Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet."

Transkript

1 VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. december 2014 Bispegade Nykøbing F. Tlf Tlf. direkte Mobil Telefax Dato 18. december 2014 Deltagere: Per Skovgaard Andersen, Stina Løvgreen Møllenbach, John Brædder, Michael Bang, Ole Marqweis, Kirsten Jacobsen, Jan Hendeliowitz, Haris Glamocak, Michelle Simone Polenz, Jette Bakkedal og Niels Henriksen. Fraværende med afbud: Martin Henrioud, Kirsten Jacobsen Referent: Ib V. Pedersen 0. Godkendelse af referat fra mødet den 1. oktober Referatet blev godkendt 1. Opfølgning på beslutninger fra tidligere møder. a. Der orienteres om det videre arbejde med strategiudvikling. a. Der orienteres om det videre arbejde med strategiudvikling. b. Henvendelse fra bestyrelsen for Næstved Sprog- og integrationscenter om afslag på ansøgning om VUC Storstrøms ledelse indstiller at: Bestyrelsen tager orientering om strategiarbejdet til efterretning. Bestyrelsen drøfter om henvendelsen fra Næstved Sprog- og integrationscenter giver anledning til at revurdere afslag på driftsoverenskomst. Bestyrelsen tog orienteringen om strategiarbejdet til efterretning. Strategien drøftes med medarbejderne og forelægges bestyrelsen i marts. Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet. Bestyrelsen drøftede henvendelsen fra Næstved Sprog- og integrationscenter (NSI) og besluttede at fastholde afslaget på NSI s ansøgning om driftsoverenskomst. Referat af bestyrelsesmøde 17. december 2014

2 2. Sager til beslutning a. Økonomirapport pr. 30. september I denne sag forelægges VUC Storstrøms regnskab for 3. kvartal 2014 til bestyrelsens godkendelse. Regnskabet for perioden udviser et driftsoverskud på kr ,- mod et budgetteret overskud på kr ,- eller kr ,- mere end forventet. Der er gennemført uddannelsesaktivitet svarende til 1.369,3 årselever (ÅE) mod forventet 1.368,3 ÅE. Gennemført aktivitet i de første 3 kvartaler samt forventningerne til 4. kvartal 2014 giver ikke anledning til justering af forventningerne til det samlede økonomiske resultat for Således forventes det samlede årselevtal at blive 1.421,9. Det samlede resultat for 2014 forventes at medføre et overskud på kr ,-. Den likvide beholdning udgør pr. 30. september 2014 kr ,- mod sidste år ved samme tid kr ,-. VUC Storstrøms ledelse indstiller at Bestyrelsen godkender økonomirapporten pr. 30. september Bestyrelsen godkendte økonomirapporten pr. 30. september b. Revisionsprotokollat af december VUC Storstrøm har modtaget revisionsprotokollat af 2. december 2014 fra Deloitte. Revisionen af årsregnskabet for 2014 er påbegyndt, og Deloitte vil med revisionsprotokollatet af 2. december 2014 orientere bestyrelsen om de planlagte revisionshandlinger og redegøre for resultatet af revisionen til dato. Revisionsprotokollatet fremlægges til bestyrelsens godkendelse og underskrift. VUC Storstrøms ledelse indstiller, at: Bestyrelsen godkender revisionsprotokollat af 3. december Bestyrelsen godkendte revisionsprotokollen af 3. december Bestyrelsen udtrykte sin anerkendelse til ledelsen og det administrative personale for det arbejde som ligger til grund for resultaterne i revisionsprotokollatet. Referat af bestyrelsesmøde 17. december

