Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen. Direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen. Direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen"

Transkript

1 (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Stubbekøbing Fjernvarmeselskab AmbA af 8. oktober 2004 over Stubbekøbing Kommunes afgørelse af 8. september 2004 forlængelse af tilslutningsfristen for tilslutningspligt til fjernvarme for ejendommen [...] Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen Stubbekøbing Kommunes afgørelse for så vidt angår tilslutningsfristens forlængelse stadfæstes Stubbekøbing Kommunes afgørelse om, at betingelser for tilslutningsfristens forlængelse for ejerens regning skal tinglyses som servitut på ejendommen ændres Sagen blev indbragt for Energiklagenævnet ved klage af 8. oktober 2004 fra Stubbekøbing Fjernvarmeselskab AmbA, Asylvej 8A, 4850 Stubbekøbing over Stubbekøbing Kommunes afgørelse af 8. september I afgørelsen meddelte kommunen [...] forlængelse af fristen for tilslutningspligt til fjernvarme for ejendommen [...], således tilslutningsfristen forlænges indtil centralvarmanlægget eller væsentlige dele heraf skal udskiftes. Ved eventuelt ejerskifte, skal tilslutning finde sted på tidspunktet for ejerskiftet. Stubbekøbing Kommune har ved brev af 13. oktober 2004 fremsendt det materiale, der har ligget til grund for Byrådets afgørelse, hvori der henvises til Teknik- & Miljøforvaltningens skrivelse af 8. september 2004 til Revision Næstved for så vidt angår Byrådets vurdering/udtalelse om sagen.

2 Energiklagenævnet har ved brev af 27. oktober 2004 anmodet Stubbekøbing Kommune om at fremsende en kopi af projektet om tilslutningspligt, kopi af den tidligere afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] samt kopi af det materiale, som lå til grund for denne afgørelse. Stubbekøbing Kommune har ved brev af 8. november fremsendt dette materiale. Det fremgår af sagens akter, at Stubbekøbing Kommune den 28. oktober 1993 efter anmodning fra Stubbekøbing Fjernvarmeselskab traf beslutning om tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning for en række ejendomme i Stubbekøbing By, at Revision Næstved på foranledning af ejeren af ejendommen [...][...] ved brev af 30. marts 2004 ansøgte Stubbekøbing Kommune om dispensation for modtagelse af fjernvarme, at Stubbekøbing Fjernvarmeselskab i skrivelse af 1. juli 2004 udtrykte den principielle holdning, at man ikke kan anbefale den ansøgte dispensation, at Stubbekøbing Kommune ved brev af 8. september 2004 meddelte forlængelse af tilslutningsfristen. Side 2 af 9 Den påklagede afgørelse Af Stubbekøbing Kommunes afgørelse af 8. september 2004 fremgår det: Ved skrivelse af 30. marts 2004 har De - på vegne af [...] - søgt Stubbekøbing Kommune om dispensation for ejendommens modtagelse af fjernvarme, alternativt dispensation for tilslutning af ejendommens erhvervslokaler. Efter ansøgningens indhold fremgår det, at der på ejendommen er et oliefyr, der opvarmer såvel beboelsen, som en del erhvervslokaler, men at beboelsen primært opvarmes af en brændeovn. Endvidere er det oplyst, at det eksisterende rørsystem er meget gammelt og utidssvarende og at overgang til fjernvarme vil kræve ny rørinstallation i hele ejendommen. Forvaltningen har - sammen med fjernvarmeselskabet - besigtiget ejendommen den 26. april Tilslutningsbekendtgørelsens 17 giver mulighed for, at Byrådet i særlige tilfælde - efter ansøgning - kan beslutte, at ny eller eksisterende bebyggelse, der er pålagt tilslutningspligt, skal fritages for tilslutning. Byrådets afgørelse må altid ske ud fra en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde og ikke som en generel dispensation. Dispensationsbestemmelsen vil kunne anvendes, hvor særlige forhold taler herfor, f eks. hvis en ejer af en ejendom bringes i en "urimelig situation". Bestemmelsen giver endvidere mulighed for, at Byrådet kan beslutte at forlænge tilslutningsfristen for en ejendom. Bestemmelsen bør anvendes, hvor særlige individuelle hensyn gør det rime-

