Roskilde Amt. Revisionsberetning, Efterreguleringsoversigt 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Roskilde Amt. Revisionsberetning, Efterreguleringsoversigt 2006"

Transkript

1 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen Næstved Telefon Telefax Roskilde Amt Revisionsberetning, Efterreguleringsoversigt 2006 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr , Gentofte

2 Roskilde Amt Revisionsberetning, Efterreguleringsoversigt 2006 Indhold Afsnitsnr. Indledning 1 Hovedkonklusion på den udførte revision 2-3 Revisionsbemærkninger 4-9 Redegørelse for den udførte revision Afslutning 33 Indledning 1 Vi har afsluttet revisionen af Roskilde Amts efterreguleringsoversigt, der udviser en formue til fordeling på DKK ,85. Hovedkonklusion på den udførte revision 2 Vi har forsynet efterreguleringsoversigten med revisionspåtegning med følgende forbehold: Revisionen er baseret på grundlag af den politisk godkendte efterreguleringsoversigt, som er udsendt til de modtagende myndigheder d. 31. maj På grundlag af tilbagemeldingerne fra de modtagende myndigheder samt administrationens gennemgang er følgende fejl konstateret: 1. Fejl i opgørelsen af kontant kompensationsbeløb til Lejre Kommune (DKK ). 2. Fejlagtig henføring af anlægsværdier (DKK ) vedr. institutionen Solvang til Region Sjælland (skal henføres til Lejre Kommune). 3. Fejlagtig indregning af ombygningsudgifter (DKK ) vedr. institutionen Solvang. Beløbet skal nulstilles, idet beløbet vedrører bygning, der er overdraget til Bramsnæs A/B. 4. Fejlagtig indregning af genforsikring af pensionsforpligtelse (DKK ) vedr. en fratrådt medarbejder på Bramsnæsvig (Lejre Kommune). 5. Fejlagtig henføring af biler tilhørende Amtscentret for Undervisning (Staten) til Regionen (DKK ). 1

3 6. Manglende hensyntagen til udmatrikulering af grund vedr. Bugtskolens Køgeafdeling. Grundværdi DKK skal henføres til Køge Kommune i stedet for staten. 7. Manglende hensyntagen til udmatrikulering af grund vedr. Bugtskolens legeplads ved Greveafdelingen. Grundværdi DKK skal henføres til Greve Kommune i stedet for staten. Ifølge bestemmelserne i Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner skal unoterede aktier indregnes efter den indre værdis metode. I efterreguleringsoversigten er værdien af Roskilde Amts aktier i KRAM Madservice A/S optaget til nominel værdi, hvorved den regulerede formue er opgjort DKK ,00 for lavt. Vi tager derfor forbehold for værdiansættelsen af aktierne. Ved opgørelsen af tjenestemandspensionsforpligtelserne er der ikke taget hensyn til den eventuelle effekt af refusionsret fra staten vedrørende tjenestemænd ansat ved institutioner, der er overgået til Roskilde Amt i forbindelse med Særforsorgens udlægning i 1980 samt for tjenestemænd ansat i psykiatrien, hvilket er i strid med regnskabsbestemmelserne for efterreguleringsoversigten. Identifikationen af ansatte, hvor amtet har delvis refusionsret fra staten, samt opgørelsen af den delvise refusionsret er ikke færdiggjort, hvorfor vi ikke kan udtale os om den eventuelle effekt af forbeholdet på den regulerede formue. Det er aftalt med Region Sjælland, at ovenstående forhold vil blive rettet i den endelige opgørelse og fordeling af amtets regulerede nettoformue. Ifølge tilkendegivelser fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet medfører ændringerne i lov om kommunal indkomstskat, hvorefter der ikke længere sker afregning af indkomstskatterestancer m.v., at tilgodehavender vedr. tidligere år skal nulstilles i årsregnskab 2006 og efterreguleringsoversigten. Problemstillingen vurderes dog ikke at være endeligt afklaret. I efterreguleringsoversigten er indregnet indkomstskatterestancer, hvorved den regulerede formue muligvis er opgjort DKK ,66 for højt. Vi tager derfor forbehold for indregningen af indkomstskatterestancer i efterreguleringsoversigten. 3 Herudover har revisionen ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det er kommet til udtryk i revisionspåtegningen. Revisionsbemærkninger 4 Revisionen er baseret på grundlag af den politisk godkendte efterreguleringsoversigt, som er udsendt til de modtagende myndigheder d. 31. maj På grundlag af tilbagemeldingerne fra de modtagende myndigheder samt administrationens gennemgang er der konstateret 7 fejl, som er omtalt som forbehold i påtegningen, jf. afsnit 3. Vi har foretaget en gennemgang af udkast til den endelige efterregulering, hvori de i forbeholdet anførte rettelser er indarbejdet, og påset, at rettelserne er i overensstemmelse med tilbagemeldingerne fra kommunerne. 2