3 c. Budget Resume Budget 2015 forelægges i denne sag til vedtagelse i VUC Storstrøms bestyrelse. Med baggrund i en forventet uændret uddannelsesaktivitet i 2015 sammenlignet med 2014 vurderes den samlede uddannelsesaktivitet i 2015 at udgøre 1.435,5 årselever. Budgettet udviser et forventet overskud på kr ,-. VUC Storstrøms ledelse indstiller, at Bestyrelsen vedtager budget 2015 og disponerer budgettets frie midler. Bestyrelsen vedtog budgettet for 2015 og bemyndigede ledelsen til at disponere over de fri midler, som skitseret i budgettet. d. Campus Næstved. Bestyrelsen besluttede på sit møde den 1. oktober 2014, at VUC Storstrøm indgår i fase 3 i udvikling og etablering af Campus Næstved. Bestyrelsen afsatte kr ,- fordelt over budgetårene 2014 og 2015 til realisering af fase 3. Det er VUC Storstrøm, Erhvervsakademi Sjælland og University College Sjælland, der skal bygge, betale og bruge campus. Derfor er det også de tre uddannelsesinstitutioner, som skal beslutte at sætte byggeriet i gang. Både VUC Storstrøm og Erhvervsakademi Sjælland har truffet beslutning om, at gå med i projektet når alle tre parter er klar. University College Sjælland ønsker på grund af interne strukturelle forhold at udsætte den endelige beslutning om at gå i gang med at etablere Campus Næstved. VUC Storstrøms ledelse indstiller at bestyrelsen beslutter at Rette henvendelse til Næstved kommune med henblik på at undersøge mulighederne for en mere bynær placering af VUC Storstrøm. Bestyrelsen besluttede at undersøge alternative muligheder for en bynær placering af VUC Storstrøm. e. Campus Vordingborg. Resume Vordingborg byråd og uddannelsesinstitutionerne i Vordingborg ønsker, at der indgås et tættere samarbejde om at skabe de bedst mulige rammer for uddannelse og udvikling i Vordingborg kommune. Samarbejdet benævnes Campus Vordingborg. Referat af bestyrelsesmøde 17. december

4 I denne sag beskrives Campus Vordingborg. Bestyrelsen skal tage stilling til, om VUC Storstrøm under de givne forudsætninger skal medvirke i Campus Vordingborg. VUC Storstrøms ledelse indstiller, at Bestyrelsen beslutter, at VUC Storstrøm indgår i Campus Vordingborg. Bestyrelsen besluttede, at VUC Storstrøm indgår i Campus Vordingborg. f. om målopfyldelse og udmøntningsprocent af direktørens resultatlønskontrakt for VUC Storstrøms bestyrelse har indgået en resultatlønskontrakt med VUC Storstrøms direktør gældende for Kontrakten er indgået i henhold til Undervisningsministeriets bemyndigelse af 27. juni I denne sag skal bestyrelsen på baggrund af rapport fra direktøren beslutte målopfyldelse og udmøntningsprocent. Bestyrelsens formandskab indstiller at: Bestyrelsen beslutter at udmøntningsprocenten for basisrammen i direktørens resultatlønkontrakt for 2014 fastsættes til 90,8 % og at udmøntningsprocenten for ekstrarammen i direktørens resultatlønskontrakt fastsættes til 85,0 %. Bestyrelsen godkendte direktørens resultatkontrakt for 2014 med den af formandsskabet foreslåede udmøntning. g. Resultatlønskontrakt for direktøren for VUC Storstrøms bestyrelse har bemyndigelse til at indgå en resultatlønskontrakt med VUC Storstrøms direktør gældende for Kontrakten skal indgås i henhold til Undervisningsministeriets bemyndigelse af 27. juni I denne sag skal bestyrelsen beslutte rammer og indsatsområder i resultatlønskontrakt for direktøren gældende for Bestyrelsens formandskab indstiller at: Bestyrelsen beslutter rammer og indhold i resultatlønskontrakt for direktøren for Bestyrelsen bemyndiger direktøren til at indgå resultatlønskontrakter med øvrige ledere og medarbejdere for Bestyrelsen godkendte direktørens resultatlønskontrakt for 2015 og bemyndigede direktøren til at indgå resultatlønskontrakter med øvrige ledere og medarbejdere for Referat af bestyrelsesmøde 17. december

5 3. Sager til drøftelse a. VUC Storstrøms fremtidige samarbejde med VEU centrene og Quick-start projektet Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland. Indsatsen skal skabe varig beskæftigelses- og erhvervsmæssig vækst af de store anlægsinvesteringer, der finder sted i Region Sjælland. Indsatsen stiller krav om en betydelig koordinerende indsats af alle parter. Bestyrelsesmedlem Jan Hendeliowitz har anmodet bestyrelsen om en drøftelse af opgaven specielt med fokus på VUC Storstrøms rolle og muligheder. VUC Storstrøms ledelse indstiller, at bestyrelsen drøfter sagen. Sagen følges løbende og tages op på næste møde. Bestyrelsen drøftede det fremtidige VEU Center samt Quikstart og emnet tages op på næste møde. 4. Sager til orientering Der var ingen sager 5. Meddelelser a. Formanden Formanden gav en orientering om rapporten fra Kvalitets og Tilsynsstyrelsen. Rapporten omhandler forskellige låneinstrumenter, som institutionerne kan anvende til belåning af bygninger b. Direktøren Direktøren orienterede om: Uddannelseschef Ole Munksgaard stopper til sommer og der laves et opslag Der arbejdes med erhvervsskolereformen sammen med erhvervsskolerne. Landsdækkende opsøgende indsats c. Andre Elevrepræsentanten orienterede om: Underskrevet samarbejdsaftale mellem de forskellige kursistråd i VUC Storstrøm. 6. Eventuelt Næste møde er tirsdag den 17. marts 2015 kl i Nykøbing F. Referat af bestyrelsesmøde 17. december

6 Bestyrelse: Per Skovgaard Andersen Stina Løvgreen Møllenbach John Brædder (Formand) (Næstformand) Ole Marqweis Kirsten Jakobsen Michael Bang Jan Hendeliowitz Martin Henrioud Haris Glamocak Michelle Simone Polenz Jette Bakkedal Institutionens daglige leder: Niels Henriksen Referat af bestyrelsesmøde 17. december

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

2. Meddelelser 2.1. Aktiviteter siden sidst Et notat om aktiviteter siden sidst var udsendt sammen med dagsordenen til bestyrelsen.

2. Meddelelser 2.1. Aktiviteter siden sidst Et notat om aktiviteter siden sidst var udsendt sammen med dagsordenen til bestyrelsen. 25.03.2010 JMP/ask Referat fra bestyrelsesmøde den 24. marts 2010 på Kold college Deltagere Torben Mølgaard Andersen Lone Engberg Thomsen Morten Weiss-Pedersen Niels Henning Olsen Peter Zinck Thomas Johansen

Læs mere

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet torsdag den 26. september 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Nykøbing F.

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet torsdag den 26. september 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Nykøbing F. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Tlf. mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 VUC Storstrøms bestyrelse. Dato 16. september 2013 Mødet torsdag den 26. september

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Tid: Fredag den 27. marts kl. 13.00 15.30

Bestyrelsesmøde. Tid: Fredag den 27. marts kl. 13.00 15.30 Bestyrelsesmøde Tid: Fredag den 27. marts kl. 13.00 15.30 Sted: Distribueret til: Afbud: Referent: På Sporet 8, Aalborg S-1.046 Lars Bo Breddam, selvsupplerende, formand Jørgen R. Henriksen, Region Nordjylland,

Læs mere

Dagsorden blev herefter godkendt.

Dagsorden blev herefter godkendt. REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 26. marts 2014 Torsdag den 27. marts 2014 kl. 8.00-10.00 Buddinge Hovedgade 80, Søborg, Auditoriet Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse

Læs mere

Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen.

Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Per Lund og Michael

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Torsdag den 25. marts 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

Bestyrelsesmøde REFERAT. Mandag den 23. marts 2015 16.00-19.00 Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød

Bestyrelsesmøde REFERAT. Mandag den 23. marts 2015 16.00-19.00 Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød REFERAT Bestyrelsesmøde Mandag den 23. marts 2015 16.00-19.00 Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Angela Kühl Jensen Marianne Dietz Pedersen Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Christian

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 10. marts 2014

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 10. marts 2014 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 10. marts 2014 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 16.00 i konferencelokalet. Dagsorden: 1. Årsrapport for 2013 / v. revisor

Læs mere

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 06-09-2013

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 06-09-2013 Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 06-09-2013 Mødeforum: Ordinært møde i bestyrelsen for VIA University College Dato: Torsdag den 12. september 2013 Tid: NB udvidet: kl. 14-19 Sted:

Læs mere

Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 15.00-18.00

Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 15.00-18.00 22. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 0. Valg af nyt bestyrelsesmedlem 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 7. december 2010

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse den 17. december 2013 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Marianne Ping Huang (pkt. 4-8), Merete Ipsen,

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015 Kl. 16.00 19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Deltagere: Auditoriet, Milnersvej 48, 3400 Hillerød Per Gotfredsen

Læs mere

Referat. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00

Referat. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00 Referat Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00 Mødet afholdes på Social- og Sundhedsskolen Syd, Joan Jessens kontor På mødet vil skolens nye simulationsstuer

Læs mere

Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 2015)

Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 2015) Side 1 af Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 201) Møde: EASJ bestyrelsesmøde nr. 33 Indkaldt af: Formand Susanne Lundvald Tid og Sted: Erhvervsakademi Sjælland, onsdag den 18. marts kl. 16.00

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde 10.6.2015

Referat fra bestyrelsesmøde 10.6.2015 fra bestyrelsesmøde 10.6.2015 Deltagere: Lars Bang (LB) Dan Skovgaard Larsen (DS) Knud Vestergaard Nielsen (KN) Susanne Markussen (SM) Henrik Mikkelsen (HM) Henrik Nygaard (NY) Louise Bak (LO) Torben Bugge

Læs mere

Bjarne Wahlgren, Leif Luxhøj Pedersen, Sivan Gülen (kursistrepræsentant), Inge Voller (uddannelseschef), René Bamberger (HR-chef)

Bjarne Wahlgren, Leif Luxhøj Pedersen, Sivan Gülen (kursistrepræsentant), Inge Voller (uddannelseschef), René Bamberger (HR-chef) Til stede: Afbud: Andre deltagere: Gregers Christensen, Thorkild Baltzer, Peter Kay Mortensen, Nedim Yasar (kursistrepræsentant), Anette Holm (medarbejderrepræsentant), Niels Humble (medarbejderrepræsentant,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Lisse-Lotte Rosenkilde, Kathrine Andersen, Skjold de

Læs mere

Bestyrelsen. Kl. 09:00 11:00 Bestyrelsesmøde i mødelokale 1

Bestyrelsen. Kl. 09:00 11:00 Bestyrelsesmøde i mødelokale 1 Bestyrelsen Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Den 24. marts 2014 Journal nr.: Bestyrelsen, 33. møde Direkte nr.: 9627 2929 Referat fra møde i bestyrelsen for Social &

Læs mere

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00 Dagsorden Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00 Mødet afholdes på Social- og Sundhedsskolen Syd, Joan Jessens kontor På mødet vil skolens nye

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014 Tidspunkt: kl. 12.00 16.00 Sted: Social- og Sundhedsskolen Thisted, Lerpyttervej 56 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 10. februar 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 10. februar 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. februar 2014 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt Ingolf Lind-Holm Roar Bendtsen Schou Kirsa Ahlebæk Karen Bladt Steen Colberg Jensen Jonna

Læs mere

Tilstede med stemmeret: Ole Mynster Herold, Tilde Bork, Henriette Slebsager, Sebastian Markdanner, Bjarne Pedersen

Tilstede med stemmeret: Ole Mynster Herold, Tilde Bork, Henriette Slebsager, Sebastian Markdanner, Bjarne Pedersen Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 17. marts 2015 Tilstede med stemmeret: Ole Mynster Herold, Tilde Bork, Henriette Slebsager, Sebastian Markdanner, Bjarne Pedersen Tilstede uden stemmeret: Anny Overgaard

Læs mere

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 29. oktober 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Mødeleder: Deltagere: Campus Horsens, VBI-park, Chr.

Læs mere

42. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 9. december 2014, kl. 15.00-18.00 Bemærk, at mødet afholdes på byggepladsen Kolding Åpark 16

42. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 9. december 2014, kl. 15.00-18.00 Bemærk, at mødet afholdes på byggepladsen Kolding Åpark 16 42. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 9. december 2014, kl. 15.00-18.00 Bemærk, at mødet afholdes på byggepladsen Kolding Åpark 16 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet

Læs mere

Bestyrelsen. Referat: Mødedato: 8. september 2014 Tidspunkt: 16:00 18:00 Skarrildhus, Sdr. Ommevej 4, 6933 Kibæk Mødenr.: 36 Journalnr.

Bestyrelsen. Referat: Mødedato: 8. september 2014 Tidspunkt: 16:00 18:00 Skarrildhus, Sdr. Ommevej 4, 6933 Kibæk Mødenr.: 36 Journalnr. Bestyrelsen Referat Mødedato: 8. september 2014 Tidspunkt: 16:00 18:00 Sted: Skarrildhus, Sdr. Ommevej 4, 6933 Kibæk Mødenr.: 36 Journalnr.: Bestyrelsen Medlemmer: Fra skolen: Afbud fra: Referent: Finn

Læs mere