3 ligt at fravige den generelle bestemmelse om, at tilslutningsfristen er 9 år. I henhold til gældende praksis har Deres ansøgning været sendt til Fjernvarmeselskabets udtalelse. I skrivelse af 1. juli 2004 udtrykker selskabet den principielle holdning, at man ikke kan anbefale den ansøgte dispensation. Efter en nøje vurdering af sagens omstændigheder har Byrådet besluttet, at man ikke vil meddele varig dispensation fra tilslutningspligten, men at man kan meddele forlængelse af tilslutningsfristen, indtil centralvarmeanlægget - eller væsentlige dele heraf - skal udskiftes. Ved eventuelt eierskifte, skal tilslutning finde sted på tidspunktet for ejerskiftet. Ovennævnte betingelser for tilslutningsfristens forlængelse skal for ejerens regning tinglyses som servitut på ejendommen og kopi af den tinglyste servitut skal fremsendes til forvaltningen inden 15. november Byrådet har i sin afgørelse bl.a. lagt vægt på at fjernvarmeværket har en meget høj tilslutningsgrad og at værkets kapacitet snart er fuldt udnyttet. at en udgift på kr. må siges at være i en størrelsesorden, der kan bringe ansøgeren i en - som det udtrykkes i bemærkningerne til tilslutningsbekendtgørelsens 13 om dispensation - "urimelig situation". at nødvendigheden af en fuldstændig udskiftning af det forældede centralvarmeanlæg kan begrunde en forlængelse af tilslutningsfristen, indtil centralvarmeanlægget, eller væsentlige dele heraf, skal udskiftes. Byrådets afgørelse kan påklages til Energiklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K. Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af denne skrivelse. Klagen indgives til Byrådet, der snarest indsender klagen til Energiklagenævnet, ledsaget af en udtalelse og det materiale, som har ligget til grund for Byrådets afgørelse. Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder. Opmærksomheden henledes på det forhold, at afgørelsen også kan påklages af Fjernvarmeselskabet, der er underrettet om Byrådets afgørelse ved kopi af denne skrivelse. De vil blive underrettet herfra, såfremt afgørelsen påklages fra anden side. Side 3 af 9 Klagen til Energiklagenævnet Fra fjernvarmeselskabets klage af 8. oktober 2004 til Energiklagenævnet citeres: Ved skrivelse af 8. sept til Revision Næstved har Stubbekøbing kommune meddelt forlængelse af tilslutningsfristen indtil