4 6 Revisionen har herudover givet anledning til 3 bemærkninger, der alle har medført forbehold i vores påtegning på efterreguleringsoversigten. 7 Effekten af den manglende indregning af den delvise refusionsret fra staten i tjenestemandspensionsforpligtelserne er ikke opgjort. Den beløbsmæssige effekt af de øvrige forbehold fremgår af forbeholdene i påtegningen, jf. afsnit 3. 8 Det er aftalt med administrationen, at ovenstående forhold vil blive rettet i den endelige opgørelse og fordeling af amtets regulerede nettoformue. Dog udestår en endelig afklaring af den regnskabsmæssige behandling af indkomstskatterestancer fra tidligere år, hvorfor der først vil blive taget stilling til indregningen heraf i den regulerede formue, når der er indhentet en klar tilkendegivelse herom fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. 9 Den udførte revision har ikke givet anledning til øvrige bemærkninger. Redegørelse for den udførte revision 10 Revisionen er udført i overensstemmelse med det for Roskilde Amt gældende revisionsregulativ samt bekendtgørelse nr. 877 af 16. september 2005 om fordeling af aktiver og passiver, rettigheder og pligter og ansatte som følge af opgaveflytninger den 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen og senere ændring ved bekendtgørelse nr. 380 af 25. april Grundlag for den udførte revision 11 Revisionen er baseret på grundlag af den politisk godkendte efterreguleringsoversigt, som er udsendt til de modtagende myndigheder d. 31. maj Materielle anlægsaktiver 12 Bygninger er i Roskilde Amts årsregnskab og anlægskartotek optaget til ejendomsværdien med fradrag for afskrivninger. Afskrivninger foretages fra 2004 og frem over den skønnede restlevetid baseret på anskaffelsestidspunktet og en standard levetid på 30 år, dog således at afskrivningsperioden er mindst 10 år. Bygninger ældre end 30 år indgår som fuldt afskrevne. I delingsbalancen er afskrivningerne korrigeret, således at der på alle ejendomme, herunder ejendomme over 30 år, afskrives over en periode på mindst 10 år. Vi har påset, at der er foretaget korrekt regulering af ejendommene efter dette princip og i øvrigt stikprøvevist kontrolleret afskrivninger og værdiansættelse, herunder sammenholdt værdierne med de værdier, der indgik i delingsbalancen. 13 Der er i den udsendte efterreguleringsoversigt indarbejdet matrikulære ændringer vedr.: 1. Sygehusgrunden i Køge (overgives til regionen og ejerlejlighedsopdeles med fordelingstal på 50 % til hver af parterne hhv. Region Sjælland og Køge Kommune) 2. Sygeplejeskolen (overgives samlet til regionen og udmatrikuleres til staten) 3

5 14 Herudover vil der blive foretaget korrektion for følgende udmatrikuleringer og skelforandringer 1 : 1. Køge Gymnasium (overgives samlet til staten og udmatrikuleres til Køge Kommune) 2. Greve Gymnasium (overgives samlet til staten og udmatrikuleres til Greve Kommune) 15 Bilag 6 i delingsaftalen vedr. matrikulære ændringer er gennemgået med administrationen, og det er påset, at alle matrikulære ændringer er indarbejdet korrekt i efterreguleringsoversigten. 16 Der er foretaget afstemning til anlægskartotek og stikprøvevis kontrol af reguleringer, herunder opgørelsen af ovenstående udmatrikuleringer. 17 Af nedenstående oversigt 2 fremgår ændringerne i materielle anlægsaktiver til fordeling blandt stat, region og kommuner i delingsbalance og efterreguleringsoversigten, inkl. ovennævnte korrektioner. (Beløb i mio.dkk) Delingsbalance Efterregulering (1/1 2005) (1/1 2007) Ændring Værdi iflg. anlægskartotek (og årsregnskab) 2.130, ,3-148,7 Reguleringer 722,1 554,9-167,2 Materielle anlægsaktiver opgjort efter procedurelovens bestemmelser 2.852, ,2-315,9 Selvejende institutioner -56,3-46,6 9,7 Materielle anlægsaktiver til fordeling 2.795, ,6-306,2 18 Faldet i værdien iflg. anlægskartoteket skyldes, at afskrivningerne har oversteget investeringerne i perioden med DKK 148,7 mio. 19 Reguleringerne består primært af opskrivninger på ældre ejendomme, og faldet i reguleringerne skyldes, at der i delingsbalancen er opskrevet til 90 % af ejendomsværdien, mens der i efterreguleringsoversigten alene er foretaget en opskrivning med 70 %, svarende til en afskrivning på 30 % (3 år a 10 %). Tjenestemandspensionsforpligtelser 20 Opgørelsen af Tjenestemandspensionsforpligtelser er baseret på en aktuarmæssig opgørelse fra SAM-pension på grundlag af oplysninger om anciennitet og alder m.v. for hver enkelt person på baggrund af en forudsætning om pensionsalder på 62 år. 1 Forholdene er medtaget som forbehold til påtegningen, jf. afsnit 3. 2 I oversigten er indregnet efterfølgende nedskrivning af aktiver vedr. Solvang på DKK 1,1 mio. 4

6 21 Henførslen af personer og dermed forpligtelser til de modtagende myndigheder er baseret på oplysninger fra lønsystem om stilling og ansættelsessted m.v. og på grundlag af lønkontorets oplysninger om modtagende myndighed for så vidt angår personer ansat i forvaltningen m.v. Forpligtelser vedr. ikke-aktive personer indgår ikke i opgørelsen af forpligtelsen, idet pensioner vedr. ikke-aktive personer refunderes af staten. 22 Der er foretaget en kvalitetssikring af lønkontoret samt ved de enkelte modtagende myndigheders egen gennemgang af lister over medarbejdere, der skal overgå til pågældende myndighed. Der er modtaget tilbagemeldinger fra samtlige modtagende myndigheder, dog ikke staten. Kvalitetssikringen har resulteret i til- og afgange samt ændring af modtagende myndighed for i alt 21 personer. Vi har kontrolleret, at disse er placeret korrekt ved fordelingen af tjenestemandspensionsforpligtelsen på modtagende myndigheder. Herudover har vi foretaget kontrol af afstemning til opgørelse fra SAM- Pension og efterregning af opgørelserne af tjenestemandspensionsforpligtelser henført til de enkelte modtagende myndigheder. Der er endvidere foretaget en stikprøvevis kontrol af beløbene til opgørelse fra SAM-Pension. Finansielle aktiver og passiver 23 Der er foretaget en stikprøvevis kontrol af afstemninger af finansielle aktiver og passiver. Bemærkninger fra de modtagende myndigheder til efterreguleringsoversigten 24 Der er modtaget bemærkninger fra staten samt Lejre Kommune. Bemærkninger fra Staten 25 Der er modtaget følgende bemærkninger fra staten. 1. Værdiansættelse af ejendomme, herunder korrekt behandling af udmatrikulerede grunde Der henvises til beskrivelsen af den udførte revision vedr. materielle anlægsaktiver ovenfor. 2. Pensionsforpligtelser vedr. tjenestemænd med delvis refusionsret fra staten Det er aftalt med administrationen, at der inden 14. september foretages en gennemgang af sager f.s.v.a. tjenestemænd ansat ved institutioner, der er overgået til Roskilde Amt i forbindelse med Særforsorgens udlægning i 1980 samt for tjenestemænd ansat i psykiatrien og som i øvrigt er relevante m.h.t. alder Ufuldstændigt efterreguleringsmateriale Iflg. procedurebekendtgørelsen 38, stk. 3, skal efterreguleringsoversigten 5

7 indeholde en "opgørelse over de enkelte aktiver og passiver med den beløbsmæssige værdiansættelse heraf ved efterreguleringen sammenstillet med den beløbsmæssige værdi efter delingsaftalen". Ændringerne i værdiansættelsen og fordelingen er ikke specificeret på aktivniveau, men forklaret på overordnet niveau, hvilket efter vores opfattelse er en hensigtsmæssig og overskuelig måde at forklare ændringerne på, men formentligt ikke tilstrækkeligt til at leve op til ordlyden i 38, stk. 3. Når der bortses herfra, er det vores opfattelse, at det udarbejdede efterreguleringsmateriale, herunder inkl. de fremsendte elektroniske bilag vedr. tjenestemandspensionsforpligtelser og anlægsaktiver lever op til de krav, der stilles i procedurebekendtgørelsen. 4. Ufuldstændig aktivliste De to nævnte biler vil blive rettet i den endelige efterreguleringsoversigt, således at de henføres til staten 1. F.s.v.a. varevognen (PC ), er der tale om en varevogn, der efter udløbet af en leasingaftale er overtaget af Roskilde Amt for en værdi på TDKK 23,7. Da beløbet er væsentligt mindre end Roskilde Amts grænse for aktivering af fysiske aktiver (TDKK 100), indgår bilen derfor ikke i anlægsoversigten og dermed heller ikke i delingsbalancen. Vi skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at anlægsaktiver (bortset fra bygninger), der ved etablering af åbningsbalancen pr. 1. januar 2004 havde en værdi under den anførte bagatelgrænse, eller i øvrigt efter den vedtagne regnskabspraksis - var fuldt afskrevet, ikke er optaget i anlægskartoteket. Bemærkninger fra kommuner 26 Iflg. Lejre Kommune, indgår en bygning, som er overdraget til et almennyttigt boligselskab, med DKK 1,1 mio. i den fremsendte efterreguleringsoversigt. 27 Endvidere gør Lejre Kommune opmærksom på, at værdien af en genforsikring vedr. en tjenestemandspensionsforpligtelse ved en fejl er henført til en aktiv tjenestemand, der er overført til kommunen. Genforsikringen vedrører rettelig en fratrådt medarbejder. 28 Begge forhold vedrører en kan-institution og vil efter aftale med administrationen blive rettet i den endelige efterreguleringsoversigt Der er ikke andre kommuner, der har fremsendt bemærkninger til den udsendte efterreguleringsoversigt. Fordeling af nettoformue og opgørelse af kompensationsbeløb 30 Vi har foretaget en efterregning af fordelingen af nettoformuen og opgørelse af kompensationsbeløb. 6

8 Afstemning til egenkapitalen iflg. Roskilde Amts bogføring 31 Vi har afstemt den efterregulerede formue til egenkapitalen iflg. Roskilde Amts årsregnskab for Forskellen mellem egenkapitalen iflg. årsregnskab 2006 og den efterregulerede formue kan opsummeres således: DKK Egenkapital 31. december ,00 Bevægelser i 2007: Renteudgifter 2007 (frem til 31. maj) ,19 Afskrivninger på debitorer , ,20 Egenkapital 31. maj ,80 Forskelsbeløb med tilhørende udligningsbeløb vedr og 1990 (udskudt afregning overfor staten) ,66 Regulering af materielle anlægsaktiver: Ifølge årsregnskab ,00 Opgjort efter procedurebekendtgørelsens bestemmelser , ,00 Selvejende institutioners nettoaktiver: - Finansielle nettoaktiver (passiv) ,39 - Materielle anlægsaktiver , ,61 Regulering af pensionsforpligtelser: Ifølge årsregnskab ,00 Opgjort efter procedurebekendtgørelsens bestemmelser (ekskl. pensionister og opsatte pensionier) , ,00 Efterreguleret formue til fordeling ,85 7

9 Afslutning 33 I henhold til bekendtgørelse om statsautoriserede revisorers erklæringer m.v. skal vi oplyse: at at vi opfylder de i lovgivningen indeholdte habilitetsbestemmelser, og vi har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om. Næstved, den 24. august 2007 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Niels Henrik Black Petersen statsautoriseret revisor Henrik Pedersen statsautoriseret revisor 8 c:\pa\.tmp\roskilde amt\roskilde amt 2006\rapporter\ra revisionsberetning efterreguleringsoversigt 2006.doc hnp/hyn

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730.

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730. RANDERS KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2007 730.000 Side 12 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...................................................

Læs mere

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september juni 2007 Sag nr. 1 Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder 15 bilag (Del 1 - (1.1-1.9) Deloitte

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning til årsregnskab

Læs mere

Ryslinge Kommune Revisionsberetning til årsregnskab 2006

Ryslinge Kommune Revisionsberetning til årsregnskab 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Østre Stationsvej 1 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 11 66 11 Telefax 63 11 66 12 www.deloitte.dk Ryslinge Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Brønderslev Kommune. ål ERNST &YOUNG. Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007. Beretning nr.

Brønderslev Kommune. ål ERNST &YOUNG. Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007. Beretning nr. Brønderslev Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007...,.. - _... -. - -. -... -. -. trf'. -. - -.'.. ".. J-- " - -. -. J '' - ' -. ' :.".-,"" -.

Læs mere

SKIVE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 37-76) Revisionen af regnskabet for året 2007. Afsluttende beretning for årsregnskabet 2007 779.

SKIVE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 37-76) Revisionen af regnskabet for året 2007. Afsluttende beretning for årsregnskabet 2007 779. Slotsgade 3 7800 Skive Tlf.: 9816 0344, Fax: 9614 2701 E-mail: skive@kr.dk SKIVE KOMMUNE (side 37-76) Afsluttende beretning for årsregnskabet 2007 779.000 BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006 BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159 Revisionen af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 805.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelt......................................................

Læs mere

Trafikselskabet Movia

Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia Årsregnskab 2009 1. januar - 31. december CVR nr. 29 89 65 69 Udgivet af Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Telefon 36 13 14 00 www.movia.dk Indhold: 1. Indledning...

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 aarhus@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C AARHUS KOMMUNE Beretning nr. 7 (side 168-220) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 19. februar 2015 blev der i sag nr. 053/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Morten Frederik Clauson-Kaas afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. juli 2014 har Revisortilsynet,

Læs mere

Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007.

Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007. Norddjurs Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007. Beretning nr. l Delberetning for regnskabsåret 2007

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 odense@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Fælledvej 1 DK-5000 Odense C FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 320-355) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde FREDERIKSSUND KOMMUNE Beretning nr. 7 (side 151-195) Afsluttende beretning for regnskabsår 2013 BDO Kommunernes

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REBILD KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 21 57) Revisionen

Læs mere

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008 fjcewtfrhousf(wpers I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen L 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestvedlpwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Hvidovre Kommune Bilag

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2008 BALLERUP KOMMUNE

ÅRSREGNSKAB 2008 BALLERUP KOMMUNE ÅRSREGNSKAB 2008 BALLERUP KOMMUNE Indholdsfortegnelse side 1. Forord 3 2. Ledelsespåtegning 4 3. Revisionspåtegning 5 4. Kommunens årsberetning til regnskabet (generelle bemærkninger) 7 5. Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning nr. 19 (side 311-357) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2011

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C SVENDBORG KOMMUNE Beretning nr. 11 (side 306-346) Revision

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 27-67) Revisionen af regnskabet for året 2012. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012

SILKEBORG KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 27-67) Revisionen af regnskabet for året 2012. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 Tlf: 33 12 65 45 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C. SILKEBORG KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 27-67) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 BDO Kommunernes

Læs mere

Budget- og regnskabssystemet omfatter flere hovedbestanddele:

Budget- og regnskabssystemet omfatter flere hovedbestanddele: Samtlige forberedelsesudvalg og amtskommuner Dato: 20. april 2006 Kontor: Kommunaladm. kt. J.nr.: 2005-2540-28 Sagsbeh.: Fil-navn: hen Orient-200406 Orientering om Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

Orientering om 18. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for regioner

Orientering om 18. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for regioner Alle Regioner Sagsnr. 2012-02908 Doknr. 197216 Dato 31-01-2014 Orientering om 18. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for regioner Hermed orienteres om ændringer af Budget- og regnskabssystem

Læs mere

Aftale. Mellem. Århus Kommune. Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland

Aftale. Mellem. Århus Kommune. Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland Aftale Mellem Århus Kommune og Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland Version 2.7 Side 2 af 28 Indholdsfortegnelse: I. SAMMENFATNING OG GENERELLE FORHOLD 1.1. Indledning 1. 2. Det videre forløb 2.

Læs mere

INDHOLD. Borgmesterens forord. Påtegninger. Kommunens årsberetning. Anvendt regnskabspraksis. Balance. Bemærkninger til regnskabet.

INDHOLD. Borgmesterens forord. Påtegninger. Kommunens årsberetning. Anvendt regnskabspraksis. Balance. Bemærkninger til regnskabet. INDHOLD Borgmesterens forord Påtegninger Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Anvendt regnskabspraksis Driftsregnskab: Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Balance

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE. Beretning nr. 22. (side 463-497) Revisionen af årsregnskabet for 2014. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014

SYDDJURS KOMMUNE. Beretning nr. 22. (side 463-497) Revisionen af årsregnskabet for 2014. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 4, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 22 (side 463-497) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

Bilag til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens

Bilag til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Aarhus, 2. maj 2014 Bilag til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Vedr. punkt nr. 1 Bilag 1 KPMG Statsautoriseret

Læs mere

Greve Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende årsregnskabet

Greve Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende årsregnskabet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Greve Kommune Revisionsberetning

Læs mere

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009.

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009. Indholdsfortegnelse side 1. Forord 3 2. Ledelsespåtegning 5 3. Revisionspåtegning 7 4. Kommunens årsberetning til regnskabet (generelle bemærkninger) 9 5. Anvendt regnskabspraksis 13 6. Kommunens årsregnskab

Læs mere

LEMVIG KOMMUNE. Beretning nr. 13. (Side 309-342) Revisionen af regnskabet for 2012. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012

LEMVIG KOMMUNE. Beretning nr. 13. (Side 309-342) Revisionen af regnskabet for 2012. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 Tlf: 33 12 65 45 skive@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Slotsgade 3 DK-7800 Skive LEMVIG KOMMUNE Beretning nr. 13 (Side 309-342) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 BDO Kommunernes Revision,, en

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere