgede afskrivninger som følge af udskiftning af ballepresse. På deponi og kompostering har resultatet vist den ventede udvikling fra sidste års resultat på t.kr. til indeværende års overskud i år på t.kr. Fremgangen skyldes i høj grad de stigende takster. Den samlede omsætning er reduceret i forhold til sidste år, hvilket i overvejende grad kan henføres til det vigende energisalg. De samlede produktionsomkostninger inklusiv afskrivninger reduceres i forhold til sidste år med ca. 106,3 mio. kr., hvor især de nedsatte afskrivninger naturligvis er fremherskende. Afskrivningerne er i forhold til sidste år reduceret med ca. 82,2 mio. kr., idet afskrivningerne sidste år var præget af ekstraordinær nedskrivning på 72,6 mio. kr. andre større omkostningsreduktioner. For øvrige produktionsomkostninger er der således tale om reduktion på ca. 21,7 mio. kr., hvor de væsentligste besparelser kan henføres til mindre indkøb af gas med ca. 17 mio. kr., afgiftsreduktion inklusiv ændringer til tidligere år med ca. 1,1 mio. kr. samt besparelser på el-området med ca. 1,3 mio. kr. Netop de reducerede gas-omkostninger er medvirkende til at varmeprisen i Næstved kan reduceres. For affaldsbehandlingsomkostningerne konstaterer genbrugspladsernes en besparelse primært ved ændret behandling af træ til genanvendelse. Affaldsbehandlingsomkostninger er samlet set reduceret med ca. 3,3 mio. kr.. Reparation og vedligeholdelse er ligeledes reduceret, idet ændrede tidsterminer for revision af ovnlinie 4 i Næstved har medført en besparelse. Den samlede besparelse for omkostningsgruppen andrager ca. 2,8 mio. kr. For de samlede fællesomkostninger konstateres reducerede omkostninger i forhold til sidste år på alle væsentlige områder. Den største enkeltbesparelse konstateres for så vidt angår administrationsomkostninger, hvor der realiseres en reduceret omkostning i omegnen af 1,7 mio. kr. Besparelsen kan i stort omfang henføres til reducerede it-omkostninger. For de finansielle omkostninger konstateres en forbedring i de finansielle indtægter som følge af forbedrede resultater i associerede virksomheder og kursregulering af værdipapirbeholdningen. De finansielle omkostninger reduceres med ca. 1,6 mio. kr. som følge af det vigende renteniveau. Ud over årets overskud på t.kr. påvirkes egenkapital negativt af kursreguleringen på indgåede renteswap med t.kr.. Samlet forbedres hvile i sig selv kapitalen med t.kr. Der er ikke efter regnskabsårets udløb indtruffet begivenheder, som væsentlig ville kunne påvirke selskabets finansielle stilling. Der er ingen usædvanlige forhold eller væsentlig usikkerhed i forbindelse med indregning og måling end hvad der er normalt for branchen. Der afholdes ikke omkostninger til forskning og udvikling. Om end den væsentligste reduktion i produktionsomkostningerne kan henføres til afskrivninger, er der ligeledes

20 6 Samfundsansvar AffaldPlus har gennem en længere årrække målrettet arbejdet for at skabe en fælles virksomhed med høj grad af fokus på: - systematisk arbejde med miljøledelse - forbedret medarbejderforhold, herunder arbejdsmiljø. AffaldPlus vil også fremadrettet arbejde videre med områderne. Miljøledelse Gennem miljøledelsessystemet arbejdes der for, at samtlige lokaliteter bliver certificeret i henhold til ISO Det betyder at vi - følger den teknologiske udvikling indenfor nyttiggørelse og bortskaffelse af affald - målrettet reducerer CO 2 -emissionerne og udfaser fossile brændsler - sikrer den mest miljøvenlige og effektive affaldshåndtering - opstiller målbare mål for at minimere de miljømæssige påvirkninger af vores drift - vurderer miljøpåvirkninger, når vi projekterer nye anlægsarbejder - gennemfører miljøvurdering på væsentlige leverandører - motiverer og uddanner medarbejdere for at sikre forsvarlige miljø- og driftsforhold. Aktiviteter i 2014: I 2014 har vi haft fokus på - at reducere mængden af affald til deponi - at øge mængden af affald til direkte genbrug bl.a. gennem Plus Butikken - forbrug af el, kalk og diesel i virksomheden - etablering af røggaskondensering på næstved Forbrændingsanlæg - udsortering af træ til genbrug - udsortering af biobrændsel fra haveaffald Arbejdsmiljø Det er en overordnet målsætning at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø gennem tæt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. I AffaldPlus er ledelsen bevidst om det sociale ansvar, vi som ledelse har overfor vores ansatte. Ledelsen ønsker, at AffaldPlus skal være en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne trives. For at kunne imødekomme krav og forventninger til virksomheden, ønsker AffaldPlus at tiltrække, fastholde og udvikle kompetente medarbejdere, hvilket sker ved at skabe gode arbejdsbetingelser, der kan sikre de ansattes behov for trivsel og udvikling. uden ledelsesansvar har ansvar for at tage del i virksomhedens udvikling. I AffaldPlus ønskes et arbejdsklima, der er fri for chikane, herunder voksenmobning og sexchikane. Der kan ikke opstilles brugbare objektive kriterier for, hvornår der er tale om mobning eller chikane, men det er den enkeltes ansvar at sige fra overfor adfærd, som findes krænkende og vi har et fællesansvar for at det ikke finder sted. AffaldPlus ønsker, at medarbejdere har mulighed for at forene arbejdsliv og familieliv, hvilket blandt andet gøres ved at tage relevante hensyn til medarbejdere under personlige kriser, herunder tilbyde muligheden for orlov. Desuden tilbydes muligheden for nedsat arbejdstid samt flextidsordninger, hvor det er foreneligt med det daglige arbejde. I henhold til lov nr af 23. december 2012 og Erhvervsstyrelsens vejledning om måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen har AffaldPlus indledningsvis ingen mulighed for at påvirke udpegningen af bestyrelsesmedlemmerne, idet denne beføjelse varetages af ejerkommunerne. På chef- og lederniveau ønsker AffaldPlus via vores personalepolitik at sikre lige karrieremuligheder for kvinder og mænd om end vores brancheforhold giver åbenbare udfordringer. På visse af vores fagspecifikke områder vil det således være grænsende til umuligt at forvente kvindelige ansøgere til ledige stillinger. Under hensyntagen hertil andrager den kvindelige repræsentation minimum 25%, hvilket ikke fuldt ud lever op til lovgivningens krav på området. AffaldPlus vil derfor ved fremtidige stillingsopslag vurdere mulighederne for at øge repræsentationen af det underrepræsenterede køn, idet vi dog til enhver tid ansætte den bedst egnede uden forfordeling efter køn. Aktiviteter i 2014: I 2014 har vi haft fokus på - at beskrive beredskab og gennemføre kurser i forbindelse med voldsomme hændelser - initiativ med fokus på sundhed og trivsel (eksempelvis gå-ture, træning, sund mad) - opfølgning på trivselsundersøgelse stress og nærved-hændelser på teammøder Der er ansvar forbundet med at være ansat hos AffaldPlus. Hver enkelt medarbejder såvel medarbejdere med som

21 7 Fremtiden Rammebetingelserne for at drive et fælleskommunalt affaldsselskab er ændret ganske betydeligt over de senere år, hvilket betyder, at monopoldagene er slut. Vi kan indtil videre stadig regne med borgernes husholdningsaffald, men store dele af erhvervsaffaldet flyder nu frit, og vognmændene fører strømmene derhen, hvor de får den bedste pris og den bedste service. Udfordringerne: - Generelt vigende affaldsmængder, formentlig pga. finanskrisen - Faldende elpriser - Centralt fastsatte prislofter på varme - Ikke fuldt udbyggede varmemarkeder med bortkøling til følge - Forringede økonomiske betingelser vedr. genbrugspladser som følge af lovgivningen i forhold til erhvervets adgang til pladserne Vi har nogle historisk betingede rammevilkår fx: - Fem forbrændingslinjer, hvilket giver relativt høje vedligeholdelsesomkostninger - To deponier i stedet for et - En genbrugspladsstruktur, som langt hen ad vejen er et produkt af de gamle kommunegrænser fra før Vi har mange udfordringer. Men vi arbejder naturligvis hele tiden målrettet på at finde løsninger, så selskabet kan tilpasses den verden og det marked, som vi er en del af. AffaldPlus ejer og driver i dag 36 forskellige indsamlings- og behandlingsanlæg. Vi arbejder løbende på at tilpasse forholdene, så vi opnår en optimal drift. Komposteringsanlæg, deponier og genbrugspladser bliver vurderet i forhold til behov, transportafstande, vedligeholdelsesomkostninger mm. Det betyder at nogle pladser lukkes, mens andre opgraderes og styrkes. De stadigt stigende krav til udnyttelse af ressourcerne i affaldet betyder, at vi er nødt til at tænke i nye behandlingsformer. De genanvendelige dele skal pilles ud, hvilket vil kunne gøres i forskellige typer af forbehandlingsanlæg, og den grønne fraktion vil formentlig skulle indgå i en eller anden form for biogasproduktion. Nogle af disse anlægstyper kan kræve et stort affaldsgrundlag for at være rentable - også større end de ca borgere som lever indenfor AffaldPlus opland, kan levere. Det kan derfor være nødvendigt at tænke i strategiske samarbejder med andre selskaber og gå sammen om at skabe de rigtige løsninger. Vi besidder i AffaldPlus en meget stor viden om affald og ressourcer, og i kraft af vores deltagelse i forreste linje i vores brancheorganisation samt deltagelse i en lang række affaldsfaglige fora har vi en god fornemmelse af, hvilken vej udviklingen går. AffaldPlus er og bør være ejerkommunernes vigtigste forum for viden på ressourceområdet. Det er derfor vigtigt, at vores ejere lader os udvikle selskabet til gavn for borgerne i vores område ved at give bevægelsesfrihed til at kunne inddrage de rigtige teknologier og til at kunne skabe det rigtige volumen for en optimal udnyttelse af ressourcerne. AffaldPlus er et affaldsselskab, men AffaldPlus er også et energiselskab og har hele tiden været det. Vi producerer energi i form af varme og el for næsten 152 millioner kroner om året. Vi har dygtige medarbejdere i AffaldPlus, og vi har en engageret bestyrelse, som ligeledes arbejder målrettet for selskabet.

22 8 Risici Driftsrisici Det vurderes, at der i selskabet ikke findes højere driftsrisici, end hvad der er generelt for branchen. Selskabets største driftsrisiko findes på Næstved og Slagelse Forbrændingsanlæg. Udetid på disse anlæg ved havari kan forårsage væsentlige økonomiske tab gennem manglende el- og varmeindtægter, bortskaffelsesomkostninger til andre forbrændingsanlæg og øgede reparationsudgifter. Gennem systematisk opfølgning og vedligeholdelse af produktionsanlæggene søges risikoen for havari nedbragt. Alle anlægsaktiver, som ejendomme, produktionsudstyr, maskiner og øvrige løsøre, er forsikret. Derudover er der tegnet forsikring mod tab af el-salg ved eventuelt havari. Markedsrisici AffaldPlus har i dag, gennem interessentkommunernes regulativer, eksklusiv-aftale på modtagelse og behandling af brændbart affald og deponiaffald. Aktiviteter der står for ca. 59 % af den samlede omsætning. Varme afsættes fra forbrændingsanlægget i Næstved til Næstved Varmeværk, hvor AffaldPlus har forsyningspligt og Næstved Varmeværk aftagepligt. Den nuværende aftale er uopsigelig til den 31. december 2015, men er opsagt i henhold til opsigelsesreglerne af Næstved Varmeværk med henblik på genforhandling. Fra Slagelse Forbrændingsanlæg afsættes varmen til SK Forsyning, ligeledes med aftagepligt. Denne aftale er uopsigelig til den 31. december 2020, men enkelte element i aftalen ønskes genforhandlet af SK Forsyning. Genforhandlingsbestemmelserne er dog ikke opfyldt, hvorfor der ikke kan kræves genforhandling. Det samlede varmesalg udgjorde i 2014 ca. 26 % af omsætningen. Salg af el foregår på markedsvilkår, hvorfor der er en øget risiko i forhold til den tidligere statsgaranterede 3-ledstarif. Risikoen bliver i stedet afdækket af et fast statsgaranteret tilskud i en overgangsperiode på 15 år med ophør ved udgangen af 2019, hvorefter garantibeløbet bortfalder. El-indtægten inkl. tilskud udgør ca. 5 % af omsætningen. Fra regeringens side er det lovgivningsmæssigt besluttet, at brændbart affald skal liberaliseres, således at det er frit for private affaldskunder at vælge forbrændingsanlæg. Det må generelt siges, at billedet for markedsrisici er øget i forhold til tidligere. Rente- og valutarisici Pr. 31. december 2014 har AffaldPlus optaget lån med samlet restgæld på ca. 424 mio. kr. For at minimere renterisikoen er der indgået swap-aftaler. De indgåede aftaler vurderes løbende med henblik på optimering af vilkårene, og er med udgangen af året 100 % i DKK. For at optimere renten er 39% omlagt til variabel rente, idet vores finansielle politik fastlægger den maksimale andel variabelt forrentet. Swap-aftalerne er indgået med udløb i 2026 eller Med hensyn til fordelingen af renterisikoen henvises til note 10. Forureningsrisici I branchen generelt er der en forureningsrisiko ved behandling af affald. Denne risiko søges afdækket af en række forebyggende tiltag ved etableringen af anlæg og kontrolmålinger under drift, kombineret med et certificeret miljøledelsessystem efter ISO for visse anlæg. Ud over denne egenkontrol fører eksterne myndigheder tilsyn med AffaldPlus aktiviteter gennem miljøgodkendelser og tilsyn på pladserne. Det vurderes, at AffaldPlus ikke har en højere forureningsrisiko, end der er generelt for branchen. Pensions- og kreditrisici Selskabet har ingen væsentlige pensions- og kreditrisici. Pensionsforpligtelse til pensionerede tjenestemænd er hensat som forpligtelse.

23 9 Årsrapport 2014 Regnskabspraksis GENERELT Regnskabsgrundlag Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for store virksomheder i regnskabsklasse C. Årsrapporten er opgivet i DKK Anvendt regnskabspraksis i årsrapporten er uændret fra sidste år. Indregning og måling Indtægter indregnes i resultatopgørelsen, i takt med at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsen kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt post nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. Omregning af fremmed valuta Fremmed valuta er omregnet til DKK efter nationalbankens kursliste den sidste bankdag i året. Afledte finansielle instrumenter De i regnskabet anvendte finansielle instrumenter opfylder betingelserne for sikring af forventede fremtidige transaktioner, hvorfor kursregulering både første gang og løbende indregnes i egenkapitalen. Segmentoplysninger Oplysningerne er opdelt i de forretningssegmenter, der på sigt skal hvile-i-sig-selv jf. miljøbeskyttelsesloven. Oplysningerne er ikke opdelt på geografiske områder, da hele omsætningen er genereret på det danske marked. Posterne i resultatopgørelsen fordeles på de enkelte segmenter ud fra de indtægter og omkostninger, der direkte kan henføres til segmentet. Poster, der ikke direkte kan henføres til den enkelte aktivitet, er fordelt ud fra fordelingsnøgler fastlagt ud fra segmentets træk på nøgleressourcerne. Incitamentsprogrammer Selskabet opererer ikke med incitamentsprogrammer for selskabets ledelse. RESULTATOPGØRELSE Resultatopgørelsen er opstillet med udgangspunkt i årsregnskabslovens bilag 2 skema 6 funktionsopdelt, men tilpasset virksomhedens særlige forhold. Nettoomsætning Nettoomsætning fra affaldsgebyrer indregnes, når affaldet er modtaget til behandling, da affaldet som hovedregel behandles umiddelbart efter modtagelsen. Brændbart affald, der er modtaget til mellemlager, indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at behandlingen finder sted, og de dertil hørende omkostninger afholdes. Nettoomsætning ved salg af energi og genanvendelige materialer indregnes, når levering har fundet sted uanset betalingstidspunkt. Produktionsomkostninger Produktionsomkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning. I kostprisen indgår varekøb, køb af eksterne tjenesteydelser, skatter og afgifter, vedligeholdelses- og afskrivningsomkostninger, løn til produktionsmedarbejdere og den stedlige driftsledelse. Fællesomkostninger Fællesomkostninger omfatter omkostninger til ledelsen, det øvrige miljø- og administrationspersonale samt øvrige kommunaladministrative opgaver som f.eks. drift af erhvervsaffaldsdatabase, erhvervskonsulentordningen og fælles PR-aktiviteter for ejerkredsen m.v. Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte associerede virksomheders resultat efter skat efter eliminering af forholdsmæssig andel af intern avance eller tab. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter på indestående likvide midler og optagne lån, herunder realiserede og urealiserede kursreguleringer på værdipapirer.

24 10 Selskabsskat og udbytte Da selskabet er et offentligretsligt selskab drevet efter den kommunale styrelseslov 60, betales der ikke selskabsskat eller udbytte til ejerne. Dog er virksomheden skattepligtig af den andel af elsalget, der produceres på naturgas. Bliver der tale om skattebetaling, påhviler denne skat ejerne, altså interessentkommunerne, og vil derfor ikke fremgå af årsrapporten. BALANCE Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen direkte tilknyttet anskaffelsen, indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til ibrugtagning. Renteudgifter tilknyttet finansieringen af materielle anlægsaktiver indregnes løbende i resultatopgørelsen. Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris, reduceres med eventuel restværdi og fordeles lineært over aktivernes forventede levetid. De anvendte afskrivningsprofiler fremgår af særskilt note herom. Afskrivningen foretages månedsvis fra ibrugtagningstidspunktet. Jf. årsregnskabslovens bestemmelser skal selskabet foretage nedskrivningstest. Det vil sige, at det skal afgøres, hvorvidt genindvindingsværdien (højeste værdi af kapitalværdien og salgsværdien) er lavere end den regnskabsmæssige værdi. AffaldPlus har en lang række anlægsaktiver, der kun kan anvendes til selskabets meget specielle segmenter, hvorfor en eventuel salgsværdi ikke kan opgøres pålideligt og derved ikke opfylder det overordnede princip om kvalitetskrav til årsrapporten. AffaldPlus er som oplyst et hvile-i-sig-selv-selskab. Det bevirker, at prisen på affald, som opkræves over tid, skal svare til de omkostninger, der er forbundet med behandlingen af affaldet. Det betyder, at kostprisen for et anlægsaktiv pr. definition vil svare til kapitalværdien. Forstået på den måde, at hvis det viser sig, at kapitalværdien er højere end den bogførte nedskrevne kostpris, skal indtægten, som indgår i beregningen af kapitalværdien, nedsættes, indtil kapitalværdien er lig den bogførte nedskrevne kostpris og omvendt, hvis kapitalværdien er lavere end kostprisen. Anskaffelser til produktionsudstyr over en enhedspris på 200 t.kr. aktiveres i anskaffelsesåret. Beløbsgrænsen er i løbet af regnskabsåret ændret fra tidligere 100 t.kr., men ændringen har ikke medført regnskabsmæssige konsekvenser i forhold til tidligere år. Anskaffelser til administrationsområdet over en enhedspris på 25 t.kr. aktiveres i anskaffelsesåret. CO 2 -kvoter indregnes til kostpris. Tildelte kvoter indregnes til 0. Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedens regnskabsmæssige indre værdi. Denne opgøres efter moderselskabets regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab samt med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden. Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger anskaffelsesværdien med fradrag af afskrivninger på koncerngoodwill og udloddet udbytte. Andre værdipapirer Værdipapirer, der er indregnet under anlægsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer, der måles til dagsværdi på balancedagen. Børsnoterede værdipapirer måles til børskurs. Kapitalandele, som ikke er børsnoterede, måles til anskaffelsespris. Varebeholdninger Varebeholdninger består af reservedele til produktionsanlæggene. Varebeholdninger måles til kostpris eller nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere. I beholdningen er medtaget værdier på komponenter, hvor enhedsværdien er over 100 t.kr. Øvrige anskaffelser er udgiftsført i anskaffelsesåret. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer til pålydende værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab. Egenkapital Selskabets virksomhed er underlagt el-og varmeforsyningsloven samt miljøbeskyttelsesloven. Værdien er udelukkende at henføre til affaldsområdet under miljøbeskyttelsesloven. Ifølge loven skal selskabets økonomi hvile i sig selv, således at eventuel kapitaldannelse (f.eks overskud gennem effektiviseringer) ikke kan udloddes til interessenterne, men forblive i sektoren. Som følge af restriktionerne i miljøbeskyttelsesloven kan interessenterne således ikke frit råde over den regnskabsmæssige opgjorte egenkapital.

25 11 Årets taksmæssige over/underdækning vedrørende varmeproduktion placeres i balancen og indgår ikke i posten egenkapital. Hensatte forpligtelser Reserveret til reetablering vedrører reetablerings- og efterbehandlingsomkostninger ved lukning af affaldsdeponierne. Tjenestemandspension vedrører pensionsforpligtelse til pensionerede tjenestemænd. Gældsforpligtelser Gæld til realkreditinstitutter er optaget som kontantlån. Markedsværdi af de tilknyttede finansielle rente- og valutaswap opføres særskilt. Periodeafgrænsningsposter passiver Periodeafgrænsningsposter opført som forpligtelser vedrører indtægter i det efterfølgende regnskabsår. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktiviteter, årets forskydning i likvider, evt. reguleringer via egenkapitalen og likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter samt ændring i driftskapital. Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiviteter samt køb og salg af anlægsaktiver. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af selskabskapital og omkostninger forbundet hermed. Herudover omfatter pengestrømmene optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld og tilbagebetaling af indskud til interessenter. Likvider Likvider omfatter likvide beholdninger.

26 12 Hoved- og nøgletal RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning Produktionsudgifter Bruttoresultat Fællesomkostninger Driftsresultat Indtægter fra asso. virk Finansielle indtægter Finansielle udgifter Årets resultat BALANCE Aktiver Likvid beholdning Egenkapital Rentebærende gæld Investering i materielle anlægsaktiver NØGLETAL Bruttoavance 13,26% 13,65% 10,87% -6,32% 14,18% Overskudsgrad 4,48% 4,42% 3,03% -13,28% 7,63% Afkastningsgrad 2,40% 2,35% 1,68% -7,91% 4,78% Soliditetsgrad 23,47% 22,67% 21,93% 17,49% 18,69% Forrentning af egenkapital 1,78% 2,13% -0,20% -50,47% 15,82% DEFINITIONER Bruttoavance Overskudsgrad Afkastningsgrad Soliditetsgrad Forrentning af egenkapital Bruttoresultat x 100 / nettoomsætning Driftsresultat x 100 / nettoomsætning Driftsresultat x 100 / gennemsnit af aktiverne Egenkapital x 100 / aktiver Årets resultat x 100 / gennemsnitlig egenkapital Egenkapital er ikke et udtryk for sædvanlig kapitaldannelse, men svarer til over-/underdækning inden for de enkelte segmenter.

27 13 Resultatopgørelse NOTE NETTOOMSÆTNING Affaldsgebyrer Refusion statsafgifter Energisalg Salg af genanvendelige materialer Genbrugspladser Diverse indtægter I alt PRODUKTIONSOMKOSTNINGER 2 Personale Maskiner og materiel Affaldsbehandlingsomkostninger Øvrige produktionsomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser Afskrivninger og værdireguleringer I alt Bruttoresultat FÆLLESOMKOSTNINGER Bygninger, veje, arealer og pladser Bestyrelse Konsulentbistand Administrationsomkostninger Afskrivninger og værdireguleringer I alt Driftsresultat Indtægt af kapitalandele i associerede virksomheder Indtægt af andre kapitalandele og værdipapirer Andre finansielle indtægter 0 0 Øvrige finansielle omkostninger Årets resultat Resultatdisponering Overført til næste år I alt

28 14 Balance pr. 31/12 NOTE Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele i øvrige virksomheder Værdipapirer Omsætningsaktiver Varebeholdninger Råvarer og hjælpemidler Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Likvide beholdninger Aktiver i alt Egenkapital Primo Reguleringer Overført overskud Hensatte forpligtelser Reserveret til reetablering Tjenestemandspensioner Reserveret til reetablering af nedlukkede celler Langfristede gældsforpligtelser Gæld til realkreditinstitutioner Kortfristede gældsforpligtelser Gæld til realkreditinstitutioner Markedsværdi af finansielle instrumenter Leverandør af varer og tjenesteydelser Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Passiver i alt Garanti- og eventualforpligtelser/eventualretttigheder 14 Regnskab for varmeproduktion 15 CO 2 -kvoter 16 Nærtstående parter 17 Tvister og retssager

29 15 Pengestrømsopgørelse DRIFTSAKTIVITET Driftsresultat Finansielle poster Afskrivninger Gevinst/tab ved salg af anlægsaktiver Ændringer kortfristet tilgodehavende Ændringer kortfristet gæld Afholdte efterbehandlingsomkostninger Hensættelse, reetablering Hensættelse, tjenestemandspensioner I alt ANLÆGSINVESTERINGER Administration/fælles udgifter Faxe Miljøanlæg Forlev Miljøanlæg Næstved Forbrændingsanlæg Slagelse Forbrændingsanlæg Genbrugsterminal Genbrugspladser Udviklingsprojekter Anlægsinvesteringer i alt FINANSIERINGSAKTIVITET Ændring af finansielle anlægsaktiver Låneoptagelse Afdrag på lån I alt Ændringer i likvider Likvider primo Likvider ultimo

30 16 Noter NOTE 1 SEGMENTOPLYSNINGER Energi Deponi og kompostering Genbrugspladser Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Fællesomkostninger Driftsresultat Finansielle poster Årets resultat Kubeordninger Farligt affald Kommunespecifikke ydelser Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Fællesomkostninger Driftsresultat Finansielle poster Årets resultat Genanvendelige materialer Total Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Fællesomkostninger Driftsresultat Finansielle poster Årets resultat I ovennævnte segmentopdelte regnskabsoplysninger er foretaget enkelte modregninger mellem omsætning og omkostninger. SEGMENTOPLYSNINGER, fortsat Anlægsaktiver Egenkapital* Energi Deponi og kompostering Genanvendelige materialer Kubeordning 0-33 Farligt affald Genbrugspladser Kommune specifikke ydelser Fællesadministration I alt SEGMENTOPLYSNINGER, egenkapital Egenkapital* Faxe Næstved Ringsted Slagelse Sorø Vordingborg I alt *Se note 9

31 17 NOTE 2 PERSONALE Lønninger, feriepenge og pensioner Efteruddannelse Beklædning og sikkerhedsudstyr mv I alt Årsværk 2013 Årsværk 2014 Administration Deponi og kompostering Genbrugspladser Energi Genanvendelige materialer 5 5 Sektion for farligt affald 5 5 I alt NOTE 3 ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER Lønninger, feriepenge og pensioner Lønning direktør Tjenestemandspensioner Efteruddannelse Forsikring mv I alt Øvrige administrations- og PR-omkostninger I alt REVISIONSHONORAR Lovpligtig revision Erklæringer med sikkerhed Skattemæssig rådgivning Anden assistance 0 6 I alt

32 18 NOTE 4 AFSKRIVNINGER OG MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Grunde og bygninger Tekniske anlæg og maskiner Andre anlæg Anskaffelser 1. januar Årets tilgang Tilgang afsluttede anlæg Årets afgang Anskaffelsespris 31. december I alt Afskrivninger 1. januar Årets af- og nedskrivninger Nedskrivning Afskrevet på afgang Afskrivninger 31. december Saldo 31. december Ejendomsværdier: t.kr. I regnskabet er anvendt følgende afskrivningsprofiler: Domicilbygninger Øvrige bygninger Grunde (med undtagelse af deponier) Ovnlinjer Deponier (udenomsarealer, adgangsveje, volde, hegn mv.) Enkeltceller på deponi Andre tekniske anlæg, fastmonteret Edb-udstyr og software Rullende materiel Øvrigt driftsmateriel og inventar År 50 år år Afskrives ikke år år 5 15 år år 2 5 år 5 10 år 5 10 år

33 19 NOTE 5 KAPITALANDELE I ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER Anskaffelsessum Saldo pr. 1. Januar Årets tilgang 0 0 Årets afgang 0 0 Anskaffelsessum pr. 31. december Op- og nedskrivninger Saldo pr. 1. Januar Årets resultat Årets modtagne udbytte 0 0 Årets tilbageførte opskrivninger 0 0 Ned- og opskrivninger pr. 31. december Bogført værdi pr. 31. december Specifikation af kapitalandele i associerede virksomheder: Årets Navn Hjemsted Ejerandel Egenkapital resultat AFATEK A/S Næstved I/S AffaldPlus andel af egenkapital og resultat 29,5 % I/S ALFA Specialaffald Nykøbing F I/S AffaldPlus andel af egenkapital og resultat 50 % NOTE 6 KAPITALANDELE I ØVRIGE VIRKSOMHEDER Anskaffelsessum Saldo pr. 1. Januar Årets tilgang 0 0 Årets afgang 0 0 Anskaffelsessum pr. 31. december Kursreguleringer primo 0 0 Modtaget udlodning 0 0 Årets kursregulering (årets resultatandel) 0 0 Årets øvrige kursreguleringer Bogført værdi pr. 31. december 25 25

34 20 NOTE 7 - VÆRDIPAPIRER Anskaffelsessum Saldo pr. 1. Januar Årets tilgang 0 0 Årets afgang Anskaffelsessum pr. 31. december Op- og nedskrivninger Saldo pr. 1 januar Årets nedskrivninger Årets opskrivninger Ned- og opskrivninger pr. 31. december Bogført værdi pr. 31. december NOTE 8 likvide beholdninger Af likvide beholdninger pr. 31. december 2014 er 981 t.kr. deponeret til sikkerhed for krav i relation til nedlukning og efterbehandling af de dele af deponierne, som videreføres efter NOTE 9 - EGENKAPITAL Egenkapitalen kan specificeres således: Reserve associerede virksomheder efter indre værdis metode Reserve dagsværdi af renteswap til fremtidig rentesikring Overført Resultat Egenkapital i alt Saldo pr. 1. januar Årets bevægelser Overført resultat Saldo pr. 31. december Selskabets virksomhed er underlagt el-og varmeforsyningsloven samt miljøbeskyttelsesloven. Værdien er udelukkende at henføre til affaldsområdet under miljøbeskyttelsesloven. Ifølge loven skal selskabets økonomi hvile i sig selv, således at eventuel kapitaldannelse (f.eks overskud gennem effektiviseringer) ikke kan udloddes til interessenterne, men forblive i sektoren. Som følge af restriktionerne i miljøbeskyttelsesloven kan interessenterne således ikke frit råde over den regnskabsmæssige opgjorte egenkapital. Årets taksmæssige over/underdækning vedrørende varme- og elproduktion placeres i balancen og indgår ikke i posten egenkapital.

35 21 NOTE 10 GÆLD TIL REALKREDITINSTITUTTER Swaptype Valuta Udløb Rentetype Rente Andel Gæld Renteswap DKK 2026 Fast 4,69% 9,7% Renteswap DKK 2026 Variabel 3,83% 17,0% Renteswap DKK 2026 Variabel 3,81% 22,3% Renteswap DKK 2026 Fast 3,58% 22,3% Renteswap DKK 2026 Fast 4,02% 18,8% Renteswap DKK 2031 Fast 1,52% 9,9% I alt 100% Porteføljen er således opdelt med 61 % i fast rente og 39 % i variabel rente. Valutaafdækningen er opdelt med 100 % i DKK. Swap Øvrige Lån, forfalder indenfor 1 år *) Lån, forfalder mellem 1 og 5 år Lån, forfalder efter 5 år I alt *) Under forudsætning af, at alle swap indfries den 31. december. Kursreguleringen udgør alene t.kr I alt NOTE 11 HENSATTE FORPLIGTELSER Forpligtelser for deponeringsanlæg Efterbehandling Hensat Nedlukning I alt Primo Årets henlæggelse Årets regulering Ultimo I forbindelse med tilsynsmyndighedens godkendelse af overgangsplanen for Faxe, Fladså og Forlev Miljøanlæg, herunder den nye miljøgodkendelse af anlæggene, skal der henlægges til nedlukning og efterbehandling af de dele af deponierne der videreføres efter Forpligtelser har, via selskabets vedtægter, hvor interessentkommunerne hæfter for selskabets gæld og forpligtelser, samme høje beskyttelse som øvrige kreditorer.

36 22 TJENESTEMANDSPENSION Hensat Forbrug I alt Primo Årets henlæggelse Årets forbrug Ultimo Hensættelse til nedlukkede celler Hensat Forbrug I alt Primo Årets henlæggelse Årets forbrug Ultimo NOTE 12 PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER Vedrører forudbetalinger for oplagret brændbart affald. NOTE 13 GARANTI- OG EVENTUALFORPLIGTELSER/EVENTUALRETTIGHEDER Der er stillet garanti på 50 t.kr. til Miljøstyrelsen vedrørende eksport af flyveaske. Der er ikke pantsætning i aktiverne udover, hvad der fremgår af note 8. NOTE 14 VARMEPRODUKTION Regnskab for varmeproduktionen er opgjort efter varmeforsyningslovens principper omkring omkostningsægte varmepris. De varmepriser Næstved Varmeværk A.m.b.a. og SK Forsyning betaler, skal være den laveste pris af de udmeldte prislofter og de omkostningsægte priser. De indregnede varmepriser er således de omkostningsægte priser for varmeproduktion i både Slagelse og Næstved. Der henvises i øvrigt til note 17.

37 23 NOTE 15 - KVOTE OVERSIGT Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Kraftvarmeanlæg Kvotebeholdning primo Tildelte kvoter Forbrug Salg -0 0 Kvotebeholdning ultimo Slagelse Forbrændingsanlæg Kvotebeholdning primo Tildelte kvoter Køb Forbrug Salg 0 0 Kvotebeholdning ultimo Slagelse Forbrændingsanlæg er med virkning fra 1. januar 2013 blevet omfattet af lov nr af 28. november 2012 (Kvoteloven). NOTE 16 NÆRTSTÅENDE PARTER Nærtstående parter: Bestyrelse Interessentkommune Direktion ALFA Selskabet har i 2014 haft transaktioner/samhandel med interessentkommuner og ALFA, der udgør i alt ca. 59% af omsætningen. Samhandel foregår i øvrigt på markedsvilkår. NOTE 17 TVISTER OG RETSSAGER Næstved Varmeværk A.m.b.a. har anlagt en række sager i Energitilsynet, i hvilken forbindelse der af forsigtighedshensyn er foretaget nedskrivning af tilgodehavende. Kravene fastholdes trods nedskrivningen. Næstved Varmeværk A.m.b.a. bestrider således såvel grundlaget for indregning af renter af kommunernes tidligere indskudskapital som principper om mulighed for indregning af tidligere perioders underskud i varmeregnskaberne i henhold til varmeforsyningsloven. Næstved Varmeværk A.m.b.a har ydermere klaget over indregning af visse omkostninger i priseftervisningen for SKAT har fortsat ikke afsluttet påbegyndt gennemgang af principper for afgiftsopgørelser. På baggrund af SKAT s foreløbige udmeldinger for årene er den forventede maksimale forpligtelse indregnet, desuagtet principperne ikke accepteres og derfor søges ændret/omstødt. Der er således påklaget afgørelse til Skatteankestyrelsen.

38 24 Ledelsen i AffaldPlus BESTYRELSE Faxe Byrådsmedlem Jørgen Egede Johannessen Byrådsmedlem Kurt Munck Næstved Byrådsmedlem Thor Temte Byrådsmedlem Elmer Jacobsen Ringsted Byrådsmedlem Klaus Hansen Byrådsmedlem Benny Christensen Slagelse Byrådsmedlem Niels O. Pedersen (formand) Byrådsmedlem Villum Christensen Sorø Byrådsmedlem Ivan Hansen Byrådsmedlem Per Hovmand Vordingborg Byrådsmedlem Jørn Elo Hansen (næstformand) Byrådsmedlem Poul A. Larsen CHEFGRUPPEN Direktør Souschef og administrationschef Chef for energi Chef for deponi og genanvendelse Chef for genbrugspladser Kunde- og udviklingschef John Kusz Peter Fugmann Ole Andersen Bente Munk Allan Johansen Nils Olsen ORGANISATIONSPLAN Bestyrelse Direktør Kunder og udvikling Deponi og genanvendelse Administration Genbrugspladser Energi Komposteringsanlæterminal Genbrugs- Haveafffaldspladser Miljøanlæg Genbrugspladser Plusbutikken

39 25 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktør har dags dato behandlet og godkendt årsrapport for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014 for I/S AffaldPlus. Årsrapporten er aflagt efter bestemmelserne i årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver, finansielle stilling, resultat samt pengestrømme og miljøbelastning. Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler i henhold til årsregnskabsloven og miljøbeskyttelsesloven. Næstved, den 24. april 2015 John Kusz direktør Niels Ove Pedersen bestyrelsesformand Jørn Elo Hansen næstformand Jørgen Egede Kurt Munck Elmer Jacobsen Thor Temte Benny Christensen Klaus Hansen Poul A. Larsen Villum Christensen Ivan Hansen Per Hovmand

40 26 Den uafhængige revisors erklæringer Til interessenterne i I/S AffaldPlus Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for I/S AffaldPlus for perioden 1. januar til 31. december 2014, der omfatter, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet er udarbejdet efter Årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning og god offentlig revisionsskik. Dette kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for I/S AffaldPlus udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af I/S AffaldPlus interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af I/S AffaldPlus aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af I/S AffaldPlus aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2014 i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Nykøbing F., den 24. april 2015 Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Svend Sand Statsautoriseret revisor

41 27 Selskabsoplysninger I/S AffaldPlus er et fælleskommunalt affaldsselskab, der ejes af 6 interessentkommuner: Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og Vordingborg. CVR nr.: P nr.: ADRESSELISTE Administrationen Ved Fjorden 20, Ydernæs, 4700 Næstved Tlf / Fax Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20, Ydernæs, 4700 Næstved Tlf Matr.nr.: 1ah, Ydernæs, Næstved jorder Vurderingsår: 2012 Ejendomsværdi: kr Branchebetegnelse: Bortskaffelse og nyttiggørelse af affald: K106 P-nr.: Næstved Kraftvarmeværk Ved Fjorden 13, Ydernæs, 4700 Næstved Tlf Matr.nr.: 1an Ydernæs, Næstved jorder Vurderingsår: 2012 Ejendomsværdi: kr Branchebetegnelse: Kraft- og varmeproducerende anlæg: G101 P-nr.: Næstved Genbrugsterminal Ved Fjorden 22, Ydernæs, 4700 Næstved Tlf / Fax Matr.nr.: 1al, Ydernæs, Næstved Vurderingsår: 2012 Ejendomsværdi: kr Branchebetegnelse: Bortskaffelse og nyttiggørelse af affald: K106 P-nr.: Næstved Komposteringsanlæg Ved Fjorden 17, Ydernæs, 4700 Næstved Tlf Matr.nr.: 1ay, Ydernæs, Næstved jorder Vurderingsår: 2012 Ejendomsværdi: kr Branchebetegnelse: Bortskaffelse og nyttiggørelse af affald: K106 P-nr.: Ubebygget areal Ved Fjorden 11, Ydernæs, 4700 Næstved Matr.nr.: 1at, Ydernæs, Næstved jorder Vurderingsår: 2012, Ejendomsværdi: kr Ubebygget areal Ved Fjorden 15, Ydernæs, 4700 Næstved Matr.nr.: 1ao, Ydernæs, Næstved jorder Vurderingsår: 2012, Ejendomsværdi: kr Yderzonen / Plusbutikken Elektrovej 2, 4700 Næstved Matr.nr.: 1 AI Ydernæs Vurderingsår: 2012 Ejendomsværdi: kr P-nr.: Slagelse Forbrændingsanlæg Dalsvinget 11, 4200 Slagelse Tlf Matr.nr.: 12æ, Slagelse markjorder Vurderingsår: 2012, Ejendomsværdi: kr Branchebetegnelse: Behandling og bortskaffelse af ikke-farligt affald: P-nr.: Faxe Miljøanlæg, Faxe Komposteringsplads og Faxe Slamkompostering Præstøvej 105B, Tystrup, 4640 Faxe Tlf / Fax Matr.nr.: 4b, 6a, Tystrup by, Faxe Vurderingsår: 2012, Ejendomsværdi: kr Branchebetegnelse: Bortskaffelse og nyttiggørelse af affald: K105 P-nr.: Forlev Miljøanlæg Vejlagervej 4 A, 4241 Vemmelev Tlf Matr.nr.: 7b, Forlev by, Vemmelev Vurderingsår: 2012 Ejendomsværdi: kr Branchebetegnelse: Behandling og bortskaffelse af ikke-farligt affald. P-nr.: Skælskør Komposteringsanlæg Industrivej 55, 4230 Skælskør Tlf Matr.nr.: 4f, Smidstrup by, Eggeslevmagle Vurderingsår: 2012, Ejendomsværdi: kr Branchebetegnelse: Behandling og bortskaffelse af ikke-farligt affald. P-nr.: Fladså Losseplads Præstø Landevej 12, Mogenstrup, 4700 Næstved Tlf Matr.nr.: 7b, 7c, 7e og 16 c, Næstelsø by, Næstelsø Vurderingsår: 2012 Ejendomsværdi: kr Branchebetegnelse: Bortskaffelse og nyttiggørelse af affald: K105 P-nr.: Agersø Genbrugsplads Agersø Møllevej, 4230 Skælskør Matr. nr. 65, Agersø by, Agersø Vurderingsår: 2012 Ejendomsværdi: kr P-nr.: Dalmose Genbrugsplads Lundsgårdsvej 11, 4261 Dalmose Tlf Matr. nr. 2k, Høve By, Høve Vurderingsår: 2012 Ejendomsværdi: kr P-nr.: Dianalund Genbrugsplads Industri Vest 15, 4293 Dianalund Tlf Matr. nr. 1t, Karsholte by, Tersløse Vurderingsår: 2012 Ejendomsværdi: kr P-nr.: Faxe Genbrugsplads Præstøvej 105, Tystrup, 4640 Faxe Tlf Matr. nr. 4c, Tystrup Vurderingsår: 2012 Ejendomsværdi: kr Pnr.: Fuglebjerg Genbrugsplads Miljøvej 2, 4262 Sandved Tlf Matr. nr. 4h, Arløse by, Førslev Vurderingsår: 2012 Ejendomsværdi: kr P-nr.: Haslev Genbrugsplads Sverigesgade 11, 4690 Haslev Tlf Matr.nr. 4fq, Troelstrup Vurderingsår: 2012, Ejendomsværdi: P-nr.: Ubebygget areal Norgesgade 6, 4690 Haslev Matr.nr.: 4ez, Troelstrup Vurderingsår: 2012 Ejendomsværdi:

42 28 Herlufmagle Genbrugsplads Håndværkervej 24, 4160 Herlufmagle Tlf Matr.nr.: 15 en, Herlufmagle by, Herlufmagle Vurderingsår: 2012, Ejendomsværdi: kr P-nr.: Holme-Olstrup Genbrugsplads Gartnervej 7, 4684 Holmegaard Tlf Matr.nr.: 2dq, Holme-Olstrup by, Holme-Olstrup Vurderingsår: 2012 Ejendomsværdi: kr P-nr.: Mern Haveaffaldsplads Lilliendalsvej 32B, 4735 Mern Tlf Matr.nr.: 40aæ, sdr. Mern by, Mern Vurderingsår: 2012 Ejendomsværdi: kr P-nr.: Mogenstrup Genbrugsplads Bøgesøvej 29, 4700 Næstved Tlf Matr. nr. 1h, Mogenstrup Vurderingsår: 2012 Ejendomsværdi: kr P-nr.: Møn Genbrugsplads Æbelnæsvej 54, 4780 Stege Tlf Matr.nr.: 5h, Tjørnemarke, Stege Vurderingsår: 2012 Ejendomsværdi: kr P-nr.: Næstved Genbrugsplads Fiskerhusvej 22, 4700 Næstved Tlf Matr. nr.: 1ae, Ydernæs, Næstved jorder Vurderingsår: 2012 Ejendomsværdi: kr P-nr.: Ubebygget areal Bassinbuen 11/Regnbuen 3, Øverup, 4700 Næstved Matr.nr. 3ah, Øverup Vurderingsår: 2012 Ejendomsværdi: kr Omø Genbrugsplads Omø Havnevej 105C, 4230 Skælskør Matr. nr. 35i, Omø by, Omø Vurderingsår: 2012, Ejendomsværdi: kr P-nr.: Præstø Genbrugsplads Værkstedsvej 4, 4720 Præstø Tlf Matr.nr.: 15 ø, Skibinge by, Skibinge Vurderingsår: 2012, Ejendomsværdi: kr P-nr.: Rønnede Genbrugsplads Industrivej 22, 4683 Rønnede Tlf Matr.nr.: 3æ, Skoverup by, Ulse Vurderingsår: 2012, Ejendomsværdi: kr P-nr.: Skælskør Genbrugsplads Industrivej 47, 4230 Skælskør Tlf Matr. nr. 5as, Smidstrup by, Eggeslevmagle Vurderingsår: 2012, Ejendomsværdi: kr P-nr.: Slagelse Haveaffaldsplads Assensvej 4, 4200 Slagelse Tlf Matr. nr. 47s, Slagelse markjorder Vurderingsår: 2012, Ejendomsværdi: kr P-nr.: Slagelse Genbrugsplads Skovsøvej 8, 4200 Slagelse Tlf Matr. nr. 16r, Skovsø, Slagelse jorder Vurderingsår: 2012 Ejendomsværdi: kr P-nr.: Sorø Genbrugsplads Metalvej 15, 4180 Sorø Tlf Matr. nr. 13æ, Pedersborg by, Pedersborg Vurderingsår: 2012 Ejendomsværdi: kr P-nr.: Stenlille Haveaffaldsplads Banevænget 9, 4295 Stenlille Tlf Matr. nr. 6es, Stenlille by, Stenlille Vurderingsår: 2012 Ejendomsværdi: kr P-nr.: Vemmelev Genbrugsplads Industrikrogen 2, 4241 Vemmelev Tlf Matr. nr. 8d, Tjæreborg by, Tårnborg Vurderingsår: 2012 Ejendomsværdi: kr P-nr.: Vordingborg Genbrugsplads Spirevej 4, 4760 Vordingborg Tlf Matr. nr. 21m, Ørslev by, Ørslev Vurderingsår: 2012 Ejendomsværdi: kr P-nr.: Fælles for alle genbrugspladser Branchebetegnelse: Bortskaffelse og nyttiggørelse af affald: K211 Ringsted Genbrugsplads Møllevej 14, 4100 Ringsted Tlf Matr.nr.: 27i, Ringsted markjorder Vurderingsår: 2012, Ejendomsværdi: kr P-nr.:

43

44 Ved Fjorden 20, 4700 Næstved. Telefon: AffaldPlus - Fælleskommunalt affaldsselskab for Syd- og Vestsjælland Foto: AffaldPlus / Steen Knarberg

45 Budget 2016

27. april 2015 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 109315 Sted: Mødelokale 1

27. april 2015 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 109315 Sted: Mødelokale 1 REFERAT Mødedato: Fredag 24. april 2015, kl. 10.00 27. april 2015 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 109315 Sted: Mødelokale 1 JKU/tof Indkaldte: AffaldPlus bestyrelsesmedlemmer Afbud: Emne: Klaus

Læs mere

DAGSORDEN. Den 22. og 23. maj 2014 i forbindelse med bestyrelsesseminar. Slangerupgaard Hotel og Kursuscenter, Elmuevej 32, Faxe Ladeplads

DAGSORDEN. Den 22. og 23. maj 2014 i forbindelse med bestyrelsesseminar. Slangerupgaard Hotel og Kursuscenter, Elmuevej 32, Faxe Ladeplads DAGSORDEN Mødedato: Sted: Indkaldte: Den 22. og 23. maj 2014 i forbindelse med bestyrelsesseminar Slangerupgaard Hotel og Kursuscenter, Elmuevej 32, Faxe Ladeplads AffaldPlus bestyrelsesmedlemmer 15. maj

Læs mere

25. august 2014 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 106535 Sted: Mødelokale 1. Godkendelse af protokoludskrift fra sidste møde

25. august 2014 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 106535 Sted: Mødelokale 1. Godkendelse af protokoludskrift fra sidste møde REFERAT Mødedato: Fredag 22. august 2014, kl. 10.00 25. august 2014 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 106535 Sted: Mødelokale 1 JKU/tof Indkaldte: AffaldPlus bestyrelsesmedlemmer Afbud: Emne:

Læs mere

Årsrapport 2014 LEDELSENS BERETNING 2 ÅRSRAPPORT 2014 9 LEDELSEN I AFFALDPLUS 24 PÅTEGNINGER 25 SELSKABSOPLYSNINGER 27

Årsrapport 2014 LEDELSENS BERETNING 2 ÅRSRAPPORT 2014 9 LEDELSEN I AFFALDPLUS 24 PÅTEGNINGER 25 SELSKABSOPLYSNINGER 27 Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 LEDELSENS BERETNING 2 ÅRSRAPPORT 2014 9 LEDELSEN I AFFALDPLUS 24 PÅTEGNINGER 25 SELSKABSOPLYSNINGER 27 Administration Genbrugsplads Haveaffaldsplads Forbrændingsanlæg Miljøanlæg/deponi

Læs mere

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer STRATEGI 2024 Der findes ikke affald - kun ressourcer Juni 2014 Baggrund I perioden frem til 2024 vil der fortsat ske ændringer i samfundets udvikling, herunder i hvordan affalds- og energiopgaver defineres

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 24. april 2015. Peter Fugmann

Bestyrelsesmøde. 24. april 2015. Peter Fugmann Bestyrelsesmøde 24. april 2015 Peter Fugmann Årsrapport 2014 Præsentationen deles: Årsrapport Revisionsprotokol Samt it-revision og anlægsrapportering Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Udarbejdelse iht.

Læs mere

Årsrapport 2015 LEDELSENS BERETNING 2 ÅRSRAPPORT 2015 9 LEDELSEN I AFFALDPLUS 24 PÅTEGNINGER 25 SELSKABSOPLYSNINGER 27 ÅRSRAPPORTENS MILJØDEL 28

Årsrapport 2015 LEDELSENS BERETNING 2 ÅRSRAPPORT 2015 9 LEDELSEN I AFFALDPLUS 24 PÅTEGNINGER 25 SELSKABSOPLYSNINGER 27 ÅRSRAPPORTENS MILJØDEL 28 Årsrapport 2015 Årsrapport 2015 LEDELSENS BERETNING 2 ÅRSRAPPORT 2015 9 LEDELSEN I AFFALDPLUS 24 PÅTEGNINGER 25 SELSKABSOPLYSNINGER 27 ÅRSRAPPORTENS MILJØDEL 28 MILJØREDEGØRELSER 31 MILJØDATA 40 2 Ledelsens

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

27. oktober 2014 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 107684 Sted: Ved Fjorden 20, Nederste etage

27. oktober 2014 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 107684 Sted: Ved Fjorden 20, Nederste etage REFERAT Mødedato: Fredag 24. oktober 2014, kl. 8.30 27. oktober 2014 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 107684 Sted: Ved Fjorden 20, Nederste etage JKU/tof Indkaldte: AffaldPlus bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

9. juni A /2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: Sted: I forbindelse med studietur til Californien

9. juni A /2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: Sted: I forbindelse med studietur til Californien REFERAT Mødedato: Onsdag 3. juni 2015, kl. 16.30 9. juni 2015 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 109755 Sted: I forbindelse med studietur til Californien JKU/tof Indkaldte: AffaldPlus bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09. 27. maj 2014 1825 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Birthe Andersen

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Budget 2016. Samt budgetoverslag 2017, 2018, 2019

Budget 2016. Samt budgetoverslag 2017, 2018, 2019 Budget 2016 Samt budgetoverslag 2017, 2018, 2019 + Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Budgetforudsætninger til budget 2016... 3 Budget 2016 Resultatopgørelsen... 5 Budget 2016 Omsætning og resultat

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 14. februar 2014. Peter Fugmann

Bestyrelsesmøde. 14. februar 2014. Peter Fugmann Bestyrelsesmøde 14. februar 2014 Peter Fugmann Revideret budget 2014 Forudsætninger Baseret på den i dag gældende lovgivning og kendte fortolkninger. Konsekvenser af SKATs afgiftskontrol er indregnet i

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

GOD SERVICE & RENGØRING ApS

GOD SERVICE & RENGØRING ApS GOD SERVICE & RENGØRING ApS Årsrapport 1. august 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/05/2014 Annett Etly Hegazy Dirigent Side 2 af

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 PC APPS ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 Peter Carlslund Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Ejerforeningen Engelstoftsgade 20. CVR-nummer

Ejerforeningen Engelstoftsgade 20. CVR-nummer CVR-nummer 32684955 Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Påtegning og erklæring Bestyrelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Foreningsberetning 5 Årsregnskab Anvendt

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

Budget 2013. Samt budgetoverslag 2014, 2015, 2016

Budget 2013. Samt budgetoverslag 2014, 2015, 2016 Samt budgetoverslag 2014, 2015, 2016 35906 Omslag_budget13.indd 2 21-05-2012 12:16:04 Indhold... 1 Budgetforudsætninger... 3 Resultatopgørelsen... 5 Omsætning og resultat pr. segment... 6 samt overslagsårene

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 17. januar 2012, kl. 9.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 17. januar 2012, kl. 9. 17. januar 2012 1600 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 17. januar 2012, kl. 9.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Ingen

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015 ARENSBACH IVS Bogøvænget 21 8381 Tilst Årsrapport 20. maj 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/10/2015 Ask Arensbach Dirigent Side

Læs mere

Medlem af Grant Thornton International Ltd Medlem af RevisorGruppen Danmark

Medlem af Grant Thornton International Ltd Medlem af RevisorGruppen Danmark Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Medlem af Grant Thornton International

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling Navn på klub GF Forsikringsklubben Pas På, klub 114 Valdemarshaab 1, 1. tv. 4600 Køge Telefon 56142487 E-mail pp@gfforsikring.dk Hjemmeside: gfpaspaa.dk CVR- nr. 33081766 Budget Resultatopgørelse 2016

Læs mere

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Østrup Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Søren Frichs Vej 38K, 1. 8230 Åbyhøj Cvr.nr.: 32 77 42 96 Tlf.: +45 86 26 00 26 Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Årsrapport for 1. juli 2015-30.

Læs mere

CKJ INVEST, KOLDING ApS

CKJ INVEST, KOLDING ApS CKJ INVEST, KOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Claus Kudsk Jørgensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

26. januar 2015 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 108344 Sted: Mødelokale 1

26. januar 2015 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 108344 Sted: Mødelokale 1 REFERAT Mødedato: Fredag 23. januar 2015, kl. 10.00 26. januar 2015 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 108344 Sted: Mødelokale 1 JKU/tof Indkaldte: AffaldPlus bestyrelsesmedlemmer Afbud: Emne:

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

PS Holding Viborg ApS CVR-nr

PS Holding Viborg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PS Holding Viborg ApS CVR-nr. 31 59 89 23 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten

Læs mere

Aarhus Idrætsfond. Årsrapport for I CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Hans Skou Dirigent

Aarhus Idrætsfond. Årsrapport for I CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Hans Skou Dirigent Aarhus Idrætsfond Årsrapport for 2014 I CVR-nr. 36 69 21 11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 27/5 2015 Hans Skou Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

K/S Framnäs Köpcentrum, Lidköping

K/S Framnäs Köpcentrum, Lidköping K/S Framnäs Köpcentrum, Lidköping c/o InvestorService A/S Amaliegade 27 1256 København K Årsrapport for 2014 (8. regnskabsår) CVR nr. 29 93 35 61 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr. 29 71 17 47 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Den Typografiske Begravelseskasse. under afvikling

Den Typografiske Begravelseskasse. under afvikling Den Typografiske Begravelseskasse under afvikling Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning og påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

TORVESTRÆDET 3-10 ApS

TORVESTRÆDET 3-10 ApS TORVESTRÆDET 3-10 ApS Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/04/2016

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Årsrapport for Budget Resultatopgørelse 2015 Balancedato 31/ Regnskab Resultatopgørelse 2014 Balancedato 31/ (Regnskabsklasse A)

Årsrapport for Budget Resultatopgørelse 2015 Balancedato 31/ Regnskab Resultatopgørelse 2014 Balancedato 31/ (Regnskabsklasse A) Navn på klub GF Forsikringsklubben Pas På, klub 114 Valdemarshaab 1, 1. tv. 4600 Køge Telefon 56142487 E-mail pp@gfforsikring.dk Hjemmeside: gfpaspaa.dk CVR- nr. 33081766 Budget Resultatopgørelse 2015

Læs mere

24. november 2014 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 107774 Sted: Mødelokale 1

24. november 2014 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 107774 Sted: Mødelokale 1 REFERAT Mødedato: Fredag 21. november 2014, kl. 10.00 24. november 2014 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 107774 Sted: Mødelokale 1 JKU/tof Indkaldte: AffaldPlus bestyrelsesmedlemmer Afbud: Emne:

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr. 34 04 79 52 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 08.07.16 Morten Nymann Pedersen Dirigent

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

PROMOTER INVEST A/S CVR-nr Årsrapport for 2014 (7. regnskabsår)

PROMOTER INVEST A/S CVR-nr Årsrapport for 2014 (7. regnskabsår) PROMOTER INVEST A/S CVR-nr. 31 75 78 78 Årsrapport for 2014 (7. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 5 Den uafhængige revisors

Læs mere

17. september 2015 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 113557 Sted: Mødelokale 1

17. september 2015 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 113557 Sted: Mødelokale 1 DAGSORDEN Mødedato: Fredag 25. september 2015, kl. 10.00 17. september 2015 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 113557 Sted: Mødelokale 1 JKU/tof Indkaldte: AffaldPlus bestyrelsesmedlemmer Afbud:

Læs mere

Dacapo Furniture ApS. Årsrapport for 2011/12

Dacapo Furniture ApS. Årsrapport for 2011/12 Dacapo Furniture ApS Tietgensvej 1, 7441 Bording CVR-nr. 31 74 37 53 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

PROTOKOL. til bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN. Tirsdag d. 17. marts 2015 kl. 8.30. Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde

PROTOKOL. til bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN. Tirsdag d. 17. marts 2015 kl. 8.30. Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde PROTOKOL til bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN Tirsdag d. 17. marts 2015 kl. 8.30 Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde 1. Formanden orienterer 2. Formandskabet orienterer 3. Administrationen

Læs mere

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS Ladegårdsvej 4, 7100 Vejle (CVR-nr. 29940231) Årsrapport for 2014 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2015 Dorte Bode Thomsen Dirigent

Læs mere

Budget INTERESSENTSKABET. Reno-Nord

Budget INTERESSENTSKABET. Reno-Nord Budget 2005 INTERESSENTSKABET Reno-Nord (1.000 kr.) Koncernen Regnskab 2003 Budget 2005 Budget 2004 Omsætning: Energianlæg... 76.049 85.620 68.300 Losseplads... 16.028 12.300 12.150 Køleskabsordning...

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem bedre sortering Mindre CO2 Ren energi bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Kommunerne i

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. marts 2014 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

FRANDS HAAHR ApS. Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

FRANDS HAAHR ApS. Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 FRANDS HAAHR ApS Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2016

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

Komplementarselskabet Halmstad Stenalyckan II ApS

Komplementarselskabet Halmstad Stenalyckan II ApS Komplementarselskabet Halmstad Stenalyckan II ApS c/o VPM Fund Management A/S Amaliegade 27 1256 København K Årsrapport for 2014 (9. regnskabsår) CVR-nr. 29 32 17 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Vester Hassing Vandværk A.m.b.a.

Vester Hassing Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Aalborg Voergaardvej

Læs mere