4 udskiftning af centralvarmeanlægget eller til ejerskifte. Fjernvarmeselskabet har modtaget kopi af denne skrivelse. Stubbekøbing Fjernvarmeselskab har på sit bestyrelsesmøde den 7. oktober 2004 behandlet afgørelsen og besluttet at påklage denne afgørelse. Fjernvarmeselskabet har i overensstemmelse med varmeforsyningsloven dimensioneret sit ledningsnet og varmeværk, således at dette kan opfylde vor forpligtelse til at levere varme til de ejendomme der er pålagt tilslutningspligt. Fjernvarmeselskabet må afvise, at værkets kapacitet er fuldt udnyttet således at der ikke er forsyningssikkerhed for nye forbrugere. Fjernvarmeselskabet kan ikke på baggrund af de oplysninger der er oplyst, vurdere om omkostningerne til udskiftning af centralvarmeanlægget er relevante fordi der sker tilslutning til fjernvarmenettet, eller om der fortsat leveres varme fra egen kedel. Umiddelbart må udnyttelsesgraden af varmeanlægget forholdsvis være den samme. Stubbekøbing Fjernvarmeselskabs bestyrelses holdning er, at den principielt ikke ønsker at give fritagelse fra tilslutningspligten, og kan derfor ikke anerkende, at ejendommen kan fritages for tilslutningspligten alene fordi et bestående varmeanlæg skal vedligeholdes/udskiftes. Side 4 af 9 Retsgrundlaget Varmeforsyningslovens kapitel 2 indeholder bestemmelser om kommuners adgang til at pålægge ejendomme tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg. Tilslutningspligten indebærer, at forsyningsselskabet fra tilslutningstidspunktet kan pålægge ejendommens ejer at betale den tilslutningsafgift og de afgifter, som ifølge selskabets anmeldelse til Energitilsynet er gældende for ejendomme, som tilsluttes anlægget. Bekendtgørelse nr. 581 af 22. juni 2000 om tilslutning til kollektive varmeforsyningsanlæg (tilslutningsbekendtgørelsen) indeholder nærmere bestemmelser om hvilke pålæg kommunalbestyrelsen kan give grundejere om tilslutning til disse anlæg samt dispensationsadgang herfra. Fra tilslutningsbekendtgørelsen citeres: 7. Kommunalbestyrelsens beslutning om at pålægge en ejendom tilslutningspligt til et kollektivt varmeforsyningsanlæg indebærer: 1) at forsyningsselskabet fra tilslutningstidspunktet, jf. stk. 2, kan pålægge ejendommens ejer at betale den tilslutningsafgift og de afgifter, som ifølge selskabets anmeldelse til Energitilsynet er gældende for ejendomme, som tilsluttes anlægget, og 2) at forsyningsselskabet kan etablere de i 6, stk. 2, nævnte anlæg mv. samt stikledninger.

5 Stk. 2. Ved tilslutningstidspunktet forstås det tidspunkt, hvor der er forsyningsmulighed fra anlægget, og hvortil kommunalbestyrelsen efter reglerne i 8, 10, 11 og 12 i denne bekendtgørelse har krævet, at ejendommen tilsluttes dette. 10. Eksisterende bebyggelse kan kræves tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg med en frist på 9 år, jf. dog 15. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor ejendommens ejer har modtaget kommunalbestyrelsens meddelelse om, at ejendommen er pålagt tilslutningspligt. 15. Følgende kategorier af eksisterende bebyggelse kan ikke kræves tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg: 1) bygninger, hvor omstilling til kollektiv varmeforsyning på grund af nødvendige, større installations- eller bygningsmæssige ændringer efter kommunalbestyrelsens skøn vil være uforholdsmæssigt bekostelig, 2) bygninger, der er indrettet med solvarmeanlæg, varmepumper, vindmøller, biogasanlæg, komposteringsvarmeanlæg, vandkraftanlæg, træfyr eller halmfyr, og hvor anlægget eller anlæggene tilsammen efter kommunalbestyrelsens skøn har en kapacitet, som kan dække mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand, 3) bygninger, hvor overskudsvarme fra produktionsvirksomhed efter kommunalbestyrelsens skøn dækker mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand, 4) bygninger, der påregnes nedrevet inden for en kortere årrække, og 5) bygninger, der ikke er beregnet til at være konstant opvarmet i fyringssæsonen. Side 5 af Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde efter ansøgning beslutte, at ny eller eksisterende bebyggelse, der er pålagt tilslutningspligt, skal fritages for tilslutning, ligesom der i særlige tilfælde kan meddeles forlængelse af tilslutningsfristen, jf. 10. Stk. 2. Energistyrelsen kan i enkeltstående tilfælde meddele kommunalbestyrelsen adgang til at forlænge fristen for tilslutning til max. 15 år. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen giver efter ansøgning dispensation for tilslutningspligt til folkepensionister. 20. Kommunalbestyrelsens beslutninger efter reglerne i bekendtgørelsens kapitel 1, 2 og 3 skal meddeles skriftligt til ejeren af den pågældende ejendom. Beslutningen efter 8, 10 og 11 skal meddeles samtidig med meddelelsen om godkendelsen af det projekt, der belyser forudsætningerne for beslutningen.

6 Stk. 2. Ejeren har pligt til at underrette evt. lejere om meddelelsen efter stk. 1. Stk. 3. Kommunalbestyrelsens meddelelse efter stk. 1 skal indeholde oplysninger om klageadgang og klagefrist, samt om retsvirkninger mv. af kommunalbestyrelsens beslutning. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen foranlediger, at en beslutning om, at en ejendom er pålagt tilslutningspligt, tinglyses på ejendommen. Fra Vejledning til Energiministeriets bekendtgørelse nr. 196 af 22. marts 1991 om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg citeres: 15. Tinglysning, 18. KOMMUNALBESTYRELSEN har pligt til at lade beslutningen om, at en ejendom er pålagt tilslutningspligt, tinglyse på ejendommen, jf. 18. Dermed sikres, at tilslutningspligten er kendt for eventuelle senere erhververe af ejendommen. Tinglysningen har ikke betydning for beslutningens retsvirkninger eller for tilslutningsfristen. Retsvirkningerne indtræder fra det tidspunkt, hvor beslutningen er meddelt ejeren, og tilslutningsfristen regnes fra samme tidspunkt. Det er alene selve kommunalbestyrelsens beslutning om at pålægge tilslutningspligt, der skal tinglyses. Kommunalbestyrelsen kan efterfølgende beslutte, at en ejendom, der er pålagt tilslutningspligt, skal tilsluttes på det tidspunkt, hvor der er forsyningsmulighed, og hvor væsentlige varmeinstallationer skal udskiftes i ejendommen. Beslutningen meddeles ejendommens ejer, men behøver ikke at blive særskilt tinglyst. Kommunalbestyrelsen kan dog vælge at gøre dette, ligesom kommunalbestyrelsen kan vælge at lade forbud mod bestemte opvarmningssystemer tinglyse på ejendommen. Tinglysningen sker på kommunalbestyrelsens foranledning, og udgifterne hertil dækkes af kommunalbestyrelsen. Tinglysningen er altså uden omkostninger for ejeren og kræver ikke ejerens samtykke. Skattedepartementet har over for Energistyrelsen tilkendegivet, at tinglysningen er stempelfri efter stempelloven, hvis dokumenterne udfærdiges af kommunalbestyrelsen. I så fald betaler kommunen et tinglysningsgebyr, der p.t. udgør 1200 kr. Da kommunalbestyrelsens beslutning om tilslutningspligt ofte omfatter et større antal ejendomme, kan tinglysningen af samtlige ejendomme foretages i det samme dokument. Dette indebærer, at tinglysningerne sker samlet, og i så fald skal kommunen kun betale et gebyr, selv om tinglysningsdokumentet omfatter et større antal ejendomme. Side 6 af 9 Energiklagenævnets praksis

7 Energiklagenævnet har om 17 i tilslutningsbekendtgørelsen i bl.a. en afgørelse af 3. december 2003, jr.nr , fastslået, at de tilfælde, der efter bestemmelsen kan anses som særlige, ikke er nærmere definerede eller begrænsede i bekendtgørelsen, og at der således vil kunne dispenseres under hensyn til såvel varmeforsyningsmæssige som andre grunde, herunder personlige forhold for ansøgeren, hvis kommunen vurderer, at der foreligger et særligt tilfælde. Nævnets udtalte i afgørelse af 19. april 2004, jr.nr , at det er en grundlæggende betingelse, at sagen kan betragtes som tilstrækkelig oplyst, således at kommunen har et forsvarligt afgørelsesgrundlag, såfremt der skal meddeles en personlig forlængelsesfrist fra tilslutningspligten. Energiklagenævnets bemærkninger 1. Nævnet bemærker indledningsvis, at en kommune ved afgørelsen af, om der skal meddeles dispensation efter 17, stk. 1, har vide rammer med hensyn til hvilke forhold, der kan indgå i afgørelsen og med hvilken vægt, og at kommunen med føje har foretaget en konkret vurdering af den foreliggende sag. Det er herved ikke udelukket at lade hensyn som nævnt i tilslutningsbekendtgørelsens 15 indgå i afgørelsen og herved lægge vægt på, at en tilslutning til fjernvarmen vil påføre ejeren af den pågældende ejendom en uforholdsmæssig bekostelig udgift og herved bringe ejeren i en urimelig situation. Side 7 af 9 2. [...] har til sagen oplyst, at han ved tilslutningspligt påføres en udgift i størrelsesordenen ca. kr , hvilket fjernvarmeselskabet ikke på baggrund af de oplysninger, der er oplyst, mener at kunne vurdere. En udgift på ca. kr til tilslutning forekommer uforholdsmæssig stor, men har formentlig sammenhæng med udskiftning af ejendommens varmesystem (radiatorer og ledninger). På baggrund af det i sagen oplyste, kan nævnet ikke vurdere, om en udskiftning er nødvendig. Men alene ændrede trykforhold ved fjernvarmeforsyning kan i visse situationer nødvendiggøre udskiftninger. Nævnet finder imidlertid ikke grundlag for at tilsidesætte kommunens skøn. 3. Stubbekøbing Kommune har i sin afgørelse af 8. september 2004 anført, at fjernvarmeværket har en meget høj tilslutningsgrad, og at værkets kapacitet snart er fuldt udnyttet. Stubbekøbing Fjernvarmeselskab har hertil bemærket, at fjernvarmeselskabet i overensstemmelse med varmeforsyningsloven har dimensioneret sit ledningsnet og varmeværk således, at dette kan opfylde varmeværkets forpligtelse til at levere varme til ejendomme, der er pålagt tilslutningspligt. Der foreligger ikke oplysninger i sagen, der indikerer, at fjernvarmeselskabet bliver stillet i en urimelig situation, såfremt ejeren af ejendommen [...] meddeles en personlig forlængelse af tilslutningsfristen til fjernvarme.

8 4. Energiklagenævnet finder herefter, at Stubbekøbing Kommune har handlet inden for de rammer, der tilkommer kommunen efter tilslutningsbekendtgørelsen 17, stk. 1. Kommunens afgørelse bør derfor stadfæstes med hensyn til dette spørgsmål. 5. Med hensyn til Stubbekøbing Kommunes afgørelse af 8. september 2004 om, at tilslutningsfristens forlængelse skal tinglyses som servitut på ejendommen, finder Energiklagenævnet ikke hjemmel for, at det skal ske for ejerens regning. Det følger af tilslutningsbekendtgørelsen 20, stk. 4, at kommunalbestyrelsen foranlediger, at en beslutning om, at en ejendom er pålagt tilslutningspligt, tinglyses på ejendommen, og at udgifterne hertil dækkes af kommunen. Energiklagenævnet finder, at også yderligere udgifter til tinglysning, som ved aftale eller forvaltningsafgørelse besluttes, skal dækkes af kommunen. Denne fortolkning understøttes af Vejledning til Energiministeriets bekendtgørelse nr. 196 af 22. marts 1991 om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg, punkt 15. Afgørelsen må derfor ændres på dette punkt. Side 8 af 9 Energiklagenævnet afgørelse Stubbekøbing Kommunes afgørelse af 8. september 2004 for så vidt angår tilslutningsfristens forlængelse stadfæstes. Stubbekøbing Kommunes afgørelse af 8. september 2004 om, at tilslutningsfristens forlængelse for ejerens regning skal tinglyses, ændres således, at udgifterne til tinglysning afholdes af kommunen. Afgørelsen er truffet efter 26 i lov om varmeforsyning jf. lovbekendtgørelse nr. 347 af 17. maj 2005 om lov om varmeforsyning. Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Kopi af afgørelsen er sendt til Stubbekøbing Fjernvarmeselskab AmbA, [...] og Stubbekøbing Kommune. P.N.V Christen Boye Jacobsen

9 Nævnsformand / Brit Gotthard Jensen Energiklagenævnet Side 9 af 9

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. (Varmeforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. (XXX) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes.

Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune, j.nr. [XXX] Sendes pr. e-mail til ovennævnte. Afgørelsen sendes endvidere også pr. brevpost til [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse:

Læs mere

[...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba

[...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba Næstformand, professor,

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg. v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014

Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg. v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014 Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Disposition Oversigt over regulering og myndigheder Definitioner, retsvirkninger

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE

Læs mere

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15.

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15. [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over pålæg om tilslutningspligt

Læs mere

Klagen har været forelagt Albertslund Kommune, der ved advokat Ulf Andersen har fremsendt bemærkninger til sagen.

Klagen har været forelagt Albertslund Kommune, der ved advokat Ulf Andersen har fremsendt bemærkninger til sagen. (Varmeforsyning) Essex Invest A/S, Albertslund, over Albertslund Kommune af 20. april 2001 tilslutningspligt til fjernvarme Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand, professor,

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937.

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [...

Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [... Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [...] Aalborg Kommune har ved

Læs mere

[...] over Energitilsynet af 10. november 2003 Udgifter til repræsentation i I/S Middelfart Fjernvarme, nu Middelfart Fjernvarme a.m.b.a.

[...] over Energitilsynet af 10. november 2003 Udgifter til repræsentation i I/S Middelfart Fjernvarme, nu Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 10. november 2003 Udgifter til repræsentation i I/S Middelfart Fjernvarme, nu Middelfart Fjernvarme a.m.b.a.

Læs mere

KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets afgørelse af 9. december 2013 afslag på undtagelse af kraftvarmeanlæg fra varmeforsyningslovens

KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets afgørelse af 9. december 2013 afslag på undtagelse af kraftvarmeanlæg fra varmeforsyningslovens (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets

Læs mere

Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro

Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro (Varmeforsyning) Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014.

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Grundejerforeningen Vejlesøparken

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Odsherred

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over

Læs mere

Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS

Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS (Varmeforsyning) Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Regitze Buchwaldt Martin Salamon. Carl Helmers. Klager: C VR 5776 2918. Durupvej 22 Glyngøre 7870 Rosle v. Klageemne:

Regitze Buchwaldt Martin Salamon. Carl Helmers. Klager: C VR 5776 2918. Durupvej 22 Glyngøre 7870 Rosle v. Klageemne: T 5BANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: PH 7870 Roslev Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: Glyngøre Fjernvarme A.m.b.a. C VR 5776 2918 Durupvej 22 Glyngøre 7870 Rosle

Læs mere

Århus Kommunale Værker/Magistratens 5. afdeling/århus

Århus Kommunale Værker/Magistratens 5. afdeling/århus (Varmeforsyning) Århus Kommunale Værker/Magistratens 5. afdeling/århus Kommune over Energitilsynet af 30. juni 2003 Fastsættelse af en kompensation til Brabrand Boligforening, Gellerupparkens Varmecentral

Læs mere

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v.

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Den Kristlige Fagbevægelse Engboulevarden 30 8900 Randers Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Ved brev af 24. september 2002 har Den Kristelige Fagbevægelse til

Læs mere

Anonymiseret Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse om ekspropriation

Anonymiseret Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse om ekspropriation Til: Advokat Pia Egsgaard (j.nr. [XXX]) Langå Varmeværk A.m.b.a. Randers Kommune (j.nr. [XXX]) Fremsendes pr. e-mail til ovennævnte. Afgørelsen fremsendes ikke også pr. brev Frederiksborggade 15 1360 København

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 13. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 13. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5 Tilslutningsprojekt vedrørende udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere